JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.6.2023 11.04

Tohmajärvellä pari pientä onnettomuutta perjantaiaamuna

Per­jan­tai­aa­mu­na Toh­ma­jär­vel­lä sat­tui sa­ma­nai­kai­ses­ti kak­si toi­sis­taan riip­pu­ma­ton­ta on­net­to­muut­ta. En­sin pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin lii­ken­ne­on­net­to­muu­teen Ase­man­tiel­le ja heti pe­rään tuli il­moi­tus, et­tä vä­häi­nen mää­rä mai­toa oli pääs­syt va­lu­maan maa­han Voi­ma­tiel­lä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.6.2023 11.04

Tohmajärvellä pari pientä onnettomuutta perjantaiaamuna

Per­jan­tai­aa­mu­na Toh­ma­jär­vel­lä sat­tui sa­ma­nai­kai­ses­ti kak­si toi­sis­taan riip­pu­ma­ton­ta on­net­to­muut­ta. En­sin pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin lii­ken­ne­on­net­to­muu­teen Ase­man­tiel­le ja heti pe­rään tuli il­moi­tus, et­tä vä­häi­nen mää­rä mai­toa oli pääs­syt va­lu­maan maa­han Voi­ma­tiel­lä.

Kahdekasasluokkalaisten talkooporukka näyttää, miten vanha harmaa pinta muuttuu pirteämmäksi.

Kahdekasasluokkalaisten talkooporukka näyttää, miten vanha harmaa pinta muuttuu pirteämmäksi.

Kari Sarkkinen

Uutiset
1.6.2023 13.28

Kun pelikentän harmaat laudat tarvitsivat piristystä

Rääk­ky­län kou­lu­kes­kuk­sen nuo­ret kat­se­li­vat ai­kan­sa piha-alu­eel­la har­maan­tu­via pe­li­ken­tän lai­to­ja. Sii­tä se aja­tus nuor­ten toi­mes­ta sit­ten vii­me syk­sy­nä läh­ti...

Kahdekasasluokkalaisten talkooporukka näyttää, miten vanha harmaa pinta muuttuu pirteämmäksi.

Kahdekasasluokkalaisten talkooporukka näyttää, miten vanha harmaa pinta muuttuu pirteämmäksi.

Kari Sarkkinen

Uutiset
1.6.2023 13.28

Kun pelikentän harmaat laudat tarvitsivat piristystä

Rääk­ky­län kou­lu­kes­kuk­sen nuo­ret kat­se­li­vat ai­kan­sa piha-alu­eel­la har­maan­tu­via pe­li­ken­tän lai­to­ja. Sii­tä se aja­tus nuor­ten toi­mes­ta sit­ten vii­me syk­sy­nä läh­ti...

Opiston romanityöstä vastaava Aija Paakkunainen (vasemmalla), vastuuopettaja Pirjo Ruotsalainen (keskellä) ja diakoni Katriina Tenhonen (oikealla) onnittelivat Henry Blomerusta (toinen vasemalta) ja Robert Bollströmiä (toinen oikealta) opistolla järjestetyssä kahvitilaisuudessa.

Opiston romanityöstä vastaava Aija Paakkunainen (vasemmalla), vastuuopettaja Pirjo Ruotsalainen (keskellä) ja diakoni Katriina Tenhonen (oikealla) onnittelivat Henry Blomerusta (toinen vasemalta) ja Robert Bollströmiä (toinen oikealta) opistolla järjestetyssä kahvitilaisuudessa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
31.5.2023 11.43

Tienraivaajina ohjausalan ammattilaisiksi

Ki­teen Evan­ke­li­sen Kan­sa­no­pis­ton Au­rin­ko­sa­lis­sa jär­jes­te­tys­sä ke­vään vii­mei­ses­sä ro­ma­ni­kah­vi­os­sa oli eri­tyi­sen läm­min ja iloi­nen tun­nel­ma, kun yh­tei­sös­sä juh­lit­tiin Hen­ry Blo­me­ruk­sen ja Ro­bert Bol­lst­rö­min val­mis­tu­mis­ta am­mat­tiin. Mo­lem­mil­la on nyt ta­ka­tas­kus­saan oh­jauk­sen osaa­mi­sa­lal­ta suo­ri­tet­tu kas­va­tus- ja oh­jau­sa­lan am­mat­ti­tut­kin­to.

Opiston romanityöstä vastaava Aija Paakkunainen (vasemmalla), vastuuopettaja Pirjo Ruotsalainen (keskellä) ja diakoni Katriina Tenhonen (oikealla) onnittelivat Henry Blomerusta (toinen vasemalta) ja Robert Bollströmiä (toinen oikealta) opistolla järjestetyssä kahvitilaisuudessa.

Opiston romanityöstä vastaava Aija Paakkunainen (vasemmalla), vastuuopettaja Pirjo Ruotsalainen (keskellä) ja diakoni Katriina Tenhonen (oikealla) onnittelivat Henry Blomerusta (toinen vasemalta) ja Robert Bollströmiä (toinen oikealta) opistolla järjestetyssä kahvitilaisuudessa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
31.5.2023 11.43

Tienraivaajina ohjausalan ammattilaisiksi

Ki­teen Evan­ke­li­sen Kan­sa­no­pis­ton Au­rin­ko­sa­lis­sa jär­jes­te­tys­sä ke­vään vii­mei­ses­sä ro­ma­ni­kah­vi­os­sa oli eri­tyi­sen läm­min ja iloi­nen tun­nel­ma, kun yh­tei­sös­sä juh­lit­tiin Hen­ry Blo­me­ruk­sen ja Ro­bert Bol­lst­rö­min val­mis­tu­mis­ta am­mat­tiin. Mo­lem­mil­la on nyt ta­ka­tas­kus­saan oh­jauk­sen osaa­mi­sa­lal­ta suo­ri­tet­tu kas­va­tus- ja oh­jau­sa­lan am­mat­ti­tut­kin­to.

Nyt tehtävän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa luonnontuotealalla toimivien yritysten kiinnostusta toimia yhteisessä verkostossa. Kuva: Arktiset Aromit kuvapankki.

Nyt tehtävän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa luonnontuotealalla toimivien yritysten kiinnostusta toimia yhteisessä verkostossa. Kuva: Arktiset Aromit kuvapankki.

Arktiset aromit kuvapankki

Uutiset
31.5.2023 9.10

Idea Nature Oy selvittämään toimijaverkostoa pakastekuivauksen tarpeisiin

Pro Ag­ria Itä-Suo­mi sekä maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set va­lit­si­vat ka­jaa­ni­lai­sen Idea Na­tu­re Oy:n kar­toit­ta­maan luon­non­tuo­te­a­lal­la toi­mi­vien yri­tys­ten kiin­nos­tus­ta toi­mia ver­kos­tos­sa, joka var­mis­taa raa­ka-ai­neen saan­tia ja eri­lais­ten uu­sien kä­sit­te­ly­ta­po­jen, ku­ten pa­kas­te­kui­vauk­sen han­kin­taa osa­na tuo­tan­toa. Ta­voit­tee­na on pa­ran­taa ver­kos­ton tuot­ta­mien val­mis­tei­den kil­pai­lu­ky­kyä mark­ki­noil­la.

Nyt tehtävän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa luonnontuotealalla toimivien yritysten kiinnostusta toimia yhteisessä verkostossa. Kuva: Arktiset Aromit kuvapankki.

Nyt tehtävän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa luonnontuotealalla toimivien yritysten kiinnostusta toimia yhteisessä verkostossa. Kuva: Arktiset Aromit kuvapankki.

Arktiset aromit kuvapankki

Uutiset
31.5.2023 9.10

Idea Nature Oy selvittämään toimijaverkostoa pakastekuivauksen tarpeisiin

Pro Ag­ria Itä-Suo­mi sekä maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set va­lit­si­vat ka­jaa­ni­lai­sen Idea Na­tu­re Oy:n kar­toit­ta­maan luon­non­tuo­te­a­lal­la toi­mi­vien yri­tys­ten kiin­nos­tus­ta toi­mia ver­kos­tos­sa, joka var­mis­taa raa­ka-ai­neen saan­tia ja eri­lais­ten uu­sien kä­sit­te­ly­ta­po­jen, ku­ten pa­kas­te­kui­vauk­sen han­kin­taa osa­na tuo­tan­toa. Ta­voit­tee­na on pa­ran­taa ver­kos­ton tuot­ta­mien val­mis­tei­den kil­pai­lu­ky­kyä mark­ki­noil­la.

Kari Sarkkinen

Uutiset
31.5.2023 9.08

Kesälehtemme vapaasti luettavana

Ke­sä­leh­ti, jon­ka vä­lis­sä on myös va­ki­o­leh­den ai­neis­toa oma­na liit­tee­nään, ja­e­taan jo­kai­seen ta­lou­teen Kes­ki-Kar­ja­las­sa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
31.5.2023 9.08

Kesälehtemme vapaasti luettavana

Ke­sä­leh­ti, jon­ka vä­lis­sä on myös va­ki­o­leh­den ai­neis­toa oma­na liit­tee­nään, ja­e­taan jo­kai­seen ta­lou­teen Kes­ki-Kar­ja­las­sa.

Poliisi toivoo malttia koulujen päätösviikonlopun juhlintaan. Kuvituskuva.

Poliisi toivoo malttia koulujen päätösviikonlopun juhlintaan. Kuvituskuva.

Uutiset
31.5.2023 8.40

Poliisi toivoo malttia koulujen päätty­mis­vii­konlopun juhlintaan

Itä-Suo­men po­lii­si tie­dot­taa kou­lu­jen pää­tös­vii­kon­lo­pun val­von­nas­ta, jos­sa pai­no­te­taan nuor­ten päih­tei­den käyt­töä.

Poliisi toivoo malttia koulujen päätösviikonlopun juhlintaan. Kuvituskuva.

Poliisi toivoo malttia koulujen päätösviikonlopun juhlintaan. Kuvituskuva.

Uutiset
31.5.2023 8.40

Poliisi toivoo malttia koulujen päätty­mis­vii­konlopun juhlintaan

Itä-Suo­men po­lii­si tie­dot­taa kou­lu­jen pää­tös­vii­kon­lo­pun val­von­nas­ta, jos­sa pai­no­te­taan nuor­ten päih­tei­den käyt­töä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.5.2023 16.05

Siun sote kehittää digitaalista sotekeskusta

Siun so­tes­sa vuon­na 2020 käyn­nis­ty­nees­sä Tu­le­vai­suu­den so­si­aa­li- ja ter­veys­kes­kus -hank­kees­sa on ke­hi­tet­ty hy­vin­voin­ti­a­lu­een säh­köis­tä asi­oin­tia ja etä­pal­ve­lui­ta, joi­ta on jo pi­lo­toi­tu eri koh­de­ryh­mil­le.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.5.2023 16.05

Siun sote kehittää digitaalista sotekeskusta

Siun so­tes­sa vuon­na 2020 käyn­nis­ty­nees­sä Tu­le­vai­suu­den so­si­aa­li- ja ter­veys­kes­kus -hank­kees­sa on ke­hi­tet­ty hy­vin­voin­ti­a­lu­een säh­köis­tä asi­oin­tia ja etä­pal­ve­lui­ta, joi­ta on jo pi­lo­toi­tu eri koh­de­ryh­mil­le.

MaitoKarelian puuhanaiset Outi Hännikäinen, Miia Koukkunen, Kirsi Muhonen ja Tanja Surma avaavat kesäkuussa Meijerin baarin, jossa myydään rääkkyläläisestä maidosta valmistettuja tuotteita. Kuva: Hannu Putkuri.

MaitoKarelian puuhanaiset Outi Hännikäinen, Miia Koukkunen, Kirsi Muhonen ja Tanja Surma avaavat kesäkuussa Meijerin baarin, jossa myydään rääkkyläläisestä maidosta valmistettuja tuotteita. Kuva: Hannu Putkuri.

Hannu Putkuri

Uutiset
30.5.2023 13.25

Pikku-Pirtti muuttuu meijerin baariksi

Ky­tän­nie­mes­sä si­jait­se­vas­sa, Pik­ku-Pirt­ti­nä tun­ne­tus­sa ra­ken­nuk­ses­sa avau­tuu ke­sä­kuun 13. päi­vä mei­je­rin baa­ri. Toi­min­nan ta­ka­na on Mai­to­Ka­re­lia Oy, joka ja­los­taa A2-mai­dos­ta teh­tä­viä elin­tar­vik­kei­ta.

MaitoKarelian puuhanaiset Outi Hännikäinen, Miia Koukkunen, Kirsi Muhonen ja Tanja Surma avaavat kesäkuussa Meijerin baarin, jossa myydään rääkkyläläisestä maidosta valmistettuja tuotteita. Kuva: Hannu Putkuri.

MaitoKarelian puuhanaiset Outi Hännikäinen, Miia Koukkunen, Kirsi Muhonen ja Tanja Surma avaavat kesäkuussa Meijerin baarin, jossa myydään rääkkyläläisestä maidosta valmistettuja tuotteita. Kuva: Hannu Putkuri.

Hannu Putkuri

Uutiset
30.5.2023 13.25

Pikku-Pirtti muuttuu meijerin baariksi

Ky­tän­nie­mes­sä si­jait­se­vas­sa, Pik­ku-Pirt­ti­nä tun­ne­tus­sa ra­ken­nuk­ses­sa avau­tuu ke­sä­kuun 13. päi­vä mei­je­rin baa­ri. Toi­min­nan ta­ka­na on Mai­to­Ka­re­lia Oy, joka ja­los­taa A2-mai­dos­ta teh­tä­viä elin­tar­vik­kei­ta.

Uutiset
30.5.2023 10.55

Välkkä­ri­o­lym­pi­a­laiset – leikkimielistä kisailua totisella asenteella

Il­mas­sa oli suu­ren ur­hei­lu­juh­lan tun­tua. Arp­pen kou­lun välk­kä­ri­toi­min­nan ja Ki­teen nuo­ri­so­toi­men yh­teis­työ­nä jär­jes­te­tyt välk­kä­ri­o­lym­pi­a­lai­set ke­rä­si­vät ylä­kou­lun op­pi­lai­ta ke­vään ai­ka­na vä­li­tun­ti­sin yh­teen ki­saa­maan eri­lais­ten la­jien pa­ris­sa. Vaik­ka luo­kat ki­sai­li­vat­kin toi­si­aan vas­taan, oli olym­pi­a­lais­päi­vät täyn­nä hy­vää ur­hei­lu­hen­keä ja yh­des­sä te­ke­mi­sen mei­nin­kiä. Välk­kä­ri­o­lym­pi­a­lai­set oli­vat koko ylä­kou­lun ja nuo­ri­so­toi­men yh­tei­nen jut­tu, jo­ten myös hen­ki­lö­kun­ta osal­lis­tui ki­sai­luun omal­la jouk­ku­eel­laan.

Uutiset
30.5.2023 10.55

Välkkä­ri­o­lym­pi­a­laiset – leikkimielistä kisailua totisella asenteella

Il­mas­sa oli suu­ren ur­hei­lu­juh­lan tun­tua. Arp­pen kou­lun välk­kä­ri­toi­min­nan ja Ki­teen nuo­ri­so­toi­men yh­teis­työ­nä jär­jes­te­tyt välk­kä­ri­o­lym­pi­a­lai­set ke­rä­si­vät ylä­kou­lun op­pi­lai­ta ke­vään ai­ka­na vä­li­tun­ti­sin yh­teen ki­saa­maan eri­lais­ten la­jien pa­ris­sa. Vaik­ka luo­kat ki­sai­li­vat­kin toi­si­aan vas­taan, oli olym­pi­a­lais­päi­vät täyn­nä hy­vää ur­hei­lu­hen­keä ja yh­des­sä te­ke­mi­sen mei­nin­kiä. Välk­kä­ri­o­lym­pi­a­lai­set oli­vat koko ylä­kou­lun ja nuo­ri­so­toi­men yh­tei­nen jut­tu, jo­ten myös hen­ki­lö­kun­ta osal­lis­tui ki­sai­luun omal­la jouk­ku­eel­laan.

Siun sotelta on lähetetty korjatut laskut osalle kotihoidon asiakkaista. Kuvituskuva.

Siun sotelta on lähetetty korjatut laskut osalle kotihoidon asiakkaista. Kuvituskuva.

Pixabay

Uutiset
30.5.2023 10.40

Siun sote on lähettänyt korjattuja laskuja kotihoidon asiakkaille

Osal­le Siun so­ten ko­ti­hoi­don asi­ak­kais­ta on 15.–16.5.2023 lä­he­tet­ty vir­heel­li­siä asi­a­kas­mak­su­las­ku­ja. Siun so­tes­ta tie­do­te­taan, et­tä ky­sei­sil­le päi­vil­le päi­vä­tyt las­kut on tar­kis­tet­tu, ja vir­heel­li­sen las­kun saa­neil­le asi­ak­kail­le on lä­he­tet­ty kor­ja­tut las­kut, joi­den päi­vä­mää­rä on joko 17.5. tai 18.5.2023.

Siun sotelta on lähetetty korjatut laskut osalle kotihoidon asiakkaista. Kuvituskuva.

Siun sotelta on lähetetty korjatut laskut osalle kotihoidon asiakkaista. Kuvituskuva.

Pixabay

Uutiset
30.5.2023 10.40

Siun sote on lähettänyt korjattuja laskuja kotihoidon asiakkaille

Osal­le Siun so­ten ko­ti­hoi­don asi­ak­kais­ta on 15.–16.5.2023 lä­he­tet­ty vir­heel­li­siä asi­a­kas­mak­su­las­ku­ja. Siun so­tes­ta tie­do­te­taan, et­tä ky­sei­sil­le päi­vil­le päi­vä­tyt las­kut on tar­kis­tet­tu, ja vir­heel­li­sen las­kun saa­neil­le asi­ak­kail­le on lä­he­tet­ty kor­ja­tut las­kut, joi­den päi­vä­mää­rä on joko 17.5. tai 18.5.2023.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
29.5.2023 17.25

Hyvinvointialueen päivitetty palvelu­verk­ko­esitys: Kesälahti, Rääkkylä ja Tohmajärvi eivät saisi lähipal­ve­lu­pisteitä

Ke­sä­kuun ai­ka­na Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la pää­te­tään pal­jos­ta ja kau­as­kan­toi­ses­ti, sil­lä edes­sä ovat pal­ve­lust­ra­te­gi­aa ja pal­ve­lu­verk­koa kos­ke­vat pää­tök­set. En­sim­mäi­se­nä lau­sun­to­kier­rok­sen pe­rus­teel­la täs­men­net­ty­jä sekä vai­ku­tus­te­nar­vi­oin­nil­la täy­den­net­ty­jä suun­ni­tel­mia kä­sit­te­lee tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta en­si per­jan­tai­na.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
29.5.2023 17.25

Hyvinvointialueen päivitetty palvelu­verk­ko­esitys: Kesälahti, Rääkkylä ja Tohmajärvi eivät saisi lähipal­ve­lu­pisteitä

Ke­sä­kuun ai­ka­na Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la pää­te­tään pal­jos­ta ja kau­as­kan­toi­ses­ti, sil­lä edes­sä ovat pal­ve­lust­ra­te­gi­aa ja pal­ve­lu­verk­koa kos­ke­vat pää­tök­set. En­sim­mäi­se­nä lau­sun­to­kier­rok­sen pe­rus­teel­la täs­men­net­ty­jä sekä vai­ku­tus­te­nar­vi­oin­nil­la täy­den­net­ty­jä suun­ni­tel­mia kä­sit­te­lee tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta en­si per­jan­tai­na.

MLL Värtsilän yhdistyksen puheenjohtaja Marita Määttänen (vas) ja kaveripenkkiprojektin käytännön toteutuksen ohjannut Rami Ripatti (oik.) sekä työhön osallistuneet nuoret toivovat penkkien täyttävän tarkoituksensa kaveruuden rakentajina.

MLL Värtsilän yhdistyksen puheenjohtaja Marita Määttänen (vas) ja kaveripenkkiprojektin käytännön toteutuksen ohjannut Rami Ripatti (oik.) sekä työhön osallistuneet nuoret toivovat penkkien täyttävän tarkoituksensa kaveruuden rakentajina.

Kari Sarkkinen

Uutiset
26.5.2023 12.23

Että ujoinkin koululainen pääsisi liittymään leikkiin

Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon piha-alu­eel­la Toh­ma­jär­vel­lä on nyt kak­si tu­ke­vaa ka­ve­ri­penk­kiä. Sen idea on yk­sin­ker­tai­nen: pen­kil­le voi is­tah­taa, kun kai­paa jut­tu­ka­ve­ria.

MLL Värtsilän yhdistyksen puheenjohtaja Marita Määttänen (vas) ja kaveripenkkiprojektin käytännön toteutuksen ohjannut Rami Ripatti (oik.) sekä työhön osallistuneet nuoret toivovat penkkien täyttävän tarkoituksensa kaveruuden rakentajina.

MLL Värtsilän yhdistyksen puheenjohtaja Marita Määttänen (vas) ja kaveripenkkiprojektin käytännön toteutuksen ohjannut Rami Ripatti (oik.) sekä työhön osallistuneet nuoret toivovat penkkien täyttävän tarkoituksensa kaveruuden rakentajina.

Kari Sarkkinen

Uutiset
26.5.2023 12.23

Että ujoinkin koululainen pääsisi liittymään leikkiin

Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon piha-alu­eel­la Toh­ma­jär­vel­lä on nyt kak­si tu­ke­vaa ka­ve­ri­penk­kiä. Sen idea on yk­sin­ker­tai­nen: pen­kil­le voi is­tah­taa, kun kai­paa jut­tu­ka­ve­ria.

Jutta Anttonen viettää kesäisin paljon aikaa mökkirannassa järvinäkymistä nauttien.

Jutta Anttonen viettää kesäisin paljon aikaa mökkirannassa järvinäkymistä nauttien.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.5.2023 11.40

Ruotsissa vietetty lapsuus näkyy yhä arjen valinnoissa

Ki­teel­le suun­tau­tu­nut tans­si­reis­su muut­ti Jut­ta Ant­to­sen suun­ni­tel­mat 18 vuot­ta sit­ten.

Jutta Anttonen viettää kesäisin paljon aikaa mökkirannassa järvinäkymistä nauttien.

Jutta Anttonen viettää kesäisin paljon aikaa mökkirannassa järvinäkymistä nauttien.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.5.2023 11.40

Ruotsissa vietetty lapsuus näkyy yhä arjen valinnoissa

Ki­teel­le suun­tau­tu­nut tans­si­reis­su muut­ti Jut­ta Ant­to­sen suun­ni­tel­mat 18 vuot­ta sit­ten.

Tänä keväänä saaliiksi on tullut lähinnä pientä lahnaa, ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Harri Kontkanen ja kalastaja Markku Turtiainen esittelevät.

Tänä keväänä saaliiksi on tullut lähinnä pientä lahnaa, ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Harri Kontkanen ja kalastaja Markku Turtiainen esittelevät.

Jouko Väistö

Uutiset
26.5.2023 8.25

Vesilintukanta kasvuun särkien ja lahnojen tehokalastuksella

Sär­ki­ka­lo­jen run­sas li­sään­ty­mi­nen vai­kut­taa hei­ken­tä­väs­ti ve­si­lin­tu­kan­toi­hin. Väi­te saat­taa kuu­los­taa us­ko­mat­to­mal­ta, mut­ta tot­ta se on. Tämä on ha­vait­tu mo­nil­la lin­tu­ve­sil­lä.

Tänä keväänä saaliiksi on tullut lähinnä pientä lahnaa, ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Harri Kontkanen ja kalastaja Markku Turtiainen esittelevät.

Tänä keväänä saaliiksi on tullut lähinnä pientä lahnaa, ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Harri Kontkanen ja kalastaja Markku Turtiainen esittelevät.

Jouko Väistö

Uutiset
26.5.2023 8.25

Vesilintukanta kasvuun särkien ja lahnojen tehokalastuksella

Sär­ki­ka­lo­jen run­sas li­sään­ty­mi­nen vai­kut­taa hei­ken­tä­väs­ti ve­si­lin­tu­kan­toi­hin. Väi­te saat­taa kuu­los­taa us­ko­mat­to­mal­ta, mut­ta tot­ta se on. Tämä on ha­vait­tu mo­nil­la lin­tu­ve­sil­lä.

Poliisi kehottaakin ihmisiä valppauteen nettihuijauksien suhteen. Kuvituskuva.

Poliisi kehottaakin ihmisiä valppauteen nettihuijauksien suhteen. Kuvituskuva.

Pixabay

Uutiset
25.5.2023 13.40

Ikäihmisiin kohdistuvat nettihuijaukset lisääntyneet

Ver­kos­sa ta­pah­tu­vat hui­jauk­set ja nii­den yri­tyk­set ovat jäl­leen li­sään­ty­neet. Po­lii­si ke­hot­taa­kin ih­mi­siä valp­pau­teen net­ti­hui­jauk­sien suh­teen. Vii­me ai­koi­na ovat yleis­ty­neet eri­tyi­ses­ti ikäih­mi­siin koh­dis­tu­neet verk­ko­hui­jauk­set, po­lii­sis­ta ker­ro­taan. Usein hui­ja­ri ot­taa yh­teyt­tä tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta esiin­ty­en uh­rin per­heen­jä­se­ne­nä. Ta­voit­tee­na on saa­da hui­jat­ta­va klik­kaa­maan link­kiä, jon­ka lä­he­tys­ta­pa voi vaih­del­la. Link­ki joh­taa yleen­sä val­mii­seen kes­kus­te­lu­ket­juun eri­näi­siin so­vel­luk­siin tai hui­jaus­si­vus­tol­le.

Poliisi kehottaakin ihmisiä valppauteen nettihuijauksien suhteen. Kuvituskuva.

Poliisi kehottaakin ihmisiä valppauteen nettihuijauksien suhteen. Kuvituskuva.

Pixabay

Uutiset
25.5.2023 13.40

Ikäihmisiin kohdistuvat nettihuijaukset lisääntyneet

Ver­kos­sa ta­pah­tu­vat hui­jauk­set ja nii­den yri­tyk­set ovat jäl­leen li­sään­ty­neet. Po­lii­si ke­hot­taa­kin ih­mi­siä valp­pau­teen net­ti­hui­jauk­sien suh­teen. Vii­me ai­koi­na ovat yleis­ty­neet eri­tyi­ses­ti ikäih­mi­siin koh­dis­tu­neet verk­ko­hui­jauk­set, po­lii­sis­ta ker­ro­taan. Usein hui­ja­ri ot­taa yh­teyt­tä tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta esiin­ty­en uh­rin per­heen­jä­se­ne­nä. Ta­voit­tee­na on saa­da hui­jat­ta­va klik­kaa­maan link­kiä, jon­ka lä­he­tys­ta­pa voi vaih­del­la. Link­ki joh­taa yleen­sä val­mii­seen kes­kus­te­lu­ket­juun eri­näi­siin so­vel­luk­siin tai hui­jaus­si­vus­tol­le.

Maastopalo on voimassa ainakin seuraavat kaksi vuorokautta. Arkistokuva.

Maastopalo on voimassa ainakin seuraavat kaksi vuorokautta. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Uutiset
25.5.2023 13.17

Metsäpalovaroitus voimassa

Poh­jois-Kar­ja­lan Pe­las­tus­lai­tos il­moit­taa, et­tä maa­kun­nas­sa on voi­mas­sa met­sä­pa­lo­va­roi­tus ai­na­kin seu­raa­vat kak­si vuo­ro­kaut­ta. Va­roi­tus jat­kuu vii­kon­lo­pun yli 60 pro­sen­tin to­den­nä­köi­syy­del­lä. Il­ma­tie­teen­lai­tos an­taa met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen alu­eel­le, jos­sa met­sä­pa­lon vaa­ra maan­pin­nan kui­vuu­den ja sää­o­lo­suh­tei­den joh­dos­ta on il­mei­nen.

Maastopalo on voimassa ainakin seuraavat kaksi vuorokautta. Arkistokuva.

Maastopalo on voimassa ainakin seuraavat kaksi vuorokautta. Arkistokuva.

Jouko Väistö

Uutiset
25.5.2023 13.17

Metsäpalovaroitus voimassa

Poh­jois-Kar­ja­lan Pe­las­tus­lai­tos il­moit­taa, et­tä maa­kun­nas­sa on voi­mas­sa met­sä­pa­lo­va­roi­tus ai­na­kin seu­raa­vat kak­si vuo­ro­kaut­ta. Va­roi­tus jat­kuu vii­kon­lo­pun yli 60 pro­sen­tin to­den­nä­köi­syy­del­lä. Il­ma­tie­teen­lai­tos an­taa met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen alu­eel­le, jos­sa met­sä­pa­lon vaa­ra maan­pin­nan kui­vuu­den ja sää­o­lo­suh­tei­den joh­dos­ta on il­mei­nen.

Päivi Valolla on työhuone kotonaan, mutta suunnittelutyötä voi tehdä missä vain. Paikkariippumattomuus onkin hänelle yksi yrittäjyydessä kiehtova asia.

Päivi Valolla on työhuone kotonaan, mutta suunnittelutyötä voi tehdä missä vain. Paikkariippumattomuus onkin hänelle yksi yrittäjyydessä kiehtova asia.

Mervi Venäläinen

Uutiset
25.5.2023 9.50

Yrittäjänä voi tehdä oman visionsa näkyväksi

Va­loa Art & De­sig­nin yrit­tä­jä Päi­vi Valo muut­ti syn­nyin­si­joil­leen Toh­ma­jär­vel­le kah­dek­san vuot­ta sit­ten niin ikään toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­sen puo­li­son­sa, Ar­to Pa­ri­kan, kans­sa. Koti löy­tyi Tik­ka­las­ta, maa­seu­dun rau­has­ta, mut­ta kui­ten­kin näp­pä­rien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­ta.

Päivi Valolla on työhuone kotonaan, mutta suunnittelutyötä voi tehdä missä vain. Paikkariippumattomuus onkin hänelle yksi yrittäjyydessä kiehtova asia.

Päivi Valolla on työhuone kotonaan, mutta suunnittelutyötä voi tehdä missä vain. Paikkariippumattomuus onkin hänelle yksi yrittäjyydessä kiehtova asia.

Mervi Venäläinen

Uutiset
25.5.2023 9.50

Yrittäjänä voi tehdä oman visionsa näkyväksi

Va­loa Art & De­sig­nin yrit­tä­jä Päi­vi Valo muut­ti syn­nyin­si­joil­leen Toh­ma­jär­vel­le kah­dek­san vuot­ta sit­ten niin ikään toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­sen puo­li­son­sa, Ar­to Pa­ri­kan, kans­sa. Koti löy­tyi Tik­ka­las­ta, maa­seu­dun rau­has­ta, mut­ta kui­ten­kin näp­pä­rien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­ta.

Hiil Oy:n perustajat ovat Joona Kotilainen ja Miikka Kotilainen. Arkistokuva.

Hiil Oy:n perustajat ovat Joona Kotilainen ja Miikka Kotilainen. Arkistokuva.

Hiil Oy

Uutiset
24.5.2023 15.15

Jätepuuta kierrättävä yritys voitti Kitee-sarjan liikei­de­a­kil­pailussa

Bu­si­ness Jo­en­suun Start Me Up-pal­kin­to­gaa­las­sa pal­kit­tiin kes­ki­viik­ko­na koko ki­san voit­ta­jan li­säk­si myös mui­den kil­pai­lu­sar­jo­jen voit­ta­jai­de­at, ja ki­tee­läi­sil­le ide­oil­le­kin oli oma sar­jan­sa. Ki­teen -sar­jan voit­ta­jai­de­ak­si ja 5 000 eu­ron pal­kin­non saa­jak­si va­lit­tiin Hiil Oy, joka kier­rät­tää ja hiil­lyt­tää jä­te­puu­ta Kier­to­puu-ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lik­si.

Hiil Oy:n perustajat ovat Joona Kotilainen ja Miikka Kotilainen. Arkistokuva.

Hiil Oy:n perustajat ovat Joona Kotilainen ja Miikka Kotilainen. Arkistokuva.

Hiil Oy

Uutiset
24.5.2023 15.15

Jätepuuta kierrättävä yritys voitti Kitee-sarjan liikei­de­a­kil­pailussa

Bu­si­ness Jo­en­suun Start Me Up-pal­kin­to­gaa­las­sa pal­kit­tiin kes­ki­viik­ko­na koko ki­san voit­ta­jan li­säk­si myös mui­den kil­pai­lu­sar­jo­jen voit­ta­jai­de­at, ja ki­tee­läi­sil­le ide­oil­le­kin oli oma sar­jan­sa. Ki­teen -sar­jan voit­ta­jai­de­ak­si ja 5 000 eu­ron pal­kin­non saa­jak­si va­lit­tiin Hiil Oy, joka kier­rät­tää ja hiil­lyt­tää jä­te­puu­ta Kier­to­puu-ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lik­si.

Polar Shiitakkeen Markku Leppänen toimii yhteistyökumppanina Mielikki Nordic-tiimissä. Arkistokuva.

Polar Shiitakkeen Markku Leppänen toimii yhteistyökumppanina Mielikki Nordic-tiimissä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.5.2023 15.15

Rääkkylässä valmistettava tuote Start me up- liikeideakilpailun voittoon

Start Me Up -lii­kei­de­a­kil­pai­lun voit­ta­ja­na on tä­nään Jo­en­suus­sa pal­kit­tu Wood­Sen­se -tuo­te, jon­ka on ke­hi­tel­lyt Rääk­ky­läs­sä toi­mi­va, kos­meet­tis­ten ai­ne­so­sien val­mis­ta­ja Mie­lik­ki Nor­dic.

Polar Shiitakkeen Markku Leppänen toimii yhteistyökumppanina Mielikki Nordic-tiimissä. Arkistokuva.

Polar Shiitakkeen Markku Leppänen toimii yhteistyökumppanina Mielikki Nordic-tiimissä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.5.2023 15.15

Rääkkylässä valmistettava tuote Start me up- liikeideakilpailun voittoon

Start Me Up -lii­kei­de­a­kil­pai­lun voit­ta­ja­na on tä­nään Jo­en­suus­sa pal­kit­tu Wood­Sen­se -tuo­te, jon­ka on ke­hi­tel­lyt Rääk­ky­läs­sä toi­mi­va, kos­meet­tis­ten ai­ne­so­sien val­mis­ta­ja Mie­lik­ki Nor­dic.

Yli satavuotiaiden tammien keskellä Annikki Matikainen-Partanen tuntee olevansa kuin pyhätössä.

Yli satavuotiaiden tammien keskellä Annikki Matikainen-Partanen tuntee olevansa kuin pyhätössä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
24.5.2023 8.35

”Olen saanut elää itseni kokoista ja näköistä elämää”

Pie­nen sa­de­kuu­ron jäl­keen pi­han ha­vut hoh­ta­vat al­ku­ke­vään vih­reyt­tä, kun me­nem­me ku­vaus­pai­kal­le suur­ten tam­mien juu­rel­le. Se on An­nik­ki Ma­ti­kai­nen-Par­ta­sen lem­pi­paik­ka huo­lel­li­ses­ti ra­ken­ne­tul­la rin­ne­pi­hal­la.

Yli satavuotiaiden tammien keskellä Annikki Matikainen-Partanen tuntee olevansa kuin pyhätössä.

Yli satavuotiaiden tammien keskellä Annikki Matikainen-Partanen tuntee olevansa kuin pyhätössä.

Mirja Hurskainen

Uutiset
24.5.2023 8.35

”Olen saanut elää itseni kokoista ja näköistä elämää”

Pie­nen sa­de­kuu­ron jäl­keen pi­han ha­vut hoh­ta­vat al­ku­ke­vään vih­reyt­tä, kun me­nem­me ku­vaus­pai­kal­le suur­ten tam­mien juu­rel­le. Se on An­nik­ki Ma­ti­kai­nen-Par­ta­sen lem­pi­paik­ka huo­lel­li­ses­ti ra­ken­ne­tul­la rin­ne­pi­hal­la.

Huijausyritykset rahan saamiseksi ovat nykyisin yleisiä. Kuvituskuva.

Huijausyritykset rahan saamiseksi ovat nykyisin yleisiä. Kuvituskuva.

Pixabay

Uutiset
23.5.2023 15.53

Vammaisneuvosto järjesti tilaisuudet turvallisesta kotona asumisesta

Tur­val­li­nen ko­to­na asu­mi­nen muo­dos­tuu mo­nes­ta eri sei­kas­ta. Hyvä ta­sa­pai­no, es­teet­tö­myys, toi­mi­va kuu­lo sekä har­kin­nan käyt­tö asi­oin­nis­sa nou­si­vat kes­ki­öön tur­val­li­ses­ta ko­to­na asu­mi­ses­ta pu­hut­ta­es­sa.

Huijausyritykset rahan saamiseksi ovat nykyisin yleisiä. Kuvituskuva.

Huijausyritykset rahan saamiseksi ovat nykyisin yleisiä. Kuvituskuva.

Pixabay

Uutiset
23.5.2023 15.53

Vammaisneuvosto järjesti tilaisuudet turvallisesta kotona asumisesta

Tur­val­li­nen ko­to­na asu­mi­nen muo­dos­tuu mo­nes­ta eri sei­kas­ta. Hyvä ta­sa­pai­no, es­teet­tö­myys, toi­mi­va kuu­lo sekä har­kin­nan käyt­tö asi­oin­nis­sa nou­si­vat kes­ki­öön tur­val­li­ses­ta ko­to­na asu­mi­ses­ta pu­hut­ta­es­sa.

Uutiset
23.5.2023 15.45

Siun soten kotihoidon asiakkaille on lähetetty virheellisiä laskuja

Siun sote tie­dot­taa, et­tä tie­to­jär­jes­tel­mä­vir­hees­tä joh­tu­en osal­le Siun so­ten ko­ti­hoi­don asi­ak­kais­ta on lä­he­tet­ty vir­heel­li­siä asi­a­kas­mak­su­las­ku­ja. Vir­hei­tä on 15.-16.5.2023 päi­vä­tyis­sä ko­ti­hoi­don asi­a­kas­mak­su­las­kuis­sa. Vir­heel­lis­ten las­ku­jen las­ku­nu­me­ro on 25-al­kui­nen ei­kä las­ku­ri­veil­lä ole tar­kem­paa sel­vi­tys­tä las­kun ai­hees­ta.

Uutiset
23.5.2023 15.45

Siun soten kotihoidon asiakkaille on lähetetty virheellisiä laskuja

Siun sote tie­dot­taa, et­tä tie­to­jär­jes­tel­mä­vir­hees­tä joh­tu­en osal­le Siun so­ten ko­ti­hoi­don asi­ak­kais­ta on lä­he­tet­ty vir­heel­li­siä asi­a­kas­mak­su­las­ku­ja. Vir­hei­tä on 15.-16.5.2023 päi­vä­tyis­sä ko­ti­hoi­don asi­a­kas­mak­su­las­kuis­sa. Vir­heel­lis­ten las­ku­jen las­ku­nu­me­ro on 25-al­kui­nen ei­kä las­ku­ri­veil­lä ole tar­kem­paa sel­vi­tys­tä las­kun ai­hees­ta.

VisitKarelian toimitusjohtajakysymys näyttäytyy haasteellisena, sillä toimitusjohtaja Annamari Kärki (kuvassa vasemmalla) irtisanoutui vajaa kuukausi sitten. Arkistokuva.

VisitKarelian toimitusjohtajakysymys näyttäytyy haasteellisena, sillä toimitusjohtaja Annamari Kärki (kuvassa vasemmalla) irtisanoutui vajaa kuukausi sitten. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.5.2023 10.12

Kiteen kaupunginhallitus: VisitKarelian kohtaloa selvitellään vielä

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti jat­kaa sel­vi­tys­työ­tä Vi­sit­Ka­re­li­an tu­le­vai­suu­den suh­teen ei­kä kau­pun­gin lo­pul­lis­ta nä­ke­mys­tä vie­lä si­ne­töi­ty.

VisitKarelian toimitusjohtajakysymys näyttäytyy haasteellisena, sillä toimitusjohtaja Annamari Kärki (kuvassa vasemmalla) irtisanoutui vajaa kuukausi sitten. Arkistokuva.

VisitKarelian toimitusjohtajakysymys näyttäytyy haasteellisena, sillä toimitusjohtaja Annamari Kärki (kuvassa vasemmalla) irtisanoutui vajaa kuukausi sitten. Arkistokuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.5.2023 10.12

Kiteen kaupunginhallitus: VisitKarelian kohtaloa selvitellään vielä

Ki­teen kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti jat­kaa sel­vi­tys­työ­tä Vi­sit­Ka­re­li­an tu­le­vai­suu­den suh­teen ei­kä kau­pun­gin lo­pul­lis­ta nä­ke­mys­tä vie­lä si­ne­töi­ty.

Kiteen kaupungintalon toiminnot ovat siirtymässä pois nykyisistä toimitiloistaan. Arkistokuva.

Kiteen kaupungintalon toiminnot ovat siirtymässä pois nykyisistä toimitiloistaan. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
23.5.2023 9.51

Kitee ostamassa kiinteistöä kaupungintalon toiminnoille

Ki­teen kau­pun­gin­ta­lon toi­min­not ovat siir­ty­mäs­sä osoit­tees­sa Ki­teen­tie 9-11 si­jait­se­vaan kiin­teis­töön, jos­sa toi­mii muun mu­as­sa Lii­ke­kes­kus Lu­mous.

Kiteen kaupungintalon toiminnot ovat siirtymässä pois nykyisistä toimitiloistaan. Arkistokuva.

Kiteen kaupungintalon toiminnot ovat siirtymässä pois nykyisistä toimitiloistaan. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
23.5.2023 9.51

Kitee ostamassa kiinteistöä kaupungintalon toiminnoille

Ki­teen kau­pun­gin­ta­lon toi­min­not ovat siir­ty­mäs­sä osoit­tees­sa Ki­teen­tie 9-11 si­jait­se­vaan kiin­teis­töön, jos­sa toi­mii muun mu­as­sa Lii­ke­kes­kus Lu­mous.

Nyt toteutettavissa etsinnöissä näytteitä otetaan käsityökalujen avulla. Arkistokuva

Nyt toteutettavissa etsinnöissä näytteitä otetaan käsityökalujen avulla. Arkistokuva

Uutiset
22.5.2023 9.59

Litiumin etsijöitä liikkuu Kiteen ja Tohmajärven maastoissa

Bat­te­ry 3 Fin­land Oy te­kee tou­ko­kuun ja mar­ras­kuun vä­li­se­nä ai­ka­na li­tiu­min et­sin­tä­töi­tä va­rau­sa­lu­eel­laan Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä.

Nyt toteutettavissa etsinnöissä näytteitä otetaan käsityökalujen avulla. Arkistokuva

Nyt toteutettavissa etsinnöissä näytteitä otetaan käsityökalujen avulla. Arkistokuva

Uutiset
22.5.2023 9.59

Litiumin etsijöitä liikkuu Kiteen ja Tohmajärven maastoissa

Bat­te­ry 3 Fin­land Oy te­kee tou­ko­kuun ja mar­ras­kuun vä­li­se­nä ai­ka­na li­tiu­min et­sin­tä­töi­tä va­rau­sa­lu­eel­laan Ki­teel­lä ja Toh­ma­jär­vel­lä.

Tämä pieni Uudenkylänlammen potero kasvaa lähivuosina monikymmenkertaiseksi.

Tämä pieni Uudenkylänlammen potero kasvaa lähivuosina monikymmenkertaiseksi.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.5.2023 9.20

Sääperille lisää kosteikkoa - Uudenkylänlammen ennallistamisessa alkamassa suururakka

Kos­teik­ko- ja en­nal­lis­ta­mis­hank­keet Värt­si­läs­sä jat­ku­vat. Tänä ke­sä­nä ura­kois­ta on puus­ton­rai­vauk­sil­la al­ka­nut vii­den heh­taa­rin suu­rui­nen Ha­po­no­jan kos­tei­kon ra­ken­ta­mi­nen Sää­pe­rin­jär­ven ete­lä­lai­dal­le. Li­säk­si on al­ka­mas­sa jär­ven län­si­lai­dal­la si­jait­se­van Lö­sön­lah­den noin 13 heh­taa­rin suu­rui­sen kos­tei­kon suun­nit­te­lu.

Tämä pieni Uudenkylänlammen potero kasvaa lähivuosina monikymmenkertaiseksi.

Tämä pieni Uudenkylänlammen potero kasvaa lähivuosina monikymmenkertaiseksi.

Kari Sarkkinen

Uutiset
22.5.2023 9.20

Sääperille lisää kosteikkoa - Uudenkylänlammen ennallistamisessa alkamassa suururakka

Kos­teik­ko- ja en­nal­lis­ta­mis­hank­keet Värt­si­läs­sä jat­ku­vat. Tänä ke­sä­nä ura­kois­ta on puus­ton­rai­vauk­sil­la al­ka­nut vii­den heh­taa­rin suu­rui­nen Ha­po­no­jan kos­tei­kon ra­ken­ta­mi­nen Sää­pe­rin­jär­ven ete­lä­lai­dal­le. Li­säk­si on al­ka­mas­sa jär­ven län­si­lai­dal­la si­jait­se­van Lö­sön­lah­den noin 13 heh­taa­rin suu­rui­sen kos­tei­kon suun­nit­te­lu.

Suomalaisilla tulee kesäkuun alusta alkaen olla Venäjällä autoillessa paikallinen, venäjältä ostettu liikennevakuutus. Vakuutuksien ehdot saattavat aiheuttaa hyvään korvaustasoon tottuneille suomalaisille ikäviä yllätyksiä. Kuva: Mostphotos.

Suomalaisilla tulee kesäkuun alusta alkaen olla Venäjällä autoillessa paikallinen, venäjältä ostettu liikennevakuutus. Vakuutuksien ehdot saattavat aiheuttaa hyvään korvaustasoon tottuneille suomalaisille ikäviä yllätyksiä. Kuva: Mostphotos.

Mostphotos

Uutiset
22.5.2023 8.45

Autoilu Venäjälle vaikeutuu

Suo­ma­lai­nen lii­ken­ne­va­kuu­tus ei käy Ve­nä­jäl­lä ja Val­ko-Ve­nä­jäl­lä ke­sä­kuun alus­ta al­ka­en, kun lii­ken­ne­va­kuut­ta­mi­sen kan­sain­vä­li­set vih­reä kort­ti -so­pi­muk­set päät­ty­vät 31.5.2023. Ke­sä­kuus­ta al­ka­en au­toi­li­jal­la tu­lee ol­la Ve­nä­jäl­lä voi­mas­sa ole­va pai­kal­li­nen va­kuu­tus.

Suomalaisilla tulee kesäkuun alusta alkaen olla Venäjällä autoillessa paikallinen, venäjältä ostettu liikennevakuutus. Vakuutuksien ehdot saattavat aiheuttaa hyvään korvaustasoon tottuneille suomalaisille ikäviä yllätyksiä. Kuva: Mostphotos.

Suomalaisilla tulee kesäkuun alusta alkaen olla Venäjällä autoillessa paikallinen, venäjältä ostettu liikennevakuutus. Vakuutuksien ehdot saattavat aiheuttaa hyvään korvaustasoon tottuneille suomalaisille ikäviä yllätyksiä. Kuva: Mostphotos.

Mostphotos

Uutiset
22.5.2023 8.45

Autoilu Venäjälle vaikeutuu

Suo­ma­lai­nen lii­ken­ne­va­kuu­tus ei käy Ve­nä­jäl­lä ja Val­ko-Ve­nä­jäl­lä ke­sä­kuun alus­ta al­ka­en, kun lii­ken­ne­va­kuut­ta­mi­sen kan­sain­vä­li­set vih­reä kort­ti -so­pi­muk­set päät­ty­vät 31.5.2023. Ke­sä­kuus­ta al­ka­en au­toi­li­jal­la tu­lee ol­la Ve­nä­jäl­lä voi­mas­sa ole­va pai­kal­li­nen va­kuu­tus.

Rajavartiolaitoksen kuvassa näkyy Imatralle rakennettavaa pilottiaitaa.

Rajavartiolaitoksen kuvassa näkyy Imatralle rakennettavaa pilottiaitaa.

Rajavartiolaitos

Uutiset
19.5.2023 13.05

Imatran esteaitapilotti on Rajavar­ti­o­lai­tokselle tärkeä

Ra­ja­var­ti­o­lai­tos vas­taa tie­dot­tees­saan Imat­ral­le ra­ken­net­ta­vaa es­te­ai­ta­pi­lot­tia koh­taan jul­ki­suu­des­sa esi­tet­tyi­hin väit­tei­siin ja epäi­lyi­hin. Jul­ki­suu­des­sa on kes­kus­tel­tu ai­kai­sem­min jul­kais­tun ha­vain­ne­ku­van ja kes­ke­ne­räi­ses­tä ai­das­ta jul­kais­tun ku­van erois­ta. On myös esi­tet­ty epäi­lyk­siä ai­dan es­te­ar­vos­ta ja kus­tan­nus­ta­son pe­rus­teis­ta.

Rajavartiolaitoksen kuvassa näkyy Imatralle rakennettavaa pilottiaitaa.

Rajavartiolaitoksen kuvassa näkyy Imatralle rakennettavaa pilottiaitaa.

Rajavartiolaitos

Uutiset
19.5.2023 13.05

Imatran esteaitapilotti on Rajavar­ti­o­lai­tokselle tärkeä

Ra­ja­var­ti­o­lai­tos vas­taa tie­dot­tees­saan Imat­ral­le ra­ken­net­ta­vaa es­te­ai­ta­pi­lot­tia koh­taan jul­ki­suu­des­sa esi­tet­tyi­hin väit­tei­siin ja epäi­lyi­hin. Jul­ki­suu­des­sa on kes­kus­tel­tu ai­kai­sem­min jul­kais­tun ha­vain­ne­ku­van ja kes­ke­ne­räi­ses­tä ai­das­ta jul­kais­tun ku­van erois­ta. On myös esi­tet­ty epäi­lyk­siä ai­dan es­te­ar­vos­ta ja kus­tan­nus­ta­son pe­rus­teis­ta.

Elina Felin on valittu Islabin toimitusjohtajaksi. Kuva: Miska Photography.

Elina Felin on valittu Islabin toimitusjohtajaksi. Kuva: Miska Photography.

Miska Photography

Uutiset
19.5.2023 12.37

Elina Felin Islabin toimitusjohtajaksi

Siun so­ten ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon joh­ta­ja Eli­na Fe­lin on va­lit­tu Is­lab-hy­vin­voin­tiyh­ty­män toi­mi­tus­joh­ta­jak­si. Fe­li­nin vir­ka­suh­de Siun so­tes­sa jat­kuu 23.7.2023 saak­ka. Alu­e­hal­li­tus kä­sit­te­lee Fe­li­nin ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen ja päät­tää ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon joh­ta­jan vi­ran avaa­mi­ses­ta ha­kuun yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­saan.

Elina Felin on valittu Islabin toimitusjohtajaksi. Kuva: Miska Photography.

Elina Felin on valittu Islabin toimitusjohtajaksi. Kuva: Miska Photography.

Miska Photography

Uutiset
19.5.2023 12.37

Elina Felin Islabin toimitusjohtajaksi

Siun so­ten ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon joh­ta­ja Eli­na Fe­lin on va­lit­tu Is­lab-hy­vin­voin­tiyh­ty­män toi­mi­tus­joh­ta­jak­si. Fe­li­nin vir­ka­suh­de Siun so­tes­sa jat­kuu 23.7.2023 saak­ka. Alu­e­hal­li­tus kä­sit­te­lee Fe­li­nin ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen ja päät­tää ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon joh­ta­jan vi­ran avaa­mi­ses­ta ha­kuun yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­saan.

Aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat ottivat kantaa sote-rahoitusmalliin. Arkistokuva aluevaltuuston kokouksesta: Antti Pitkäjärvi / Siun sote.

Aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat ottivat kantaa sote-rahoitusmalliin. Arkistokuva aluevaltuuston kokouksesta: Antti Pitkäjärvi / Siun sote.

Antti Pitkäjärvi / Siun sote

Uutiset
19.5.2023 12.30

Puheenjohtajat ottivat kantaa sote-rahoitusmalliin

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat ot­ti­vat kan­taa sote-ra­hoi­tus­mal­liin. Pu­heen­joh­ta­jien mu­kaan ra­hoi­tus­mal­lis­sa on va­lu­vi­ka, joka es­tää yh­den­ver­tais­ten pal­ve­lui­den to­teu­tu­mi­sen Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Osa hy­vin­voin­ti­a­lu­eis­ta jää kan­na­no­ton mu­kaan py­sy­väs­ti al­le las­ken­nal­li­sen, tar­ve­pe­rus­tei­sen ra­hoi­tuk­sen, min­kä vuok­si pe­rus­tus­lail­la tur­vat­tu kan­sa­lais­ten yh­den­ver­tai­nen oi­keus so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin ei to­teu­du.

Aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat ottivat kantaa sote-rahoitusmalliin. Arkistokuva aluevaltuuston kokouksesta: Antti Pitkäjärvi / Siun sote.

Aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat ottivat kantaa sote-rahoitusmalliin. Arkistokuva aluevaltuuston kokouksesta: Antti Pitkäjärvi / Siun sote.

Antti Pitkäjärvi / Siun sote

Uutiset
19.5.2023 12.30

Puheenjohtajat ottivat kantaa sote-rahoitusmalliin

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat ot­ti­vat kan­taa sote-ra­hoi­tus­mal­liin. Pu­heen­joh­ta­jien mu­kaan ra­hoi­tus­mal­lis­sa on va­lu­vi­ka, joka es­tää yh­den­ver­tais­ten pal­ve­lui­den to­teu­tu­mi­sen Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Osa hy­vin­voin­ti­a­lu­eis­ta jää kan­na­no­ton mu­kaan py­sy­väs­ti al­le las­ken­nal­li­sen, tar­ve­pe­rus­tei­sen ra­hoi­tuk­sen, min­kä vuok­si pe­rus­tus­lail­la tur­vat­tu kan­sa­lais­ten yh­den­ver­tai­nen oi­keus so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin ei to­teu­du.

Jukka-Pekka Hurskaiselle ja Arto Möttöselle kiinteistöjen etävalvonta on tuttua työtä. He ovat pyörittäneet yritystään Kiteellä jo kolmen vuosikymmenen ajan.

Jukka-Pekka Hurskaiselle ja Arto Möttöselle kiinteistöjen etävalvonta on tuttua työtä. He ovat pyörittäneet yritystään Kiteellä jo kolmen vuosikymmenen ajan.

Jouko Väistö

Uutiset
19.5.2023 11.50

Paljon vartijana jo 30 vuotta

Ta­lo­sää­tö Oy:n yrit­tä­jät Juk­ka-Pek­ka Hurs­kai­nen ja Ar­to Möt­tö­nen ovat pal­jon var­ti­joi­na. He pi­tä­vät huo­len sii­tä, et­tä mo­net it­ses­täm­me päi­vän­sel­väl­tä tun­tu­vat asi­at kou­lu­luok­kien läm­pö­ti­las­ta ja ui­ma­hal­lin ve­den laa­dus­ta läh­tien ovat kun­nos­sa ja pe­lit­tä­vät ym­pä­ri vuo­ro­kau­den.

Jukka-Pekka Hurskaiselle ja Arto Möttöselle kiinteistöjen etävalvonta on tuttua työtä. He ovat pyörittäneet yritystään Kiteellä jo kolmen vuosikymmenen ajan.

Jukka-Pekka Hurskaiselle ja Arto Möttöselle kiinteistöjen etävalvonta on tuttua työtä. He ovat pyörittäneet yritystään Kiteellä jo kolmen vuosikymmenen ajan.

Jouko Väistö

Uutiset
19.5.2023 11.50

Paljon vartijana jo 30 vuotta

Ta­lo­sää­tö Oy:n yrit­tä­jät Juk­ka-Pek­ka Hurs­kai­nen ja Ar­to Möt­tö­nen ovat pal­jon var­ti­joi­na. He pi­tä­vät huo­len sii­tä, et­tä mo­net it­ses­täm­me päi­vän­sel­väl­tä tun­tu­vat asi­at kou­lu­luok­kien läm­pö­ti­las­ta ja ui­ma­hal­lin ve­den laa­dus­ta läh­tien ovat kun­nos­sa ja pe­lit­tä­vät ym­pä­ri vuo­ro­kau­den.

Juuso Valtonen, Oskari Tarkiainen ja Peetu Honkanen osallistuivat kuntalaisaloitteen laatimiseen.

Juuso Valtonen, Oskari Tarkiainen ja Peetu Honkanen osallistuivat kuntalaisaloitteen laatimiseen.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.5.2023 11.06

Nuorilta kuntalaisaloite paremmasta pelipaikasta

Kuu­si rääk­ky­lä­läis­tä nuor­ta ovat laa­ti­neet kun­ta­lai­sa­loit­teen ny­kyis­tä pa­rem­mas­ta paint­ball-pe­li­pai­kas­ta.

Juuso Valtonen, Oskari Tarkiainen ja Peetu Honkanen osallistuivat kuntalaisaloitteen laatimiseen.

Juuso Valtonen, Oskari Tarkiainen ja Peetu Honkanen osallistuivat kuntalaisaloitteen laatimiseen.

Päivi Lievonen

Uutiset
19.5.2023 11.06

Nuorilta kuntalaisaloite paremmasta pelipaikasta

Kuu­si rääk­ky­lä­läis­tä nuor­ta ovat laa­ti­neet kun­ta­lai­sa­loit­teen ny­kyis­tä pa­rem­mas­ta paint­ball-pe­li­pai­kas­ta.

Poliisi valvoo alkavan viikonlopun ajan erityisesti mopoliikennettä. Kuvituskuva.

Poliisi valvoo alkavan viikonlopun ajan erityisesti mopoliikennettä. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
19.5.2023 9.20

Poliisi valvoo mopoja

Po­lii­si tie­dot­taa al­ka­van vii­kon­lo­pun te­ho­val­von­nas­ta, jos­sa kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta mo­po­jen ja mui­den ke­vyi­den kak­si-, kol­me- ja ne­li­pyö­räis­ten ajo­neu­vo­jen käyt­töön ja kun­toon, kul­jet­ta­jien ajo­kun­toon, ajo­kor­tin riit­tä­vyy­teen ja lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­seen.

Poliisi valvoo alkavan viikonlopun ajan erityisesti mopoliikennettä. Kuvituskuva.

Poliisi valvoo alkavan viikonlopun ajan erityisesti mopoliikennettä. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
19.5.2023 9.20

Poliisi valvoo mopoja

Po­lii­si tie­dot­taa al­ka­van vii­kon­lo­pun te­ho­val­von­nas­ta, jos­sa kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta mo­po­jen ja mui­den ke­vyi­den kak­si-, kol­me- ja ne­li­pyö­räis­ten ajo­neu­vo­jen käyt­töön ja kun­toon, kul­jet­ta­jien ajo­kun­toon, ajo­kor­tin riit­tä­vyy­teen ja lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­seen.

Uutiset
19.5.2023 9.19

Matkailuauto törmäsi hirveen

Ki­teel­lä Jo­en­suun­tiel­lä ta­pah­tui hir­vi­ko­la­ri vii­me kes­ki­viik­ko­na myö­hään il­lal­la. Mat­kai­lu­au­tol­la oli ajet­tu Jo­en­suun suun­taan, kun Pa­pin­nie­men­tien lä­hei­syy­des­sä tiel­le tul­lut hir­vi tör­mä­si mat­kai­lu­au­ton keu­laan. Hen­ki­lö­va­hin­ko­ja ei tul­lut, ajo­neu­vos­ta vau­ri­oi­tui keu­la ja tuu­li­la­si. Hir­vi jäi kuol­lee­na ta­pah­tu­ma­pai­kan lä­his­töl­le ja riis­ta­vir­ka-apu­hen­ki­lös­tö toi­mit­ti hir­ven pois pai­kal­ta.

Uutiset
19.5.2023 9.19

Matkailuauto törmäsi hirveen

Ki­teel­lä Jo­en­suun­tiel­lä ta­pah­tui hir­vi­ko­la­ri vii­me kes­ki­viik­ko­na myö­hään il­lal­la. Mat­kai­lu­au­tol­la oli ajet­tu Jo­en­suun suun­taan, kun Pa­pin­nie­men­tien lä­hei­syy­des­sä tiel­le tul­lut hir­vi tör­mä­si mat­kai­lu­au­ton keu­laan. Hen­ki­lö­va­hin­ko­ja ei tul­lut, ajo­neu­vos­ta vau­ri­oi­tui keu­la ja tuu­li­la­si. Hir­vi jäi kuol­lee­na ta­pah­tu­ma­pai­kan lä­his­töl­le ja riis­ta­vir­ka-apu­hen­ki­lös­tö toi­mit­ti hir­ven pois pai­kal­ta.

Ässäkokkikurssilaiset tekevät marttojen ohjauksessa ruokia.  Martat:  Lotta Kepponen ja Oona Eteläpää.

Ässäkokkikurssilaiset tekevät marttojen ohjauksessa ruokia. Martat: Lotta Kepponen ja Oona Eteläpää.

Uutiset
18.5.2023 12.15

Ässäkokkikurssilla kokataan tänäkin kesänä

Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kaup­pa ja Poh­jois-Kar­ja­lan Mar­tat jär­jes­tä­vät tä­nä­kin ke­sä­nä suo­sit­tu­ja las­ten Äs­sä­kok­ki­kurs­se­ja. Kurs­sil­la ko­ka­taan ter­veel­li­sil­lä Äs­sä­kok­ki-re­sep­teil­lä suo­sien ko­ti­mai­sia tuot­tei­ta.

Ässäkokkikurssilaiset tekevät marttojen ohjauksessa ruokia.  Martat:  Lotta Kepponen ja Oona Eteläpää.

Ässäkokkikurssilaiset tekevät marttojen ohjauksessa ruokia. Martat: Lotta Kepponen ja Oona Eteläpää.

Uutiset
18.5.2023 12.15

Ässäkokkikurssilla kokataan tänäkin kesänä

Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kaup­pa ja Poh­jois-Kar­ja­lan Mar­tat jär­jes­tä­vät tä­nä­kin ke­sä­nä suo­sit­tu­ja las­ten Äs­sä­kok­ki­kurs­se­ja. Kurs­sil­la ko­ka­taan ter­veel­li­sil­lä Äs­sä­kok­ki-re­sep­teil­lä suo­sien ko­ti­mai­sia tuot­tei­ta.

Viime vuonna Tohmajärvellä järjestettiin yksi mehiläispäivän tapahtumista, jossa muun muassa Anneli Salonen kertoi koululaisille pölyttäjien elämästä. Arkistokuva.

Viime vuonna Tohmajärvellä järjestettiin yksi mehiläispäivän tapahtumista, jossa muun muassa Anneli Salonen kertoi koululaisille pölyttäjien elämästä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.5.2023 9.05

Lauantaina vietetään maailman mehiläispäivää

Tu­le­va­na lau­an­tai­na vie­te­tään maa­il­man me­hi­läis­päi­vää, joka muis­tut­taa pö­lyt­tä­jien tär­key­des­tä.

Viime vuonna Tohmajärvellä järjestettiin yksi mehiläispäivän tapahtumista, jossa muun muassa Anneli Salonen kertoi koululaisille pölyttäjien elämästä. Arkistokuva.

Viime vuonna Tohmajärvellä järjestettiin yksi mehiläispäivän tapahtumista, jossa muun muassa Anneli Salonen kertoi koululaisille pölyttäjien elämästä. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.5.2023 9.05

Lauantaina vietetään maailman mehiläispäivää

Tu­le­va­na lau­an­tai­na vie­te­tään maa­il­man me­hi­läis­päi­vää, joka muis­tut­taa pö­lyt­tä­jien tär­key­des­tä.

Illan teemana oli lukeminen, jota sisältyi muun muassa perhekahvilan kuvasuunnistustehtävään.

Illan teemana oli lukeminen, jota sisältyi muun muassa perhekahvilan kuvasuunnistustehtävään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2023 16.33

Perheiden ilta tarjosi monipuolista tekemistä

Lu­ke­mi­sen tär­keys oli il­lan tee­ma­na, kun MLL, Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­ta, Mar­tat, Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­to, Nuo­ri­so­toi­mi, SPR, Toh­ma­jär­ven kir­jas­to sekä Lape-han­ke kut­sui­vat per­hei­tä maa­nan­tai-il­lak­si te­ke­mi­sen ja viih­teen pa­riin.

Illan teemana oli lukeminen, jota sisältyi muun muassa perhekahvilan kuvasuunnistustehtävään.

Illan teemana oli lukeminen, jota sisältyi muun muassa perhekahvilan kuvasuunnistustehtävään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2023 16.33

Perheiden ilta tarjosi monipuolista tekemistä

Lu­ke­mi­sen tär­keys oli il­lan tee­ma­na, kun MLL, Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­ta, Mar­tat, Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­to, Nuo­ri­so­toi­mi, SPR, Toh­ma­jär­ven kir­jas­to sekä Lape-han­ke kut­sui­vat per­hei­tä maa­nan­tai-il­lak­si te­ke­mi­sen ja viih­teen pa­riin.

Kirsi Väistö ja Tiina Anola-Pukkila taitavat soppatykillä keittämisen taidon. Potoskavaarassa keittopohjaan laitettiin ensimmäiseksi pisimmän kypsennysajan vaativat juurekset.

Kirsi Väistö ja Tiina Anola-Pukkila taitavat soppatykillä keittämisen taidon. Potoskavaarassa keittopohjaan laitettiin ensimmäiseksi pisimmän kypsennysajan vaativat juurekset.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.5.2023 15.58

Potoskavaarassa laitettiin soppatykki tulille

Use­am­pien Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven Mart­ta­yh­dis­tys­ten sekä pa­rin met­säs­tys­seu­ran jä­se­net ko­koon­tui­vat Po­tos­ka­vaa­raan opet­te­le­maan sop­pa­ty­kin käyt­töä Mart­ta­lii­ton ko­ti­ta­lou­sa­si­an­tun­ti­ja Tii­na Ano­la-Puk­ki­lan opas­ta­ma­na.

Kirsi Väistö ja Tiina Anola-Pukkila taitavat soppatykillä keittämisen taidon. Potoskavaarassa keittopohjaan laitettiin ensimmäiseksi pisimmän kypsennysajan vaativat juurekset.

Kirsi Väistö ja Tiina Anola-Pukkila taitavat soppatykillä keittämisen taidon. Potoskavaarassa keittopohjaan laitettiin ensimmäiseksi pisimmän kypsennysajan vaativat juurekset.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.5.2023 15.58

Potoskavaarassa laitettiin soppatykki tulille

Use­am­pien Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven Mart­ta­yh­dis­tys­ten sekä pa­rin met­säs­tys­seu­ran jä­se­net ko­koon­tui­vat Po­tos­ka­vaa­raan opet­te­le­maan sop­pa­ty­kin käyt­töä Mart­ta­lii­ton ko­ti­ta­lou­sa­si­an­tun­ti­ja Tii­na Ano­la-Puk­ki­lan opas­ta­ma­na.

Pölkynvaihtoa tekemässä rata-asentajat Jouni Ahtonen ja Roni Leinonen sekä koneen ohjaimissa Joonas Leinonen.

Pölkynvaihtoa tekemässä rata-asentajat Jouni Ahtonen ja Roni Leinonen sekä koneen ohjaimissa Joonas Leinonen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2023 14.59

Niiralan terminaalialueen raideremontti käynnissä

Nii­ra­lan te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la on me­nos­sa mer­kit­tä­vä kor­jau­su­rak­ka, kun Toh­ma­jär­ven kun­nan omis­tuk­ses­sa ole­va Nii­ra­lan ter­mi­naa­li­rai­teis­ton koko rai­de­ka­pa­si­teet­ti, noin 3 000 met­riä kun­nos­te­taan.

Pölkynvaihtoa tekemässä rata-asentajat Jouni Ahtonen ja Roni Leinonen sekä koneen ohjaimissa Joonas Leinonen.

Pölkynvaihtoa tekemässä rata-asentajat Jouni Ahtonen ja Roni Leinonen sekä koneen ohjaimissa Joonas Leinonen.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2023 14.59

Niiralan terminaalialueen raideremontti käynnissä

Nii­ra­lan te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la on me­nos­sa mer­kit­tä­vä kor­jau­su­rak­ka, kun Toh­ma­jär­ven kun­nan omis­tuk­ses­sa ole­va Nii­ra­lan ter­mi­naa­li­rai­teis­ton koko rai­de­ka­pa­si­teet­ti, noin 3 000 met­riä kun­nos­te­taan.

Tohmajärven kunnallistalo on yksi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rakennusperinnön avustuskohteista.

Tohmajärven kunnallistalo on yksi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rakennusperinnön avustuskohteista.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.5.2023 14.23

Kunnallistalolle, Saarion entiselle voimalaitokselle ja Koivuniemeen rakennusperinnön korjausavustusta

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus, Mu­se­o­vi­ras­to ja Suo­men Ko­ti­seu­tu­liit­to ovat teh­neet avus­tus­pää­tök­set ra­ken­nus­pe­rin­nön hoi­toon ke­vään 2023 osal­ta.

Tohmajärven kunnallistalo on yksi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rakennusperinnön avustuskohteista.

Tohmajärven kunnallistalo on yksi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rakennusperinnön avustuskohteista.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.5.2023 14.23

Kunnallistalolle, Saarion entiselle voimalaitokselle ja Koivuniemeen rakennusperinnön korjausavustusta

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus, Mu­se­o­vi­ras­to ja Suo­men Ko­ti­seu­tu­liit­to ovat teh­neet avus­tus­pää­tök­set ra­ken­nus­pe­rin­nön hoi­toon ke­vään 2023 osal­ta.

Rääkkylän kunta kartoittaa toiveita ensi vuonna vietettävästä juhlavuodesta.

Rääkkylän kunta kartoittaa toiveita ensi vuonna vietettävästä juhlavuodesta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2023 13.39

Kuntalaisille kysely juhlavuoden vietosta

Rääk­ky­län kun­ta on avan­nut ky­se­lyn, jol­la kar­toi­te­taan nä­ke­myk­siä en­si vuon­na vie­tet­tä­vän, Rääk­ky­län 150-vuo­tis­juh­lan si­säl­töä.

Rääkkylän kunta kartoittaa toiveita ensi vuonna vietettävästä juhlavuodesta.

Rääkkylän kunta kartoittaa toiveita ensi vuonna vietettävästä juhlavuodesta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2023 13.39

Kuntalaisille kysely juhlavuoden vietosta

Rääk­ky­län kun­ta on avan­nut ky­se­lyn, jol­la kar­toi­te­taan nä­ke­myk­siä en­si vuon­na vie­tet­tä­vän, Rääk­ky­län 150-vuo­tis­juh­lan si­säl­töä.

Muun muassa Motora esiintyy tänä vuonna Kihauksessa auditoriossa. Kuvituskuva.

Muun muassa Motora esiintyy tänä vuonna Kihauksessa auditoriossa. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
17.5.2023 11.23

Auditorio toimii Kihauksen päälavana

Tänä ke­sä­nä Ki­haus ko­kei­lee uut­ta alu­e­suun­ni­tel­maa; lii­kun­ta­hal­lin si­jaan pää­la­va­na toi­mii kou­lun au­di­to­rio. Muu­tok­sen ta­voit­tee­na on vä­hen­tää tal­koo­lais­ten ra­ken­nus- ja pur­ku­päi­viä ja ti­lo­jen tar­vet­ta. Tänä vuon­na Ki­haus

Muun muassa Motora esiintyy tänä vuonna Kihauksessa auditoriossa. Kuvituskuva.

Muun muassa Motora esiintyy tänä vuonna Kihauksessa auditoriossa. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
17.5.2023 11.23

Auditorio toimii Kihauksen päälavana

Tänä ke­sä­nä Ki­haus ko­kei­lee uut­ta alu­e­suun­ni­tel­maa; lii­kun­ta­hal­lin si­jaan pää­la­va­na toi­mii kou­lun au­di­to­rio. Muu­tok­sen ta­voit­tee­na on vä­hen­tää tal­koo­lais­ten ra­ken­nus- ja pur­ku­päi­viä ja ti­lo­jen tar­vet­ta. Tänä vuon­na Ki­haus

Rääkkylän kunta osallistuu maakunnalliseen ilmastohankkeeseen. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunta osallistuu maakunnalliseen ilmastohankkeeseen. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.5.2023 10.55

Rääkkylä mukaan ilmastohankkeeseen

Rääk­ky­län kun­ta osal­lis­tuu il­mas­to­kes­tä­vä Poh­jois-Kar­ja­la 2030 -hank­kee­seen vuo­si­na 2024 – 2026 yh­teen­sä noin 5 000 eu­ron oma­ra­hoi­tu­so­suu­del­la. Lo­pul­li­nen oma­ra­hoi­tu­so­suus mää­räy­tyy osal­lis­tu­vien kun­tien ja kau­pun­kien lu­ku­mää­rän pe­rus­teel­la.

Rääkkylän kunta osallistuu maakunnalliseen ilmastohankkeeseen. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunta osallistuu maakunnalliseen ilmastohankkeeseen. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
17.5.2023 10.55

Rääkkylä mukaan ilmastohankkeeseen

Rääk­ky­län kun­ta osal­lis­tuu il­mas­to­kes­tä­vä Poh­jois-Kar­ja­la 2030 -hank­kee­seen vuo­si­na 2024 – 2026 yh­teen­sä noin 5 000 eu­ron oma­ra­hoi­tu­so­suu­del­la. Lo­pul­li­nen oma­ra­hoi­tu­so­suus mää­räy­tyy osal­lis­tu­vien kun­tien ja kau­pun­kien lu­ku­mää­rän pe­rus­teel­la.

Poliisi kaipaa havaintoja Kiteellä viikonloppuna tehdyistä vahingonteoista. Arkistokuva.

Poliisi kaipaa havaintoja Kiteellä viikonloppuna tehdyistä vahingonteoista. Arkistokuva.

Uutiset
16.5.2023 14.47

Poliisi kaipaa havaintoja Kiteellä ajoneuvoihin kohdistuneista rikoksista

Hen­ki­lö­au­toa on va­hin­goi­tet­tu Ki­teel­lä Kap­pe­lin­tiel­lä lau­an­tai-il­lan ja sun­nun­tai­aa­mun vä­lil­lä. Ajo­neu­vos­ta on lau­an­tain klo 22 ja sun­nun­tain klo 7 vä­lil­lä ri­kot­tu ik­ku­noi­ta, si­vu­pei­li sekä tuu­li­la­si. Myös au­ton ko­ne­pel­lil­lä ja ka­tol­la on kä­vel­ty.

Poliisi kaipaa havaintoja Kiteellä viikonloppuna tehdyistä vahingonteoista. Arkistokuva.

Poliisi kaipaa havaintoja Kiteellä viikonloppuna tehdyistä vahingonteoista. Arkistokuva.

Uutiset
16.5.2023 14.47

Poliisi kaipaa havaintoja Kiteellä ajoneuvoihin kohdistuneista rikoksista

Hen­ki­lö­au­toa on va­hin­goi­tet­tu Ki­teel­lä Kap­pe­lin­tiel­lä lau­an­tai-il­lan ja sun­nun­tai­aa­mun vä­lil­lä. Ajo­neu­vos­ta on lau­an­tain klo 22 ja sun­nun­tain klo 7 vä­lil­lä ri­kot­tu ik­ku­noi­ta, si­vu­pei­li sekä tuu­li­la­si. Myös au­ton ko­ne­pel­lil­lä ja ka­tol­la on kä­vel­ty.

Wegasin paineistetun biokaasun tankkausasema palvelee nyt kuluttaja-asiakkaita Kiteellä. Kaasu asemalle tuotetaan sen vieressä olevalla BioKympin tuotantolaitoksella, jonka toimitusjohtaja Mika Juvonen näyttää mallia tankkauksesta.

Wegasin paineistetun biokaasun tankkausasema palvelee nyt kuluttaja-asiakkaita Kiteellä. Kaasu asemalle tuotetaan sen vieressä olevalla BioKympin tuotantolaitoksella, jonka toimitusjohtaja Mika Juvonen näyttää mallia tankkauksesta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.5.2023 11.04

BioKympin Kiteen Wegas-biokaa­su­tank­kau­sasema on avattu

We­ga­sin toi­nen pai­neis­te­tun bi­o­kaa­sun (CBG) tank­kau­sa­se­ma on nyt avat­tu Ki­teel­lä. Ki­teen ja Jo­en­suun We­gas-tank­kau­sa­se­mil­ta voi tan­ka­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa pai­kal­li­ses­ti tuo­tet­tua uu­siu­tu­vaa ja hii­li­neut­raa­lia bi­o­kaa­sua. Bi­o­kaa­su tuo­te­taan pai­kal­lis­ten yk­si­tyis­hen­ki­löi­den ja yri­tys­ten bi­o­jät­teis­tä ja -liet­teis­tä Bi­o­Kymp­pi Oy:n toi­mes­ta, jo­ten ajo­neu­voi­hin käy­tet­tä­vä bi­o­kaa­su on 100 pro­sent­ti­ses­ti ko­ti­mais­ta.

Wegasin paineistetun biokaasun tankkausasema palvelee nyt kuluttaja-asiakkaita Kiteellä. Kaasu asemalle tuotetaan sen vieressä olevalla BioKympin tuotantolaitoksella, jonka toimitusjohtaja Mika Juvonen näyttää mallia tankkauksesta.

Wegasin paineistetun biokaasun tankkausasema palvelee nyt kuluttaja-asiakkaita Kiteellä. Kaasu asemalle tuotetaan sen vieressä olevalla BioKympin tuotantolaitoksella, jonka toimitusjohtaja Mika Juvonen näyttää mallia tankkauksesta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.5.2023 11.04

BioKympin Kiteen Wegas-biokaa­su­tank­kau­sasema on avattu

We­ga­sin toi­nen pai­neis­te­tun bi­o­kaa­sun (CBG) tank­kau­sa­se­ma on nyt avat­tu Ki­teel­lä. Ki­teen ja Jo­en­suun We­gas-tank­kau­sa­se­mil­ta voi tan­ka­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa pai­kal­li­ses­ti tuo­tet­tua uu­siu­tu­vaa ja hii­li­neut­raa­lia bi­o­kaa­sua. Bi­o­kaa­su tuo­te­taan pai­kal­lis­ten yk­si­tyis­hen­ki­löi­den ja yri­tys­ten bi­o­jät­teis­tä ja -liet­teis­tä Bi­o­Kymp­pi Oy:n toi­mes­ta, jo­ten ajo­neu­voi­hin käy­tet­tä­vä bi­o­kaa­su on 100 pro­sent­ti­ses­ti ko­ti­mais­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.5.2023 10.57

Peruster­vey­den­huollon ja terveyskeskusten puolesta -adressiin yli 9 000 nimeä

Kan­sa­lai­sad­res­si pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja ter­veys­kes­kus­ten puo­les­ta -ad­res­siin ker­tyi kuu­kau­des­sa 9 240 ni­meä. Ad­res­siin ke­rät­tiin ni­miä huh­ti-tou­ko­kuus­sa ym­pä­ri Poh­jois-Kar­ja­laa sekä Ad­res­sit.com si­vul­la.

Kari Sarkkinen

Uutiset
16.5.2023 10.57

Peruster­vey­den­huollon ja terveyskeskusten puolesta -adressiin yli 9 000 nimeä

Kan­sa­lai­sad­res­si pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja ter­veys­kes­kus­ten puo­les­ta -ad­res­siin ker­tyi kuu­kau­des­sa 9 240 ni­meä. Ad­res­siin ke­rät­tiin ni­miä huh­ti-tou­ko­kuus­sa ym­pä­ri Poh­jois-Kar­ja­laa sekä Ad­res­sit.com si­vul­la.

Paksuniemen piha-aluetta asfaltoidaan tänään tiistaina ja alue on suljettu liikenteeltä.

Paksuniemen piha-aluetta asfaltoidaan tänään tiistaina ja alue on suljettu liikenteeltä.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.5.2023 10.57

Paksuniemessä asfaltoidaan tänään

Pak­su­nie­men lo­gis­tiik­ka­hank­keen yk­si nä­ky­vim­mis­tä toi­men­pi­teis­tä on piha-alu­een as­fal­toin­ti, jota teh­dään tä­nään tiis­tai­na.

Paksuniemen piha-aluetta asfaltoidaan tänään tiistaina ja alue on suljettu liikenteeltä.

Paksuniemen piha-aluetta asfaltoidaan tänään tiistaina ja alue on suljettu liikenteeltä.

Päivi Lievonen

Uutiset
16.5.2023 10.57

Paksuniemessä asfaltoidaan tänään

Pak­su­nie­men lo­gis­tiik­ka­hank­keen yk­si nä­ky­vim­mis­tä toi­men­pi­teis­tä on piha-alu­een as­fal­toin­ti, jota teh­dään tä­nään tiis­tai­na.

Merja Maukonen

Uutiset
16.5.2023 10.50

Kevään 2023 ylioppilaat

Merja Maukonen

Uutiset
16.5.2023 10.50

Kevään 2023 ylioppilaat

Valkoposkihanhi on viisas ja oppivainen lintu. Pelotonkin siitä on tullut, kun karkotusmenetelmät ovat mitä ovat. Traktorilla liikkuvaa viljelijääkään se ei pelkkää.

Valkoposkihanhi on viisas ja oppivainen lintu. Pelotonkin siitä on tullut, kun karkotusmenetelmät ovat mitä ovat. Traktorilla liikkuvaa viljelijääkään se ei pelkkää.

Jouko Väistö

Uutiset
16.5.2023 8.40

Viljelijöiden mitta täyttymässä hanhiongelman takia

Mo­nen vil­je­li­jän mit­ta al­kaa ol­la täyn­nä ala­ti kas­va­van han­hi­on­gel­man ta­kia. On pie­noi­nen pak­ko muut­taa tuo­tan­to­suun­taa, sa­noo toh­ma­jär­ve­läi­nen Mika Pii­roi­nen. Hän luo­puu vie­lä tä­män vuo­den ai­ka­na lyp­sy­kar­ja­ta­lou­des­ta.

Valkoposkihanhi on viisas ja oppivainen lintu. Pelotonkin siitä on tullut, kun karkotusmenetelmät ovat mitä ovat. Traktorilla liikkuvaa viljelijääkään se ei pelkkää.

Valkoposkihanhi on viisas ja oppivainen lintu. Pelotonkin siitä on tullut, kun karkotusmenetelmät ovat mitä ovat. Traktorilla liikkuvaa viljelijääkään se ei pelkkää.

Jouko Väistö

Uutiset
16.5.2023 8.40

Viljelijöiden mitta täyttymässä hanhiongelman takia

Mo­nen vil­je­li­jän mit­ta al­kaa ol­la täyn­nä ala­ti kas­va­van han­hi­on­gel­man ta­kia. On pie­noi­nen pak­ko muut­taa tuo­tan­to­suun­taa, sa­noo toh­ma­jär­ve­läi­nen Mika Pii­roi­nen. Hän luo­puu vie­lä tä­män vuo­den ai­ka­na lyp­sy­kar­ja­ta­lou­des­ta.

Rääkkulän kunnan lausunnossa vastustetaan jyrkästi Rääkkylän terveysaseman sulkemiseen tähtääviä skenaarioita. Kuvituskuva.

Rääkkulän kunnan lausunnossa vastustetaan jyrkästi Rääkkylän terveysaseman sulkemiseen tähtääviä skenaarioita. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.5.2023 20.10

Rääkkylän lausunto hyvinvoin­ti­a­lueelle erittäin kriittinen

Rääk­ky­län kun­nan lau­sun­to hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lust­ra­te­gi­a­luon­nok­ses­ta ja pal­ve­lu­verk­kos­ke­naa­ri­ois­ta si­säl­tää kri­tiik­kiä muun mu­as­sa kuu­le­mis­vel­voit­teen lai­min­lyön­nis­tä, ske­naa­ri­o­kar­tois­sa esi­te­tyis­tä mat­ka-ajois­ta ja lau­sun­non an­ta­mi­sen ai­ka­tau­lus­ta.

Rääkkulän kunnan lausunnossa vastustetaan jyrkästi Rääkkylän terveysaseman sulkemiseen tähtääviä skenaarioita. Kuvituskuva.

Rääkkulän kunnan lausunnossa vastustetaan jyrkästi Rääkkylän terveysaseman sulkemiseen tähtääviä skenaarioita. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.5.2023 20.10

Rääkkylän lausunto hyvinvoin­ti­a­lueelle erittäin kriittinen

Rääk­ky­län kun­nan lau­sun­to hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lust­ra­te­gi­a­luon­nok­ses­ta ja pal­ve­lu­verk­kos­ke­naa­ri­ois­ta si­säl­tää kri­tiik­kiä muun mu­as­sa kuu­le­mis­vel­voit­teen lai­min­lyön­nis­tä, ske­naa­ri­o­kar­tois­sa esi­te­tyis­tä mat­ka-ajois­ta ja lau­sun­non an­ta­mi­sen ai­ka­tau­lus­ta.

Lisää aiheesta

Kysely