JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
16.8.2022 13.00

Sanomme ei fuusiolle

Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin ti­lin­pää­tös vuo­del­ta 2021 oli en­nä­tyk­sel­li­nen. Pan­kin lii­ke­voit­to oli ti­li­kau­te­na 2,3 mil­joo­naa eu­roa. Jos ver­ra­taan mui­hin Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä kir­joil­la ole­viin yri­tyk­siin, on ai­ka vai­kea et­siä yri­tys­tä, mikä oli­si teh­nyt suu­rem­man tu­lok­sen.

Mielipiteet
16.8.2022 13.00

Sanomme ei fuusiolle

Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin ti­lin­pää­tös vuo­del­ta 2021 oli en­nä­tyk­sel­li­nen. Pan­kin lii­ke­voit­to oli ti­li­kau­te­na 2,3 mil­joo­naa eu­roa. Jos ver­ra­taan mui­hin Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä kir­joil­la ole­viin yri­tyk­siin, on ai­ka vai­kea et­siä yri­tys­tä, mikä oli­si teh­nyt suu­rem­man tu­lok­sen.

Mielipiteet
10.8.2022 5.45

PÄÄKIRJOITUS: Koulurauhaa ja kaveritaitoja

Kou­lu­jen al­ka­es­sa tu­lee mie­lee­ni ai­na lau­lu pik­ku Mir­ja­min jän­näs­tä päi­väs­tä (löy­tyy mm. Mar­jat­ta Lep­pä­sen esit­tä­mä­nä Yo­u­Tu­bes­ta). Lau­lus­sa pie­nen seit­sen­vuo­ti­aan ty­tön kau­an odot­ta­man en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän ilo kään­tyy it­kuk­si heti al­kuun­sa. Pil­vi­lin­nat uu­sis­ta ys­tä­vis­tä ha­jo­a­vat, kun toi­set lap­set osoit­te­li­vat sor­mel­laan ty­tön ki­ha­raa tuk­kaa ja tum­mem­paa ihon­vä­riä ja jät­ti­vät hä­net yk­sin pi­hal­le. Lau­lu on ajan kuva 70-lu­vun puo­li­vä­lis­tä, ajal­ta jol­loin kou­lu­jen pi­hoil­la ei en­nen ol­tu näh­ty las­ta vie­raan maan.

Mielipiteet
10.8.2022 5.45

PÄÄKIRJOITUS: Koulurauhaa ja kaveritaitoja

Kou­lu­jen al­ka­es­sa tu­lee mie­lee­ni ai­na lau­lu pik­ku Mir­ja­min jän­näs­tä päi­väs­tä (löy­tyy mm. Mar­jat­ta Lep­pä­sen esit­tä­mä­nä Yo­u­Tu­bes­ta). Lau­lus­sa pie­nen seit­sen­vuo­ti­aan ty­tön kau­an odot­ta­man en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän ilo kään­tyy it­kuk­si heti al­kuun­sa. Pil­vi­lin­nat uu­sis­ta ys­tä­vis­tä ha­jo­a­vat, kun toi­set lap­set osoit­te­li­vat sor­mel­laan ty­tön ki­ha­raa tuk­kaa ja tum­mem­paa ihon­vä­riä ja jät­ti­vät hä­net yk­sin pi­hal­le. Lau­lu on ajan kuva 70-lu­vun puo­li­vä­lis­tä, ajal­ta jol­loin kou­lu­jen pi­hoil­la ei en­nen ol­tu näh­ty las­ta vie­raan maan.

Saunominen on mitä mainioin rentoutumiskeino. Kuvituskuva.

Saunominen on mitä mainioin rentoutumiskeino. Kuvituskuva.

Pixabay

Mielipiteet
20.7.2022 6.30

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Saunominen on arjen luksusta

Ra­kas­tan sau­no­mis­ta, ai­van ku­ten suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta. Vain kuu­mim­mat hel­teet saa­vat löy­lyn­hi­mo­ni talt­tu­maan, muu­toin sau­noi­sin mie­luus­ti joka il­ta. Jo pelk­kä näky, saa­tik­ka sa­vu­pii­pus­ta tup­ru­a­van sa­vun tuok­su, saa sau­no­mi­sin­non syt­ty­mään.

Saunominen on mitä mainioin rentoutumiskeino. Kuvituskuva.

Saunominen on mitä mainioin rentoutumiskeino. Kuvituskuva.

Pixabay

Mielipiteet
20.7.2022 6.30

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Saunominen on arjen luksusta

Ra­kas­tan sau­no­mis­ta, ai­van ku­ten suu­ri osa suo­ma­lai­sis­ta. Vain kuu­mim­mat hel­teet saa­vat löy­lyn­hi­mo­ni talt­tu­maan, muu­toin sau­noi­sin mie­luus­ti joka il­ta. Jo pelk­kä näky, saa­tik­ka sa­vu­pii­pus­ta tup­ru­a­van sa­vun tuok­su, saa sau­no­mi­sin­non syt­ty­mään.

Mielipiteet
18.7.2022 8.00

Hoitoalan työolot ja palkkaus kuntoon alan turvaamiseksi

Hoi­to­hen­ki­lös­tön hen­ki­lös­tö­va­je on ol­lut tänä ke­sä­nä vai­kea muun mu­as­sa ter­veys­kes­kus­sai­raa­lois­sa, ko­ti­hoi­dos­sa sekä ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­luis­sa. Hen­ki­lös­tö­va­je han­ka­loit­taa koko pal­ve­lu­ket­jun toi­min­taa. Mo­nes­sa ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa on jou­dut­tu sul­ke­maan osas­to­ja use­am­man kuu­kau­den ajak­si. Täl­löin suu­rin pai­ne koh­dis­tuu jäl­leen kes­kus­sai­raa­laan ja sen ke­sä­ai­ka­na ruuh­kau­tu­nee­seen toi­min­taan. Tä­hän olem­me tot­tu­neet jo ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na ja kil­tis­ti odot­ta­neet päät­tä­jil­tä oi­kei­ta pää­tök­siä ja pa­rem­pia ai­ko­ja. On­ko sel­lai­sia nä­kö­pii­ris­sä?

Mielipiteet
18.7.2022 8.00

Hoitoalan työolot ja palkkaus kuntoon alan turvaamiseksi

Hoi­to­hen­ki­lös­tön hen­ki­lös­tö­va­je on ol­lut tänä ke­sä­nä vai­kea muun mu­as­sa ter­veys­kes­kus­sai­raa­lois­sa, ko­ti­hoi­dos­sa sekä ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­luis­sa. Hen­ki­lös­tö­va­je han­ka­loit­taa koko pal­ve­lu­ket­jun toi­min­taa. Mo­nes­sa ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa on jou­dut­tu sul­ke­maan osas­to­ja use­am­man kuu­kau­den ajak­si. Täl­löin suu­rin pai­ne koh­dis­tuu jäl­leen kes­kus­sai­raa­laan ja sen ke­sä­ai­ka­na ruuh­kau­tu­nee­seen toi­min­taan. Tä­hän olem­me tot­tu­neet jo ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na ja kil­tis­ti odot­ta­neet päät­tä­jil­tä oi­kei­ta pää­tök­siä ja pa­rem­pia ai­ko­ja. On­ko sel­lai­sia nä­kö­pii­ris­sä?

Mielipiteet
13.7.2022 8.25

Omia muis­ti­ku­via ja ko­ke­muk­si­a­ni ki­tee­läi­se­nä yrit­tä­jä­nä ja lii­ke-elä­mäs­sä yli 40 vuo­den ajal­ta eri neu­von­ta jär­jes­töis­tä.

Mielipiteet
13.7.2022 8.25

Omia muis­ti­ku­via ja ko­ke­muk­si­a­ni ki­tee­läi­se­nä yrit­tä­jä­nä ja lii­ke-elä­mäs­sä yli 40 vuo­den ajal­ta eri neu­von­ta jär­jes­töis­tä.

Mielipiteet
13.7.2022 7.00

Avointa vai vähemmän avointa?

Koti-Kar­ja­lan vii­me kes­ki­vii­kon nu­me­ros­sa ol­lei­ta Keti-jut­tu­ja lu­kies­sa tuli ris­ti­rii­tai­nen olo. Ei voi­nut ol­la häm­men­ty­mät­tä, kun yh­tääl­lä kun­nan­hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jat va­kuut­te­li­vat Ke­tin ala­sa­jon ta­pah­tu­neen pe­rus­teel­li­sen val­mis­te­lun poh­jal­ta yrit­tä­jiä kuun­nel­len ja toi­saal­la Ki­teen yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen hal­li­tus to­te­aa lo­pet­ta­mis­pää­tök­sen tul­leen ihan pus­kis­ta.

Mielipiteet
13.7.2022 7.00

Avointa vai vähemmän avointa?

Koti-Kar­ja­lan vii­me kes­ki­vii­kon nu­me­ros­sa ol­lei­ta Keti-jut­tu­ja lu­kies­sa tuli ris­ti­rii­tai­nen olo. Ei voi­nut ol­la häm­men­ty­mät­tä, kun yh­tääl­lä kun­nan­hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jat va­kuut­te­li­vat Ke­tin ala­sa­jon ta­pah­tu­neen pe­rus­teel­li­sen val­mis­te­lun poh­jal­ta yrit­tä­jiä kuun­nel­len ja toi­saal­la Ki­teen yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen hal­li­tus to­te­aa lo­pet­ta­mis­pää­tök­sen tul­leen ihan pus­kis­ta.

Mielipiteet
29.6.2022 8.00

Puntaroinnin paikkoja piisaa

Su­per­pe­sik­sen run­ko­sar­jas­sa ale­taan lä­hes­tyä puo­li­mat­kan krou­via. Ki­teen Pal­lo saa­vut­taa krou­vin en­si sun­nun­tai­na Pat­ti­jo­ki -pe­lis­sä. Pe­le­jä on sun­nun­tai-il­ta­na sekä ta­ka­na et­tä edes­sä 15.

Mielipiteet
29.6.2022 8.00

Puntaroinnin paikkoja piisaa

Su­per­pe­sik­sen run­ko­sar­jas­sa ale­taan lä­hes­tyä puo­li­mat­kan krou­via. Ki­teen Pal­lo saa­vut­taa krou­vin en­si sun­nun­tai­na Pat­ti­jo­ki -pe­lis­sä. Pe­le­jä on sun­nun­tai-il­ta­na sekä ta­ka­na et­tä edes­sä 15.

Mielipiteet
27.6.2022 9.50

Melkoista strategiaa Siun sotella

Siun so­tel­le va­lit­tiin uu­si hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja. Rin­ta­ma näyt­tää edel­leen pi­tä­vän, sil­lä en­ti­nen joh­ta­ja on saa­mas­sa "suo­ja­työ­pai­kan". Hy­vin­voin­tia tä­mä­kin. Yk­si­tyi­sel­lä puo­lel­la stra­te­gi­a­ju­tut kuu­lu­vat yri­tyk­sen joh­ta­jal­le. Jul­ki­sel­la puo­lel­la taas ka­ve­ril­le kek­si­tään uu­si vir­ka, stra­te­gi­a­joh­ta­ja. Siun so­tel­la­kin stra­te­gi­a­ky­sy­myk­set ja vas­tuu nii­den toi­meen­pa­nos­ta ja suun­nit­te­lus­ta pi­tää kuu­lua isoim­mal­le po­mol­le.

Mielipiteet
27.6.2022 9.50

Melkoista strategiaa Siun sotella

Siun so­tel­le va­lit­tiin uu­si hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja. Rin­ta­ma näyt­tää edel­leen pi­tä­vän, sil­lä en­ti­nen joh­ta­ja on saa­mas­sa "suo­ja­työ­pai­kan". Hy­vin­voin­tia tä­mä­kin. Yk­si­tyi­sel­lä puo­lel­la stra­te­gi­a­ju­tut kuu­lu­vat yri­tyk­sen joh­ta­jal­le. Jul­ki­sel­la puo­lel­la taas ka­ve­ril­le kek­si­tään uu­si vir­ka, stra­te­gi­a­joh­ta­ja. Siun so­tel­la­kin stra­te­gi­a­ky­sy­myk­set ja vas­tuu nii­den toi­meen­pa­nos­ta ja suun­nit­te­lus­ta pi­tää kuu­lua isoim­mal­le po­mol­le.

Keski-Karjalan kuntajohtajien esitys KETI:n toiminnan lopettamisesta on herättänyt runsaasti keskustelua. Kuvituskuva.

Keski-Karjalan kuntajohtajien esitys KETI:n toiminnan lopettamisesta on herättänyt runsaasti keskustelua. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
22.6.2022 5.00

PÄÄKIRJOITUS: Mitä tulee KETI:n tilalle?

Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö KETI:n tu­le­vai­suu­des­ta on tih­ku­nut jul­ki­suu­teen niu­kal­ti tie­to­ja vii­me ke­säs­tä läh­tien, mut­ta tä­hän saak­ka kun­nan­joh­ta­jien vas­tauk­set ovat ol­leet mel­ko ym­pä­ri­pyö­rei­tä. Ku­kaan ei en­nen var­si­nais­ta pää­tös­tä tun­nus­ta­nut, et­tä ke­hi­ty­syh­ti­ön ala­sa­jo­a­han täs­sä val­mis­tel­laan vaan on pu­hut­tu elin­voi­maan liit­ty­vis­tä uu­dis­tuk­sis­ta. Yrit­tä­jä­puo­lel­la ar­ve­lui­ta on esi­tet­ty suun­taan jos toi­seen­kin.

Keski-Karjalan kuntajohtajien esitys KETI:n toiminnan lopettamisesta on herättänyt runsaasti keskustelua. Kuvituskuva.

Keski-Karjalan kuntajohtajien esitys KETI:n toiminnan lopettamisesta on herättänyt runsaasti keskustelua. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
22.6.2022 5.00

PÄÄKIRJOITUS: Mitä tulee KETI:n tilalle?

Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö KETI:n tu­le­vai­suu­des­ta on tih­ku­nut jul­ki­suu­teen niu­kal­ti tie­to­ja vii­me ke­säs­tä läh­tien, mut­ta tä­hän saak­ka kun­nan­joh­ta­jien vas­tauk­set ovat ol­leet mel­ko ym­pä­ri­pyö­rei­tä. Ku­kaan ei en­nen var­si­nais­ta pää­tös­tä tun­nus­ta­nut, et­tä ke­hi­ty­syh­ti­ön ala­sa­jo­a­han täs­sä val­mis­tel­laan vaan on pu­hut­tu elin­voi­maan liit­ty­vis­tä uu­dis­tuk­sis­ta. Yrit­tä­jä­puo­lel­la ar­ve­lui­ta on esi­tet­ty suun­taan jos toi­seen­kin.

Mielipiteet
20.6.2022 6.51

MIELIPIDE: Kehojen arvostelu

Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on oman­lai­nen keho ei­kä hän ai­na voi vai­kut­taa min­kä­lai­nen se on. Ih­mi­set läh­te­vät hel­pos­ti ar­vos­te­le­maan toi­sen ke­ho­ja ja ul­ko­nä­köä muu­ten­kin. Ul­ko­nä­öl­lä ei pi­täi­si oi­ke­as­taan ol­la mi­tään mer­ki­tys­tä luon­teen kans­sa. Luon­ne pi­täi­si ol­la se rat­kai­se­va te­ki­jä, on­ko tämä ih­mi­nen ke­neen ha­lu­an tu­tus­tua. Mut­ta se ei ole vält­tä­mät­tä mene niin. Joku ih­mi­nen voi ol­la oi­ke­as­ti to­del­la mu­ka­va, vaik­ka si­nun mie­les­tä hän ei pu­keu­tui­si tai näyt­täi­si sil­tä mil­tä sinä ha­lu­at. Kaik­ki ovat eri­lai­sia ja se on 100 pro­sent­ti­sen var­maa.

Mielipiteet
20.6.2022 6.51

MIELIPIDE: Kehojen arvostelu

Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on oman­lai­nen keho ei­kä hän ai­na voi vai­kut­taa min­kä­lai­nen se on. Ih­mi­set läh­te­vät hel­pos­ti ar­vos­te­le­maan toi­sen ke­ho­ja ja ul­ko­nä­köä muu­ten­kin. Ul­ko­nä­öl­lä ei pi­täi­si oi­ke­as­taan ol­la mi­tään mer­ki­tys­tä luon­teen kans­sa. Luon­ne pi­täi­si ol­la se rat­kai­se­va te­ki­jä, on­ko tämä ih­mi­nen ke­neen ha­lu­an tu­tus­tua. Mut­ta se ei ole vält­tä­mät­tä mene niin. Joku ih­mi­nen voi ol­la oi­ke­as­ti to­del­la mu­ka­va, vaik­ka si­nun mie­les­tä hän ei pu­keu­tui­si tai näyt­täi­si sil­tä mil­tä sinä ha­lu­at. Kaik­ki ovat eri­lai­sia ja se on 100 pro­sent­ti­sen var­maa.

Mielipiteet
8.6.2022 11.04

MIELIPIDE: Tuulivoima tulee puhurin lailla…

Tuu­li­voi­ma­la­hank­kei­ta syn­tyy ym­pä­ri maa­ta kuin sie­niä sa­teel­la. Myös Poh­jois-Kar­ja­las­sa on val­mis­teil­la hank­kei­ta eri vai­heis­sa. Tuu­li­voi­ma on mo­nes­sa suh­tees­sa po­si­tii­vi­nen asia, mut­ta maa­no­mis­ta­jien kan­nat­taa ol­la asi­as­sa kui­ten­kin valp­paa­na.

Mielipiteet
8.6.2022 11.04

MIELIPIDE: Tuulivoima tulee puhurin lailla…

Tuu­li­voi­ma­la­hank­kei­ta syn­tyy ym­pä­ri maa­ta kuin sie­niä sa­teel­la. Myös Poh­jois-Kar­ja­las­sa on val­mis­teil­la hank­kei­ta eri vai­heis­sa. Tuu­li­voi­ma on mo­nes­sa suh­tees­sa po­si­tii­vi­nen asia, mut­ta maa­no­mis­ta­jien kan­nat­taa ol­la asi­as­sa kui­ten­kin valp­paa­na.

Mielipiteet
8.6.2022 7.20

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: On taas aika Suvivirren

Suo­men kou­luis­sa on taas lau­let­tu Su­vi­virt­tä. Mi­nä­kin jo las­kel­mie­ni mu­kaan ai­na­kin 45 ke­vää­nä olen saa­nut sitä lau­la­mal­la osal­lis­tua lo­man va­paut­ta­vaan ja her­kis­tä­vään aloi­tuk­seen. Sen oh­jel­mis­tos­sa pi­tä­mi­ses­tä käy­tiin muu­ta­mia vuo­sia sit­ten kova vään­tö. Ope­tus­hal­li­tuk­sen oh­jeen mu­kaan kou­lun pe­rin­tei­set juh­lat sal­li­taan, vaik­ka nii­hin liit­tyy us­kon­toon viit­taa­vaa oh­jel­maa. Sik­si Su­vi­virt­tä voi yhä lau­laa ke­vät­juh­lis­sa. Lo­pul­ta jär­ki siis voit­ti.

Mielipiteet
8.6.2022 7.20

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: On taas aika Suvivirren

Suo­men kou­luis­sa on taas lau­let­tu Su­vi­virt­tä. Mi­nä­kin jo las­kel­mie­ni mu­kaan ai­na­kin 45 ke­vää­nä olen saa­nut sitä lau­la­mal­la osal­lis­tua lo­man va­paut­ta­vaan ja her­kis­tä­vään aloi­tuk­seen. Sen oh­jel­mis­tos­sa pi­tä­mi­ses­tä käy­tiin muu­ta­mia vuo­sia sit­ten kova vään­tö. Ope­tus­hal­li­tuk­sen oh­jeen mu­kaan kou­lun pe­rin­tei­set juh­lat sal­li­taan, vaik­ka nii­hin liit­tyy us­kon­toon viit­taa­vaa oh­jel­maa. Sik­si Su­vi­virt­tä voi yhä lau­laa ke­vät­juh­lis­sa. Lo­pul­ta jär­ki siis voit­ti.

Mielipiteet
27.5.2022 7.53

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten tukeen panostettava

Edus­kun­ta kä­sit­te­li hil­jat­tain lap­si­a­si­an­val­tuu­te­tun ker­to­mus­ta. Sii­nä nos­te­taan kes­kei­sik­si huo­lik­si ko­ro­na-ajan vai­ku­tuk­set lap­siin, mie­len­ter­vey­den on­gel­mat, las­ten­suo­je­lun pit­kit­ty­nyt ja krii­siy­ty­nyt ti­lan­ne sekä kou­lu­tuk­sen re­surs­sien riit­tä­mät­tö­myys.

Mielipiteet
27.5.2022 7.53

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten tukeen panostettava

Edus­kun­ta kä­sit­te­li hil­jat­tain lap­si­a­si­an­val­tuu­te­tun ker­to­mus­ta. Sii­nä nos­te­taan kes­kei­sik­si huo­lik­si ko­ro­na-ajan vai­ku­tuk­set lap­siin, mie­len­ter­vey­den on­gel­mat, las­ten­suo­je­lun pit­kit­ty­nyt ja krii­siy­ty­nyt ti­lan­ne sekä kou­lu­tuk­sen re­surs­sien riit­tä­mät­tö­myys.

Mielipiteet
27.5.2022 7.47

MIELIPIDE: Selvin päin kesään – älä hae alaikäiselle

Kesä lä­hes­tyy ja nuor­ten ke­sä­lo­mat al­ka­vat. Hy­vät ke­sä­säät hou­kut­te­le­vat nuo­ret ulos, myös juh­li­maan. Ko­to­na on hyvä kes­kus­tel­la ajois­sa sään­nöis­tä ke­sä­rien­to­jen ja var­sin­kin päih­tei­den käy­tön suh­teen.

Mielipiteet
27.5.2022 7.47

MIELIPIDE: Selvin päin kesään – älä hae alaikäiselle

Kesä lä­hes­tyy ja nuor­ten ke­sä­lo­mat al­ka­vat. Hy­vät ke­sä­säät hou­kut­te­le­vat nuo­ret ulos, myös juh­li­maan. Ko­to­na on hyvä kes­kus­tel­la ajois­sa sään­nöis­tä ke­sä­rien­to­jen ja var­sin­kin päih­tei­den käy­tön suh­teen.

Mervi Venäläinen

Mielipiteet
25.5.2022 11.10

PÄÄKIRJOITUS: Juhlimme onnellisimman maan valmistuneita koronakertoimella

Pian on ai­ka juh­lis­taa yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­ta ja am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta. Tänä ke­vää­nä yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ti lä­hes 25 000 ko­ke­las­ta, ja ar­vi­ol­ta noin 65 000 opis­ke­li­jaa saa kä­teen­sä to­dis­tuk­sen am­mat­ti­tut­kin­nos­ta.

Mervi Venäläinen

Mielipiteet
25.5.2022 11.10

PÄÄKIRJOITUS: Juhlimme onnellisimman maan valmistuneita koronakertoimella

Pian on ai­ka juh­lis­taa yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­ta ja am­mat­tiin val­mis­tu­nei­ta. Tänä ke­vää­nä yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ti lä­hes 25 000 ko­ke­las­ta, ja ar­vi­ol­ta noin 65 000 opis­ke­li­jaa saa kä­teen­sä to­dis­tuk­sen am­mat­ti­tut­kin­nos­ta.

Mielipiteet
24.5.2022 13.32

MIELIPIDE: Kun lauma on viety someen

Eräs tut­ta­va­ni ker­toi, et­tä hän on var­maan jol­lain ta­val­la riip­pu­vai­nen so­mes­ta, kun jat­ku­vas­ti seu­rai­lee kuka hä­nen ta­ri­noi­taan ja jul­kai­su­jaan kat­soo/kom­men­toi. Loh­dut­te­lin ja sa­noin, et­tä se tai­taa ol­la ny­ky­ään ai­ka yleis­tä.

Mielipiteet
24.5.2022 13.32

MIELIPIDE: Kun lauma on viety someen

Eräs tut­ta­va­ni ker­toi, et­tä hän on var­maan jol­lain ta­val­la riip­pu­vai­nen so­mes­ta, kun jat­ku­vas­ti seu­rai­lee kuka hä­nen ta­ri­noi­taan ja jul­kai­su­jaan kat­soo/kom­men­toi. Loh­dut­te­lin ja sa­noin, et­tä se tai­taa ol­la ny­ky­ään ai­ka yleis­tä.

Mielipiteet
19.5.2022 13.36

MIELIPIDE: Terveysasemien resurssien minimointi

Pek­ka Puus­ti­nen kir­joit­ti täyt­tä asi­aa mie­li­pi­tees­sään 15.5. Kar­ja­lai­ses­sa. Ter­vey­sa­se­mien re­surs­sien mi­ni­moin­ti sääs­tö­mie­les­sä oli vir­he Siun so­tel­ta.

Mielipiteet
19.5.2022 13.36

MIELIPIDE: Terveysasemien resurssien minimointi

Pek­ka Puus­ti­nen kir­joit­ti täyt­tä asi­aa mie­li­pi­tees­sään 15.5. Kar­ja­lai­ses­sa. Ter­vey­sa­se­mien re­surs­sien mi­ni­moin­ti sääs­tö­mie­les­sä oli vir­he Siun so­tel­ta.

Mielipiteet
19.5.2022 13.30

MIELIPIDE: Ruokaturva on osa yhteiskuntamme kokonais­tur­val­li­suutta 

Maa­ta­lous­tuot­ta­jien ki­ris­ty­nees­tä ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta ja jopa ah­din­gos­ta on pu­hut­tu pit­kään. Myös vil­je­li­jöi­den jak­sa­mi­sen on­gel­mis­ta on kir­joi­tet­tu eri me­di­ois­sa. Asia on nous­sut esil­le seu­ra­kun­nis­sa­kin, jois­sa maa­ta­lous­tuot­ta­jis­ta on tul­lut seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­as­sa uu­si koh­de­ryh­mä.

Mielipiteet
19.5.2022 13.30

MIELIPIDE: Ruokaturva on osa yhteiskuntamme kokonais­tur­val­li­suutta 

Maa­ta­lous­tuot­ta­jien ki­ris­ty­nees­tä ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta ja jopa ah­din­gos­ta on pu­hut­tu pit­kään. Myös vil­je­li­jöi­den jak­sa­mi­sen on­gel­mis­ta on kir­joi­tet­tu eri me­di­ois­sa. Asia on nous­sut esil­le seu­ra­kun­nis­sa­kin, jois­sa maa­ta­lous­tuot­ta­jis­ta on tul­lut seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­as­sa uu­si koh­de­ryh­mä.

Mielipiteet
10.5.2022 10.10

MIELIPIDE: Kiitos musiikista, Jaakko!

Jaak­ko Kil­pe­läi­nen ha­lu­si esit­tää Si­be­lius-Aka­te­mi­an pi­a­non­soi­ton C-tut­kin­non oh­jel­man myös ko­ti­seu­dul­laan, ja niin saim­me erää­nä ke­vä­til­ta­na Ki­tee­sa­lis­sa kuul­la run­saas­ti pi­a­no­mu­siik­kia.

Mielipiteet
10.5.2022 10.10

MIELIPIDE: Kiitos musiikista, Jaakko!

Jaak­ko Kil­pe­läi­nen ha­lu­si esit­tää Si­be­lius-Aka­te­mi­an pi­a­non­soi­ton C-tut­kin­non oh­jel­man myös ko­ti­seu­dul­laan, ja niin saim­me erää­nä ke­vä­til­ta­na Ki­tee­sa­lis­sa kuul­la run­saas­ti pi­a­no­mu­siik­kia.

Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Jouni Koskela

Mielipiteet
9.5.2022 16.16

MIELIPIDE: Saimaannorppa nauttii auringosta ja omasta rauhasta

Sai­maan­nor­pat elä­vät enim­mäk­seen pii­lot­te­le­vaa elä­mää, mut­ta ke­vääl­lä ja al­ku­ke­säs­tä nii­tä voi näh­dä köl­löt­te­le­mäs­sä au­rin­gon läm­mit­tä­mil­lä ran­ta­ki­vil­lä. Vaik­ka tämä ute­li­as eläin voi il­mes­tyä ka­la­ka­ve­rik­se­si, tal­vi­turk­kin­sa se ha­lu­aa vaih­taa il­man häi­ri­öi­tä.

Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Jouni Koskela

Mielipiteet
9.5.2022 16.16

MIELIPIDE: Saimaannorppa nauttii auringosta ja omasta rauhasta

Sai­maan­nor­pat elä­vät enim­mäk­seen pii­lot­te­le­vaa elä­mää, mut­ta ke­vääl­lä ja al­ku­ke­säs­tä nii­tä voi näh­dä köl­löt­te­le­mäs­sä au­rin­gon läm­mit­tä­mil­lä ran­ta­ki­vil­lä. Vaik­ka tämä ute­li­as eläin voi il­mes­tyä ka­la­ka­ve­rik­se­si, tal­vi­turk­kin­sa se ha­lu­aa vaih­taa il­man häi­ri­öi­tä.

Mielipiteet
5.5.2022 8.55

MIELIPIDE: Arvoisat kiteeläiset!

Olen esim. vii­me ke­sä­nä ih­me­tel­lyt eri­lais­ten ta­pah­tu­mien pääl­lek­käi­syyt­tä. Sa­ma­na päi­vä­nä saat­taa ol­la kol­me­kin ti­lai­suut­ta, joi­hin mie­lel­lään osal­lis­tui­si.

Mielipiteet
5.5.2022 8.55

MIELIPIDE: Arvoisat kiteeläiset!

Olen esim. vii­me ke­sä­nä ih­me­tel­lyt eri­lais­ten ta­pah­tu­mien pääl­lek­käi­syyt­tä. Sa­ma­na päi­vä­nä saat­taa ol­la kol­me­kin ti­lai­suut­ta, joi­hin mie­lel­lään osal­lis­tui­si.

Mielipiteet
3.5.2022 12.14

PORINA: Vaijeritaljan varastaja!

Tal­ja oli si­dot­tu­na si­ni­sel­lä köy­del­lä puu­hun oman tie­ni var­rel­la. Pa­lau­ta tal­ja köy­si­neen sa­maan paik­kaan, mis­tä otit.

Mielipiteet
3.5.2022 12.14

PORINA: Vaijeritaljan varastaja!

Tal­ja oli si­dot­tu­na si­ni­sel­lä köy­del­lä puu­hun oman tie­ni var­rel­la. Pa­lau­ta tal­ja köy­si­neen sa­maan paik­kaan, mis­tä otit.

Kädentaitojen siirtyminen sukupolvelta toiselle on tärkeää. Kuvituskuva.

Kädentaitojen siirtyminen sukupolvelta toiselle on tärkeää. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
27.4.2022 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Osaamista kierrättämään

Työ­e­lä­mäs­sä on vii­me vuo­si­na pal­jon pu­hut­tu niin sa­no­tus­ta hil­jai­sen tie­don siir­tä­mi­ses­tä uu­sil­le te­ki­jöil­le en­nen van­ho­jen kon­ka­rien elä­köi­ty­mis­tä, mut­ta sama oli­si hyvä muis­taa va­paa-ajal­la­kin.

Kädentaitojen siirtyminen sukupolvelta toiselle on tärkeää. Kuvituskuva.

Kädentaitojen siirtyminen sukupolvelta toiselle on tärkeää. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
27.4.2022 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Osaamista kierrättämään

Työ­e­lä­mäs­sä on vii­me vuo­si­na pal­jon pu­hut­tu niin sa­no­tus­ta hil­jai­sen tie­don siir­tä­mi­ses­tä uu­sil­le te­ki­jöil­le en­nen van­ho­jen kon­ka­rien elä­köi­ty­mis­tä, mut­ta sama oli­si hyvä muis­taa va­paa-ajal­la­kin.

Mielipiteet
14.4.2022 10.17

MIELIPIDE: Kunnanjohtajan valinnasta

Me­nin maa­nan­tai­seen val­tuus­ton­ko­kouk­seen avoi­min mie­lin. Ri­vi­val­tuu­tet­tu­na mi­nul­la oli hy­vin vä­hän taus­ta­tie­toa ha­ki­jois­ta, kuu­lo­pu­hei­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta...

Mielipiteet
14.4.2022 10.17

MIELIPIDE: Kunnanjohtajan valinnasta

Me­nin maa­nan­tai­seen val­tuus­ton­ko­kouk­seen avoi­min mie­lin. Ri­vi­val­tuu­tet­tu­na mi­nul­la oli hy­vin vä­hän taus­ta­tie­toa ha­ki­jois­ta, kuu­lo­pu­hei­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta...

Mielipiteet
14.4.2022 8.31

Pikkuisen sotettaa

”Siun sote nos­ti kor­keim­pien joh­ta­jien palk­ko­ja mää­rä­ai­kai­ses­ti 10 pro­sen­til­la” ot­si­koi sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­nen 1.4. Ajat­te­lin en­sin, et­tä ap­ril­la­taan va­ka­val­la asi­al­la. Ei ol­lut ap­ril­lia, vaan to­ti­sin­ta tot­ta.

Mielipiteet
14.4.2022 8.31

Pikkuisen sotettaa

”Siun sote nos­ti kor­keim­pien joh­ta­jien palk­ko­ja mää­rä­ai­kai­ses­ti 10 pro­sen­til­la” ot­si­koi sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­nen 1.4. Ajat­te­lin en­sin, et­tä ap­ril­la­taan va­ka­val­la asi­al­la. Ei ol­lut ap­ril­lia, vaan to­ti­sin­ta tot­ta.

Mielipiteet
13.4.2022 14.20

PÄÄKIRJOITUS: Ei sammuteta valoja vielä

Vaik­ka lun­ta sa­taa joka toi­nen päi­vä, ka­len­te­rin mu­kaan ke­vät kui­ten­kin koit­taa. Joka vuo­si tämä vuo­de­nai­ka tar­koit­taa nuo­ril­le jän­nit­tä­viä het­kiä, kun ha­e­taan opis­ke­lu­paik­kaa ja ke­sä­töi­tä. Yh­teis­ha­ku on jo ohi, ja kor­ke­a­kou­lui­hin ha­ke­neet val­mis­tau­tu­vat jo täyt­tä hä­kää pää­sy­ko­kei­siin tai rus­taa­vat va­lin­ta­ko­kei­den teh­tä­viä il­ta­puh­tei­naan. Osa odot­taa jän­nit­ty­nee­nä tie­toa yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten tu­lok­sis­ta, osa kiin­ni­tys­tä en­sim­mäi­seen oi­ke­aan työ­paik­kaan vas­ta­val­mis­tu­nee­na am­mat­ti­lai­se­na. Pe­ru­so­pin­ton­sa päät­tä­neil­lä­kin voi ol­la vie­lä epä­tie­toi­suut­ta sii­tä, mikä tu­lee ole­maan toi­sen as­teen opin­to­jen suo­ri­tus­paik­ka tai opin­to­lin­ja.

Mielipiteet
13.4.2022 14.20

PÄÄKIRJOITUS: Ei sammuteta valoja vielä

Vaik­ka lun­ta sa­taa joka toi­nen päi­vä, ka­len­te­rin mu­kaan ke­vät kui­ten­kin koit­taa. Joka vuo­si tämä vuo­de­nai­ka tar­koit­taa nuo­ril­le jän­nit­tä­viä het­kiä, kun ha­e­taan opis­ke­lu­paik­kaa ja ke­sä­töi­tä. Yh­teis­ha­ku on jo ohi, ja kor­ke­a­kou­lui­hin ha­ke­neet val­mis­tau­tu­vat jo täyt­tä hä­kää pää­sy­ko­kei­siin tai rus­taa­vat va­lin­ta­ko­kei­den teh­tä­viä il­ta­puh­tei­naan. Osa odot­taa jän­nit­ty­nee­nä tie­toa yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten tu­lok­sis­ta, osa kiin­ni­tys­tä en­sim­mäi­seen oi­ke­aan työ­paik­kaan vas­ta­val­mis­tu­nee­na am­mat­ti­lai­se­na. Pe­ru­so­pin­ton­sa päät­tä­neil­lä­kin voi ol­la vie­lä epä­tie­toi­suut­ta sii­tä, mikä tu­lee ole­maan toi­sen as­teen opin­to­jen suo­ri­tus­paik­ka tai opin­to­lin­ja.

Mielipiteet
13.4.2022 14.15

MIELIPIDE: Hyvinvointialueen palvelustrategia tarjoaa mahdollisuuden

pelastaa lähipalvelut

Par­hail­laan uu­det alu­e­val­tuu­te­tut val­mis­tau­tu­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een­sa pal­ve­lust­ra­te­gi­an luo­mi­seen. Se on val­tuus­to­kau­den tär­kein teh­tä­vä, kos­ka pal­ve­lust­ra­te­gi­as­sa mää­ri­tel­lään, kuin­ka hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lut tuo­te­taan.

Mielipiteet
13.4.2022 14.15

MIELIPIDE: Hyvinvointialueen palvelustrategia tarjoaa mahdollisuuden

pelastaa lähipalvelut

Par­hail­laan uu­det alu­e­val­tuu­te­tut val­mis­tau­tu­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een­sa pal­ve­lust­ra­te­gi­an luo­mi­seen. Se on val­tuus­to­kau­den tär­kein teh­tä­vä, kos­ka pal­ve­lust­ra­te­gi­as­sa mää­ri­tel­lään, kuin­ka hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lut tuo­te­taan.

Mielipiteet
13.4.2022 14.14

MIELIPIDE: Henkisen valmennuksen kurja puoli

Kuin­ka mo­nes­ti olet tör­män­nyt eri­lai­siin lau­sah­duk­siin pa­rem­mas­ta huo­mi­ses­ta? Elä­mä ko­et­te­lee, on­nek­si huo­men­na on pa­rem­pi päi­vä. Jos ei huo­men­na, niin joku kau­nis päi­vä elä­mä voit­taa. Se on si­nus­ta kiin­ni, olet sen ar­voi­nen.

Mielipiteet
13.4.2022 14.14

MIELIPIDE: Henkisen valmennuksen kurja puoli

Kuin­ka mo­nes­ti olet tör­män­nyt eri­lai­siin lau­sah­duk­siin pa­rem­mas­ta huo­mi­ses­ta? Elä­mä ko­et­te­lee, on­nek­si huo­men­na on pa­rem­pi päi­vä. Jos ei huo­men­na, niin joku kau­nis päi­vä elä­mä voit­taa. Se on si­nus­ta kiin­ni, olet sen ar­voi­nen.

Kesäloma ei ole enää ainoa aika, jolloin vapaa-ajan asukkaat nauttivat maaseudun rauhasta vaan mökkeily on usein ympärivuotista. Kuvituskuva.

Kesäloma ei ole enää ainoa aika, jolloin vapaa-ajan asukkaat nauttivat maaseudun rauhasta vaan mökkeily on usein ympärivuotista. Kuvituskuva.

Riitta Hakulinen

Mielipiteet
6.4.2022 6.50

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mökkeily mahdollistaa monipaikkaisuuden

Ny­kyi­sin ei voi pu­hua enää vain ke­sä­a­suk­kais­ta vaan oi­ke­am­pi ter­mi ovat ym­pä­ri­vuo­ti­set va­paa-ajan asuk­kaat.

Kesäloma ei ole enää ainoa aika, jolloin vapaa-ajan asukkaat nauttivat maaseudun rauhasta vaan mökkeily on usein ympärivuotista. Kuvituskuva.

Kesäloma ei ole enää ainoa aika, jolloin vapaa-ajan asukkaat nauttivat maaseudun rauhasta vaan mökkeily on usein ympärivuotista. Kuvituskuva.

Riitta Hakulinen

Mielipiteet
6.4.2022 6.50

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mökkeily mahdollistaa monipaikkaisuuden

Ny­kyi­sin ei voi pu­hua enää vain ke­sä­a­suk­kais­ta vaan oi­ke­am­pi ter­mi ovat ym­pä­ri­vuo­ti­set va­paa-ajan asuk­kaat.

Mielipiteet
4.4.2022 15.13

MIELIPIDE: Hirveät taimikot

Ku­lu­va tal­vi on ol­lut pit­kä ja pak­su­lu­mi­nen. Tääl­lä Värt­si­läs­sä on ha­vain­to­ja teh­ty myös poik­keuk­sel­li­sen run­sais­ta hir­vi­lau­mois­ta, ja yh­dis­tet­ty­nä pit­kään tal­veen, voi yh­tä­lö ol­la erit­täin har­mil­li­nen met­sä­no­mis­ta­jal­le.

Mielipiteet
4.4.2022 15.13

MIELIPIDE: Hirveät taimikot

Ku­lu­va tal­vi on ol­lut pit­kä ja pak­su­lu­mi­nen. Tääl­lä Värt­si­läs­sä on ha­vain­to­ja teh­ty myös poik­keuk­sel­li­sen run­sais­ta hir­vi­lau­mois­ta, ja yh­dis­tet­ty­nä pit­kään tal­veen, voi yh­tä­lö ol­la erit­täin har­mil­li­nen met­sä­no­mis­ta­jal­le.

Mielipiteet
30.3.2022 3.05

PÄÄKIRJOITUS: Elinvoimainen media-ala on osa lehdistönvapautta

Hyök­käys­so­taa käy­vä Ve­nä­jä on hyö­kän­nyt myös jour­na­lis­te­ja ja va­paa­ta tie­don­vä­li­tys­tä vas­taan. Kan­sain­vä­li­set jour­na­lis­tit ovat jou­tu­neet pois­tu­maan Ve­nä­jäl­tä, kos­ka ra­por­toin­ti siel­tä on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta. Ky­sy­mys kuu­luu, mil­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa vii­mei­set­kin va­paa­ta sa­naa puo­lus­ta­vat, ah­taal­le aje­tut toi­mit­ta­jat Ve­nä­jäl­lä nyt työs­ken­te­le­vät?

Mielipiteet
30.3.2022 3.05

PÄÄKIRJOITUS: Elinvoimainen media-ala on osa lehdistönvapautta

Hyök­käys­so­taa käy­vä Ve­nä­jä on hyö­kän­nyt myös jour­na­lis­te­ja ja va­paa­ta tie­don­vä­li­tys­tä vas­taan. Kan­sain­vä­li­set jour­na­lis­tit ovat jou­tu­neet pois­tu­maan Ve­nä­jäl­tä, kos­ka ra­por­toin­ti siel­tä on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta. Ky­sy­mys kuu­luu, mil­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa vii­mei­set­kin va­paa­ta sa­naa puo­lus­ta­vat, ah­taal­le aje­tut toi­mit­ta­jat Ve­nä­jäl­lä nyt työs­ken­te­le­vät?

Mielipiteet
23.3.2022 9.40

Kiteeläisenkin on hyvä osata ruotsia

Ylä­as­teel­la ja lu­ki­os­sa ruot­sin opis­ke­lu ei kiin­nos­ta­nut tip­paa­kaan. Ai­ne oli heit­tä­mäl­lä to­dis­tuk­se­ni huo­noim­mal­la ar­vo­sa­nal­la va­rus­tet­tu. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa­kin kie­li ai­heut­ti har­mai­ta hiuk­sia. Tun­tui, et­tä kuul­lun ym­mär­tä­mi­nen oli enem­män­kin lot­to­ri­vin täyt­tä­mis­tä kuin oi­ke­aa osaa­mis­ta.

Mielipiteet
23.3.2022 9.40

Kiteeläisenkin on hyvä osata ruotsia

Ylä­as­teel­la ja lu­ki­os­sa ruot­sin opis­ke­lu ei kiin­nos­ta­nut tip­paa­kaan. Ai­ne oli heit­tä­mäl­lä to­dis­tuk­se­ni huo­noim­mal­la ar­vo­sa­nal­la va­rus­tet­tu. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa­kin kie­li ai­heut­ti har­mai­ta hiuk­sia. Tun­tui, et­tä kuul­lun ym­mär­tä­mi­nen oli enem­män­kin lot­to­ri­vin täyt­tä­mis­tä kuin oi­ke­aa osaa­mis­ta.

Mielipiteet
23.3.2022 7.48

MIELIPIDE: Ylimääräiset indeksi­tar­kis­tukset eläkkeensaajille ovat nyt välttämättömiä

Hal­li­tus il­moit­ti 18.3. lin­jauk­sis­taan kos­kien mää­rä­ai­kai­sia täs­mä­toi­mia, joil­la vas­ta­taan ener­gi­an hin­to­jen nou­suun. Vä­lit­tö­mät toi­met koh­den­net­tiin pal­kan­saa­jil­le työ­mat­ka­vä­hen­nyk­sen pa­ran­ta­mi­seen sekä maa­ta­lou­teen va­paut­ta­mal­la tuo­tan­to­ra­ken­nuk­sia kiin­teis­tö­ve­ros­ta mää­rä­a­jak­si. Jul­ki­suu­des­sa ol­lei­den tie­to­jen mu­kaan li­sä­toi­mia on tu­los­sa ai­na­kin maa­ta­lou­del­le ja kul­je­tus­puo­lel­le.

Mielipiteet
23.3.2022 7.48

MIELIPIDE: Ylimääräiset indeksi­tar­kis­tukset eläkkeensaajille ovat nyt välttämättömiä

Hal­li­tus il­moit­ti 18.3. lin­jauk­sis­taan kos­kien mää­rä­ai­kai­sia täs­mä­toi­mia, joil­la vas­ta­taan ener­gi­an hin­to­jen nou­suun. Vä­lit­tö­mät toi­met koh­den­net­tiin pal­kan­saa­jil­le työ­mat­ka­vä­hen­nyk­sen pa­ran­ta­mi­seen sekä maa­ta­lou­teen va­paut­ta­mal­la tuo­tan­to­ra­ken­nuk­sia kiin­teis­tö­ve­ros­ta mää­rä­a­jak­si. Jul­ki­suu­des­sa ol­lei­den tie­to­jen mu­kaan li­sä­toi­mia on tu­los­sa ai­na­kin maa­ta­lou­del­le ja kul­je­tus­puo­lel­le.

Kuvituskuva maataloustöistä.

Kuvituskuva maataloustöistä.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
15.3.2022 6.55

PÄÄKIRJOITUS: Huoltovarmuus alkaa maaseudulta

Ul­ko­maa­lais­taus­tai­nen ka­ve­ri­ni sel­vit­ti taan­noin asuin­paik­kaan­sa va­li­tes­saan tut­ki­neen­sa, mis­sä ovat lä­him­mät maa­ti­lat. Sil­loin pu­hut­tiin ko­ro­nas­ta ja liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta, ja ka­ve­ri­ni va­kuut­ti et­tei meil­lä ole mi­tään hä­tää ko­ti­kun­nas­sam­me. Toi­saal­la tuo­te­taan li­haa, toi­saal­la mai­toa ja pe­ru­noi­ta­kin pi­tä­jäs­tä saa. Hä­dän het­kel­lä ruo­kaa riit­täi­si muu­al­la­kin kuin omas­sa kel­la­ris­sa. Puh­das­ta vet­tä saa kai­vos­ta ja jär­ves­tä ka­laa.

Kuvituskuva maataloustöistä.

Kuvituskuva maataloustöistä.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
15.3.2022 6.55

PÄÄKIRJOITUS: Huoltovarmuus alkaa maaseudulta

Ul­ko­maa­lais­taus­tai­nen ka­ve­ri­ni sel­vit­ti taan­noin asuin­paik­kaan­sa va­li­tes­saan tut­ki­neen­sa, mis­sä ovat lä­him­mät maa­ti­lat. Sil­loin pu­hut­tiin ko­ro­nas­ta ja liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta, ja ka­ve­ri­ni va­kuut­ti et­tei meil­lä ole mi­tään hä­tää ko­ti­kun­nas­sam­me. Toi­saal­la tuo­te­taan li­haa, toi­saal­la mai­toa ja pe­ru­noi­ta­kin pi­tä­jäs­tä saa. Hä­dän het­kel­lä ruo­kaa riit­täi­si muu­al­la­kin kuin omas­sa kel­la­ris­sa. Puh­das­ta vet­tä saa kai­vos­ta ja jär­ves­tä ka­laa.

Mielipiteet
8.3.2022 14.25

MIELIPIDE: Tiestön kunto huolestuttaa

Ni­mis­mie­hen ki­ha­rat ovat jäl­jel­lä teil­lä, vaik­kei ni­mis­mies­tä­kään enää ole. Esi­mer­kik­si Ter­va­hau­dan­tiel­lä ki­ha­raa on niin pal­jon, et­tä suo­let me­ne­vät se­kai­sin sitä aja­es­sa. Tu­lee­ko työn­joh­dol­la tar­kas­tet­tua au­raa­jien työn jäl­ki vai on­ko sitä työn­joh­toa ol­len­kaan pai­kal­la Ki­teel­lä?

Mielipiteet
8.3.2022 14.25

MIELIPIDE: Tiestön kunto huolestuttaa

Ni­mis­mie­hen ki­ha­rat ovat jäl­jel­lä teil­lä, vaik­kei ni­mis­mies­tä­kään enää ole. Esi­mer­kik­si Ter­va­hau­dan­tiel­lä ki­ha­raa on niin pal­jon, et­tä suo­let me­ne­vät se­kai­sin sitä aja­es­sa. Tu­lee­ko työn­joh­dol­la tar­kas­tet­tua au­raa­jien työn jäl­ki vai on­ko sitä työn­joh­toa ol­len­kaan pai­kal­la Ki­teel­lä?

Mielipiteet
8.3.2022 13.17

LUKIJAN RUNO: Lunta 2022

Mielipiteet
8.3.2022 13.17

LUKIJAN RUNO: Lunta 2022

Mielipiteet
8.3.2022 13.06

MIELIPIDE: Rumaa kieltä

Ohi­tin Osuus­pan­kin kä­vel­len ja par­kis­sa ol­lees­ta au­tos­ta 30-40 ikäi­nen nai­nen ki­ro­si elä­ke­läis­mum­mo­ja ko­vaan ää­neen.

Mielipiteet
8.3.2022 13.06

MIELIPIDE: Rumaa kieltä

Ohi­tin Osuus­pan­kin kä­vel­len ja par­kis­sa ol­lees­ta au­tos­ta 30-40 ikäi­nen nai­nen ki­ro­si elä­ke­läis­mum­mo­ja ko­vaan ää­neen.

Mielipiteet
2.3.2022 8.35

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Päässäni soi - pitääkö olla huolissaan?

Aloin poh­tia, et­tä mis­tä ker­to­vat­kaan ne sä­vel­mät ja lau­lut, joi­ta tup­sah­te­lee eri ti­lan­teis­sa mie­leen. Ne ovat tie­tyl­lä ta­val­la kor­va­ma­to­ja, mut­ta en ole kuul­lut nii­tä mis­tään lait­tees­ta, vaan ne soi­vat vain omas­sa pääs­sä­ni - pi­tää­kö siis ol­la huo­lis­saan.

Mielipiteet
2.3.2022 8.35

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Päässäni soi - pitääkö olla huolissaan?

Aloin poh­tia, et­tä mis­tä ker­to­vat­kaan ne sä­vel­mät ja lau­lut, joi­ta tup­sah­te­lee eri ti­lan­teis­sa mie­leen. Ne ovat tie­tyl­lä ta­val­la kor­va­ma­to­ja, mut­ta en ole kuul­lut nii­tä mis­tään lait­tees­ta, vaan ne soi­vat vain omas­sa pääs­sä­ni - pi­tää­kö siis ol­la huo­lis­saan.

Mielipiteet
28.2.2022 13.02

LUKIJAN RUNO: Surun kasvot

Mielipiteet
28.2.2022 13.02

LUKIJAN RUNO: Surun kasvot

Mielipiteet
28.2.2022 11.48

LUKIJAN RUNO: Hautaus akaasian juurelle

Runo on omis­tet­tu Uk­rai­nan kan­sal­le ja kai­kil­le niil­le nuo­ril­le mie­hil­le, jot­ka on kut­sut­tu so­taan, oli­pa so­ta­jouk­ko mikä ta­han­sa.

Mielipiteet
28.2.2022 11.48

LUKIJAN RUNO: Hautaus akaasian juurelle

Runo on omis­tet­tu Uk­rai­nan kan­sal­le ja kai­kil­le niil­le nuo­ril­le mie­hil­le, jot­ka on kut­sut­tu so­taan, oli­pa so­ta­jouk­ko mikä ta­han­sa.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
23.2.2022 9.08

PÄÄKIRJOITUS: Koti maalta ilman ostopakkoa - liki mahdoton tehtävä

Maal­le aset­tu­van odo­te­taan yhä edel­leen ole­van niin va­ka­va­rai­nen, et­tä hän os­taa ti­luk­sen­sa ja aset­tuu niil­le si­joil­leen lop­pui­äk­seen - jos sel­lai­sia ei satu pe­ri­mään. Vuok­ral­la asu­vat elä­kööt ri­vi­ta­lois­sa, näin eh­dot­ta­vat asun­to­mark­ki­nat.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
23.2.2022 9.08

PÄÄKIRJOITUS: Koti maalta ilman ostopakkoa - liki mahdoton tehtävä

Maal­le aset­tu­van odo­te­taan yhä edel­leen ole­van niin va­ka­va­rai­nen, et­tä hän os­taa ti­luk­sen­sa ja aset­tuu niil­le si­joil­leen lop­pui­äk­seen - jos sel­lai­sia ei satu pe­ri­mään. Vuok­ral­la asu­vat elä­kööt ri­vi­ta­lois­sa, näin eh­dot­ta­vat asun­to­mark­ki­nat.

Mielipiteet
22.2.2022 11.16

MIELIPIDE: Palautetta Siun sotelle

Ker­ron täs­sä ta­pauk­ses­ta, joka on ai­heut­ta­nut mo­nil­le hen­ki­löil­le erit­täin vah­vaa suut­tu­mus­ta ja on su­rul­li­nen esi­merk­ki kas­vot­to­mas­ta ”pal­ve­lus­ta” ja kai­ke­ti myös vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä.

Mielipiteet
22.2.2022 11.16

MIELIPIDE: Palautetta Siun sotelle

Ker­ron täs­sä ta­pauk­ses­ta, joka on ai­heut­ta­nut mo­nil­le hen­ki­löil­le erit­täin vah­vaa suut­tu­mus­ta ja on su­rul­li­nen esi­merk­ki kas­vot­to­mas­ta ”pal­ve­lus­ta” ja kai­ke­ti myös vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä.

Mielipiteet
21.2.2022 9.45

MIELIPIDE: Oma apu, paras apu

Tur­val­li­suus on ih­mi­sen ja kan­sa­kun­nan pe­rus­tar­ve. Val­ti­on teh­tä­vä­nä on luo­da ja taa­ta tur­val­li­suut­ta. Jo­kai­nen it­se­ään ar­vos­ta­va val­tio puo­lus­tau­tuu kai­kin ta­voin ul­koi­sen uh­kan edes­sä.

Mielipiteet
21.2.2022 9.45

MIELIPIDE: Oma apu, paras apu

Tur­val­li­suus on ih­mi­sen ja kan­sa­kun­nan pe­rus­tar­ve. Val­ti­on teh­tä­vä­nä on luo­da ja taa­ta tur­val­li­suut­ta. Jo­kai­nen it­se­ään ar­vos­ta­va val­tio puo­lus­tau­tuu kai­kin ta­voin ul­koi­sen uh­kan edes­sä.

Mielipiteet
16.2.2022 7.53

MIELIPIDE: Työkalupakki käyttöön polttoaineiden hinnannousuun vastaamiseksi

Vii­me viik­ko­jen ai­ka­na moni on ben­sa­pum­pul­la päi­vi­tel­lyt polt­to­ai­neen hin­to­jen no­pe­aa ko­ho­a­mis­ta. Ta­lou­den vah­van toi­pu­mi­sen ai­heut­ta­ma ky­syn­tä sekä ki­ris­ty­neet jän­nit­teet Eu­roo­pas­sa ovat nos­ta­neet raa­ka­öl­jyn hin­taa voi­mak­kaas­ti ja näin ol­len työn­tä­neet myös polt­to­ai­nei­den hin­to­ja ylös­päin.

Mielipiteet
16.2.2022 7.53

MIELIPIDE: Työkalupakki käyttöön polttoaineiden hinnannousuun vastaamiseksi

Vii­me viik­ko­jen ai­ka­na moni on ben­sa­pum­pul­la päi­vi­tel­lyt polt­to­ai­neen hin­to­jen no­pe­aa ko­ho­a­mis­ta. Ta­lou­den vah­van toi­pu­mi­sen ai­heut­ta­ma ky­syn­tä sekä ki­ris­ty­neet jän­nit­teet Eu­roo­pas­sa ovat nos­ta­neet raa­ka­öl­jyn hin­taa voi­mak­kaas­ti ja näin ol­len työn­tä­neet myös polt­to­ai­nei­den hin­to­ja ylös­päin.

Mielipiteet
16.2.2022 7.47

MIELIPIDE: Kunnallistalon tulevaisuus?

Toh­ma­jär­ven kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mies­sä on pu­ret­tu ja pu­re­taan edel­leen usei­ta jou­ta­vik­si käy­nei­tä ra­ken­nuk­sia lä­hin­nä ym­pä­ris­tö­syis­tä. Ke­mie siis­tiy­tyy vauh­dil­la!

Mielipiteet
16.2.2022 7.47

MIELIPIDE: Kunnallistalon tulevaisuus?

Toh­ma­jär­ven kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mies­sä on pu­ret­tu ja pu­re­taan edel­leen usei­ta jou­ta­vik­si käy­nei­tä ra­ken­nuk­sia lä­hin­nä ym­pä­ris­tö­syis­tä. Ke­mie siis­tiy­tyy vauh­dil­la!

Mielipiteet
15.2.2022 8.15

PÄÄKIRJOITUS: Keski-Karjala matkailualueeksi Kolin rinnalle

Vuo­den mat­kai­lu­a­lu­eet 2021 voit­to meni an­sai­tus­ti Ko­lil­le. Tääl­tä maa­kun­nan ete­läi­ses­tä osas­ta voim­me an­taa vil­pit­tö­mät on­nit­te­lut Ko­lin suun­taan. Kiel­tä­mät­tä Ko­lil­la on edut puo­lel­laan kan­sal­lis­mai­se­mi­neen. Siel­lä on myös läh­det­ty vah­vas­ti te­ke­mään työ­tä sen eteen, et­tä alue kaap­paa mer­kit­tä­vän osan maam­me mat­kai­lu­vir­rois­ta.

Mielipiteet
15.2.2022 8.15

PÄÄKIRJOITUS: Keski-Karjala matkailualueeksi Kolin rinnalle

Vuo­den mat­kai­lu­a­lu­eet 2021 voit­to meni an­sai­tus­ti Ko­lil­le. Tääl­tä maa­kun­nan ete­läi­ses­tä osas­ta voim­me an­taa vil­pit­tö­mät on­nit­te­lut Ko­lin suun­taan. Kiel­tä­mät­tä Ko­lil­la on edut puo­lel­laan kan­sal­lis­mai­se­mi­neen. Siel­lä on myös läh­det­ty vah­vas­ti te­ke­mään työ­tä sen eteen, et­tä alue kaap­paa mer­kit­tä­vän osan maam­me mat­kai­lu­vir­rois­ta.

Mielipiteet
2.2.2022 6.05

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Anna ruokarauha muille ja itsellesi

Uu­si vuo­si uu­si minä. Moni saat­toi tun­tea jou­lun jäl­keen huo­noa oma­tun­toa suk­laa­kon­veh­deis­ta ja jou­lu­ruo­kien syö­mi­ses­tä. Osa on saat­ta­nut men­nä lu­paa­maan uu­den­vuo­de­naat­to­na, et­tä kar­kit ja her­kut saa­vat jää­dä nyt hyl­lyyn. Mus­ta­val­koi­nen ajat­te­lu ja­ka­mal­la ruo­kaa kiel­let­tyi­hin ja sal­lit­tui­hin ruo­kiin saat­taa kui­ten­kin ai­heut­taa hai­tal­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä.

Mielipiteet
2.2.2022 6.05

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Anna ruokarauha muille ja itsellesi

Uu­si vuo­si uu­si minä. Moni saat­toi tun­tea jou­lun jäl­keen huo­noa oma­tun­toa suk­laa­kon­veh­deis­ta ja jou­lu­ruo­kien syö­mi­ses­tä. Osa on saat­ta­nut men­nä lu­paa­maan uu­den­vuo­de­naat­to­na, et­tä kar­kit ja her­kut saa­vat jää­dä nyt hyl­lyyn. Mus­ta­val­koi­nen ajat­te­lu ja­ka­mal­la ruo­kaa kiel­let­tyi­hin ja sal­lit­tui­hin ruo­kiin saat­taa kui­ten­kin ai­heut­taa hai­tal­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä.

Mielipiteet
26.1.2022 9.34

PÄÄKIRJOITUS: Aluevaltuutetut, olette historiallisen tehtävän äärellä

Mis­sään vai­hees­sa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei ole ol­lut help­poa. Sen osoit­taa sote-uu­dis­tus­ten 16 vuo­den his­to­ria. Help­poa näi­den ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei tule ole­maan jat­kos­sa­kaan, mut­ta yk­si etap­pi on saa­vu­tet­tu. His­to­ri­al­li­set alu­e­vaa­lit on pi­det­ty ja alu­e­val­tuus­tot on va­lit­tu.

Mielipiteet
26.1.2022 9.34

PÄÄKIRJOITUS: Aluevaltuutetut, olette historiallisen tehtävän äärellä

Mis­sään vai­hees­sa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei ole ol­lut help­poa. Sen osoit­taa sote-uu­dis­tus­ten 16 vuo­den his­to­ria. Help­poa näi­den ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei tule ole­maan jat­kos­sa­kaan, mut­ta yk­si etap­pi on saa­vu­tet­tu. His­to­ri­al­li­set alu­e­vaa­lit on pi­det­ty ja alu­e­val­tuus­tot on va­lit­tu.

Mielipiteet
21.1.2022 10.38

MIELIPIDE: Rahasta

Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voi­te on tur­va­ta yh­den­ver­tai­set ja laa­duk­kaat so­si­aa­li- ja ter­veys­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut. Täs­tä kaik­ki puo­lu­eet ja eh­dok­kaat ovat yh­tä miel­tä.

Mielipiteet
21.1.2022 10.38

MIELIPIDE: Rahasta

Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voi­te on tur­va­ta yh­den­ver­tai­set ja laa­duk­kaat so­si­aa­li- ja ter­veys­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut. Täs­tä kaik­ki puo­lu­eet ja eh­dok­kaat ovat yh­tä miel­tä.

Mielipiteet
19.1.2022 16.08

MIELIPIDE: Äänestäminen on kansalais­vel­vol­lisuus, ei pakko mutta vahva suositus

Ää­nes­tä­mäl­lä säi­lyt­tää myös va­lit­te­le­mi­soi­keu­den muu­ten­kin kuin lää­kä­ris­sä käy­des­sä. Sit­ten taas jos jää nuk­ku­maan piit­kään sun­nun­tai­na on vaa­ras­sa syr­jäy­tyä alu­e­so­te­po­liit­ti­ses­ti ke­hi­tys­kup­pi­kun­tien ul­ko­ke­häl­le ja siel­tä edel­leen kes­ki­pa­ko­voi­mien an­si­os­ta ihan pi­hal­le. En mi­ten­kään ha­lua vä­hä­tel­lä unen tär­keyt­tä täs­sä ja po­lii­ti­kot ovat toi­saal­ta lu­van­neet et­tä kai­kis­ta pi­de­tään ja kan­ne­taan huol­ta, eten­kin nuk­ku­vis­ta. Ter­vei­siä vaan Pa­vel­le, me tääl­lä vie­lä vä­hän ai­kaa kär­vis­tel­lään.

Mielipiteet
19.1.2022 16.08

MIELIPIDE: Äänestäminen on kansalais­vel­vol­lisuus, ei pakko mutta vahva suositus

Ää­nes­tä­mäl­lä säi­lyt­tää myös va­lit­te­le­mi­soi­keu­den muu­ten­kin kuin lää­kä­ris­sä käy­des­sä. Sit­ten taas jos jää nuk­ku­maan piit­kään sun­nun­tai­na on vaa­ras­sa syr­jäy­tyä alu­e­so­te­po­liit­ti­ses­ti ke­hi­tys­kup­pi­kun­tien ul­ko­ke­häl­le ja siel­tä edel­leen kes­ki­pa­ko­voi­mien an­si­os­ta ihan pi­hal­le. En mi­ten­kään ha­lua vä­hä­tel­lä unen tär­keyt­tä täs­sä ja po­lii­ti­kot ovat toi­saal­ta lu­van­neet et­tä kai­kis­ta pi­de­tään ja kan­ne­taan huol­ta, eten­kin nuk­ku­vis­ta. Ter­vei­siä vaan Pa­vel­le, me tääl­lä vie­lä vä­hän ai­kaa kär­vis­tel­lään.

Lisää aiheesta

Kysely