JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
30.5.2023 10.30

MIELIPIDE: Onko enää älyllistä elämää?

Kyl­lä näin au­toi­li­ja­na hie­man kyl­mä­si tien pääl­lä Pu­hok­ses­ta Ki­teel­le. Nuo­ri aje­li pol­ku­pyö­räl­lä vas­taan va­sen­ta lai­taa. Le­veyt­tä val­ta­tien pien­ta­reel­la pyö­räi­lyl­le oli kym­me­ni­sen sent­tiä. Niin­pä sai ajaa tar­kas­ti. Ja vai­keu­sas­tet­ta li­sä­si se, et­tä nuo­ri tui­jot­ti aja­es­saan äly­pu­he­lin­ta. Siis vaa­ral­lis­ta ja haas­teel­lis­ta il­man pu­he­lin­ta­kin.

Mielipiteet
30.5.2023 10.30

MIELIPIDE: Onko enää älyllistä elämää?

Kyl­lä näin au­toi­li­ja­na hie­man kyl­mä­si tien pääl­lä Pu­hok­ses­ta Ki­teel­le. Nuo­ri aje­li pol­ku­pyö­räl­lä vas­taan va­sen­ta lai­taa. Le­veyt­tä val­ta­tien pien­ta­reel­la pyö­räi­lyl­le oli kym­me­ni­sen sent­tiä. Niin­pä sai ajaa tar­kas­ti. Ja vai­keu­sas­tet­ta li­sä­si se, et­tä nuo­ri tui­jot­ti aja­es­saan äly­pu­he­lin­ta. Siis vaa­ral­lis­ta ja haas­teel­lis­ta il­man pu­he­lin­ta­kin.

Mielipiteet
29.5.2023 11.20

Sana sinulle:

Uuden edessä – turvaten Jumalaan

Kir­joi­tan tätä - Sa­naa Si­nul­le - aja­tel­len omaa nuor­ta­ni, joka on juu­ri päät­tä­mäs­sä yh­dek­sän vuo­den opin­tai­val­taan. Näi­hin vuo­siin on mah­tu­nut sekä hä­nel­le, et­tä meil­le van­hem­mil­le pal­jon op­pi­mi­sen iloa, haas­teel­li­sia het­kiä ja pet­ty­myk­si­ä­kin. On ope­tel­tu yh­des­sä mo­nia asi­oi­ta ja tai­to­ja sekä va­pau­den tuo­man vas­tuun kan­ta­mis­ta.

Mielipiteet
29.5.2023 11.20

Sana sinulle:

Uuden edessä – turvaten Jumalaan

Kir­joi­tan tätä - Sa­naa Si­nul­le - aja­tel­len omaa nuor­ta­ni, joka on juu­ri päät­tä­mäs­sä yh­dek­sän vuo­den opin­tai­val­taan. Näi­hin vuo­siin on mah­tu­nut sekä hä­nel­le, et­tä meil­le van­hem­mil­le pal­jon op­pi­mi­sen iloa, haas­teel­li­sia het­kiä ja pet­ty­myk­si­ä­kin. On ope­tel­tu yh­des­sä mo­nia asi­oi­ta ja tai­to­ja sekä va­pau­den tuo­man vas­tuun kan­ta­mis­ta.

Mielipiteet
22.5.2023 7.20

MIELIPIDE: Mihin "Hyvinvoinnin portaat" johtavat?

Kan­sa­no­pis­tos­ta val­mis­tui ryh­mä ai­kui­sia. Nämä ryh­mät ko­koon­tu­vat kak­si ker­taa vuo­des­sa. Ha­lu­an ja­kaa mie­li­pi­tee­ni kurs­seis­ta. Kos­ka olen ul­ko­maa­lai­nen ja tämä on en­sim­mäi­nen ko­ke­muk­se­ni täl­lai­sen ai­kuis­ryh­män kans­sa. Ei­kä vain ai­kui­sia, vaan myös eri kie­liä pu­hu­via.

Mielipiteet
22.5.2023 7.20

MIELIPIDE: Mihin "Hyvinvoinnin portaat" johtavat?

Kan­sa­no­pis­tos­ta val­mis­tui ryh­mä ai­kui­sia. Nämä ryh­mät ko­koon­tu­vat kak­si ker­taa vuo­des­sa. Ha­lu­an ja­kaa mie­li­pi­tee­ni kurs­seis­ta. Kos­ka olen ul­ko­maa­lai­nen ja tämä on en­sim­mäi­nen ko­ke­muk­se­ni täl­lai­sen ai­kuis­ryh­män kans­sa. Ei­kä vain ai­kui­sia, vaan myös eri kie­liä pu­hu­via.

Mielipiteet
17.5.2023 10.25

MIELIPIDE: Kaatuneitten muistopäivä

21.5.2023 vie­täm­me kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vää. Py­säh­dym­me muis­te­le­maan hei­tä, jot­ka tais­te­lu­vuo­sien vaa­ti­mi­na uh­rei­na kut­sut­tiin kes­kel­täm­me pois. Tun­nem­me si­sim­mäs­säm­me ki­pe­än kos­ke­tuk­sen, kun ajat­te­lem­me puo­li­soi­ta, vel­jiä, poi­kia, to­ve­rei­ta ja ys­tä­viä. Nä­em­me mie­les­säm­me tu­tun ole­muk­sen, tun­nem­me kä­den­pu­ris­tuk­sen, kuu­lem­me ää­nen, jon­ka erot­tai­sim­me tu­han­sien jou­kos­ta.

Mielipiteet
17.5.2023 10.25

MIELIPIDE: Kaatuneitten muistopäivä

21.5.2023 vie­täm­me kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vää. Py­säh­dym­me muis­te­le­maan hei­tä, jot­ka tais­te­lu­vuo­sien vaa­ti­mi­na uh­rei­na kut­sut­tiin kes­kel­täm­me pois. Tun­nem­me si­sim­mäs­säm­me ki­pe­än kos­ke­tuk­sen, kun ajat­te­lem­me puo­li­soi­ta, vel­jiä, poi­kia, to­ve­rei­ta ja ys­tä­viä. Nä­em­me mie­les­säm­me tu­tun ole­muk­sen, tun­nem­me kä­den­pu­ris­tuk­sen, kuu­lem­me ää­nen, jon­ka erot­tai­sim­me tu­han­sien jou­kos­ta.

Mielipiteet
15.5.2023 13.55

MIELIPIDE: Tuhannen taalan paikka

Mai­non­ta ja mark­ki­noin­ti on vä­hin­tään­kin ar­vo­kas­ta. Moni kun­ta on si­joit­ta­nut sie­voi­sen sum­man kun­ta­mark­ki­noin­tiin eri tie­dos­tus­vä­li­neis­sä hou­ku­tel­lak­seen mat­kai­li­joi­ta ja myös­kin uu­sia kun­ta­lai­sia ja työn­te­ki­jöi­tä. Jos paik­ka­kun­taa ha­lu­taan tuo­da kau­pal­li­ses­ti jul­ki val­ta­kun­nan tai kan­sain­vä­li­sis­sä tie­do­tus­vä­li­neis­sä, se mak­saa.

Mielipiteet
15.5.2023 13.55

MIELIPIDE: Tuhannen taalan paikka

Mai­non­ta ja mark­ki­noin­ti on vä­hin­tään­kin ar­vo­kas­ta. Moni kun­ta on si­joit­ta­nut sie­voi­sen sum­man kun­ta­mark­ki­noin­tiin eri tie­dos­tus­vä­li­neis­sä hou­ku­tel­lak­seen mat­kai­li­joi­ta ja myös­kin uu­sia kun­ta­lai­sia ja työn­te­ki­jöi­tä. Jos paik­ka­kun­taa ha­lu­taan tuo­da kau­pal­li­ses­ti jul­ki val­ta­kun­nan tai kan­sain­vä­li­sis­sä tie­do­tus­vä­li­neis­sä, se mak­saa.

Mielipiteet
15.5.2023 8.50

MIELIPIDE: Rääkkylän sote – palvelujen tulevaisuus

Rääk­ky­län asuk­kaat em­me ole vain po­ti­lai­ta tai pal­ve­lu­jen käyt­tä­jiä, vaan ak­tii­vi­sia kun­ta­lai­sia, jot­ka ha­lu­am­me vai­kut­taa, em­me­kä ole sa­maa miel­tä esi­te­tyis­tä pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sen kri­tee­reis­tä 2023-2038 Rääk­ky­län osal­ta.

Mielipiteet
15.5.2023 8.50

MIELIPIDE: Rääkkylän sote – palvelujen tulevaisuus

Rääk­ky­län asuk­kaat em­me ole vain po­ti­lai­ta tai pal­ve­lu­jen käyt­tä­jiä, vaan ak­tii­vi­sia kun­ta­lai­sia, jot­ka ha­lu­am­me vai­kut­taa, em­me­kä ole sa­maa miel­tä esi­te­tyis­tä pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sen kri­tee­reis­tä 2023-2038 Rääk­ky­län osal­ta.

Mielipiteet
15.5.2023 8.35

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Varmat kevään merkit

Park­ki­pai­koil­le öi­seen ai­kaan il­mes­ty­vät mus­tat kie­mu­rat. Au­to­jen pe­räs­sä kär­ryt, jois­sa mat­kaa­vat ve­neet ja puu­tar­ha­jyr­si­met. Kel­tai­nen suo­la-au­to, joka si­too pö­lyä vie­lä rou­das­sa lät­köt­tä­väl­tä hiek­ka­tiel­tä. Sa­mo­ja kuop­pia saa­daan kier­rel­lä siis tä­mä­kin kesä. Mo­nien val­ti­on so­ra­tei­tä tar­vit­se­vien mie­les­tä moi­nen kii­re on pelk­kää jul­kis­ten va­ro­jen tuh­laus­ta.

Mielipiteet
15.5.2023 8.35

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Varmat kevään merkit

Park­ki­pai­koil­le öi­seen ai­kaan il­mes­ty­vät mus­tat kie­mu­rat. Au­to­jen pe­räs­sä kär­ryt, jois­sa mat­kaa­vat ve­neet ja puu­tar­ha­jyr­si­met. Kel­tai­nen suo­la-au­to, joka si­too pö­lyä vie­lä rou­das­sa lät­köt­tä­väl­tä hiek­ka­tiel­tä. Sa­mo­ja kuop­pia saa­daan kier­rel­lä siis tä­mä­kin kesä. Mo­nien val­ti­on so­ra­tei­tä tar­vit­se­vien mie­les­tä moi­nen kii­re on pelk­kää jul­kis­ten va­ro­jen tuh­laus­ta.

Mielipiteet
10.5.2023 11.25

MIELIPIDE: Kunnon lääkärisysteemi

Toi­vot­ta­vas­ti saan kuol­la mah­dol­li­sim­man ter­vee­nä. Näin sitä ajat­te­lee, kun ve­ron­mak­sa­ja­na en mei­naa pääs­tä lää­kä­riin, jos sa­tun sai­ras­tu­maan. Työs­sä ol­les­sa pää­si tar­vit­ta­es­sa lää­kä­rin pa­keil­le usein sa­ma­na päi­vä­nä. Täl­lai­sen pal­ve­lun pii­ris­sä Suo­mes­sa on pari mil­joo­naa ih­mis­tä. Meis­tä elä­ke­läi­sis­tä ja työ­tä vail­la ole­vis­ta ei näy­tä niin vä­liä ole­van. No, asi­al­la on tie­ten­kin mu­ka­vaa teh­dä po­li­tiik­kaa. Ja huo­no hoi­to­suh­de puo­les­taan kor­jaa en­nen ai­kai­sen pois­tu­man kaut­ta huol­to­suh­det­ta yh­teis­kun­nas­sa.

Mielipiteet
10.5.2023 11.25

MIELIPIDE: Kunnon lääkärisysteemi

Toi­vot­ta­vas­ti saan kuol­la mah­dol­li­sim­man ter­vee­nä. Näin sitä ajat­te­lee, kun ve­ron­mak­sa­ja­na en mei­naa pääs­tä lää­kä­riin, jos sa­tun sai­ras­tu­maan. Työs­sä ol­les­sa pää­si tar­vit­ta­es­sa lää­kä­rin pa­keil­le usein sa­ma­na päi­vä­nä. Täl­lai­sen pal­ve­lun pii­ris­sä Suo­mes­sa on pari mil­joo­naa ih­mis­tä. Meis­tä elä­ke­läi­sis­tä ja työ­tä vail­la ole­vis­ta ei näy­tä niin vä­liä ole­van. No, asi­al­la on tie­ten­kin mu­ka­vaa teh­dä po­li­tiik­kaa. Ja huo­no hoi­to­suh­de puo­les­taan kor­jaa en­nen ai­kai­sen pois­tu­man kaut­ta huol­to­suh­det­ta yh­teis­kun­nas­sa.

Mielipiteet
9.5.2023 9.06

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Värikästä pesiskautta!

Pe­sis­kau­den avaus kuu­luu Ki­teel­lä ke­vään eh­dot­to­miin ko­ho­koh­tiin. Ai­na­kin ur­hei­lun ys­tä­vät odot­ta­vat sitä ko­vas­ti. Tänä vuon­na pe­sis­kau­si käyn­nis­tyy vi­ral­li­ses­ti en­si lau­an­tai­na, jol­loin Ki­teen Pal­lo saa Ran­ta­ken­täl­lä vas­taan­sa Sei­nä­jo­en Jy­my­Jus­sit.

Mielipiteet
9.5.2023 9.06

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Värikästä pesiskautta!

Pe­sis­kau­den avaus kuu­luu Ki­teel­lä ke­vään eh­dot­to­miin ko­ho­koh­tiin. Ai­na­kin ur­hei­lun ys­tä­vät odot­ta­vat sitä ko­vas­ti. Tänä vuon­na pe­sis­kau­si käyn­nis­tyy vi­ral­li­ses­ti en­si lau­an­tai­na, jol­loin Ki­teen Pal­lo saa Ran­ta­ken­täl­lä vas­taan­sa Sei­nä­jo­en Jy­my­Jus­sit.

Mielipiteet
8.5.2023 10.40

MIELIPIDE: Pohjois-Karjalan kuntien on sitouduttava VisitKareliaan

Olem­me jär­kyt­ty­nee­nä seu­ran­neet vii­me viik­ko­jen mat­kai­luun liit­ty­viä uu­ti­sia. Kun­ta toi­sen­sa jäl­keen on il­moit­ta­nut ve­täy­ty­vän­sä Vi­sit­Ka­re­li­an ra­hoi­tuk­ses­ta, ja kes­kit­tä­vän­sä voi­man­sa vain oman kun­tan­sa tai va­li­tun alu­een mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen. 

Mielipiteet
8.5.2023 10.40

MIELIPIDE: Pohjois-Karjalan kuntien on sitouduttava VisitKareliaan

Olem­me jär­kyt­ty­nee­nä seu­ran­neet vii­me viik­ko­jen mat­kai­luun liit­ty­viä uu­ti­sia. Kun­ta toi­sen­sa jäl­keen on il­moit­ta­nut ve­täy­ty­vän­sä Vi­sit­Ka­re­li­an ra­hoi­tuk­ses­ta, ja kes­kit­tä­vän­sä voi­man­sa vain oman kun­tan­sa tai va­li­tun alu­een mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen. 

Mielipiteet
4.5.2023 10.35

MIELIPIDE: Pedot aiheuttavat alle viidenneksen kuuttien kuolemista

Kir­jai­li­ja Mat­ti Ket­tu­nen kir­joit­ti Koti-Kar­ja­lan Mie­li­pi­de­o­sas­tol­la (18.4.2023) nä­ke­myk­sis­tään sai­maan­nor­pan kuo­lin­syis­tä ja kan­nan suo­je­lu­ta­voit­teis­ta. Kos­ka kir­joi­tuk­ses­sa ku­vat­tu ti­lan­ne ei mo­nil­ta osin vas­taa to­del­li­suut­ta, kor­jaam­me täs­sä ky­sei­sen kir­joi­tuk­sen oleel­li­sim­pia vir­hei­tä pe­to­jen ja ka­las­tuk­sen ai­heut­ta­maan kuol­lei­suu­teen ja suo­je­lun ta­voit­tei­siin liit­ty­en.

Mielipiteet
4.5.2023 10.35

MIELIPIDE: Pedot aiheuttavat alle viidenneksen kuuttien kuolemista

Kir­jai­li­ja Mat­ti Ket­tu­nen kir­joit­ti Koti-Kar­ja­lan Mie­li­pi­de­o­sas­tol­la (18.4.2023) nä­ke­myk­sis­tään sai­maan­nor­pan kuo­lin­syis­tä ja kan­nan suo­je­lu­ta­voit­teis­ta. Kos­ka kir­joi­tuk­ses­sa ku­vat­tu ti­lan­ne ei mo­nil­ta osin vas­taa to­del­li­suut­ta, kor­jaam­me täs­sä ky­sei­sen kir­joi­tuk­sen oleel­li­sim­pia vir­hei­tä pe­to­jen ja ka­las­tuk­sen ai­heut­ta­maan kuol­lei­suu­teen ja suo­je­lun ta­voit­tei­siin liit­ty­en.

Mielipiteet
3.5.2023 16.05

Maakunta joutunut taas puolustuskannalle

Syr­jä­sal­men rau­ta­tie­sil­lan uu­si­mis­ta on odo­tet­tu kuin kuu­ta nou­se­vaa. Sil­lan kor­jaa­mi­nen ny­ky­vaa­ti­mus­ten mu­kai­sek­si on oleel­li­nen osa myös koko Lap­peen­ran­ta-Jo­en­suu -vä­lin rau­ta­tie­yh­tey­den saa­mis­ta ajan ta­sal­le. Pari viik­koa sit­ten pu­to­si kui­ten­kin pom­mi pa­rem­pia lii­ken­neyh­teyk­siä odot­ta­vien nis­kaan, kun Väy­lä­vi­ras­to il­moit­ti en­si vuon­na odo­tet­ta­vis­sa ole­vas­ta lii­ken­ne­kat­kok­ses­ta Kar­ja­lan ra­dal­la.

Mielipiteet
3.5.2023 16.05

Maakunta joutunut taas puolustuskannalle

Syr­jä­sal­men rau­ta­tie­sil­lan uu­si­mis­ta on odo­tet­tu kuin kuu­ta nou­se­vaa. Sil­lan kor­jaa­mi­nen ny­ky­vaa­ti­mus­ten mu­kai­sek­si on oleel­li­nen osa myös koko Lap­peen­ran­ta-Jo­en­suu -vä­lin rau­ta­tie­yh­tey­den saa­mis­ta ajan ta­sal­le. Pari viik­koa sit­ten pu­to­si kui­ten­kin pom­mi pa­rem­pia lii­ken­neyh­teyk­siä odot­ta­vien nis­kaan, kun Väy­lä­vi­ras­to il­moit­ti en­si vuon­na odo­tet­ta­vis­sa ole­vas­ta lii­ken­ne­kat­kok­ses­ta Kar­ja­lan ra­dal­la.

Mielipiteet
2.5.2023 15.10

Hyvinvointialueen palvelu­verk­ko­suun­ni­telmasta

Ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­a­si­at pu­hu­tut­ta­vat juu­ri nyt var­mas­ti meis­tä mo­nia. Tä­män vuo­den alus­ta aloit­ta­nut Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue on lä­het­tä­nyt lau­sun­nol­le suun­ni­tel­man­sa so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä tu­le­vai­suu­des­sa. Tääl­lä Kes­ki-Kar­ja­las­sa ku­ten muu­al­la­kin Poh­jois-Kar­ja­las­sa, ja it­se asi­as­sa eri puo­lil­la Suo­mea, on ko­et­tu mm. ter­veys­pal­ve­lu­jen ja ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den heik­ke­ne­mi­nen. Lää­kä­ril­le pää­sy jul­ki­sel­la puo­lel­la on vai­ke­aa ja jo­not asu­mis­pal­ve­lui­hin ovat pit­kät.  

Mielipiteet
2.5.2023 15.10

Hyvinvointialueen palvelu­verk­ko­suun­ni­telmasta

Ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­a­si­at pu­hu­tut­ta­vat juu­ri nyt var­mas­ti meis­tä mo­nia. Tä­män vuo­den alus­ta aloit­ta­nut Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue on lä­het­tä­nyt lau­sun­nol­le suun­ni­tel­man­sa so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä tu­le­vai­suu­des­sa. Tääl­lä Kes­ki-Kar­ja­las­sa ku­ten muu­al­la­kin Poh­jois-Kar­ja­las­sa, ja it­se asi­as­sa eri puo­lil­la Suo­mea, on ko­et­tu mm. ter­veys­pal­ve­lu­jen ja ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den heik­ke­ne­mi­nen. Lää­kä­ril­le pää­sy jul­ki­sel­la puo­lel­la on vai­ke­aa ja jo­not asu­mis­pal­ve­lui­hin ovat pit­kät.  

Mielipiteet
2.5.2023 8.15

Oikeaan palveluun, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lust­ra­te­gi­al­la sa­no­taan to­teut­ta­van pal­ve­lu­lu­paus­ta ja var­mis­taa, et­tä asi­a­kas pää­see oi­ke­aan pal­ve­luun, oi­ke­aan ai­kaan ja oi­ke­as­sa pai­kas­sa. Li­säk­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een net­ti­si­vul­la to­de­taan, et­tä ”Pal­ve­lum­me ei­vät ole sa­man­lai­set kaik­ki­al­la, mut­ta niil­lä alu­eil­la, jois­sa vä­es­tön pal­ve­lu­tar­ve on sa­man­lai­nen, pal­ve­lut ovat sa­man­lai­set ja nii­tä teh­dään sa­man­lai­sel­la kon­sep­til­la.”

Mielipiteet
2.5.2023 8.15

Oikeaan palveluun, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lust­ra­te­gi­al­la sa­no­taan to­teut­ta­van pal­ve­lu­lu­paus­ta ja var­mis­taa, et­tä asi­a­kas pää­see oi­ke­aan pal­ve­luun, oi­ke­aan ai­kaan ja oi­ke­as­sa pai­kas­sa. Li­säk­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een net­ti­si­vul­la to­de­taan, et­tä ”Pal­ve­lum­me ei­vät ole sa­man­lai­set kaik­ki­al­la, mut­ta niil­lä alu­eil­la, jois­sa vä­es­tön pal­ve­lu­tar­ve on sa­man­lai­nen, pal­ve­lut ovat sa­man­lai­set ja nii­tä teh­dään sa­man­lai­sel­la kon­sep­til­la.”

Mielipiteet
26.4.2023 13.01

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mikä houkuttaisi kääntymään kylälle?

Kes­ki-Kar­ja­lan pää­väy­liä au­toil­les­sa nä­kee toki pää­a­si­as­sa mah­ta­via mai­se­mia, mut­ta myös maa­seu­dun nur­jem­mat puo­let tu­le­vat vas­taan. Har­vas­sa ovat ne ky­lät, joi­hin suun­na­tes­sa val­ta­väy­län var­rel­la ei oli­si pu­si­koi­tu­nut­ta pi­ha­pii­riä, au­ton­ro­mu­jen ko­ko­el­maa tai ro­mah­ta­nut­ta la­toa.

Mielipiteet
26.4.2023 13.01

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mikä houkuttaisi kääntymään kylälle?

Kes­ki-Kar­ja­lan pää­väy­liä au­toil­les­sa nä­kee toki pää­a­si­as­sa mah­ta­via mai­se­mia, mut­ta myös maa­seu­dun nur­jem­mat puo­let tu­le­vat vas­taan. Har­vas­sa ovat ne ky­lät, joi­hin suun­na­tes­sa val­ta­väy­län var­rel­la ei oli­si pu­si­koi­tu­nut­ta pi­ha­pii­riä, au­ton­ro­mu­jen ko­ko­el­maa tai ro­mah­ta­nut­ta la­toa.

Mielipiteet
25.4.2023 13.00

MIELIPIDE: Hyvinvointialueen palvelu­verk­ko­suun­ni­telman tulee vastata myös nuorten tarpeita

Poh­jois-Kar­ja­lan Hy­vin­voin­ti­a­lue on lait­ta­nut lau­sun­to­kier­rok­sel­le so­te­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man, jos­ta lau­sun­to­ja toi­vo­taan kol­mes­ta hie­man eri­lai­sis­ta rat­kai­sus­ke­naa­ri­os­ta. Poh­jois-Kar­ja­lan Kes­kus­ta­nuo­ret ha­lu­aa osal­taan muis­tut­taa pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä, kun­tia ja mui­ta lau­sun­non an­ta­via ta­ho­ja nuor­ten pal­ve­lun­tar­peis­ta kos­kien hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta. Ny­ky­päi­vä­nä nuo­ret ei­vät ole vält­tä­mät­tä val­veu­tu­nei­ta omis­ta oi­keuk­sis­taan, pal­ve­luis­taan ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta kos­kien hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta. He­rää huo­li, jää­kö nuor­ten ää­ni pait­si­oon, kun suu­ret ikä­luo­kat pi­tä­vät ko­vaa ään­tä omas­ta pal­ve­lun­tar­pees­taan.

Mielipiteet
25.4.2023 13.00

MIELIPIDE: Hyvinvointialueen palvelu­verk­ko­suun­ni­telman tulee vastata myös nuorten tarpeita

Poh­jois-Kar­ja­lan Hy­vin­voin­ti­a­lue on lait­ta­nut lau­sun­to­kier­rok­sel­le so­te­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man, jos­ta lau­sun­to­ja toi­vo­taan kol­mes­ta hie­man eri­lai­sis­ta rat­kai­sus­ke­naa­ri­os­ta. Poh­jois-Kar­ja­lan Kes­kus­ta­nuo­ret ha­lu­aa osal­taan muis­tut­taa pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä, kun­tia ja mui­ta lau­sun­non an­ta­via ta­ho­ja nuor­ten pal­ve­lun­tar­peis­ta kos­kien hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta. Ny­ky­päi­vä­nä nuo­ret ei­vät ole vält­tä­mät­tä val­veu­tu­nei­ta omis­ta oi­keuk­sis­taan, pal­ve­luis­taan ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta kos­kien hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta. He­rää huo­li, jää­kö nuor­ten ää­ni pait­si­oon, kun suu­ret ikä­luo­kat pi­tä­vät ko­vaa ään­tä omas­ta pal­ve­lun­tar­pees­taan.

Mielipiteet
24.4.2023 7.45

MIELIPIDE: Karjalan radan sulkeminen Kiteellä on pitkän kehityksen tulos

Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kus on jo pi­tem­män ai­kaa käyt­tä­nyt Itä-Suo­mel­le tar­koi­te­tut tie­mää­rä­ra­hat pel­käs­tään Sa­von ties­tön pa­ran­ta­mi­sek­si. Toi­nen toi­sen­sa pe­rään to­teu­te­tut tie­hank­keet ovat to­del­la mer­kit­tä­viä: Juva-Mik­ke­li moot­to­ri­tie 121 milj., Juva-Jo­roi­nen tie­han­ke le­ven­nyk­si­neen, Kuo­pio-Lep­pä­vir­ta tie­han­ke noin 150 milj, Hu­rus-Hie­ta­nen kes­ki­kais­ta ja muut pa­ran­nuk­set 12,3 milj., 9T-hank­keet Kuo­pio- Rii­is­ta­ve­si-Sii­lin­jär­vi ai­na­kin 45 milj. Vii­tos­tiel­lä on myös uu­sia jat­ko­suun­ni­tel­mia poh­joi­seen men­tä­es­sä.

Mielipiteet
24.4.2023 7.45

MIELIPIDE: Karjalan radan sulkeminen Kiteellä on pitkän kehityksen tulos

Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kus on jo pi­tem­män ai­kaa käyt­tä­nyt Itä-Suo­mel­le tar­koi­te­tut tie­mää­rä­ra­hat pel­käs­tään Sa­von ties­tön pa­ran­ta­mi­sek­si. Toi­nen toi­sen­sa pe­rään to­teu­te­tut tie­hank­keet ovat to­del­la mer­kit­tä­viä: Juva-Mik­ke­li moot­to­ri­tie 121 milj., Juva-Jo­roi­nen tie­han­ke le­ven­nyk­si­neen, Kuo­pio-Lep­pä­vir­ta tie­han­ke noin 150 milj, Hu­rus-Hie­ta­nen kes­ki­kais­ta ja muut pa­ran­nuk­set 12,3 milj., 9T-hank­keet Kuo­pio- Rii­is­ta­ve­si-Sii­lin­jär­vi ai­na­kin 45 milj. Vii­tos­tiel­lä on myös uu­sia jat­ko­suun­ni­tel­mia poh­joi­seen men­tä­es­sä.

Mielipiteet
18.4.2023 12.25

LUKIJAN MIELIPIDE: Kuutit petojen suihin

Sai­maan alu­een norp­pa­kan­ta on kas­va­nut ase­tet­tui­hin ta­voit­tei­siin etu­a­jas­sa. Huo­le­na on kui­ten­kin poi­kas­kuol­lei­suus. Vain vii­de­so­sa kuu­teis­ta sel­vi­ää ai­kui­si­kään. Olen tut­ki­nut vuo­sia norp­pa­kuol­lei­suu­den syi­tä. Yk­si­se­lit­tei­ses­ti suu­rim­mak­si yk­sit­täi­sek­si te­ki­jäk­si ovat muo­dos­tu­neet pe­dot, mis­tä asi­as­ta joh­don­mu­kai­ses­ti vai­e­taan.

Mielipiteet
18.4.2023 12.25

LUKIJAN MIELIPIDE: Kuutit petojen suihin

Sai­maan alu­een norp­pa­kan­ta on kas­va­nut ase­tet­tui­hin ta­voit­tei­siin etu­a­jas­sa. Huo­le­na on kui­ten­kin poi­kas­kuol­lei­suus. Vain vii­de­so­sa kuu­teis­ta sel­vi­ää ai­kui­si­kään. Olen tut­ki­nut vuo­sia norp­pa­kuol­lei­suu­den syi­tä. Yk­si­se­lit­tei­ses­ti suu­rim­mak­si yk­sit­täi­sek­si te­ki­jäk­si ovat muo­dos­tu­neet pe­dot, mis­tä asi­as­ta joh­don­mu­kai­ses­ti vai­e­taan.

Mielipiteet
18.4.2023 8.25

MIELIPIDE: Kannanotto kunnallisen sote-lähipalvelun puolesta

Toh­ma­jär­ven de­ma­rit ry ke­vät­ko­kous ot­ti tiu­kan kiel­tei­sen kan­nan Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een esit­tä­miin kaa­vai­lui­hin pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä jo lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa. Ko­kous­vä­en mie­les­tä pe­rus­läh­tö­koh­ta on ol­ta­va il­man eu­ron ku­vaan pe­rus­tu­via se­li­tyk­siä se, et­tä jo­kai­ses­sa Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nas­sa on oma ter­veys­kes­kus ja sai­raa­la­o­sas­to. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een teh­tä­vä on hoi­taa asi­at niin, et­tä pal­ve­lua saa­daan ja töi­hin on te­ki­jät.

Mielipiteet
18.4.2023 8.25

MIELIPIDE: Kannanotto kunnallisen sote-lähipalvelun puolesta

Toh­ma­jär­ven de­ma­rit ry ke­vät­ko­kous ot­ti tiu­kan kiel­tei­sen kan­nan Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een esit­tä­miin kaa­vai­lui­hin pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä jo lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa. Ko­kous­vä­en mie­les­tä pe­rus­läh­tö­koh­ta on ol­ta­va il­man eu­ron ku­vaan pe­rus­tu­via se­li­tyk­siä se, et­tä jo­kai­ses­sa Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nas­sa on oma ter­veys­kes­kus ja sai­raa­la­o­sas­to. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een teh­tä­vä on hoi­taa asi­at niin, et­tä pal­ve­lua saa­daan ja töi­hin on te­ki­jät.

Mielipiteet
18.4.2023 8.12

MIELIPIDE: Kommentti Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelust­ra­te­gi­a­luon­noksesta ja palvelu­verk­kos­ke­naa­rioista

Ei­pä luon­nos ko­vin pal­jon yl­lät­tä­nyt. Il­mei­ses­ti harp­pi­har­joi­tuk­set oli teh­ty pää­o­sin jo Siun Sote-kun­ta­yh­ty­män ai­koi­hin.

Mielipiteet
18.4.2023 8.12

MIELIPIDE: Kommentti Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelust­ra­te­gi­a­luon­noksesta ja palvelu­verk­kos­ke­naa­rioista

Ei­pä luon­nos ko­vin pal­jon yl­lät­tä­nyt. Il­mei­ses­ti harp­pi­har­joi­tuk­set oli teh­ty pää­o­sin jo Siun Sote-kun­ta­yh­ty­män ai­koi­hin.

Mielipiteet
12.4.2023 6.00

Toimittajan kynästä: Uutta kohti!

Edus­kun­ta­vaa­lit on käy­ty, ää­nes­tä­jät ovat il­mais­seet kan­tan­sa, ja val­ta­kun­nan po­li­tii­kan suun­ta on kään­ty­nyt. Op­po­si­ti­os­ta nous­tiin jo to­tut­tuun ta­paan vaa­li­voit­ta­jik­si. Hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no on vie­lä tätä kir­joi­tet­ta­es­sa pelk­kää etu­kä­teen ana­ly­soi­mis­ta ja spe­ku­loi­mis­ta, jota vii­me vuo­sien po­li­tii­kas­sa on näh­ty kyl­läs­ty­mi­seen as­ti. Mut­ta sen voi jo en­nus­taa, et­tä jois­sain asi­ois­sa suun­ta on muut­tu­mas­sa.

Mielipiteet
12.4.2023 6.00

Toimittajan kynästä: Uutta kohti!

Edus­kun­ta­vaa­lit on käy­ty, ää­nes­tä­jät ovat il­mais­seet kan­tan­sa, ja val­ta­kun­nan po­li­tii­kan suun­ta on kään­ty­nyt. Op­po­si­ti­os­ta nous­tiin jo to­tut­tuun ta­paan vaa­li­voit­ta­jik­si. Hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no on vie­lä tätä kir­joi­tet­ta­es­sa pelk­kää etu­kä­teen ana­ly­soi­mis­ta ja spe­ku­loi­mis­ta, jota vii­me vuo­sien po­li­tii­kas­sa on näh­ty kyl­läs­ty­mi­seen as­ti. Mut­ta sen voi jo en­nus­taa, et­tä jois­sain asi­ois­sa suun­ta on muut­tu­mas­sa.

Mielipiteet
31.3.2023 9.32

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea on vahvistettava

Huo­mat­ta­va osa mie­len­ter­vey­den häi­ri­öis­tä kär­si­vis­tä lap­sis­ta ja nuo­ris­ta ei saa täl­lä het­kel­lä tar­vit­se­maan­sa hoi­toa. On­gel­ma­na on eri­tyi­ses­ti pe­rus­ta­son pal­ve­lu­jen riit­tä­mät­tö­myys. Tuen ja avun vii­väs­ty­es­sä jou­du­taan yhä use­am­min tur­vau­tu­maan eri­kois­sai­raan­hoi­toon ja myös las­ten­suo­je­luun, vaik­ka ti­lan­ne oli­si ol­lut hoi­det­ta­vis­sa riit­tä­vil­lä pe­rus­ta­son pal­ve­luil­la.

Mielipiteet
31.3.2023 9.32

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten mielenterveyden tukea on vahvistettava

Huo­mat­ta­va osa mie­len­ter­vey­den häi­ri­öis­tä kär­si­vis­tä lap­sis­ta ja nuo­ris­ta ei saa täl­lä het­kel­lä tar­vit­se­maan­sa hoi­toa. On­gel­ma­na on eri­tyi­ses­ti pe­rus­ta­son pal­ve­lu­jen riit­tä­mät­tö­myys. Tuen ja avun vii­väs­ty­es­sä jou­du­taan yhä use­am­min tur­vau­tu­maan eri­kois­sai­raan­hoi­toon ja myös las­ten­suo­je­luun, vaik­ka ti­lan­ne oli­si ol­lut hoi­det­ta­vis­sa riit­tä­vil­lä pe­rus­ta­son pal­ve­luil­la.

Mielipiteet
29.3.2023 7.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kansanvalistajasta yhteiseksi olohuoneeksi

Nuo­ruu­des­sa­ni kir­jas­to oli paik­ka, jos­sa lai­nat­tiin kir­jo­ja ja leh­tiä asi­aan­kuu­lu­val­la va­ka­vuu­del­la. Lai­nas­tos­sa asi­oi­des­sa piti toi­mia tie­tyn kaa­van mu­kaan, sil­lä opus­ten ait­ta vaa­ti ar­vo­kas­ta käyt­täy­ty­mis­tä. Ei pu­het­ta­kaan, et­tä lu­ku­tu­vas­sa oli­si nau­ru rai­ka­nut.

Mielipiteet
29.3.2023 7.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kansanvalistajasta yhteiseksi olohuoneeksi

Nuo­ruu­des­sa­ni kir­jas­to oli paik­ka, jos­sa lai­nat­tiin kir­jo­ja ja leh­tiä asi­aan­kuu­lu­val­la va­ka­vuu­del­la. Lai­nas­tos­sa asi­oi­des­sa piti toi­mia tie­tyn kaa­van mu­kaan, sil­lä opus­ten ait­ta vaa­ti ar­vo­kas­ta käyt­täy­ty­mis­tä. Ei pu­het­ta­kaan, et­tä lu­ku­tu­vas­sa oli­si nau­ru rai­ka­nut.

Mielipiteet
27.3.2023 14.01

MIELIPIDE: Yrittäjät luovat elinvoimaa ja hyvinvointia

Hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­tä­mi­sek­si tar­vi­taan ve­ro­eu­ro­ja, työ­tä ja toi­meen­tu­loa. Ku­ten kris­til­lis­de­mok­raat­tien juu­ri jul­kais­tu yrit­tä­jäys­tä­väl­li­sem­pi Suo­mi -oh­jel­ma to­te­aa, työ ja yrit­te­li­äi­syys ovat kas­vun pe­rus­ta. Pie­net ja kes­ki­suu­ret yri­tyk­set ovat mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa Suo­men hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. En­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen on kal­lis­ta. En­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän pal­kan si­vu­ku­lut tu­li­si las­kea en­sim­mäi­sik­si vuo­sik­si yk­si­ny­rit­tä­jien yri­tyk­sis­sä. Yrit­tä­jien so­si­aa­li­tur­va on saa­ta­va kun­toon, jot­ta he ei­vät jää il­man apua ja tu­kia töi­den lop­pu­es­sa tai sai­rau­den yl­lät­tä­es­sä. Kun yrit­tä­jän lap­si sai­ras­tuu, tu­li­si lap­sen hoi­ta­mis­ta tu­kea joko Ke­lan kaut­ta tai myön­tä­mäl­lä ve­ro­vä­hen­nys sai­ras­tu­neen lap­sen hoi­ta­jan pal­kas­ta.

Mielipiteet
27.3.2023 14.01

MIELIPIDE: Yrittäjät luovat elinvoimaa ja hyvinvointia

Hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­tä­mi­sek­si tar­vi­taan ve­ro­eu­ro­ja, työ­tä ja toi­meen­tu­loa. Ku­ten kris­til­lis­de­mok­raat­tien juu­ri jul­kais­tu yrit­tä­jäys­tä­väl­li­sem­pi Suo­mi -oh­jel­ma to­te­aa, työ ja yrit­te­li­äi­syys ovat kas­vun pe­rus­ta. Pie­net ja kes­ki­suu­ret yri­tyk­set ovat mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa Suo­men hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. En­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen on kal­lis­ta. En­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän pal­kan si­vu­ku­lut tu­li­si las­kea en­sim­mäi­sik­si vuo­sik­si yk­si­ny­rit­tä­jien yri­tyk­sis­sä. Yrit­tä­jien so­si­aa­li­tur­va on saa­ta­va kun­toon, jot­ta he ei­vät jää il­man apua ja tu­kia töi­den lop­pu­es­sa tai sai­rau­den yl­lät­tä­es­sä. Kun yrit­tä­jän lap­si sai­ras­tuu, tu­li­si lap­sen hoi­ta­mis­ta tu­kea joko Ke­lan kaut­ta tai myön­tä­mäl­lä ve­ro­vä­hen­nys sai­ras­tu­neen lap­sen hoi­ta­jan pal­kas­ta.

Mielipiteet
27.3.2023 13.23

MIELIPIDE: Mitä "minun maani" tarkoittaa?

Mat­koil­la kiin­ni­täm­me huo­mi­o­ta elä­män eri puo­liin. Tämä on ta­val­lis­ta elä­mää, kult­tuu­ria, ark­ki­teh­tuu­ria ja ruo­kaa. Kaik­ki ei tie­ten­kään ai­na ole oman maun mu­kaan, mut­ta on ai­na mie­len­kiin­tois­ta, kuin­ka ih­mi­set elä­vät muis­sa mais­sa. Mitä epä­ta­val­li­sem­pi maa, sitä kirk­kaam­pia ja mer­kit­tä­väm­piä nämä erot ovat.

Mielipiteet
27.3.2023 13.23

MIELIPIDE: Mitä "minun maani" tarkoittaa?

Mat­koil­la kiin­ni­täm­me huo­mi­o­ta elä­män eri puo­liin. Tämä on ta­val­lis­ta elä­mää, kult­tuu­ria, ark­ki­teh­tuu­ria ja ruo­kaa. Kaik­ki ei tie­ten­kään ai­na ole oman maun mu­kaan, mut­ta on ai­na mie­len­kiin­tois­ta, kuin­ka ih­mi­set elä­vät muis­sa mais­sa. Mitä epä­ta­val­li­sem­pi maa, sitä kirk­kaam­pia ja mer­kit­tä­väm­piä nämä erot ovat.

Mielipiteet
23.3.2023 9.43

MIELIPIDE: Terveyserojen pienentämien vahvistaa julkista taloutta

Van­ha vii­saus on, et­tä lii­kun­ta ja en­nal­ta­eh­käi­sy ovat pa­ras­ta mah­dol­lis­ta ter­veys­po­li­tiik­kaa. Kui­ten­kin vä­es­tön ikään­ty­es­sä, is­tu­ma­työn yleis­ty­es­sä ja nuor­ten har­ras­tus­mak­su­jen ko­ho­tes­sa mah­dol­li­suus ak­tii­vi­seen liik­ku­mi­seen vä­he­nee yh­teis­kun­nas­sa.

Mielipiteet
23.3.2023 9.43

MIELIPIDE: Terveyserojen pienentämien vahvistaa julkista taloutta

Van­ha vii­saus on, et­tä lii­kun­ta ja en­nal­ta­eh­käi­sy ovat pa­ras­ta mah­dol­lis­ta ter­veys­po­li­tiik­kaa. Kui­ten­kin vä­es­tön ikään­ty­es­sä, is­tu­ma­työn yleis­ty­es­sä ja nuor­ten har­ras­tus­mak­su­jen ko­ho­tes­sa mah­dol­li­suus ak­tii­vi­seen liik­ku­mi­seen vä­he­nee yh­teis­kun­nas­sa.

Mielipiteet
22.3.2023 11.19

KOLUMNI: Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit

Edus­kun­ta päät­tää myös kun­tien koh­ta­los­ta. Lain­sää­dän­nöl­lä oh­ja­taan kun­tien toi­min­taa ja val­ti­on bud­je­tis­sa mää­ri­te­tään, kuin­ka val­tio osal­lis­tuu kun­tien jär­jes­tä­mien pe­rus­pal­ve­lui­den ra­hoit­ta­mi­seen. Edus­kun­nan pää­tök­sil­lä on rat­kai­se­va mer­ki­tys sii­hen, mi­ten kun­nat voi­vat pal­ve­lui­ta jär­jes­tää ja suu­ri vai­ku­tus sii­hen, kuin­ka kun­nat ta­lou­del­li­ses­ti sel­vi­ä­vät. Tun­nis­tat­ko vaa­li­kes­kus­te­luis­ta ai­heet, jot­ka vai­kut­ta­vat myös kun­ta­pal­ve­lui­hin ja -ve­roi­hin?

Mielipiteet
22.3.2023 11.19

KOLUMNI: Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit

Edus­kun­ta päät­tää myös kun­tien koh­ta­los­ta. Lain­sää­dän­nöl­lä oh­ja­taan kun­tien toi­min­taa ja val­ti­on bud­je­tis­sa mää­ri­te­tään, kuin­ka val­tio osal­lis­tuu kun­tien jär­jes­tä­mien pe­rus­pal­ve­lui­den ra­hoit­ta­mi­seen. Edus­kun­nan pää­tök­sil­lä on rat­kai­se­va mer­ki­tys sii­hen, mi­ten kun­nat voi­vat pal­ve­lui­ta jär­jes­tää ja suu­ri vai­ku­tus sii­hen, kuin­ka kun­nat ta­lou­del­li­ses­ti sel­vi­ä­vät. Tun­nis­tat­ko vaa­li­kes­kus­te­luis­ta ai­heet, jot­ka vai­kut­ta­vat myös kun­ta­pal­ve­lui­hin ja -ve­roi­hin?

Mielipiteet
22.3.2023 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Koti heijastaa arvojamme

Koti-Kar­ja­lan 22.3.2023 jul­kais­ta­vas­sa nu­me­ros­sa on kak­si tee­maa: edus­kun­ta­vaa­lit ja viih­tyi­sä koti. En­si aja­tuk­sel­la viih­tyi­sän ko­din ei koe liit­ty­vän mi­ten­kään edus­kun­ta­vaa­lei­hin, mut­ta tar­kem­min tar­kas­tel­tu­na tee­mat kuu­lu­vat yh­teen kuin mak­ka­ra vaa­li­telt­taan.

Mielipiteet
22.3.2023 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Koti heijastaa arvojamme

Koti-Kar­ja­lan 22.3.2023 jul­kais­ta­vas­sa nu­me­ros­sa on kak­si tee­maa: edus­kun­ta­vaa­lit ja viih­tyi­sä koti. En­si aja­tuk­sel­la viih­tyi­sän ko­din ei koe liit­ty­vän mi­ten­kään edus­kun­ta­vaa­lei­hin, mut­ta tar­kem­min tar­kas­tel­tu­na tee­mat kuu­lu­vat yh­teen kuin mak­ka­ra vaa­li­telt­taan.

Mielipiteet
19.3.2023 16.33

MIELIPIDE: Tohmajärven seurakunnassa edettävä asia kerrallaan

Toh­ma­jär­ven kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa 14.3.2023 ää­nes­tet­tiin kirk­ko­her­ran vi­ran au­ki ju­lis­ta­mi­ses­ta ny­kyi­sen vi­ran­hal­ti­jan eläk­keel­le siir­ty­mi­sen ta­kia. Kuo­pi­on tuo­mi­o­ka­pi­tu­li on toi­min­ta­ta­po­jen­sa mu­kai­ses­ti pyy­tä­nyt meil­tä lau­sun­non sii­tä, mi­ten kirk­ko­val­tuus­to ha­lu­aa vi­ran kans­sa toi­mia. Lai­te­taan­ko nyt ha­kuun, vai ly­kä­tään­kö enin­tään vuo­del­la? Lyk­kää­mi­sen pe­rus­te­lu­na voi ol­la käyn­nis­sä ole­vat yh­teis­työ­neu­vot­te­lut toi­sen seu­ra­kun­nan kans­sa. Asi­as­ta ää­nes­tet­tiin val­tuus­tos­ta. Minä olin ai­noa, joka ää­nes­ti kirk­ko­neu­vos­ton esi­tyk­sen puo­les­ta, eli et­tä vir­kaa ei lai­tet­tai­si nyt ha­kuun.

Mielipiteet
19.3.2023 16.33

MIELIPIDE: Tohmajärven seurakunnassa edettävä asia kerrallaan

Toh­ma­jär­ven kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa 14.3.2023 ää­nes­tet­tiin kirk­ko­her­ran vi­ran au­ki ju­lis­ta­mi­ses­ta ny­kyi­sen vi­ran­hal­ti­jan eläk­keel­le siir­ty­mi­sen ta­kia. Kuo­pi­on tuo­mi­o­ka­pi­tu­li on toi­min­ta­ta­po­jen­sa mu­kai­ses­ti pyy­tä­nyt meil­tä lau­sun­non sii­tä, mi­ten kirk­ko­val­tuus­to ha­lu­aa vi­ran kans­sa toi­mia. Lai­te­taan­ko nyt ha­kuun, vai ly­kä­tään­kö enin­tään vuo­del­la? Lyk­kää­mi­sen pe­rus­te­lu­na voi ol­la käyn­nis­sä ole­vat yh­teis­työ­neu­vot­te­lut toi­sen seu­ra­kun­nan kans­sa. Asi­as­ta ää­nes­tet­tiin val­tuus­tos­ta. Minä olin ai­noa, joka ää­nes­ti kirk­ko­neu­vos­ton esi­tyk­sen puo­les­ta, eli et­tä vir­kaa ei lai­tet­tai­si nyt ha­kuun.

Mielipiteet
15.3.2023 11.04

MIELIPIDE: Vaalit ja ympäristöjärjestöt

Suo­men kan­sa­kun­nan ja val­ti­o­joh­don hen­ki­nen tila muis­tut­taa nyt 1980-lu­vun ra­ha­mark­ki­noi­den va­paut­ta­mi­sen rie­mu­juh­laa. Juh­lan kul­kua edel­si vai­ku­tus­val­tai­sen pii­rin mää­rä­tie­toi­set teot pank­ki­toi­min­nan sään­te­lyn pur­ka­mi­ses­sa. Sil­loi­ses­ta kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta 42 %:lla oli kyt­kök­siä pank­kien hal­lin­to­e­li­mis­sä tai oli­vat nii­den työn­te­ki­jöi­tä. Seu­rauk­set oli­vat tu­hoi­sat. Suo­mes­sa pank­kik­rii­si oli sy­vem­pi kuin mis­sään muus­sa te­ol­li­suus­maas­sa toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen.

Mielipiteet
15.3.2023 11.04

MIELIPIDE: Vaalit ja ympäristöjärjestöt

Suo­men kan­sa­kun­nan ja val­ti­o­joh­don hen­ki­nen tila muis­tut­taa nyt 1980-lu­vun ra­ha­mark­ki­noi­den va­paut­ta­mi­sen rie­mu­juh­laa. Juh­lan kul­kua edel­si vai­ku­tus­val­tai­sen pii­rin mää­rä­tie­toi­set teot pank­ki­toi­min­nan sään­te­lyn pur­ka­mi­ses­sa. Sil­loi­ses­ta kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta 42 %:lla oli kyt­kök­siä pank­kien hal­lin­to­e­li­mis­sä tai oli­vat nii­den työn­te­ki­jöi­tä. Seu­rauk­set oli­vat tu­hoi­sat. Suo­mes­sa pank­kik­rii­si oli sy­vem­pi kuin mis­sään muus­sa te­ol­li­suus­maas­sa toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen.

Mielipiteet
15.3.2023 10.58

MIELIPIDE: Ikäneuvolat osaksi hyvinvoin­ti­a­lueiden toimintaa

Poh­jois-Kar­ja­la ja Poh­jois-Savo ovat Poh­jois-Poh­jan­maan ohel­la Suo­men sai­raim­pia maa­kun­tia (THL). THL:n sai­ras­ta­vuu­sin­dek­sis­sä on huo­mi­oi­tu seit­se­män va­ka­vaa sai­raus­ryh­mää: syö­vät, se­pel­val­ti­mo- ja ai­vo­ve­ri­suo­ni­tau­dit, de­men­tia, tuki- ja lii­kun­ta­e­lin­ten sai­rau­det, ta­pa­tur­mat sekä mie­len­ter­vey­den häi­ri­öt. Koko Suo­men kau­pun­ki­ver­tai­lus­sa Kuo­pi­on ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va.

Mielipiteet
15.3.2023 10.58

MIELIPIDE: Ikäneuvolat osaksi hyvinvoin­ti­a­lueiden toimintaa

Poh­jois-Kar­ja­la ja Poh­jois-Savo ovat Poh­jois-Poh­jan­maan ohel­la Suo­men sai­raim­pia maa­kun­tia (THL). THL:n sai­ras­ta­vuu­sin­dek­sis­sä on huo­mi­oi­tu seit­se­män va­ka­vaa sai­raus­ryh­mää: syö­vät, se­pel­val­ti­mo- ja ai­vo­ve­ri­suo­ni­tau­dit, de­men­tia, tuki- ja lii­kun­ta­e­lin­ten sai­rau­det, ta­pa­tur­mat sekä mie­len­ter­vey­den häi­ri­öt. Koko Suo­men kau­pun­ki­ver­tai­lus­sa Kuo­pi­on ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va.

Mielipiteet
15.3.2023 10.53

MIELIPIDE: Metsänomistajien omaisuudensuoja heikoilla

Suo­ma­lais­ten met­sä­no­mis­ta­jien omai­suu­den­suo­ja on täl­lä hal­li­tus­kau­del­la ol­lut hei­koil­la. Eu­roo­pan Uni­o­nin ko­mis­si­on met­sään liit­ty­viä, erit­täin huo­nos­ti val­mis­tel­tu­ja esi­tyk­siä on saa­pu­nut edus­kun­taan jo tois­ta­kym­men­tä.

Mielipiteet
15.3.2023 10.53

MIELIPIDE: Metsänomistajien omaisuudensuoja heikoilla

Suo­ma­lais­ten met­sä­no­mis­ta­jien omai­suu­den­suo­ja on täl­lä hal­li­tus­kau­del­la ol­lut hei­koil­la. Eu­roo­pan Uni­o­nin ko­mis­si­on met­sään liit­ty­viä, erit­täin huo­nos­ti val­mis­tel­tu­ja esi­tyk­siä on saa­pu­nut edus­kun­taan jo tois­ta­kym­men­tä.

Mielipiteet
15.3.2023 10.48

MIELIPIDE: Haetaanko taas säästöjä vähävaraisilta?

Elä­ke­läis­köy­hyys ei ole ka­don­nut vie­lä mi­hin­kään. Nyt kui­ten­kin taas suun­ni­tel­laan leik­kauk­sia maam­me pie­ni­tu­loi­sim­mil­ta eläk­keen­saa­jil­ta. Suo­meen on laa­dit­ta­va elä­ke­läis­köy­hyy­den tor­jun­ta­oh­jel­ma. On ha­et­ta­va ai­dos­ti vai­kut­ta­via toi­mia pie­ni­tu­lois­ten elä­ke­läis­ten ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si.

Mielipiteet
15.3.2023 10.48

MIELIPIDE: Haetaanko taas säästöjä vähävaraisilta?

Elä­ke­läis­köy­hyys ei ole ka­don­nut vie­lä mi­hin­kään. Nyt kui­ten­kin taas suun­ni­tel­laan leik­kauk­sia maam­me pie­ni­tu­loi­sim­mil­ta eläk­keen­saa­jil­ta. Suo­meen on laa­dit­ta­va elä­ke­läis­köy­hyy­den tor­jun­ta­oh­jel­ma. On ha­et­ta­va ai­dos­ti vai­kut­ta­via toi­mia pie­ni­tu­lois­ten elä­ke­läis­ten ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si.

Mielipiteet
15.3.2023 10.21

MIELIPIDE: Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen

Nämä edus­kun­ta­vaa­lit rat­kai­se­vat Suo­men suun­nan – sen, siir­räm­me­kö tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le kes­tä­väl­lä ar­vo­poh­jal­la ole­van maan, jos­sa jo­kai­nen voi luot­ta­vai­ses­ti ra­ken­taa tu­le­vai­suut­taan.

Mielipiteet
15.3.2023 10.21

MIELIPIDE: Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen

Nämä edus­kun­ta­vaa­lit rat­kai­se­vat Suo­men suun­nan – sen, siir­räm­me­kö tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le kes­tä­väl­lä ar­vo­poh­jal­la ole­van maan, jos­sa jo­kai­nen voi luot­ta­vai­ses­ti ra­ken­taa tu­le­vai­suut­taan.

Mielipiteet
15.3.2023 5.55

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Tieteiskuvitelmat toteutumassa?

Kat­soin­pa taas ani­maa­ti­oe­lo­ku­van Wall-E, tie­teis­ku­vi­tel­man vuo­del­ta 2008. Sii­nä ele­tään 2800-lu­kua, maa­pal­lo on tur­mel­tu­nut asuin­kel­vot­to­mak­si ja ih­mi­set muut­ta­neet ava­ruus­lai­va Axi­o­nil­le. Siel­lä ro­bo­tit hoi­ta­vat ar­jen, lii­ku­taan lei­ju­tuo­leil­la ja jo­kai­nen elää omas­sa di­gi­to­del­li­suu­des­saan. Val­lan aluk­sel­la on kaa­pan­nut Au­to, au­to­pi­lot­ti­ro­bot­ti alai­si­neen. Ro­bo­tit sää­te­le­vät in­for­maa­ti­o­ta, jota ava­ruu­den asuk­kail­le an­ne­taan. Vaik­ka tämä dys­to­pia ei ole tot­ta, joka ker­ta elo­ku­van kat­sot­tu­a­ni ha­vah­dun sii­hen, et­tä yhä enem­män näis­tä il­mi­öis­tä löy­tyy ny­kyi­ses­tä ar­jes­tam­me.

Mielipiteet
15.3.2023 5.55

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Tieteiskuvitelmat toteutumassa?

Kat­soin­pa taas ani­maa­ti­oe­lo­ku­van Wall-E, tie­teis­ku­vi­tel­man vuo­del­ta 2008. Sii­nä ele­tään 2800-lu­kua, maa­pal­lo on tur­mel­tu­nut asuin­kel­vot­to­mak­si ja ih­mi­set muut­ta­neet ava­ruus­lai­va Axi­o­nil­le. Siel­lä ro­bo­tit hoi­ta­vat ar­jen, lii­ku­taan lei­ju­tuo­leil­la ja jo­kai­nen elää omas­sa di­gi­to­del­li­suu­des­saan. Val­lan aluk­sel­la on kaa­pan­nut Au­to, au­to­pi­lot­ti­ro­bot­ti alai­si­neen. Ro­bo­tit sää­te­le­vät in­for­maa­ti­o­ta, jota ava­ruu­den asuk­kail­le an­ne­taan. Vaik­ka tämä dys­to­pia ei ole tot­ta, joka ker­ta elo­ku­van kat­sot­tu­a­ni ha­vah­dun sii­hen, et­tä yhä enem­män näis­tä il­mi­öis­tä löy­tyy ny­kyi­ses­tä ar­jes­tam­me.

Mielipiteet
14.3.2023 15.34

Sosiaaliturvan vajaakäyttö uhkaa syrjäyttää

It­se­näi­syy­den juh­la­vuo­den las­ten­sää­tiö It­la on tut­ki­muk­ses­saan to­den­nut eri­tyi­ses­ti mo­ni­lap­sis­ten ja yh­den huol­ta­jan per­hei­den ole­van vaa­ras­sa köyh­tyä hin­to­jen nous­tes­sa. Vuon­na 2021 noin 121 800 las­ta eli pie­ni­tu­loi­ses­sa per­hees­sä. Tämä vas­taa 12 pro­sent­tia kai­kis­ta Suo­mes­sa asu­vis­ta lap­sis­ta eli joka yh­dek­sät­tä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa pie­ni­tu­loi­sis­sa per­heis­sä asui joka 7:s lap­si (14,6 pro­sent­tia) joka oli maam­me suu­rin luku. Poh­jois-Sa­vos­sa ti­lan­ne on hie­man pa­rem­pi (11,5 pro­sent­tia) kuin koko maan kes­ki­ar­vo.

Mielipiteet
14.3.2023 15.34

Sosiaaliturvan vajaakäyttö uhkaa syrjäyttää

It­se­näi­syy­den juh­la­vuo­den las­ten­sää­tiö It­la on tut­ki­muk­ses­saan to­den­nut eri­tyi­ses­ti mo­ni­lap­sis­ten ja yh­den huol­ta­jan per­hei­den ole­van vaa­ras­sa köyh­tyä hin­to­jen nous­tes­sa. Vuon­na 2021 noin 121 800 las­ta eli pie­ni­tu­loi­ses­sa per­hees­sä. Tämä vas­taa 12 pro­sent­tia kai­kis­ta Suo­mes­sa asu­vis­ta lap­sis­ta eli joka yh­dek­sät­tä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa pie­ni­tu­loi­sis­sa per­heis­sä asui joka 7:s lap­si (14,6 pro­sent­tia) joka oli maam­me suu­rin luku. Poh­jois-Sa­vos­sa ti­lan­ne on hie­man pa­rem­pi (11,5 pro­sent­tia) kuin koko maan kes­ki­ar­vo.

Mielipiteet
10.3.2023 14.34

MIELIPIDE: Aivoviikko kannustaa huolenpitoon aivoista

Ai­vo­ter­vey­den edis­tä­mi­nen on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja sa­mal­la yh­tei­söl­li­nen asia. Ai­vo­ter­veys vau­vas­ta vaa­riin on kan­sal­li­nen voi­ma­va­ram­me. Suo­mi elää ai­vois­ta. Vii­kol­la 11 vie­te­tään maas­sam­me ai­vo­viik­koa – esil­lä on asi­aa ai­vois­ta.

Mielipiteet
10.3.2023 14.34

MIELIPIDE: Aivoviikko kannustaa huolenpitoon aivoista

Ai­vo­ter­vey­den edis­tä­mi­nen on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja sa­mal­la yh­tei­söl­li­nen asia. Ai­vo­ter­veys vau­vas­ta vaa­riin on kan­sal­li­nen voi­ma­va­ram­me. Suo­mi elää ai­vois­ta. Vii­kol­la 11 vie­te­tään maas­sam­me ai­vo­viik­koa – esil­lä on asi­aa ai­vois­ta.

Mielipiteet
9.3.2023 16.16

MIELIPIDE: Vain valtiontalous pelastaa meidät!

Olen saa­nut pal­vel­la maa­ta kan­sa­ne­dus­ta­ja­na nel­jä vuot­ta val­ti­on­va­rain­va­li­o­kun­nas­sa. Ku­ten kaik­ki tie­tää, sii­nä­kin hal­li­tuk­sel­la on enem­mis­tö. Siis oli. Kaik­ki me­not on teh­ty ve­ron­mak­sa­jien piik­kiin.

Mielipiteet
9.3.2023 16.16

MIELIPIDE: Vain valtiontalous pelastaa meidät!

Olen saa­nut pal­vel­la maa­ta kan­sa­ne­dus­ta­ja­na nel­jä vuot­ta val­ti­on­va­rain­va­li­o­kun­nas­sa. Ku­ten kaik­ki tie­tää, sii­nä­kin hal­li­tuk­sel­la on enem­mis­tö. Siis oli. Kaik­ki me­not on teh­ty ve­ron­mak­sa­jien piik­kiin.

Mielipiteet
9.3.2023 16.09

MIELIPIDE: Vetoomus Tasavallan presidentille

Viha ja tois­tem­me tie­toi­nen louk­kaa­mi­nen on li­sään­ty­nyt vii­me vuo­si­na. Il­miö ei ole vain so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Hais­tat­te­lua ja huu­ta­mis­ta koh­taam­me ai­van kas­vo­tus­ten­kin. Asi­al­lis­ta käy­tös­tä em­me löy­dä edes edus­kun­nas­ta. Kan­sam­me edus­ta­jien luu­li­si toi­mi­van esi­merk­kei­nä hy­väs­tä käy­tök­ses­tä. Mikä mei­hin on oi­kein men­nyt? On­gel­ma on mei­dän yh­tei­nen ja yh­des­sä mei­dän on sii­hen puu­tut­ta­va, mi­kä­li niin ha­lu­am­me. Ja pa­ras­ta oli­si ha­lu­ta.

Mielipiteet
9.3.2023 16.09

MIELIPIDE: Vetoomus Tasavallan presidentille

Viha ja tois­tem­me tie­toi­nen louk­kaa­mi­nen on li­sään­ty­nyt vii­me vuo­si­na. Il­miö ei ole vain so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Hais­tat­te­lua ja huu­ta­mis­ta koh­taam­me ai­van kas­vo­tus­ten­kin. Asi­al­lis­ta käy­tös­tä em­me löy­dä edes edus­kun­nas­ta. Kan­sam­me edus­ta­jien luu­li­si toi­mi­van esi­merk­kei­nä hy­väs­tä käy­tök­ses­tä. Mikä mei­hin on oi­kein men­nyt? On­gel­ma on mei­dän yh­tei­nen ja yh­des­sä mei­dän on sii­hen puu­tut­ta­va, mi­kä­li niin ha­lu­am­me. Ja pa­ras­ta oli­si ha­lu­ta.

Mielipiteet
9.3.2023 10.32

MIELIPIDE: Työkyvyttömät lapset

Kes­kus­te­lin juu­ri erään ko­ke­neen opet­ta­jan kans­sa, joka työs­ken­te­lee idyl­li­ses­sä noin 10 000 asuk­kaan pik­ku­kau­pun­gis­sa. Kau­pun­ki si­jait­see etääl­lä kas­vu­kes­kuk­sis­ta, kau­ka­na ur­baa­nis­ta syk­kees­tä, kes­kel­lä kau­nis­ta, rau­hal­lis­ta suo­ma­lais­ta luon­toa.

Mielipiteet
9.3.2023 10.32

MIELIPIDE: Työkyvyttömät lapset

Kes­kus­te­lin juu­ri erään ko­ke­neen opet­ta­jan kans­sa, joka työs­ken­te­lee idyl­li­ses­sä noin 10 000 asuk­kaan pik­ku­kau­pun­gis­sa. Kau­pun­ki si­jait­see etääl­lä kas­vu­kes­kuk­sis­ta, kau­ka­na ur­baa­nis­ta syk­kees­tä, kes­kel­lä kau­nis­ta, rau­hal­lis­ta suo­ma­lais­ta luon­toa.

Mielipiteet
9.3.2023 8.30

MIELIPIDE: Kannattaisiko Tohmajärven ev.lut. seurakunnan liittyä Kiteen seurakuntaan?

Ot­si­kon ky­sy­mys as­kar­rut­taa seu­ra­kun­nan päät­tä­jiä. Osa on jo muo­dos­ta­nut mie­li­pi­teen­sä, joka hen­kii voi­ma­kas­ta ha­lua py­syä it­se­näi­se­nä. Oma seu­ra­kun­ta on oma seu­ra­kun­ta ja lii­tok­set tuo­vat yleen­sä vain huo­noa tul­les­saan. Pal­ve­lut heik­ke­ne­vät ja pää­tös­val­ta siir­tyy kau­as pois pai­kal­li­sil­ta. Olem­me Toh­ma­jär­vel­lä me­net­tä­neet pai­kal­li­sis­ta pal­ve­luis­ta jo po­lii­sin, ve­ro­toi­mis­ton, Ke­lan, rönt­ge­nin ja kaik­ki pank­ki­pal­ve­lut. Ja nyt vie­lä seu­ra­kun­ta­kin, joka sen­tään on ol­lut tääl­lä jo 1650-lu­vul­ta läh­tien!

Mielipiteet
9.3.2023 8.30

MIELIPIDE: Kannattaisiko Tohmajärven ev.lut. seurakunnan liittyä Kiteen seurakuntaan?

Ot­si­kon ky­sy­mys as­kar­rut­taa seu­ra­kun­nan päät­tä­jiä. Osa on jo muo­dos­ta­nut mie­li­pi­teen­sä, joka hen­kii voi­ma­kas­ta ha­lua py­syä it­se­näi­se­nä. Oma seu­ra­kun­ta on oma seu­ra­kun­ta ja lii­tok­set tuo­vat yleen­sä vain huo­noa tul­les­saan. Pal­ve­lut heik­ke­ne­vät ja pää­tös­val­ta siir­tyy kau­as pois pai­kal­li­sil­ta. Olem­me Toh­ma­jär­vel­lä me­net­tä­neet pai­kal­li­sis­ta pal­ve­luis­ta jo po­lii­sin, ve­ro­toi­mis­ton, Ke­lan, rönt­ge­nin ja kaik­ki pank­ki­pal­ve­lut. Ja nyt vie­lä seu­ra­kun­ta­kin, joka sen­tään on ol­lut tääl­lä jo 1650-lu­vul­ta läh­tien!

Mielipiteet
8.3.2023 5.45

PÄÄKIRJOITUS: Aktiiviset ehdokkaat saavat äänestäjät liikkeelle

Edus­kun­ta­vaa­lei­hin on ai­kaa rei­lut kol­me viik­koa. Mak­ka­rat ti­ri­se­vät, sop­pa­kat­ti­lat po­ri­se­vat ja kah­via ku­luu to­reil­la ja kaup­po­jen käy­tä­vil­lä, kun eh­dok­kaat tuo­vat asi­aan­sa vaa­li­kan­san kuu­lu­vil­le. Hyvä näin, sil­lä eh­dok­kai­den koh­taa­mi­nen kas­vok­kain tuo po­li­tii­kan myös in­hi­mil­lis­tä ma­kua.

Mielipiteet
8.3.2023 5.45

PÄÄKIRJOITUS: Aktiiviset ehdokkaat saavat äänestäjät liikkeelle

Edus­kun­ta­vaa­lei­hin on ai­kaa rei­lut kol­me viik­koa. Mak­ka­rat ti­ri­se­vät, sop­pa­kat­ti­lat po­ri­se­vat ja kah­via ku­luu to­reil­la ja kaup­po­jen käy­tä­vil­lä, kun eh­dok­kaat tuo­vat asi­aan­sa vaa­li­kan­san kuu­lu­vil­le. Hyvä näin, sil­lä eh­dok­kai­den koh­taa­mi­nen kas­vok­kain tuo po­li­tii­kan myös in­hi­mil­lis­tä ma­kua.

Mielipiteet
7.3.2023 13.50

MIELIPIDE: Kiitos Raamattupäivistä

Ki­teen ev.lut. seu­ra­kun­ta ja Suo­men Raa­mat­tuo­pis­to jär­jes­ti­vät ta­pah­tu­man, Raa­mat­tu­päi­vät seu­ra­kun­nan alu­eel­la.

Mielipiteet
7.3.2023 13.50

MIELIPIDE: Kiitos Raamattupäivistä

Ki­teen ev.lut. seu­ra­kun­ta ja Suo­men Raa­mat­tuo­pis­to jär­jes­ti­vät ta­pah­tu­man, Raa­mat­tu­päi­vät seu­ra­kun­nan alu­eel­la.

Mielipiteet
6.3.2023 12.52

MIELIPIDE: Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa jatkettava

Suo­mes­sa ja eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa on eri­no­mai­sen puh­taat ja ka­lai­sat ka­la­ve­det. Sii­tä huo­li­mat­ta syöm­me ka­laa, jos­ta lä­hes 80 pro­sent­tia on tuon­ti­ka­laa. Kala on eri­tyi­ses­ti Nor­jas­ta tuo­tua an­ti­bi­oo­teil­la kyl­läs­tet­tyä, jopa vii­kon van­haa niin sa­not­tua kas­si­ka­laa, jota on syö­tet­ty veh­näl­lä, soi­jal­la ja ryp­si­öl­jyl­lä. Noin 20 pro­sent­tia ta­louk­sis­sam­me käy­te­tys­tä ka­las­ta jää puh­taan ko­ti­mai­sen ka­lan osuu­dek­si. Asi­aa ul­ko­puo­lel­ta seu­raa­va voi­si sa­noa, et­tei täl­lai­ses­sa toi­min­nas­sa ole mi­tään miel­tä. Edel­lä mai­nit­tu 80/20 pro­sen­tin suh­de on saa­ta­va kään­net­tyä toi­sin päin.

Mielipiteet
6.3.2023 12.52

MIELIPIDE: Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa jatkettava

Suo­mes­sa ja eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa on eri­no­mai­sen puh­taat ja ka­lai­sat ka­la­ve­det. Sii­tä huo­li­mat­ta syöm­me ka­laa, jos­ta lä­hes 80 pro­sent­tia on tuon­ti­ka­laa. Kala on eri­tyi­ses­ti Nor­jas­ta tuo­tua an­ti­bi­oo­teil­la kyl­läs­tet­tyä, jopa vii­kon van­haa niin sa­not­tua kas­si­ka­laa, jota on syö­tet­ty veh­näl­lä, soi­jal­la ja ryp­si­öl­jyl­lä. Noin 20 pro­sent­tia ta­louk­sis­sam­me käy­te­tys­tä ka­las­ta jää puh­taan ko­ti­mai­sen ka­lan osuu­dek­si. Asi­aa ul­ko­puo­lel­ta seu­raa­va voi­si sa­noa, et­tei täl­lai­ses­sa toi­min­nas­sa ole mi­tään miel­tä. Edel­lä mai­nit­tu 80/20 pro­sen­tin suh­de on saa­ta­va kään­net­tyä toi­sin päin.

Kiteen Rantakentälle Nightwishin konserttiin odotetaan kesäkuussa yli 10 000 kävijää. Kuvituskuva.

Kiteen Rantakentälle Nightwishin konserttiin odotetaan kesäkuussa yli 10 000 kävijää. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Mielipiteet
1.3.2023 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Keski-Karjalalla on edessään näytön paikka

Ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä Ki­teel­lä pi­det­tä­väs­sä Night­wis­hin kon­ser­tis­sa on näy­tön paik­ka koko seu­tu­kun­nal­le. Li­put ta­pah­tu­maan on jo lop­puun­myy­ty ja Ran­ta­ken­täl­le odo­te­taan 10 000 kä­vi­jää, jois­ta osa tu­lee paik­ka­kun­nal­le jopa usei­ta päi­viä ai­kai­sem­min. Kon­sert­ti­li­pun os­ta­jien li­säk­si ar­vi­oi­daan li­säk­si noin 2 000 oheis­vie­raan saa­pu­van Ki­teel­le. Ta­pah­tu­ma on suu­rin tä­hän men­nes­sä Ki­teel­lä jär­jes­tet­ty.

Kiteen Rantakentälle Nightwishin konserttiin odotetaan kesäkuussa yli 10 000 kävijää. Kuvituskuva.

Kiteen Rantakentälle Nightwishin konserttiin odotetaan kesäkuussa yli 10 000 kävijää. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Mielipiteet
1.3.2023 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Keski-Karjalalla on edessään näytön paikka

Ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä Ki­teel­lä pi­det­tä­väs­sä Night­wis­hin kon­ser­tis­sa on näy­tön paik­ka koko seu­tu­kun­nal­le. Li­put ta­pah­tu­maan on jo lop­puun­myy­ty ja Ran­ta­ken­täl­le odo­te­taan 10 000 kä­vi­jää, jois­ta osa tu­lee paik­ka­kun­nal­le jopa usei­ta päi­viä ai­kai­sem­min. Kon­sert­ti­li­pun os­ta­jien li­säk­si ar­vi­oi­daan li­säk­si noin 2 000 oheis­vie­raan saa­pu­van Ki­teel­le. Ta­pah­tu­ma on suu­rin tä­hän men­nes­sä Ki­teel­lä jär­jes­tet­ty.

Mielipiteet
28.2.2023 14.12

MIELIPIDE: Jätetään oppilas tarvittaessa luokalleen

Kou­lus­sa ei op­pi­lail­ta us­kal­le­ta vaa­tia oi­kein mi­tään. Jos vaa­dit, olet han­ka­la. Kai­ken oli­si ol­ta­va help­poa ral­la­tus­ta. En­täs, kun tämä ei-vaa­dit­tu su­ku­pol­vi on kou­lus­sa opet­ta­ji­na ja ta­lou­se­lä­mäs­sä esi­mer­kik­si työ­nan­ta­ji­na? Saat­taa­pi hei­dän toi­mes­taan men­nä rima en­tis­tä alem­mak­si. Ha­lu­ai­sin tie­ten­kin us­koa toi­sin.

Mielipiteet
28.2.2023 14.12

MIELIPIDE: Jätetään oppilas tarvittaessa luokalleen

Kou­lus­sa ei op­pi­lail­ta us­kal­le­ta vaa­tia oi­kein mi­tään. Jos vaa­dit, olet han­ka­la. Kai­ken oli­si ol­ta­va help­poa ral­la­tus­ta. En­täs, kun tämä ei-vaa­dit­tu su­ku­pol­vi on kou­lus­sa opet­ta­ji­na ja ta­lou­se­lä­mäs­sä esi­mer­kik­si työ­nan­ta­ji­na? Saat­taa­pi hei­dän toi­mes­taan men­nä rima en­tis­tä alem­mak­si. Ha­lu­ai­sin tie­ten­kin us­koa toi­sin.

Mielipiteet
27.2.2023 12.59

,IELIPIDE: Kansalais­jär­jestöjen toimin­ta­e­del­ly­tykset on turvattava

Jär­jes­töt ovat kes­kei­nen osa kan­sa­lais­ten oma­eh­toi­ses­ta toi­min­nas­ta muo­dos­tu­vaa kan­sa­lai­syh­teis­kun­taa. Vah­va kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta on tär­keä sekä yh­teis­kun­nan va­kau­den et­tä hy­vin­voin­nin nä­kö­kul­mas­ta. Elin­voi­mai­set ja au­to­no­mi­set kan­sa­lais­jär­jes­töt tu­ke­vat toi­min­nal­laan de­mok­raat­tis­ta ja avoin­ta yh­teis­kun­taa.

Mielipiteet
27.2.2023 12.59

,IELIPIDE: Kansalais­jär­jestöjen toimin­ta­e­del­ly­tykset on turvattava

Jär­jes­töt ovat kes­kei­nen osa kan­sa­lais­ten oma­eh­toi­ses­ta toi­min­nas­ta muo­dos­tu­vaa kan­sa­lai­syh­teis­kun­taa. Vah­va kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta on tär­keä sekä yh­teis­kun­nan va­kau­den et­tä hy­vin­voin­nin nä­kö­kul­mas­ta. Elin­voi­mai­set ja au­to­no­mi­set kan­sa­lais­jär­jes­töt tu­ke­vat toi­min­nal­laan de­mok­raat­tis­ta ja avoin­ta yh­teis­kun­taa.

Liikunta on yksi työhyvinvointia tukevista harrastuksista. Kuvituskuva.

Liikunta on yksi työhyvinvointia tukevista harrastuksista. Kuvituskuva.

Pixabay

Mielipiteet
22.2.2023 7.31

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Työhyvinvointi koostuu arjen valinnoista

Töis­sä vie­te­tään niin suu­ri osa ar­jes­ta, et­tei päi­vän vel­voit­tei­den soi­si ole­van ter­van­juon­tia. Stres­si ja työ­uu­pu­mus ovat ny­ky­päi­vä­nä ylei­siä, vaik­ka esi­mer­kik­si sa­dan vuo­den ta­kai­seen ar­keen ver­rat­tu­na elä­mäm­me pi­täi­si ol­la nyt help­poa ja huo­le­ton­ta. On er­go­no­mi­set työ­pis­teet, työ­ter­veys­huol­to, la­ki­sää­tei­set tau­ot ja lo­mat kor­vauk­si­neen. Pa­lau­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­det pi­täi­si ol­la eri­no­mai­set, mut­ta työn kuor­mit­ta­vuus pu­hut­taa.

Liikunta on yksi työhyvinvointia tukevista harrastuksista. Kuvituskuva.

Liikunta on yksi työhyvinvointia tukevista harrastuksista. Kuvituskuva.

Pixabay

Mielipiteet
22.2.2023 7.31

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Työhyvinvointi koostuu arjen valinnoista

Töis­sä vie­te­tään niin suu­ri osa ar­jes­ta, et­tei päi­vän vel­voit­tei­den soi­si ole­van ter­van­juon­tia. Stres­si ja työ­uu­pu­mus ovat ny­ky­päi­vä­nä ylei­siä, vaik­ka esi­mer­kik­si sa­dan vuo­den ta­kai­seen ar­keen ver­rat­tu­na elä­mäm­me pi­täi­si ol­la nyt help­poa ja huo­le­ton­ta. On er­go­no­mi­set työ­pis­teet, työ­ter­veys­huol­to, la­ki­sää­tei­set tau­ot ja lo­mat kor­vauk­si­neen. Pa­lau­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­det pi­täi­si ol­la eri­no­mai­set, mut­ta työn kuor­mit­ta­vuus pu­hut­taa.

Mielipiteet
20.2.2023 14.10

MIELIPIDE Vanhemmista se alkaa

Pää­vas­tuu ja vel­vol­li­suus lap­sen kas­va­tuk­ses­ta on van­hem­mil­la, huol­ta­jil­la. Ja vain heil­lä. Ajan hen­ki on kui­ten­kin ol­lut vaa­tia opet­ta­jil­ta, et­tä he mei­dän lap­sem­me kas­vat­tai­si­vat. Tie­ten­kin he omal­ta osal­taan lap­sen ke­hit­ty­mis­tä tu­ke­vat ja oh­jaa­vat. Mut­ta ei­kös oi­kea osoi­te kas­va­tus­vas­tuul­le ole lap­sen koti. Näin oli ai­na­kin en­nen van­haan. Mik­sei ny­ky­ään­kin.

Mielipiteet
20.2.2023 14.10

MIELIPIDE Vanhemmista se alkaa

Pää­vas­tuu ja vel­vol­li­suus lap­sen kas­va­tuk­ses­ta on van­hem­mil­la, huol­ta­jil­la. Ja vain heil­lä. Ajan hen­ki on kui­ten­kin ol­lut vaa­tia opet­ta­jil­ta, et­tä he mei­dän lap­sem­me kas­vat­tai­si­vat. Tie­ten­kin he omal­ta osal­taan lap­sen ke­hit­ty­mis­tä tu­ke­vat ja oh­jaa­vat. Mut­ta ei­kös oi­kea osoi­te kas­va­tus­vas­tuul­le ole lap­sen koti. Näin oli ai­na­kin en­nen van­haan. Mik­sei ny­ky­ään­kin.

Mielipiteet
14.2.2023 11.55

MIELIPIDE: Ajokort­tiu­u­dis­tuksesta

Hal­li­tus on val­mis­tel­lut edus­kun­nal­le esi­tys­tä ajo­kort­ti­lain uu­dis­tuk­ses­ta kos­kien 17-vuo­ti­ai­den ajo­lu­paa. Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­li­o­kun­ta on kä­si­tel­lyt asi­aa ja jou­lu­kuus­sa vie­lä päät­tä­nyt pyy­tää pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan lau­sun­non la­kiu­u­dis­tuk­seen. Uu­dis­tus sii­hen liit­ty­vi­ne ra­joi­tuk­si­neen an­sait­see mie­les­tä­ni hie­man poh­din­taa ja kri­tiik­ki­ä­kin.

Mielipiteet
14.2.2023 11.55

MIELIPIDE: Ajokort­tiu­u­dis­tuksesta

Hal­li­tus on val­mis­tel­lut edus­kun­nal­le esi­tys­tä ajo­kort­ti­lain uu­dis­tuk­ses­ta kos­kien 17-vuo­ti­ai­den ajo­lu­paa. Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­li­o­kun­ta on kä­si­tel­lyt asi­aa ja jou­lu­kuus­sa vie­lä päät­tä­nyt pyy­tää pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan lau­sun­non la­kiu­u­dis­tuk­seen. Uu­dis­tus sii­hen liit­ty­vi­ne ra­joi­tuk­si­neen an­sait­see mie­les­tä­ni hie­man poh­din­taa ja kri­tiik­ki­ä­kin.

Lisää aiheesta

Kysely