JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
19.2.2024 11.00

MIELIPIDE: Hallitusohjelman maatalous­ta­voitteet saatava liikkeelle

Kes­tä­vä ja vas­tuul­li­nen ruo­ka­ket­ju tar­koit­taa, et­tä ket­jun on ol­ta­va ta­sa­pai­nos­sa sen jo­kai­ses­sa len­kis­sä. Sekä ku­lut­ta­jien, kau­pan, ym­pä­ris­tön ja tuot­ta­jien pi­tää sel­vi­tä ta­lou­del­li­ses­ti, muu­ten ket­ju ei toi­mi ja se kat­ke­aa. Täl­lä het­kel­lä olem­me ti­lan­tees­sa, jos­sa ket­jun al­ku­pääs­sä ole­vil­la tuot­ta­jil­la ei ole va­raa tuot­taa ruo­kaa sil­lä hin­nal­la, mil­lä ku­lut­ta­jil­la oli­si va­raa os­taa sitä. Ruo­ka­ket­ju-hank­keen tut­ki­muk­sen mu­kaan 72 % ku­lut­ta­jis­ta il­moit­taa jo nyt, et­tä ruo­an hin­ta on tär­kein va­lin­tak­ri­tee­ri os­to­pää­tös­tä teh­tä­es­sä ja hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mat ruo­an ALV:n nos­tos­ta hei­ken­täi­si­vät ko­ti­mai­sen ruo­an ase­maa en­ti­ses­tään.

Mielipiteet
19.2.2024 11.00

MIELIPIDE: Hallitusohjelman maatalous­ta­voitteet saatava liikkeelle

Kes­tä­vä ja vas­tuul­li­nen ruo­ka­ket­ju tar­koit­taa, et­tä ket­jun on ol­ta­va ta­sa­pai­nos­sa sen jo­kai­ses­sa len­kis­sä. Sekä ku­lut­ta­jien, kau­pan, ym­pä­ris­tön ja tuot­ta­jien pi­tää sel­vi­tä ta­lou­del­li­ses­ti, muu­ten ket­ju ei toi­mi ja se kat­ke­aa. Täl­lä het­kel­lä olem­me ti­lan­tees­sa, jos­sa ket­jun al­ku­pääs­sä ole­vil­la tuot­ta­jil­la ei ole va­raa tuot­taa ruo­kaa sil­lä hin­nal­la, mil­lä ku­lut­ta­jil­la oli­si va­raa os­taa sitä. Ruo­ka­ket­ju-hank­keen tut­ki­muk­sen mu­kaan 72 % ku­lut­ta­jis­ta il­moit­taa jo nyt, et­tä ruo­an hin­ta on tär­kein va­lin­tak­ri­tee­ri os­to­pää­tös­tä teh­tä­es­sä ja hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mat ruo­an ALV:n nos­tos­ta hei­ken­täi­si­vät ko­ti­mai­sen ruo­an ase­maa en­ti­ses­tään.

Mielipiteet
19.2.2024 10.57

MIELIPIDE: Paljonko valinnanvapaus maksaa?

Suo­men pre­si­den­tin­vaa­lit päät­tyi­vät viik­ko sit­ten. Nii­tä oli erit­täin mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta. Kat­soin mo­nia eri­lai­sia oh­jel­mia, joi­hin eh­dok­kaat osal­lis­tui­vat. Luin ää­nes­tä­jien muis­tiin­pa­no­ja ja mie­li­pi­tei­tä. Se oli jän­nit­tä­vää! Li­säk­si toi­sen kier­rok­sen alus­sa juo­nit­te­lu sai erit­täin dra­maat­ti­sen luon­teen.

Mielipiteet
19.2.2024 10.57

MIELIPIDE: Paljonko valinnanvapaus maksaa?

Suo­men pre­si­den­tin­vaa­lit päät­tyi­vät viik­ko sit­ten. Nii­tä oli erit­täin mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta. Kat­soin mo­nia eri­lai­sia oh­jel­mia, joi­hin eh­dok­kaat osal­lis­tui­vat. Luin ää­nes­tä­jien muis­tiin­pa­no­ja ja mie­li­pi­tei­tä. Se oli jän­nit­tä­vää! Li­säk­si toi­sen kier­rok­sen alus­sa juo­nit­te­lu sai erit­täin dra­maat­ti­sen luon­teen.

Mielipiteet
14.2.2024 13.00

MIELIPIDE: Sosiaaliturvan leikkaukset heikentävät lasten ja perheiden hyvinvointia

Hal­li­tus on pi­kai­sel­la ai­ka­tau­lul­la val­mis­tel­lut usei­ta esi­tyk­siä so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sis­ta, jot­ka hei­ken­tä­vät eri­tyi­ses­ti haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­vien lap­si­per­hei­den toi­meen­tu­loa ja hy­vin­voin­tia. Leik­kauk­sia esi­te­tään muun mu­as­sa asu­mis­tu­keen, työt­tö­myys­tur­vaan ja toi­meen­tu­lo­tu­keen. Li­säk­si use­an etuu­den in­dek­si­ko­ro­tuk­set ai­o­taan jää­dyt­tää vuo­sik­si 2024–2027. Leik­kauk­set vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti pie­ni­tu­loi­siin lap­si­per­hei­siin, joil­la jo muu­toin­kin on ta­lou­del­li­ses­ti haas­ta­vaa. Leik­kauk­set myös li­sää­vät per­hei­den toi­meen­tu­lo­tu­en tar­vet­ta var­sin­kin nyt, kun elin­kus­tan­nuk­set ovat nous­seet vii­mei­sen pa­rin vuo­den ai­ka­na eni­ten sit­ten 1980-lu­vun al­ku­vuo­sien.

Mielipiteet
14.2.2024 13.00

MIELIPIDE: Sosiaaliturvan leikkaukset heikentävät lasten ja perheiden hyvinvointia

Hal­li­tus on pi­kai­sel­la ai­ka­tau­lul­la val­mis­tel­lut usei­ta esi­tyk­siä so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sis­ta, jot­ka hei­ken­tä­vät eri­tyi­ses­ti haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­vien lap­si­per­hei­den toi­meen­tu­loa ja hy­vin­voin­tia. Leik­kauk­sia esi­te­tään muun mu­as­sa asu­mis­tu­keen, työt­tö­myys­tur­vaan ja toi­meen­tu­lo­tu­keen. Li­säk­si use­an etuu­den in­dek­si­ko­ro­tuk­set ai­o­taan jää­dyt­tää vuo­sik­si 2024–2027. Leik­kauk­set vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti pie­ni­tu­loi­siin lap­si­per­hei­siin, joil­la jo muu­toin­kin on ta­lou­del­li­ses­ti haas­ta­vaa. Leik­kauk­set myös li­sää­vät per­hei­den toi­meen­tu­lo­tu­en tar­vet­ta var­sin­kin nyt, kun elin­kus­tan­nuk­set ovat nous­seet vii­mei­sen pa­rin vuo­den ai­ka­na eni­ten sit­ten 1980-lu­vun al­ku­vuo­sien.

Mielipiteet
14.2.2024 9.10

MIELIPIDE: Värtsilän pitäjäyhdistys ja Tohmajärven kunta

Het­ken jou­tui asi­oi­hin taas pe­reh­ty­mään, kun lu­es­ke­lin kun­nan­hal­li­tuk­sen tam­mi­kuis­ta pää­tös­tä liit­ty­en Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen vel­koi­hin.

Mielipiteet
14.2.2024 9.10

MIELIPIDE: Värtsilän pitäjäyhdistys ja Tohmajärven kunta

Het­ken jou­tui asi­oi­hin taas pe­reh­ty­mään, kun lu­es­ke­lin kun­nan­hal­li­tuk­sen tam­mi­kuis­ta pää­tös­tä liit­ty­en Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen vel­koi­hin.

Mielipiteet
12.2.2024 13.20

MIELIPIDE: Koulun lakkauttaminen on paikallisen elinvoiman uhraus

Olem­me saa­neet lu­kea me­di­as­ta, mi­ten eri kun­nis­sa ja kau­pun­geis­sa on löy­det­tä­vä sääs­tö­koh­tei­ta hu­pe­ne­viin ve­ro­tu­loi­hin. Nyt tun­tuu, et­tä näi­tä sääs­tö­koh­tei­ta on läh­det­ty ha­ke­maan ihan vää­räs­tä pääs­tä; lap­sis­ta ja lap­si­per­hei­den elä­mäs­tä.

Mielipiteet
12.2.2024 13.20

MIELIPIDE: Koulun lakkauttaminen on paikallisen elinvoiman uhraus

Olem­me saa­neet lu­kea me­di­as­ta, mi­ten eri kun­nis­sa ja kau­pun­geis­sa on löy­det­tä­vä sääs­tö­koh­tei­ta hu­pe­ne­viin ve­ro­tu­loi­hin. Nyt tun­tuu, et­tä näi­tä sääs­tö­koh­tei­ta on läh­det­ty ha­ke­maan ihan vää­räs­tä pääs­tä; lap­sis­ta ja lap­si­per­hei­den elä­mäs­tä.

Mielipiteet
12.2.2024 13.19

MIELIPIDE: "Sairastamisesta ei saa rangaista"

Ot­si­kon is­ku­lau­set­ta oli­sin it­se­kin yrit­tä­jä­nä ja työ­nan­ta­ja­na mie­lel­lä­ni kan­ta­nut Se­naa­tin­to­ril­la hel­mi­kuun alus­sa työn­te­ki­jöi­dem­me edus­ta­jien kans­sa.

Mielipiteet
12.2.2024 13.19

MIELIPIDE: "Sairastamisesta ei saa rangaista"

Ot­si­kon is­ku­lau­set­ta oli­sin it­se­kin yrit­tä­jä­nä ja työ­nan­ta­ja­na mie­lel­lä­ni kan­ta­nut Se­naa­tin­to­ril­la hel­mi­kuun alus­sa työn­te­ki­jöi­dem­me edus­ta­jien kans­sa.

Mielipiteet
12.2.2024 8.30

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Somessa onnittelut helposti ja vaivattomasti?

Näin oli lo­ruil­lut kou­lu­ka­ve­ri­ni kiil­to­ku­va­vih­koon, joka löy­tyi, kun sel­vit­te­lin työ­huo­neem­me ylä­kaa­pin si­säl­töä. Teks­tin kir­joi­tu­sa­suun on sel­väs­ti pa­nos­tet­tu: kau­no­kir­jai­mil­la siis­tis­ti kir­joi­tet­tuun teks­tiin on tai­teil­tu yli­mää­räi­siä kou­ke­roi­ta isoi­hin al­ku­kir­jai­miin. Teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mien val­miit fon­tit kal­pe­ne­vat niil­le kuin ne­nän­pää näil­lä pak­ka­sil­la.

Mielipiteet
12.2.2024 8.30

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Somessa onnittelut helposti ja vaivattomasti?

Näin oli lo­ruil­lut kou­lu­ka­ve­ri­ni kiil­to­ku­va­vih­koon, joka löy­tyi, kun sel­vit­te­lin työ­huo­neem­me ylä­kaa­pin si­säl­töä. Teks­tin kir­joi­tu­sa­suun on sel­väs­ti pa­nos­tet­tu: kau­no­kir­jai­mil­la siis­tis­ti kir­joi­tet­tuun teks­tiin on tai­teil­tu yli­mää­räi­siä kou­ke­roi­ta isoi­hin al­ku­kir­jai­miin. Teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mien val­miit fon­tit kal­pe­ne­vat niil­le kuin ne­nän­pää näil­lä pak­ka­sil­la.

Mielipiteet
7.2.2024 3.15

PÄÄKIRJOITUS: Itä-Suomen vahvistaminen vaatii nopeita toimia

Itä-Suo­mi on mo­nis­sa ke­hit­tä­mis­hank­keis­sa jää­nyt si­vuun, vaik­ka on pu­hut­tu, et­tä jo ge­o­po­liit­ti­sen ase­man vuok­si tä­mä­kin kolk­ka Suo­mea on pi­det­tä­vä asut­tu­na. Poh­jois­kar­ja­lai­set us­ko­vat yhä vä­hem­män ison kir­kon päät­tä­jiä, kun he väit­tä­vät pu­heis­saan pi­tä­vän­sä alu­eem­me elin­voi­maa tär­ke­ä­nä.

Mielipiteet
7.2.2024 3.15

PÄÄKIRJOITUS: Itä-Suomen vahvistaminen vaatii nopeita toimia

Itä-Suo­mi on mo­nis­sa ke­hit­tä­mis­hank­keis­sa jää­nyt si­vuun, vaik­ka on pu­hut­tu, et­tä jo ge­o­po­liit­ti­sen ase­man vuok­si tä­mä­kin kolk­ka Suo­mea on pi­det­tä­vä asut­tu­na. Poh­jois­kar­ja­lai­set us­ko­vat yhä vä­hem­män ison kir­kon päät­tä­jiä, kun he väit­tä­vät pu­heis­saan pi­tä­vän­sä alu­eem­me elin­voi­maa tär­ke­ä­nä.

Mielipiteet
6.2.2024 13.38

MIELIPIDE: Miksi meitä ei kuunnella?

Olem­me vä­sy­nei­tä sii­hen, et­tei mei­dän mie­li­pi­tei­tä kuun­nel­la. Me, Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun op­pi­laat olem­me vii­mei­set nel­jä kuu­kaut­ta yrit­tä­neet vai­kut­taa ylä­kou­lum­me siir­toon Ki­teen Arp­pen kou­lul­le, mut­ta Ki­teen val­tuus­to ei edel­leen­kään suos­tu kuun­te­le­maan.

Mielipiteet
6.2.2024 13.38

MIELIPIDE: Miksi meitä ei kuunnella?

Olem­me vä­sy­nei­tä sii­hen, et­tei mei­dän mie­li­pi­tei­tä kuun­nel­la. Me, Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun op­pi­laat olem­me vii­mei­set nel­jä kuu­kaut­ta yrit­tä­neet vai­kut­taa ylä­kou­lum­me siir­toon Ki­teen Arp­pen kou­lul­le, mut­ta Ki­teen val­tuus­to ei edel­leen­kään suos­tu kuun­te­le­maan.

Mielipiteet
2.2.2024 8.39

MIELIPIDE: Lukeminen kehittää ainutlaatuisuutta

“Voi ei, Dum­bo!” äi­ti­ni pa­rah­taa ties kuin­ka mo­net­ta ker­taa. Jo lap­se­na olin sy­väs­ti ihas­tu­nut sa­tui­hin. Nyt vuo­sia myö­hem­min, kun lu­ke­mi­nen on­nis­tuu jo omin neu­voin, voin yl­pey­del­lä to­de­ta, et­tä lu­ke­mi­ses­ta on tul­lut pe­rus­ta­van­laa­tui­nen osa elä­mää­ni. Kir­jo­jen kaut­ta op­pi­ma­ni asi­at ih­meel­li­sis­tä fak­tois­ta vah­vaan sa­na­va­ras­toon ovat vah­vis­ta­neet kä­si­tys­tä­ni it­ses­tä­ni, mut­ta en­nen kaik­kea ne ovat hel­pot­ta­neet it­se­ni il­mai­se­mis­ta myös muil­le.

Mielipiteet
2.2.2024 8.39

MIELIPIDE: Lukeminen kehittää ainutlaatuisuutta

“Voi ei, Dum­bo!” äi­ti­ni pa­rah­taa ties kuin­ka mo­net­ta ker­taa. Jo lap­se­na olin sy­väs­ti ihas­tu­nut sa­tui­hin. Nyt vuo­sia myö­hem­min, kun lu­ke­mi­nen on­nis­tuu jo omin neu­voin, voin yl­pey­del­lä to­de­ta, et­tä lu­ke­mi­ses­ta on tul­lut pe­rus­ta­van­laa­tui­nen osa elä­mää­ni. Kir­jo­jen kaut­ta op­pi­ma­ni asi­at ih­meel­li­sis­tä fak­tois­ta vah­vaan sa­na­va­ras­toon ovat vah­vis­ta­neet kä­si­tys­tä­ni it­ses­tä­ni, mut­ta en­nen kaik­kea ne ovat hel­pot­ta­neet it­se­ni il­mai­se­mis­ta myös muil­le.

Mielipiteet
1.2.2024 10.12

MIELIPIDE: Sellaista elämä on

Nyt vaa­lien ai­kaan il­mas­sa on mei­nin­kiä, et­tä asi­oi­den pi­täi­si muut­tua. Jol­le­kin ää­nes­tä­jäl­le nu­me­ron kir­joit­ta­mi­nen on ru­tii­ni ja toi­sel­le har­kit­tu hen­ki­lö­koh­tai­nen kan­ta. Ma­ta­lan mö­kin mum­mo syr­jä­ky­läl­lä pi­tää ai­van eri asi­oi­ta tär­kei­nä kuin teh­taan pat­ruu­na, joka ar­me­li­ai­suu­des­saan palk­kaa työ­mie­hiä hih­nal­le, pu­hu­mat­ta­kaan tä­nään lak­koi­le­vis­ta päi­vä­ko­tien ja kaup­po­jen duu­na­reis­ta hei­dän ha­lu­tes­saan tie­ten­kin sitä yh­tä ja ai­no­aa: ra­haa!

Mielipiteet
1.2.2024 10.12

MIELIPIDE: Sellaista elämä on

Nyt vaa­lien ai­kaan il­mas­sa on mei­nin­kiä, et­tä asi­oi­den pi­täi­si muut­tua. Jol­le­kin ää­nes­tä­jäl­le nu­me­ron kir­joit­ta­mi­nen on ru­tii­ni ja toi­sel­le har­kit­tu hen­ki­lö­koh­tai­nen kan­ta. Ma­ta­lan mö­kin mum­mo syr­jä­ky­läl­lä pi­tää ai­van eri asi­oi­ta tär­kei­nä kuin teh­taan pat­ruu­na, joka ar­me­li­ai­suu­des­saan palk­kaa työ­mie­hiä hih­nal­le, pu­hu­mat­ta­kaan tä­nään lak­koi­le­vis­ta päi­vä­ko­tien ja kaup­po­jen duu­na­reis­ta hei­dän ha­lu­tes­saan tie­ten­kin sitä yh­tä ja ai­no­aa: ra­haa!

Mielipiteet
31.1.2024 3.20

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Tyhjensin kirjahyllyä

Meil­lä on ko­to­na lii­kaa ta­va­raa. Eten­kin kir­jo­ja on hir­mui­nen mää­rä, luul­ta­vas­ti usei­ta sa­to­ja. Nii­tä on kol­mes­sa kir­ja­hyl­lys­sä kah­des­sa eri huo­nees­sa. Li­säk­si kir­jo­ja on pi­nois­sa lat­ti­oil­la ja tuo­leil­la ym­pä­ri asun­toa. Haen kir­jas­tos­ta jat­ku­vas­ti li­sää lu­et­ta­vaa. Vaa­ra-kir­jas­tois­ta on lai­nas­sa 33 kir­jaa, yli­o­pis­ton kir­jas­tos­ta 22.

Mielipiteet
31.1.2024 3.20

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Tyhjensin kirjahyllyä

Meil­lä on ko­to­na lii­kaa ta­va­raa. Eten­kin kir­jo­ja on hir­mui­nen mää­rä, luul­ta­vas­ti usei­ta sa­to­ja. Nii­tä on kol­mes­sa kir­ja­hyl­lys­sä kah­des­sa eri huo­nees­sa. Li­säk­si kir­jo­ja on pi­nois­sa lat­ti­oil­la ja tuo­leil­la ym­pä­ri asun­toa. Haen kir­jas­tos­ta jat­ku­vas­ti li­sää lu­et­ta­vaa. Vaa­ra-kir­jas­tois­ta on lai­nas­sa 33 kir­jaa, yli­o­pis­ton kir­jas­tos­ta 22.

Mielipiteet
30.1.2024 12.52

MIELIPIDE: Vangeista pidetään Suomessa hyvää huolta

Van­ki­lat pi­tä­vät näin leik­kaus­ten­kin ai­ka­na hy­vää huol­ta asu­keis­taan. Van­git saa­vat ol­la hy­vis­tä olois­taan kii­tol­li­sia en­si kä­des­sä edus­kun­nal­le lain­sää­tä­jä­nä, mut­ta myös­kin Ri­kos­seu­raa­mus­vi­ras­tol­le ja Van­kein­hoi­to­lai­tok­sel­le.

Mielipiteet
30.1.2024 12.52

MIELIPIDE: Vangeista pidetään Suomessa hyvää huolta

Van­ki­lat pi­tä­vät näin leik­kaus­ten­kin ai­ka­na hy­vää huol­ta asu­keis­taan. Van­git saa­vat ol­la hy­vis­tä olois­taan kii­tol­li­sia en­si kä­des­sä edus­kun­nal­le lain­sää­tä­jä­nä, mut­ta myös­kin Ri­kos­seu­raa­mus­vi­ras­tol­le ja Van­kein­hoi­to­lai­tok­sel­le.

Mielipiteet
30.1.2024 8.42

MIELIPIDE: Harmaita hiuksia uusiutuvasta energiasta

Poh­jois-Kar­ja­las­sa on val­mis­teil­la usei­ta tuu­li- ja au­rin­ko­voi­ma­la­hank­kei­ta eri vai­heis­sa. Uu­siu­tu­va ener­gia on it­ses­sään po­si­tii­vi­nen asia ja maa­no­mis­ta­jil­le par­haim­mil­laan eri­no­mai­nen tu­lon­läh­de. Tä­hän si­säl­tyy kui­ten­kin myös maa­no­mis­ta­jien kan­nal­ta han­ka­lia ”lie­veil­mi­öi­tä”. Näi­den suh­teen kan­nat­taa ol­la valp­paa­na.

Mielipiteet
30.1.2024 8.42

MIELIPIDE: Harmaita hiuksia uusiutuvasta energiasta

Poh­jois-Kar­ja­las­sa on val­mis­teil­la usei­ta tuu­li- ja au­rin­ko­voi­ma­la­hank­kei­ta eri vai­heis­sa. Uu­siu­tu­va ener­gia on it­ses­sään po­si­tii­vi­nen asia ja maa­no­mis­ta­jil­le par­haim­mil­laan eri­no­mai­nen tu­lon­läh­de. Tä­hän si­säl­tyy kui­ten­kin myös maa­no­mis­ta­jien kan­nal­ta han­ka­lia ”lie­veil­mi­öi­tä”. Näi­den suh­teen kan­nat­taa ol­la valp­paa­na.

Mielipiteet
29.1.2024 11.06

MIELIPIDE: Tohmajärvellä latujen kunnossapito on puolinaista

Tämä tal­ve­na on sa­ta­nut hy­vin lun­ta ja edel­ly­tyk­set la­tu­jen te­ke­mi­seen ja hiih­tä­mi­seen ovat hy­vät, ja näin ne ovat­kin Ki­teel­lä ja Ilo­mant­sis­sa, mut­ta ei­vät Toh­ma­jär­vel­lä.

Mielipiteet
29.1.2024 11.06

MIELIPIDE: Tohmajärvellä latujen kunnossapito on puolinaista

Tämä tal­ve­na on sa­ta­nut hy­vin lun­ta ja edel­ly­tyk­set la­tu­jen te­ke­mi­seen ja hiih­tä­mi­seen ovat hy­vät, ja näin ne ovat­kin Ki­teel­lä ja Ilo­mant­sis­sa, mut­ta ei­vät Toh­ma­jär­vel­lä.

Mielipiteet
25.1.2024 10.09

MIELIPIDE: Hallituksen Itä-Suomi toimia ei näköpiirissä

Itä-Suo­mi on kär­si­nyt mer­kit­tä­vän ta­lou­del­li­sen is­kun sekä Uk­rai­nan so­dan vuok­si käyt­töö­no­tet­tu­jen pa­kot­tei­den sekä tur­val­li­suus­po­liit­ti­sen ti­lan­teen ai­heut­ta­man epä­var­muu­den seu­rauk­se­na. Sa­mal­la ti­lan­net­ta ovat hei­ken­tä­neet en­ti­ses­tään haas­teet esi­mer­kik­si saa­vu­tet­ta­vuu­des­sa ja kou­lu­te­tun työ­voi­man saa­ta­vuu­des­sa.

Mielipiteet
25.1.2024 10.09

MIELIPIDE: Hallituksen Itä-Suomi toimia ei näköpiirissä

Itä-Suo­mi on kär­si­nyt mer­kit­tä­vän ta­lou­del­li­sen is­kun sekä Uk­rai­nan so­dan vuok­si käyt­töö­no­tet­tu­jen pa­kot­tei­den sekä tur­val­li­suus­po­liit­ti­sen ti­lan­teen ai­heut­ta­man epä­var­muu­den seu­rauk­se­na. Sa­mal­la ti­lan­net­ta ovat hei­ken­tä­neet en­ti­ses­tään haas­teet esi­mer­kik­si saa­vu­tet­ta­vuu­des­sa ja kou­lu­te­tun työ­voi­man saa­ta­vuu­des­sa.

Mielipiteet
24.1.2024 8.55

PÄÄKIRJOITUS: Maalla asuminen on elämäntapa, jota ei kannata hinnoitella

Jos va­lit­si­sin sen hel­poim­man ta­van, muut­tai­sin suo­si­ol­la vuok­ral­le ker­ros­ta­loon lä­hel­le työ­paik­kaa­ni ja har­ras­tai­sin asi­oi­ta, jos­sa kor­vaus­ta vas­taan joku muu huo­leh­ti­si har­ras­tus­mah­dol­li­suu­te­ni sii­hen kun­toon, et­tä kes­kit­tyi­sin vain suo­rit­ta­mi­seen.

Mielipiteet
24.1.2024 8.55

PÄÄKIRJOITUS: Maalla asuminen on elämäntapa, jota ei kannata hinnoitella

Jos va­lit­si­sin sen hel­poim­man ta­van, muut­tai­sin suo­si­ol­la vuok­ral­le ker­ros­ta­loon lä­hel­le työ­paik­kaa­ni ja har­ras­tai­sin asi­oi­ta, jos­sa kor­vaus­ta vas­taan joku muu huo­leh­ti­si har­ras­tus­mah­dol­li­suu­te­ni sii­hen kun­toon, et­tä kes­kit­tyi­sin vain suo­rit­ta­mi­seen.

Mielipiteet
17.1.2024 3.40

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Riittääkö sähköä?

Juu­ri kun Fing­rid oli eh­ti­nyt il­moit­taa, et­tä Suo­mi on siir­ty­mäs­sä säh­kön suh­teen oma­va­rai­suu­teen, saa­pui­vat en­nä­tys­pak­ka­set ja muut­ti­vat ti­lan­net­ta. Säh­kö­pu­lan uha­tes­sa pörs­si­säh­kön hin­ta nos­tet­tiin kirp­sak­ka­na pak­kas­per­jan­tai­na en­nä­tys­lu­ke­miin, jot­ta ih­mi­set saa­tai­siin ku­lut­ta­maan säh­köä vä­hem­män.

Mielipiteet
17.1.2024 3.40

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Riittääkö sähköä?

Juu­ri kun Fing­rid oli eh­ti­nyt il­moit­taa, et­tä Suo­mi on siir­ty­mäs­sä säh­kön suh­teen oma­va­rai­suu­teen, saa­pui­vat en­nä­tys­pak­ka­set ja muut­ti­vat ti­lan­net­ta. Säh­kö­pu­lan uha­tes­sa pörs­si­säh­kön hin­ta nos­tet­tiin kirp­sak­ka­na pak­kas­per­jan­tai­na en­nä­tys­lu­ke­miin, jot­ta ih­mi­set saa­tai­siin ku­lut­ta­maan säh­köä vä­hem­män.

Mielipiteet
14.1.2024 22.16

MIELIPIDE: Viimeinen niitti

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti jou­lun al­la lak­kaut­taa ko­ti­pi­tä­jäm­me Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun en­si syk­sys­tä al­ka­en ja ajat­taa lap­sem­me opis­ke­le­maan Ki­teen kes­kus­taan Arp­pen kou­lul­le. Täl­lä jou­lu­lah­jal­la Ki­teen kau­pun­ki ha­lu­si muis­taa ke­sä­lah­te­lai­sia lap­sia, nuo­ria ja hei­dän per­hei­tän­sä.

Mielipiteet
14.1.2024 22.16

MIELIPIDE: Viimeinen niitti

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti jou­lun al­la lak­kaut­taa ko­ti­pi­tä­jäm­me Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun en­si syk­sys­tä al­ka­en ja ajat­taa lap­sem­me opis­ke­le­maan Ki­teen kes­kus­taan Arp­pen kou­lul­le. Täl­lä jou­lu­lah­jal­la Ki­teen kau­pun­ki ha­lu­si muis­taa ke­sä­lah­te­lai­sia lap­sia, nuo­ria ja hei­dän per­hei­tän­sä.

Mielipiteet
11.1.2024 9.05

MIELIPIDE: Mitä tänne jää, jos kaikki täältä lähdetään?

Vii­me vuo­den lop­pu oli su­rul­lis­ta ai­kaa Ke­sä­lah­del­la. Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti lak­kaut­taa Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun. Kou­lun lop­pu­mi­nen on ka­tast­ro­fi niin op­pi­lail­le kuin pai­kal­li­sil­le yri­tyk­sil­le, yh­dis­tyk­sil­le ja yk­si­löil­le. Moni van­hem­pi miet­tii mitä nyt sit­ten teh­dään?

Mielipiteet
11.1.2024 9.05

MIELIPIDE: Mitä tänne jää, jos kaikki täältä lähdetään?

Vii­me vuo­den lop­pu oli su­rul­lis­ta ai­kaa Ke­sä­lah­del­la. Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti lak­kaut­taa Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun. Kou­lun lop­pu­mi­nen on ka­tast­ro­fi niin op­pi­lail­le kuin pai­kal­li­sil­le yri­tyk­sil­le, yh­dis­tyk­sil­le ja yk­si­löil­le. Moni van­hem­pi miet­tii mitä nyt sit­ten teh­dään?

Mielipiteet
3.1.2024 1.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mihin hävisi seudullinen yhteistyö?

Kes­ki-Kar­ja­laa ei tun­ne­ta ei­kä tie­de­tä muu­al­la Suo­mes­sa, sa­no­taan. Sy­dän­kar­ja­la-brän­di­kin luo­tiin avuk­si Kes­ki-Kar­ja­lan mark­ki­noin­tiin, mut­ta ai­ka pie­nek­si on tä­män­kin esil­le­tuon­ti jää­nyt. Lop­pu­tu­lok­se­na hy­lä­tään koko aja­tus Kes­ki-Kar­ja­las­ta. Nämä pu­heet ovat saa­neet ja­lan­si­jaa vii­me ai­ko­jen pää­tök­sen­te­os­sa.

Mielipiteet
3.1.2024 1.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mihin hävisi seudullinen yhteistyö?

Kes­ki-Kar­ja­laa ei tun­ne­ta ei­kä tie­de­tä muu­al­la Suo­mes­sa, sa­no­taan. Sy­dän­kar­ja­la-brän­di­kin luo­tiin avuk­si Kes­ki-Kar­ja­lan mark­ki­noin­tiin, mut­ta ai­ka pie­nek­si on tä­män­kin esil­le­tuon­ti jää­nyt. Lop­pu­tu­lok­se­na hy­lä­tään koko aja­tus Kes­ki-Kar­ja­las­ta. Nämä pu­heet ovat saa­neet ja­lan­si­jaa vii­me ai­ko­jen pää­tök­sen­te­os­sa.

Mielipiteet
27.12.2023 12.55

MIELIPIDE: Saadaanko kokea villin idän menoa liikenteessä?

Ker­toi­pa eräs van­hem­pi rou­va hy­pän­neen lu­mi­penk­kaan, jot­tei jää har­maan far­ma­ri­mer­sun ruh­jo­mak­si.

Mielipiteet
27.12.2023 12.55

MIELIPIDE: Saadaanko kokea villin idän menoa liikenteessä?

Ker­toi­pa eräs van­hem­pi rou­va hy­pän­neen lu­mi­penk­kaan, jot­tei jää har­maan far­ma­ri­mer­sun ruh­jo­mak­si.

Mielipiteet
27.12.2023 9.45

PÄÄKIRJOITUS: Vuodenvaihde on uudistumisen aikaa

Vuo­den vaih­tu­mi­seen yh­dis­te­tään toi­veet pa­rem­mas­ta tu­le­vai­suu­des­ta ja aja­tuk­sia uu­des­ta alus­ta, joka pyyh­ki­si yli men­neen vuo­den huo­let men­nes­sään. Tä­hyil­lään jo tu­le­vaan, ja poh­di­taan, mitä uu­si vuo­si tuo tul­les­saan. Sa­mal­la sum­mail­laan, mitä men­nyt vuo­si toi ja mis­tä asi­ois­ta vuo­den mit­taan luo­pui.

Mielipiteet
27.12.2023 9.45

PÄÄKIRJOITUS: Vuodenvaihde on uudistumisen aikaa

Vuo­den vaih­tu­mi­seen yh­dis­te­tään toi­veet pa­rem­mas­ta tu­le­vai­suu­des­ta ja aja­tuk­sia uu­des­ta alus­ta, joka pyyh­ki­si yli men­neen vuo­den huo­let men­nes­sään. Tä­hyil­lään jo tu­le­vaan, ja poh­di­taan, mitä uu­si vuo­si tuo tul­les­saan. Sa­mal­la sum­mail­laan, mitä men­nyt vuo­si toi ja mis­tä asi­ois­ta vuo­den mit­taan luo­pui.

Mielipiteet
21.12.2023 8.48

MIELIPIDE: Myös tyhjä ääni on kannanotto

Ki­teen Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä teki Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa kou­lu­ver­kon kä­sit­te­lyn yh­tey­des­sä muu­to­se­si­tyk­sen, joka kos­ki kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen pa­laut­ta­mis­ta uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si. Me al­le­kir­joit­ta­neet Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­män jä­se­net, San­na Halt­tu­nen ja Sini Tö­rö­nen, em­me saa­neet muu­to­se­si­tyk­sel­lem­me kan­na­tus­ta muil­ta val­tuu­te­tuil­ta vaan hä­vi­sim­me ää­nes­tyk­ses­sä. He­rän­neen kes­kus­te­lun ja saa­miem­me yh­tey­de­not­to­jen vuok­si nä­em­me tar­peel­li­se­na sel­ven­tää, mik­si pää­dyim­me ää­nes­tä­mään tyh­jää Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta kos­ke­vas­sa pää­tös­koh­das­sa.

Mielipiteet
21.12.2023 8.48

MIELIPIDE: Myös tyhjä ääni on kannanotto

Ki­teen Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä teki Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa kou­lu­ver­kon kä­sit­te­lyn yh­tey­des­sä muu­to­se­si­tyk­sen, joka kos­ki kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen pa­laut­ta­mis­ta uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si. Me al­le­kir­joit­ta­neet Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­män jä­se­net, San­na Halt­tu­nen ja Sini Tö­rö­nen, em­me saa­neet muu­to­se­si­tyk­sel­lem­me kan­na­tus­ta muil­ta val­tuu­te­tuil­ta vaan hä­vi­sim­me ää­nes­tyk­ses­sä. He­rän­neen kes­kus­te­lun ja saa­miem­me yh­tey­de­not­to­jen vuok­si nä­em­me tar­peel­li­se­na sel­ven­tää, mik­si pää­dyim­me ää­nes­tä­mään tyh­jää Ke­sä­lah­den ylä­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta kos­ke­vas­sa pää­tös­koh­das­sa.

Mielipiteet
20.12.2023 3.25

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Pisa-soppa porisee

Suo­mes­sa kuo­huu: Pisa-tut­ki­muk­sen tu­lok­set on jul­kis­tet­tu. Ma­te­ma­tii­kan osaa­mi­sen ja lu­ku­tai­don taso ovat tu­los­ten mu­kaan not­kah­ta­neet, mut­ta ei­vät kui­ten­kaan ro­mah­ta­neet. Nyt jo­kai­nen ha­lu­aa pis­tää lu­sik­kan­sa tä­hän sop­paan – ja pis­tän­pä mi­nä­kin.

Mielipiteet
20.12.2023 3.25

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Pisa-soppa porisee

Suo­mes­sa kuo­huu: Pisa-tut­ki­muk­sen tu­lok­set on jul­kis­tet­tu. Ma­te­ma­tii­kan osaa­mi­sen ja lu­ku­tai­don taso ovat tu­los­ten mu­kaan not­kah­ta­neet, mut­ta ei­vät kui­ten­kaan ro­mah­ta­neet. Nyt jo­kai­nen ha­lu­aa pis­tää lu­sik­kan­sa tä­hän sop­paan – ja pis­tän­pä mi­nä­kin.

Jaakko Juvonen

Mielipiteet
18.12.2023 13.08

Lukijan kuva

Jaakko Juvonen

Mielipiteet
18.12.2023 13.08

Lukijan kuva

Mielipiteet
18.12.2023 12.53

MIELIPIDE: Tervetuloa Kiteelle - omilla rahoilla

Kun­nan en­si­si­jai­nen teh­tä­vä on jär­jes­tää pe­rus­pal­ve­lu­ja kun­ta­lai­sil­le. Nämä ra­hoi­te­taan val­ti­o­no­suu­del­la ja kun­ta­ve­rol­la. Hom­man pyö­rit­tä­mi­nen vaa­tii useim­mi­ten myös lai­na­ra­haa. Mo­nes­sa kun­nas­sa ta­sa­pai­noil­laan ta­lou­den kans­sa. Yh­tei­ses­sä lom­pa­kos­sa ei juu­ri pa­pe­ri­ra­haa ole.

Mielipiteet
18.12.2023 12.53

MIELIPIDE: Tervetuloa Kiteelle - omilla rahoilla

Kun­nan en­si­si­jai­nen teh­tä­vä on jär­jes­tää pe­rus­pal­ve­lu­ja kun­ta­lai­sil­le. Nämä ra­hoi­te­taan val­ti­o­no­suu­del­la ja kun­ta­ve­rol­la. Hom­man pyö­rit­tä­mi­nen vaa­tii useim­mi­ten myös lai­na­ra­haa. Mo­nes­sa kun­nas­sa ta­sa­pai­noil­laan ta­lou­den kans­sa. Yh­tei­ses­sä lom­pa­kos­sa ei juu­ri pa­pe­ri­ra­haa ole.

Mielipiteet
13.12.2023 9.18

MIELIPIDE: Miulla yksi pyyntö ois – älä vie yläkouluani pois

Tuo­re uu­ti­nen Suo­men Pisa-tu­lok­sis­ta on he­rät­tä­nyt mo­nen­lais­ta kes­kus­te­lua. Syi­tä heik­koon tu­lok­seen on pui­tu me­di­as­sa kii­vaas­ti. Yh­tä sel­vää syn­ti­puk­kia ei var­mas­ti­kaan ole, vaan voim­me to­de­ta mo­nen asi­an men­neen pie­leen kou­lu­maa­il­man muu­tok­sis­sa. Yh­te­nä iso­na pa­la­se­na täs­sä on kou­lu­verk­ko­jen su­pis­ta­mi­nen ja las­ten siir­tä­mi­nen yhä suu­rem­piin kou­lu­yk­si­köi­hin. Tä­män voi konk­reet­ti­ses­ti to­de­ta ver­taa­mal­la rin­nak­kain Pisa-tu­lok­siin ja kou­lu­jen lak­kau­tuk­siin liit­ty­viä kaa­vi­oi­ta men­neil­tä vuo­sil­ta, jois­ta nä­kyy väis­tä­mät­tä karu to­tuus - sa­maan tah­tiin kuin kou­lu­ja Suo­mes­sa on lak­kau­tet­tu, te­ke­vät Suo­men Pisa-tu­lok­set myös las­kua. Tä­hän oli­si ai­ka he­rä­tä, vii­meis­tään nyt.

Mielipiteet
13.12.2023 9.18

MIELIPIDE: Miulla yksi pyyntö ois – älä vie yläkouluani pois

Tuo­re uu­ti­nen Suo­men Pisa-tu­lok­sis­ta on he­rät­tä­nyt mo­nen­lais­ta kes­kus­te­lua. Syi­tä heik­koon tu­lok­seen on pui­tu me­di­as­sa kii­vaas­ti. Yh­tä sel­vää syn­ti­puk­kia ei var­mas­ti­kaan ole, vaan voim­me to­de­ta mo­nen asi­an men­neen pie­leen kou­lu­maa­il­man muu­tok­sis­sa. Yh­te­nä iso­na pa­la­se­na täs­sä on kou­lu­verk­ko­jen su­pis­ta­mi­nen ja las­ten siir­tä­mi­nen yhä suu­rem­piin kou­lu­yk­si­köi­hin. Tä­män voi konk­reet­ti­ses­ti to­de­ta ver­taa­mal­la rin­nak­kain Pisa-tu­lok­siin ja kou­lu­jen lak­kau­tuk­siin liit­ty­viä kaa­vi­oi­ta men­neil­tä vuo­sil­ta, jois­ta nä­kyy väis­tä­mät­tä karu to­tuus - sa­maan tah­tiin kuin kou­lu­ja Suo­mes­sa on lak­kau­tet­tu, te­ke­vät Suo­men Pisa-tu­lok­set myös las­kua. Tä­hän oli­si ai­ka he­rä­tä, vii­meis­tään nyt.

Mielipiteet
13.12.2023 3.00

Paras joululahja voi olla toiselle annettu aika

Jou­lu­aat­toon on enää 11 yö­tä. Lah­jast­res­si saat­taa ki­vis­tää mo­nen mie­les­sä. Mitä vei­sin van­hem­mil­le­ni tai iso­van­hem­mil­le? En­tä mitä lap­set kai­paa­vat? Jos joku oli­si kir­joit­ta­nut jou­lu­pu­kil­le, siel­tä­hän ne par­haat lah­ja­vin­kit saa.

Mielipiteet
13.12.2023 3.00

Paras joululahja voi olla toiselle annettu aika

Jou­lu­aat­toon on enää 11 yö­tä. Lah­jast­res­si saat­taa ki­vis­tää mo­nen mie­les­sä. Mitä vei­sin van­hem­mil­le­ni tai iso­van­hem­mil­le? En­tä mitä lap­set kai­paa­vat? Jos joku oli­si kir­joit­ta­nut jou­lu­pu­kil­le, siel­tä­hän ne par­haat lah­ja­vin­kit saa.

Mielipiteet
8.12.2023 16.09

Teuvo Karjalaisen puhe itsenäisyyspäivänä Tohmajärven sankarihaudoilla

Rak­kaat ys­tä­vät! Muis­tis­sa meil­lä kai­kil­la on, et­tä tal­vi­so­dan syt­ty­mi­ses­tä on ku­lu­nut 84 vuot­ta. Kun Neu­vos­to­liit­to hyök­kä­si koko itä­ra­jan pi­tuu­del­ta pie­neen Suo­meen yli puo­len mil­joo­nan so­ti­laan voi­min. Mut­ta me suo­ma­lai­set sel­vit­tiin sii­tä­kin.

Mielipiteet
8.12.2023 16.09

Teuvo Karjalaisen puhe itsenäisyyspäivänä Tohmajärven sankarihaudoilla

Rak­kaat ys­tä­vät! Muis­tis­sa meil­lä kai­kil­la on, et­tä tal­vi­so­dan syt­ty­mi­ses­tä on ku­lu­nut 84 vuot­ta. Kun Neu­vos­to­liit­to hyök­kä­si koko itä­ra­jan pi­tuu­del­ta pie­neen Suo­meen yli puo­len mil­joo­nan so­ti­laan voi­min. Mut­ta me suo­ma­lai­set sel­vit­tiin sii­tä­kin.

Mielipiteet
5.12.2023 14.56

Arvon päättäjät

Vaik­ka pi­täi­sin mie­luus­ti ra­jan kiin­ni, en ha­lua, et­tä Suo­mi nou­dat­taa asi­as­sa Ve­nä­jän kä­si­kir­joi­tus­ta; ra­jan sul­ke­mi­nen ko­ko­naan an­taa Ve­nä­jäl­le hy­vää pro­pa­gan­da­ma­te­ri­aa­lia Suo­mea vas­taan ja ra­jan pi­tä­mi­nen au­ki mah­dol­lis­taa vä­li­neel­lis­te­tyn tur­va­pai­kan­haun Suo­mea vas­taan.

Mielipiteet
5.12.2023 14.56

Arvon päättäjät

Vaik­ka pi­täi­sin mie­luus­ti ra­jan kiin­ni, en ha­lua, et­tä Suo­mi nou­dat­taa asi­as­sa Ve­nä­jän kä­si­kir­joi­tus­ta; ra­jan sul­ke­mi­nen ko­ko­naan an­taa Ve­nä­jäl­le hy­vää pro­pa­gan­da­ma­te­ri­aa­lia Suo­mea vas­taan ja ra­jan pi­tä­mi­nen au­ki mah­dol­lis­taa vä­li­neel­lis­te­tyn tur­va­pai­kan­haun Suo­mea vas­taan.

Mielipiteet
4.12.2023 15.14

MIELIPIDE: Kattavampi kouluverkko osana kunnan elinvoimaa

Lop­pu­vuo­des­ta olem­me saa­neet lu­kea leh­dis­tä ja kuul­la vi­ran­hal­ti­joil­ta, et­tä tu­le­vat vuo­det ovat ta­lou­del­li­ses­ti haas­ta­via kun­nil­le. Val­ti­o­no­suu­det ja ve­ro­tu­lot pie­ne­ne­vät ja sääs­tö­toi­met ovat vält­tä­mät­tö­miä.

Mielipiteet
4.12.2023 15.14

MIELIPIDE: Kattavampi kouluverkko osana kunnan elinvoimaa

Lop­pu­vuo­des­ta olem­me saa­neet lu­kea leh­dis­tä ja kuul­la vi­ran­hal­ti­joil­ta, et­tä tu­le­vat vuo­det ovat ta­lou­del­li­ses­ti haas­ta­via kun­nil­le. Val­ti­o­no­suu­det ja ve­ro­tu­lot pie­ne­ne­vät ja sääs­tö­toi­met ovat vält­tä­mät­tö­miä.

Mielipiteet
4.12.2023 7.46

PÄÄKIRJOITUS: Mitä ihmettä Posti?

Pos­ti teki sen taas. Jäl­leen ker­ran se jul­kis­ti kä­sit­tä­mät­tö­män suu­ret hin­nan ko­ro­tuk­set päi­vä­kan­nos­sa ole­vil­le ai­ka­kau­si- ja sa­no­ma­leh­dil­le. En­si vuon­na voi­maan tu­le­vat ko­ro­tuk­set liik­ku­vat kah­dek­san (pe­rus­ja­ke­lu) ja 15 pro­sen­tin (Ko­ti­suo­ra) vä­lil­lä riip­pu­en ja­ke­lu­la­jis­ta.

Mielipiteet
4.12.2023 7.46

PÄÄKIRJOITUS: Mitä ihmettä Posti?

Pos­ti teki sen taas. Jäl­leen ker­ran se jul­kis­ti kä­sit­tä­mät­tö­män suu­ret hin­nan ko­ro­tuk­set päi­vä­kan­nos­sa ole­vil­le ai­ka­kau­si- ja sa­no­ma­leh­dil­le. En­si vuon­na voi­maan tu­le­vat ko­ro­tuk­set liik­ku­vat kah­dek­san (pe­rus­ja­ke­lu) ja 15 pro­sen­tin (Ko­ti­suo­ra) vä­lil­lä riip­pu­en ja­ke­lu­la­jis­ta.

Mielipiteet
3.12.2023 18.03

MIELIPIDE: Itä-Suomen eteen tehdään lujasti töitä

Vii­me viik­koi­na eri­tyi­ses­ti leh­tien pals­toil­la on kes­kus­te­lu Itä-Suo­men ke­hi­tyk­ses­tä ja elin­voi­man tur­vaa­mi­ses­ta. On tär­ke­ää kes­kus­tel­la Itä-Suo­men ase­mas­ta ja tuo­da esil­le alu­eem­me roo­lia koko Suo­men ke­hit­tä­mi­ses­sä. Myös Or­pon hal­li­tus nä­kee Itä-Suo­men roo­lin tär­ke­äk­si, vaik­ka op­po­si­ti­os­ta muu­ta väi­tet­täi­siin. Me Savo-Kar­ja­lan ko­koo­mus­lai­set kan­sa­ne­dus­ta­jat teem­me lu­jas­ti töi­tä alu­eem­me eteen edus­kun­nas­sa. Sii­tä voi jo­kai­nen alu­eem­me asu­kas ol­la var­ma.

Mielipiteet
3.12.2023 18.03

MIELIPIDE: Itä-Suomen eteen tehdään lujasti töitä

Vii­me viik­koi­na eri­tyi­ses­ti leh­tien pals­toil­la on kes­kus­te­lu Itä-Suo­men ke­hi­tyk­ses­tä ja elin­voi­man tur­vaa­mi­ses­ta. On tär­ke­ää kes­kus­tel­la Itä-Suo­men ase­mas­ta ja tuo­da esil­le alu­eem­me roo­lia koko Suo­men ke­hit­tä­mi­ses­sä. Myös Or­pon hal­li­tus nä­kee Itä-Suo­men roo­lin tär­ke­äk­si, vaik­ka op­po­si­ti­os­ta muu­ta väi­tet­täi­siin. Me Savo-Kar­ja­lan ko­koo­mus­lai­set kan­sa­ne­dus­ta­jat teem­me lu­jas­ti töi­tä alu­eem­me eteen edus­kun­nas­sa. Sii­tä voi jo­kai­nen alu­eem­me asu­kas ol­la var­ma.

Mielipiteet
27.11.2023 13.47

MIELIPIDE: Kuka on syyllinen ja mitä tehdä?

Mo­ni­mut­kai­sis­sa ti­lan­teis­sa nämä kak­si ky­sy­mys­tä seu­raa­vat loo­gi­ses­ti toi­si­aan, ve­nä­läi­set kir­jai­li­jat Her­zen ja Cher­nys­hevs­ky et­si­vät vas­tauk­sia näi­hin ky­sy­myk­siin sa­ta­vii­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. On­ko Ve­nä­jäs­tä mah­dol­lis­ta teh­dä eu­roop­pa­lai­nen, de­mok­raat­ti­nen maa? Teh­tä­vä osoit­tau­tui lii­an vai­ke­ak­si. He ei­vät kui­ten­kaan pu­hu­neet so­das­ta sil­loin.

Mielipiteet
27.11.2023 13.47

MIELIPIDE: Kuka on syyllinen ja mitä tehdä?

Mo­ni­mut­kai­sis­sa ti­lan­teis­sa nämä kak­si ky­sy­mys­tä seu­raa­vat loo­gi­ses­ti toi­si­aan, ve­nä­läi­set kir­jai­li­jat Her­zen ja Cher­nys­hevs­ky et­si­vät vas­tauk­sia näi­hin ky­sy­myk­siin sa­ta­vii­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. On­ko Ve­nä­jäs­tä mah­dol­lis­ta teh­dä eu­roop­pa­lai­nen, de­mok­raat­ti­nen maa? Teh­tä­vä osoit­tau­tui lii­an vai­ke­ak­si. He ei­vät kui­ten­kaan pu­hu­neet so­das­ta sil­loin.

Mielipiteet
27.11.2023 10.33

MIELIPIDE: Kiteen kouluruuasta

”Mik­si lei­vän pääl­le ei ole enää Oi­va­rii­nia, vaan pelk­kää mar­ga­rii­nia?” ”Mik­si tu­tut ruu­at, ku­ten pe­ru­na- ja pi­naat­ti­vel­li ovat ny­ky­ään ihan kum­man ma­kui­sia?” ”Mik­si kas­vis­ruo­kaa on ny­ky­ään niin pal­jon?” ”Sa­laa­tit ovat kum­mal­li­sia – kaik­kea on vaan lai­tet­tu se­kai­sin.” ”Ruo­ka on joko mau­ton­ta tai sit­ten ou­don ma­kuis­ta.” ”Mikä on kou­lu­ruu­an ko­ti­mai­suus- ja lä­hi­ruo­ka-as­te?” ”Lap­set tu­le­vat kou­lus­ta ko­tiin to­del­la näl­käi­si­nä, kun kou­lu­ruo­kaa ei voi syö­dä.”

Mielipiteet
27.11.2023 10.33

MIELIPIDE: Kiteen kouluruuasta

”Mik­si lei­vän pääl­le ei ole enää Oi­va­rii­nia, vaan pelk­kää mar­ga­rii­nia?” ”Mik­si tu­tut ruu­at, ku­ten pe­ru­na- ja pi­naat­ti­vel­li ovat ny­ky­ään ihan kum­man ma­kui­sia?” ”Mik­si kas­vis­ruo­kaa on ny­ky­ään niin pal­jon?” ”Sa­laa­tit ovat kum­mal­li­sia – kaik­kea on vaan lai­tet­tu se­kai­sin.” ”Ruo­ka on joko mau­ton­ta tai sit­ten ou­don ma­kuis­ta.” ”Mikä on kou­lu­ruu­an ko­ti­mai­suus- ja lä­hi­ruo­ka-as­te?” ”Lap­set tu­le­vat kou­lus­ta ko­tiin to­del­la näl­käi­si­nä, kun kou­lu­ruo­kaa ei voi syö­dä.”

Mielipiteet
24.11.2023 16.21

MIELIPIDE: Esitys eläkkeensaajien ylimääräisestä veronkorotuksesta on irvokas

Vih­re­ät ker­toi 25. lo­ka­kuu­ta esit­tä­vän­sä ki­ris­tys­tä elä­ke­läis­ten ve­ro­tuk­seen. Ryh­mä­joh­ta­ja At­te Har­jan­ne esit­ti, et­tä työ­e­läk­kei­siin en­si vuon­na tu­le­vaa 5,7 pro­sen­tin ko­ro­tus­ta voi­si su­ku­pol­vien vä­li­sen tasa-ar­von ni­mis­sä jar­rut­taa yh­den pro­sent­tiyk­si­kön ver­ran. Esi­tyk­sen mu­kaan työ­e­läk­kei­den ve­ro­tus­ta ki­ris­tet­täi­siin 0,52 pro­sent­tiyk­si­köl­lä niil­lä, joil­la brut­to­e­lä­ke­tu­lon mää­rä ylit­tää 13 500 eu­roa vuo­des­sa. Vero ki­ris­tyi­si siis 1.125 eu­roa kuu­kau­des­sa ylit­tä­väl­tä osal­ta.

Mielipiteet
24.11.2023 16.21

MIELIPIDE: Esitys eläkkeensaajien ylimääräisestä veronkorotuksesta on irvokas

Vih­re­ät ker­toi 25. lo­ka­kuu­ta esit­tä­vän­sä ki­ris­tys­tä elä­ke­läis­ten ve­ro­tuk­seen. Ryh­mä­joh­ta­ja At­te Har­jan­ne esit­ti, et­tä työ­e­läk­kei­siin en­si vuon­na tu­le­vaa 5,7 pro­sen­tin ko­ro­tus­ta voi­si su­ku­pol­vien vä­li­sen tasa-ar­von ni­mis­sä jar­rut­taa yh­den pro­sent­tiyk­si­kön ver­ran. Esi­tyk­sen mu­kaan työ­e­läk­kei­den ve­ro­tus­ta ki­ris­tet­täi­siin 0,52 pro­sent­tiyk­si­köl­lä niil­lä, joil­la brut­to­e­lä­ke­tu­lon mää­rä ylit­tää 13 500 eu­roa vuo­des­sa. Vero ki­ris­tyi­si siis 1.125 eu­roa kuu­kau­des­sa ylit­tä­väl­tä osal­ta.

Mielipiteet
24.11.2023 14.56

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Lemmikki osana perhettä

Lem­mi­kit tuo­vat omis­ta­jal­leen ter­veyt­tä ja hy­vää miel­tä. Näin on to­tut­tu ajat­te­le­maan, mut­ta jo­kai­nen lem­mi­kin omis­ta­nut tai omis­ta­va tie­tää, et­tä elo ei ai­na ole niin au­vois­ta. Myös huol­ta ja mur­het­ta kuu­luu lem­mi­kin omis­ta­jan ar­keen.

Mielipiteet
24.11.2023 14.56

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Lemmikki osana perhettä

Lem­mi­kit tuo­vat omis­ta­jal­leen ter­veyt­tä ja hy­vää miel­tä. Näin on to­tut­tu ajat­te­le­maan, mut­ta jo­kai­nen lem­mi­kin omis­ta­nut tai omis­ta­va tie­tää, et­tä elo ei ai­na ole niin au­vois­ta. Myös huol­ta ja mur­het­ta kuu­luu lem­mi­kin omis­ta­jan ar­keen.

Mielipiteet
22.11.2023 21.10

MIELIPIDE: Mistä virkeyttä Keski-Karjalaan?

Kes­ki-Kar­ja­la on on­gel­mien, toi­sin sa­no­en haas­tei­den edes­sä. Elin­voi­ma eli vä­es­töl­li­nen vir­keys vä­he­nee ny­ky­me­nol­la. On­ko täl­lai­nen ke­hi­tys väis­tä­mä­tön? Ei vält­tä­mät­tä, jos on­nis­tum­me yh­des­sä kään­tä­mään suun­nan. Ru­ve­taan hou­kut­te­le­maan eri­lai­sia vä­es­tö­ryh­miä tän­ne ko­ti­kar­ja­laam­me.

Mielipiteet
22.11.2023 21.10

MIELIPIDE: Mistä virkeyttä Keski-Karjalaan?

Kes­ki-Kar­ja­la on on­gel­mien, toi­sin sa­no­en haas­tei­den edes­sä. Elin­voi­ma eli vä­es­töl­li­nen vir­keys vä­he­nee ny­ky­me­nol­la. On­ko täl­lai­nen ke­hi­tys väis­tä­mä­tön? Ei vält­tä­mät­tä, jos on­nis­tum­me yh­des­sä kään­tä­mään suun­nan. Ru­ve­taan hou­kut­te­le­maan eri­lai­sia vä­es­tö­ryh­miä tän­ne ko­ti­kar­ja­laam­me.

Mielipiteet
20.11.2023 15.35

MIELIPIDE: Skippaa maaseutu

Sain aja­tuk­sen ot­sik­koon Flora-mar­ga­rii­nin mai­nok­ses­ta Skip­paa leh­mä. Leh­mä, tuo kau­nis­sil­mäi­nen ja us­kol­li­nen ys­tä­väm­me pe­las­ti suu­ret ikä­luo­kat näl­kä­kuo­le­mal­ta asu­tus­ti­loil­la so­tien jäl­kei­se­nä ai­ka­na. Oji­tet­tu­jen soi­den pel­loil­la nämä san­ka­ril­li­set eläi­met mä­reh­ti­vät au­tu­aan tie­tä­mät­tö­mi­nä sii­tä, et­tä ne ai­heut­ti­vat il­mas­ton­muu­tok­sen isän­tä­vä­ken­sä toi­min­nan ta­kia. Sii­hen maa­il­man ai­kaan kau­pois­sa ei ol­lut Puo­las­sa val­mis­tet­tua mar­ga­rii­nia ei­kä ruot­sa­lais­ta kau­ra­mai­toa. Leh­mä an­sait­si­si kun­ni­ak­kaan muis­to­mer­kin, ei­kä jul­kis­ta tuo­mi­o­ta.

Mielipiteet
20.11.2023 15.35

MIELIPIDE: Skippaa maaseutu

Sain aja­tuk­sen ot­sik­koon Flora-mar­ga­rii­nin mai­nok­ses­ta Skip­paa leh­mä. Leh­mä, tuo kau­nis­sil­mäi­nen ja us­kol­li­nen ys­tä­väm­me pe­las­ti suu­ret ikä­luo­kat näl­kä­kuo­le­mal­ta asu­tus­ti­loil­la so­tien jäl­kei­se­nä ai­ka­na. Oji­tet­tu­jen soi­den pel­loil­la nämä san­ka­ril­li­set eläi­met mä­reh­ti­vät au­tu­aan tie­tä­mät­tö­mi­nä sii­tä, et­tä ne ai­heut­ti­vat il­mas­ton­muu­tok­sen isän­tä­vä­ken­sä toi­min­nan ta­kia. Sii­hen maa­il­man ai­kaan kau­pois­sa ei ol­lut Puo­las­sa val­mis­tet­tua mar­ga­rii­nia ei­kä ruot­sa­lais­ta kau­ra­mai­toa. Leh­mä an­sait­si­si kun­ni­ak­kaan muis­to­mer­kin, ei­kä jul­kis­ta tuo­mi­o­ta.

Mielipiteet
10.11.2023 13.48

MIELIPIDE: Julkilausuma villieläinten tuottamien vahinkojen torjumisesta

Suur­pe­to­jen - eri­tyi­ses­ti su­sien - ko­tie­läi­mil­le ai­heut­ta­mat hai­tat ovat ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na edel­leen huo­mat­ta­vas­ti li­sään­ty­neet. Te­hok­kais­ta suo­jaus­toi­mis­ta huo­li­mat­ta me­ne­tyk­siä on tul­lut eri puo­lil­la maa­ta jo vä­hin­tään­kin kym­me­nit­täin ja li­säk­si jat­ku­va­luon­toi­nen uh­kan es­tä­mi­sen mak­si­moin­ti tee­tät­tää eten­kin kar­ja­ti­loil­la val­ta­vas­ti yli­mää­räis­tä työ­tä.

Mielipiteet
10.11.2023 13.48

MIELIPIDE: Julkilausuma villieläinten tuottamien vahinkojen torjumisesta

Suur­pe­to­jen - eri­tyi­ses­ti su­sien - ko­tie­läi­mil­le ai­heut­ta­mat hai­tat ovat ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na edel­leen huo­mat­ta­vas­ti li­sään­ty­neet. Te­hok­kais­ta suo­jaus­toi­mis­ta huo­li­mat­ta me­ne­tyk­siä on tul­lut eri puo­lil­la maa­ta jo vä­hin­tään­kin kym­me­nit­täin ja li­säk­si jat­ku­va­luon­toi­nen uh­kan es­tä­mi­sen mak­si­moin­ti tee­tät­tää eten­kin kar­ja­ti­loil­la val­ta­vas­ti yli­mää­räis­tä työ­tä.

Mielipiteet
9.11.2023 10.07

MIELIPIDE: Kysymyksiä Hanna Räsäsen kirjoitukseen liittyen

Han­na Rä­sä­nen, kan­sa­ne­dus­ta­ja (kesk.) Ou­to­kum­mus­ta, kir­joit­ti ke 8.11. 2023 Koti-Kar­ja­las­sa ot­si­kol­la Itäi­ses­sä Suo­mes­sa tu­lee or­po olo.

Mielipiteet
9.11.2023 10.07

MIELIPIDE: Kysymyksiä Hanna Räsäsen kirjoitukseen liittyen

Han­na Rä­sä­nen, kan­sa­ne­dus­ta­ja (kesk.) Ou­to­kum­mus­ta, kir­joit­ti ke 8.11. 2023 Koti-Kar­ja­las­sa ot­si­kol­la Itäi­ses­sä Suo­mes­sa tu­lee or­po olo.

Mielipiteet
1.11.2023 15.20

MIELIPIDE: Itäisessä Suomessa tulee orpo olo

Kes­kus­tan lin­ja on, et­tä Suo­mi pär­jää vain ko­ko­nai­se­na. Sik­si alu­ei­ta tu­lee koh­del­la ta­sa­puo­li­ses­ti.

Mielipiteet
1.11.2023 15.20

MIELIPIDE: Itäisessä Suomessa tulee orpo olo

Kes­kus­tan lin­ja on, et­tä Suo­mi pär­jää vain ko­ko­nai­se­na. Sik­si alu­ei­ta tu­lee koh­del­la ta­sa­puo­li­ses­ti.

Mielipiteet
1.11.2023 15.14

MIELIPIDE: Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piirin kannanotto

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat aloit­ta­neet teh­tä­vän­sä ja par­hail­laan koor­di­noi­vat alu­een pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia. Val­tuus­ton pää­tök­sel­lä on ra­jat­tu muu­ta­mia alu­ei­ta pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien ul­ko­puo­lel­le. Ny­ky­muo­toi­set ter­veys­kes­kuk­set aje­taan alas Juu­as­sa, Hei­nä­ve­del­lä, Rääk­ky­läs­sä, Toh­ma­jär­vel­lä ja Pol­vi­jär­vel­lä. Juu­ri näil­lä alu­eil­la ikä­ra­ken­ne on sel­lai­nen, et­tä ter­veys­pal­ve­lui­ta tar­vi­taan en­tis­tä enem­män.

Mielipiteet
1.11.2023 15.14

MIELIPIDE: Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piirin kannanotto

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat aloit­ta­neet teh­tä­vän­sä ja par­hail­laan koor­di­noi­vat alu­een pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia. Val­tuus­ton pää­tök­sel­lä on ra­jat­tu muu­ta­mia alu­ei­ta pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien ul­ko­puo­lel­le. Ny­ky­muo­toi­set ter­veys­kes­kuk­set aje­taan alas Juu­as­sa, Hei­nä­ve­del­lä, Rääk­ky­läs­sä, Toh­ma­jär­vel­lä ja Pol­vi­jär­vel­lä. Juu­ri näil­lä alu­eil­la ikä­ra­ken­ne on sel­lai­nen, et­tä ter­veys­pal­ve­lui­ta tar­vi­taan en­tis­tä enem­män.

Mielipiteet
1.11.2023 13.43

MIELIPIDE: Johtotähdet

Pa­ri­kym­men­tä vuot­ta sit­ten joka ky­läs­sä oli vie­lä vi­ral­li­nen lain­val­vo­ja. En var­maan kau­he­as­ti ereh­dy, jos veik­kaan, et­tä yli puo­let Ke­mien asuk­kais­ta toi­voi­si tuon ajan pa­laa­van. Ky­läl­lä on kyl­lä pari joh­to­täh­teä, jot­ka ei var­ma­na sitä ha­lu­ai­si. Use­at Ke­mien asuk­kaat ovat var­mas­ti seu­ran­neet näi­den täh­tien liik­kei­tä; nii­den yö­tä päi­vää syk­ki­vän va­lo­voi­mai­suu­ten­sa, kau­as­kan­toi­sen ään­te­lyn, joka on var­sin poik­ke­a­van kuu­lois­ta täh­dil­le, ja ym­pä­ris­töön jät­tä­miä merk­ke­jä seu­ra­ten. Mer­kis­tös­tä pää­tel­len, joh­to­täh­den ura ei ole hy­vin syvä. Vain pin­nal­li­sen lap­sel­lis­ta pyö­ri­mis­tä. Pi­ru­et­tie­si­tys on var­maan joi­den­kin nuor­ten mie­leen, mut­ta ylei­sö­kin kyl­läs­tyy näy­tök­sien ke­hit­ty­mät­tö­myy­teen ja esiin­ty­jien ikään­ty­es­sä. Pyö­rät kyl­lä pyö­rii joka kään­tees­sä, mut­ta eteen­päin ei pää­se, elä­mäs­sä­kään.

Mielipiteet
1.11.2023 13.43

MIELIPIDE: Johtotähdet

Pa­ri­kym­men­tä vuot­ta sit­ten joka ky­läs­sä oli vie­lä vi­ral­li­nen lain­val­vo­ja. En var­maan kau­he­as­ti ereh­dy, jos veik­kaan, et­tä yli puo­let Ke­mien asuk­kais­ta toi­voi­si tuon ajan pa­laa­van. Ky­läl­lä on kyl­lä pari joh­to­täh­teä, jot­ka ei var­ma­na sitä ha­lu­ai­si. Use­at Ke­mien asuk­kaat ovat var­mas­ti seu­ran­neet näi­den täh­tien liik­kei­tä; nii­den yö­tä päi­vää syk­ki­vän va­lo­voi­mai­suu­ten­sa, kau­as­kan­toi­sen ään­te­lyn, joka on var­sin poik­ke­a­van kuu­lois­ta täh­dil­le, ja ym­pä­ris­töön jät­tä­miä merk­ke­jä seu­ra­ten. Mer­kis­tös­tä pää­tel­len, joh­to­täh­den ura ei ole hy­vin syvä. Vain pin­nal­li­sen lap­sel­lis­ta pyö­ri­mis­tä. Pi­ru­et­tie­si­tys on var­maan joi­den­kin nuor­ten mie­leen, mut­ta ylei­sö­kin kyl­läs­tyy näy­tök­sien ke­hit­ty­mät­tö­myy­teen ja esiin­ty­jien ikään­ty­es­sä. Pyö­rät kyl­lä pyö­rii joka kään­tees­sä, mut­ta eteen­päin ei pää­se, elä­mäs­sä­kään.

Mielipiteet
1.11.2023 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Käytöstavat kuuluvat someenkin

Kai­lot­tai­sit­ko ko­vaan ää­neen kirp­pa­rin kas­sa­jo­nos­sa tois­ta asi­a­kas­ta sor­mel­la osoi­tel­len, et­tä luu­li­si tuol­la ole­van vara os­taa tuo­te uu­te­na kau­pas­ta nor­maa­li­hin­nal­la?

Mielipiteet
1.11.2023 6.00

PÄÄKIRJOITUS: Käytöstavat kuuluvat someenkin

Kai­lot­tai­sit­ko ko­vaan ää­neen kirp­pa­rin kas­sa­jo­nos­sa tois­ta asi­a­kas­ta sor­mel­la osoi­tel­len, et­tä luu­li­si tuol­la ole­van vara os­taa tuo­te uu­te­na kau­pas­ta nor­maa­li­hin­nal­la?

Antero Pesonen

Mielipiteet
26.10.2023 16.35

MIELIPIDE: Välitetään toisistamme

"Yh­teis­toi­min­ta oh­jeek­si Ki­tee­läi­sil­le" lu­kee Ak­se­li Bran­de­rin muis­to­laa­tas­sa, joka on kiin­ni­tet­ty­nä ki­veen. Kivi si­jait­see Ki­teen S-Mar­ke­tin pai­koi­tu­sa­lu­een reu­nas­sa. Oh­je on aja­ton.

Antero Pesonen

Mielipiteet
26.10.2023 16.35

MIELIPIDE: Välitetään toisistamme

"Yh­teis­toi­min­ta oh­jeek­si Ki­tee­läi­sil­le" lu­kee Ak­se­li Bran­de­rin muis­to­laa­tas­sa, joka on kiin­ni­tet­ty­nä ki­veen. Kivi si­jait­see Ki­teen S-Mar­ke­tin pai­koi­tu­sa­lu­een reu­nas­sa. Oh­je on aja­ton.

Mielipiteet
25.10.2023 4.50

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Juhlat tuovat syksyyn valoa ja iloa

Kä­si­tyk­sem­me mu­kaan ai­ka ete­nee suo­ra­vii­vai­ses­ti eteen­päin. On men­nei­syys, ny­ky­het­ki ja tu­le­vai­suus. Vuo­de­na­jat ja jopa vuo­ro­kau­den ajat ei­vät eroa toi­sis­taan. Ter­mi 24/7 on ar­ki­päi­vää ja liit­tyy mo­niin elä­mäm­me osa-alu­ei­siin: työ­e­lä­mään, kau­pan­käyn­tiin, viih­tee­seen ja va­paa-ai­kaan. Olem­me tul­leet ai­ka kau­as sii­tä, mil­lais­ta oli elä­mä vie­lä vuo­si­sa­ta tai jopa 50 vuot­ta sit­ten.

Mielipiteet
25.10.2023 4.50

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Juhlat tuovat syksyyn valoa ja iloa

Kä­si­tyk­sem­me mu­kaan ai­ka ete­nee suo­ra­vii­vai­ses­ti eteen­päin. On men­nei­syys, ny­ky­het­ki ja tu­le­vai­suus. Vuo­de­na­jat ja jopa vuo­ro­kau­den ajat ei­vät eroa toi­sis­taan. Ter­mi 24/7 on ar­ki­päi­vää ja liit­tyy mo­niin elä­mäm­me osa-alu­ei­siin: työ­e­lä­mään, kau­pan­käyn­tiin, viih­tee­seen ja va­paa-ai­kaan. Olem­me tul­leet ai­ka kau­as sii­tä, mil­lais­ta oli elä­mä vie­lä vuo­si­sa­ta tai jopa 50 vuot­ta sit­ten.

Mielipiteet
20.10.2023 10.05

MIELIPIDE: Tuli voi olla lempeä

Kant­to­rin­tiel­lä, Ki­teel­lä on Siun so­ten toi­min­ta­kes­kus, jos­sa olen viet­tä­nyt vii­mei­set vii­si viik­koa. Har­joit­te­lu­paik­kaa va­lit­ta­es­sa pyy­sin Pir­je Ruot­sa­lais­ta ot­ta­maan yh­teyt­tä Pa­lok­kiin. Ja he vas­ta­si­vat mi­nul­le - kyl­lä. Olin hy­vin iloi­nen, mut­ta tie­tys­ti olin huo­lis­sa­ni.

Mielipiteet
20.10.2023 10.05

MIELIPIDE: Tuli voi olla lempeä

Kant­to­rin­tiel­lä, Ki­teel­lä on Siun so­ten toi­min­ta­kes­kus, jos­sa olen viet­tä­nyt vii­mei­set vii­si viik­koa. Har­joit­te­lu­paik­kaa va­lit­ta­es­sa pyy­sin Pir­je Ruot­sa­lais­ta ot­ta­maan yh­teyt­tä Pa­lok­kiin. Ja he vas­ta­si­vat mi­nul­le - kyl­lä. Olin hy­vin iloi­nen, mut­ta tie­tys­ti olin huo­lis­sa­ni.

Mielipiteet
17.10.2023 12.30

Suomalaisilta on vahva tuki presidentin ulkopoliittiselle vallalle

Os­mo Mak­si­mai­nen ih­met­te­li Kar­ja­lai­sen mie­li­pi­de­pals­tal­la (4.10.) osan kan­sas­ta kai­paa­van vie­lä val­lal­taan vah­vaa pre­si­dent­tiä. Hän to­te­si tuol­lai­sen ajat­te­lun ole­van kum­pu­jen yös­tä.

Mielipiteet
17.10.2023 12.30

Suomalaisilta on vahva tuki presidentin ulkopoliittiselle vallalle

Os­mo Mak­si­mai­nen ih­met­te­li Kar­ja­lai­sen mie­li­pi­de­pals­tal­la (4.10.) osan kan­sas­ta kai­paa­van vie­lä val­lal­taan vah­vaa pre­si­dent­tiä. Hän to­te­si tuol­lai­sen ajat­te­lun ole­van kum­pu­jen yös­tä.

Lisää aiheesta

Kysely