JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
22.9.2021 1.10

Kun palvelun saa samaan hintaan

Net­ti­kaup­pa val­taa mark­ki­noi­ta ja suu­ret os­tos­pa­ra­tii­sit kau­pun­ki­kes­kuk­sis­sa ko­mis­tu­vat. Muu­ta­mat ko­ke­muk­se­ni vuo­sien var­rel­ta ovat kui­ten­kin osoit­ta­neet, et­tä pai­kal­li­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa tai­puu asi­a­kas­ta pal­vel­lak­seen sel­lai­siin­kin suo­ri­tuk­siin, jot­ka iso toi­mi­ja on tyr­män­nyt mah­dot­to­mi­na.

Mielipiteet
22.9.2021 1.10

Kun palvelun saa samaan hintaan

Net­ti­kaup­pa val­taa mark­ki­noi­ta ja suu­ret os­tos­pa­ra­tii­sit kau­pun­ki­kes­kuk­sis­sa ko­mis­tu­vat. Muu­ta­mat ko­ke­muk­se­ni vuo­sien var­rel­ta ovat kui­ten­kin osoit­ta­neet, et­tä pai­kal­li­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa tai­puu asi­a­kas­ta pal­vel­lak­seen sel­lai­siin­kin suo­ri­tuk­siin, jot­ka iso toi­mi­ja on tyr­män­nyt mah­dot­to­mi­na.

Tuija Marienberg

Mielipiteet
6.9.2021 20.09

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Luonto parantaa työhyvinvointia

Suo­ma­lais­ten suh­de luon­toon on poik­keuk­sel­li­nen. Jo var­hais­lap­suu­des­sa moni on ai­kui­sen seu­ras­sa op­pi­nut kul­ke­maan met­säs­sä ja osaa naut­tii asi­ois­ta, joi­ta luon­nos­sa voi ko­kea, hais­taa, mais­taa, näh­dä, kuul­la ja tun­tea.

Tuija Marienberg

Mielipiteet
6.9.2021 20.09

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Luonto parantaa työhyvinvointia

Suo­ma­lais­ten suh­de luon­toon on poik­keuk­sel­li­nen. Jo var­hais­lap­suu­des­sa moni on ai­kui­sen seu­ras­sa op­pi­nut kul­ke­maan met­säs­sä ja osaa naut­tii asi­ois­ta, joi­ta luon­nos­sa voi ko­kea, hais­taa, mais­taa, näh­dä, kuul­la ja tun­tea.

Mielipiteet
1.9.2021 10.32

PÄÄKIRJOITUS: Valtuustotyö vaatii sitoutumista

Uu­det val­tuu­te­tut ovat aloit­ta­neet nyt luot­ta­mus­hen­ki­lö­työn­sä ja en­sim­mäi­set ko­kouk­set on pi­det­ty kai­kis­sa Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nis­sa. Lau­ta­kun­ta­ja­ot on teh­ty, pai­kat ja­et­tu. Teh­tä­vä ei ole vain ker­ran kuus­sa ko­kouk­sen läpi is­tu­mis­ta kah­vi­vuo­roa odo­tel­len vaan vaa­tii te­ki­jäl­tään mo­nen­lais­ta osaa­mis­ta ja en­nen kaik­kea ai­kaa ja si­tou­tu­mis­ta. Kun­ta­lai­set ovat ää­nes­tyk­sel­lään val­tuut­ta­neet toi­mi­jat, joi­den odo­te­taan työs­ken­te­le­vän saa­man­sa luot­ta­muk­sen mu­kai­ses­ti ja hoi­ta­van teh­tä­vää par­haan­sa mu­kaan.

Mielipiteet
1.9.2021 10.32

PÄÄKIRJOITUS: Valtuustotyö vaatii sitoutumista

Uu­det val­tuu­te­tut ovat aloit­ta­neet nyt luot­ta­mus­hen­ki­lö­työn­sä ja en­sim­mäi­set ko­kouk­set on pi­det­ty kai­kis­sa Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nis­sa. Lau­ta­kun­ta­ja­ot on teh­ty, pai­kat ja­et­tu. Teh­tä­vä ei ole vain ker­ran kuus­sa ko­kouk­sen läpi is­tu­mis­ta kah­vi­vuo­roa odo­tel­len vaan vaa­tii te­ki­jäl­tään mo­nen­lais­ta osaa­mis­ta ja en­nen kaik­kea ai­kaa ja si­tou­tu­mis­ta. Kun­ta­lai­set ovat ää­nes­tyk­sel­lään val­tuut­ta­neet toi­mi­jat, joi­den odo­te­taan työs­ken­te­le­vän saa­man­sa luot­ta­muk­sen mu­kai­ses­ti ja hoi­ta­van teh­tä­vää par­haan­sa mu­kaan.

Mielipiteet
23.8.2021 9.00

Apua ja opas­tus­ta di­gi­a­si­oin­tiin on saa­ta­vis­sa yh­dis­tyk­sil­tä, yri­tyk­sil­tä, sää­ti­öil­tä, kir­jas­tois­ta ja kan­sa­lai­so­pis­tois­sa sekä va­paa­eh­toi­sil­ta aut­ta­jil­ta. Ikäih­mi­sil­le lap­sen­lap­set ovat ver­ra­ton apu. Kui­lu pal­ve­lu­jen ää­rel­le pää­se­mi­ses­sä kui­ten­kin sy­ve­nee koko ajan. Apu on ta­voit­ta­mat­to­mis­sa, kun et näe et­kä kuu­le kun­nol­la ja sor­met ei­vät tai­vu koh­ti pien­tä näyt­tö­ruu­tua. Ja kun lait­tei­ta ei ko­to­na edes ole. Tar­ve di­gi­a­si­oin­tiin näyt­tää ole­van suu­rin siel­lä, mis­sä mah­dol­li­suuk­sia sii­hen on vä­hi­ten.

Mielipiteet
23.8.2021 9.00

Apua ja opas­tus­ta di­gi­a­si­oin­tiin on saa­ta­vis­sa yh­dis­tyk­sil­tä, yri­tyk­sil­tä, sää­ti­öil­tä, kir­jas­tois­ta ja kan­sa­lai­so­pis­tois­sa sekä va­paa­eh­toi­sil­ta aut­ta­jil­ta. Ikäih­mi­sil­le lap­sen­lap­set ovat ver­ra­ton apu. Kui­lu pal­ve­lu­jen ää­rel­le pää­se­mi­ses­sä kui­ten­kin sy­ve­nee koko ajan. Apu on ta­voit­ta­mat­to­mis­sa, kun et näe et­kä kuu­le kun­nol­la ja sor­met ei­vät tai­vu koh­ti pien­tä näyt­tö­ruu­tua. Ja kun lait­tei­ta ei ko­to­na edes ole. Tar­ve di­gi­a­si­oin­tiin näyt­tää ole­van suu­rin siel­lä, mis­sä mah­dol­li­suuk­sia sii­hen on vä­hi­ten.

Mielipiteet
20.8.2021 8.45

MIELIPIDE: Tohmajärvi tarvitsee kulttuuria ja liikennekulttuuria

Toh­ma­jär­vel­lä ky­sel­lään par­hail­laan kun­ta­lais­ten kä­si­tyk­siä vuo­sien 2021-26 kun­tast­ra­te­gi­as­ta. Ky­sy­tään myös kun­ta­taa­ja­man ke­hit­tä­mi­ses­tä ja sen viih­tyi­syy­den li­sää­mi­ses­tä.

Mielipiteet
20.8.2021 8.45

MIELIPIDE: Tohmajärvi tarvitsee kulttuuria ja liikennekulttuuria

Toh­ma­jär­vel­lä ky­sel­lään par­hail­laan kun­ta­lais­ten kä­si­tyk­siä vuo­sien 2021-26 kun­tast­ra­te­gi­as­ta. Ky­sy­tään myös kun­ta­taa­ja­man ke­hit­tä­mi­ses­tä ja sen viih­tyi­syy­den li­sää­mi­ses­tä.

Mielipiteet
19.8.2021 8.40

Poliisien resurssit turvattava pitkäjänteisesti

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko (kesk.) jul­kis­ti elo­kuun al­ku­puo­lel­la val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön esi­tyk­sen en­si vuo­den bud­je­tik­si ja poh­jak­si koko hal­li­tuk­sen syys­kuun alun bud­jet­ti­rii­heen. Mer­kil­le pan­ta­vaa esi­tyk­ses­sä oli auk­ko po­lii­sin ra­hoi­tuk­ses­sa tu­le­val­le vuo­del­le, mikä uh­kaa mer­kit­tä­väs­ti ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan tur­vaa­mis­ta.

Mielipiteet
19.8.2021 8.40

Poliisien resurssit turvattava pitkäjänteisesti

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko (kesk.) jul­kis­ti elo­kuun al­ku­puo­lel­la val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön esi­tyk­sen en­si vuo­den bud­je­tik­si ja poh­jak­si koko hal­li­tuk­sen syys­kuun alun bud­jet­ti­rii­heen. Mer­kil­le pan­ta­vaa esi­tyk­ses­sä oli auk­ko po­lii­sin ra­hoi­tuk­ses­sa tu­le­val­le vuo­del­le, mikä uh­kaa mer­kit­tä­väs­ti ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan tur­vaa­mis­ta.

Mielipiteet
18.8.2021 6.00

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­ta­joh­ta­jat tu­li­vat val­tuus­to­kau­den alus­sa esiin läm­pi­män yh­teis­työn mer­keis­sä. Ulos­tu­lo oli erit­täin ai­heel­li­nen, sil­lä Kes­ki-Kar­ja­la ei ole yh­teis­työ­ky­kyi­sim­pien seu­tu­kun­tien mai­nees­sa.

Mielipiteet
18.8.2021 6.00

Kes­ki-Kar­ja­lan kun­ta­joh­ta­jat tu­li­vat val­tuus­to­kau­den alus­sa esiin läm­pi­män yh­teis­työn mer­keis­sä. Ulos­tu­lo oli erit­täin ai­heel­li­nen, sil­lä Kes­ki-Kar­ja­la ei ole yh­teis­työ­ky­kyi­sim­pien seu­tu­kun­tien mai­nees­sa.

Mielipiteet
12.8.2021 7.52

Susirajalta Suomen Manchesteriin

Au­to on pa­kat­tu täy­teen huo­ne­ka­lu­ja, vaat­tei­ta, kat­ti­loi­ta, as­ti­oi­ta, ver­ho­ja ja va­lo­ku­via. Ta­va­roi­ta on han­kit­tu kirp­pu­to­reil­ta, kau­pois­ta, ko­toa ja mum­min vin­til­tä. Kum­mi­tä­ti on jak­sa­nut link­kail­la tori-il­moi­tuk­sia ret­rois­ta tv-ta­sois­ta ja van­hem­mat aut­ta­neet hoi­ta­maan muut­toon liit­ty­viä käy­tän­nön asi­oi­ta. Nyt au­ton keu­la osoit­taa koh­ti Tam­pe­ret­ta. Jän­nit­tää, it­ket­tää ja hir­vit­tää, mut­ta sa­maan ai­kaan ei malt­tai­si odot­taa uut­ta eri­lais­ta elä­mää ja sen tuo­mia muu­tok­sia.

Mielipiteet
12.8.2021 7.52

Susirajalta Suomen Manchesteriin

Au­to on pa­kat­tu täy­teen huo­ne­ka­lu­ja, vaat­tei­ta, kat­ti­loi­ta, as­ti­oi­ta, ver­ho­ja ja va­lo­ku­via. Ta­va­roi­ta on han­kit­tu kirp­pu­to­reil­ta, kau­pois­ta, ko­toa ja mum­min vin­til­tä. Kum­mi­tä­ti on jak­sa­nut link­kail­la tori-il­moi­tuk­sia ret­rois­ta tv-ta­sois­ta ja van­hem­mat aut­ta­neet hoi­ta­maan muut­toon liit­ty­viä käy­tän­nön asi­oi­ta. Nyt au­ton keu­la osoit­taa koh­ti Tam­pe­ret­ta. Jän­nit­tää, it­ket­tää ja hir­vit­tää, mut­ta sa­maan ai­kaan ei malt­tai­si odot­taa uut­ta eri­lais­ta elä­mää ja sen tuo­mia muu­tok­sia.

Mielipiteet
10.8.2021 10.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Ammattiohjauksen sijasta sijoituskoulua

Oli­si­pa mi­nua pai­nos­tet­tu ylä­as­teel­la ym­mär­tä­mään ta­lou­den­hal­lin­taa sekä si­joit­ta­mis­ta sa­mal­la vo­lyy­mil­la, kuin mi­nua pai­nos­tet­tiin va­lit­se­maan unel­ma-am­mat­ti. Am­mat­ti, joka ei ol­lut lä­hel­lä­kään ny­kyis­tä ura­pol­ku­a­ni. Ura­pol­kua, jol­ta pouk­koi­len jat­ku­vas­ti ris­teyk­sien il­me­tes­sä toi­saal­le.

Mielipiteet
10.8.2021 10.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Ammattiohjauksen sijasta sijoituskoulua

Oli­si­pa mi­nua pai­nos­tet­tu ylä­as­teel­la ym­mär­tä­mään ta­lou­den­hal­lin­taa sekä si­joit­ta­mis­ta sa­mal­la vo­lyy­mil­la, kuin mi­nua pai­nos­tet­tiin va­lit­se­maan unel­ma-am­mat­ti. Am­mat­ti, joka ei ol­lut lä­hel­lä­kään ny­kyis­tä ura­pol­ku­a­ni. Ura­pol­kua, jol­ta pouk­koi­len jat­ku­vas­ti ris­teyk­sien il­me­tes­sä toi­saal­le.

Mielipiteet
3.8.2021 12.00

PÄÄKIRJOITUS: Koronakurissa ei lipsumisen varaa

Suo­men lin­ja ko­ro­nan se­lät­tä­mi­ses­sä pe­rus­tuu tes­taa­mi­seen, jäl­jit­tä­mi­seen ja ka­ran­tee­niin. Kol­me toi­men­pi­det­tä, jot­ka no­pe­as­ti toi­mi­tet­tui­na ovat te­hon­neet vii­me viik­koi­hin saak­ka.

Mielipiteet
3.8.2021 12.00

PÄÄKIRJOITUS: Koronakurissa ei lipsumisen varaa

Suo­men lin­ja ko­ro­nan se­lät­tä­mi­ses­sä pe­rus­tuu tes­taa­mi­seen, jäl­jit­tä­mi­seen ja ka­ran­tee­niin. Kol­me toi­men­pi­det­tä, jot­ka no­pe­as­ti toi­mi­tet­tui­na ovat te­hon­neet vii­me viik­koi­hin saak­ka.

Tuija Marienberg

Mielipiteet
27.7.2021 10.17

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Augustasta kasvoi Suomen paksuin havupuu

Jos­kus on kun­ni­a­kas­ta ol­la pak­su, pak­sum­pi kuin ku­kaan toi­nen. Tä­män kun­ni­an on saa­nut Koi­vi­kon pi­ha­pii­ris­sä kas­va­va eu­roo­pan­leh­ti­kuu­si (La­rix de­ci­dua).

Tuija Marienberg

Mielipiteet
27.7.2021 10.17

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Augustasta kasvoi Suomen paksuin havupuu

Jos­kus on kun­ni­a­kas­ta ol­la pak­su, pak­sum­pi kuin ku­kaan toi­nen. Tä­män kun­ni­an on saa­nut Koi­vi­kon pi­ha­pii­ris­sä kas­va­va eu­roo­pan­leh­ti­kuu­si (La­rix de­ci­dua).

Uimarannoilla on syytä muistaa hyvät käytöstavat ja huolehtia itse roskiensa siivoamisesta. Kuvituskuva.

Uimarannoilla on syytä muistaa hyvät käytöstavat ja huolehtia itse roskiensa siivoamisesta. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Mielipiteet
23.7.2021 14.24

KOMMENTTI: Rantoja riittää kaikille

Ylei­sil­lä ui­ma­ran­noil­la pä­te­vät eri sään­nöt kuin omas­sa mök­ki­ran­nas­sa. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa on Kes­ki-Kar­ja­lan­kin alu­eel­la kes­kus­tel­tu vä­lil­lä na­pa­kas­ti­kin muun mu­as­sa sii­tä, mis­sä koi­ria saa uit­taa ja kuka vas­taa ran­to­jen siis­tey­des­tä.

Uimarannoilla on syytä muistaa hyvät käytöstavat ja huolehtia itse roskiensa siivoamisesta. Kuvituskuva.

Uimarannoilla on syytä muistaa hyvät käytöstavat ja huolehtia itse roskiensa siivoamisesta. Kuvituskuva.

Roosa Sallinen

Mielipiteet
23.7.2021 14.24

KOMMENTTI: Rantoja riittää kaikille

Ylei­sil­lä ui­ma­ran­noil­la pä­te­vät eri sään­nöt kuin omas­sa mök­ki­ran­nas­sa. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa on Kes­ki-Kar­ja­lan­kin alu­eel­la kes­kus­tel­tu vä­lil­lä na­pa­kas­ti­kin muun mu­as­sa sii­tä, mis­sä koi­ria saa uit­taa ja kuka vas­taa ran­to­jen siis­tey­des­tä.

Mielipiteet
20.7.2021 19.00

PÄÄKIRJOITUS: Maaseutu tarvitsee molempia

Ky­lä­tie­tä kur­vail­les­sa vas­taan tu­lee use­am­pi au­to, saat­taa­pa hel­le­päi­vän aa­mu­na ta­va­ta tiel­tä tar­mok­kaas­ti pol­ke­van maas­to­pyö­räi­li­jän. Vas­taan­tu­li­joi­den hen­ki­löl­li­syy­des­tä ei ole aa­vis­tus­ta­kaan.

Mielipiteet
20.7.2021 19.00

PÄÄKIRJOITUS: Maaseutu tarvitsee molempia

Ky­lä­tie­tä kur­vail­les­sa vas­taan tu­lee use­am­pi au­to, saat­taa­pa hel­le­päi­vän aa­mu­na ta­va­ta tiel­tä tar­mok­kaas­ti pol­ke­van maas­to­pyö­räi­li­jän. Vas­taan­tu­li­joi­den hen­ki­löl­li­syy­des­tä ei ole aa­vis­tus­ta­kaan.

Mielipiteet
14.7.2021 9.12

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kanada antaa meille aikamatkan tulevaan – eikä hyvältä näytä

Ka­na­dan +50 cel­siu­sas­teen hel­teet ovat vii­mei­nen myrs­ky­va­roi­tus Suo­mel­le. Ka­na­dan yleis­ra­di­oyh­tiö CBC uu­ti­soi vii­me vii­kol­la, et­tä Itä-Ka­na­das­sa oli käyn­nis­sä kak­si­sa­taa tu­li­pa­loa. Suo­mi ja Ka­na­dan ovat sa­mal­la le­veys­pii­ril­lä, jo­ten uu­ti­set At­lan­tin toi­sel­ta puo­lel­ta ovat huo­les­tut­ta­via.

Mielipiteet
14.7.2021 9.12

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kanada antaa meille aikamatkan tulevaan – eikä hyvältä näytä

Ka­na­dan +50 cel­siu­sas­teen hel­teet ovat vii­mei­nen myrs­ky­va­roi­tus Suo­mel­le. Ka­na­dan yleis­ra­di­oyh­tiö CBC uu­ti­soi vii­me vii­kol­la, et­tä Itä-Ka­na­das­sa oli käyn­nis­sä kak­si­sa­taa tu­li­pa­loa. Suo­mi ja Ka­na­dan ovat sa­mal­la le­veys­pii­ril­lä, jo­ten uu­ti­set At­lan­tin toi­sel­ta puo­lel­ta ovat huo­les­tut­ta­via.

Mielipiteet
8.7.2021 12.10

PÄÄKIRJOITUS: Kukkahattutädin terveiset

Läh­tö­koh­tai­ses­ti olen ai­na nuor­ten puo­lel­la ja ha­lu­ai­sin ol­la sitä edel­leen, mut­ta vii­me ai­ko­jen ta­pah­tu­mien jäl­keen olen jou­tu­nut so­vit­te­le­maan kuk­ka­hat­tua pää­hä­ni usei­ta ker­to­ja.

Mielipiteet
8.7.2021 12.10

PÄÄKIRJOITUS: Kukkahattutädin terveiset

Läh­tö­koh­tai­ses­ti olen ai­na nuor­ten puo­lel­la ja ha­lu­ai­sin ol­la sitä edel­leen, mut­ta vii­me ai­ko­jen ta­pah­tu­mien jäl­keen olen jou­tu­nut so­vit­te­le­maan kuk­ka­hat­tua pää­hä­ni usei­ta ker­to­ja.

Mielipiteet
28.6.2021 19.08

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kesän varma äänimerkki

Suo­men su­vea vä­rit­tää yk­si tyy­pil­li­nen kuu­lo­ha­vain­to, joka seu­raa kul­ki­jaa niin mar­ja­met­sään, mato-on­gel­le kuin lep­poi­siin lu­ku­het­kiin riip­pu­kei­nus­sa. Ke­sä­te­at­te­rin kat­so­mos­ta­kin sen voi hil­jai­si­na het­ki­nä ta­voit­taa.

Mielipiteet
28.6.2021 19.08

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kesän varma äänimerkki

Suo­men su­vea vä­rit­tää yk­si tyy­pil­li­nen kuu­lo­ha­vain­to, joka seu­raa kul­ki­jaa niin mar­ja­met­sään, mato-on­gel­le kuin lep­poi­siin lu­ku­het­kiin riip­pu­kei­nus­sa. Ke­sä­te­at­te­rin kat­so­mos­ta­kin sen voi hil­jai­si­na het­ki­nä ta­voit­taa.

Mielipiteet
28.6.2021 12.01

Virkistystoimintaa ja edunvalvontaa digiajassa

Kes­ki-Kar­ja­lan Di­a­be­te­syh­dis­tys pyr­kii ko­ko­a­maan jä­sen­ten­sä säh­kö­pos­ti­o­soit­tei­ta Di­a­be­tes­lii­ton jä­sen­re­kis­te­riin. Olem­me osa pe­rin ny­ky­ai­kais­ta on­gel­maa. Yhä enem­män pal­ve­lui­ta siir­tyy di­gi­poh­jai­sik­si mut­ta kaik­ki pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vat ei­vät ole näil­lä vä­li­neil­lä saa­vu­tet­ta­vis­sa. Oli­si hyvä saa­da tie­to, ket­kä ovat säh­kö­pos­ti­o­soit­teen pääs­sä ja ket­kä ei­vät.

Mielipiteet
28.6.2021 12.01

Virkistystoimintaa ja edunvalvontaa digiajassa

Kes­ki-Kar­ja­lan Di­a­be­te­syh­dis­tys pyr­kii ko­ko­a­maan jä­sen­ten­sä säh­kö­pos­ti­o­soit­tei­ta Di­a­be­tes­lii­ton jä­sen­re­kis­te­riin. Olem­me osa pe­rin ny­ky­ai­kais­ta on­gel­maa. Yhä enem­män pal­ve­lui­ta siir­tyy di­gi­poh­jai­sik­si mut­ta kaik­ki pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vat ei­vät ole näil­lä vä­li­neil­lä saa­vu­tet­ta­vis­sa. Oli­si hyvä saa­da tie­to, ket­kä ovat säh­kö­pos­ti­o­soit­teen pääs­sä ja ket­kä ei­vät.

Mielipiteet
23.6.2021 8.24

Kuntien jähmeydestä

Olen ol­lut kun­nan­val­tuu­tet­tu vuo­des­ta 2005 as­ti. Vaik­ka olen ol­lut pit­kään val­tuu­tet­tu, mi­nus­ta ei ole tul­lut kun­taus­ko­vais­ta. Kun­taus­ko­vai­nen tai­taa ter­mi­nä ol­la oman ajat­te­lu­ni tu­los­ta ja lie­nee pai­kal­laan ava­ta kä­si­tet­tä: Kun­taus­ko­vai­nen pi­tää kun­tia eri­tyi­sen te­hok­kai­na lai­tok­si­na. Oi­kein kun­taus­koon hai­rah­ta­nut voi jopa pa­hoit­taa mie­len­sä, mi­kä­li kun­tien te­hok­kuus ky­see­na­lais­te­taan. Oi­kein kir­ka­sot­sai­nen kun­taus­ko voi ajoit­tain so­kais­ta te­rä­vän­kin mie­len.

Mielipiteet
23.6.2021 8.24

Kuntien jähmeydestä

Olen ol­lut kun­nan­val­tuu­tet­tu vuo­des­ta 2005 as­ti. Vaik­ka olen ol­lut pit­kään val­tuu­tet­tu, mi­nus­ta ei ole tul­lut kun­taus­ko­vais­ta. Kun­taus­ko­vai­nen tai­taa ter­mi­nä ol­la oman ajat­te­lu­ni tu­los­ta ja lie­nee pai­kal­laan ava­ta kä­si­tet­tä: Kun­taus­ko­vai­nen pi­tää kun­tia eri­tyi­sen te­hok­kai­na lai­tok­si­na. Oi­kein kun­taus­koon hai­rah­ta­nut voi jopa pa­hoit­taa mie­len­sä, mi­kä­li kun­tien te­hok­kuus ky­see­na­lais­te­taan. Oi­kein kir­ka­sot­sai­nen kun­taus­ko voi ajoit­tain so­kais­ta te­rä­vän­kin mie­len.

Mielipiteet
18.6.2021 15.28

Liike Nyt Kitee ja Tohmajärvi kiittää

576 ki­tee­läis­tä ja 209 toh­ma­jär­ve­läis­tä luot­ti­vat mei­hin. Nämä ovat hy­viä lu­ku­ja huo­mi­oi­den se, et­tä läk­sim­me maa­lis­kuus­sa liik­keel­le täy­sin tyh­jäs­tä.

Mielipiteet
18.6.2021 15.28

Liike Nyt Kitee ja Tohmajärvi kiittää

576 ki­tee­läis­tä ja 209 toh­ma­jär­ve­läis­tä luot­ti­vat mei­hin. Nämä ovat hy­viä lu­ku­ja huo­mi­oi­den se, et­tä läk­sim­me maa­lis­kuus­sa liik­keel­le täy­sin tyh­jäs­tä.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
17.6.2021 11.23

Teliaa ja pikseleitä

Te­lia Fin­land kaa­pe­li­verk­ko­yh­teys on ol­lut jo viik­ko­ja epä­kun­nos­sa Ki­teel­lä. Kor­jau­sy­ri­tyk­siä on teh­ty usei­ta. Pik­se­li­mös­söi­nen tv-kuva ko­et­te­lee alu­een asuk­kai­den kär­si­väl­li­syyt­tä. Te­li­an asi­a­kas­pal­ve­lu on osoit­ta­nut myös vä­lin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä, kun lu­pauk­ses­ta huo­li­mat­ta Te­lia ei ot­ta­nut yh­teyt­tä ta­lo­yh­ti­öm­me edus­ta­jaan. Kor­jaus­hen­ki­lön saa­mi­nen on teh­ty by­rok­raat­ti­sek­si – il­mei­ses­ti ai­van tar­koi­tuk­sel­la. Si­säi­nen vies­tin­tä Te­li­an asi­a­kas­tu­es­sa vai­kut­taa myös vas­tuut­to­mal­ta.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
17.6.2021 11.23

Teliaa ja pikseleitä

Te­lia Fin­land kaa­pe­li­verk­ko­yh­teys on ol­lut jo viik­ko­ja epä­kun­nos­sa Ki­teel­lä. Kor­jau­sy­ri­tyk­siä on teh­ty usei­ta. Pik­se­li­mös­söi­nen tv-kuva ko­et­te­lee alu­een asuk­kai­den kär­si­väl­li­syyt­tä. Te­li­an asi­a­kas­pal­ve­lu on osoit­ta­nut myös vä­lin­pi­tä­mät­tö­myyt­tä, kun lu­pauk­ses­ta huo­li­mat­ta Te­lia ei ot­ta­nut yh­teyt­tä ta­lo­yh­ti­öm­me edus­ta­jaan. Kor­jaus­hen­ki­lön saa­mi­nen on teh­ty by­rok­raat­ti­sek­si – il­mei­ses­ti ai­van tar­koi­tuk­sel­la. Si­säi­nen vies­tin­tä Te­li­an asi­a­kas­tu­es­sa vai­kut­taa myös vas­tuut­to­mal­ta.

Mielipiteet
14.6.2021 11.16

Järven kohtalo

Kuu­si vuot­ta sit­ten Toh­ma­jär­vel­lä pe­rus­tet­tiin yh­dis­tyk­sem­me "Puh­das Toh­ma­jär­vi" edis­tä­mään jär­ven ym­pä­ris­tön ja ve­den ti­laa. Kat­soin juu­ri ne­tis­tä yh­dis­tyk­sen etu­si­vul­la ole­vaa kau­nis­ta ku­vaa jär­vem­me ran­nas­ta. Se on var­maan­kin haa­ve­ku­va sii­tä, mil­lai­sia jär­vem­me ran­to­jen pi­täi­si ol­la ja mil­lai­sia ne oli­vat en­nen 50-lu­vul­la teh­tyä jär­ven­las­kua. Re­hel­li­syy­den ni­mis­sä toi­voi­sin kui­ten­kin ku­vaa ny­kyi­ses­tä to­del­li­suu­des­ta: rä­met­ty­neet sois­tu­neet ran­nat kym­me­nien el­lei sa­to­jen met­rien le­vey­del­tä ja siel­lä pa­ju­jen, kais­lo­jen ja jär­vi­ruo­ko­jen muo­dos­ta­maa ry­teik­köä. Ikä­vin­tä on, et­tä tämä ran­to­jen tu­hou­tu­mi­sen tila ete­nee koko ajan.

Mielipiteet
14.6.2021 11.16

Järven kohtalo

Kuu­si vuot­ta sit­ten Toh­ma­jär­vel­lä pe­rus­tet­tiin yh­dis­tyk­sem­me "Puh­das Toh­ma­jär­vi" edis­tä­mään jär­ven ym­pä­ris­tön ja ve­den ti­laa. Kat­soin juu­ri ne­tis­tä yh­dis­tyk­sen etu­si­vul­la ole­vaa kau­nis­ta ku­vaa jär­vem­me ran­nas­ta. Se on var­maan­kin haa­ve­ku­va sii­tä, mil­lai­sia jär­vem­me ran­to­jen pi­täi­si ol­la ja mil­lai­sia ne oli­vat en­nen 50-lu­vul­la teh­tyä jär­ven­las­kua. Re­hel­li­syy­den ni­mis­sä toi­voi­sin kui­ten­kin ku­vaa ny­kyi­ses­tä to­del­li­suu­des­ta: rä­met­ty­neet sois­tu­neet ran­nat kym­me­nien el­lei sa­to­jen met­rien le­vey­del­tä ja siel­lä pa­ju­jen, kais­lo­jen ja jär­vi­ruo­ko­jen muo­dos­ta­maa ry­teik­köä. Ikä­vin­tä on, et­tä tämä ran­to­jen tu­hou­tu­mi­sen tila ete­nee koko ajan.

Mielipiteet
9.6.2021 7.57

PÄÄKIRJOITUS: Yhteisöllisyys on meidän rikkaus

Vii­kon­lop­pu­na kou­lu­jen pää­tös­juh­lis­sa pi­de­tyis­sä pu­heis­sa nou­si mon­ta ker­taa esiin yh­tei­söl­li­syys, toi­sen tu­ke­mi­nen ja toi­ses­ta vä­lit­tä­mi­nen. Vai­kea vuo­si on osoit­ta­nut sen, et­tä yh­des­sä teh­den sel­vi­äm­me mo­nis­ta elä­män haas­teis­ta.

Mielipiteet
9.6.2021 7.57

PÄÄKIRJOITUS: Yhteisöllisyys on meidän rikkaus

Vii­kon­lop­pu­na kou­lu­jen pää­tös­juh­lis­sa pi­de­tyis­sä pu­heis­sa nou­si mon­ta ker­taa esiin yh­tei­söl­li­syys, toi­sen tu­ke­mi­nen ja toi­ses­ta vä­lit­tä­mi­nen. Vai­kea vuo­si on osoit­ta­nut sen, et­tä yh­des­sä teh­den sel­vi­äm­me mo­nis­ta elä­män haas­teis­ta.

Mielipiteet
7.6.2021 16.05

Katiskavarkaalle

Hei sinä ka­tis­ka­va­ras, joka veit tou­ko­kuun vii­me­päi­vi­nä Py­hä­jär­ven Mus­ta­lah­den­se­läl­tä ka­tis­kan. Se oli mi­nun äi­tien­päi­vä­lah­ja lap­sil­ta. Lap­sil­ta saa­dut lah­jat ovat ai­nut­ker­tai­sia.'

Mielipiteet
7.6.2021 16.05

Katiskavarkaalle

Hei sinä ka­tis­ka­va­ras, joka veit tou­ko­kuun vii­me­päi­vi­nä Py­hä­jär­ven Mus­ta­lah­den­se­läl­tä ka­tis­kan. Se oli mi­nun äi­tien­päi­vä­lah­ja lap­sil­ta. Lap­sil­ta saa­dut lah­jat ovat ai­nut­ker­tai­sia.'

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
7.6.2021 8.15

Päälletaiteilijan motiivi?

Kau­nis sei­nä­maa­laus­ko­ko­nai­suus oli vie­lä 30.5.2021 Pää­ty­en­tien ja Toh­ma­jär­ven tien ris­teyk­sen ali­ku­lus­sa. Ku­vas­sa otos täs­tä ko­ko­nai­suu­des­ta, jon­ka pääl­le on jo spra­y­maa­lat­tu. Jo­kai­nen voi omin sil­min käy­dä tä­män to­te­a­mas­sa. Mikä mah­taa ol­la pääl­le­tai­tei­li­jan mo­tii­vi? Toi­vot­ta­vas­ti hän ai­kuis­tu­es­saan ar­vos­taa mui­den­kin te­ke­mää tai­det­ta. Tai­de­ter­vei­sin

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
7.6.2021 8.15

Päälletaiteilijan motiivi?

Kau­nis sei­nä­maa­laus­ko­ko­nai­suus oli vie­lä 30.5.2021 Pää­ty­en­tien ja Toh­ma­jär­ven tien ris­teyk­sen ali­ku­lus­sa. Ku­vas­sa otos täs­tä ko­ko­nai­suu­des­ta, jon­ka pääl­le on jo spra­y­maa­lat­tu. Jo­kai­nen voi omin sil­min käy­dä tä­män to­te­a­mas­sa. Mikä mah­taa ol­la pääl­le­tai­tei­li­jan mo­tii­vi? Toi­vot­ta­vas­ti hän ai­kuis­tu­es­saan ar­vos­taa mui­den­kin te­ke­mää tai­det­ta. Tai­de­ter­vei­sin

Mielipiteet
4.6.2021 8.52

Tohmajärven Eläkkeensaajat ry:n julkilausuma

Toh­ma­jär­ven Eläk­keen­saa­jain ke­vät­kous päät­ti teh­dä jul­ki­lau­su­man Siun so­ten Toh­ma­jär­ven ter­vey­sa­se­man pal­ve­lu­jen ti­lan­tees­ta. Lää­kä­rin suo­rit­ta­miin hoi­don­tar­peen ar­vi­oin­tei­hin ai­ko­ja ei ole saa­tu riit­tä­väs­ti, jos ol­len­kaan. Siun so­ten puo­lel­ta asi­ak­kail­l­le an­ne­tun yh­dys­hen­ki­lön, sai­raan­hoi­ta­jan, vas­taa­ja­pu­he­lin­pal­ve­lu tuot­taa myös han­ka­luuk­sia, ikäih­mi­sil­lä kun al­kaa ol­la va­jaus­ta näkö- ja kuu­lo­ais­teis­sa.

Mielipiteet
4.6.2021 8.52

Tohmajärven Eläkkeensaajat ry:n julkilausuma

Toh­ma­jär­ven Eläk­keen­saa­jain ke­vät­kous päät­ti teh­dä jul­ki­lau­su­man Siun so­ten Toh­ma­jär­ven ter­vey­sa­se­man pal­ve­lu­jen ti­lan­tees­ta. Lää­kä­rin suo­rit­ta­miin hoi­don­tar­peen ar­vi­oin­tei­hin ai­ko­ja ei ole saa­tu riit­tä­väs­ti, jos ol­len­kaan. Siun so­ten puo­lel­ta asi­ak­kail­l­le an­ne­tun yh­dys­hen­ki­lön, sai­raan­hoi­ta­jan, vas­taa­ja­pu­he­lin­pal­ve­lu tuot­taa myös han­ka­luuk­sia, ikäih­mi­sil­lä kun al­kaa ol­la va­jaus­ta näkö- ja kuu­lo­ais­teis­sa.

Vaaliuurnille pääsee vaikuttamaan huomenna alkavassa ennakkoäänestyksessä. Kuvituskuva.

Vaaliuurnille pääsee vaikuttamaan huomenna alkavassa ennakkoäänestyksessä. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
25.5.2021 8.38

PÄÄKIRJOITUS: Paljon pelissä paikallisesti

Ää­nes­tä­mi­nen on ai­noa konk­reet­ti­nen kei­no, jol­la kun­ta­lai­nen voi vai­kut­taa pai­kal­li­seen pää­tök­sen­te­koon. Kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa hoi­de­taan mei­dän kaik­kien yh­tei­siä asi­oi­ta, yh­tei­sek­si hy­väk­si. So­te­pää­tök­set liu­ku­vat yhä kau­em­mas maa­kun­nal­li­sen pää­tök­sen­te­on suun­taan, mut­ta val­tuus­toil­la on yhä edel­leen vank­ka ja­lan­si­ja pai­kal­li­se­na toi­mie­li­me­nä.

Vaaliuurnille pääsee vaikuttamaan huomenna alkavassa ennakkoäänestyksessä. Kuvituskuva.

Vaaliuurnille pääsee vaikuttamaan huomenna alkavassa ennakkoäänestyksessä. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Mielipiteet
25.5.2021 8.38

PÄÄKIRJOITUS: Paljon pelissä paikallisesti

Ää­nes­tä­mi­nen on ai­noa konk­reet­ti­nen kei­no, jol­la kun­ta­lai­nen voi vai­kut­taa pai­kal­li­seen pää­tök­sen­te­koon. Kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa hoi­de­taan mei­dän kaik­kien yh­tei­siä asi­oi­ta, yh­tei­sek­si hy­väk­si. So­te­pää­tök­set liu­ku­vat yhä kau­em­mas maa­kun­nal­li­sen pää­tök­sen­te­on suun­taan, mut­ta val­tuus­toil­la on yhä edel­leen vank­ka ja­lan­si­ja pai­kal­li­se­na toi­mie­li­me­nä.

Tuija Marienberg

Mielipiteet
12.5.2021 6.13

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Luomutarkastus etänä

Au­rin­koi­se­na ke­vät­päi­vä­nä luo­mu­vil­je­li­jän pu­he­lin pi­rah­taa, pä­räh­tää tai soit­taa Säk­ki­jär­ven polk­kaa, mi­kä­li sel­lai­nen sat­tuu hä­nen soit­to­ää­ne­nään ole­maan.

Tuija Marienberg

Mielipiteet
12.5.2021 6.13

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Luomutarkastus etänä

Au­rin­koi­se­na ke­vät­päi­vä­nä luo­mu­vil­je­li­jän pu­he­lin pi­rah­taa, pä­räh­tää tai soit­taa Säk­ki­jär­ven polk­kaa, mi­kä­li sel­lai­nen sat­tuu hä­nen soit­to­ää­ne­nään ole­maan.

Mielipiteet
5.5.2021 0.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Punainen Risti on minun juttu

Aja­tus kan­sain­vä­li­sen ja puo­lu­eet­to­man avus­tus­jär­jes­tön tar­pees­ta syn­tyi Poh­jois-Ita­li­as­sa, Sol­fe­ri­non tais­te­luis­sa 1859. Siel­lä Sveit­si­läi­nen Hen­ry Du­nant jär­jes­ti va­paa­eh­toi­sia aut­ta­maan Sol­fe­ri­non tais­te­lun uh­re­ja. Kir­jas­saan Sol­fe­ri­non muis­to (1862). hän esit­ti, et­tä kaik­kiin mai­hin pe­rus­tet­tai­siin va­paa­eh­toi­nen jär­jes­tö avus­ta­maan so­da­nai­kais­ta lää­kin­tä­huol­toa ja et­tä haa­voit­tu­nei­den hoi­to tur­vat­tai­siin kan­sain­vä­li­sin so­pi­muk­sin.

Mielipiteet
5.5.2021 0.00

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Punainen Risti on minun juttu

Aja­tus kan­sain­vä­li­sen ja puo­lu­eet­to­man avus­tus­jär­jes­tön tar­pees­ta syn­tyi Poh­jois-Ita­li­as­sa, Sol­fe­ri­non tais­te­luis­sa 1859. Siel­lä Sveit­si­läi­nen Hen­ry Du­nant jär­jes­ti va­paa­eh­toi­sia aut­ta­maan Sol­fe­ri­non tais­te­lun uh­re­ja. Kir­jas­saan Sol­fe­ri­non muis­to (1862). hän esit­ti, et­tä kaik­kiin mai­hin pe­rus­tet­tai­siin va­paa­eh­toi­nen jär­jes­tö avus­ta­maan so­da­nai­kais­ta lää­kin­tä­huol­toa ja et­tä haa­voit­tu­nei­den hoi­to tur­vat­tai­siin kan­sain­vä­li­sin so­pi­muk­sin.

Mielipiteet
3.5.2021 8.32

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Vastuullisuutta ja ystävällisyyttä arjen tueksi

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mis­ta on vil­leim­mis­sä ske­naa­ri­ois­sa po­vat­tu jo al­ku­ke­sään. Täl­lä het­kel­lä to­sin tun­tuu, et­tä ro­ko­tus­vuo­ron odot­ta­mi­nen ei näy­tä lä­hes­ty­vän lai­sin­kaan sa­maa tah­tia kuin op­ti­mis­ti­sem­mat jo vä­läyt­te­le­vät maa­il­man pa­lau­tu­mis­ta nor­maa­li­o­loi­hin.

Mielipiteet
3.5.2021 8.32

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Vastuullisuutta ja ystävällisyyttä arjen tueksi

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mis­ta on vil­leim­mis­sä ske­naa­ri­ois­sa po­vat­tu jo al­ku­ke­sään. Täl­lä het­kel­lä to­sin tun­tuu, et­tä ro­ko­tus­vuo­ron odot­ta­mi­nen ei näy­tä lä­hes­ty­vän lai­sin­kaan sa­maa tah­tia kuin op­ti­mis­ti­sem­mat jo vä­läyt­te­le­vät maa­il­man pa­lau­tu­mis­ta nor­maa­li­o­loi­hin.

Mielipiteet
3.5.2021 8.01

MIELIPIDE: Suden lajipuhtaus

Luon­non­va­ra­kes­kus tie­dot­ti uu­siu­tu­nees­ta dna tes­tauk­ses­taan su­den­kin pe­ri­män sel­vit­tä­mi­ses­sä. Uu­si me­ne­tel­mä sel­vit­tää ai­em­paa tar­kem­min su­den ja koi­ran ris­tey­mät. Tämä uu­si me­ne­tel­mä löy­si ai­na­kin kak­si uut­ta su­den ja koi­ran ris­tey­mää, jot­ka ai­em­min oli mää­ri­tel­ty puh­taik­si su­sik­si. Toi­nen näis­tä tes­ta­tuis­ta yk­si­löis­tä oli Toh­ma­jär­vel­lä 2015 au­ton al­le jää­nyt ne­li­vuo­ti­as uros­su­si, joka uu­del­la me­ne­tel­mäl­lä osoit­tau­tui kol­man­nen pol­ven ta­kai­sin­ris­tey­mäk­si. Eli se oli osit­tain koi­ra. Koi­ra­su­si on suo­mes­sa luo­ki­tel­tu hai­tal­li­sek­si vie­ras­la­jik­si, se tu­lee pois­taa luon­nos­ta.

Mielipiteet
3.5.2021 8.01

MIELIPIDE: Suden lajipuhtaus

Luon­non­va­ra­kes­kus tie­dot­ti uu­siu­tu­nees­ta dna tes­tauk­ses­taan su­den­kin pe­ri­män sel­vit­tä­mi­ses­sä. Uu­si me­ne­tel­mä sel­vit­tää ai­em­paa tar­kem­min su­den ja koi­ran ris­tey­mät. Tämä uu­si me­ne­tel­mä löy­si ai­na­kin kak­si uut­ta su­den ja koi­ran ris­tey­mää, jot­ka ai­em­min oli mää­ri­tel­ty puh­taik­si su­sik­si. Toi­nen näis­tä tes­ta­tuis­ta yk­si­löis­tä oli Toh­ma­jär­vel­lä 2015 au­ton al­le jää­nyt ne­li­vuo­ti­as uros­su­si, joka uu­del­la me­ne­tel­mäl­lä osoit­tau­tui kol­man­nen pol­ven ta­kai­sin­ris­tey­mäk­si. Eli se oli osit­tain koi­ra. Koi­ra­su­si on suo­mes­sa luo­ki­tel­tu hai­tal­li­sek­si vie­ras­la­jik­si, se tu­lee pois­taa luon­nos­ta.

Mielipiteet
30.4.2021 13.15

PÄÄKIRJOITUS: Mitä viranhaltijalta voi odottaa?

Vi­ran­hal­ti­ja­ka­ru­sel­li on pyö­ri­nyt Kes­ki-Kar­ja­las­sa vii­me ai­koi­na niin, et­tä ko­ke­ma­ton­ta hir­vit­tää ja hi­taim­mat ovat jo ai­ko­ja sit­ten pu­don­neet kyy­dis­tä.

Mielipiteet
30.4.2021 13.15

PÄÄKIRJOITUS: Mitä viranhaltijalta voi odottaa?

Vi­ran­hal­ti­ja­ka­ru­sel­li on pyö­ri­nyt Kes­ki-Kar­ja­las­sa vii­me ai­koi­na niin, et­tä ko­ke­ma­ton­ta hir­vit­tää ja hi­taim­mat ovat jo ai­ko­ja sit­ten pu­don­neet kyy­dis­tä.

Mielipiteet
11.11.2020 10.19

On hienoa tehdä työtä, jolla on merkitystä

Koti-Kar­ja­lan 60-juh­la­vuo­si lä­hes­tyy lop­pu­aan. Isom­pia juh­lia em­me jär­jes­tä­neet. Maa­il­mal­ta tul­lut pi­ru­lai­nen ko­ro­na lait­toi mon­ta­kin ka­pu­laa vie­lä vuo­si sit­ten mie­les­säm­me ol­lei­siin suun­ni­tel­miin.

Mielipiteet
11.11.2020 10.19

On hienoa tehdä työtä, jolla on merkitystä

Koti-Kar­ja­lan 60-juh­la­vuo­si lä­hes­tyy lop­pu­aan. Isom­pia juh­lia em­me jär­jes­tä­neet. Maa­il­mal­ta tul­lut pi­ru­lai­nen ko­ro­na lait­toi mon­ta­kin ka­pu­laa vie­lä vuo­si sit­ten mie­les­säm­me ol­lei­siin suun­ni­tel­miin.

Mielipiteet
2.8.2019 15.21

Kuninkuusravikuume kohoaa

Ku­nin­kuus­ra­vit on suo­ma­lai­sen ra­vi­ke­sän ko­ho­koh­ta. Nyt ku­nin­kuus­ra­vi­kuu­me on val­lan­nut myös Poh­jois-Kar­ja­lan.

Mielipiteet
2.8.2019 15.21

Kuninkuusravikuume kohoaa

Ku­nin­kuus­ra­vit on suo­ma­lai­sen ra­vi­ke­sän ko­ho­koh­ta. Nyt ku­nin­kuus­ra­vi­kuu­me on val­lan­nut myös Poh­jois-Kar­ja­lan.

Mielipiteet
26.7.2019 12.14

Kesäsade kastelee

Läm­pi­mät il­mat saa­pui­vat mo­nen vii­kon odo­tuk­sen jäl­keen taas ilok­sem­me. Sitä mel­kein unoh­ti, et­tä vuo­de­nai­ka­na me­nos­sa on kesä. Ai­noa, joka sii­tä muis­tut­ti, oli va­loi­sat yöt.

Mielipiteet
26.7.2019 12.14

Kesäsade kastelee

Läm­pi­mät il­mat saa­pui­vat mo­nen vii­kon odo­tuk­sen jäl­keen taas ilok­sem­me. Sitä mel­kein unoh­ti, et­tä vuo­de­nai­ka­na me­nos­sa on kesä. Ai­noa, joka sii­tä muis­tut­ti, oli va­loi­sat yöt.

Mielipiteet
26.4.2019 7.12

Kuulet enemmän silmilläsi

Hiek­ka pöl­ly­ää, kun no­pe­at ja­lat tik­kaa­vat väis­tel­len ran­taan pys­ty­tet­ty­jä muo­vi­pul­lo­ja. Edes­ta­kai­sin pul­lol­ta toi­sel­le, vä­lil­lä ta­ka­pe­rin ja vä­lil­lä si­vut­tain po­jat juok­se­vat kiih­ty­vään tah­tiin. Hen­gäs­ty­neet po­jat viit­to­vat tar­mok­kaas­ti tau­ko­jen ai­ka­na, mut­ta ään­tä­kään ei kuu­lu. Tui­jo­tam­me toi­min­taa häm­men­ty­nee­nä, kun­nes ta­ju­am­me, et­tä ky­sees­sä on ryh­mä kuu­ro­ja.

Mielipiteet
26.4.2019 7.12

Kuulet enemmän silmilläsi

Hiek­ka pöl­ly­ää, kun no­pe­at ja­lat tik­kaa­vat väis­tel­len ran­taan pys­ty­tet­ty­jä muo­vi­pul­lo­ja. Edes­ta­kai­sin pul­lol­ta toi­sel­le, vä­lil­lä ta­ka­pe­rin ja vä­lil­lä si­vut­tain po­jat juok­se­vat kiih­ty­vään tah­tiin. Hen­gäs­ty­neet po­jat viit­to­vat tar­mok­kaas­ti tau­ko­jen ai­ka­na, mut­ta ään­tä­kään ei kuu­lu. Tui­jo­tam­me toi­min­taa häm­men­ty­nee­nä, kun­nes ta­ju­am­me, et­tä ky­sees­sä on ryh­mä kuu­ro­ja.

Mielipiteet
10.4.2019 17.02

Liikenteen vaaratekijöitä: alkoholi, väsymys ja masennus

Puo­li­tois­ta viik­koa sit­ten, var­hain sun­nun­tai­aa­mu­na, Ki­teel­lä sat­tui va­ka­va lii­ken­ne­on­net­to­muus, jos­sa kuo­li vä­lit­tö­mäs­ti hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja sekä kak­si pie­nois­bus­sin mat­kus­ta­jaa. Myö­hem­min me­neh­tyi myös pie­nois­bus­sin kul­jet­ta­ja.

Mielipiteet
10.4.2019 17.02

Liikenteen vaaratekijöitä: alkoholi, väsymys ja masennus

Puo­li­tois­ta viik­koa sit­ten, var­hain sun­nun­tai­aa­mu­na, Ki­teel­lä sat­tui va­ka­va lii­ken­ne­on­net­to­muus, jos­sa kuo­li vä­lit­tö­mäs­ti hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja sekä kak­si pie­nois­bus­sin mat­kus­ta­jaa. Myö­hem­min me­neh­tyi myös pie­nois­bus­sin kul­jet­ta­ja.

Mielipiteet
4.4.2019 10.35

Nuoruus

ei ole kirosana

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten Toh­ma­jär­ven Nuo­ri­so­val­tuus­to kir­joit­ti mie­li­pi­de­o­sas­tol­la nuo­riin koh­dis­tu­vas­ta yleis­tä­mi­ses­tä. Ai­he jäi vai­vaa­maan miel­tä. Mo­net asi­at ovat vuo­sien saa­tos­sa muut­tu­neet, mut­ta nuo­riin koh­dis­tu­vat en­nak­ko­luu­lot ja yleis­tä­mi­nen ei­vät.

Mielipiteet
4.4.2019 10.35

Nuoruus

ei ole kirosana

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten Toh­ma­jär­ven Nuo­ri­so­val­tuus­to kir­joit­ti mie­li­pi­de­o­sas­tol­la nuo­riin koh­dis­tu­vas­ta yleis­tä­mi­ses­tä. Ai­he jäi vai­vaa­maan miel­tä. Mo­net asi­at ovat vuo­sien saa­tos­sa muut­tu­neet, mut­ta nuo­riin koh­dis­tu­vat en­nak­ko­luu­lot ja yleis­tä­mi­nen ei­vät.

Mielipiteet
4.4.2019 10.34

Äänestäminen on kunnianosoitus
kansalais­de­mok­ratiaa kohtaan

El­lei mi­tään eri­tyi­sen suur­ta muu­ta ta­pah­du, edus­kun­ta­vaa­lit tu­le­vat ole­maan yk­kös­pu­hee­nai­hee­na seu­raa­vat va­jaat kak­si viik­koa.

Mielipiteet
4.4.2019 10.34

Äänestäminen on kunnianosoitus
kansalais­de­mok­ratiaa kohtaan

El­lei mi­tään eri­tyi­sen suur­ta muu­ta ta­pah­du, edus­kun­ta­vaa­lit tu­le­vat ole­maan yk­kös­pu­hee­nai­hee­na seu­raa­vat va­jaat kak­si viik­koa.

Mielipiteet
29.3.2019 9.44

Haraka haraka kama ulaya

Kuu­si viik­koa Tan­sa­ni­as­sa opet­ti mi­nul­le, et­tä jos­kus en­nal­ta suun­nit­te­lu ei ole pa­ras tapa saa­da iki­muis­toi­sim­pia het­kiä. Li­säk­si maa opet­ti mi­nul­le, et­tä ai­na huo­not asi­at ei­vät lop­pu­jen lo­puk­si ole­kaan huo­no­ja. Par­haim­mil­laan ne voi­vat­kin ol­la jopa enem­män­kin hy­vää tuu­ria, jos osaat kat­soa asi­aa oi­ke­as­ta vink­ke­lis­tä.

Mielipiteet
29.3.2019 9.44

Haraka haraka kama ulaya

Kuu­si viik­koa Tan­sa­ni­as­sa opet­ti mi­nul­le, et­tä jos­kus en­nal­ta suun­nit­te­lu ei ole pa­ras tapa saa­da iki­muis­toi­sim­pia het­kiä. Li­säk­si maa opet­ti mi­nul­le, et­tä ai­na huo­not asi­at ei­vät lop­pu­jen lo­puk­si ole­kaan huo­no­ja. Par­haim­mil­laan ne voi­vat­kin ol­la jopa enem­män­kin hy­vää tuu­ria, jos osaat kat­soa asi­aa oi­ke­as­ta vink­ke­lis­tä.

Mielipiteet
29.3.2019 9.43

Henkilövaaliko?

Ylei­nen kä­si­tys lie­nee, et­tä olem­me viet­tä­neet vii­me vuo­det jon­kin­lai­sen vien­ti­te­ol­li­suu­den ai­heut­ta­man hyö­ky­aal­lon har­jal­la. Suo­ma­lai­set yri­tyk­set ovat met­sä­te­ol­li­suu­den kar­ton­ki-imus­sa saa­neet vien­nin ve­tä­mään. Vien­nin kas­vu Eu­roop­paan on yl­lät­tä­nyt po­si­tii­vi­suu­del­laan. Te­la­koil­la me­nee koh­ta­lai­ses­ti, maa­ta­lous on ku­ral­la.

Mielipiteet
29.3.2019 9.43

Henkilövaaliko?

Ylei­nen kä­si­tys lie­nee, et­tä olem­me viet­tä­neet vii­me vuo­det jon­kin­lai­sen vien­ti­te­ol­li­suu­den ai­heut­ta­man hyö­ky­aal­lon har­jal­la. Suo­ma­lai­set yri­tyk­set ovat met­sä­te­ol­li­suu­den kar­ton­ki-imus­sa saa­neet vien­nin ve­tä­mään. Vien­nin kas­vu Eu­roop­paan on yl­lät­tä­nyt po­si­tii­vi­suu­del­laan. Te­la­koil­la me­nee koh­ta­lai­ses­ti, maa­ta­lous on ku­ral­la.

Mielipiteet
15.3.2019 7.11

Nimellistä asiaa

En­tä jos minä en oli­si­kaan Riit­ta? Tar­koi­tan siis, et­tä tie­dän kyl­lä ole­va­ni minä, mut­ta jos­pa etu­ni­me­ni oli­si­kin jo­kin muu.

Mielipiteet
15.3.2019 7.11

Nimellistä asiaa

En­tä jos minä en oli­si­kaan Riit­ta? Tar­koi­tan siis, et­tä tie­dän kyl­lä ole­va­ni minä, mut­ta jos­pa etu­ni­me­ni oli­si­kin jo­kin muu.

Mielipiteet
30.1.2019 8.37

Luminen talvi työllistää urakoitsijoita

Il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen ei ole vie­lä pääs­syt mei­dän tal­vi­am­me pi­laa­maan. Pak­kas­ta ja lun­ta ol­lut riit­tä­miin myös Ete­lä-Suo­mes­sa.

Mielipiteet
30.1.2019 8.37

Luminen talvi työllistää urakoitsijoita

Il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen ei ole vie­lä pääs­syt mei­dän tal­vi­am­me pi­laa­maan. Pak­kas­ta ja lun­ta ol­lut riit­tä­miin myös Ete­lä-Suo­mes­sa.

Mielipiteet
24.1.2019 8.44

Täsmäisku ja maalaisleipää

Suo­ma­lai­sen elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den täs­mäis­ku Ber­lii­nin Grüne Woc­he-mes­suil­le on al­ku­vuo­den kirk­kain va­lon­pil­kah­dus. Ki­teel­tä näil­le vih­reil­le mes­suil­le osal­lis­tui Mo­ritz Wüsten­ber­gin gi­niä ja vod­kaa tuot­ta­va pien­tis­laa­mo. Ka­le­va­la Dis­til­le­ry teki juu­ri sen, min­kä lii­an use­at jät­tä­vät te­ke­mät­tä: meni it­se sin­ne, mis­sä po­ten­ti­aa­li­set os­ta­jat luu­raa­vat, kes­kel­le Eu­roop­paa.

Mielipiteet
24.1.2019 8.44

Täsmäisku ja maalaisleipää

Suo­ma­lai­sen elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den täs­mäis­ku Ber­lii­nin Grüne Woc­he-mes­suil­le on al­ku­vuo­den kirk­kain va­lon­pil­kah­dus. Ki­teel­tä näil­le vih­reil­le mes­suil­le osal­lis­tui Mo­ritz Wüsten­ber­gin gi­niä ja vod­kaa tuot­ta­va pien­tis­laa­mo. Ka­le­va­la Dis­til­le­ry teki juu­ri sen, min­kä lii­an use­at jät­tä­vät te­ke­mät­tä: meni it­se sin­ne, mis­sä po­ten­ti­aa­li­set os­ta­jat luu­raa­vat, kes­kel­le Eu­roop­paa.

Mielipiteet
22.1.2019 15.02

Hyvän olon ainekset ovat vierellämme

Seu­raa­va leh­tem­me il­mes­tyy tors­tai­na hy­vin­voin­ti­tee­man mer­keis­sä. Lu­vas­sa on jut­tu­ja muun mu­as­sa viih­ty­vyy­des­tä, elä­män­laa­dus­ta ja hy­vin­voin­ti­a­lan pal­ve­luis­ta.

Mielipiteet
22.1.2019 15.02

Hyvän olon ainekset ovat vierellämme

Seu­raa­va leh­tem­me il­mes­tyy tors­tai­na hy­vin­voin­ti­tee­man mer­keis­sä. Lu­vas­sa on jut­tu­ja muun mu­as­sa viih­ty­vyy­des­tä, elä­män­laa­dus­ta ja hy­vin­voin­ti­a­lan pal­ve­luis­ta.

Mielipiteet
22.1.2019 15.01

Muotishow Puhoshalliin ja elämysuintia VesPeliin

Viih­ty­vyys, elin­voi­mai­suus, oma­lei­mai­suus, ta­ri­nal­li­suus ja ve­to­voi­mai­suus ovat ol­leet vii­me ai­koi­na usein sa­noi­na huu­lil­la, kun on ol­lut pu­het­ta niin kau­pun­kist­ra­te­gi­as­ta, tu­le­vai­suu­den vi­si­ois­ta, mat­kai­lun nä­ky­mis­tä, elin­kei­no­e­lä­män edis­tä­mi­ses­tä kuin pai­kal­lis­ten ih­mis­ten hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­ses­tä­kin.

Mielipiteet
22.1.2019 15.01

Muotishow Puhoshalliin ja elämysuintia VesPeliin

Viih­ty­vyys, elin­voi­mai­suus, oma­lei­mai­suus, ta­ri­nal­li­suus ja ve­to­voi­mai­suus ovat ol­leet vii­me ai­koi­na usein sa­noi­na huu­lil­la, kun on ol­lut pu­het­ta niin kau­pun­kist­ra­te­gi­as­ta, tu­le­vai­suu­den vi­si­ois­ta, mat­kai­lun nä­ky­mis­tä, elin­kei­no­e­lä­män edis­tä­mi­ses­tä kuin pai­kal­lis­ten ih­mis­ten hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­ses­tä­kin.

Mielipiteet
22.1.2019 14.59

Vaikea matkailun yhtälö

On­ko mat­kai­lu meil­le elin­kei­no­na lii­an vai­kea yh­tä­lö rat­kais­ta­vak­si? Jo 70-lu­vul­la, kun pää­tiet ja kor­pi­tai­pa­leet täyt­tyi­vät so­dan jäl­keen vau­ras­tu­neis­ta län­si­sak­sa­lais­tu­ris­teis­ta, mar­kat jäi­vät pi­kem­min­kin Deutc­he Bun­des Ban­kiin kuin Suo­men Pank­kiin.

Mielipiteet
22.1.2019 14.59

Vaikea matkailun yhtälö

On­ko mat­kai­lu meil­le elin­kei­no­na lii­an vai­kea yh­tä­lö rat­kais­ta­vak­si? Jo 70-lu­vul­la, kun pää­tiet ja kor­pi­tai­pa­leet täyt­tyi­vät so­dan jäl­keen vau­ras­tu­neis­ta län­si­sak­sa­lais­tu­ris­teis­ta, mar­kat jäi­vät pi­kem­min­kin Deutc­he Bun­des Ban­kiin kuin Suo­men Pank­kiin.

Mielipiteet
11.1.2019 8.22

Uusi vuosi ja uudet harrastukset?

Toi­si­naan ih­mi­set lu­paa­vat uu­den­vuo­den kun­ni­ak­si aloit­taa uu­den har­ras­tuk­sen tai muun elä­män­ta­pa­muu­tok­sen.

Mielipiteet
11.1.2019 8.22

Uusi vuosi ja uudet harrastukset?

Toi­si­naan ih­mi­set lu­paa­vat uu­den­vuo­den kun­ni­ak­si aloit­taa uu­den har­ras­tuk­sen tai muun elä­män­ta­pa­muu­tok­sen.

Mielipiteet
11.1.2019 8.21

Koti-Karjalalla kymmenen

poikkeavaa ilmestymistä

Muu­tos on ai­noa py­sy­vä tila, ker­toi leh­to­ri Veik­ko Mak­ko­nen lu­ki­os­sa bi­o­lo­gi­an tun­nil­la. Näin asi­an lai­ta tun­tuu ole­van mo­nen asi­an suh­teen. Ke­hi­tys me­nee omal­la pai­nol­laan, tai jon­kun sitä kiih­dyt­tä­es­sä, eteen­päin.

Mielipiteet
11.1.2019 8.21

Koti-Karjalalla kymmenen

poikkeavaa ilmestymistä

Muu­tos on ai­noa py­sy­vä tila, ker­toi leh­to­ri Veik­ko Mak­ko­nen lu­ki­os­sa bi­o­lo­gi­an tun­nil­la. Näin asi­an lai­ta tun­tuu ole­van mo­nen asi­an suh­teen. Ke­hi­tys me­nee omal­la pai­nol­laan, tai jon­kun sitä kiih­dyt­tä­es­sä, eteen­päin.

Mielipiteet
4.1.2019 16.17

Coachauksesta valmiuksia myös järjestötyöhön

Jär­jes­tö­työ tar­jo­aa jos­kus mah­dol­li­suu­den mie­len­kiin­toi­siin ko­kei­lui­hin it­sen­sä ke­hit­tä­mi­ses­sä. Vii­me syk­sy­nä täl­lai­nen ti­lai­suus ta­jou­tui koh­dal­le­ni, kun SPR:n pii­ris­tä ky­sel­tiin ha­luk­kuut­ta osal­lis­tua co­ac­hauk­seen jär­jes­tön saa­mien yh­teis­työ­ku­vi­oi­den kaut­ta.

Mielipiteet
4.1.2019 16.17

Coachauksesta valmiuksia myös järjestötyöhön

Jär­jes­tö­työ tar­jo­aa jos­kus mah­dol­li­suu­den mie­len­kiin­toi­siin ko­kei­lui­hin it­sen­sä ke­hit­tä­mi­ses­sä. Vii­me syk­sy­nä täl­lai­nen ti­lai­suus ta­jou­tui koh­dal­le­ni, kun SPR:n pii­ris­tä ky­sel­tiin ha­luk­kuut­ta osal­lis­tua co­ac­hauk­seen jär­jes­tön saa­mien yh­teis­työ­ku­vi­oi­den kaut­ta.

Mielipiteet
28.12.2018 14.17

Valoisaa uutta vuotta!

Ta­ka­na on myös tal­ven pi­mein het­ki, tal­vi­päi­vän­sei­saus, jos­ta al­ka­en päi­vät ovat al­ka­neet pi­den­tyä.

Mielipiteet
28.12.2018 14.17

Valoisaa uutta vuotta!

Ta­ka­na on myös tal­ven pi­mein het­ki, tal­vi­päi­vän­sei­saus, jos­ta al­ka­en päi­vät ovat al­ka­neet pi­den­tyä.

Lisää aiheesta

Kysely