JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
7.12.2021 7.12

MIELIPIDE: Räätälöityjä vammaispalveluja

Vam­mai­sel­la ih­mi­sel­lä on oi­keus omaan ko­tiin, py­sy­vään asu­mi­seen ja riit­tä­vään tu­keen omas­sa ko­dis­sa asu­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Vam­mai­sia ei saa ohit­taa hei­dän omaan elä­mään­sä liit­ty­vis­sä pää­tök­sis­sä, vaan heil­lä tu­lee ol­la oi­keus vai­kut­taa it­se­ään kos­ke­viin pää­tök­siin. Vam­mais­pal­ve­lu­jen asi­ak­kaal­le on tur­vat­ta­va riit­tä­vä asi­a­ka­soh­jaus, et­tä hä­nen va­lin­nan­va­pau­ten­sa ja osal­li­suu­ten­sa omis­ta asi­ois­ta päät­tä­mi­seen to­teu­tuu.

Mielipiteet
7.12.2021 7.12

MIELIPIDE: Räätälöityjä vammaispalveluja

Vam­mai­sel­la ih­mi­sel­lä on oi­keus omaan ko­tiin, py­sy­vään asu­mi­seen ja riit­tä­vään tu­keen omas­sa ko­dis­sa asu­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Vam­mai­sia ei saa ohit­taa hei­dän omaan elä­mään­sä liit­ty­vis­sä pää­tök­sis­sä, vaan heil­lä tu­lee ol­la oi­keus vai­kut­taa it­se­ään kos­ke­viin pää­tök­siin. Vam­mais­pal­ve­lu­jen asi­ak­kaal­le on tur­vat­ta­va riit­tä­vä asi­a­ka­soh­jaus, et­tä hä­nen va­lin­nan­va­pau­ten­sa ja osal­li­suu­ten­sa omis­ta asi­ois­ta päät­tä­mi­seen to­teu­tuu.

Mielipiteet
1.12.2021 17.19

MIELIPIDE: Eläkkeensaajien Pohjois-Karjalan piiri ry:n syyskokouksen kannanotto

Maa­kun­nas­sam­me ikään­ty­vien ih­mis­ten mää­rä li­sään­tyy tu­le­vi­na vuo­si­na voi­mak­kaas­ti. Hoi­det­ta­via ja apua tar­vit­se­via on ai­na vaan vuo­si vuo­del­ta enem­män. Maa­kun­tam­me on laa­ja ja eri alu­eil­la pal­ve­lu­jen tar­ve ja saan­ti on eri­lais­ta, kau­pun­ki­a­lu­eil­la pal­ve­lu­jen to­teu­tus on hel­pom­paa ja toi­meen­tu­lo­kin pa­rem­paa kuin syr­jä­seu­duil­la.

Mielipiteet
1.12.2021 17.19

MIELIPIDE: Eläkkeensaajien Pohjois-Karjalan piiri ry:n syyskokouksen kannanotto

Maa­kun­nas­sam­me ikään­ty­vien ih­mis­ten mää­rä li­sään­tyy tu­le­vi­na vuo­si­na voi­mak­kaas­ti. Hoi­det­ta­via ja apua tar­vit­se­via on ai­na vaan vuo­si vuo­del­ta enem­män. Maa­kun­tam­me on laa­ja ja eri alu­eil­la pal­ve­lu­jen tar­ve ja saan­ti on eri­lais­ta, kau­pun­ki­a­lu­eil­la pal­ve­lu­jen to­teu­tus on hel­pom­paa ja toi­meen­tu­lo­kin pa­rem­paa kuin syr­jä­seu­duil­la.

Mielipiteet
1.12.2021 12.44

LUKIJAN RUNO: Israelilainen tanssi

Yh­tei­sö­ta­lol­la on syys­lo­man jäl­keen ko­koon­tu­nut Is­ra­e­li­lai­sen tans­sin ryh­mä, noin 15 hen­ki­löä vii­koit­tain. Ryh­mää oh­jaa Ke­sä­lah­den Kap­pe­li­seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni Han­ne Ka­rak­se­la.

Mielipiteet
1.12.2021 12.44

LUKIJAN RUNO: Israelilainen tanssi

Yh­tei­sö­ta­lol­la on syys­lo­man jäl­keen ko­koon­tu­nut Is­ra­e­li­lai­sen tans­sin ryh­mä, noin 15 hen­ki­löä vii­koit­tain. Ryh­mää oh­jaa Ke­sä­lah­den Kap­pe­li­seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni Han­ne Ka­rak­se­la.

Mielipiteet
1.12.2021 10.51

MIELIPIDE: Kiteen keskustan liiken­ne­jär­jes­te­lyistä

Os­mo Pir­ho­nen kom­men­toi ai­em­min Ki­teen kes­kus­taa­ja­man jär­jes­te­ly­jä ja toi­voi asi­as­ta laa­jem­paa kes­kus­te­lua (Koti-Kar­ja­la 11.11.2021). Kom­men­toin osal­ta­ni ly­hy­es­ti jul­ki­suu­des­sa ol­lei­ta suun­ni­tel­mia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen osal­ta.

Mielipiteet
1.12.2021 10.51

MIELIPIDE: Kiteen keskustan liiken­ne­jär­jes­te­lyistä

Os­mo Pir­ho­nen kom­men­toi ai­em­min Ki­teen kes­kus­taa­ja­man jär­jes­te­ly­jä ja toi­voi asi­as­ta laa­jem­paa kes­kus­te­lua (Koti-Kar­ja­la 11.11.2021). Kom­men­toin osal­ta­ni ly­hy­es­ti jul­ki­suu­des­sa ol­lei­ta suun­ni­tel­mia lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen osal­ta.

Mielipiteet
1.12.2021 7.55

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kosteat pikkujoulut, mutta ilman promilleja

Kah­den vuo­den pik­ku­jou­lu tau­on jäl­keen saat­taa mo­nen työn­te­ki­jän ja ka­ve­ri­po­ru­kan tans­si­jal­kaa vi­pat­taa. Vih­doin saa kär­vis­te­lyn jäl­keen kip­pis­tel­lä kol­le­goi­den kans­sa. Mut­ta en­tä jos skum­pan si­jas­ta ko­ho­te­taan­kin tont­tu­lak­ki -mock­tai­le­ja?

Mielipiteet
1.12.2021 7.55

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kosteat pikkujoulut, mutta ilman promilleja

Kah­den vuo­den pik­ku­jou­lu tau­on jäl­keen saat­taa mo­nen työn­te­ki­jän ja ka­ve­ri­po­ru­kan tans­si­jal­kaa vi­pat­taa. Vih­doin saa kär­vis­te­lyn jäl­keen kip­pis­tel­lä kol­le­goi­den kans­sa. Mut­ta en­tä jos skum­pan si­jas­ta ko­ho­te­taan­kin tont­tu­lak­ki -mock­tai­le­ja?

Mielipiteet
30.11.2021 8.32

MIELIPIDE: Kiteen veromalli

Van­ho­ja Koti-Kar­ja­la leh­tiä se­lail­les­sa­ni mi­nul­le pis­ti sil­mään uu­ti­nen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys Ki­teen ve­ro­mal­li­ko­kei­lus­ta. On hyvä, et­tä et­si­tään uu­sia mal­le­ja yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­sek­si Ki­teel­lä. Esi­tys­hän ei ole uu­si, vaan sitä on nos­tet­tu esil­le ai­na muu­ta­man vuo­den vä­lein hei­koin me­nes­tyk­sin.

Mielipiteet
30.11.2021 8.32

MIELIPIDE: Kiteen veromalli

Van­ho­ja Koti-Kar­ja­la leh­tiä se­lail­les­sa­ni mi­nul­le pis­ti sil­mään uu­ti­nen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys Ki­teen ve­ro­mal­li­ko­kei­lus­ta. On hyvä, et­tä et­si­tään uu­sia mal­le­ja yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­sek­si Ki­teel­lä. Esi­tys­hän ei ole uu­si, vaan sitä on nos­tet­tu esil­le ai­na muu­ta­man vuo­den vä­lein hei­koin me­nes­tyk­sin.

Mielipiteet
24.11.2021 8.21

MIELIPIDE: Wokettaako tässä pitäisi?

Kes­kus­te­lu, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja sa­nan­va­pau­den tila on Suo­mes­sa men­nyt kum­mal­li­seen asen­toon. Ja vie­lä­pä ly­hy­es­sä ajas­sa. Te­kee mie­li sa­noa se p-al­kui­nen sana ja kyl­lä sen sa­non­kin ”p-kele”. Koh­ta ei voi - vie­lä pa­hem­pi - ei saa sa­noa oi­kein mi­tään, kun ai­na joku yk­sit­täi­nen hen­ki­lö pa­hoit­taa mie­len­sä. Kuin­ka pal­jon me­di­a­ta­lois­sa har­ras­te­taan oma­eh­tois­ta sen­su­roin­tia? Ihan vain tie­dos­ta­mat­ta. Lai­te­taan­ko jo pal­jon mar­ja­san­ni­koi­ta hyl­lyl­le?

Mielipiteet
24.11.2021 8.21

MIELIPIDE: Wokettaako tässä pitäisi?

Kes­kus­te­lu, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja sa­nan­va­pau­den tila on Suo­mes­sa men­nyt kum­mal­li­seen asen­toon. Ja vie­lä­pä ly­hy­es­sä ajas­sa. Te­kee mie­li sa­noa se p-al­kui­nen sana ja kyl­lä sen sa­non­kin ”p-kele”. Koh­ta ei voi - vie­lä pa­hem­pi - ei saa sa­noa oi­kein mi­tään, kun ai­na joku yk­sit­täi­nen hen­ki­lö pa­hoit­taa mie­len­sä. Kuin­ka pal­jon me­di­a­ta­lois­sa har­ras­te­taan oma­eh­tois­ta sen­su­roin­tia? Ihan vain tie­dos­ta­mat­ta. Lai­te­taan­ko jo pal­jon mar­ja­san­ni­koi­ta hyl­lyl­le?

Mielipiteet
24.11.2021 8.15

PÄÄKIRJOITUS: Hartiat levenee, mutta kapeneeko alueellinen päätäntävalta?

So­teu­u­dis­tus hui­pen­tuu tam­mi­kuun 23. päi­vä käy­tä­viin alu­e­vaa­lei­hin, jois­sa uu­sil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le va­li­taan alu­e­val­tuus­tot. Yh­den hy­vin­voin­ti­a­lu­een muo­dos­taa Poh­jois-Kar­ja­la, jon­ka kun­nis­ta alu­e­vaa­leis­sa va­li­taan yh­teen­sä 59 val­tuu­tet­tua päät­tä­mään koko hy­vin­voin­ti­a­lu­een so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toa sekä palo- ja pe­las­tus­toi­mea kos­ke­vis­ta asi­ois­ta maa­lis­kuus­ta 2022 al­ka­en. Va­li­tun val­tuus­ton toi­min­ta­kau­si on nel­jä vuot­ta. Vuo­des­ta 2025 al­ka­en alu­e­val­tuu­te­tut va­li­taan kun­ta­vaa­lien yh­tey­des­sä.

Mielipiteet
24.11.2021 8.15

PÄÄKIRJOITUS: Hartiat levenee, mutta kapeneeko alueellinen päätäntävalta?

So­teu­u­dis­tus hui­pen­tuu tam­mi­kuun 23. päi­vä käy­tä­viin alu­e­vaa­lei­hin, jois­sa uu­sil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le va­li­taan alu­e­val­tuus­tot. Yh­den hy­vin­voin­ti­a­lu­een muo­dos­taa Poh­jois-Kar­ja­la, jon­ka kun­nis­ta alu­e­vaa­leis­sa va­li­taan yh­teen­sä 59 val­tuu­tet­tua päät­tä­mään koko hy­vin­voin­ti­a­lu­een so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toa sekä palo- ja pe­las­tus­toi­mea kos­ke­vis­ta asi­ois­ta maa­lis­kuus­ta 2022 al­ka­en. Va­li­tun val­tuus­ton toi­min­ta­kau­si on nel­jä vuot­ta. Vuo­des­ta 2025 al­ka­en alu­e­val­tuu­te­tut va­li­taan kun­ta­vaa­lien yh­tey­des­sä.

Mielipiteet
19.11.2021 14.25

MIELIPIDE: Kuinka osallistaa kuntalaisia?

Koti-Kar­ja­las­sa (16.11.) ja Kar­ja­lai­ses­sa­kin (18.11.) tuo­tiin esiin Ki­teen Kump­pa­nuus­pöy­dän vä­häi­nen osal­lis­tu­ja­mää­rä. On­ko vika kun­ta­lai­sen tai pi­täi­si­kö jo­tain teh­dä toi­sin? Kaik­ki ei­vät Fa­ce­boo­kis­sa ole, oli­ko­han ta­pah­tu­mas­ta riit­tä­väs­ti etu­kä­teen leh­des­sä ja avat­tu tee­maa? Jos syy­nä on tur­hau­tu­mi­nen pää­tös­ten teon hi­tau­teen tai sii­hen et­tei kun­nan asi­at tun­nu omil­ta ja vai­kut­ta­mi­nen on vai­ke­aa, oli­si si­tä­kin syy­tä poh­tia.

Mielipiteet
19.11.2021 14.25

MIELIPIDE: Kuinka osallistaa kuntalaisia?

Koti-Kar­ja­las­sa (16.11.) ja Kar­ja­lai­ses­sa­kin (18.11.) tuo­tiin esiin Ki­teen Kump­pa­nuus­pöy­dän vä­häi­nen osal­lis­tu­ja­mää­rä. On­ko vika kun­ta­lai­sen tai pi­täi­si­kö jo­tain teh­dä toi­sin? Kaik­ki ei­vät Fa­ce­boo­kis­sa ole, oli­ko­han ta­pah­tu­mas­ta riit­tä­väs­ti etu­kä­teen leh­des­sä ja avat­tu tee­maa? Jos syy­nä on tur­hau­tu­mi­nen pää­tös­ten teon hi­tau­teen tai sii­hen et­tei kun­nan asi­at tun­nu omil­ta ja vai­kut­ta­mi­nen on vai­ke­aa, oli­si si­tä­kin syy­tä poh­tia.

Mielipiteet
19.11.2021 12.18

MIELIPIDE: Järjestöjen rooli turvattava hyvinvoin­ti­a­lueilla ja kunnissa

Kan­sa­lais­jär­jes­töil­lä on mer­kit­tä­vä roo­li suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa. Jär­jes­töt to­teut­ta­vat va­paa­eh­tois- ja ver­tais­toi­min­taa, tuot­ta­vat ih­mis­läh­töi­siä pal­ve­lui­ta ja edis­tä­vät ih­mis­ten hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä, osal­li­suut­ta ja luot­ta­mus­ta.

Mielipiteet
19.11.2021 12.18

MIELIPIDE: Järjestöjen rooli turvattava hyvinvoin­ti­a­lueilla ja kunnissa

Kan­sa­lais­jär­jes­töil­lä on mer­kit­tä­vä roo­li suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa. Jär­jes­töt to­teut­ta­vat va­paa­eh­tois- ja ver­tais­toi­min­taa, tuot­ta­vat ih­mis­läh­töi­siä pal­ve­lui­ta ja edis­tä­vät ih­mis­ten hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä, osal­li­suut­ta ja luot­ta­mus­ta.

Mielipiteet
19.11.2021 10.56

MIELIPIDE: Postia menee uusille asukkaille

Koti-Kar­ja­lan ju­tu­tun mu­kaan Toh­ma­jär­ven luot­ta­mus­hen­ki­löil­las­sa toi­vot­tiin, et­tä uu­sil­le, kun­taan muut­ta­neil­le toh­ma­jär­ve­läi­sil­le lä­he­tet­täi­siin in­fo­kir­je.

Mielipiteet
19.11.2021 10.56

MIELIPIDE: Postia menee uusille asukkaille

Koti-Kar­ja­lan ju­tu­tun mu­kaan Toh­ma­jär­ven luot­ta­mus­hen­ki­löil­las­sa toi­vot­tiin, et­tä uu­sil­le, kun­taan muut­ta­neil­le toh­ma­jär­ve­läi­sil­le lä­he­tet­täi­siin in­fo­kir­je.

Mielipiteet
18.11.2021 17.23

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Yhteys toimii - vaikka pätkittäin

Ko­ro­na­pan­de­mi­an hy­viin seu­rauk­siin lu­keu­tuu se, et­tä yhä edel­leen mo­niin ylei­sö­ti­lai­suuk­siin jär­jes­te­tään etäyh­teys. Toi­vot­ta­vas­ti tuo tapa on tul­lut jää­däk­seen. Jo en­nen ko­ro­naa­kin kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­sia on ol­lut mah­dol­lis­ta seu­ra­ta etä­nä, mikä tuo pää­tök­sen­te­koa lä­hem­mäk­si kun­ta­lai­sia ja avaa pa­rem­min kun­nal­li­sen hal­lin­non kie­mu­roi­ta.

Mielipiteet
18.11.2021 17.23

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Yhteys toimii - vaikka pätkittäin

Ko­ro­na­pan­de­mi­an hy­viin seu­rauk­siin lu­keu­tuu se, et­tä yhä edel­leen mo­niin ylei­sö­ti­lai­suuk­siin jär­jes­te­tään etäyh­teys. Toi­vot­ta­vas­ti tuo tapa on tul­lut jää­däk­seen. Jo en­nen ko­ro­naa­kin kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­sia on ol­lut mah­dol­lis­ta seu­ra­ta etä­nä, mikä tuo pää­tök­sen­te­koa lä­hem­mäk­si kun­ta­lai­sia ja avaa pa­rem­min kun­nal­li­sen hal­lin­non kie­mu­roi­ta.

Mielipiteet
14.11.2021 22.40

MIELIPIDE: Arla Suomi Oy:n yhteistyöryhmän tuotta­ja­e­dus­ta­jiston julkilausuma

Me Ar­la Suo­men yh­teis­työ­ryh­män tuot­ta­jat olem­me huo­lis­sam­me koko Suo­men maa­ta­lou­den ti­las­ta täs­sä kus­tan­nus­pai­nees­sa ja ko­ro­nan jäl­kei­sen inf­laa­ti­on nou­sun ti­lan­tees­sa.

Mielipiteet
14.11.2021 22.40

MIELIPIDE: Arla Suomi Oy:n yhteistyöryhmän tuotta­ja­e­dus­ta­jiston julkilausuma

Me Ar­la Suo­men yh­teis­työ­ryh­män tuot­ta­jat olem­me huo­lis­sam­me koko Suo­men maa­ta­lou­den ti­las­ta täs­sä kus­tan­nus­pai­nees­sa ja ko­ro­nan jäl­kei­sen inf­laa­ti­on nou­sun ti­lan­tees­sa.

Mielipiteet
10.11.2021 9.10

PÄÄKIRJOITUS: Viivytys­tak­tiikalta haiskahtaa

Kar­ja­lai­sen pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­ja He­le­na Tah­va­nai­nen ot­ti vii­me vii­kon tors­tain nu­me­ros­sa kan­taa Ylen toi­mi­tus­po­li­tiik­kaan. Hän ot­si­koi ko­lum­nin­sa ”Maa­seu­dul­la ol­laan ko­vin tyy­ty­mät­tö­miä Yleen – ei­kä ih­me”.

Mielipiteet
10.11.2021 9.10

PÄÄKIRJOITUS: Viivytys­tak­tiikalta haiskahtaa

Kar­ja­lai­sen pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­ja He­le­na Tah­va­nai­nen ot­ti vii­me vii­kon tors­tain nu­me­ros­sa kan­taa Ylen toi­mi­tus­po­li­tiik­kaan. Hän ot­si­koi ko­lum­nin­sa ”Maa­seu­dul­la ol­laan ko­vin tyy­ty­mät­tö­miä Yleen – ei­kä ih­me”.

Mielipiteet
8.11.2021 8.28

MIELIPIDE: Vetoomus

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Poh­jois-Kar­ja­la ry:n, MTK-Poh­jois-Kar­ja­lan sekä Poh­jois-Kar­ja­lan MTK-yh­dis­tys­ten hal­lin­to ja joh­ta­vat toi­mi­hen­ki­löt ko­koon­tui­vat yh­tei­sil­le neu­vot­te­lu­päi­vil­le 4.-5.11.2021 Jo­en­suus­sa. Ko­kouk­ses­sa nou­si esiin kak­si kes­keis­tä huo­le­nai­het­ta: maa­ta­lou­den ajau­tu­mi­nen kus­tan­nus- ja kan­nat­ta­vuusk­rii­siin sekä pi­kai­nen tar­ve riis­ta­hal­lin­non uu­dis­ta­mi­seen ja maa­no­mis­ta­jien pää­tös­val­lan kas­vat­ta­mi­seen riis­ta-asi­ois­ta pää­tet­tä­es­sä. Tä­män poh­jal­ta ve­to­am­me­kin maam­me päät­tä­jiin ja riis­ta­hal­lin­toon.

Mielipiteet
8.11.2021 8.28

MIELIPIDE: Vetoomus

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Poh­jois-Kar­ja­la ry:n, MTK-Poh­jois-Kar­ja­lan sekä Poh­jois-Kar­ja­lan MTK-yh­dis­tys­ten hal­lin­to ja joh­ta­vat toi­mi­hen­ki­löt ko­koon­tui­vat yh­tei­sil­le neu­vot­te­lu­päi­vil­le 4.-5.11.2021 Jo­en­suus­sa. Ko­kouk­ses­sa nou­si esiin kak­si kes­keis­tä huo­le­nai­het­ta: maa­ta­lou­den ajau­tu­mi­nen kus­tan­nus- ja kan­nat­ta­vuusk­rii­siin sekä pi­kai­nen tar­ve riis­ta­hal­lin­non uu­dis­ta­mi­seen ja maa­no­mis­ta­jien pää­tös­val­lan kas­vat­ta­mi­seen riis­ta-asi­ois­ta pää­tet­tä­es­sä. Tä­män poh­jal­ta ve­to­am­me­kin maam­me päät­tä­jiin ja riis­ta­hal­lin­toon.

Mielipiteet
5.11.2021 15.29

MIELIPIDE: Halutaanko Kiteen pääväylä muuttaa kävelykujaksi?

Ki­teel­le on suun­ni­tel­tu leik­ki­puis­toa ja muu­ta ajan­vie­te­a­lu­et­ta, joka si­joit­tui­si van­han lin­ja-au­to­a­se­man ym­pä­ris­töön. Par­haan suun­nit­te­lu­vaih­to­eh­don mu­kaan it­se leik­ki­puis­to si­joit­tui­si puis­tik­koon nuo­ri­so­ta­lo Lin­kin taak­se ja muu ai­kuis­ten ajan­vie­te alue tu­li­si ny­kyi­sen bus­si­pi­han alu­eel­le.

Mielipiteet
5.11.2021 15.29

MIELIPIDE: Halutaanko Kiteen pääväylä muuttaa kävelykujaksi?

Ki­teel­le on suun­ni­tel­tu leik­ki­puis­toa ja muu­ta ajan­vie­te­a­lu­et­ta, joka si­joit­tui­si van­han lin­ja-au­to­a­se­man ym­pä­ris­töön. Par­haan suun­nit­te­lu­vaih­to­eh­don mu­kaan it­se leik­ki­puis­to si­joit­tui­si puis­tik­koon nuo­ri­so­ta­lo Lin­kin taak­se ja muu ai­kuis­ten ajan­vie­te alue tu­li­si ny­kyi­sen bus­si­pi­han alu­eel­le.

Mielipiteet
3.11.2021 22.27

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Löytyykö Kiteesydäntä?

Ki­teen Pal­lo on vii­me vuo­si­na brän­dän­nyt toi­min­taan­sa ot­ta­mal­la käyt­töön Ki­pa­sy­dä­men. Brän­däys­tä teh­des­sään seu­ral­la on ol­lut sel­keä pää­mää­rä. Mah­dol­li­sim­man mo­nen sy­dä­men ha­lu­taan syk­ki­vän ki­tee­läi­sen pe­sä­pal­lon hy­väk­si.

Mielipiteet
3.11.2021 22.27

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Löytyykö Kiteesydäntä?

Ki­teen Pal­lo on vii­me vuo­si­na brän­dän­nyt toi­min­taan­sa ot­ta­mal­la käyt­töön Ki­pa­sy­dä­men. Brän­däys­tä teh­des­sään seu­ral­la on ol­lut sel­keä pää­mää­rä. Mah­dol­li­sim­man mo­nen sy­dä­men ha­lu­taan syk­ki­vän ki­tee­läi­sen pe­sä­pal­lon hy­väk­si.

Mielipiteet
2.11.2021 8.10

MIELIPIDE: Kiitos Hoitokoti Aatos!

Läm­min kii­tos Hoi­to­ko­ti Aa­tok­sel­le äi­tim­me Mai­ja Lii­sa Jääs­ke­läi­sen hy­väs­tä hoi­dos­ta. Äi­ti siir­tyi Aa­tok­seen Jo­en­suus­ta toi­ses­ta hoi­va­yk­si­kös­tä joi­ta­kin vuo­sia sit­ten. Meil­le sel­vi­si pian, et­tä muu­tos oli äi­dil­le to­del­la hy­väk­si. Aa­tok­ses­sa asuk­kai­ta kun­tou­tet­tiin ja äi­tim­me­kin ti­lan­ne el­pyi mo­nel­la ta­voin. Niin käy, kun hoi­to­ko­din ar­vot ovat koh­dal­laan ja van­huk­sia koh­del­laan yk­si­löi­nä, ar­vos­ta­en ja am­mat­ti­tai­dol­la.

Mielipiteet
2.11.2021 8.10

MIELIPIDE: Kiitos Hoitokoti Aatos!

Läm­min kii­tos Hoi­to­ko­ti Aa­tok­sel­le äi­tim­me Mai­ja Lii­sa Jääs­ke­läi­sen hy­väs­tä hoi­dos­ta. Äi­ti siir­tyi Aa­tok­seen Jo­en­suus­ta toi­ses­ta hoi­va­yk­si­kös­tä joi­ta­kin vuo­sia sit­ten. Meil­le sel­vi­si pian, et­tä muu­tos oli äi­dil­le to­del­la hy­väk­si. Aa­tok­ses­sa asuk­kai­ta kun­tou­tet­tiin ja äi­tim­me­kin ti­lan­ne el­pyi mo­nel­la ta­voin. Niin käy, kun hoi­to­ko­din ar­vot ovat koh­dal­laan ja van­huk­sia koh­del­laan yk­si­löi­nä, ar­vos­ta­en ja am­mat­ti­tai­dol­la.

Mielipiteet
1.11.2021 13.10

MIELIÅIDE: Peruspalvelut läheltä ja helposti

Tam­mi­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vät alu­e­vaa­lit ovat mer­kit­tä­vä as­kel koh­ti ai­toa maa­kun­ta­hal­lin­toa.

Mielipiteet
1.11.2021 13.10

MIELIÅIDE: Peruspalvelut läheltä ja helposti

Tam­mi­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vät alu­e­vaa­lit ovat mer­kit­tä­vä as­kel koh­ti ai­toa maa­kun­ta­hal­lin­toa.

Mielipiteet
28.10.2021 8.32

MIELIPIDE: Olenko boomer?

Iäl­tä­ni olen kuu­den­kym­pin ja kuo­le­man vä­lis­sä. Isäk­si tu­lin esi­täy­si-ikäi­se­nä eli 21-vuo­ti­aa­na. Tuol­loin myös haa­vei­lin ole­va­ni ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti 50-vuo­ti­aa­na, mut­ta sit­ten ta­ju­sin, et­tä Suo­mel­la­han on jo pre­si­dent­ti, ni­mit­täin Kek­ko­nen. Po­li­tiik­ka kiin­nos­ti, mut­ta ar­vo­maa­il­ma­ni ei kes­tä­nyt ol­la sii­nä mu­ka­na. Oli­si pi­tä­nyt hie­man juo­ni­tel­la ja mie­lis­tel­lä.

Mielipiteet
28.10.2021 8.32

MIELIPIDE: Olenko boomer?

Iäl­tä­ni olen kuu­den­kym­pin ja kuo­le­man vä­lis­sä. Isäk­si tu­lin esi­täy­si-ikäi­se­nä eli 21-vuo­ti­aa­na. Tuol­loin myös haa­vei­lin ole­va­ni ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti 50-vuo­ti­aa­na, mut­ta sit­ten ta­ju­sin, et­tä Suo­mel­la­han on jo pre­si­dent­ti, ni­mit­täin Kek­ko­nen. Po­li­tiik­ka kiin­nos­ti, mut­ta ar­vo­maa­il­ma­ni ei kes­tä­nyt ol­la sii­nä mu­ka­na. Oli­si pi­tä­nyt hie­man juo­ni­tel­la ja mie­lis­tel­lä.

Mielipiteet
28.10.2021 8.22

MIELIPIDE: Kitee kirkkaasti äänestyskunkuksi?

Alu­e­vaa­leis­sa Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­nan asuk­kaat pää­se­vät va­lit­se­maan 59-jä­se­ni­sen alu­e­val­tuus­ton. Toi­mi­kau­si on nel­jä vuot­ta.

Mielipiteet
28.10.2021 8.22

MIELIPIDE: Kitee kirkkaasti äänestyskunkuksi?

Alu­e­vaa­leis­sa Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­nan asuk­kaat pää­se­vät va­lit­se­maan 59-jä­se­ni­sen alu­e­val­tuus­ton. Toi­mi­kau­si on nel­jä vuot­ta.

Mielipiteet
27.10.2021 5.45

PÄÄKIRJOITUS: Kriittisestä rakentavaan tarkasteluun

Kun­ta­joh­ta­jat ovat ot­ta­neet Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö KE­TIn tu­lok­sel­li­suu­den kriit­ti­seen tar­kas­te­luun. Ske­naa­ri­ot KE­TIn tu­le­vai­suu­des­ta ovat ol­leet yh­ti­ön hal­li­tuk­sen ko­kouk­sis­sa esil­lä jo pi­dem­män ai­kaa. Vii­me vii­kol­la hal­li­tuk­sen väki mars­si esit­tä­mään aja­tuk­sen­sa KE­TIn hen­ki­lös­töl­le. Mitä tuos­sa ta­paa­mi­ses­sa on pu­hut­tu, on KE­TIn si­säis­tä tie­toa ei­kä sii­tä ole pal­joa jul­ki­suu­teen tih­ku­nut.

Mielipiteet
27.10.2021 5.45

PÄÄKIRJOITUS: Kriittisestä rakentavaan tarkasteluun

Kun­ta­joh­ta­jat ovat ot­ta­neet Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö KE­TIn tu­lok­sel­li­suu­den kriit­ti­seen tar­kas­te­luun. Ske­naa­ri­ot KE­TIn tu­le­vai­suu­des­ta ovat ol­leet yh­ti­ön hal­li­tuk­sen ko­kouk­sis­sa esil­lä jo pi­dem­män ai­kaa. Vii­me vii­kol­la hal­li­tuk­sen väki mars­si esit­tä­mään aja­tuk­sen­sa KE­TIn hen­ki­lös­töl­le. Mitä tuos­sa ta­paa­mi­ses­sa on pu­hut­tu, on KE­TIn si­säis­tä tie­toa ei­kä sii­tä ole pal­joa jul­ki­suu­teen tih­ku­nut.

Mielipiteet
25.10.2021 10.08

MIELIPIDE: Ministerin tyhjät lupaukset ja ajanpeluun on loputtava

Tar­vit­sem­me su­den kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen vä­lit­tö­mäs­ti. Ta­van, jol­la eh­käi­sem­me va­hin­ko­ja ja pi­däm­me pe­dot ih­mi­sar­koi­na.

Mielipiteet
25.10.2021 10.08

MIELIPIDE: Ministerin tyhjät lupaukset ja ajanpeluun on loputtava

Tar­vit­sem­me su­den kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen vä­lit­tö­mäs­ti. Ta­van, jol­la eh­käi­sem­me va­hin­ko­ja ja pi­däm­me pe­dot ih­mi­sar­koi­na.

Mielipiteet
21.10.2021 10.03

MIELIPIDE: Järjestöjen tärkeä työ turvattava

Tu­le­via hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta, kun­tia ja jär­jes­tö­jä yh­dis­tää yh­tei­nen ta­voi­te eli ih­mis­ten hy­vin­voin­ti. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la ja kun­nil­la on la­ki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen alu­eel­la, mut­ta myös jär­jes­tö­jen toi­min­ta on var­mis­tet­ta­va jul­kis­ten pal­ve­lui­den rin­nal­la.

Mielipiteet
21.10.2021 10.03

MIELIPIDE: Järjestöjen tärkeä työ turvattava

Tu­le­via hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta, kun­tia ja jär­jes­tö­jä yh­dis­tää yh­tei­nen ta­voi­te eli ih­mis­ten hy­vin­voin­ti. Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la ja kun­nil­la on la­ki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen alu­eel­la, mut­ta myös jär­jes­tö­jen toi­min­ta on var­mis­tet­ta­va jul­kis­ten pal­ve­lui­den rin­nal­la.

Mielipiteet
21.10.2021 9.39

MIELIPIDE: Kirjaston 160-vuotisjuhlat?

Kir­jas­to täyt­ti 160- vuot­ta. Oli­vat­ko juh­lat sii­nä et­tä il­lal­la oli vain jo­kin kir­jai­li­ja­vie­rai­lu? Odo­tin asi­ak­kaa­na et­tä päi­väl­lä­kin oli­si ol­lut jo­tain ta­pah­tu­maa ja tar­joi­lua.

Mielipiteet
21.10.2021 9.39

MIELIPIDE: Kirjaston 160-vuotisjuhlat?

Kir­jas­to täyt­ti 160- vuot­ta. Oli­vat­ko juh­lat sii­nä et­tä il­lal­la oli vain jo­kin kir­jai­li­ja­vie­rai­lu? Odo­tin asi­ak­kaa­na et­tä päi­väl­lä­kin oli­si ol­lut jo­tain ta­pah­tu­maa ja tar­joi­lua.

Mielipiteet
19.10.2021 8.35

MIELIPIDE: Kunnilla edessä kauaskantoinen päätös

Siun sote on ker­to­nut vuo­den 2022 ta­lou­sar­vi­on lu­vut kun­ta­päät­tä­jil­le ja las­ket­tu ko­ro­tus­tar­ve on 4,2%. Kun­nat ovat ai­em­min­kin tin­ki­neet ta­lou­sar­vi­os­sa, mut­ta ovat lu­van­neet mak­saa ali­jää­mät, jos bud­jet­ti ylit­tyy. Jäl­leen on sama ti­lan­ne, kun osa kun­nis­ta esit­tää vain 2,5 pro­sen­tin li­säys­tä, jol­loin jäi­si 1,7 pro­sen­tin eli n.15 milj. eu­ron vaje. Kui­ten­kaan ei sai­si mi­tään kar­sia ei­kä YT:kään ole enää mi­kään rat­kai­su, kun hen­ki­lös­tös­sä on muu­ten­kin mer­kit­tä­vää va­jaus­ta.

Mielipiteet
19.10.2021 8.35

MIELIPIDE: Kunnilla edessä kauaskantoinen päätös

Siun sote on ker­to­nut vuo­den 2022 ta­lou­sar­vi­on lu­vut kun­ta­päät­tä­jil­le ja las­ket­tu ko­ro­tus­tar­ve on 4,2%. Kun­nat ovat ai­em­min­kin tin­ki­neet ta­lou­sar­vi­os­sa, mut­ta ovat lu­van­neet mak­saa ali­jää­mät, jos bud­jet­ti ylit­tyy. Jäl­leen on sama ti­lan­ne, kun osa kun­nis­ta esit­tää vain 2,5 pro­sen­tin li­säys­tä, jol­loin jäi­si 1,7 pro­sen­tin eli n.15 milj. eu­ron vaje. Kui­ten­kaan ei sai­si mi­tään kar­sia ei­kä YT:kään ole enää mi­kään rat­kai­su, kun hen­ki­lös­tös­sä on muu­ten­kin mer­kit­tä­vää va­jaus­ta.

Mielipiteet
18.10.2021 8.55

PÄÄKIRJOITUS: Kuntastrategialla on väliä

Työn­sä aloit­ta­neet uu­det val­tuus­tot saa­vat heti al­kuun­sa ison pa­lan pur­ta­vak­seen, kun työ­pöy­däl­le le­vi­te­tään vuo­sit­tai­sen ta­lou­sar­vi­on li­säk­si val­tuus­to­kau­den mit­tai­sen kun­tast­ra­te­gi­an val­mis­te­lu. Stra­te­gi­a­työn poh­jak­si teh­dään sel­vi­tyk­siä, tut­ki­taan mit­ta­rei­ta ja ih­me­tel­lään ti­las­to­jen käp­py­röi­tä ja pii­ra­koi­ta. Ky­se­lyil­lä haa­li­taan kun­ta­lai­sil­ta ja toi­mi­joil­ta täy­tet­tä toi­vei­den tyn­ny­rei­hin.

Mielipiteet
18.10.2021 8.55

PÄÄKIRJOITUS: Kuntastrategialla on väliä

Työn­sä aloit­ta­neet uu­det val­tuus­tot saa­vat heti al­kuun­sa ison pa­lan pur­ta­vak­seen, kun työ­pöy­däl­le le­vi­te­tään vuo­sit­tai­sen ta­lou­sar­vi­on li­säk­si val­tuus­to­kau­den mit­tai­sen kun­tast­ra­te­gi­an val­mis­te­lu. Stra­te­gi­a­työn poh­jak­si teh­dään sel­vi­tyk­siä, tut­ki­taan mit­ta­rei­ta ja ih­me­tel­lään ti­las­to­jen käp­py­röi­tä ja pii­ra­koi­ta. Ky­se­lyil­lä haa­li­taan kun­ta­lai­sil­ta ja toi­mi­joil­ta täy­tet­tä toi­vei­den tyn­ny­rei­hin.

Mielipiteet
15.10.2021 11.40

LUKIJAN RUNO: Evakkotiellä

Ko­ti­pi­ha­ni - rak­kaat ko­ti­pol­ku­ni näin jät­tää mä sain, evak­ko­tiel­le näin suun­tam­me vei, evak­ko­tie­tä koh­ti tun­te­ma­ton­ta.

Mielipiteet
15.10.2021 11.40

LUKIJAN RUNO: Evakkotiellä

Ko­ti­pi­ha­ni - rak­kaat ko­ti­pol­ku­ni näin jät­tää mä sain, evak­ko­tiel­le näin suun­tam­me vei, evak­ko­tie­tä koh­ti tun­te­ma­ton­ta.

Mielipiteet
15.10.2021 8.11

MIELIPIDE: Diabeteksen hoitoon kannattaa panostaa

Siun so­ten alu­eel­la di­a­be­tes­ta sai­ras­taa noin 15 000 hen­ki­löä. Poh­jois-Kar­ja­lan di­a­be­te­syh­dis­tyk­set ovat saa­neet usei­ta huo­les­tu­nei­ta yh­tey­de­not­to­ja liit­ty­en hoi­toon pää­syyn ja tii­mi­mal­lin käyt­töö­not­toon. Haas­teel­li­sek­si tii­mi­mal­lis­sa ko­e­taan mm. epä­tie­toi­suus sii­tä, ke­nel­lä on vas­tuu hoi­dos­ta ja vii­veet di­a­bee­ti­kon asi­oi­den hoi­dos­sa.

Mielipiteet
15.10.2021 8.11

MIELIPIDE: Diabeteksen hoitoon kannattaa panostaa

Siun so­ten alu­eel­la di­a­be­tes­ta sai­ras­taa noin 15 000 hen­ki­löä. Poh­jois-Kar­ja­lan di­a­be­te­syh­dis­tyk­set ovat saa­neet usei­ta huo­les­tu­nei­ta yh­tey­de­not­to­ja liit­ty­en hoi­toon pää­syyn ja tii­mi­mal­lin käyt­töö­not­toon. Haas­teel­li­sek­si tii­mi­mal­lis­sa ko­e­taan mm. epä­tie­toi­suus sii­tä, ke­nel­lä on vas­tuu hoi­dos­ta ja vii­veet di­a­bee­ti­kon asi­oi­den hoi­dos­sa.

Mielipiteet
15.10.2021 8.04

MIELIPIDE: Rääkkylän terveyspalveluista pidettävä huolta

Rääk­ky­läs­sä tar­jot­ta­vat Siun so­ten so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat pu­hut­ta­neet vii­me ai­koi­na pal­jon. Esi­mer­kik­si Timo Paak­ku­nai­nen ot­ti asi­aan kan­taa Ko­ti­seu­tu-uu­ti­sis­sa ja Koti-Kar­ja­las­sa. Siun so­ten joh­ta­mis- ja toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa on kor­jaa­mis­ta ja näi­hin asi­oi­hin on vii­me ai­koi­na kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta. Avoin­ta ja vuo­ro­vai­kut­teis­ta kes­kus­te­lua tu­lee li­sä­tä, jot­ta toi­min­taa voi­daan ke­hit­tää pa­rem­mak­si. Kiu­saa­mi­sen ja epä­a­si­al­li­sen koh­te­lun sekä häi­rin­nän en­nal­ta­eh­käi­syyn täy­tyy kiin­nit­tää huo­mi­o­ta ja esil­le tu­le­viin ta­pauk­siin tu­lee puut­tua heti. Siun so­ten teh­tä­vä on pi­tää huol­ta omien työn­te­ki­jöi­den­sä työ­hy­vin­voin­nis­ta. Sik­si esil­le tu­le­vat ta­pauk­set on sel­vi­tet­tä­vä asi­an­mu­kai­ses­ti ta­paus­koh­tai­ses­ti.

Mielipiteet
15.10.2021 8.04

MIELIPIDE: Rääkkylän terveyspalveluista pidettävä huolta

Rääk­ky­läs­sä tar­jot­ta­vat Siun so­ten so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat pu­hut­ta­neet vii­me ai­koi­na pal­jon. Esi­mer­kik­si Timo Paak­ku­nai­nen ot­ti asi­aan kan­taa Ko­ti­seu­tu-uu­ti­sis­sa ja Koti-Kar­ja­las­sa. Siun so­ten joh­ta­mis- ja toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa on kor­jaa­mis­ta ja näi­hin asi­oi­hin on vii­me ai­koi­na kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta. Avoin­ta ja vuo­ro­vai­kut­teis­ta kes­kus­te­lua tu­lee li­sä­tä, jot­ta toi­min­taa voi­daan ke­hit­tää pa­rem­mak­si. Kiu­saa­mi­sen ja epä­a­si­al­li­sen koh­te­lun sekä häi­rin­nän en­nal­ta­eh­käi­syyn täy­tyy kiin­nit­tää huo­mi­o­ta ja esil­le tu­le­viin ta­pauk­siin tu­lee puut­tua heti. Siun so­ten teh­tä­vä on pi­tää huol­ta omien työn­te­ki­jöi­den­sä työ­hy­vin­voin­nis­ta. Sik­si esil­le tu­le­vat ta­pauk­set on sel­vi­tet­tä­vä asi­an­mu­kai­ses­ti ta­paus­koh­tai­ses­ti.

Mielipiteet
14.10.2021 10.30

MIELIPIDE: Aluevaaleissa linjataan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista

Täl­lä het­kel­lä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa­vat kun­nat tai kun­ta­yh­ty­mät, hy­vin vaih­te­le­vil­la re­surs­seil­la. Yh­den­ver­tai­suus pal­ve­lu­jen saan­nis­sa ei to­teu­du ja vä­es­tö­ryh­mien vä­li­set ja alu­eel­li­set erot ovat mer­kit­tä­viä. Ikään­ty­vä vä­es­tö li­sää en­tuu­des­taan pal­ve­lu­jen tar­vet­ta ja kus­tan­nuk­sia. Tar­vi­taan siis kun­taa isom­mat har­ti­at.

Mielipiteet
14.10.2021 10.30

MIELIPIDE: Aluevaaleissa linjataan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista

Täl­lä het­kel­lä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa­vat kun­nat tai kun­ta­yh­ty­mät, hy­vin vaih­te­le­vil­la re­surs­seil­la. Yh­den­ver­tai­suus pal­ve­lu­jen saan­nis­sa ei to­teu­du ja vä­es­tö­ryh­mien vä­li­set ja alu­eel­li­set erot ovat mer­kit­tä­viä. Ikään­ty­vä vä­es­tö li­sää en­tuu­des­taan pal­ve­lu­jen tar­vet­ta ja kus­tan­nuk­sia. Tar­vi­taan siis kun­taa isom­mat har­ti­at.

Mielipiteet
13.10.2021 11.19

PÄÄKIRJOITUS: Lähes joka kolmas liikenteessä vahingoittunut on nuori

Lii­ken­ne­tur­van ti­las­tot tie­tä­vät ker­toa, et­tä 15–24-vuo­ti­aat nuo­ret ovat ylie­dus­tet­tui­na lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa. Nuo­ria on vä­es­tös­tä vain noin 11 pro­sent­tia, mut­ta sil­ti­kin lä­hes joka kol­mas tie­lii­ken­tees­sä va­hin­goit­tu­nut on nuo­ri. Nuor­ten lii­ken­ne­on­net­to­muu­det liit­ty­vät usein va­paa-ajan liik­ku­mi­seen ja mo­nes­ti ne tun­tu­vat pai­not­tu­van myös vii­kon­lop­pui­hin ja yö­ai­kaan.

Mielipiteet
13.10.2021 11.19

PÄÄKIRJOITUS: Lähes joka kolmas liikenteessä vahingoittunut on nuori

Lii­ken­ne­tur­van ti­las­tot tie­tä­vät ker­toa, et­tä 15–24-vuo­ti­aat nuo­ret ovat ylie­dus­tet­tui­na lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa. Nuo­ria on vä­es­tös­tä vain noin 11 pro­sent­tia, mut­ta sil­ti­kin lä­hes joka kol­mas tie­lii­ken­tees­sä va­hin­goit­tu­nut on nuo­ri. Nuor­ten lii­ken­ne­on­net­to­muu­det liit­ty­vät usein va­paa-ajan liik­ku­mi­seen ja mo­nes­ti ne tun­tu­vat pai­not­tu­van myös vii­kon­lop­pui­hin ja yö­ai­kaan.

Mielipiteet
5.10.2021 8.21

MIELIPIDE: Olemmeko siun sotelle vain bittejä ja numeroita?

Meil­lä Poh­jois-Kar­ja­lan asuk­kail­la on ol­lut kä­si­tys, et­tä Siun sote pe­rus­tet­tiin tur­vaa­maan ta­sa­ver­tai­set so­te­pal­ve­lut kai­kil­le ja eri­koi­ses­ti meil­le pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la asu­vil­le tur­vaa­maan ”le­ve­äm­mil­lä har­ti­oil­laan” pe­rus­ta­son ter­veys­pal­ve­lut omal­la paik­ka­kun­nal­la.

Mielipiteet
5.10.2021 8.21

MIELIPIDE: Olemmeko siun sotelle vain bittejä ja numeroita?

Meil­lä Poh­jois-Kar­ja­lan asuk­kail­la on ol­lut kä­si­tys, et­tä Siun sote pe­rus­tet­tiin tur­vaa­maan ta­sa­ver­tai­set so­te­pal­ve­lut kai­kil­le ja eri­koi­ses­ti meil­le pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la asu­vil­le tur­vaa­maan ”le­ve­äm­mil­lä har­ti­oil­laan” pe­rus­ta­son ter­veys­pal­ve­lut omal­la paik­ka­kun­nal­la.

Mielipiteet
5.10.2021 8.07

MIELIPIDE: Aluevaalit ja terveyspalvelut

Alu­e­vaa­lit, maa­kun­ta­vaa­lit tai sote vaa­lit ovat ai­van pian. Vaa­leis­sa va­li­taan edus­ta­jat uu­sil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Mo­nel­le kun­ta­lai­sel­le on epä­sel­vää mitä vaa­lit mer­kit­se­vät. Myös vaa­lien mo­net ni­met ai­heut­ta­vat epä­sel­vyyt­tä. Mie­les­tä­ni maa­kun­ta­vaa­lit on pa­ras, sil­lä niin kun­ta­vaa­lien kuin edus­kun­ta­vaa­lien jat­ku­mo­na maa­kun­ta­vaa­li on sel­kein. Kai­ken kaik­ki­aan maa­kun­ta­vaa­leis­ta tar­vi­taan sel­ke­äs­ti tie­toa li­sää.

Mielipiteet
5.10.2021 8.07

MIELIPIDE: Aluevaalit ja terveyspalvelut

Alu­e­vaa­lit, maa­kun­ta­vaa­lit tai sote vaa­lit ovat ai­van pian. Vaa­leis­sa va­li­taan edus­ta­jat uu­sil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Mo­nel­le kun­ta­lai­sel­le on epä­sel­vää mitä vaa­lit mer­kit­se­vät. Myös vaa­lien mo­net ni­met ai­heut­ta­vat epä­sel­vyyt­tä. Mie­les­tä­ni maa­kun­ta­vaa­lit on pa­ras, sil­lä niin kun­ta­vaa­lien kuin edus­kun­ta­vaa­lien jat­ku­mo­na maa­kun­ta­vaa­li on sel­kein. Kai­ken kaik­ki­aan maa­kun­ta­vaa­leis­ta tar­vi­taan sel­ke­äs­ti tie­toa li­sää.

Tuija Marienberg

Mielipiteet
4.10.2021 14.56

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mestarin paluu

Orans­sin­pu­nai­sen ja val­koi­sen kir­ja­va koi­raa kii­tää Pär­nä­vaa­ran koi­raur­hei­lu­kes­kuk­sen hal­lis­sa ja suo­rit­taa sa­mal­la vir­heet­tö­mäs­ti 22 es­tet­tä niin no­pe­as­ti kuin pys­tyy.

Tuija Marienberg

Mielipiteet
4.10.2021 14.56

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mestarin paluu

Orans­sin­pu­nai­sen ja val­koi­sen kir­ja­va koi­raa kii­tää Pär­nä­vaa­ran koi­raur­hei­lu­kes­kuk­sen hal­lis­sa ja suo­rit­taa sa­mal­la vir­heet­tö­mäs­ti 22 es­tet­tä niin no­pe­as­ti kuin pys­tyy.

Mielipiteet
1.10.2021 9.45

Mistä aluevaaleissa on kysymys?

Tam­mi­kuun alu­e­vaa­leis­sa pää­te­tään ih­mi­sen tär­keim­mäs­tä eli ter­vey­des­tä ja sai­rauk­sien hoi­dos­ta. Sil­loin pää­te­tään sii­tä, si­jait­see­ko ter­veys­kes­kus vii­den vai vii­den­kym­me­nen ki­lo­met­rin pääs­sä? Sil­loin pää­te­tään sii­tä, tu­lee­ko pa­lo­kun­ta tai am­bu­lans­si vii­den vai vii­den­kym­me­nen mi­nuu­tin pääs­tä? Tam­mi­kuus­sa va­lit­ta­vat alu­e­val­tuu­te­tut tu­le­vat siis ole­maan iso­jen ky­sy­mys­ten ää­rel­lä: pal­jon­ko tämä Kes­kus­ta­puo­lu­een vä­ki­sin aja­ma so­si­aa­li- ter­vey­sa­lan ”uu­dis­tus” tu­lee mak­sa­maan asuk­kail­le?

Mielipiteet
1.10.2021 9.45

Mistä aluevaaleissa on kysymys?

Tam­mi­kuun alu­e­vaa­leis­sa pää­te­tään ih­mi­sen tär­keim­mäs­tä eli ter­vey­des­tä ja sai­rauk­sien hoi­dos­ta. Sil­loin pää­te­tään sii­tä, si­jait­see­ko ter­veys­kes­kus vii­den vai vii­den­kym­me­nen ki­lo­met­rin pääs­sä? Sil­loin pää­te­tään sii­tä, tu­lee­ko pa­lo­kun­ta tai am­bu­lans­si vii­den vai vii­den­kym­me­nen mi­nuu­tin pääs­tä? Tam­mi­kuus­sa va­lit­ta­vat alu­e­val­tuu­te­tut tu­le­vat siis ole­maan iso­jen ky­sy­mys­ten ää­rel­lä: pal­jon­ko tämä Kes­kus­ta­puo­lu­een vä­ki­sin aja­ma so­si­aa­li- ter­vey­sa­lan ”uu­dis­tus” tu­lee mak­sa­maan asuk­kail­le?

Mielipiteet
1.10.2021 9.43

Onko Siun soten huono lääkäritilanne terveysasemilla ns. kotikutoista?

Tie­dän, et­tä hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le ei kuu­lu ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan puut­tu­mi­nen, mut­ta ta­val­li­se­na kan­sa­lai­se­na en mal­ta nyt ol­la avau­tu­mat­ta maa­kun­ta­leh­des­sä oli 30.09 ol­lee­seen Ta­pio Hä­mä­läis­tä kos­ke­vaan jut­tuun vii­ta­ten. Sa­moin avi:n huo­mau­tus hen­ki­lös­tö­ti­lan­tees­ta on juu­ri otet­tu vas­taan.

Mielipiteet
1.10.2021 9.43

Onko Siun soten huono lääkäritilanne terveysasemilla ns. kotikutoista?

Tie­dän, et­tä hal­li­tuk­sen jä­se­nil­le ei kuu­lu ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan puut­tu­mi­nen, mut­ta ta­val­li­se­na kan­sa­lai­se­na en mal­ta nyt ol­la avau­tu­mat­ta maa­kun­ta­leh­des­sä oli 30.09 ol­lee­seen Ta­pio Hä­mä­läis­tä kos­ke­vaan jut­tuun vii­ta­ten. Sa­moin avi:n huo­mau­tus hen­ki­lös­tö­ti­lan­tees­ta on juu­ri otet­tu vas­taan.

Mielipiteet
28.9.2021 13.42

PÄÄKIRJOITUS: Kolikon kaksi puolta

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen alu­eel­la oli elo­kuun lo­pus­sa run­saat 9000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa. Vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na työt­tö­mien mää­räs­sä on 14 pro­sen­tin las­ku, mikä se­lit­tyy suu­rel­ta osin ko­ro­nas­ta ai­heu­tu­nei­den lo­mau­tus­ten vä­he­ne­mi­ses­tä. Lo­mau­tet­tu­na oli elo­kuun lo­pus­sa 421 poh­jois­kar­ja­lais­ta.

Mielipiteet
28.9.2021 13.42

PÄÄKIRJOITUS: Kolikon kaksi puolta

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen alu­eel­la oli elo­kuun lo­pus­sa run­saat 9000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa. Vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na työt­tö­mien mää­räs­sä on 14 pro­sen­tin las­ku, mikä se­lit­tyy suu­rel­ta osin ko­ro­nas­ta ai­heu­tu­nei­den lo­mau­tus­ten vä­he­ne­mi­ses­tä. Lo­mau­tet­tu­na oli elo­kuun lo­pus­sa 421 poh­jois­kar­ja­lais­ta.

Mielipiteet
22.9.2021 1.10

Kun palvelun saa samaan hintaan

Net­ti­kaup­pa val­taa mark­ki­noi­ta ja suu­ret os­tos­pa­ra­tii­sit kau­pun­ki­kes­kuk­sis­sa ko­mis­tu­vat. Muu­ta­mat ko­ke­muk­se­ni vuo­sien var­rel­ta ovat kui­ten­kin osoit­ta­neet, et­tä pai­kal­li­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa tai­puu asi­a­kas­ta pal­vel­lak­seen sel­lai­siin­kin suo­ri­tuk­siin, jot­ka iso toi­mi­ja on tyr­män­nyt mah­dot­to­mi­na.

Mielipiteet
22.9.2021 1.10

Kun palvelun saa samaan hintaan

Net­ti­kaup­pa val­taa mark­ki­noi­ta ja suu­ret os­tos­pa­ra­tii­sit kau­pun­ki­kes­kuk­sis­sa ko­mis­tu­vat. Muu­ta­mat ko­ke­muk­se­ni vuo­sien var­rel­ta ovat kui­ten­kin osoit­ta­neet, et­tä pai­kal­li­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa tai­puu asi­a­kas­ta pal­vel­lak­seen sel­lai­siin­kin suo­ri­tuk­siin, jot­ka iso toi­mi­ja on tyr­män­nyt mah­dot­to­mi­na.

Tuija Marienberg

Mielipiteet
6.9.2021 20.09

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Luonto parantaa työhyvinvointia

Suo­ma­lais­ten suh­de luon­toon on poik­keuk­sel­li­nen. Jo var­hais­lap­suu­des­sa moni on ai­kui­sen seu­ras­sa op­pi­nut kul­ke­maan met­säs­sä ja osaa naut­tii asi­ois­ta, joi­ta luon­nos­sa voi ko­kea, hais­taa, mais­taa, näh­dä, kuul­la ja tun­tea.

Tuija Marienberg

Mielipiteet
6.9.2021 20.09

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Luonto parantaa työhyvinvointia

Suo­ma­lais­ten suh­de luon­toon on poik­keuk­sel­li­nen. Jo var­hais­lap­suu­des­sa moni on ai­kui­sen seu­ras­sa op­pi­nut kul­ke­maan met­säs­sä ja osaa naut­tii asi­ois­ta, joi­ta luon­nos­sa voi ko­kea, hais­taa, mais­taa, näh­dä, kuul­la ja tun­tea.

Mielipiteet
1.9.2021 10.32

PÄÄKIRJOITUS: Valtuustotyö vaatii sitoutumista

Uu­det val­tuu­te­tut ovat aloit­ta­neet nyt luot­ta­mus­hen­ki­lö­työn­sä ja en­sim­mäi­set ko­kouk­set on pi­det­ty kai­kis­sa Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nis­sa. Lau­ta­kun­ta­ja­ot on teh­ty, pai­kat ja­et­tu. Teh­tä­vä ei ole vain ker­ran kuus­sa ko­kouk­sen läpi is­tu­mis­ta kah­vi­vuo­roa odo­tel­len vaan vaa­tii te­ki­jäl­tään mo­nen­lais­ta osaa­mis­ta ja en­nen kaik­kea ai­kaa ja si­tou­tu­mis­ta. Kun­ta­lai­set ovat ää­nes­tyk­sel­lään val­tuut­ta­neet toi­mi­jat, joi­den odo­te­taan työs­ken­te­le­vän saa­man­sa luot­ta­muk­sen mu­kai­ses­ti ja hoi­ta­van teh­tä­vää par­haan­sa mu­kaan.

Mielipiteet
1.9.2021 10.32

PÄÄKIRJOITUS: Valtuustotyö vaatii sitoutumista

Uu­det val­tuu­te­tut ovat aloit­ta­neet nyt luot­ta­mus­hen­ki­lö­työn­sä ja en­sim­mäi­set ko­kouk­set on pi­det­ty kai­kis­sa Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nis­sa. Lau­ta­kun­ta­ja­ot on teh­ty, pai­kat ja­et­tu. Teh­tä­vä ei ole vain ker­ran kuus­sa ko­kouk­sen läpi is­tu­mis­ta kah­vi­vuo­roa odo­tel­len vaan vaa­tii te­ki­jäl­tään mo­nen­lais­ta osaa­mis­ta ja en­nen kaik­kea ai­kaa ja si­tou­tu­mis­ta. Kun­ta­lai­set ovat ää­nes­tyk­sel­lään val­tuut­ta­neet toi­mi­jat, joi­den odo­te­taan työs­ken­te­le­vän saa­man­sa luot­ta­muk­sen mu­kai­ses­ti ja hoi­ta­van teh­tä­vää par­haan­sa mu­kaan.

Mielipiteet
23.8.2021 9.00

Apua ja opas­tus­ta di­gi­a­si­oin­tiin on saa­ta­vis­sa yh­dis­tyk­sil­tä, yri­tyk­sil­tä, sää­ti­öil­tä, kir­jas­tois­ta ja kan­sa­lai­so­pis­tois­sa sekä va­paa­eh­toi­sil­ta aut­ta­jil­ta. Ikäih­mi­sil­le lap­sen­lap­set ovat ver­ra­ton apu. Kui­lu pal­ve­lu­jen ää­rel­le pää­se­mi­ses­sä kui­ten­kin sy­ve­nee koko ajan. Apu on ta­voit­ta­mat­to­mis­sa, kun et näe et­kä kuu­le kun­nol­la ja sor­met ei­vät tai­vu koh­ti pien­tä näyt­tö­ruu­tua. Ja kun lait­tei­ta ei ko­to­na edes ole. Tar­ve di­gi­a­si­oin­tiin näyt­tää ole­van suu­rin siel­lä, mis­sä mah­dol­li­suuk­sia sii­hen on vä­hi­ten.

Mielipiteet
23.8.2021 9.00

Apua ja opas­tus­ta di­gi­a­si­oin­tiin on saa­ta­vis­sa yh­dis­tyk­sil­tä, yri­tyk­sil­tä, sää­ti­öil­tä, kir­jas­tois­ta ja kan­sa­lai­so­pis­tois­sa sekä va­paa­eh­toi­sil­ta aut­ta­jil­ta. Ikäih­mi­sil­le lap­sen­lap­set ovat ver­ra­ton apu. Kui­lu pal­ve­lu­jen ää­rel­le pää­se­mi­ses­sä kui­ten­kin sy­ve­nee koko ajan. Apu on ta­voit­ta­mat­to­mis­sa, kun et näe et­kä kuu­le kun­nol­la ja sor­met ei­vät tai­vu koh­ti pien­tä näyt­tö­ruu­tua. Ja kun lait­tei­ta ei ko­to­na edes ole. Tar­ve di­gi­a­si­oin­tiin näyt­tää ole­van suu­rin siel­lä, mis­sä mah­dol­li­suuk­sia sii­hen on vä­hi­ten.

Mielipiteet
20.8.2021 8.45

MIELIPIDE: Tohmajärvi tarvitsee kulttuuria ja liikennekulttuuria

Toh­ma­jär­vel­lä ky­sel­lään par­hail­laan kun­ta­lais­ten kä­si­tyk­siä vuo­sien 2021-26 kun­tast­ra­te­gi­as­ta. Ky­sy­tään myös kun­ta­taa­ja­man ke­hit­tä­mi­ses­tä ja sen viih­tyi­syy­den li­sää­mi­ses­tä.

Mielipiteet
20.8.2021 8.45

MIELIPIDE: Tohmajärvi tarvitsee kulttuuria ja liikennekulttuuria

Toh­ma­jär­vel­lä ky­sel­lään par­hail­laan kun­ta­lais­ten kä­si­tyk­siä vuo­sien 2021-26 kun­tast­ra­te­gi­as­ta. Ky­sy­tään myös kun­ta­taa­ja­man ke­hit­tä­mi­ses­tä ja sen viih­tyi­syy­den li­sää­mi­ses­tä.

Mielipiteet
19.8.2021 8.40

Poliisien resurssit turvattava pitkäjänteisesti

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko (kesk.) jul­kis­ti elo­kuun al­ku­puo­lel­la val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön esi­tyk­sen en­si vuo­den bud­je­tik­si ja poh­jak­si koko hal­li­tuk­sen syys­kuun alun bud­jet­ti­rii­heen. Mer­kil­le pan­ta­vaa esi­tyk­ses­sä oli auk­ko po­lii­sin ra­hoi­tuk­ses­sa tu­le­val­le vuo­del­le, mikä uh­kaa mer­kit­tä­väs­ti ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan tur­vaa­mis­ta.

Mielipiteet
19.8.2021 8.40

Poliisien resurssit turvattava pitkäjänteisesti

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko (kesk.) jul­kis­ti elo­kuun al­ku­puo­lel­la val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön esi­tyk­sen en­si vuo­den bud­je­tik­si ja poh­jak­si koko hal­li­tuk­sen syys­kuun alun bud­jet­ti­rii­heen. Mer­kil­le pan­ta­vaa esi­tyk­ses­sä oli auk­ko po­lii­sin ra­hoi­tuk­ses­sa tu­le­val­le vuo­del­le, mikä uh­kaa mer­kit­tä­väs­ti ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan tur­vaa­mis­ta.

Mielipiteet
18.8.2021 6.00

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­ta­joh­ta­jat tu­li­vat val­tuus­to­kau­den alus­sa esiin läm­pi­män yh­teis­työn mer­keis­sä. Ulos­tu­lo oli erit­täin ai­heel­li­nen, sil­lä Kes­ki-Kar­ja­la ei ole yh­teis­työ­ky­kyi­sim­pien seu­tu­kun­tien mai­nees­sa.

Mielipiteet
18.8.2021 6.00

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­ta­joh­ta­jat tu­li­vat val­tuus­to­kau­den alus­sa esiin läm­pi­män yh­teis­työn mer­keis­sä. Ulos­tu­lo oli erit­täin ai­heel­li­nen, sil­lä Kes­ki-Kar­ja­la ei ole yh­teis­työ­ky­kyi­sim­pien seu­tu­kun­tien mai­nees­sa.

Mielipiteet
12.8.2021 7.52

Susirajalta Suomen Manchesteriin

Au­to on pa­kat­tu täy­teen huo­ne­ka­lu­ja, vaat­tei­ta, kat­ti­loi­ta, as­ti­oi­ta, ver­ho­ja ja va­lo­ku­via. Ta­va­roi­ta on han­kit­tu kirp­pu­to­reil­ta, kau­pois­ta, ko­toa ja mum­min vin­til­tä. Kum­mi­tä­ti on jak­sa­nut link­kail­la tori-il­moi­tuk­sia ret­rois­ta tv-ta­sois­ta ja van­hem­mat aut­ta­neet hoi­ta­maan muut­toon liit­ty­viä käy­tän­nön asi­oi­ta. Nyt au­ton keu­la osoit­taa koh­ti Tam­pe­ret­ta. Jän­nit­tää, it­ket­tää ja hir­vit­tää, mut­ta sa­maan ai­kaan ei malt­tai­si odot­taa uut­ta eri­lais­ta elä­mää ja sen tuo­mia muu­tok­sia.

Mielipiteet
12.8.2021 7.52

Susirajalta Suomen Manchesteriin

Au­to on pa­kat­tu täy­teen huo­ne­ka­lu­ja, vaat­tei­ta, kat­ti­loi­ta, as­ti­oi­ta, ver­ho­ja ja va­lo­ku­via. Ta­va­roi­ta on han­kit­tu kirp­pu­to­reil­ta, kau­pois­ta, ko­toa ja mum­min vin­til­tä. Kum­mi­tä­ti on jak­sa­nut link­kail­la tori-il­moi­tuk­sia ret­rois­ta tv-ta­sois­ta ja van­hem­mat aut­ta­neet hoi­ta­maan muut­toon liit­ty­viä käy­tän­nön asi­oi­ta. Nyt au­ton keu­la osoit­taa koh­ti Tam­pe­ret­ta. Jän­nit­tää, it­ket­tää ja hir­vit­tää, mut­ta sa­maan ai­kaan ei malt­tai­si odot­taa uut­ta eri­lais­ta elä­mää ja sen tuo­mia muu­tok­sia.

Mielipiteet
10.8.2021 10.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Ammattiohjauksen sijasta sijoituskoulua

Oli­si­pa mi­nua pai­nos­tet­tu ylä­as­teel­la ym­mär­tä­mään ta­lou­den­hal­lin­taa sekä si­joit­ta­mis­ta sa­mal­la vo­lyy­mil­la, kuin mi­nua pai­nos­tet­tiin va­lit­se­maan unel­ma-am­mat­ti. Am­mat­ti, joka ei ol­lut lä­hel­lä­kään ny­kyis­tä ura­pol­ku­a­ni. Ura­pol­kua, jol­ta pouk­koi­len jat­ku­vas­ti ris­teyk­sien il­me­tes­sä toi­saal­le.

Mielipiteet
10.8.2021 10.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Ammattiohjauksen sijasta sijoituskoulua

Oli­si­pa mi­nua pai­nos­tet­tu ylä­as­teel­la ym­mär­tä­mään ta­lou­den­hal­lin­taa sekä si­joit­ta­mis­ta sa­mal­la vo­lyy­mil­la, kuin mi­nua pai­nos­tet­tiin va­lit­se­maan unel­ma-am­mat­ti. Am­mat­ti, joka ei ol­lut lä­hel­lä­kään ny­kyis­tä ura­pol­ku­a­ni. Ura­pol­kua, jol­ta pouk­koi­len jat­ku­vas­ti ris­teyk­sien il­me­tes­sä toi­saal­le.

Mielipiteet
3.8.2021 12.00

PÄÄKIRJOITUS: Koronakurissa ei lipsumisen varaa

Suo­men lin­ja ko­ro­nan se­lät­tä­mi­ses­sä pe­rus­tuu tes­taa­mi­seen, jäl­jit­tä­mi­seen ja ka­ran­tee­niin. Kol­me toi­men­pi­det­tä, jot­ka no­pe­as­ti toi­mi­tet­tui­na ovat te­hon­neet vii­me viik­koi­hin saak­ka.

Mielipiteet
3.8.2021 12.00

PÄÄKIRJOITUS: Koronakurissa ei lipsumisen varaa

Suo­men lin­ja ko­ro­nan se­lät­tä­mi­ses­sä pe­rus­tuu tes­taa­mi­seen, jäl­jit­tä­mi­seen ja ka­ran­tee­niin. Kol­me toi­men­pi­det­tä, jot­ka no­pe­as­ti toi­mi­tet­tui­na ovat te­hon­neet vii­me viik­koi­hin saak­ka.

Tuija Marienberg

Mielipiteet
27.7.2021 10.17

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Augustasta kasvoi Suomen paksuin havupuu

Jos­kus on kun­ni­a­kas­ta ol­la pak­su, pak­sum­pi kuin ku­kaan toi­nen. Tä­män kun­ni­an on saa­nut Koi­vi­kon pi­ha­pii­ris­sä kas­va­va eu­roo­pan­leh­ti­kuu­si (La­rix de­ci­dua).

Tuija Marienberg

Mielipiteet
27.7.2021 10.17

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Augustasta kasvoi Suomen paksuin havupuu

Jos­kus on kun­ni­a­kas­ta ol­la pak­su, pak­sum­pi kuin ku­kaan toi­nen. Tä­män kun­ni­an on saa­nut Koi­vi­kon pi­ha­pii­ris­sä kas­va­va eu­roo­pan­leh­ti­kuu­si (La­rix de­ci­dua).

Uimarannoilla on syytä muistaa hyvät käytöstavat ja huolehtia itse roskiensa siivoamisesta. Kuvituskuva.

Uimarannoilla on syytä muistaa hyvät käytöstavat ja huolehtia itse roskiensa siivoamisesta. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Mielipiteet
23.7.2021 14.24

KOMMENTTI: Rantoja riittää kaikille

Ylei­sil­lä ui­ma­ran­noil­la pä­te­vät eri sään­nöt kuin omas­sa mök­ki­ran­nas­sa. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa on Kes­ki-Kar­ja­lan­kin alu­eel­la kes­kus­tel­tu vä­lil­lä na­pa­kas­ti­kin muun mu­as­sa sii­tä, mis­sä koi­ria saa uit­taa ja kuka vas­taa ran­to­jen siis­tey­des­tä.

Uimarannoilla on syytä muistaa hyvät käytöstavat ja huolehtia itse roskiensa siivoamisesta. Kuvituskuva.

Uimarannoilla on syytä muistaa hyvät käytöstavat ja huolehtia itse roskiensa siivoamisesta. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Mielipiteet
23.7.2021 14.24

KOMMENTTI: Rantoja riittää kaikille

Ylei­sil­lä ui­ma­ran­noil­la pä­te­vät eri sään­nöt kuin omas­sa mök­ki­ran­nas­sa. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa on Kes­ki-Kar­ja­lan­kin alu­eel­la kes­kus­tel­tu vä­lil­lä na­pa­kas­ti­kin muun mu­as­sa sii­tä, mis­sä koi­ria saa uit­taa ja kuka vas­taa ran­to­jen siis­tey­des­tä.

Lisää aiheesta

Kysely