JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
19.5.2022 13.36

MIELIPIDE: Terveysasemien resurssien minimointi

Pek­ka Puus­ti­nen kir­joit­ti täyt­tä asi­aa mie­li­pi­tees­sään 15.5. Kar­ja­lai­ses­sa. Ter­vey­sa­se­mien re­surs­sien mi­ni­moin­ti sääs­tö­mie­les­sä oli vir­he Siun so­tel­ta.

Mielipiteet
19.5.2022 13.36

MIELIPIDE: Terveysasemien resurssien minimointi

Pek­ka Puus­ti­nen kir­joit­ti täyt­tä asi­aa mie­li­pi­tees­sään 15.5. Kar­ja­lai­ses­sa. Ter­vey­sa­se­mien re­surs­sien mi­ni­moin­ti sääs­tö­mie­les­sä oli vir­he Siun so­tel­ta.

Mielipiteet
19.5.2022 13.30

MIELIPIDE: Ruokaturva on osa yhteiskuntamme kokonais­tur­val­li­suutta 

Maa­ta­lous­tuot­ta­jien ki­ris­ty­nees­tä ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta ja jopa ah­din­gos­ta on pu­hut­tu pit­kään. Myös vil­je­li­jöi­den jak­sa­mi­sen on­gel­mis­ta on kir­joi­tet­tu eri me­di­ois­sa. Asia on nous­sut esil­le seu­ra­kun­nis­sa­kin, jois­sa maa­ta­lous­tuot­ta­jis­ta on tul­lut seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­as­sa uu­si koh­de­ryh­mä.

Mielipiteet
19.5.2022 13.30

MIELIPIDE: Ruokaturva on osa yhteiskuntamme kokonais­tur­val­li­suutta 

Maa­ta­lous­tuot­ta­jien ki­ris­ty­nees­tä ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta ja jopa ah­din­gos­ta on pu­hut­tu pit­kään. Myös vil­je­li­jöi­den jak­sa­mi­sen on­gel­mis­ta on kir­joi­tet­tu eri me­di­ois­sa. Asia on nous­sut esil­le seu­ra­kun­nis­sa­kin, jois­sa maa­ta­lous­tuot­ta­jis­ta on tul­lut seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­as­sa uu­si koh­de­ryh­mä.

Mielipiteet
10.5.2022 10.10

MIELIPIDE: Kiitos musiikista, Jaakko!

Jaak­ko Kil­pe­läi­nen ha­lu­si esit­tää Si­be­lius-Aka­te­mi­an pi­a­non­soi­ton C-tut­kin­non oh­jel­man myös ko­ti­seu­dul­laan, ja niin saim­me erää­nä ke­vä­til­ta­na Ki­tee­sa­lis­sa kuul­la run­saas­ti pi­a­no­mu­siik­kia.

Mielipiteet
10.5.2022 10.10

MIELIPIDE: Kiitos musiikista, Jaakko!

Jaak­ko Kil­pe­läi­nen ha­lu­si esit­tää Si­be­lius-Aka­te­mi­an pi­a­non­soi­ton C-tut­kin­non oh­jel­man myös ko­ti­seu­dul­laan, ja niin saim­me erää­nä ke­vä­til­ta­na Ki­tee­sa­lis­sa kuul­la run­saas­ti pi­a­no­mu­siik­kia.

Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Jouni Koskela

Mielipiteet
9.5.2022 16.16

MIELIPIDE: Saimaannorppa nauttii auringosta ja omasta rauhasta

Sai­maan­nor­pat elä­vät enim­mäk­seen pii­lot­te­le­vaa elä­mää, mut­ta ke­vääl­lä ja al­ku­ke­säs­tä nii­tä voi näh­dä köl­löt­te­le­mäs­sä au­rin­gon läm­mit­tä­mil­lä ran­ta­ki­vil­lä. Vaik­ka tämä ute­li­as eläin voi il­mes­tyä ka­la­ka­ve­rik­se­si, tal­vi­turk­kin­sa se ha­lu­aa vaih­taa il­man häi­ri­öi­tä.

Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Kun norpan näkee lepokivellään, on siihen hyvä säilyttää kunnioittava välimatka. Kuva: Jouni Koskela

Jouni Koskela

Mielipiteet
9.5.2022 16.16

MIELIPIDE: Saimaannorppa nauttii auringosta ja omasta rauhasta

Sai­maan­nor­pat elä­vät enim­mäk­seen pii­lot­te­le­vaa elä­mää, mut­ta ke­vääl­lä ja al­ku­ke­säs­tä nii­tä voi näh­dä köl­löt­te­le­mäs­sä au­rin­gon läm­mit­tä­mil­lä ran­ta­ki­vil­lä. Vaik­ka tämä ute­li­as eläin voi il­mes­tyä ka­la­ka­ve­rik­se­si, tal­vi­turk­kin­sa se ha­lu­aa vaih­taa il­man häi­ri­öi­tä.

Mielipiteet
5.5.2022 8.55

MIELIPIDE: Arvoisat kiteeläiset!

Olen esim. vii­me ke­sä­nä ih­me­tel­lyt eri­lais­ten ta­pah­tu­mien pääl­lek­käi­syyt­tä. Sa­ma­na päi­vä­nä saat­taa ol­la kol­me­kin ti­lai­suut­ta, joi­hin mie­lel­lään osal­lis­tui­si.

Mielipiteet
5.5.2022 8.55

MIELIPIDE: Arvoisat kiteeläiset!

Olen esim. vii­me ke­sä­nä ih­me­tel­lyt eri­lais­ten ta­pah­tu­mien pääl­lek­käi­syyt­tä. Sa­ma­na päi­vä­nä saat­taa ol­la kol­me­kin ti­lai­suut­ta, joi­hin mie­lel­lään osal­lis­tui­si.

Mielipiteet
3.5.2022 12.14

PORINA: Vaijeritaljan varastaja!

Tal­ja oli si­dot­tu­na si­ni­sel­lä köy­del­lä puu­hun oman tie­ni var­rel­la. Pa­lau­ta tal­ja köy­si­neen sa­maan paik­kaan, mis­tä otit.

Mielipiteet
3.5.2022 12.14

PORINA: Vaijeritaljan varastaja!

Tal­ja oli si­dot­tu­na si­ni­sel­lä köy­del­lä puu­hun oman tie­ni var­rel­la. Pa­lau­ta tal­ja köy­si­neen sa­maan paik­kaan, mis­tä otit.

Kädentaitojen siirtyminen sukupolvelta toiselle on tärkeää. Kuvituskuva.

Kädentaitojen siirtyminen sukupolvelta toiselle on tärkeää. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
27.4.2022 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Osaamista kierrättämään

Työ­e­lä­mäs­sä on vii­me vuo­si­na pal­jon pu­hut­tu niin sa­no­tus­ta hil­jai­sen tie­don siir­tä­mi­ses­tä uu­sil­le te­ki­jöil­le en­nen van­ho­jen kon­ka­rien elä­köi­ty­mis­tä, mut­ta sama oli­si hyvä muis­taa va­paa-ajal­la­kin.

Kädentaitojen siirtyminen sukupolvelta toiselle on tärkeää. Kuvituskuva.

Kädentaitojen siirtyminen sukupolvelta toiselle on tärkeää. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
27.4.2022 7.00

PÄÄKIRJOITUS: Osaamista kierrättämään

Työ­e­lä­mäs­sä on vii­me vuo­si­na pal­jon pu­hut­tu niin sa­no­tus­ta hil­jai­sen tie­don siir­tä­mi­ses­tä uu­sil­le te­ki­jöil­le en­nen van­ho­jen kon­ka­rien elä­köi­ty­mis­tä, mut­ta sama oli­si hyvä muis­taa va­paa-ajal­la­kin.

Mielipiteet
14.4.2022 10.17

MIELIPIDE: Kunnanjohtajan valinnasta

Me­nin maa­nan­tai­seen val­tuus­ton­ko­kouk­seen avoi­min mie­lin. Ri­vi­val­tuu­tet­tu­na mi­nul­la oli hy­vin vä­hän taus­ta­tie­toa ha­ki­jois­ta, kuu­lo­pu­hei­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta...

Mielipiteet
14.4.2022 10.17

MIELIPIDE: Kunnanjohtajan valinnasta

Me­nin maa­nan­tai­seen val­tuus­ton­ko­kouk­seen avoi­min mie­lin. Ri­vi­val­tuu­tet­tu­na mi­nul­la oli hy­vin vä­hän taus­ta­tie­toa ha­ki­jois­ta, kuu­lo­pu­hei­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta...

Mielipiteet
14.4.2022 8.31

Pikkuisen sotettaa

”Siun sote nos­ti kor­keim­pien joh­ta­jien palk­ko­ja mää­rä­ai­kai­ses­ti 10 pro­sen­til­la” ot­si­koi sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­nen 1.4. Ajat­te­lin en­sin, et­tä ap­ril­la­taan va­ka­val­la asi­al­la. Ei ol­lut ap­ril­lia, vaan to­ti­sin­ta tot­ta.

Mielipiteet
14.4.2022 8.31

Pikkuisen sotettaa

”Siun sote nos­ti kor­keim­pien joh­ta­jien palk­ko­ja mää­rä­ai­kai­ses­ti 10 pro­sen­til­la” ot­si­koi sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­nen 1.4. Ajat­te­lin en­sin, et­tä ap­ril­la­taan va­ka­val­la asi­al­la. Ei ol­lut ap­ril­lia, vaan to­ti­sin­ta tot­ta.

Mielipiteet
13.4.2022 14.20

PÄÄKIRJOITUS: Ei sammuteta valoja vielä

Vaik­ka lun­ta sa­taa joka toi­nen päi­vä, ka­len­te­rin mu­kaan ke­vät kui­ten­kin koit­taa. Joka vuo­si tämä vuo­de­nai­ka tar­koit­taa nuo­ril­le jän­nit­tä­viä het­kiä, kun ha­e­taan opis­ke­lu­paik­kaa ja ke­sä­töi­tä. Yh­teis­ha­ku on jo ohi, ja kor­ke­a­kou­lui­hin ha­ke­neet val­mis­tau­tu­vat jo täyt­tä hä­kää pää­sy­ko­kei­siin tai rus­taa­vat va­lin­ta­ko­kei­den teh­tä­viä il­ta­puh­tei­naan. Osa odot­taa jän­nit­ty­nee­nä tie­toa yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten tu­lok­sis­ta, osa kiin­ni­tys­tä en­sim­mäi­seen oi­ke­aan työ­paik­kaan vas­ta­val­mis­tu­nee­na am­mat­ti­lai­se­na. Pe­ru­so­pin­ton­sa päät­tä­neil­lä­kin voi ol­la vie­lä epä­tie­toi­suut­ta sii­tä, mikä tu­lee ole­maan toi­sen as­teen opin­to­jen suo­ri­tus­paik­ka tai opin­to­lin­ja.

Mielipiteet
13.4.2022 14.20

PÄÄKIRJOITUS: Ei sammuteta valoja vielä

Vaik­ka lun­ta sa­taa joka toi­nen päi­vä, ka­len­te­rin mu­kaan ke­vät kui­ten­kin koit­taa. Joka vuo­si tämä vuo­de­nai­ka tar­koit­taa nuo­ril­le jän­nit­tä­viä het­kiä, kun ha­e­taan opis­ke­lu­paik­kaa ja ke­sä­töi­tä. Yh­teis­ha­ku on jo ohi, ja kor­ke­a­kou­lui­hin ha­ke­neet val­mis­tau­tu­vat jo täyt­tä hä­kää pää­sy­ko­kei­siin tai rus­taa­vat va­lin­ta­ko­kei­den teh­tä­viä il­ta­puh­tei­naan. Osa odot­taa jän­nit­ty­nee­nä tie­toa yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten tu­lok­sis­ta, osa kiin­ni­tys­tä en­sim­mäi­seen oi­ke­aan työ­paik­kaan vas­ta­val­mis­tu­nee­na am­mat­ti­lai­se­na. Pe­ru­so­pin­ton­sa päät­tä­neil­lä­kin voi ol­la vie­lä epä­tie­toi­suut­ta sii­tä, mikä tu­lee ole­maan toi­sen as­teen opin­to­jen suo­ri­tus­paik­ka tai opin­to­lin­ja.

Mielipiteet
13.4.2022 14.15

MIELIPIDE: Hyvinvointialueen palvelustrategia tarjoaa mahdollisuuden

pelastaa lähipalvelut

Par­hail­laan uu­det alu­e­val­tuu­te­tut val­mis­tau­tu­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een­sa pal­ve­lust­ra­te­gi­an luo­mi­seen. Se on val­tuus­to­kau­den tär­kein teh­tä­vä, kos­ka pal­ve­lust­ra­te­gi­as­sa mää­ri­tel­lään, kuin­ka hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lut tuo­te­taan.

Mielipiteet
13.4.2022 14.15

MIELIPIDE: Hyvinvointialueen palvelustrategia tarjoaa mahdollisuuden

pelastaa lähipalvelut

Par­hail­laan uu­det alu­e­val­tuu­te­tut val­mis­tau­tu­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een­sa pal­ve­lust­ra­te­gi­an luo­mi­seen. Se on val­tuus­to­kau­den tär­kein teh­tä­vä, kos­ka pal­ve­lust­ra­te­gi­as­sa mää­ri­tel­lään, kuin­ka hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lut tuo­te­taan.

Mielipiteet
13.4.2022 14.14

MIELIPIDE: Henkisen valmennuksen kurja puoli

Kuin­ka mo­nes­ti olet tör­män­nyt eri­lai­siin lau­sah­duk­siin pa­rem­mas­ta huo­mi­ses­ta? Elä­mä ko­et­te­lee, on­nek­si huo­men­na on pa­rem­pi päi­vä. Jos ei huo­men­na, niin joku kau­nis päi­vä elä­mä voit­taa. Se on si­nus­ta kiin­ni, olet sen ar­voi­nen.

Mielipiteet
13.4.2022 14.14

MIELIPIDE: Henkisen valmennuksen kurja puoli

Kuin­ka mo­nes­ti olet tör­män­nyt eri­lai­siin lau­sah­duk­siin pa­rem­mas­ta huo­mi­ses­ta? Elä­mä ko­et­te­lee, on­nek­si huo­men­na on pa­rem­pi päi­vä. Jos ei huo­men­na, niin joku kau­nis päi­vä elä­mä voit­taa. Se on si­nus­ta kiin­ni, olet sen ar­voi­nen.

Kesäloma ei ole enää ainoa aika, jolloin vapaa-ajan asukkaat nauttivat maaseudun rauhasta vaan mökkeily on usein ympärivuotista. Kuvituskuva.

Kesäloma ei ole enää ainoa aika, jolloin vapaa-ajan asukkaat nauttivat maaseudun rauhasta vaan mökkeily on usein ympärivuotista. Kuvituskuva.

Riitta Hakulinen

Mielipiteet
6.4.2022 6.50

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mökkeily mahdollistaa monipaikkaisuuden

Ny­kyi­sin ei voi pu­hua enää vain ke­sä­a­suk­kais­ta vaan oi­ke­am­pi ter­mi ovat ym­pä­ri­vuo­ti­set va­paa-ajan asuk­kaat.

Kesäloma ei ole enää ainoa aika, jolloin vapaa-ajan asukkaat nauttivat maaseudun rauhasta vaan mökkeily on usein ympärivuotista. Kuvituskuva.

Kesäloma ei ole enää ainoa aika, jolloin vapaa-ajan asukkaat nauttivat maaseudun rauhasta vaan mökkeily on usein ympärivuotista. Kuvituskuva.

Riitta Hakulinen

Mielipiteet
6.4.2022 6.50

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mökkeily mahdollistaa monipaikkaisuuden

Ny­kyi­sin ei voi pu­hua enää vain ke­sä­a­suk­kais­ta vaan oi­ke­am­pi ter­mi ovat ym­pä­ri­vuo­ti­set va­paa-ajan asuk­kaat.

Mielipiteet
4.4.2022 15.13

MIELIPIDE: Hirveät taimikot

Ku­lu­va tal­vi on ol­lut pit­kä ja pak­su­lu­mi­nen. Tääl­lä Värt­si­läs­sä on ha­vain­to­ja teh­ty myös poik­keuk­sel­li­sen run­sais­ta hir­vi­lau­mois­ta, ja yh­dis­tet­ty­nä pit­kään tal­veen, voi yh­tä­lö ol­la erit­täin har­mil­li­nen met­sä­no­mis­ta­jal­le.

Mielipiteet
4.4.2022 15.13

MIELIPIDE: Hirveät taimikot

Ku­lu­va tal­vi on ol­lut pit­kä ja pak­su­lu­mi­nen. Tääl­lä Värt­si­läs­sä on ha­vain­to­ja teh­ty myös poik­keuk­sel­li­sen run­sais­ta hir­vi­lau­mois­ta, ja yh­dis­tet­ty­nä pit­kään tal­veen, voi yh­tä­lö ol­la erit­täin har­mil­li­nen met­sä­no­mis­ta­jal­le.

Mielipiteet
30.3.2022 3.05

PÄÄKIRJOITUS: Elinvoimainen media-ala on osa lehdistönvapautta

Hyök­käys­so­taa käy­vä Ve­nä­jä on hyö­kän­nyt myös jour­na­lis­te­ja ja va­paa­ta tie­don­vä­li­tys­tä vas­taan. Kan­sain­vä­li­set jour­na­lis­tit ovat jou­tu­neet pois­tu­maan Ve­nä­jäl­tä, kos­ka ra­por­toin­ti siel­tä on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta. Ky­sy­mys kuu­luu, mil­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa vii­mei­set­kin va­paa­ta sa­naa puo­lus­ta­vat, ah­taal­le aje­tut toi­mit­ta­jat Ve­nä­jäl­lä nyt työs­ken­te­le­vät?

Mielipiteet
30.3.2022 3.05

PÄÄKIRJOITUS: Elinvoimainen media-ala on osa lehdistönvapautta

Hyök­käys­so­taa käy­vä Ve­nä­jä on hyö­kän­nyt myös jour­na­lis­te­ja ja va­paa­ta tie­don­vä­li­tys­tä vas­taan. Kan­sain­vä­li­set jour­na­lis­tit ovat jou­tu­neet pois­tu­maan Ve­nä­jäl­tä, kos­ka ra­por­toin­ti siel­tä on käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta. Ky­sy­mys kuu­luu, mil­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa vii­mei­set­kin va­paa­ta sa­naa puo­lus­ta­vat, ah­taal­le aje­tut toi­mit­ta­jat Ve­nä­jäl­lä nyt työs­ken­te­le­vät?

Mielipiteet
23.3.2022 9.40

Kiteeläisenkin on hyvä osata ruotsia

Ylä­as­teel­la ja lu­ki­os­sa ruot­sin opis­ke­lu ei kiin­nos­ta­nut tip­paa­kaan. Ai­ne oli heit­tä­mäl­lä to­dis­tuk­se­ni huo­noim­mal­la ar­vo­sa­nal­la va­rus­tet­tu. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa­kin kie­li ai­heut­ti har­mai­ta hiuk­sia. Tun­tui, et­tä kuul­lun ym­mär­tä­mi­nen oli enem­män­kin lot­to­ri­vin täyt­tä­mis­tä kuin oi­ke­aa osaa­mis­ta.

Mielipiteet
23.3.2022 9.40

Kiteeläisenkin on hyvä osata ruotsia

Ylä­as­teel­la ja lu­ki­os­sa ruot­sin opis­ke­lu ei kiin­nos­ta­nut tip­paa­kaan. Ai­ne oli heit­tä­mäl­lä to­dis­tuk­se­ni huo­noim­mal­la ar­vo­sa­nal­la va­rus­tet­tu. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa­kin kie­li ai­heut­ti har­mai­ta hiuk­sia. Tun­tui, et­tä kuul­lun ym­mär­tä­mi­nen oli enem­män­kin lot­to­ri­vin täyt­tä­mis­tä kuin oi­ke­aa osaa­mis­ta.

Mielipiteet
23.3.2022 7.48

MIELIPIDE: Ylimääräiset indeksi­tar­kis­tukset eläkkeensaajille ovat nyt välttämättömiä

Hal­li­tus il­moit­ti 18.3. lin­jauk­sis­taan kos­kien mää­rä­ai­kai­sia täs­mä­toi­mia, joil­la vas­ta­taan ener­gi­an hin­to­jen nou­suun. Vä­lit­tö­mät toi­met koh­den­net­tiin pal­kan­saa­jil­le työ­mat­ka­vä­hen­nyk­sen pa­ran­ta­mi­seen sekä maa­ta­lou­teen va­paut­ta­mal­la tuo­tan­to­ra­ken­nuk­sia kiin­teis­tö­ve­ros­ta mää­rä­a­jak­si. Jul­ki­suu­des­sa ol­lei­den tie­to­jen mu­kaan li­sä­toi­mia on tu­los­sa ai­na­kin maa­ta­lou­del­le ja kul­je­tus­puo­lel­le.

Mielipiteet
23.3.2022 7.48

MIELIPIDE: Ylimääräiset indeksi­tar­kis­tukset eläkkeensaajille ovat nyt välttämättömiä

Hal­li­tus il­moit­ti 18.3. lin­jauk­sis­taan kos­kien mää­rä­ai­kai­sia täs­mä­toi­mia, joil­la vas­ta­taan ener­gi­an hin­to­jen nou­suun. Vä­lit­tö­mät toi­met koh­den­net­tiin pal­kan­saa­jil­le työ­mat­ka­vä­hen­nyk­sen pa­ran­ta­mi­seen sekä maa­ta­lou­teen va­paut­ta­mal­la tuo­tan­to­ra­ken­nuk­sia kiin­teis­tö­ve­ros­ta mää­rä­a­jak­si. Jul­ki­suu­des­sa ol­lei­den tie­to­jen mu­kaan li­sä­toi­mia on tu­los­sa ai­na­kin maa­ta­lou­del­le ja kul­je­tus­puo­lel­le.

Kuvituskuva maataloustöistä.

Kuvituskuva maataloustöistä.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
15.3.2022 6.55

PÄÄKIRJOITUS: Huoltovarmuus alkaa maaseudulta

Ul­ko­maa­lais­taus­tai­nen ka­ve­ri­ni sel­vit­ti taan­noin asuin­paik­kaan­sa va­li­tes­saan tut­ki­neen­sa, mis­sä ovat lä­him­mät maa­ti­lat. Sil­loin pu­hut­tiin ko­ro­nas­ta ja liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta, ja ka­ve­ri­ni va­kuut­ti et­tei meil­lä ole mi­tään hä­tää ko­ti­kun­nas­sam­me. Toi­saal­la tuo­te­taan li­haa, toi­saal­la mai­toa ja pe­ru­noi­ta­kin pi­tä­jäs­tä saa. Hä­dän het­kel­lä ruo­kaa riit­täi­si muu­al­la­kin kuin omas­sa kel­la­ris­sa. Puh­das­ta vet­tä saa kai­vos­ta ja jär­ves­tä ka­laa.

Kuvituskuva maataloustöistä.

Kuvituskuva maataloustöistä.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
15.3.2022 6.55

PÄÄKIRJOITUS: Huoltovarmuus alkaa maaseudulta

Ul­ko­maa­lais­taus­tai­nen ka­ve­ri­ni sel­vit­ti taan­noin asuin­paik­kaan­sa va­li­tes­saan tut­ki­neen­sa, mis­sä ovat lä­him­mät maa­ti­lat. Sil­loin pu­hut­tiin ko­ro­nas­ta ja liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta, ja ka­ve­ri­ni va­kuut­ti et­tei meil­lä ole mi­tään hä­tää ko­ti­kun­nas­sam­me. Toi­saal­la tuo­te­taan li­haa, toi­saal­la mai­toa ja pe­ru­noi­ta­kin pi­tä­jäs­tä saa. Hä­dän het­kel­lä ruo­kaa riit­täi­si muu­al­la­kin kuin omas­sa kel­la­ris­sa. Puh­das­ta vet­tä saa kai­vos­ta ja jär­ves­tä ka­laa.

Mielipiteet
8.3.2022 14.25

MIELIPIDE: Tiestön kunto huolestuttaa

Ni­mis­mie­hen ki­ha­rat ovat jäl­jel­lä teil­lä, vaik­kei ni­mis­mies­tä­kään enää ole. Esi­mer­kik­si Ter­va­hau­dan­tiel­lä ki­ha­raa on niin pal­jon, et­tä suo­let me­ne­vät se­kai­sin sitä aja­es­sa. Tu­lee­ko työn­joh­dol­la tar­kas­tet­tua au­raa­jien työn jäl­ki vai on­ko sitä työn­joh­toa ol­len­kaan pai­kal­la Ki­teel­lä?

Mielipiteet
8.3.2022 14.25

MIELIPIDE: Tiestön kunto huolestuttaa

Ni­mis­mie­hen ki­ha­rat ovat jäl­jel­lä teil­lä, vaik­kei ni­mis­mies­tä­kään enää ole. Esi­mer­kik­si Ter­va­hau­dan­tiel­lä ki­ha­raa on niin pal­jon, et­tä suo­let me­ne­vät se­kai­sin sitä aja­es­sa. Tu­lee­ko työn­joh­dol­la tar­kas­tet­tua au­raa­jien työn jäl­ki vai on­ko sitä työn­joh­toa ol­len­kaan pai­kal­la Ki­teel­lä?

Mielipiteet
8.3.2022 13.17

LUKIJAN RUNO: Lunta 2022

Mielipiteet
8.3.2022 13.17

LUKIJAN RUNO: Lunta 2022

Mielipiteet
8.3.2022 13.06

MIELIPIDE: Rumaa kieltä

Ohi­tin Osuus­pan­kin kä­vel­len ja par­kis­sa ol­lees­ta au­tos­ta 30-40 ikäi­nen nai­nen ki­ro­si elä­ke­läis­mum­mo­ja ko­vaan ää­neen.

Mielipiteet
8.3.2022 13.06

MIELIPIDE: Rumaa kieltä

Ohi­tin Osuus­pan­kin kä­vel­len ja par­kis­sa ol­lees­ta au­tos­ta 30-40 ikäi­nen nai­nen ki­ro­si elä­ke­läis­mum­mo­ja ko­vaan ää­neen.

Mielipiteet
2.3.2022 8.35

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Päässäni soi - pitääkö olla huolissaan?

Aloin poh­tia, et­tä mis­tä ker­to­vat­kaan ne sä­vel­mät ja lau­lut, joi­ta tup­sah­te­lee eri ti­lan­teis­sa mie­leen. Ne ovat tie­tyl­lä ta­val­la kor­va­ma­to­ja, mut­ta en ole kuul­lut nii­tä mis­tään lait­tees­ta, vaan ne soi­vat vain omas­sa pääs­sä­ni - pi­tää­kö siis ol­la huo­lis­saan.

Mielipiteet
2.3.2022 8.35

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Päässäni soi - pitääkö olla huolissaan?

Aloin poh­tia, et­tä mis­tä ker­to­vat­kaan ne sä­vel­mät ja lau­lut, joi­ta tup­sah­te­lee eri ti­lan­teis­sa mie­leen. Ne ovat tie­tyl­lä ta­val­la kor­va­ma­to­ja, mut­ta en ole kuul­lut nii­tä mis­tään lait­tees­ta, vaan ne soi­vat vain omas­sa pääs­sä­ni - pi­tää­kö siis ol­la huo­lis­saan.

Mielipiteet
28.2.2022 13.02

LUKIJAN RUNO: Surun kasvot

Mielipiteet
28.2.2022 13.02

LUKIJAN RUNO: Surun kasvot

Mielipiteet
28.2.2022 11.48

LUKIJAN RUNO: Hautaus akaasian juurelle

Runo on omis­tet­tu Uk­rai­nan kan­sal­le ja kai­kil­le niil­le nuo­ril­le mie­hil­le, jot­ka on kut­sut­tu so­taan, oli­pa so­ta­jouk­ko mikä ta­han­sa.

Mielipiteet
28.2.2022 11.48

LUKIJAN RUNO: Hautaus akaasian juurelle

Runo on omis­tet­tu Uk­rai­nan kan­sal­le ja kai­kil­le niil­le nuo­ril­le mie­hil­le, jot­ka on kut­sut­tu so­taan, oli­pa so­ta­jouk­ko mikä ta­han­sa.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
23.2.2022 9.08

PÄÄKIRJOITUS: Koti maalta ilman ostopakkoa - liki mahdoton tehtävä

Maal­le aset­tu­van odo­te­taan yhä edel­leen ole­van niin va­ka­va­rai­nen, et­tä hän os­taa ti­luk­sen­sa ja aset­tuu niil­le si­joil­leen lop­pui­äk­seen - jos sel­lai­sia ei satu pe­ri­mään. Vuok­ral­la asu­vat elä­kööt ri­vi­ta­lois­sa, näin eh­dot­ta­vat asun­to­mark­ki­nat.

Päivi Lievonen

Mielipiteet
23.2.2022 9.08

PÄÄKIRJOITUS: Koti maalta ilman ostopakkoa - liki mahdoton tehtävä

Maal­le aset­tu­van odo­te­taan yhä edel­leen ole­van niin va­ka­va­rai­nen, et­tä hän os­taa ti­luk­sen­sa ja aset­tuu niil­le si­joil­leen lop­pui­äk­seen - jos sel­lai­sia ei satu pe­ri­mään. Vuok­ral­la asu­vat elä­kööt ri­vi­ta­lois­sa, näin eh­dot­ta­vat asun­to­mark­ki­nat.

Mielipiteet
22.2.2022 11.16

MIELIPIDE: Palautetta Siun sotelle

Ker­ron täs­sä ta­pauk­ses­ta, joka on ai­heut­ta­nut mo­nil­le hen­ki­löil­le erit­täin vah­vaa suut­tu­mus­ta ja on su­rul­li­nen esi­merk­ki kas­vot­to­mas­ta ”pal­ve­lus­ta” ja kai­ke­ti myös vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä.

Mielipiteet
22.2.2022 11.16

MIELIPIDE: Palautetta Siun sotelle

Ker­ron täs­sä ta­pauk­ses­ta, joka on ai­heut­ta­nut mo­nil­le hen­ki­löil­le erit­täin vah­vaa suut­tu­mus­ta ja on su­rul­li­nen esi­merk­ki kas­vot­to­mas­ta ”pal­ve­lus­ta” ja kai­ke­ti myös vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä.

Mielipiteet
21.2.2022 9.45

MIELIPIDE: Oma apu, paras apu

Tur­val­li­suus on ih­mi­sen ja kan­sa­kun­nan pe­rus­tar­ve. Val­ti­on teh­tä­vä­nä on luo­da ja taa­ta tur­val­li­suut­ta. Jo­kai­nen it­se­ään ar­vos­ta­va val­tio puo­lus­tau­tuu kai­kin ta­voin ul­koi­sen uh­kan edes­sä.

Mielipiteet
21.2.2022 9.45

MIELIPIDE: Oma apu, paras apu

Tur­val­li­suus on ih­mi­sen ja kan­sa­kun­nan pe­rus­tar­ve. Val­ti­on teh­tä­vä­nä on luo­da ja taa­ta tur­val­li­suut­ta. Jo­kai­nen it­se­ään ar­vos­ta­va val­tio puo­lus­tau­tuu kai­kin ta­voin ul­koi­sen uh­kan edes­sä.

Mielipiteet
16.2.2022 7.53

MIELIPIDE: Työkalupakki käyttöön polttoaineiden hinnannousuun vastaamiseksi

Vii­me viik­ko­jen ai­ka­na moni on ben­sa­pum­pul­la päi­vi­tel­lyt polt­to­ai­neen hin­to­jen no­pe­aa ko­ho­a­mis­ta. Ta­lou­den vah­van toi­pu­mi­sen ai­heut­ta­ma ky­syn­tä sekä ki­ris­ty­neet jän­nit­teet Eu­roo­pas­sa ovat nos­ta­neet raa­ka­öl­jyn hin­taa voi­mak­kaas­ti ja näin ol­len työn­tä­neet myös polt­to­ai­nei­den hin­to­ja ylös­päin.

Mielipiteet
16.2.2022 7.53

MIELIPIDE: Työkalupakki käyttöön polttoaineiden hinnannousuun vastaamiseksi

Vii­me viik­ko­jen ai­ka­na moni on ben­sa­pum­pul­la päi­vi­tel­lyt polt­to­ai­neen hin­to­jen no­pe­aa ko­ho­a­mis­ta. Ta­lou­den vah­van toi­pu­mi­sen ai­heut­ta­ma ky­syn­tä sekä ki­ris­ty­neet jän­nit­teet Eu­roo­pas­sa ovat nos­ta­neet raa­ka­öl­jyn hin­taa voi­mak­kaas­ti ja näin ol­len työn­tä­neet myös polt­to­ai­nei­den hin­to­ja ylös­päin.

Mielipiteet
16.2.2022 7.47

MIELIPIDE: Kunnallistalon tulevaisuus?

Toh­ma­jär­ven kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mies­sä on pu­ret­tu ja pu­re­taan edel­leen usei­ta jou­ta­vik­si käy­nei­tä ra­ken­nuk­sia lä­hin­nä ym­pä­ris­tö­syis­tä. Ke­mie siis­tiy­tyy vauh­dil­la!

Mielipiteet
16.2.2022 7.47

MIELIPIDE: Kunnallistalon tulevaisuus?

Toh­ma­jär­ven kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mies­sä on pu­ret­tu ja pu­re­taan edel­leen usei­ta jou­ta­vik­si käy­nei­tä ra­ken­nuk­sia lä­hin­nä ym­pä­ris­tö­syis­tä. Ke­mie siis­tiy­tyy vauh­dil­la!

Mielipiteet
15.2.2022 8.15

PÄÄKIRJOITUS: Keski-Karjala matkailualueeksi Kolin rinnalle

Vuo­den mat­kai­lu­a­lu­eet 2021 voit­to meni an­sai­tus­ti Ko­lil­le. Tääl­tä maa­kun­nan ete­läi­ses­tä osas­ta voim­me an­taa vil­pit­tö­mät on­nit­te­lut Ko­lin suun­taan. Kiel­tä­mät­tä Ko­lil­la on edut puo­lel­laan kan­sal­lis­mai­se­mi­neen. Siel­lä on myös läh­det­ty vah­vas­ti te­ke­mään työ­tä sen eteen, et­tä alue kaap­paa mer­kit­tä­vän osan maam­me mat­kai­lu­vir­rois­ta.

Mielipiteet
15.2.2022 8.15

PÄÄKIRJOITUS: Keski-Karjala matkailualueeksi Kolin rinnalle

Vuo­den mat­kai­lu­a­lu­eet 2021 voit­to meni an­sai­tus­ti Ko­lil­le. Tääl­tä maa­kun­nan ete­läi­ses­tä osas­ta voim­me an­taa vil­pit­tö­mät on­nit­te­lut Ko­lin suun­taan. Kiel­tä­mät­tä Ko­lil­la on edut puo­lel­laan kan­sal­lis­mai­se­mi­neen. Siel­lä on myös läh­det­ty vah­vas­ti te­ke­mään työ­tä sen eteen, et­tä alue kaap­paa mer­kit­tä­vän osan maam­me mat­kai­lu­vir­rois­ta.

Mielipiteet
2.2.2022 6.05

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Anna ruokarauha muille ja itsellesi

Uu­si vuo­si uu­si minä. Moni saat­toi tun­tea jou­lun jäl­keen huo­noa oma­tun­toa suk­laa­kon­veh­deis­ta ja jou­lu­ruo­kien syö­mi­ses­tä. Osa on saat­ta­nut men­nä lu­paa­maan uu­den­vuo­de­naat­to­na, et­tä kar­kit ja her­kut saa­vat jää­dä nyt hyl­lyyn. Mus­ta­val­koi­nen ajat­te­lu ja­ka­mal­la ruo­kaa kiel­let­tyi­hin ja sal­lit­tui­hin ruo­kiin saat­taa kui­ten­kin ai­heut­taa hai­tal­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä.

Mielipiteet
2.2.2022 6.05

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Anna ruokarauha muille ja itsellesi

Uu­si vuo­si uu­si minä. Moni saat­toi tun­tea jou­lun jäl­keen huo­noa oma­tun­toa suk­laa­kon­veh­deis­ta ja jou­lu­ruo­kien syö­mi­ses­tä. Osa on saat­ta­nut men­nä lu­paa­maan uu­den­vuo­de­naat­to­na, et­tä kar­kit ja her­kut saa­vat jää­dä nyt hyl­lyyn. Mus­ta­val­koi­nen ajat­te­lu ja­ka­mal­la ruo­kaa kiel­let­tyi­hin ja sal­lit­tui­hin ruo­kiin saat­taa kui­ten­kin ai­heut­taa hai­tal­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä.

Mielipiteet
26.1.2022 9.34

PÄÄKIRJOITUS: Aluevaltuutetut, olette historiallisen tehtävän äärellä

Mis­sään vai­hees­sa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei ole ol­lut help­poa. Sen osoit­taa sote-uu­dis­tus­ten 16 vuo­den his­to­ria. Help­poa näi­den ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei tule ole­maan jat­kos­sa­kaan, mut­ta yk­si etap­pi on saa­vu­tet­tu. His­to­ri­al­li­set alu­e­vaa­lit on pi­det­ty ja alu­e­val­tuus­tot on va­lit­tu.

Mielipiteet
26.1.2022 9.34

PÄÄKIRJOITUS: Aluevaltuutetut, olette historiallisen tehtävän äärellä

Mis­sään vai­hees­sa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei ole ol­lut help­poa. Sen osoit­taa sote-uu­dis­tus­ten 16 vuo­den his­to­ria. Help­poa näi­den ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­nen ei tule ole­maan jat­kos­sa­kaan, mut­ta yk­si etap­pi on saa­vu­tet­tu. His­to­ri­al­li­set alu­e­vaa­lit on pi­det­ty ja alu­e­val­tuus­tot on va­lit­tu.

Mielipiteet
21.1.2022 10.38

MIELIPIDE: Rahasta

Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voi­te on tur­va­ta yh­den­ver­tai­set ja laa­duk­kaat so­si­aa­li- ja ter­veys­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut. Täs­tä kaik­ki puo­lu­eet ja eh­dok­kaat ovat yh­tä miel­tä.

Mielipiteet
21.1.2022 10.38

MIELIPIDE: Rahasta

Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voi­te on tur­va­ta yh­den­ver­tai­set ja laa­duk­kaat so­si­aa­li- ja ter­veys­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut. Täs­tä kaik­ki puo­lu­eet ja eh­dok­kaat ovat yh­tä miel­tä.

Mielipiteet
19.1.2022 16.08

MIELIPIDE: Äänestäminen on kansalais­vel­vol­lisuus, ei pakko mutta vahva suositus

Ää­nes­tä­mäl­lä säi­lyt­tää myös va­lit­te­le­mi­soi­keu­den muu­ten­kin kuin lää­kä­ris­sä käy­des­sä. Sit­ten taas jos jää nuk­ku­maan piit­kään sun­nun­tai­na on vaa­ras­sa syr­jäy­tyä alu­e­so­te­po­liit­ti­ses­ti ke­hi­tys­kup­pi­kun­tien ul­ko­ke­häl­le ja siel­tä edel­leen kes­ki­pa­ko­voi­mien an­si­os­ta ihan pi­hal­le. En mi­ten­kään ha­lua vä­hä­tel­lä unen tär­keyt­tä täs­sä ja po­lii­ti­kot ovat toi­saal­ta lu­van­neet et­tä kai­kis­ta pi­de­tään ja kan­ne­taan huol­ta, eten­kin nuk­ku­vis­ta. Ter­vei­siä vaan Pa­vel­le, me tääl­lä vie­lä vä­hän ai­kaa kär­vis­tel­lään.

Mielipiteet
19.1.2022 16.08

MIELIPIDE: Äänestäminen on kansalais­vel­vol­lisuus, ei pakko mutta vahva suositus

Ää­nes­tä­mäl­lä säi­lyt­tää myös va­lit­te­le­mi­soi­keu­den muu­ten­kin kuin lää­kä­ris­sä käy­des­sä. Sit­ten taas jos jää nuk­ku­maan piit­kään sun­nun­tai­na on vaa­ras­sa syr­jäy­tyä alu­e­so­te­po­liit­ti­ses­ti ke­hi­tys­kup­pi­kun­tien ul­ko­ke­häl­le ja siel­tä edel­leen kes­ki­pa­ko­voi­mien an­si­os­ta ihan pi­hal­le. En mi­ten­kään ha­lua vä­hä­tel­lä unen tär­keyt­tä täs­sä ja po­lii­ti­kot ovat toi­saal­ta lu­van­neet et­tä kai­kis­ta pi­de­tään ja kan­ne­taan huol­ta, eten­kin nuk­ku­vis­ta. Ter­vei­siä vaan Pa­vel­le, me tääl­lä vie­lä vä­hän ai­kaa kär­vis­tel­lään.

Mielipiteet
19.1.2022 13.55

MIELIPIDE: Teiden kunnossapito kiukuttaa

Asum­me Poh­joi­sel­la ha­vu­met­sä­vyö­hyk­keel­lä, tääl­lä tu­lee lun­ta joka tal­vi joko lii­kaa tai lii­ka vä­hän, riip­puu har­ras­teis­ta.

Mielipiteet
19.1.2022 13.55

MIELIPIDE: Teiden kunnossapito kiukuttaa

Asum­me Poh­joi­sel­la ha­vu­met­sä­vyö­hyk­keel­lä, tääl­lä tu­lee lun­ta joka tal­vi joko lii­kaa tai lii­ka vä­hän, riip­puu har­ras­teis­ta.

Mielipiteet
17.1.2022 8.55

MIELIPIDE: Palveluin­teg­raa­tiossa on onnistuttava

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on hy­vät mah­dol­li­suu­det on­nis­tua sote-uu­dis­tuk­sen pää­ta­voit­tees­sa eli ta­sa­ver­tais­ten, laa­duk­kai­den ja kus­tan­nus­te­hok­kai­den so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­ses­sa asuk­kail­le. On­nis­tua sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä ra­hoi­tus on tar­pee­seen näh­den niuk­kaa, sote-pal­ve­lu­jen tar­ve kas­vaa ja hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­des­sa on haas­tei­ta.

Mielipiteet
17.1.2022 8.55

MIELIPIDE: Palveluin­teg­raa­tiossa on onnistuttava

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on hy­vät mah­dol­li­suu­det on­nis­tua sote-uu­dis­tuk­sen pää­ta­voit­tees­sa eli ta­sa­ver­tais­ten, laa­duk­kai­den ja kus­tan­nus­te­hok­kai­den so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­ses­sa asuk­kail­le. On­nis­tua sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä ra­hoi­tus on tar­pee­seen näh­den niuk­kaa, sote-pal­ve­lu­jen tar­ve kas­vaa ja hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­des­sa on haas­tei­ta.

Mielipiteet
14.1.2022 9.57

MIELIPIDE: Erityislasten tilanne vaatii nopeita toimenpiteitä

Suo­mes­sa on lä­hes 150 000 eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vaa las­ta. Tuen tar­ve voi joh­tua esi­mer­kik­si vam­mai­suu­des­ta, pit­kä­ai­kais­sai­rau­des­ta, neu­rop­sy­ki­at­ri­ses­ta häi­ri­ös­tä tai au­tis­min­kir­jon piir­teis­tä. Nämä lap­set tar­vit­se­vat ai­kui­sen hoi­vaa, huo­len­pi­toa ja tu­kea enem­män kuin ikä­to­ve­rin­sa ja tä­män vuok­si ar­ki on eri­tyis­lap­si­per­heis­sä hy­vin kuor­mit­ta­vaa. 

Mielipiteet
14.1.2022 9.57

MIELIPIDE: Erityislasten tilanne vaatii nopeita toimenpiteitä

Suo­mes­sa on lä­hes 150 000 eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vaa las­ta. Tuen tar­ve voi joh­tua esi­mer­kik­si vam­mai­suu­des­ta, pit­kä­ai­kais­sai­rau­des­ta, neu­rop­sy­ki­at­ri­ses­ta häi­ri­ös­tä tai au­tis­min­kir­jon piir­teis­tä. Nämä lap­set tar­vit­se­vat ai­kui­sen hoi­vaa, huo­len­pi­toa ja tu­kea enem­män kuin ikä­to­ve­rin­sa ja tä­män vuok­si ar­ki on eri­tyis­lap­si­per­heis­sä hy­vin kuor­mit­ta­vaa. 

Mielipiteet
13.1.2022 13.12

MIELIPIDE: Tohmajärven sankarihauta-alueiden puhdistaminen lumesta jouluna 2021

Toh­ma­jär­vel­lä on esiin­ty­nyt kri­tiik­kiä san­ka­ri­hau­ta-alu­ei­den ni­mi­laat­to­jen puh­dis­ta­mi­ses­ta jou­luk­si 2021.

Mielipiteet
13.1.2022 13.12

MIELIPIDE: Tohmajärven sankarihauta-alueiden puhdistaminen lumesta jouluna 2021

Toh­ma­jär­vel­lä on esiin­ty­nyt kri­tiik­kiä san­ka­ri­hau­ta-alu­ei­den ni­mi­laat­to­jen puh­dis­ta­mi­ses­ta jou­luk­si 2021.

Mielipiteet
13.1.2022 11.04

MIELIPIDE: Nyt valitaan hyvinvointialueen rakentajat

His­to­ri­al­li­nen so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tus saa­tiin vii­me ke­sä­nä edus­kun­nan puo­les­ta maa­liin min­kä jäl­keen ym­pä­ri maa­ta käyn­nis­tyi laa­ja val­mis­te­lu­työ, joka hui­pen­tuu nyt tam­mi­kuun alu­e­vaa­lei­hin ja sen jäl­keen tam­mi­kuu­hun 2023, jol­loin sote-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy kun­nil­ta aloit­ta­vil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le.

Mielipiteet
13.1.2022 11.04

MIELIPIDE: Nyt valitaan hyvinvointialueen rakentajat

His­to­ri­al­li­nen so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tus saa­tiin vii­me ke­sä­nä edus­kun­nan puo­les­ta maa­liin min­kä jäl­keen ym­pä­ri maa­ta käyn­nis­tyi laa­ja val­mis­te­lu­työ, joka hui­pen­tuu nyt tam­mi­kuun alu­e­vaa­lei­hin ja sen jäl­keen tam­mi­kuu­hun 2023, jol­loin sote-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy kun­nil­ta aloit­ta­vil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le.

Mielipiteet
12.1.2022 16.24

MIELIPIDE: Läheltä ja helposti myös kesäasukkaille

Edes näin alu­e­vaa­lien al­la em­me juu­ri­kaan tule aja­tel­leek­si, et­tä Siun so­ten pal­ve­lu­ver­kol­la on mer­ki­tys­tä myös muil­le kuin meil­le poh­jois­kar­ja­lai­sil­le.

Mielipiteet
12.1.2022 16.24

MIELIPIDE: Läheltä ja helposti myös kesäasukkaille

Edes näin alu­e­vaa­lien al­la em­me juu­ri­kaan tule aja­tel­leek­si, et­tä Siun so­ten pal­ve­lu­ver­kol­la on mer­ki­tys­tä myös muil­le kuin meil­le poh­jois­kar­ja­lai­sil­le.

Mielipiteet
12.1.2022 16.20

MIELIPIDE: Hyvinvointia luvassa puheissa, mutta miten se saadaan aikaan?

Leh­det ovat nyt alu­e­vaa­lien al­la mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia Siun so­tes­ta pul­lol­laan. Vas­tuul­li­sia, po­si­tii­vi­ses­ti tu­le­vai­suu­teen kat­so­en ja jo­kai­sel­le hy­vin­voin­tia lu­va­ten. Kun nämä kaik­ki to­teu­te­taan, poh­jois­kar­ja­lais­ten hy­vin­voin­ti ko­he­nee to­del­la­kin mer­kit­tä­väs­ti.

Mielipiteet
12.1.2022 16.20

MIELIPIDE: Hyvinvointia luvassa puheissa, mutta miten se saadaan aikaan?

Leh­det ovat nyt alu­e­vaa­lien al­la mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia Siun so­tes­ta pul­lol­laan. Vas­tuul­li­sia, po­si­tii­vi­ses­ti tu­le­vai­suu­teen kat­so­en ja jo­kai­sel­le hy­vin­voin­tia lu­va­ten. Kun nämä kaik­ki to­teu­te­taan, poh­jois­kar­ja­lais­ten hy­vin­voin­ti ko­he­nee to­del­la­kin mer­kit­tä­väs­ti.

Mielipiteet
12.1.2022 16.06

MIELIPIDE: Omaishoitajien tukeminen on välttämätöntä

Omais­hoi­ta­jat te­ke­vät ar­vo­kas­ta työ­tä hoi­ta­es­saan lä­heis­tään. Yk­si hoi­taa pit­kä­ai­kais­sai­ras­ta las­taan, toi­nen puo­li­so­aan ja joku muu van­hem­paan­sa. Van­hem­pi voi ol­la iä­käs, ja omais­hoi­ta­ja jo elä­kei­äs­sä tai työ­i­käi­nen va­ka­vas­ti sai­ras tai vam­mau­tu­nut, jon­ka omais­hoi­ta­ja on vas­ta täy­si-ikäi­syy­den saa­vut­ta­nut nuo­ri ai­kui­nen. Omais­hoi­ta­jien ti­lan­teet ovat eri­lai­sia, mut­ta kaik­ki he ovat lait­ta­neet it­sen­sä sy­dä­men­sä hoi­to­työ­hön. Omais­hoi­ta­jien tu­ke­mi­nen hei­dän vaa­ti­vas­sa ja ar­vok­kaas­sa työs­sään on vält­tä­mä­tön­tä.

Mielipiteet
12.1.2022 16.06

MIELIPIDE: Omaishoitajien tukeminen on välttämätöntä

Omais­hoi­ta­jat te­ke­vät ar­vo­kas­ta työ­tä hoi­ta­es­saan lä­heis­tään. Yk­si hoi­taa pit­kä­ai­kais­sai­ras­ta las­taan, toi­nen puo­li­so­aan ja joku muu van­hem­paan­sa. Van­hem­pi voi ol­la iä­käs, ja omais­hoi­ta­ja jo elä­kei­äs­sä tai työ­i­käi­nen va­ka­vas­ti sai­ras tai vam­mau­tu­nut, jon­ka omais­hoi­ta­ja on vas­ta täy­si-ikäi­syy­den saa­vut­ta­nut nuo­ri ai­kui­nen. Omais­hoi­ta­jien ti­lan­teet ovat eri­lai­sia, mut­ta kaik­ki he ovat lait­ta­neet it­sen­sä sy­dä­men­sä hoi­to­työ­hön. Omais­hoi­ta­jien tu­ke­mi­nen hei­dän vaa­ti­vas­sa ja ar­vok­kaas­sa työs­sään on vält­tä­mä­tön­tä.

Mielipiteet
12.1.2022 16.00

MIELIPIDE: Kuka minut hoitaa?

Moni ikäih­mi­nen tai vai­ke­as­ti sai­ras on syys­tä­kin huo­lis­saan, mis­sä vii­mei­set vuo­ten­sa ky­ke­nee elä­mään. Riit­tää­kö hoi­ta­jia ko­ti­pal­ve­lui­hin, pal­ve­lu­a­su­mi­seen ja hoi­to­ko­tei­hin, kun suu­ret ikä­luo­kat ovat 75+ ja mi­toi­tuk­set ki­ris­ty­vät?

Mielipiteet
12.1.2022 16.00

MIELIPIDE: Kuka minut hoitaa?

Moni ikäih­mi­nen tai vai­ke­as­ti sai­ras on syys­tä­kin huo­lis­saan, mis­sä vii­mei­set vuo­ten­sa ky­ke­nee elä­mään. Riit­tää­kö hoi­ta­jia ko­ti­pal­ve­lui­hin, pal­ve­lu­a­su­mi­seen ja hoi­to­ko­tei­hin, kun suu­ret ikä­luo­kat ovat 75+ ja mi­toi­tuk­set ki­ris­ty­vät?

Mielipiteet
12.1.2022 15.55

MIELIPIDE: Hävisi hattuni hihasta, hutsuko himoitsi hattuani?

Olin ham­mas­hoi­to­las­sa 29.12.21 klo 14. Tak­ki­ni ri­pus­tin vaa­te­nau­lak­koon ja työn­sin kau­la­hui­vi­ni ja mys­sy­ni ta­kin hi­haan.

Mielipiteet
12.1.2022 15.55

MIELIPIDE: Hävisi hattuni hihasta, hutsuko himoitsi hattuani?

Olin ham­mas­hoi­to­las­sa 29.12.21 klo 14. Tak­ki­ni ri­pus­tin vaa­te­nau­lak­koon ja työn­sin kau­la­hui­vi­ni ja mys­sy­ni ta­kin hi­haan.

Mielipiteet
12.1.2022 15.27

MIELIPIDE: Asiat tärkeys­jär­jes­tykseen

Sote-alu­e­vaa­lis­sa eh­dok­kaat lu­paa­vat yh­dek­sän hy­vää ja kym­me­nen kau­nis­ta. It­sen­sä myys­ken­te­ly ma­keim­mil­la lu­pauk­sil­la ja ko­meim­mil­la hy­myil­lä ei kuu­los­ta, näy­tä hy­väl­tä, vaik­ka saat­taa hou­ku­tel­la vil­pit­tö­miä tart­tu­maan tar­jouk­seen. On­ko lu­pauk­sil­la ka­tet­ta?

Mielipiteet
12.1.2022 15.27

MIELIPIDE: Asiat tärkeys­jär­jes­tykseen

Sote-alu­e­vaa­lis­sa eh­dok­kaat lu­paa­vat yh­dek­sän hy­vää ja kym­me­nen kau­nis­ta. It­sen­sä myys­ken­te­ly ma­keim­mil­la lu­pauk­sil­la ja ko­meim­mil­la hy­myil­lä ei kuu­los­ta, näy­tä hy­väl­tä, vaik­ka saat­taa hou­ku­tel­la vil­pit­tö­miä tart­tu­maan tar­jouk­seen. On­ko lu­pauk­sil­la ka­tet­ta?

Mielipiteet
11.1.2022 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Aluevaltuustot päättävät arjen palveluista - äänestämällä vaikutat

Huo­men­na al­ka­va en­nak­ko­ää­nes­tys ai­heut­taa vaa­li­kan­sal­le pään­vai­vaa; tie­de­tään, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den päät­tä­jiä täs­sä ol­laan nyt en­sim­mäis­tä ker­taa täl­lä ta­val­la va­lit­se­mas­sa, mut­ta mil­lai­sin kri­tee­rein? Val­tuu­tet­tu­jen kä­sis­sä on esi­mer­kik­si se, mi­ten mo­neen ter­veys­kes­kuk­seen hy­vin­voin­ti­a­lu­een ra­hat jat­kos­sa riit­tä­vät. Toki val­tuu­te­tut pe­reh­dy­te­tään, mut­ta iso­ja pää­tök­siä teh­dään niin sa­no­tus­ti maal­lik­koi­na.

Mielipiteet
11.1.2022 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Aluevaltuustot päättävät arjen palveluista - äänestämällä vaikutat

Huo­men­na al­ka­va en­nak­ko­ää­nes­tys ai­heut­taa vaa­li­kan­sal­le pään­vai­vaa; tie­de­tään, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den päät­tä­jiä täs­sä ol­laan nyt en­sim­mäis­tä ker­taa täl­lä ta­val­la va­lit­se­mas­sa, mut­ta mil­lai­sin kri­tee­rein? Val­tuu­tet­tu­jen kä­sis­sä on esi­mer­kik­si se, mi­ten mo­neen ter­veys­kes­kuk­seen hy­vin­voin­ti­a­lu­een ra­hat jat­kos­sa riit­tä­vät. Toki val­tuu­te­tut pe­reh­dy­te­tään, mut­ta iso­ja pää­tök­siä teh­dään niin sa­no­tus­ti maal­lik­koi­na.

Mielipiteet
10.1.2022 16.13

MIELIPIDE: Kannattaako aluevaaleihin osallistua ja millaisia ehdokkaita on lupa äänestää?

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on esi­tet­ty nä­ke­myk­siä, et­tei­vät alu­e­vaa­lit ole mer­kit­tä­vät vaa­lit. Ve­ron­mak­sa­jain Kes­kus­lii­ton mu­kaan vuon­na 2019 suo­ma­lais­ten ve­ro­tu­lois­ta 58,5 pro­sent­tia ku­lui so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­me­noi­hin. Alu­e­vaa­leil­la on suu­ri mer­ki­tys sii­hen, mi­ten ve­ro­va­ro­ja käy­te­tään.

Mielipiteet
10.1.2022 16.13

MIELIPIDE: Kannattaako aluevaaleihin osallistua ja millaisia ehdokkaita on lupa äänestää?

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on esi­tet­ty nä­ke­myk­siä, et­tei­vät alu­e­vaa­lit ole mer­kit­tä­vät vaa­lit. Ve­ron­mak­sa­jain Kes­kus­lii­ton mu­kaan vuon­na 2019 suo­ma­lais­ten ve­ro­tu­lois­ta 58,5 pro­sent­tia ku­lui so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­me­noi­hin. Alu­e­vaa­leil­la on suu­ri mer­ki­tys sii­hen, mi­ten ve­ro­va­ro­ja käy­te­tään.

Mielipiteet
10.1.2022 16.03

Alu­e­vaa­leis­sa 23.1.2022 va­li­taan 59 edus­ta­jaa Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­val­tuus­toon. Kes­ki-Kar­ja­lan seu­tu­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta ei ole ai­van sa­man­te­ke­vää, ket­kä alu­e­val­tuus­toon pää­se­vät. Nyt vaa­lien al­la lä­hes kaik­ki eh­dok­kaat pu­hu­vat ja kir­joit­ta­vat lä­hi­pal­ve­lu­jen puo­les­ta, mut­ta vaa­lien jäl­keen nä­ke­my­se­rot saat­ta­vat nous­ta esiin.

Mielipiteet
10.1.2022 16.03

Alu­e­vaa­leis­sa 23.1.2022 va­li­taan 59 edus­ta­jaa Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­val­tuus­toon. Kes­ki-Kar­ja­lan seu­tu­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta ei ole ai­van sa­man­te­ke­vää, ket­kä alu­e­val­tuus­toon pää­se­vät. Nyt vaa­lien al­la lä­hes kaik­ki eh­dok­kaat pu­hu­vat ja kir­joit­ta­vat lä­hi­pal­ve­lu­jen puo­les­ta, mut­ta vaa­lien jäl­keen nä­ke­my­se­rot saat­ta­vat nous­ta esiin.

Mielipiteet
10.1.2022 15.57

MIELIPIDE: Kuntakentän muutos

Iso osa kun­ta­lai­sia kos­ke­vis­ta asi­ois­ta siir­tyy alu­e­val­tuus­tol­le seu­raa­vien vaa­lien jäl­keen. Use­at kun­ta­lai­sia kos­ke­vat pää­tök­set teh­dään uu­des­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­nos­sa.

Mielipiteet
10.1.2022 15.57

MIELIPIDE: Kuntakentän muutos

Iso osa kun­ta­lai­sia kos­ke­vis­ta asi­ois­ta siir­tyy alu­e­val­tuus­tol­le seu­raa­vien vaa­lien jäl­keen. Use­at kun­ta­lai­sia kos­ke­vat pää­tök­set teh­dään uu­des­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­nos­sa.

Mielipiteet
10.1.2022 15.56

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten mielen­ter­veys­palvelut

Jo en­nen ko­ro­naa las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­den haas­teet ovat kou­lu­ter­veys­ky­se­lyi­den mu­kaan li­sään­ty­neet. Eri­tyi­ses­ti 14-vuo­ti­ai­den tyt­tö­jen ah­dis­tu­nei­suus on suur­ta, lap­siin ja nuo­riin koh­dis­tuu ko­deis­sa hen­kis­tä vä­ki­val­taa ja lap­set myös nä­ke­vät van­hem­pien­sa vä­ki­val­tais­ta käy­tös­tä lii­an pal­jon. Yk­si­näi­syys on yleis­tä.

Mielipiteet
10.1.2022 15.56

MIELIPIDE: Lasten ja nuorten mielen­ter­veys­palvelut

Jo en­nen ko­ro­naa las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­den haas­teet ovat kou­lu­ter­veys­ky­se­lyi­den mu­kaan li­sään­ty­neet. Eri­tyi­ses­ti 14-vuo­ti­ai­den tyt­tö­jen ah­dis­tu­nei­suus on suur­ta, lap­siin ja nuo­riin koh­dis­tuu ko­deis­sa hen­kis­tä vä­ki­val­taa ja lap­set myös nä­ke­vät van­hem­pien­sa vä­ki­val­tais­ta käy­tös­tä lii­an pal­jon. Yk­si­näi­syys on yleis­tä.

Lisää aiheesta

Kysely