JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
8.7.2024 11.19

MIELIPIDE: Diabeetikoille sopivia välipaloja päivystykseen

Olen di­a­bee­tik­ko ja osa­sin va­ra­ta eväät mu­kaan jou­tu­es­sa­ni kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tyk­seen. Seit­se­män tun­nin jo­no­tu­sai­ka­na eväät kui­ten­kin lop­pui­vat kes­ken. Sii­nä vai­hees­sa sai­raa­lan kant­tii­ni oli jo en­nät­tä­nyt sul­kea oven­sa ei­kä vä­li­pa­la-au­to­maa­teis­sa ol­lut tar­jol­la mi­tään di­a­bee­ti­kol­le so­vel­tu­vaa vaih­to­eh­toa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta ke­hot­ti ha­ke­maan eväs­tä lä­hi­kau­pas­ta, mut­ta em­me us­kal­ta­neet läh­teä, et­tei lää­kä­ri­vuo­ro oli­si sil­lä ai­kaa men­nyt ohi.

Mielipiteet
8.7.2024 11.19

MIELIPIDE: Diabeetikoille sopivia välipaloja päivystykseen

Olen di­a­bee­tik­ko ja osa­sin va­ra­ta eväät mu­kaan jou­tu­es­sa­ni kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tyk­seen. Seit­se­män tun­nin jo­no­tu­sai­ka­na eväät kui­ten­kin lop­pui­vat kes­ken. Sii­nä vai­hees­sa sai­raa­lan kant­tii­ni oli jo en­nät­tä­nyt sul­kea oven­sa ei­kä vä­li­pa­la-au­to­maa­teis­sa ol­lut tar­jol­la mi­tään di­a­bee­ti­kol­le so­vel­tu­vaa vaih­to­eh­toa. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta ke­hot­ti ha­ke­maan eväs­tä lä­hi­kau­pas­ta, mut­ta em­me us­kal­ta­neet läh­teä, et­tei lää­kä­ri­vuo­ro oli­si sil­lä ai­kaa men­nyt ohi.

Mielipiteet
8.7.2024 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Suomalaiset luottavat uutisiin

Ox­for­din yli­o­pis­ton Reu­ters-ins­ti­tuu­tin Di­gi­tal News Re­port 2024 -ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan suo­ma­lais­ten luot­ta­mus uu­ti­siin on yhä va­kaa­ta. Ai­kuis­vä­es­tös­tä seu­raa­miin­sa uu­ti­siin luot­taa ky­se­lyn mu­kaan 75 pro­sent­tia ja useim­piin uu­ti­siin luot­ta­vien mää­rä keik­kuu 69 pro­sen­tis­sa kol­mat­ta vuot­ta pe­räk­käin.

Mielipiteet
8.7.2024 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Suomalaiset luottavat uutisiin

Ox­for­din yli­o­pis­ton Reu­ters-ins­ti­tuu­tin Di­gi­tal News Re­port 2024 -ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan suo­ma­lais­ten luot­ta­mus uu­ti­siin on yhä va­kaa­ta. Ai­kuis­vä­es­tös­tä seu­raa­miin­sa uu­ti­siin luot­taa ky­se­lyn mu­kaan 75 pro­sent­tia ja useim­piin uu­ti­siin luot­ta­vien mää­rä keik­kuu 69 pro­sen­tis­sa kol­mat­ta vuot­ta pe­räk­käin.

Mielipiteet
4.7.2024 13.02

MIELIPIDE: Tiedosta palvelu­verk­ko­e­si­tyksen sudenkuopat ja vaikuta!

Vii­me ai­koi­na uu­ti­set Poh­jois-Kar­ja­lan pal­ve­lu­ver­kos­ta ovat ol­leet myön­tei­siä, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti me­dia ei ole pu­reu­tu­nut riit­tä­väl­lä tark­kuu­del­la tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­nas­ta lau­sun­to­kier­rok­sel­le läh­te­vään pal­ve­lu­verk­ko­e­si­tyk­seen.

Mielipiteet
4.7.2024 13.02

MIELIPIDE: Tiedosta palvelu­verk­ko­e­si­tyksen sudenkuopat ja vaikuta!

Vii­me ai­koi­na uu­ti­set Poh­jois-Kar­ja­lan pal­ve­lu­ver­kos­ta ovat ol­leet myön­tei­siä, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti me­dia ei ole pu­reu­tu­nut riit­tä­väl­lä tark­kuu­del­la tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­nas­ta lau­sun­to­kier­rok­sel­le läh­te­vään pal­ve­lu­verk­ko­e­si­tyk­seen.

Mielipiteet
3.7.2024 3.40

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Menin metsään

Aloin tu­tus­tua Ki­teen Ka­re­li­an­pol­ku­jen juok­su­maas­toi­hin jo ke­vääl­lä, hy­vis­sä ajoin en­nen lu­mien su­la­mis­ta. Pari ker­taa jou­duin kään­ty­mään ta­kai­sin, kun vas­taan tuli um­pi­han­ki tai kas­te­lin lenk­ka­ri­ni nuos­ka­lu­meen.

Mielipiteet
3.7.2024 3.40

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Menin metsään

Aloin tu­tus­tua Ki­teen Ka­re­li­an­pol­ku­jen juok­su­maas­toi­hin jo ke­vääl­lä, hy­vis­sä ajoin en­nen lu­mien su­la­mis­ta. Pari ker­taa jou­duin kään­ty­mään ta­kai­sin, kun vas­taan tuli um­pi­han­ki tai kas­te­lin lenk­ka­ri­ni nuos­ka­lu­meen.

Mielipiteet
1.7.2024 15.22

Poikien liiken­ne­käyt­täy­tyminen

Olin Pot­si­päi­vien jäl­kei­se­nä sun­nun­tai­na Toh­ma­jär­ven S-mar­ke­tin pi­has­sa kym­men­tä vail­le yh­dek­sän odot­te­le­mas­sa kau­pan au­ke­a­mis­ta. Vii­si vail­le al­koi Ta­va­ra­to­rin suun­nil­ta kuu­lua nuor­ten poi­kien ää­niä: "Aje­taan ku­ten au­tot!" Ja sit­ten oli kol­me noin kym­men­vuo­ti­as­ta poi­kaa kier­tä­mäs­sä lii­ken­neym­py­rää myö­tä­päi­vään pol­ku­pyö­ril­lä.

Mielipiteet
1.7.2024 15.22

Poikien liiken­ne­käyt­täy­tyminen

Olin Pot­si­päi­vien jäl­kei­se­nä sun­nun­tai­na Toh­ma­jär­ven S-mar­ke­tin pi­has­sa kym­men­tä vail­le yh­dek­sän odot­te­le­mas­sa kau­pan au­ke­a­mis­ta. Vii­si vail­le al­koi Ta­va­ra­to­rin suun­nil­ta kuu­lua nuor­ten poi­kien ää­niä: "Aje­taan ku­ten au­tot!" Ja sit­ten oli kol­me noin kym­men­vuo­ti­as­ta poi­kaa kier­tä­mäs­sä lii­ken­neym­py­rää myö­tä­päi­vään pol­ku­pyö­ril­lä.

Mielipiteet
28.6.2024 13.54

Nyt tarvitaan järkilinjauksia susipolitiikasta

Edus­kun­nas­sa pääs­tiin ke­vään lo­pul­la kä­sit­te­le­mään jäl­leen suur­pe­to­a­si­oi­ta, jot­ka pu­hut­ta­vat Itä-Suo­mes­sa run­saas­ti. Susi on uha­na­lai­nen laji mut­ta sen suo­je­lus­sa tu­lee ot­taa huo­mi­oon myös so­si­aa­li­set nä­kö­kul­mat. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen po­pu­laa­ti­o­mal­lin mu­kaan Suo­men su­si­kan­ta on ol­lut kas­vus­sa vuo­si­na 1995—2023 ja se on ke­hit­ty­nyt al­le 100:sta noin 310 yk­si­löön.

Mielipiteet
28.6.2024 13.54

Nyt tarvitaan järkilinjauksia susipolitiikasta

Edus­kun­nas­sa pääs­tiin ke­vään lo­pul­la kä­sit­te­le­mään jäl­leen suur­pe­to­a­si­oi­ta, jot­ka pu­hut­ta­vat Itä-Suo­mes­sa run­saas­ti. Susi on uha­na­lai­nen laji mut­ta sen suo­je­lus­sa tu­lee ot­taa huo­mi­oon myös so­si­aa­li­set nä­kö­kul­mat. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen po­pu­laa­ti­o­mal­lin mu­kaan Suo­men su­si­kan­ta on ol­lut kas­vus­sa vuo­si­na 1995—2023 ja se on ke­hit­ty­nyt al­le 100:sta noin 310 yk­si­löön.

Mielipiteet
19.6.2024 1.10

Hommat kannattaa suunnitella hyvin

En­sin ke­vät an­toi odot­taa it­se­ään. Sit­ten kesä ot­ti äk­ki­läh­dön ja tun­tui mil­tei ryn­tää­vän ohi. Tou­ko­kuus­sa ei kui­ten­kaan osaa naut­tia odot­ta­mat­to­mas­ta hel­tees­tä, kun pi­täi­si eh­tiä niin mon­ta asi­aa. Te­ras­si on vie­lä öl­jy­ä­mät­tä ja nur­mi­kon kuop­piin mul­lat ta­soit­ta­mat­ta. Ve­net­tä­kään ei ole las­ket­tu ve­sil­le. Mi­ten­kä täs­sä nyt voi­si al­kaa ke­sän viet­toon, kun val­mis­te­lut ovat ihan kes­ken?

Mielipiteet
19.6.2024 1.10

Hommat kannattaa suunnitella hyvin

En­sin ke­vät an­toi odot­taa it­se­ään. Sit­ten kesä ot­ti äk­ki­läh­dön ja tun­tui mil­tei ryn­tää­vän ohi. Tou­ko­kuus­sa ei kui­ten­kaan osaa naut­tia odot­ta­mat­to­mas­ta hel­tees­tä, kun pi­täi­si eh­tiä niin mon­ta asi­aa. Te­ras­si on vie­lä öl­jy­ä­mät­tä ja nur­mi­kon kuop­piin mul­lat ta­soit­ta­mat­ta. Ve­net­tä­kään ei ole las­ket­tu ve­sil­le. Mi­ten­kä täs­sä nyt voi­si al­kaa ke­sän viet­toon, kun val­mis­te­lut ovat ihan kes­ken?

Mielipiteet
14.6.2024 12.51

MIELIPIDE: Vastine OP:n palveluita koskeneeseen mielipi­de­kir­joi­tukseen

Kii­tän Mark­ku Pir­hos­ta pai­kal­lis­leh­ti Koti-Kar­ja­las­sa 12.6. an­ta­mas­taan ra­ken­ta­vas­ta pa­laut­tees­ta pank­kim­me pal­ve­luun liit­ty­en. (Kir­joi­tus Koti-kar­ja­la 12.6.2024) Asi­oin­ti­päi­vä­nän­ne (20.5.) OP kär­si val­ta­kun­nal­li­ses­ti tie­to­lii­ken­ne­häi­ri­ös­tä, joka saa­tiin kor­jat­tua 1,5 tun­tia kas­sa­pal­ve­lui­den avaa­mi­sen jäl­keen. Ky­sei­set häi­ri­öt ovat on­nek­si har­vi­nai­sia, ja ke­hi­täm­me jär­jes­tel­mi­äm­me jat­ku­vas­ti vas­taa­maan ny­ky­päi­vän vaa­ti­muk­sia. On sat­tu­maa, et­tä tou­ko­kuus­sa olem­me kär­si­neet Ki­teel­lä tie­to­tek­ni­sis­tä haas­teis­ta kah­te­na pe­räk­käi­se­nä viik­ko­na.

Mielipiteet
14.6.2024 12.51

MIELIPIDE: Vastine OP:n palveluita koskeneeseen mielipi­de­kir­joi­tukseen

Kii­tän Mark­ku Pir­hos­ta pai­kal­lis­leh­ti Koti-Kar­ja­las­sa 12.6. an­ta­mas­taan ra­ken­ta­vas­ta pa­laut­tees­ta pank­kim­me pal­ve­luun liit­ty­en. (Kir­joi­tus Koti-kar­ja­la 12.6.2024) Asi­oin­ti­päi­vä­nän­ne (20.5.) OP kär­si val­ta­kun­nal­li­ses­ti tie­to­lii­ken­ne­häi­ri­ös­tä, joka saa­tiin kor­jat­tua 1,5 tun­tia kas­sa­pal­ve­lui­den avaa­mi­sen jäl­keen. Ky­sei­set häi­ri­öt ovat on­nek­si har­vi­nai­sia, ja ke­hi­täm­me jär­jes­tel­mi­äm­me jat­ku­vas­ti vas­taa­maan ny­ky­päi­vän vaa­ti­muk­sia. On sat­tu­maa, et­tä tou­ko­kuus­sa olem­me kär­si­neet Ki­teel­lä tie­to­tek­ni­sis­tä haas­teis­ta kah­te­na pe­räk­käi­se­nä viik­ko­na.

Mielipiteet
11.6.2024 13.35

PÄÄKIRJOITUS: Hyvä mieli on aina parempi kuin paha mieli

Har­ras­tus­toi­min­ta ja mie­le­käs yh­des­sä te­ke­mi­nen on nos­tet­tu yh­dek­si lääk­keek­si nuor­ten pal­jon pu­hut­tuun pa­ha­no­lon li­sään­ty­mi­seen. Eri asi­an­tun­ti­joi­den kes­ken asi­as­ta val­lit­see yh­te­näi­nen nä­ke­mys: ryh­mään kuu­lu­mi­nen, yh­des­sä mer­ki­tyk­sel­lis­ten asi­oi­den te­ke­mi­nen, op­pi­mi­nen ja on­nis­tu­mi­nen sekä sa­man­kal­tais­ten ih­mis­ten hy­väk­sy­vä yh­teen­kuu­lu­mi­sen kult­tuu­ri tu­ke­vat pys­ty­vyy­den ja riit­tä­vyy­den tun­tei­ta sekä tu­ke­vat mie­len­ter­veyt­tä.

Mielipiteet
11.6.2024 13.35

PÄÄKIRJOITUS: Hyvä mieli on aina parempi kuin paha mieli

Har­ras­tus­toi­min­ta ja mie­le­käs yh­des­sä te­ke­mi­nen on nos­tet­tu yh­dek­si lääk­keek­si nuor­ten pal­jon pu­hut­tuun pa­ha­no­lon li­sään­ty­mi­seen. Eri asi­an­tun­ti­joi­den kes­ken asi­as­ta val­lit­see yh­te­näi­nen nä­ke­mys: ryh­mään kuu­lu­mi­nen, yh­des­sä mer­ki­tyk­sel­lis­ten asi­oi­den te­ke­mi­nen, op­pi­mi­nen ja on­nis­tu­mi­nen sekä sa­man­kal­tais­ten ih­mis­ten hy­väk­sy­vä yh­teen­kuu­lu­mi­sen kult­tuu­ri tu­ke­vat pys­ty­vyy­den ja riit­tä­vyy­den tun­tei­ta sekä tu­ke­vat mie­len­ter­veyt­tä.

Mielipiteet
10.6.2024 11.59

MIELIPIDE: Koivupöllivarkaat

Sinä epä­re­hel­li­nen ohi­kul­ki­ja, joka veit koi­vu­pöl­lit ky­lä­tien var­rel­ta Toh­ma­jär­vel­lä. Oli jo val­miik­si teh­ty kasa joka odot­ti ha­ke­mis­ta. Pak­sut koi­vu­pöl­lit kel­pa­si jol­le­kin, oli help­po na­pa­ta kyy­tiin.

Mielipiteet
10.6.2024 11.59

MIELIPIDE: Koivupöllivarkaat

Sinä epä­re­hel­li­nen ohi­kul­ki­ja, joka veit koi­vu­pöl­lit ky­lä­tien var­rel­ta Toh­ma­jär­vel­lä. Oli jo val­miik­si teh­ty kasa joka odot­ti ha­ke­mis­ta. Pak­sut koi­vu­pöl­lit kel­pa­si jol­le­kin, oli help­po na­pa­ta kyy­tiin.

Mielipiteet
10.6.2024 11.55

MIELIPIDE: Sappi kiehahti ja verenpaine nousi

Kes­ki-Kar­ja­lan pank­ki­pal­ve­lut eri­to­ten kas­sa­pal­ve­lut ovat ny­ky­ään sur­ke­as­ti "ku­ral­la". Toh­ma­jär­vel­lä ei ole pank­ki­kont­to­ria lain­kaan. Rääk­ky­läs­sä ja Ke­sä­lah­del­la tie­tääk­se­ni ei ole kas­sa­pal­ve­lu­ja. Ki­teen OP pal­ve­lee 4 kun­nan pank­ki­toi­min­taa. Ki­teen OP:ssa on kas­sa­pal­ve­lun ai­ka vain maa­nan­tai­na klo 10.00-12.00.

Mielipiteet
10.6.2024 11.55

MIELIPIDE: Sappi kiehahti ja verenpaine nousi

Kes­ki-Kar­ja­lan pank­ki­pal­ve­lut eri­to­ten kas­sa­pal­ve­lut ovat ny­ky­ään sur­ke­as­ti "ku­ral­la". Toh­ma­jär­vel­lä ei ole pank­ki­kont­to­ria lain­kaan. Rääk­ky­läs­sä ja Ke­sä­lah­del­la tie­tääk­se­ni ei ole kas­sa­pal­ve­lu­ja. Ki­teen OP pal­ve­lee 4 kun­nan pank­ki­toi­min­taa. Ki­teen OP:ssa on kas­sa­pal­ve­lun ai­ka vain maa­nan­tai­na klo 10.00-12.00.

Mielipiteet
10.6.2024 10.35

MIELIPIDE: Pohjois-Karjalasta (hyvin-) pahoinvointialue

Per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä 31.5.2024 sain säh­kö­pos­tin sa­nan­tar­kas­ti kuu­lu­en ja kir­joi­tus­vir­heet mu­kaan lu­et­tui­na seu­raa­vas­ti:

Mielipiteet
10.6.2024 10.35

MIELIPIDE: Pohjois-Karjalasta (hyvin-) pahoinvointialue

Per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä 31.5.2024 sain säh­kö­pos­tin sa­nan­tar­kas­ti kuu­lu­en ja kir­joi­tus­vir­heet mu­kaan lu­et­tui­na seu­raa­vas­ti:

Mielipiteet
5.6.2024 3.05

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kesäksi Keski-Karjalaan

En­nen vii­me ke­sää Kuo­pi­os­sa asu­vat van­hem­pa­ni ei­vät ol­leet käy­neet Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Tai oli isä ker­ran kä­väis­syt Toh­ma­jär­vel­lä mat­kal­la Värt­si­län raja-ase­mal­le ja Pet­ros­koi­hin, mut­ta muu­ten seu­tu oli heil­le tun­te­ma­ton­ta. Äi­din suku on Sa­vos­ta ja isän Poh­jan­maal­ta, jo­ten ai­em­mat ke­sä­ret­ket on teh­ty etu­pääs­sä näi­hin suun­tiin.

Mielipiteet
5.6.2024 3.05

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kesäksi Keski-Karjalaan

En­nen vii­me ke­sää Kuo­pi­os­sa asu­vat van­hem­pa­ni ei­vät ol­leet käy­neet Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Tai oli isä ker­ran kä­väis­syt Toh­ma­jär­vel­lä mat­kal­la Värt­si­län raja-ase­mal­le ja Pet­ros­koi­hin, mut­ta muu­ten seu­tu oli heil­le tun­te­ma­ton­ta. Äi­din suku on Sa­vos­ta ja isän Poh­jan­maal­ta, jo­ten ai­em­mat ke­sä­ret­ket on teh­ty etu­pääs­sä näi­hin suun­tiin.

Mielipiteet
29.5.2024 7.10

Hal­li­tus an­toi viik­ko sit­ten esi­tyk­sen laik­si vä­li­ai­kai­sis­ta toi­men­pi­teis­tä vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon tor­ju­mi­sek­si. Ra­ja­tur­val­li­suut­ta vah­vis­ta­van lain ta­voi­te on var­mis­taa, et­tä Suo­mel­la on te­hok­kaat kei­not tor­jua ti­lan­teet, jois­sa vä­li­neel­lis­tet­tyä maa­han­tu­loa käy­te­tään Suo­men pai­nos­ta­mi­seen sekä va­rau­tua vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon va­ka­vim­piin ti­lan­tei­siin.

Mielipiteet
29.5.2024 7.10

Hal­li­tus an­toi viik­ko sit­ten esi­tyk­sen laik­si vä­li­ai­kai­sis­ta toi­men­pi­teis­tä vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon tor­ju­mi­sek­si. Ra­ja­tur­val­li­suut­ta vah­vis­ta­van lain ta­voi­te on var­mis­taa, et­tä Suo­mel­la on te­hok­kaat kei­not tor­jua ti­lan­teet, jois­sa vä­li­neel­lis­tet­tyä maa­han­tu­loa käy­te­tään Suo­men pai­nos­ta­mi­seen sekä va­rau­tua vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon va­ka­vim­piin ti­lan­tei­siin.

Mielipiteet
22.5.2024 4.00

Seu­tu­kun­nan edel­lä­kä­vi­jä on Toh­ma­jär­vi, Rääk­ky­läs­sä sama asia on hy­väl­lä mal­lil­la, mut­ta kau­pun­kis­ta­tuk­sen omaa­val­la Ki­teel­lä on kult­tuu­rin sa­ral­la asia, joka kai­paa pi­kai­sia toi­mia.

Mielipiteet
22.5.2024 4.00

Seu­tu­kun­nan edel­lä­kä­vi­jä on Toh­ma­jär­vi, Rääk­ky­läs­sä sama asia on hy­väl­lä mal­lil­la, mut­ta kau­pun­kis­ta­tuk­sen omaa­val­la Ki­teel­lä on kult­tuu­rin sa­ral­la asia, joka kai­paa pi­kai­sia toi­mia.

Mielipiteet
15.5.2024 5.40

PÄÄKIRJOITUS: Nuorten hyvinvointi aikuisten asia

Ne­ga­tii­vi­siin asi­oi­hin kes­kit­ty­vä me­di­am­me tun­tuu nä­ke­vän nuo­ret on­gel­ma­na ja hei­dän elä­män­sä täyn­nä huo­lia. Nuor­ten mie­len­ter­veys on ro­mah­ta­nut, säh­kö­tu­pa­koin­ti on rä­jäh­tä­mäs­sä kä­siin ja alai­käis­ten te­ke­mät ri­kok­set ja jopa mur­hat ovat viik­ko­ja klik­ki­ot­sik­koi­na.

Mielipiteet
15.5.2024 5.40

PÄÄKIRJOITUS: Nuorten hyvinvointi aikuisten asia

Ne­ga­tii­vi­siin asi­oi­hin kes­kit­ty­vä me­di­am­me tun­tuu nä­ke­vän nuo­ret on­gel­ma­na ja hei­dän elä­män­sä täyn­nä huo­lia. Nuor­ten mie­len­ter­veys on ro­mah­ta­nut, säh­kö­tu­pa­koin­ti on rä­jäh­tä­mäs­sä kä­siin ja alai­käis­ten te­ke­mät ri­kok­set ja jopa mur­hat ovat viik­ko­ja klik­ki­ot­sik­koi­na.

Mielipiteet
10.5.2024 9.37

MIELIPIDE: Poliisipalvelut paranevat maaseudulla

Ni­mis­mies­ten vi­rat lak­kau­tet­tiin vuo­den 1996 kih­la­kun­tau­u­dis­tuk­ses­sa. Hei­dän toi­men­sa ja­et­tiin po­lii­si­pääl­li­kön, vou­din ja kih­la­kun­nan­syyt­tä­jän teh­tä­viin. Työ­pai­kat ka­to­si­vat maa­lais­pi­tä­jis­tä. Käy­tän­nös­sä uu­si teh­tä­vän­ja­ko on joh­ta­nut ti­lan­tee­seen, et­tei­vät maa­seu­dul­la asu­vat saa enää po­lii­sin pal­ve­lu­ja. Har­va-alu­eel­la asu­va koh­taa po­lii­sin ai­no­as­taan saa­des­saan rike- tai yli­no­peus­sa­kon hil­jai­ses­ti lii­ken­nöi­dyl­lä tiel­lä.

Mielipiteet
10.5.2024 9.37

MIELIPIDE: Poliisipalvelut paranevat maaseudulla

Ni­mis­mies­ten vi­rat lak­kau­tet­tiin vuo­den 1996 kih­la­kun­tau­u­dis­tuk­ses­sa. Hei­dän toi­men­sa ja­et­tiin po­lii­si­pääl­li­kön, vou­din ja kih­la­kun­nan­syyt­tä­jän teh­tä­viin. Työ­pai­kat ka­to­si­vat maa­lais­pi­tä­jis­tä. Käy­tän­nös­sä uu­si teh­tä­vän­ja­ko on joh­ta­nut ti­lan­tee­seen, et­tei­vät maa­seu­dul­la asu­vat saa enää po­lii­sin pal­ve­lu­ja. Har­va-alu­eel­la asu­va koh­taa po­lii­sin ai­no­as­taan saa­des­saan rike- tai yli­no­peus­sa­kon hil­jai­ses­ti lii­ken­nöi­dyl­lä tiel­lä.

Mielipiteet
9.5.2024 10.52

MIELIPIDE: Vetoomus alueosuuskaupoille Suomalaisen possun puolesta

Ve­to­am­me Tei­hin suo­ma­lai­sen ruo­ka­ket­jun kes­tä­vyy­den, ruo­ka­tur­van ja tuo­tan­to­e­läin­ten hy­vin­voin­nin ni­mis­sä, jot­ta tans­ka­lai­nen pos­su ei syr­jäy­tä suo­ma­lais­ta pos­sua S-ket­jun myy­mä­löis­sä.

Mielipiteet
9.5.2024 10.52

MIELIPIDE: Vetoomus alueosuuskaupoille Suomalaisen possun puolesta

Ve­to­am­me Tei­hin suo­ma­lai­sen ruo­ka­ket­jun kes­tä­vyy­den, ruo­ka­tur­van ja tuo­tan­to­e­läin­ten hy­vin­voin­nin ni­mis­sä, jot­ta tans­ka­lai­nen pos­su ei syr­jäy­tä suo­ma­lais­ta pos­sua S-ket­jun myy­mä­löis­sä.

Mielipiteet
8.5.2024 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Saatellaan KiPa voittojen tielle!

Pe­sä­pal­lo on vuo­si­kym­me­nien ajan kuu­lu­nut oleel­li­se­na osa­na Ki­teen ja koko Kes­ki-Kar­ja­lan ke­sään. Poik­keus­ta ei tee tä­mä­kään vuo­si. Mi­tä­pä muu­ta­kaan voi to­de­ta, kun vil­kai­see Ki­teen Pal­lon al­ka­neen kau­den ot­te­luoh­jel­maa.

Mielipiteet
8.5.2024 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Saatellaan KiPa voittojen tielle!

Pe­sä­pal­lo on vuo­si­kym­me­nien ajan kuu­lu­nut oleel­li­se­na osa­na Ki­teen ja koko Kes­ki-Kar­ja­lan ke­sään. Poik­keus­ta ei tee tä­mä­kään vuo­si. Mi­tä­pä muu­ta­kaan voi to­de­ta, kun vil­kai­see Ki­teen Pal­lon al­ka­neen kau­den ot­te­luoh­jel­maa.

Mielipiteet
30.4.2024 10.16

PÄÄKIRJOITUS: Joko nyt olisi veneluiskan rakentamisen aika?

Tun­net­tu to­si­a­sia on, et­tä luon­non­tuot­teis­ta jää ny­ky­ään iso osa hyö­dyn­tä­mät­tä. Sama pä­tee jär­viem­me tuot­ta­maan sa­toon. On tul­lut tun­ne, ke­hi­tys on ai­na­kin ka­las­tuk­sen osal­ta me­nos­sa huo­noon suun­taan.

Mielipiteet
30.4.2024 10.16

PÄÄKIRJOITUS: Joko nyt olisi veneluiskan rakentamisen aika?

Tun­net­tu to­si­a­sia on, et­tä luon­non­tuot­teis­ta jää ny­ky­ään iso osa hyö­dyn­tä­mät­tä. Sama pä­tee jär­viem­me tuot­ta­maan sa­toon. On tul­lut tun­ne, ke­hi­tys on ai­na­kin ka­las­tuk­sen osal­ta me­nos­sa huo­noon suun­taan.

Mielipiteet
30.4.2024 10.13

MIELIPIDE: Kulttuu­ri­hy­vin­voinnin puolesta

Ter­veys ja ma­te­ri­aa­li­set asi­at vai­kut­ta­vat hy­vin­voin­tiim­me. Elä­män laa­tuum­me vai­kut­taa kui­ten­kin moni muu­kin asia. Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nil­la on suu­ri mer­ki­tys. Eten­kin näi­nä le­vot­to­mi­na ai­koi­na tar­vit­sem­me kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja. Kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen vai­ku­tus ter­vey­teem­me ja hy­vin­voin­tiim­me on kiis­ta­ton to­si­a­sia.

Mielipiteet
30.4.2024 10.13

MIELIPIDE: Kulttuu­ri­hy­vin­voinnin puolesta

Ter­veys ja ma­te­ri­aa­li­set asi­at vai­kut­ta­vat hy­vin­voin­tiim­me. Elä­män laa­tuum­me vai­kut­taa kui­ten­kin moni muu­kin asia. Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nil­la on suu­ri mer­ki­tys. Eten­kin näi­nä le­vot­to­mi­na ai­koi­na tar­vit­sem­me kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja. Kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen vai­ku­tus ter­vey­teem­me ja hy­vin­voin­tiim­me on kiis­ta­ton to­si­a­sia.

Mielipiteet
24.4.2024 1.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kolmas tuoli

Tä­män Koti-Kar­ja­lan tee­ma­na on viih­tyi­sä koti. Leh­teä suun­ni­tel­ta­es­sa toi­mi­tuk­ses­sa vit­sail­tiin, et­tä esi­tel­lään sii­nä mi­nun Ki­teen asun­to­ni. Tuos­sa kak­ko­sa­sun­nos­sa­ni – si­nän­sä viih­tyi­säs­sä kak­si­os­sa – oli ni­mit­täin tuol­loin si­sus­tuk­se­na muu­ta­man pik­ku­e­si­neen li­säk­si kak­si pat­jaa, kak­si tuo­lia ja kak­si lamp­pua. Mat­to­ja oli nel­jä. Sei­näl­le olin ha­ke­nut pai­kal­li­sel­ta kirp­pu­to­ril­ta pah­vi­sen Raa­ma­tun ope­tus­tau­lun Joo­sef ja hä­nen vel­jen­sä.

Mielipiteet
24.4.2024 1.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kolmas tuoli

Tä­män Koti-Kar­ja­lan tee­ma­na on viih­tyi­sä koti. Leh­teä suun­ni­tel­ta­es­sa toi­mi­tuk­ses­sa vit­sail­tiin, et­tä esi­tel­lään sii­nä mi­nun Ki­teen asun­to­ni. Tuos­sa kak­ko­sa­sun­nos­sa­ni – si­nän­sä viih­tyi­säs­sä kak­si­os­sa – oli ni­mit­täin tuol­loin si­sus­tuk­se­na muu­ta­man pik­ku­e­si­neen li­säk­si kak­si pat­jaa, kak­si tuo­lia ja kak­si lamp­pua. Mat­to­ja oli nel­jä. Sei­näl­le olin ha­ke­nut pai­kal­li­sel­ta kirp­pu­to­ril­ta pah­vi­sen Raa­ma­tun ope­tus­tau­lun Joo­sef ja hä­nen vel­jen­sä.

Mielipiteet
19.4.2024 10.23

MIELIPIDE: Siun soten ja hallituksen palvelumalli eläkeläisille

Siun so­tes­sa on aloi­tet­tu pal­ve­lust­ra­te­gi­an toi­meen­pa­no. Pe­rus­ta­sol­la stra­te­gia pe­rus­tuu seit­se­mään laa­jan pal­ve­lun sote-ase­maan, joi­hin pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään. Sa­mal­la lak­kau­te­taan ter­vey­sa­se­mia ym­pä­röi­vis­tä kun­nis­ta. Nämä kor­va­taan liik­ku­vil­la pal­ve­luil­la pää­o­sin kiin­teis­sä toi­mi­pis­teis­sä.

Mielipiteet
19.4.2024 10.23

MIELIPIDE: Siun soten ja hallituksen palvelumalli eläkeläisille

Siun so­tes­sa on aloi­tet­tu pal­ve­lust­ra­te­gi­an toi­meen­pa­no. Pe­rus­ta­sol­la stra­te­gia pe­rus­tuu seit­se­mään laa­jan pal­ve­lun sote-ase­maan, joi­hin pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään. Sa­mal­la lak­kau­te­taan ter­vey­sa­se­mia ym­pä­röi­vis­tä kun­nis­ta. Nämä kor­va­taan liik­ku­vil­la pal­ve­luil­la pää­o­sin kiin­teis­sä toi­mi­pis­teis­sä.

Mielipiteet
18.4.2024 11.57

MIELIPIDE: Ei enää suon kuivatusvesiä Peijon­nie­men­lahteen

Toh­ma­jär­ven Tee­ri­suol­le ha­e­taan uut­ta lu­paa tur­peen nos­toon. Ha­ki­ja­na on en­ti­nen Vapo Oy uu­del­ta ni­mel­tään Ne­o­va Oy. Suun­ni­tel­lun tuo­tan­to­a­lu­een va­lu­ma­ve­det oli­si tar­koi­tus joh­taa Toh­ma­jär­ven Pei­jon­nie­men­lah­teen. Kui­va­tus­ve­sien kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sek­si käy­tös­sä oli­si mm. las­keu­tu­sal­tai­ta ja pin­ta­va­lu­tus­kent­tä. Ha­ki­ja on teh­nyt vai­ku­tu­sar­vi­on, jon­ka mu­kaan va­lu­ma­ve­sil­lä ei oli­si vai­ku­tus­ta Pei­jon­nie­men­lah­den ve­den laa­tuun.

Mielipiteet
18.4.2024 11.57

MIELIPIDE: Ei enää suon kuivatusvesiä Peijon­nie­men­lahteen

Toh­ma­jär­ven Tee­ri­suol­le ha­e­taan uut­ta lu­paa tur­peen nos­toon. Ha­ki­ja­na on en­ti­nen Vapo Oy uu­del­ta ni­mel­tään Ne­o­va Oy. Suun­ni­tel­lun tuo­tan­to­a­lu­een va­lu­ma­ve­det oli­si tar­koi­tus joh­taa Toh­ma­jär­ven Pei­jon­nie­men­lah­teen. Kui­va­tus­ve­sien kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sek­si käy­tös­sä oli­si mm. las­keu­tu­sal­tai­ta ja pin­ta­va­lu­tus­kent­tä. Ha­ki­ja on teh­nyt vai­ku­tu­sar­vi­on, jon­ka mu­kaan va­lu­ma­ve­sil­lä ei oli­si vai­ku­tus­ta Pei­jon­nie­men­lah­den ve­den laa­tuun.

Mielipiteet
17.4.2024 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Lasta autetaan auttamalla perhettä

Lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu Eli­na Pek­ka­ri­nen vie­rai­li Toh­ma­jär­vel­lä hel­mi­kuus­sa ta­paa­mas­sa lap­sia, nuo­ria sekä hei­dän kans­saan työs­ken­te­le­viä ai­kui­sia. Käyn­nil­lään Pek­ka­ri­nen ko­ros­ti Itä-Suo­men ke­hit­tä­mi­seen pa­nos­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä las­ten ja nuor­ten kan­nal­ta. Hä­nen mie­les­tään kyse on ar­vo­va­lin­nois­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat las­ten ja nuor­ten elä­mään. Vai­ku­tus­ten voi ar­vi­oi­da ole­van vä­lit­tö­miä ja vä­lil­li­siä, heti konk­re­ti­soi­tu­via tai ai­ko­jen pääs­tä näyt­täy­ty­viä.

Mielipiteet
17.4.2024 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Lasta autetaan auttamalla perhettä

Lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu Eli­na Pek­ka­ri­nen vie­rai­li Toh­ma­jär­vel­lä hel­mi­kuus­sa ta­paa­mas­sa lap­sia, nuo­ria sekä hei­dän kans­saan työs­ken­te­le­viä ai­kui­sia. Käyn­nil­lään Pek­ka­ri­nen ko­ros­ti Itä-Suo­men ke­hit­tä­mi­seen pa­nos­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä las­ten ja nuor­ten kan­nal­ta. Hä­nen mie­les­tään kyse on ar­vo­va­lin­nois­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat las­ten ja nuor­ten elä­mään. Vai­ku­tus­ten voi ar­vi­oi­da ole­van vä­lit­tö­miä ja vä­lil­li­siä, heti konk­re­ti­soi­tu­via tai ai­ko­jen pääs­tä näyt­täy­ty­viä.

Mielipiteet
12.4.2024 14.51

MIELIPIDE: Onko meillä malttia tervehtyä?

Suo­meen on juu­ri saa­tu ai­kaan his­to­ri­al­li­sen suu­ri sote-uu­dis­tus. Vuon­na 1972 Suo­mes­sa teh­tiin edel­li­nen suu­ri sote-uu­dis­tus, kun Kan­san­ter­veys­lain myö­tä moni asia muut­tui. Tuol­loin vä­ki­mää­rään näh­den Suo­mes­sa oli lää­kä­rei­tä vä­hem­män kuin muu­al­la Eu­roo­pas­sa ja var­sin­kin mie­het kuo­li­vat en­nen ai­ko­jaan. Myös nyt teh­dyl­lä uu­dis­tuk­sel­la oli tar­koi­tus vah­vis­taa lä­hi­pal­ve­lui­ta ja kan­san­ter­veyt­tä.

Mielipiteet
12.4.2024 14.51

MIELIPIDE: Onko meillä malttia tervehtyä?

Suo­meen on juu­ri saa­tu ai­kaan his­to­ri­al­li­sen suu­ri sote-uu­dis­tus. Vuon­na 1972 Suo­mes­sa teh­tiin edel­li­nen suu­ri sote-uu­dis­tus, kun Kan­san­ter­veys­lain myö­tä moni asia muut­tui. Tuol­loin vä­ki­mää­rään näh­den Suo­mes­sa oli lää­kä­rei­tä vä­hem­män kuin muu­al­la Eu­roo­pas­sa ja var­sin­kin mie­het kuo­li­vat en­nen ai­ko­jaan. Myös nyt teh­dyl­lä uu­dis­tuk­sel­la oli tar­koi­tus vah­vis­taa lä­hi­pal­ve­lui­ta ja kan­san­ter­veyt­tä.

Mielipiteet
10.4.2024 5.35

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Voihan koiranp..ka ja roska

Pa­lau­te­ka­na­vaam­me tuli joku ai­ka sit­ten toi­ve: "Teh­kää jut­tua vas­tuut­to­mis­ta koi­ra­no­mis­ta­jis­ta. Tuo koi­ranp..ko­jen mää­rä ke­vy­en­lii­ken­teen­väy­lil­lä al­kaa ol­la jo yli ym­mär­ryk­sen."

Mielipiteet
10.4.2024 5.35

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Voihan koiranp..ka ja roska

Pa­lau­te­ka­na­vaam­me tuli joku ai­ka sit­ten toi­ve: "Teh­kää jut­tua vas­tuut­to­mis­ta koi­ra­no­mis­ta­jis­ta. Tuo koi­ranp..ko­jen mää­rä ke­vy­en­lii­ken­teen­väy­lil­lä al­kaa ol­la jo yli ym­mär­ryk­sen."

Mielipiteet
9.4.2024 10.27

MIELIPIDE: Lapsiperheiden kurjistaminen ei paranna työllisyyttä

Mo­nen pie­ni­tu­loi­sen ja työt­tö­män toi­meen­tu­lo pu­to­si huh­ti­kuun alus­sa ra­jus­ti, jopa usei­ta sa­to­ja eu­ro­ja kuus­sa, kun hal­li­tuk­sen leik­kauk­set ylei­seen asu­mis­tu­keen, työt­tö­myys­tur­van suo­ja­o­saan ja lap­si­ko­ro­tuk­siin as­tui­vat voi­maan. Sa­mal­la mo­net leik­kauk­sis­ta ka­sau­tu­vat sa­moil­le ta­hoil­le il­man et­tä nii­den ko­ko­nais­vai­ku­tuk­sia on edes sel­vi­tet­ty. Esi­mer­kik­si ylei­sen asu­mis­tu­en leik­kaus osuu noin 400 000 ko­ti­ta­lou­teen ja lap­si­ko­ro­tuk­sen pois­to noin 100 000 hen­keen.

Mielipiteet
9.4.2024 10.27

MIELIPIDE: Lapsiperheiden kurjistaminen ei paranna työllisyyttä

Mo­nen pie­ni­tu­loi­sen ja työt­tö­män toi­meen­tu­lo pu­to­si huh­ti­kuun alus­sa ra­jus­ti, jopa usei­ta sa­to­ja eu­ro­ja kuus­sa, kun hal­li­tuk­sen leik­kauk­set ylei­seen asu­mis­tu­keen, työt­tö­myys­tur­van suo­ja­o­saan ja lap­si­ko­ro­tuk­siin as­tui­vat voi­maan. Sa­mal­la mo­net leik­kauk­sis­ta ka­sau­tu­vat sa­moil­le ta­hoil­le il­man et­tä nii­den ko­ko­nais­vai­ku­tuk­sia on edes sel­vi­tet­ty. Esi­mer­kik­si ylei­sen asu­mis­tu­en leik­kaus osuu noin 400 000 ko­ti­ta­lou­teen ja lap­si­ko­ro­tuk­sen pois­to noin 100 000 hen­keen.

Mielipiteet
9.4.2024 7.56

MIELIPIDE: Hallintosääntö muutettava palveluiden turvaamiseksi

Hal­lin­to­sään­tö on kes­kei­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­non ja toi­min­nan oh­jaus­vä­li­ne. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ylin päät­tä­vä elin, suo­ril­la vaa­leil­la va­lit­tu alu­e­val­tuus­to, päät­tää hal­lin­to­sään­nös­tä

Mielipiteet
9.4.2024 7.56

MIELIPIDE: Hallintosääntö muutettava palveluiden turvaamiseksi

Hal­lin­to­sään­tö on kes­kei­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­non ja toi­min­nan oh­jaus­vä­li­ne. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ylin päät­tä­vä elin, suo­ril­la vaa­leil­la va­lit­tu alu­e­val­tuus­to, päät­tää hal­lin­to­sään­nös­tä

Mielipiteet
8.4.2024 15.10

KANNANOTTO: Stoppi Pohjois-Karjalan kurjistamiselle!

Val­ti­on va­sen käsi ei näy­tä tie­tä­vän, mitä oi­kea te­kee. Val­ti­on ylin­tä joh­toa – Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti ja maan hal­li­tus - myö­ten juh­la­pu­heis­sa ko­ros­te­taan itäi­sen Suo­men mer­ki­tys­tä koko Suo­men tur­val­li­suu­den, elin­voi­man ja huol­to­var­muu­den kan­nal­ta. Oh­jel­mia, stra­te­gi­oi­ta ja suun­ni­tel­mia on vaik­ka muil­le ja­kaa.

Mielipiteet
8.4.2024 15.10

KANNANOTTO: Stoppi Pohjois-Karjalan kurjistamiselle!

Val­ti­on va­sen käsi ei näy­tä tie­tä­vän, mitä oi­kea te­kee. Val­ti­on ylin­tä joh­toa – Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti ja maan hal­li­tus - myö­ten juh­la­pu­heis­sa ko­ros­te­taan itäi­sen Suo­men mer­ki­tys­tä koko Suo­men tur­val­li­suu­den, elin­voi­man ja huol­to­var­muu­den kan­nal­ta. Oh­jel­mia, stra­te­gi­oi­ta ja suun­ni­tel­mia on vaik­ka muil­le ja­kaa.

Mielipiteet
8.4.2024 15.00

MIELIPIDE: Rikkonaiset lapset

Las­ten ja nuor­ten te­ke­mien ri­kos­ten mää­rät ovat ylei­ses­ti ot­ta­en vä­hen­ty­neet jo pi­tem­män ai­kaa. Sa­mal­la las­ten ja nuor­ten te­ke­mien va­ka­vien vä­ki­val­ta­ri­kos­ten mää­rät ovat sel­väs­ti kas­va­neet ja ne ovat ol­leet use­a­na vuon­na en­nä­tyk­siä murs­kaa­val­la ta­sol­la. Tämä ker­too sii­tä, et­tä suu­rim­mal­la osal­la lap­sis­ta ja nuo­ris­ta me­nee hy­vin, ken­ties pa­rem­min kuin kos­kaan, mut­ta niil­lä joil­la me­nee huo­nos­ti, me­nee en­tis­tä huo­nom­min. Näin on ol­lut ta­pa­na ku­vail­la ti­lan­net­ta en­nen­kin, mut­ta nyt muu­tos on dra­maat­ti­sem­paa kuin kos­kaan. 

Mielipiteet
8.4.2024 15.00

MIELIPIDE: Rikkonaiset lapset

Las­ten ja nuor­ten te­ke­mien ri­kos­ten mää­rät ovat ylei­ses­ti ot­ta­en vä­hen­ty­neet jo pi­tem­män ai­kaa. Sa­mal­la las­ten ja nuor­ten te­ke­mien va­ka­vien vä­ki­val­ta­ri­kos­ten mää­rät ovat sel­väs­ti kas­va­neet ja ne ovat ol­leet use­a­na vuon­na en­nä­tyk­siä murs­kaa­val­la ta­sol­la. Tämä ker­too sii­tä, et­tä suu­rim­mal­la osal­la lap­sis­ta ja nuo­ris­ta me­nee hy­vin, ken­ties pa­rem­min kuin kos­kaan, mut­ta niil­lä joil­la me­nee huo­nos­ti, me­nee en­tis­tä huo­nom­min. Näin on ol­lut ta­pa­na ku­vail­la ti­lan­net­ta en­nen­kin, mut­ta nyt muu­tos on dra­maat­ti­sem­paa kuin kos­kaan. 

Mielipiteet
3.4.2024 7.30

PÄÄKIRJOITUS: Keski-Karjala näkyväksi – yhdessä

Maa­kun­ta­liit­to haki maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä to­teut­ta­maan Maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­mia. Maa­kun­ta­päi­vää vie­te­tään elo­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na ja maa­kun­ta­lii­ton tu­ke­mat ta­pah­tu­mat to­teu­te­taan syys­kuun ai­ka­na.

Mielipiteet
3.4.2024 7.30

PÄÄKIRJOITUS: Keski-Karjala näkyväksi – yhdessä

Maa­kun­ta­liit­to haki maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä to­teut­ta­maan Maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­mia. Maa­kun­ta­päi­vää vie­te­tään elo­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na ja maa­kun­ta­lii­ton tu­ke­mat ta­pah­tu­mat to­teu­te­taan syys­kuun ai­ka­na.

Mielipiteet
2.4.2024 9.24

MIELIPIDE: Itä-Suomi kaipaa tekoja puheiden sijaan

Meil­lä itä­suo­ma­lai­sil­la on vii­me ai­koi­na ol­lut pal­jon ys­tä­viä. Edus­kun­nas­sa on pu­het­ta riit­tä­nyt itäi­sen Suo­men tär­key­des­tä. Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to jul­kis­ti toi­men­pi­de­oh­jel­man alu­een elin­voi­man vah­vis­ta­mi­sek­si. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti suun­ta­si en­sim­mäi­sen maa­kun­ta­mat­kan­sa Itä-Suo­meen.

Mielipiteet
2.4.2024 9.24

MIELIPIDE: Itä-Suomi kaipaa tekoja puheiden sijaan

Meil­lä itä­suo­ma­lai­sil­la on vii­me ai­koi­na ol­lut pal­jon ys­tä­viä. Edus­kun­nas­sa on pu­het­ta riit­tä­nyt itäi­sen Suo­men tär­key­des­tä. Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to jul­kis­ti toi­men­pi­de­oh­jel­man alu­een elin­voi­man vah­vis­ta­mi­sek­si. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti suun­ta­si en­sim­mäi­sen maa­kun­ta­mat­kan­sa Itä-Suo­meen.

Mielipiteet
2.4.2024 9.20

MIELIPIDE: Puolen Suomen politiikkaa

Ky­se­lyi­den pe­rus­teel­la kan­sa­lais­ten enem­mis­tö kan­nat­taa koko Suo­men ke­hit­tä­mis­tä sekä aja­tus­ta sii­tä, et­tä ha­lu­tes­saan voi muut­taa asu­maan väl­jem­min. Mut­ta on­ko suo­ma­lai­sil­la ai­to mah­dol­li­suus va­li­ta asuin­paik­kan­sa tä­män päi­vän ja huo­mi­sen Suo­mes­sa?

Mielipiteet
2.4.2024 9.20

MIELIPIDE: Puolen Suomen politiikkaa

Ky­se­lyi­den pe­rus­teel­la kan­sa­lais­ten enem­mis­tö kan­nat­taa koko Suo­men ke­hit­tä­mis­tä sekä aja­tus­ta sii­tä, et­tä ha­lu­tes­saan voi muut­taa asu­maan väl­jem­min. Mut­ta on­ko suo­ma­lai­sil­la ai­to mah­dol­li­suus va­li­ta asuin­paik­kan­sa tä­män päi­vän ja huo­mi­sen Suo­mes­sa?

Mielipiteet
26.3.2024 11.25

MIELIPIDE: Sähköverkon maakaapelointi on Pyrhoksen voitto kuluttajalle

Säh­kö­mark­ki­na­lain tar­koi­tuk­se­na oli taa­ta käyt­tä­jil­le säh­kön häi­ri­ö­tön saa­ta­vuus. Pää­tök­ses­sä ei otet­tu huo­mi­oon, et­tä säh­köä ja­ka­vat yh­ti­öt ovat paik­ka­kun­nil­laan toi­mi­via mo­no­po­liyh­ti­öi­tä, joi­den ei tar­vit­se vä­lit­tää kil­pai­le­vis­ta toi­mi­jois­ta. Sen vuok­si ne ovat voi­neet hin­noi­tel­la ja las­kut­taa ver­kon ra­ken­ta­mi­sen ku­lut vä­hin­tään­kin täy­si­mää­räi­se­nä ja no­peu­te­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa asi­ak­kail­taan. Sa­mal­la omal­le pää­o­mal­le, jota saa­te­taan käyt­tää ra­ken­ta­mi­seen, on voi­tu mää­ri­tel­lä mark­ki­noi­ta kor­ke­am­pi hin­ta.

Mielipiteet
26.3.2024 11.25

MIELIPIDE: Sähköverkon maakaapelointi on Pyrhoksen voitto kuluttajalle

Säh­kö­mark­ki­na­lain tar­koi­tuk­se­na oli taa­ta käyt­tä­jil­le säh­kön häi­ri­ö­tön saa­ta­vuus. Pää­tök­ses­sä ei otet­tu huo­mi­oon, et­tä säh­köä ja­ka­vat yh­ti­öt ovat paik­ka­kun­nil­laan toi­mi­via mo­no­po­liyh­ti­öi­tä, joi­den ei tar­vit­se vä­lit­tää kil­pai­le­vis­ta toi­mi­jois­ta. Sen vuok­si ne ovat voi­neet hin­noi­tel­la ja las­kut­taa ver­kon ra­ken­ta­mi­sen ku­lut vä­hin­tään­kin täy­si­mää­räi­se­nä ja no­peu­te­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa asi­ak­kail­taan. Sa­mal­la omal­le pää­o­mal­le, jota saa­te­taan käyt­tää ra­ken­ta­mi­seen, on voi­tu mää­ri­tel­lä mark­ki­noi­ta kor­ke­am­pi hin­ta.

Mielipiteet
26.3.2024 11.00

MIELIPIDE: Kaikki tuki EK:n esitykselle

Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton val­mis­te­le­mal­le esi­tyk­sel­le luo­da Itä-Suo­meen eri­tyis­ta­lou­sa­lue, jol­la kiih­dy­te­tään yri­tys­lii­ke­toi­min­taa alu­eel­lis­ten, kan­sal­lis­ten ja EU-ta­son toi­mil­la on syy­tä an­taa kaik­ki tuki.

Mielipiteet
26.3.2024 11.00

MIELIPIDE: Kaikki tuki EK:n esitykselle

Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton val­mis­te­le­mal­le esi­tyk­sel­le luo­da Itä-Suo­meen eri­tyis­ta­lou­sa­lue, jol­la kiih­dy­te­tään yri­tys­lii­ke­toi­min­taa alu­eel­lis­ten, kan­sal­lis­ten ja EU-ta­son toi­mil­la on syy­tä an­taa kaik­ki tuki.

Mielipiteet
25.3.2024 7.32

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Muutin Kiteelle

Sain Koti-Kar­ja­las­ta jok­si­kin ai­kaa toi­mit­ta­jan töi­tä, ja muu­tin maa­lis­kuun alus­sa osa-ai­kai­ses­ti Ki­teel­le.

Mielipiteet
25.3.2024 7.32

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Muutin Kiteelle

Sain Koti-Kar­ja­las­ta jok­si­kin ai­kaa toi­mit­ta­jan töi­tä, ja muu­tin maa­lis­kuun alus­sa osa-ai­kai­ses­ti Ki­teel­le.

Mielipiteet
22.3.2024 7.40

MIELIPIDE: Hallituksen politiikka lisää alueellista epätasa-arvoa

Or­pon-Pur­ran hal­li­tuk­sen leik­kuu­lau­to­jen pau­ke ja sak­sien nap­se ker­taan­tu­vat ja kai­ku­vat Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Nyt maa­kun­nas­tam­me ol­laan vie­mäs­sä pois val­ti­on­hal­lin­non pal­ve­lui­ta. En­sin tuli tie­to, et­tä Ve­ro­hal­lin­non pal­ve­lu­ja kar­si­taan Jo­en­suus­ta 1.4. al­ka­en. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä esim. ul­ko­mai­set työn­te­ki­jät ei­vät voi saa­da työ­hön tar­vit­ta­vaa ve­ro­nu­me­roa Jo­en­suus­ta. Ve­rot­ta­jan pää­tös on erit­täin tu­hoi­sa Poh­jois-Kar­ja­lan kil­pai­lu­ky­vyl­le.

Mielipiteet
22.3.2024 7.40

MIELIPIDE: Hallituksen politiikka lisää alueellista epätasa-arvoa

Or­pon-Pur­ran hal­li­tuk­sen leik­kuu­lau­to­jen pau­ke ja sak­sien nap­se ker­taan­tu­vat ja kai­ku­vat Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Nyt maa­kun­nas­tam­me ol­laan vie­mäs­sä pois val­ti­on­hal­lin­non pal­ve­lui­ta. En­sin tuli tie­to, et­tä Ve­ro­hal­lin­non pal­ve­lu­ja kar­si­taan Jo­en­suus­ta 1.4. al­ka­en. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä esim. ul­ko­mai­set työn­te­ki­jät ei­vät voi saa­da työ­hön tar­vit­ta­vaa ve­ro­nu­me­roa Jo­en­suus­ta. Ve­rot­ta­jan pää­tös on erit­täin tu­hoi­sa Poh­jois-Kar­ja­lan kil­pai­lu­ky­vyl­le.

Mielipiteet
21.3.2024 12.51

MIELIPIDE: Luottamushenkilön tyhjä takki

Alu­e­val­tuu­tet­tu­na en­sim­mäi­siä as­ke­lei­ta ot­ta­es­sa­ni sy­dä­me­ni oli vie­lä toi­voa täyn­nä. Us­koin, et­tä mi­nul­la oli­si mah­dol­li­suus teh­dä työ­tä lä­hi­pal­ve­lui­den vah­vis­ta­mi­sen ja pa­ran­ta­mi­sen puo­les­ta.

Mielipiteet
21.3.2024 12.51

MIELIPIDE: Luottamushenkilön tyhjä takki

Alu­e­val­tuu­tet­tu­na en­sim­mäi­siä as­ke­lei­ta ot­ta­es­sa­ni sy­dä­me­ni oli vie­lä toi­voa täyn­nä. Us­koin, et­tä mi­nul­la oli­si mah­dol­li­suus teh­dä työ­tä lä­hi­pal­ve­lui­den vah­vis­ta­mi­sen ja pa­ran­ta­mi­sen puo­les­ta.

Mielipiteet
20.3.2024 7.30

PÄÄKIRJOITUS: Aprillia vai konkreettisia tuloksia?

Suur­riis­ta­vir­ka-apu (SRVA) on vii­me ai­koi­na ol­lut ai­he, jos­ta on riit­tä­nyt par­ran pä­ri­nää. Pä­ri­nä al­koi, kun kym­men­kun­ta riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­tä päät­ti lo­pet­taa vir­ka-avun an­ta­mi­sen po­lii­sil­le hir­vi-, suur­pe­to- ja vil­li­si­ka­ko­la­rien yh­tey­des­sä. SRVA-so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­neet yh­dis­tyk­set ei­vät hoi­da myös­kään suur­pe­to­jen kar­ko­tus­ta taa­jaan asu­tuil­ta alu­eil­ta.

Mielipiteet
20.3.2024 7.30

PÄÄKIRJOITUS: Aprillia vai konkreettisia tuloksia?

Suur­riis­ta­vir­ka-apu (SRVA) on vii­me ai­koi­na ol­lut ai­he, jos­ta on riit­tä­nyt par­ran pä­ri­nää. Pä­ri­nä al­koi, kun kym­men­kun­ta riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­tä päät­ti lo­pet­taa vir­ka-avun an­ta­mi­sen po­lii­sil­le hir­vi-, suur­pe­to- ja vil­li­si­ka­ko­la­rien yh­tey­des­sä. SRVA-so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­neet yh­dis­tyk­set ei­vät hoi­da myös­kään suur­pe­to­jen kar­ko­tus­ta taa­jaan asu­tuil­ta alu­eil­ta.

Mielipiteet
18.3.2024 8.20

MIELIPIDE: Sanelupolitiikan ja lakkoilun sijaan laaja yhteiskuntasopimus

Suo­men val­ti­ol­la on noin 30 mil­jar­dia vel­kaa ja se kas­vaa vauh­dil­la jat­ku­vas­ti. Kan­sain­vä­li­nen va­luut­ta­ra­has­to (IMF) suo­sit­te­li äs­ket­täin Suo­mel­le li­sä­toi­mia jul­ki­sen ta­lou­den vah­vis­ta­mi­sek­si.

Mielipiteet
18.3.2024 8.20

MIELIPIDE: Sanelupolitiikan ja lakkoilun sijaan laaja yhteiskuntasopimus

Suo­men val­ti­ol­la on noin 30 mil­jar­dia vel­kaa ja se kas­vaa vauh­dil­la jat­ku­vas­ti. Kan­sain­vä­li­nen va­luut­ta­ra­has­to (IMF) suo­sit­te­li äs­ket­täin Suo­mel­le li­sä­toi­mia jul­ki­sen ta­lou­den vah­vis­ta­mi­sek­si.

Mielipiteet
13.3.2024 13.35

MIELIPIDE: Rääkkylä julkisuuden valokeilassa

Nais­ten­päi­vän uu­ti­soin­nin pe­rus­teel­la tämä to­tuus oli kun­nan­joh­ta­jal­tam­me pääs­syt unoh­tu­maan. Epä­a­si­al­li­sen so­me­vies­tin­nän mu­ka­naan tuo­maa kiel­teis­tä jul­ki­suut­ta ei pie­ni sit­keä gal­li­a­lais­ky­läm­me oli­si tar­vin­nut. Ei­vät­kä joh­ta­vat luot­ta­mus­hen­ki­löt ko­hun ai­heut­ta­maa yli­mää­räis­tä työ­tä.

Mielipiteet
13.3.2024 13.35

MIELIPIDE: Rääkkylä julkisuuden valokeilassa

Nais­ten­päi­vän uu­ti­soin­nin pe­rus­teel­la tämä to­tuus oli kun­nan­joh­ta­jal­tam­me pääs­syt unoh­tu­maan. Epä­a­si­al­li­sen so­me­vies­tin­nän mu­ka­naan tuo­maa kiel­teis­tä jul­ki­suut­ta ei pie­ni sit­keä gal­li­a­lais­ky­läm­me oli­si tar­vin­nut. Ei­vät­kä joh­ta­vat luot­ta­mus­hen­ki­löt ko­hun ai­heut­ta­maa yli­mää­räis­tä työ­tä.

Mielipiteet
8.3.2024 8.35

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Miten suomen kieleen saadaan uusia sanoja?

Mök­kien re­mon­toi­jat ha­lu­a­vat saa­da fa­si­li­tee­tit koh­dil­leen, ja kok­ki­kil­pai­lus­sa pleit­taa­mi­nen on tär­keä osa suo­ri­tus­ta. Mik­si ei voi­da suo­raan pu­hua va­rus­te­ta­sos­ta ja lau­ta­sel­le aset­te­lus­ta?

Mielipiteet
8.3.2024 8.35

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Miten suomen kieleen saadaan uusia sanoja?

Mök­kien re­mon­toi­jat ha­lu­a­vat saa­da fa­si­li­tee­tit koh­dil­leen, ja kok­ki­kil­pai­lus­sa pleit­taa­mi­nen on tär­keä osa suo­ri­tus­ta. Mik­si ei voi­da suo­raan pu­hua va­rus­te­ta­sos­ta ja lau­ta­sel­le aset­te­lus­ta?

Mielipiteet
8.3.2024 8.21

MIELIPIDE: Yrittäjä – Onko yritykselläsi suunta?

Mitä ha­lu­at elä­mäl­tä­si, en­tä yri­tyk­sel­tä­si? Usein ih­mi­sil­lä on ai­na­kin jon­kin­lai­nen kä­si­tys oman tu­le­vai­suu­ten­sa ta­voit­teis­ta, suun­ta mi­hin pyr­kiä. Yri­tyk­sel­lä tu­li­si myös ol­la ta­voi­te ja suun­ta, jo­kin sel­keä vä­li­ta­voi­te, jo­hon täh­dä­tään, ja sit­ten taas koh­ti seu­raa­vaa.

Mielipiteet
8.3.2024 8.21

MIELIPIDE: Yrittäjä – Onko yritykselläsi suunta?

Mitä ha­lu­at elä­mäl­tä­si, en­tä yri­tyk­sel­tä­si? Usein ih­mi­sil­lä on ai­na­kin jon­kin­lai­nen kä­si­tys oman tu­le­vai­suu­ten­sa ta­voit­teis­ta, suun­ta mi­hin pyr­kiä. Yri­tyk­sel­lä tu­li­si myös ol­la ta­voi­te ja suun­ta, jo­kin sel­keä vä­li­ta­voi­te, jo­hon täh­dä­tään, ja sit­ten taas koh­ti seu­raa­vaa.

Mielipiteet
6.3.2024 15.10

MIELIPIDE: Mikä oli se toiseksi viimeinen tikki?

Joi­ta­kin ai­ko­ja sit­ten oli leh­tien pals­toil­la kir­joi­tus Ke­sä­lah­den kou­lun ylä­as­teen lo­pet­ta­mi­ses­ta. Sy­dä­mis­ty­nyt ja hä­tään­ty­nyt äi­ti pur­ki tun­to­jaan saa­tu­aan tie­don Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tök­ses­tä siir­tää Ke­sä­lah­den ylä­as­teen op­pi­laat Ki­teen kou­lui­hin.

Mielipiteet
6.3.2024 15.10

MIELIPIDE: Mikä oli se toiseksi viimeinen tikki?

Joi­ta­kin ai­ko­ja sit­ten oli leh­tien pals­toil­la kir­joi­tus Ke­sä­lah­den kou­lun ylä­as­teen lo­pet­ta­mi­ses­ta. Sy­dä­mis­ty­nyt ja hä­tään­ty­nyt äi­ti pur­ki tun­to­jaan saa­tu­aan tie­don Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tök­ses­tä siir­tää Ke­sä­lah­den ylä­as­teen op­pi­laat Ki­teen kou­lui­hin.

Mielipiteet
6.3.2024 8.40

MIELIPIDE: Yhdessä tehden – yhteisön eteen

Ki­teen­lah­den ky­läyh­dis­tys jär­jes­ti Lu­mi­rie­ha ta­pah­tu­man eri yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa hiih­to­lo­ma­vii­kon al­ka­jai­sik­si. Lap­sia ja nuo­ria huol­ta­ji­neen oli yli kun­ta­ra­jo­jen. Päi­vä ku­lui ak­tii­vi­sen lii­kun­nan mer­keis­sä ja pu­nai­set pos­ket ker­toi­vat iloi­sis­ta het­kis­tä ja uu­sis­ta ys­tä­vyyk­sis­tä ta­pah­tu­mas­sa.

Mielipiteet
6.3.2024 8.40

MIELIPIDE: Yhdessä tehden – yhteisön eteen

Ki­teen­lah­den ky­läyh­dis­tys jär­jes­ti Lu­mi­rie­ha ta­pah­tu­man eri yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa hiih­to­lo­ma­vii­kon al­ka­jai­sik­si. Lap­sia ja nuo­ria huol­ta­ji­neen oli yli kun­ta­ra­jo­jen. Päi­vä ku­lui ak­tii­vi­sen lii­kun­nan mer­keis­sä ja pu­nai­set pos­ket ker­toi­vat iloi­sis­ta het­kis­tä ja uu­sis­ta ys­tä­vyyk­sis­tä ta­pah­tu­mas­sa.

Mielipiteet
6.3.2024 8.30

MIELIPIDE: Kiitos

Use­at ta­hot ovat vii­me­syk­syi­ses­tä Ki­teen kou­lu­verk­ko­kuu­le­mi­ses­ta saak­ka teh­neet val­ta­vas­ti työ­tä Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun säi­ly­mi­sen puo­les­ta. On py­rit­ty pe­rus­te­le­maan juur­ta jak­sain, mik­si ylä­kou­lun säi­ly­mi­nen on Ke­sä­lah­den pi­tä­jäl­le val­ta­van tär­keä ja mer­kit­tä­vä asia. Kyse ei ole ol­lut vain kou­lus­ta, vaan koko pi­tä­jän elin­voi­mas­ta sekä sa­mal­la koko Ki­teen ve­to­voi­mas­ta ja Itä-Suo­men tur­val­li­suu­des­ta. Ki­teen kau­pun­ki ei an­ta­nut meil­le vaih­to­eh­to­ja, ei vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin tai pe­rus­tel­tu­ja sel­vi­tyk­siä, sik­si em­me ole voi­neet muu­ta kuin jat­kaa tais­te­lua asi­an puo­les­ta.

Mielipiteet
6.3.2024 8.30

MIELIPIDE: Kiitos

Use­at ta­hot ovat vii­me­syk­syi­ses­tä Ki­teen kou­lu­verk­ko­kuu­le­mi­ses­ta saak­ka teh­neet val­ta­vas­ti työ­tä Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun säi­ly­mi­sen puo­les­ta. On py­rit­ty pe­rus­te­le­maan juur­ta jak­sain, mik­si ylä­kou­lun säi­ly­mi­nen on Ke­sä­lah­den pi­tä­jäl­le val­ta­van tär­keä ja mer­kit­tä­vä asia. Kyse ei ole ol­lut vain kou­lus­ta, vaan koko pi­tä­jän elin­voi­mas­ta sekä sa­mal­la koko Ki­teen ve­to­voi­mas­ta ja Itä-Suo­men tur­val­li­suu­des­ta. Ki­teen kau­pun­ki ei an­ta­nut meil­le vaih­to­eh­to­ja, ei vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin tai pe­rus­tel­tu­ja sel­vi­tyk­siä, sik­si em­me ole voi­neet muu­ta kuin jat­kaa tais­te­lua asi­an puo­les­ta.

Mielipiteet
6.3.2024 4.50

PÄÄKIRJOITUS: Hyvää liikunnan ja lomailun viikkoa!

Poh­jois­kar­ja­lais­ten kou­lu­lais­per­hei­den tal­vi­lo­ma­viik­ko on tä­män leh­den il­mes­ty­es­sä eden­nyt puo­li­vä­liin­sä. Puo­li­vä­lin tun­tu­mas­sa on koko suo­men tal­vi­lo­ma­kau­si, joka ete­nee ete­läs­tä vyö­hyk­keit­täin poh­joi­seen hie­man ke­vään ete­ne­mis­tä mu­kail­len.

Mielipiteet
6.3.2024 4.50

PÄÄKIRJOITUS: Hyvää liikunnan ja lomailun viikkoa!

Poh­jois­kar­ja­lais­ten kou­lu­lais­per­hei­den tal­vi­lo­ma­viik­ko on tä­män leh­den il­mes­ty­es­sä eden­nyt puo­li­vä­liin­sä. Puo­li­vä­lin tun­tu­mas­sa on koko suo­men tal­vi­lo­ma­kau­si, joka ete­nee ete­läs­tä vyö­hyk­keit­täin poh­joi­seen hie­man ke­vään ete­ne­mis­tä mu­kail­len.

Mielipiteet
28.2.2024 7.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Uuden oppiminen ei kuulu vain nuoruuteen

Työ­ar­ki on eli­ni­käis­tä op­pi­mis­ta, sil­lä uu­sia tai­to­ja tar­vi­taan. Oh­jel­mis­tot päi­vit­ty­vät, uu­sia so­vel­luk­sia ote­taan käyt­töön ja täy­si­nop­pi­neek­si tus­kin ku­kaan roh­ke­aa it­se­ään ti­tu­lee­ra­ta.

Mielipiteet
28.2.2024 7.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Uuden oppiminen ei kuulu vain nuoruuteen

Työ­ar­ki on eli­ni­käis­tä op­pi­mis­ta, sil­lä uu­sia tai­to­ja tar­vi­taan. Oh­jel­mis­tot päi­vit­ty­vät, uu­sia so­vel­luk­sia ote­taan käyt­töön ja täy­si­nop­pi­neek­si tus­kin ku­kaan roh­ke­aa it­se­ään ti­tu­lee­ra­ta.

Mielipiteet
27.2.2024 8.10

MIELIPIDE: Kuulon merkitystä vähätellään

Maa­lis­kuun 3. päi­vä on maa­il­man kuu­lo­päi­vä. Tänä vuon­na tee­mak­si on nos­tet­tu Kuu­le ja elä - Kuu­lo­ter­veys on hy­vin­voin­tia. Kuu­lo on ais­ti, jon­ka ar­voa ali­ar­vi­oi­daan, ja joka usein jää ar­jes­sa huo­mi­ot­ta. Tee­ma­päi­vä ko­ros­taa­kin kuu­lon mer­ki­tys­tä hy­vin­voin­nil­lem­me. Kuu­lon heik­ke­ne­mis­tä ei vält­tä­mät­tä it­se huo­maa ja sii­hen liit­ty­viä haas­tei­ta jopa vä­hä­tel­lään.

Mielipiteet
27.2.2024 8.10

MIELIPIDE: Kuulon merkitystä vähätellään

Maa­lis­kuun 3. päi­vä on maa­il­man kuu­lo­päi­vä. Tänä vuon­na tee­mak­si on nos­tet­tu Kuu­le ja elä - Kuu­lo­ter­veys on hy­vin­voin­tia. Kuu­lo on ais­ti, jon­ka ar­voa ali­ar­vi­oi­daan, ja joka usein jää ar­jes­sa huo­mi­ot­ta. Tee­ma­päi­vä ko­ros­taa­kin kuu­lon mer­ki­tys­tä hy­vin­voin­nil­lem­me. Kuu­lon heik­ke­ne­mis­tä ei vält­tä­mät­tä it­se huo­maa ja sii­hen liit­ty­viä haas­tei­ta jopa vä­hä­tel­lään.

Lisää aiheesta

Kysely