JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
8.12.2022 14.00

Pyhät vaikuttavat Kelan tukien maksamiseen

Ke­las­ta muis­tu­te­taan, et­tä jou­lun ai­ka vai­kut­taa etuuk­sien mak­su­päi­viin. Vuo­den vaih­de on Ke­las­sa kii­reis­tä ai­kaa, jo­ten tie­dot­tees­sa kan­nus­te­taan hoi­ta­maan etuu­sa­si­at ajois­sa kun­toon, et­tä ra­hat eh­ti­vät ti­lil­le en­nen jou­lua. Esi­mer­kik­si toi­meen­tu­lo­tu­ki mak­se­taan en­nen jou­lua, jos ha­ke­muk­set on toi­mi­tet­tu vii­meis­tään en­si maa­nan­tai­na, eli 12. jou­lu­kuu­ta.

Uutiset
8.12.2022 14.00

Pyhät vaikuttavat Kelan tukien maksamiseen

Ke­las­ta muis­tu­te­taan, et­tä jou­lun ai­ka vai­kut­taa etuuk­sien mak­su­päi­viin. Vuo­den vaih­de on Ke­las­sa kii­reis­tä ai­kaa, jo­ten tie­dot­tees­sa kan­nus­te­taan hoi­ta­maan etuu­sa­si­at ajois­sa kun­toon, et­tä ra­hat eh­ti­vät ti­lil­le en­nen jou­lua. Esi­mer­kik­si toi­meen­tu­lo­tu­ki mak­se­taan en­nen jou­lua, jos ha­ke­muk­set on toi­mi­tet­tu vii­meis­tään en­si maa­nan­tai­na, eli 12. jou­lu­kuu­ta.

Uutiset
8.12.2022 13.51

Junalippujen hinta laskee kevättalveksi

Edus­kun­ta tu­kee jouk­ko­lii­ken­net­tä pois­ta­mal­la ar­von­li­sä­ve­ron tam­mi-huh­ti­kuun ajak­si. VR ker­too tie­dot­tees­saan vie­vän­sä alv-alen­nuk­sen suo­raan mat­ka­lip­pu­jen hin­toi­hin. Alen­nus kos­kee kaik­kia 1.1.-30.4.2023 os­tet­tu­ja VR:n ju­na­lip­pu­ja mat­kan ajan­koh­das­ta riip­pu­mat­ta. Myös alen­nus­hin­tai­set li­put, ku­ten opis­ke­li­joi­den, las­ten ja elä­ke­läis­ten li­put sekä ryh­mä- ja yri­tys­li­put, ovat ky­sei­se­nä ai­ka­na ve­ro­va­pai­ta.

Uutiset
8.12.2022 13.51

Junalippujen hinta laskee kevättalveksi

Edus­kun­ta tu­kee jouk­ko­lii­ken­net­tä pois­ta­mal­la ar­von­li­sä­ve­ron tam­mi-huh­ti­kuun ajak­si. VR ker­too tie­dot­tees­saan vie­vän­sä alv-alen­nuk­sen suo­raan mat­ka­lip­pu­jen hin­toi­hin. Alen­nus kos­kee kaik­kia 1.1.-30.4.2023 os­tet­tu­ja VR:n ju­na­lip­pu­ja mat­kan ajan­koh­das­ta riip­pu­mat­ta. Myös alen­nus­hin­tai­set li­put, ku­ten opis­ke­li­joi­den, las­ten ja elä­ke­läis­ten li­put sekä ryh­mä- ja yri­tys­li­put, ovat ky­sei­se­nä ai­ka­na ve­ro­va­pai­ta.

Kaikista suurpetohavainnoista toivotaan ilmoitusta. Arkistokuva: Veikko Ihanus.

Kaikista suurpetohavainnoista toivotaan ilmoitusta. Arkistokuva: Veikko Ihanus.

Veikko Ihanus

Uutiset
8.12.2022 11.41

Suurpe­to­ha­vain­noista ilmoitus petoyh­dys­hen­kilölle

Suo­men riis­ta­kes­kus muis­tut­taa kan­sa­lai­sia te­ke­mään il­moi­tuk­sen ha­vait­se­mis­taan suur­pe­dois­ta si­jain­ti­tie­toi­neen pai­kal­li­sel­le pe­to­yh­dys­hen­ki­löl­le mah­dol­li­sim­man pian ha­vain­non te­ke­mi­ses­tä. Suur­pe­to­ha­vain­to voi ol­la nä­kö­ha­vain­to eläi­mes­tä tai ha­vain­to jäl­jis­tä, jä­tök­sis­tä, haas­kois­ta tai raa­te­lu­jäl­jis­tä. Ha­vain­nois­ta il­moit­ta­mi­nen aut­taa vi­ra­no­mai­sia saa­maan tar­kem­man kä­si­tyk­sen alu­een pe­to­ti­lan­tees­ta sekä tu­kee riis­tan­tut­ki­mus­ta alu­eel­la.

Kaikista suurpetohavainnoista toivotaan ilmoitusta. Arkistokuva: Veikko Ihanus.

Kaikista suurpetohavainnoista toivotaan ilmoitusta. Arkistokuva: Veikko Ihanus.

Veikko Ihanus

Uutiset
8.12.2022 11.41

Suurpe­to­ha­vain­noista ilmoitus petoyh­dys­hen­kilölle

Suo­men riis­ta­kes­kus muis­tut­taa kan­sa­lai­sia te­ke­mään il­moi­tuk­sen ha­vait­se­mis­taan suur­pe­dois­ta si­jain­ti­tie­toi­neen pai­kal­li­sel­le pe­to­yh­dys­hen­ki­löl­le mah­dol­li­sim­man pian ha­vain­non te­ke­mi­ses­tä. Suur­pe­to­ha­vain­to voi ol­la nä­kö­ha­vain­to eläi­mes­tä tai ha­vain­to jäl­jis­tä, jä­tök­sis­tä, haas­kois­ta tai raa­te­lu­jäl­jis­tä. Ha­vain­nois­ta il­moit­ta­mi­nen aut­taa vi­ra­no­mai­sia saa­maan tar­kem­man kä­si­tyk­sen alu­een pe­to­ti­lan­tees­ta sekä tu­kee riis­tan­tut­ki­mus­ta alu­eel­la.

Rääkkylän kunnassa yritetään saada yksityispihojen omistajia siivoamaan ympäristöä rumentavat autonromut kierrätykseen. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnassa yritetään saada yksityispihojen omistajia siivoamaan ympäristöä rumentavat autonromut kierrätykseen. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
8.12.2022 10.15

Pihalle siivouskehotus Niemiseen

Rääk­ky­län elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan lu­pa­ja­os­to päät­ti an­taa Nie­mi­sen­tien var­rel­la si­jait­se­val­le kiin­teis­töl­le sii­vous­ke­ho­tuk­sen.

Rääkkylän kunnassa yritetään saada yksityispihojen omistajia siivoamaan ympäristöä rumentavat autonromut kierrätykseen. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnassa yritetään saada yksityispihojen omistajia siivoamaan ympäristöä rumentavat autonromut kierrätykseen. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
8.12.2022 10.15

Pihalle siivouskehotus Niemiseen

Rääk­ky­län elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan lu­pa­ja­os­to päät­ti an­taa Nie­mi­sen­tien var­rel­la si­jait­se­val­le kiin­teis­töl­le sii­vous­ke­ho­tuk­sen.

Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä melko matalalla. Kuvituskuva.

Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä melko matalalla. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
8.12.2022 9.44

Saimaalla liikkujilta toivotaan vastauksia kyselyyn

Sai­maan ve­sis­tön käyt­tä­jien nä­ke­myk­siä ve­den­kor­keu­des­ta kar­toi­te­taan net­ti­ky­se­lyl­lä, jon­ka jär­jes­tä­vät Sai­maan alu­een ELY-kes­kuk­set ja Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus.

Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä melko matalalla. Kuvituskuva.

Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä melko matalalla. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
8.12.2022 9.44

Saimaalla liikkujilta toivotaan vastauksia kyselyyn

Sai­maan ve­sis­tön käyt­tä­jien nä­ke­myk­siä ve­den­kor­keu­des­ta kar­toi­te­taan net­ti­ky­se­lyl­lä, jon­ka jär­jes­tä­vät Sai­maan alu­een ELY-kes­kuk­set ja Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus.

Rekisteröinnin lisäksi koira tulee merkitä mikrosirulla, ellei koiralla entuudestaan jo sellainen ole. Kuvituskuva.

Rekisteröinnin lisäksi koira tulee merkitä mikrosirulla, ellei koiralla entuudestaan jo sellainen ole. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.12.2022 16.55

Koirien rekiste­röin­ti­palvelu avautuu vuodenvaihteessa

Ruo­ka­vi­ras­ton yl­lä­pi­tä­mä asi­oin­ti­pal­ve­lu koi­ran hal­ti­joil­le avau­tuu vuo­den­vaih­tees­sa. Vi­ra­no­mai­sen koi­ra­re­kis­te­riin on tar­koi­tus il­moit­taa kaik­ki Suo­mes­sa ole­vat koi­rat. En­nen 1.1.2023 syn­ty­neen koi­ran hal­ti­jal­la on koko en­si vuo­si ai­kaa il­moit­taa koi­ran­sa tie­dot vi­ra­no­mais­re­kis­te­riin. Vuo­den­vaih­teen jäl­keen syn­ty­vät koi­rat tu­lee il­moit­taa re­kis­te­riin en­nen koi­ran luo­vu­tus­ta uu­del­le hal­ti­jal­le tai vii­meis­tään kol­men kuu­kau­den iäs­sä.

Rekisteröinnin lisäksi koira tulee merkitä mikrosirulla, ellei koiralla entuudestaan jo sellainen ole. Kuvituskuva.

Rekisteröinnin lisäksi koira tulee merkitä mikrosirulla, ellei koiralla entuudestaan jo sellainen ole. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.12.2022 16.55

Koirien rekiste­röin­ti­palvelu avautuu vuodenvaihteessa

Ruo­ka­vi­ras­ton yl­lä­pi­tä­mä asi­oin­ti­pal­ve­lu koi­ran hal­ti­joil­le avau­tuu vuo­den­vaih­tees­sa. Vi­ra­no­mai­sen koi­ra­re­kis­te­riin on tar­koi­tus il­moit­taa kaik­ki Suo­mes­sa ole­vat koi­rat. En­nen 1.1.2023 syn­ty­neen koi­ran hal­ti­jal­la on koko en­si vuo­si ai­kaa il­moit­taa koi­ran­sa tie­dot vi­ra­no­mais­re­kis­te­riin. Vuo­den­vaih­teen jäl­keen syn­ty­vät koi­rat tu­lee il­moit­taa re­kis­te­riin en­nen koi­ran luo­vu­tus­ta uu­del­le hal­ti­jal­le tai vii­meis­tään kol­men kuu­kau­den iäs­sä.

Itsenäisyyspäivän juhla kokosi Wärtsilä-saliin muutaman kymmenen hengen yleisön.

Itsenäisyyspäivän juhla kokosi Wärtsilä-saliin muutaman kymmenen hengen yleisön.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.12.2022 16.28

Yhteisöllisyys esillä Tohmajärven itsenäisyysjuhlan puheissa

Toh­ma­jär­ven kun­nan it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja He­le­na Pa­ka­ri­nen pa­la­si juh­la­pu­hees­saan vii­me hel­mi­kuun 24 päi­vään.

Itsenäisyyspäivän juhla kokosi Wärtsilä-saliin muutaman kymmenen hengen yleisön.

Itsenäisyyspäivän juhla kokosi Wärtsilä-saliin muutaman kymmenen hengen yleisön.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.12.2022 16.28

Yhteisöllisyys esillä Tohmajärven itsenäisyysjuhlan puheissa

Toh­ma­jär­ven kun­nan it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja He­le­na Pa­ka­ri­nen pa­la­si juh­la­pu­hees­saan vii­me hel­mi­kuun 24 päi­vään.

Ilkivaltaa on tehty myös frisbeegolf-radalla. Kuvituskuva.

Ilkivaltaa on tehty myös frisbeegolf-radalla. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.12.2022 15.21

Ilkivaltaa Tohmajärvellä

Toh­ma­jär­ven lii­kun­ta­paik­ko­jen pu­ku­huo­nei­ta on sot­ket­tu, ja paik­ko­ja on myös ri­kot­tu.

Ilkivaltaa on tehty myös frisbeegolf-radalla. Kuvituskuva.

Ilkivaltaa on tehty myös frisbeegolf-radalla. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.12.2022 15.21

Ilkivaltaa Tohmajärvellä

Toh­ma­jär­ven lii­kun­ta­paik­ko­jen pu­ku­huo­nei­ta on sot­ket­tu, ja paik­ko­ja on myös ri­kot­tu.

Markku Pirhosen tuvan seinällä on niin itsetehty suojelussenkelitaulu kuin matkoilta muistoksi kerätyistä kivistä tehty ristikin.

Markku Pirhosen tuvan seinällä on niin itsetehty suojelussenkelitaulu kuin matkoilta muistoksi kerätyistä kivistä tehty ristikin.

Päivi Lievonen

Uutiset
7.12.2022 14.10

Luonnosta voimaa ja ravintoa arkeen

Luon­to ja sen an­ti­met ovat ol­leet tär­keä voi­ma­va­ra ke­säl­lä 70 vuot­ta täyt­tä­neel­le Mark­ku Pir­ho­sel­le.

Markku Pirhosen tuvan seinällä on niin itsetehty suojelussenkelitaulu kuin matkoilta muistoksi kerätyistä kivistä tehty ristikin.

Markku Pirhosen tuvan seinällä on niin itsetehty suojelussenkelitaulu kuin matkoilta muistoksi kerätyistä kivistä tehty ristikin.

Päivi Lievonen

Uutiset
7.12.2022 14.10

Luonnosta voimaa ja ravintoa arkeen

Luon­to ja sen an­ti­met ovat ol­leet tär­keä voi­ma­va­ra ke­säl­lä 70 vuot­ta täyt­tä­neel­le Mark­ku Pir­ho­sel­le.

Pyhäselän vankilan kappeli on vihitty ekumeeniseksi kappeliksi. Ensimmäinen vankilapastori oli ortodoksinen, ja kappelin ikonit ovat siltä ajalta. Vankilapastorina yli kolme vuotta toiminut Antti Happonen kertoo, että vangilla on oikeus tavata oman uskontokuntansa edustaja, ja se pyritään aina järjestämään.

Pyhäselän vankilan kappeli on vihitty ekumeeniseksi kappeliksi. Ensimmäinen vankilapastori oli ortodoksinen, ja kappelin ikonit ovat siltä ajalta. Vankilapastorina yli kolme vuotta toiminut Antti Happonen kertoo, että vangilla on oikeus tavata oman uskontokuntansa edustaja, ja se pyritään aina järjestämään.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.12.2022 12.13

”Pastori on vangeille neutraali henkilö”

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Ant­ti Hap­po­nen on ja­ka­nut työ­ai­kan­sa syk­sys­tä 2019 läh­tien Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan ja Py­hä­se­län van­ki­lan kes­ken.

Pyhäselän vankilan kappeli on vihitty ekumeeniseksi kappeliksi. Ensimmäinen vankilapastori oli ortodoksinen, ja kappelin ikonit ovat siltä ajalta. Vankilapastorina yli kolme vuotta toiminut Antti Happonen kertoo, että vangilla on oikeus tavata oman uskontokuntansa edustaja, ja se pyritään aina järjestämään.

Pyhäselän vankilan kappeli on vihitty ekumeeniseksi kappeliksi. Ensimmäinen vankilapastori oli ortodoksinen, ja kappelin ikonit ovat siltä ajalta. Vankilapastorina yli kolme vuotta toiminut Antti Happonen kertoo, että vangilla on oikeus tavata oman uskontokuntansa edustaja, ja se pyritään aina järjestämään.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.12.2022 12.13

”Pastori on vangeille neutraali henkilö”

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Ant­ti Hap­po­nen on ja­ka­nut työ­ai­kan­sa syk­sys­tä 2019 läh­tien Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan ja Py­hä­se­län van­ki­lan kes­ken.

Sankarihaudolle Kiteen seurakunnan ja kaupungin seppeleet laskivat Markku Komulainen ja Ossi Pirhonen. Kiteeläisten järjestöjen seppeleet laskivat Anja ja Kauko Putkuri.

Sankarihaudolle Kiteen seurakunnan ja kaupungin seppeleet laskivat Markku Komulainen ja Ossi Pirhonen. Kiteeläisten järjestöjen seppeleet laskivat Anja ja Kauko Putkuri.

Mirja Hurskainen

Uutiset
7.12.2022 11.45

Kiteesalissa juhlittiin sinivalkoista sanoin ja sävelin

Ki­teen kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­men jär­jes­tä­mään it­se­näi­syys­päi­vän juh­laan Ki­tee­sa­li oli pu­et­tu hoh­ta­van si­ni­val­koi­siin vä­rei­hin. Mar­kus Pulk­ki­nen mai­nit­si al­ku­sa­nois­saan, et­tä juh­la on tar­koi­tus ol­la in­tii­mi ja ko­ti­ku­toi­nen ja is­tah­ti flyy­ge­lin ää­reen sä­es­tä­mään yh­teis­lau­lua per­soo­nal­li­sel­la ot­teel­la.

Sankarihaudolle Kiteen seurakunnan ja kaupungin seppeleet laskivat Markku Komulainen ja Ossi Pirhonen. Kiteeläisten järjestöjen seppeleet laskivat Anja ja Kauko Putkuri.

Sankarihaudolle Kiteen seurakunnan ja kaupungin seppeleet laskivat Markku Komulainen ja Ossi Pirhonen. Kiteeläisten järjestöjen seppeleet laskivat Anja ja Kauko Putkuri.

Mirja Hurskainen

Uutiset
7.12.2022 11.45

Kiteesalissa juhlittiin sinivalkoista sanoin ja sävelin

Ki­teen kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­men jär­jes­tä­mään it­se­näi­syys­päi­vän juh­laan Ki­tee­sa­li oli pu­et­tu hoh­ta­van si­ni­val­koi­siin vä­rei­hin. Mar­kus Pulk­ki­nen mai­nit­si al­ku­sa­nois­saan, et­tä juh­la on tar­koi­tus ol­la in­tii­mi ja ko­ti­ku­toi­nen ja is­tah­ti flyy­ge­lin ää­reen sä­es­tä­mään yh­teis­lau­lua per­soo­nal­li­sel­la ot­teel­la.

LC Kitee ja LC Kitee Pajari järjestävät tänäkin vuonna jouluiloa monelle kiteeläisperheelle lahjakorttien avulla. Lahjakortteja olivat diakoni Katriina Tenhoselle luovuttamassa LC Kiteen Markku Hyvönen, vasemmalla, sekä LC Pajarin Eero Havukainen ja Ahti Paakkunainen.

LC Kitee ja LC Kitee Pajari järjestävät tänäkin vuonna jouluiloa monelle kiteeläisperheelle lahjakorttien avulla. Lahjakortteja olivat diakoni Katriina Tenhoselle luovuttamassa LC Kiteen Markku Hyvönen, vasemmalla, sekä LC Pajarin Eero Havukainen ja Ahti Paakkunainen.

Jouko Väistö

Uutiset
7.12.2022 8.07

Leijonilta tukea jouluostoksiin

Mo­net ki­tee­läis­per­heet pää­se­vät tä­nä­kin jou­lu­na osal­li­sek­si LC Ki­tee Pa­ja­rin ja LC Ki­teen lah­joi­tuk­sis­ta. Ne saa­vat käyt­töön­sä lah­ja­kort­te­ja, joil­la voi­vat ra­hoit­taa jou­luos­tok­si­aan pai­kal­li­sis­sa kaup­pa­liik­keis­sä. Lah­ja­kor­tit oh­jau­tu­vat saa­jil­leen Ki­teen ev.lut. seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­toi­men vä­li­tyk­sel­lä.

LC Kitee ja LC Kitee Pajari järjestävät tänäkin vuonna jouluiloa monelle kiteeläisperheelle lahjakorttien avulla. Lahjakortteja olivat diakoni Katriina Tenhoselle luovuttamassa LC Kiteen Markku Hyvönen, vasemmalla, sekä LC Pajarin Eero Havukainen ja Ahti Paakkunainen.

LC Kitee ja LC Kitee Pajari järjestävät tänäkin vuonna jouluiloa monelle kiteeläisperheelle lahjakorttien avulla. Lahjakortteja olivat diakoni Katriina Tenhoselle luovuttamassa LC Kiteen Markku Hyvönen, vasemmalla, sekä LC Pajarin Eero Havukainen ja Ahti Paakkunainen.

Jouko Väistö

Uutiset
7.12.2022 8.07

Leijonilta tukea jouluostoksiin

Mo­net ki­tee­läis­per­heet pää­se­vät tä­nä­kin jou­lu­na osal­li­sek­si LC Ki­tee Pa­ja­rin ja LC Ki­teen lah­joi­tuk­sis­ta. Ne saa­vat käyt­töön­sä lah­ja­kort­te­ja, joil­la voi­vat ra­hoit­taa jou­luos­tok­si­aan pai­kal­li­sis­sa kaup­pa­liik­keis­sä. Lah­ja­kor­tit oh­jau­tu­vat saa­jil­leen Ki­teen ev.lut. seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­toi­men vä­li­tyk­sel­lä.

Arppen koulun matemaattisten aineiden opettaja Ville Liukku ja palkitut Malika Orlova, Ilona Neuvonen ja Saku Nenonen.

Arppen koulun matemaattisten aineiden opettaja Ville Liukku ja palkitut Malika Orlova, Ilona Neuvonen ja Saku Nenonen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
7.12.2022 7.35

Matema­tiik­ka­kil­pailun tasaväkinen kärki palkittiin

Ki­teen Seu­dun Osuus­pank­ki pal­kit­si kol­me Arp­pen kou­lun 9. luo­kan op­pi­las­ta, jot­ka me­nes­tyi­vät Ma­te­maat­tis­ten Ai­nei­den Opet­ta­jien Lii­ton MA­O­Lin vuo­sit­tai­sen ma­te­ma­tiik­ka­kil­pai­lun kou­lu­koh­tai­ses­sa al­ku­kil­pai­lus­sa. Kil­pai­lu on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 1982.

Arppen koulun matemaattisten aineiden opettaja Ville Liukku ja palkitut Malika Orlova, Ilona Neuvonen ja Saku Nenonen.

Arppen koulun matemaattisten aineiden opettaja Ville Liukku ja palkitut Malika Orlova, Ilona Neuvonen ja Saku Nenonen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
7.12.2022 7.35

Matema­tiik­ka­kil­pailun tasaväkinen kärki palkittiin

Ki­teen Seu­dun Osuus­pank­ki pal­kit­si kol­me Arp­pen kou­lun 9. luo­kan op­pi­las­ta, jot­ka me­nes­tyi­vät Ma­te­maat­tis­ten Ai­nei­den Opet­ta­jien Lii­ton MA­O­Lin vuo­sit­tai­sen ma­te­ma­tiik­ka­kil­pai­lun kou­lu­koh­tai­ses­sa al­ku­kil­pai­lus­sa. Kil­pai­lu on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 1982.

pelastuslaitos

Uutiset
7.12.2022 7.00

Pakettiauto suistui ojaan

Pa­ket­ti­au­to suis­tui sy­vään ojaan Toh­ma­jär­vel­lä Rii­ko­lan­tiel­lä it­se­näi­syys­päi­väy­ö­nä. Kyl­jel­leen ojaan pää­ty­neen au­ton au­to­maat­ti­nen hä­tä­pu­he­lin­jär­jes­tel­mä hä­lyt­ti pa­lo­kun­nan pai­kal­le.

pelastuslaitos

Uutiset
7.12.2022 7.00

Pakettiauto suistui ojaan

Pa­ket­ti­au­to suis­tui sy­vään ojaan Toh­ma­jär­vel­lä Rii­ko­lan­tiel­lä it­se­näi­syys­päi­väy­ö­nä. Kyl­jel­leen ojaan pää­ty­neen au­ton au­to­maat­ti­nen hä­tä­pu­he­lin­jär­jes­tel­mä hä­lyt­ti pa­lo­kun­nan pai­kal­le.

Mirja Hurskainen

Uutiset
6.12.2022 18.47

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Kiteellä, kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen

It­se­näi­syys­päi­vä kun­ni­ak­si jul­kai­sem­me Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­sa pi­de­tyt juh­la­pu­heet ko­ko­nai­suu­des­saan verk­ko­si­vuil­lam­me.

Mirja Hurskainen

Uutiset
6.12.2022 18.47

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Kiteellä, kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen

It­se­näi­syys­päi­vä kun­ni­ak­si jul­kai­sem­me Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­sa pi­de­tyt juh­la­pu­heet ko­ko­nai­suu­des­saan verk­ko­si­vuil­lam­me.

Kari Sarkkinen

Uutiset
6.12.2022 18.46

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Tohmajärvellä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen

It­se­näi­syys­päi­vä kun­ni­ak­si jul­kai­sem­me Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­sa pi­de­tyt juh­la­pu­heet ko­ko­nai­suu­des­saan verk­ko­si­vuil­lam­me.

Kari Sarkkinen

Uutiset
6.12.2022 18.46

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Tohmajärvellä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen

It­se­näi­syys­päi­vä kun­ni­ak­si jul­kai­sem­me Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­sa pi­de­tyt juh­la­pu­heet ko­ko­nai­suu­des­saan verk­ko­si­vuil­lam­me.

Hilkka Kososella kuluu viikottain kolme päivää entisöinnin parissa.

Hilkka Kososella kuluu viikottain kolme päivää entisöinnin parissa.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.12.2022 17.45

Kaatopaik­ka­kuormasta pelastettu tuoli aloitti harrastuksen

Huo­ne­ka­lu­jen en­ti­söin­nis­tä on tul­lut Hilk­ka Ko­so­sel­le niin ra­kas har­ras­tus, et­tä hän te­kee sitä kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa.

Hilkka Kososella kuluu viikottain kolme päivää entisöinnin parissa.

Hilkka Kososella kuluu viikottain kolme päivää entisöinnin parissa.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.12.2022 17.45

Kaatopaik­ka­kuormasta pelastettu tuoli aloitti harrastuksen

Huo­ne­ka­lu­jen en­ti­söin­nis­tä on tul­lut Hilk­ka Ko­so­sel­le niin ra­kas har­ras­tus, et­tä hän te­kee sitä kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa.

Digiohjaaja Keijo Suuronen kävi Kiteen eläkkeensaajien digikerhossa opastamassa turvallisesta digipalvelujen käytöstä.

Digiohjaaja Keijo Suuronen kävi Kiteen eläkkeensaajien digikerhossa opastamassa turvallisesta digipalvelujen käytöstä.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.12.2022 11.54

"Linkkejä kannattaa varoa"

Yli kak­si vuo­si­kym­men­tä se­ni­o­rei­den di­gi­o­pas­tuk­sia oh­jan­nut Kei­jo Suu­ro­nen tie­tää pe­ru­sa­si­oi­den neu­von­nal­le ole­van yhä tar­vet­ta. Suu­ro­nen vie­rai­li Ki­teen Eläk­keen­saa­jien ti­lai­suu­des­sa opas­ta­mas­sa muun mu­as­sa kak­si­vai­hei­ses­sa tun­nis­tau­tu­mi­ses­sa ja re­surs­sien hal­lin­nan har­joi­tuk­sis­sa.

Digiohjaaja Keijo Suuronen kävi Kiteen eläkkeensaajien digikerhossa opastamassa turvallisesta digipalvelujen käytöstä.

Digiohjaaja Keijo Suuronen kävi Kiteen eläkkeensaajien digikerhossa opastamassa turvallisesta digipalvelujen käytöstä.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.12.2022 11.54

"Linkkejä kannattaa varoa"

Yli kak­si vuo­si­kym­men­tä se­ni­o­rei­den di­gi­o­pas­tuk­sia oh­jan­nut Kei­jo Suu­ro­nen tie­tää pe­ru­sa­si­oi­den neu­von­nal­le ole­van yhä tar­vet­ta. Suu­ro­nen vie­rai­li Ki­teen Eläk­keen­saa­jien ti­lai­suu­des­sa opas­ta­mas­sa muun mu­as­sa kak­si­vai­hei­ses­sa tun­nis­tau­tu­mi­ses­sa ja re­surs­sien hal­lin­nan har­joi­tuk­sis­sa.

Suomen Tieyhdistys palkitsi Aarne Laasosen kunniakirjalla ja ansiomerkillä.

Suomen Tieyhdistys palkitsi Aarne Laasosen kunniakirjalla ja ansiomerkillä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
5.12.2022 8.16

Aarne Laasoselle Suomen Tieyhdistyksen ansiomerkki

Mar­ras­kuun alus­sa On­ka­mos­sa pi­det­ty Sä­kä­nie­men yk­si­tyis­tien tie­hoi­to­kun­nan ylei­nen ko­kous al­koi juh­la­vas­ti. Pit­kä­ai­kai­sel­le pu­heen­joh­ta­jal­le Aar­ne Laa­so­sel­le ojen­net­tiin Suo­men Tie­yh­dis­tyk­sen myön­tä­mä kun­ni­a­kir­ja ja an­si­o­merk­ki eri­tyi­sis­tä an­si­ois­ta yk­si­tyis­tei­den hy­väk­si te­ke­mäs­tä työs­tä. Aar­ne on toi­mi­nut ky­sei­sen tie­hoi­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na yli 50 vuot­ta.

Suomen Tieyhdistys palkitsi Aarne Laasosen kunniakirjalla ja ansiomerkillä.

Suomen Tieyhdistys palkitsi Aarne Laasosen kunniakirjalla ja ansiomerkillä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
5.12.2022 8.16

Aarne Laasoselle Suomen Tieyhdistyksen ansiomerkki

Mar­ras­kuun alus­sa On­ka­mos­sa pi­det­ty Sä­kä­nie­men yk­si­tyis­tien tie­hoi­to­kun­nan ylei­nen ko­kous al­koi juh­la­vas­ti. Pit­kä­ai­kai­sel­le pu­heen­joh­ta­jal­le Aar­ne Laa­so­sel­le ojen­net­tiin Suo­men Tie­yh­dis­tyk­sen myön­tä­mä kun­ni­a­kir­ja ja an­si­o­merk­ki eri­tyi­sis­tä an­si­ois­ta yk­si­tyis­tei­den hy­väk­si te­ke­mäs­tä työs­tä. Aar­ne on toi­mi­nut ky­sei­sen tie­hoi­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na yli 50 vuot­ta.

Karoliina Lehtimäki ja Kaisu Mustonen suunnittelevat jo uusia tapahtumia Osuuskunta Lumimuutoksen tiloihin.

Karoliina Lehtimäki ja Kaisu Mustonen suunnittelevat jo uusia tapahtumia Osuuskunta Lumimuutoksen tiloihin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.12.2022 12.16

Lumimuutos: Olemme todella tyytyväisiä tiloihin

Al­ku­ke­säs­tä läh­tien Toh­ma­jär­ven en­ti­sen kou­lu­kes­kuk­sen Tie­tä­vä- ta­loon ko­tiu­tu­nut Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tos ava­si per­jan­tai­na oven­sa ti­lo­jen esit­te­lyn mer­keis­sä.

Karoliina Lehtimäki ja Kaisu Mustonen suunnittelevat jo uusia tapahtumia Osuuskunta Lumimuutoksen tiloihin.

Karoliina Lehtimäki ja Kaisu Mustonen suunnittelevat jo uusia tapahtumia Osuuskunta Lumimuutoksen tiloihin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.12.2022 12.16

Lumimuutos: Olemme todella tyytyväisiä tiloihin

Al­ku­ke­säs­tä läh­tien Toh­ma­jär­ven en­ti­sen kou­lu­kes­kuk­sen Tie­tä­vä- ta­loon ko­tiu­tu­nut Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tos ava­si per­jan­tai­na oven­sa ti­lo­jen esit­te­lyn mer­keis­sä.

Krista Mikkonen haluaa Linnan asussa korostaa kierrätystä ja paikallisuutta. Arkistokuva Kiteen Elomarkkinoilta.

Krista Mikkonen haluaa Linnan asussa korostaa kierrätystä ja paikallisuutta. Arkistokuva Kiteen Elomarkkinoilta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.12.2022 20.23

Pohjoiskarjalaisen yrityksen suunnittelema kuosi nähdään Linnan juhlissa sisäministeri Krista Mikkosen yllä

– Saim­me yl­lät­tä­vän yh­tey­de­no­ton, kun mi­nis­te­ri Kris­ta Mik­ko­nen ky­syi, voi­sim­me­ko val­mis­taa hä­nel­le ti­laus­työ­nä juh­la-asun Lin­nan juh­liin. Sil­tä is­tu­mal­ta lai­toim­me ai­vo­nys­ty­rät pyö­ri­mään ja mie­tim­me, mi­ten sai­sim­me toi­veen to­teu­tet­tua. Meil­lä ei ole kan­kai­ta va­ras­tos­sa, sil­lä val­mis­tam­me kaik­ki kan­kaat suo­raan val­miik­si tuot­teik­si Ki­teen Teks­tii­li­teh­taal­la. Meil­lä oli kui­ten­kin va­ras­tos­sa val­mii­ta ki­mo­noi­ta, joi­den ma­te­ri­aa­li on ohut­ta ja hy­vin las­keu­tu­vaa 100 pro­sent­tis­ta vis­koo­sia. Ki­mo­nois­sa on li­säk­si näyt­tä­vä ja tai­teel­li­nen Tal­viu­ni-kuo­si ja suu­ren ra­por­tin an­si­os­ta se on lois­ta­va kan­gas mek­koi­hin, yrit­tä­jät Lee­na Pii­kos­ki ja Noo­ra Hat­tu­nen ker­to­vat tie­dot­tees­saan.

Krista Mikkonen haluaa Linnan asussa korostaa kierrätystä ja paikallisuutta. Arkistokuva Kiteen Elomarkkinoilta.

Krista Mikkonen haluaa Linnan asussa korostaa kierrätystä ja paikallisuutta. Arkistokuva Kiteen Elomarkkinoilta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.12.2022 20.23

Pohjoiskarjalaisen yrityksen suunnittelema kuosi nähdään Linnan juhlissa sisäministeri Krista Mikkosen yllä

– Saim­me yl­lät­tä­vän yh­tey­de­no­ton, kun mi­nis­te­ri Kris­ta Mik­ko­nen ky­syi, voi­sim­me­ko val­mis­taa hä­nel­le ti­laus­työ­nä juh­la-asun Lin­nan juh­liin. Sil­tä is­tu­mal­ta lai­toim­me ai­vo­nys­ty­rät pyö­ri­mään ja mie­tim­me, mi­ten sai­sim­me toi­veen to­teu­tet­tua. Meil­lä ei ole kan­kai­ta va­ras­tos­sa, sil­lä val­mis­tam­me kaik­ki kan­kaat suo­raan val­miik­si tuot­teik­si Ki­teen Teks­tii­li­teh­taal­la. Meil­lä oli kui­ten­kin va­ras­tos­sa val­mii­ta ki­mo­noi­ta, joi­den ma­te­ri­aa­li on ohut­ta ja hy­vin las­keu­tu­vaa 100 pro­sent­tis­ta vis­koo­sia. Ki­mo­nois­sa on li­säk­si näyt­tä­vä ja tai­teel­li­nen Tal­viu­ni-kuo­si ja suu­ren ra­por­tin an­si­os­ta se on lois­ta­va kan­gas mek­koi­hin, yrit­tä­jät Lee­na Pii­kos­ki ja Noo­ra Hat­tu­nen ker­to­vat tie­dot­tees­saan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.12.2022 19.39

Viisi haastatteluun Tohmajärven sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan viransijaiseksi

Toh­ma­jär­vel­le ha­e­taan si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vi­ran­si­jais­ta va­ki­nai­sen vi­ran­hal­ti­jan en­si vuo­den alus­ta al­ka­van opin­to­va­paan ajal­le. Opin­to­va­paan on mää­rä jat­kua hei­nä­kuun 2024 lop­puun.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.12.2022 19.39

Viisi haastatteluun Tohmajärven sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan viransijaiseksi

Toh­ma­jär­vel­le ha­e­taan si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vi­ran­si­jais­ta va­ki­nai­sen vi­ran­hal­ti­jan en­si vuo­den alus­ta al­ka­van opin­to­va­paan ajal­le. Opin­to­va­paan on mää­rä jat­kua hei­nä­kuun 2024 lop­puun.

Pro Kesälahden puheenjohtaja Raimo Oksman ja sihteeri Sirpa Suomalainen palkitsivat Emmi, Kari ja Päivi Pennasen Vuoden 2022 Rameina Kesälahden joulunavauksessa.

Pro Kesälahden puheenjohtaja Raimo Oksman ja sihteeri Sirpa Suomalainen palkitsivat Emmi, Kari ja Päivi Pennasen Vuoden 2022 Rameina Kesälahden joulunavauksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.12.2022 23.18

Vastuullinen auttamistyö toi Rami-palkinnon Pennasten perhetiimille

Ke­sä­lah­del­la So­vin­to­lan jou­lu­na­vauk­ses­sa vie­tet­tiin tun­teel­li­nen het­ki, kun Pro Ke­sä­lah­ti ry jul­kai­si Vuo­den Rami -pal­kit­se­mi­sen. Pal­kit­ta­via on täl­lä ker­taa kol­me: Päi­vi ja Kari Pen­na­nen sekä hei­dän tyt­tä­ren­sä Em­mi Pen­na­nen.

Pro Kesälahden puheenjohtaja Raimo Oksman ja sihteeri Sirpa Suomalainen palkitsivat Emmi, Kari ja Päivi Pennasen Vuoden 2022 Rameina Kesälahden joulunavauksessa.

Pro Kesälahden puheenjohtaja Raimo Oksman ja sihteeri Sirpa Suomalainen palkitsivat Emmi, Kari ja Päivi Pennasen Vuoden 2022 Rameina Kesälahden joulunavauksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.12.2022 23.18

Vastuullinen auttamistyö toi Rami-palkinnon Pennasten perhetiimille

Ke­sä­lah­del­la So­vin­to­lan jou­lu­na­vauk­ses­sa vie­tet­tiin tun­teel­li­nen het­ki, kun Pro Ke­sä­lah­ti ry jul­kai­si Vuo­den Rami -pal­kit­se­mi­sen. Pal­kit­ta­via on täl­lä ker­taa kol­me: Päi­vi ja Kari Pen­na­nen sekä hei­dän tyt­tä­ren­sä Em­mi Pen­na­nen.

Niko Vänttinen, Anna Shcherbakova, Peetu Rouvinen ja Antti-Oskari Pennanen valmistuivat Kiteen lukiosta ylioppilaiksi.

Niko Vänttinen, Anna Shcherbakova, Peetu Rouvinen ja Antti-Oskari Pennanen valmistuivat Kiteen lukiosta ylioppilaiksi.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.12.2022 20.12

Kiteen lukiossa juhlivat yhdessä koulun historian ensimmäiset ja syksyn uusimmat ylioppilaat

Ki­teen lu­ki­os­sa vie­tet­tiin mo­nin­ker­tais­ta juh­laa; sa­mal­la ker­taa juh­lit­tiin uu­sia yli­op­pi­lai­ta, lu­ki­on 60-vuo­tis­päi­vää, Suo­men it­se­näi­syys­päi­vää ja Ki­teen kau­pun­gin 30-vuo­tis­ta tai­val­ta.

Niko Vänttinen, Anna Shcherbakova, Peetu Rouvinen ja Antti-Oskari Pennanen valmistuivat Kiteen lukiosta ylioppilaiksi.

Niko Vänttinen, Anna Shcherbakova, Peetu Rouvinen ja Antti-Oskari Pennanen valmistuivat Kiteen lukiosta ylioppilaiksi.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.12.2022 20.12

Kiteen lukiossa juhlivat yhdessä koulun historian ensimmäiset ja syksyn uusimmat ylioppilaat

Ki­teen lu­ki­os­sa vie­tet­tiin mo­nin­ker­tais­ta juh­laa; sa­mal­la ker­taa juh­lit­tiin uu­sia yli­op­pi­lai­ta, lu­ki­on 60-vuo­tis­päi­vää, Suo­men it­se­näi­syys­päi­vää ja Ki­teen kau­pun­gin 30-vuo­tis­ta tai­val­ta.

Rääkkylän kirkon ulkomaalaus uusittiin kesällä 2021. Arkistokuva.

Rääkkylän kirkon ulkomaalaus uusittiin kesällä 2021. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.12.2022 12.36

Kesälahden ja Rääkkylän kirkkoja kunnostetaan

Ki­teen seu­ra­kun­ta va­raa en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­oon mää­rä­ra­ho­ja kirk­ko­jen kun­nos­tuk­seen.

Rääkkylän kirkon ulkomaalaus uusittiin kesällä 2021. Arkistokuva.

Rääkkylän kirkon ulkomaalaus uusittiin kesällä 2021. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.12.2022 12.36

Kesälahden ja Rääkkylän kirkkoja kunnostetaan

Ki­teen seu­ra­kun­ta va­raa en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­oon mää­rä­ra­ho­ja kirk­ko­jen kun­nos­tuk­seen.

Mimmi Martiskin sai syksyn ylioppilaan lakkinsa Tohmajärven lukiosta.

Mimmi Martiskin sai syksyn ylioppilaan lakkinsa Tohmajärven lukiosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.12.2022 11.35

Rehtori Savinainen oppilaille: "Näen teissä löytöret­kei­li­jöiden sitkeyttä"

Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa ja Mai­ju Las­si­lan kou­lus­sa vie­tet­tiin tä­nään it­se­näi­syys­päi­vän juh­laa, jota juh­lis­ti syk­syn yli­op­pi­laan Mim­mi Mar­tis­ki­nin la­ki­tus.

Mimmi Martiskin sai syksyn ylioppilaan lakkinsa Tohmajärven lukiosta.

Mimmi Martiskin sai syksyn ylioppilaan lakkinsa Tohmajärven lukiosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.12.2022 11.35

Rehtori Savinainen oppilaille: "Näen teissä löytöret­kei­li­jöiden sitkeyttä"

Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa ja Mai­ju Las­si­lan kou­lus­sa vie­tet­tiin tä­nään it­se­näi­syys­päi­vän juh­laa, jota juh­lis­ti syk­syn yli­op­pi­laan Mim­mi Mar­tis­ki­nin la­ki­tus.

Keski-Karjalan kuntien yhteistyö Business Joensuun kanssa alkaa ensi vuoden alussa. Palvelusopimukset vahvistettiin torstaina Rääkkylässä toimitusjohtaja Tomi Haringin, kunnanjohtaja Esko Rautiaisen, kaupunginjohtaja Pekka Hirvosen ja kunnanjohtaja Mikko Löppösen allekirjoituksin.

Keski-Karjalan kuntien yhteistyö Business Joensuun kanssa alkaa ensi vuoden alussa. Palvelusopimukset vahvistettiin torstaina Rääkkylässä toimitusjohtaja Tomi Haringin, kunnanjohtaja Esko Rautiaisen, kaupunginjohtaja Pekka Hirvosen ja kunnanjohtaja Mikko Löppösen allekirjoituksin.

Jouko Väistö

Uutiset
2.12.2022 10.01

Keski-Karjalan yrityspalvelut siirtyivät Business Joensuun hoidettavaksi

Ki­teen, Toh­ma­jär­ven ja Rääk­ky­län kun­nat al­le­kir­joit­ti­vat tors­tai­na yri­tys­pal­ve­lu­ja kos­ke­vat pal­ve­lu­so­pi­muk­set Bu­si­ness Jo­en­suun kans­sa. En­si vuo­den alus­ta läh­tien Bu­si­ness Jo­en­suu tar­jo­aa seu­tu­kun­nan yri­tyk­sil­le nii­tä elin­kei­no- ja yri­tys­pal­ve­lui­ta, joi­ta Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö KETI on tä­hän as­ti hoi­ta­nut. Yri­tyk­set saa­vat käyt­töön­sä koko Bu­si­ness Jo­en­suun pal­ve­lu­va­li­koi­man.

Keski-Karjalan kuntien yhteistyö Business Joensuun kanssa alkaa ensi vuoden alussa. Palvelusopimukset vahvistettiin torstaina Rääkkylässä toimitusjohtaja Tomi Haringin, kunnanjohtaja Esko Rautiaisen, kaupunginjohtaja Pekka Hirvosen ja kunnanjohtaja Mikko Löppösen allekirjoituksin.

Keski-Karjalan kuntien yhteistyö Business Joensuun kanssa alkaa ensi vuoden alussa. Palvelusopimukset vahvistettiin torstaina Rääkkylässä toimitusjohtaja Tomi Haringin, kunnanjohtaja Esko Rautiaisen, kaupunginjohtaja Pekka Hirvosen ja kunnanjohtaja Mikko Löppösen allekirjoituksin.

Jouko Väistö

Uutiset
2.12.2022 10.01

Keski-Karjalan yrityspalvelut siirtyivät Business Joensuun hoidettavaksi

Ki­teen, Toh­ma­jär­ven ja Rääk­ky­län kun­nat al­le­kir­joit­ti­vat tors­tai­na yri­tys­pal­ve­lu­ja kos­ke­vat pal­ve­lu­so­pi­muk­set Bu­si­ness Jo­en­suun kans­sa. En­si vuo­den alus­ta läh­tien Bu­si­ness Jo­en­suu tar­jo­aa seu­tu­kun­nan yri­tyk­sil­le nii­tä elin­kei­no- ja yri­tys­pal­ve­lui­ta, joi­ta Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö KETI on tä­hän as­ti hoi­ta­nut. Yri­tyk­set saa­vat käyt­töön­sä koko Bu­si­ness Jo­en­suun pal­ve­lu­va­li­koi­man.

Kiteen kaupunginhallitus kokoontuo keskiviikkona. Arkistokuva.

Kiteen kaupunginhallitus kokoontuo keskiviikkona. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
2.12.2022 8.40

Karjalan Lomakeskuksen vuokraoikeuden poistamisessa haasteita

Kar­ja­lan Lo­ma­kes­kuk­sen vuok­ra­oi­keu­den pois­ta­mi­nen teet­tää edel­leen töi­tä. Vuon­na 1999 voi­maan tul­leen Ke­sä­lah­den kun­nan ja Kar­ja­lan Lo­ma­kes­kus Oy:n vä­li­sen maan­vuok­ra­so­pi­muk­sen mu­kai­set mää­rä­a­lat ovat siir­ty­neet Kar­ja­lan Lo­ma­kes­kus Oy:ltä lii­ke­toi­min­ta­kau­pan myö­tä Kris­tii­na Hol­dings Oy:lle vuon­na 2007. Kris­tii­na Hol­dings Oy on lo­pet­ta­nut toi­min­tan­sa lo­ka­kuus­sa 2019.

Kiteen kaupunginhallitus kokoontuo keskiviikkona. Arkistokuva.

Kiteen kaupunginhallitus kokoontuo keskiviikkona. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
2.12.2022 8.40

Karjalan Lomakeskuksen vuokraoikeuden poistamisessa haasteita

Kar­ja­lan Lo­ma­kes­kuk­sen vuok­ra­oi­keu­den pois­ta­mi­nen teet­tää edel­leen töi­tä. Vuon­na 1999 voi­maan tul­leen Ke­sä­lah­den kun­nan ja Kar­ja­lan Lo­ma­kes­kus Oy:n vä­li­sen maan­vuok­ra­so­pi­muk­sen mu­kai­set mää­rä­a­lat ovat siir­ty­neet Kar­ja­lan Lo­ma­kes­kus Oy:ltä lii­ke­toi­min­ta­kau­pan myö­tä Kris­tii­na Hol­dings Oy:lle vuon­na 2007. Kris­tii­na Hol­dings Oy on lo­pet­ta­nut toi­min­tan­sa lo­ka­kuus­sa 2019.

Mervi Venäläinen

Uutiset
2.12.2022 6.55

Siun sote palkittiin henkilöstön osallisuuden kehittämisestä

Siun sote pal­kit­tiin Kun­ta­työ2030 -gaa­las­sa ke­hit­tä­mis­te­ois­ta hen­ki­lös­tön osal­li­suu­den ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si. Pal­ki­tut Siun so­ten ke­hit­tä­mis­te­ot oli­vat yh­teis­toi­min­ta­ra­ken­tei­den ke­hit­tä­mi­nen sekä si­säi­sen, ar­jen on­nis­tu­mi­sia ja työn iloa esil­le nos­ta­van kam­pan­jan to­teut­ta­mi­nen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
2.12.2022 6.55

Siun sote palkittiin henkilöstön osallisuuden kehittämisestä

Siun sote pal­kit­tiin Kun­ta­työ2030 -gaa­las­sa ke­hit­tä­mis­te­ois­ta hen­ki­lös­tön osal­li­suu­den ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si. Pal­ki­tut Siun so­ten ke­hit­tä­mis­te­ot oli­vat yh­teis­toi­min­ta­ra­ken­tei­den ke­hit­tä­mi­nen sekä si­säi­sen, ar­jen on­nis­tu­mi­sia ja työn iloa esil­le nos­ta­van kam­pan­jan to­teut­ta­mi­nen.

Suvi Palosaaren kirjoittama uutinen palkittiin Paikallislehtikilpailun parhaana paikallisuutisena. Kuva: Anu Saarelainen.

Suvi Palosaaren kirjoittama uutinen palkittiin Paikallislehtikilpailun parhaana paikallisuutisena. Kuva: Anu Saarelainen.

Anu Saarelainen

Uutiset
2.12.2022 6.45

Suvi Palosaaren pääkalloista kertova artikkeli Paras paikallisuutinen -kilpailun voittoon

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon jär­jes­tä­män pa­ras pai­kal­li­suu­ti­nen -kil­pai­lun voit­ti Pie­lis­jo­ki­seu­tu-leh­den pää­toi­mit­ta­ja Suvi Pa­lo­saa­ri. Kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­ta jut­tu­ja oli kai­ken kaik­ki­aan 20 kap­pa­let­ta kai­kis­ta Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­dis­tä. Kil­pai­lun tuo­ma­ris­tos­sa oli­vat toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaa­na Rei­mas­to-Heis­ka­nen Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­pan­kis­ta ja sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­sel­ta elä­köi­ty­nyt uu­tis­pääl­lik­kö Jou­ko Sal­me­la.

Suvi Palosaaren kirjoittama uutinen palkittiin Paikallislehtikilpailun parhaana paikallisuutisena. Kuva: Anu Saarelainen.

Suvi Palosaaren kirjoittama uutinen palkittiin Paikallislehtikilpailun parhaana paikallisuutisena. Kuva: Anu Saarelainen.

Anu Saarelainen

Uutiset
2.12.2022 6.45

Suvi Palosaaren pääkalloista kertova artikkeli Paras paikallisuutinen -kilpailun voittoon

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon jär­jes­tä­män pa­ras pai­kal­li­suu­ti­nen -kil­pai­lun voit­ti Pie­lis­jo­ki­seu­tu-leh­den pää­toi­mit­ta­ja Suvi Pa­lo­saa­ri. Kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­ta jut­tu­ja oli kai­ken kaik­ki­aan 20 kap­pa­let­ta kai­kis­ta Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­dis­tä. Kil­pai­lun tuo­ma­ris­tos­sa oli­vat toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaa­na Rei­mas­to-Heis­ka­nen Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­pan­kis­ta ja sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­sel­ta elä­köi­ty­nyt uu­tis­pääl­lik­kö Jou­ko Sal­me­la.

Petri Pasanen, Laura Lihavainen, Teemu Vilén ja Elma Salonen suunnittelevat ukrainalaisten vastaanoton yhteistyötä Tohmajärvellä.

Petri Pasanen, Laura Lihavainen, Teemu Vilén ja Elma Salonen suunnittelevat ukrainalaisten vastaanoton yhteistyötä Tohmajärvellä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
1.12.2022 16.01

Sotaa pakenevia ukrainalaisia myös Tohmajärvelle

Toh­ma­jär­ven kun­ta tar­jo­aa apua ja asun­to­ja, yh­teis­työs­sä vas­taa­not­to­kes­kuk­sen ja SPR:n kans­sa, so­taa pa­ke­ne­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Toh­ma­jär­vel­lä on nel­jä asun­toa va­rat­tu niin sa­not­tuun kun­ta­mal­lin mu­kai­seen vas­taa­not­to­toi­min­taan. Asun­toi­hin voi­daan ma­joit­taa kuu­si hen­ki­löä eli ti­laa oli­si al­ku­vai­hees­sa noin 24 uk­rai­na­lai­sel­le. Uk­rai­na­lai­set tu­le­vat Toh­ma­jär­vel­le EU:n ti­la­päi­sen suo­je­lun sta­tuk­sel­la.

Petri Pasanen, Laura Lihavainen, Teemu Vilén ja Elma Salonen suunnittelevat ukrainalaisten vastaanoton yhteistyötä Tohmajärvellä.

Petri Pasanen, Laura Lihavainen, Teemu Vilén ja Elma Salonen suunnittelevat ukrainalaisten vastaanoton yhteistyötä Tohmajärvellä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
1.12.2022 16.01

Sotaa pakenevia ukrainalaisia myös Tohmajärvelle

Toh­ma­jär­ven kun­ta tar­jo­aa apua ja asun­to­ja, yh­teis­työs­sä vas­taa­not­to­kes­kuk­sen ja SPR:n kans­sa, so­taa pa­ke­ne­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Toh­ma­jär­vel­lä on nel­jä asun­toa va­rat­tu niin sa­not­tuun kun­ta­mal­lin mu­kai­seen vas­taa­not­to­toi­min­taan. Asun­toi­hin voi­daan ma­joit­taa kuu­si hen­ki­löä eli ti­laa oli­si al­ku­vai­hees­sa noin 24 uk­rai­na­lai­sel­le. Uk­rai­na­lai­set tu­le­vat Toh­ma­jär­vel­le EU:n ti­la­päi­sen suo­je­lun sta­tuk­sel­la.

Uutiset
1.12.2022 14.25

Aluehallitus muutti talouden tavoiteohjelman painopisteitä

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tus hy­väk­syi vuo­den 2023 ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­sen. En­si vuo­den sääs­tö­ta­voi­te 26 mil­joo­naa eu­roa säi­lyi, mut­ta alu­e­hal­li­tus muut­ti ta­lou­den ta­voi­te­oh­jel­man pai­no­pis­tei­tä. Pal­ve­lu­ver­kon leik­kauk­siin suun­ni­tel­lut 2,25 mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­toi­met pois­te­taan toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­mis­ta. Sen si­jaan vä­hin­tään yh­den mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­jä ta­voi­tel­laan or­ga­ni­saa­ti­on si­säi­sil­lä te­hos­ta­mis­toi­mil­la ja vä­hin­tään 1,25 mil­joo­naa py­ri­tään sääs­tä­mään pal­ve­lu­verk­koa uu­dis­ta­mal­la sen jäl­keen, kun pal­ve­lust­ra­te­gia ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma on hy­väk­syt­ty alu­e­val­tuus­tos­sa.

Uutiset
1.12.2022 14.25

Aluehallitus muutti talouden tavoiteohjelman painopisteitä

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tus hy­väk­syi vuo­den 2023 ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­sen. En­si vuo­den sääs­tö­ta­voi­te 26 mil­joo­naa eu­roa säi­lyi, mut­ta alu­e­hal­li­tus muut­ti ta­lou­den ta­voi­te­oh­jel­man pai­no­pis­tei­tä. Pal­ve­lu­ver­kon leik­kauk­siin suun­ni­tel­lut 2,25 mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­toi­met pois­te­taan toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­mis­ta. Sen si­jaan vä­hin­tään yh­den mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­jä ta­voi­tel­laan or­ga­ni­saa­ti­on si­säi­sil­lä te­hos­ta­mis­toi­mil­la ja vä­hin­tään 1,25 mil­joo­naa py­ri­tään sääs­tä­mään pal­ve­lu­verk­koa uu­dis­ta­mal­la sen jäl­keen, kun pal­ve­lust­ra­te­gia ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma on hy­väk­syt­ty alu­e­val­tuus­tos­sa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.12.2022 13.40

14 hakijaa sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan sijaisuuteen

Toh­ma­jär­ven si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Pet­ri Pa­sa­nen jää opin­to­va­paal­le 1.1.2023-31.7.2024 vä­li­sek­si ajak­si. Opin­to­va­paan si­jai­suu­teen tuli mää­rä­a­jan puit­teis­sa 14 ha­ke­mus­ta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.12.2022 13.40

14 hakijaa sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan sijaisuuteen

Toh­ma­jär­ven si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Pet­ri Pa­sa­nen jää opin­to­va­paal­le 1.1.2023-31.7.2024 vä­li­sek­si ajak­si. Opin­to­va­paan si­jai­suu­teen tuli mää­rä­a­jan puit­teis­sa 14 ha­ke­mus­ta.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerho antoi Maakunta-Antin  liperiläiselle Timoi Munnelle ja outokumpulaiselle Henry Räsäselle. Kuva: Marko Torni.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerho antoi Maakunta-Antin liperiläiselle Timoi Munnelle ja outokumpulaiselle Henry Räsäselle. Kuva: Marko Torni.

Marko Torni

Uutiset
1.12.2022 11.15

Maakunnallinen Antti-palkinto Suunsoit­to­sir­kus­kak­sikolle

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­ho on an­ta­nut vuo­den 2022 Maa­kun­ta-An­tin tai­tei­li­ja­kak­si­kol­le eli ou­to­kum­pu­lai­sel­le Hen­ry Rä­sä­sel­le ja li­pe­ri­läi­sel­le Ti­moi Mun­nel­le. Tai­tei­li­jat ovat esit­tä­neet yh­des­sä ja erik­seen suo­ma­lais­ta ja poh­jois­kar­ja­lais­ta juu­re­vaa näyt­tä­mö­tai­det­ta jo vuo­si­kym­me­niä. He ovat ai­na ol­leet re­päi­se­vän rie­naa­via ja sa­tii­ri­sen sut­jak­kai­ta. Hei­dän ajat­to­man huu­mo­rin­sa ja va­ka­van kan­taa ot­ta­vuu­den koh­teek­si ovat jou­tu­neet kaik­ki il­mi­öt ja ih­mi­set maan pääl­tä ava­ruu­teen. Kak­si­kon juu­ret ovat vah­vas­ti maa­kun­nan mul­las­sa.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerho antoi Maakunta-Antin  liperiläiselle Timoi Munnelle ja outokumpulaiselle Henry Räsäselle. Kuva: Marko Torni.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerho antoi Maakunta-Antin liperiläiselle Timoi Munnelle ja outokumpulaiselle Henry Räsäselle. Kuva: Marko Torni.

Marko Torni

Uutiset
1.12.2022 11.15

Maakunnallinen Antti-palkinto Suunsoit­to­sir­kus­kak­sikolle

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­ho on an­ta­nut vuo­den 2022 Maa­kun­ta-An­tin tai­tei­li­ja­kak­si­kol­le eli ou­to­kum­pu­lai­sel­le Hen­ry Rä­sä­sel­le ja li­pe­ri­läi­sel­le Ti­moi Mun­nel­le. Tai­tei­li­jat ovat esit­tä­neet yh­des­sä ja erik­seen suo­ma­lais­ta ja poh­jois­kar­ja­lais­ta juu­re­vaa näyt­tä­mö­tai­det­ta jo vuo­si­kym­me­niä. He ovat ai­na ol­leet re­päi­se­vän rie­naa­via ja sa­tii­ri­sen sut­jak­kai­ta. Hei­dän ajat­to­man huu­mo­rin­sa ja va­ka­van kan­taa ot­ta­vuu­den koh­teek­si ovat jou­tu­neet kaik­ki il­mi­öt ja ih­mi­set maan pääl­tä ava­ruu­teen. Kak­si­kon juu­ret ovat vah­vas­ti maa­kun­nan mul­las­sa.

Joulumyyjäisistä voi löytää vaikkapa seinälleen kranssin. Arkistokuva Mervi Venäläinen

Joulumyyjäisistä voi löytää vaikkapa seinälleen kranssin. Arkistokuva Mervi Venäläinen

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.12.2022 8.03

Lähes 30 myyjää tulossa Värtsilän joulumyyjäisiin

Värt­si­läs­sä pää­see lau­an­tai­na mu­ka­vaan jou­lu­tun­nel­maan pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen pe­rin­teis­ten jou­lu­myy­jäis­ten val­la­tes­sa en­ti­sen kou­lun ti­lat. Ta­pah­tu­maa ko­koon juos­sut Värt­si­län pi­tä­jä­toi­mi­kun­nan jä­sen Min­na Kut­vo­sel­la on pit­kä lis­ta asi­oi­ta, mitä jou­lu­myy­jäis­ta­pah­tu­mas­ta voi löy­tää.

Joulumyyjäisistä voi löytää vaikkapa seinälleen kranssin. Arkistokuva Mervi Venäläinen

Joulumyyjäisistä voi löytää vaikkapa seinälleen kranssin. Arkistokuva Mervi Venäläinen

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.12.2022 8.03

Lähes 30 myyjää tulossa Värtsilän joulumyyjäisiin

Värt­si­läs­sä pää­see lau­an­tai­na mu­ka­vaan jou­lu­tun­nel­maan pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen pe­rin­teis­ten jou­lu­myy­jäis­ten val­la­tes­sa en­ti­sen kou­lun ti­lat. Ta­pah­tu­maa ko­koon juos­sut Värt­si­län pi­tä­jä­toi­mi­kun­nan jä­sen Min­na Kut­vo­sel­la on pit­kä lis­ta asi­oi­ta, mitä jou­lu­myy­jäis­ta­pah­tu­mas­ta voi löy­tää.

Pihapiirin leikkimökissä oli yllätysvieraana itse joulupukki. Leikkimökin edustalla pukin tapaamista odottavien lasten apua tarvitsi ihan oikea tonttu, jonka pahviset tonttukaverit olivat hävinneet.

Pihapiirin leikkimökissä oli yllätysvieraana itse joulupukki. Leikkimökin edustalla pukin tapaamista odottavien lasten apua tarvitsi ihan oikea tonttu, jonka pahviset tonttukaverit olivat hävinneet.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.11.2022 14.17

Käenpesän uusittua pihaa juhlistettiin isosti

Toh­ma­jär­ven Kä­en­pe­sän päi­vä­ko­din pi­ha­pii­ris­sä tuok­sui pais­tet­tu mak­ka­ra ja kuu­lui in­nos­tu­nei­ta kil­jah­duk­sia ta­val­li­se­na mar­ras­kui­se­na tiis­tai-il­ta­na, kun päi­vä­ko­din väki viet­ti las­ten ja ai­kuis­ten yh­teis­tä pi­ha­juh­laa. Juh­laan oli­kin ai­het­ta, sil­lä pit­kän odo­tuk­sen jäl­keen leik­ki­pi­han kun­nos­tusp­ro­jek­ti saa­tiin lop­puun lo­ka­kuus­sa. Nyt pi­ha­pii­ri on ava­ra ja leik­ki­vä­li­neet tur­val­li­set. Vaik­ka mar­ras­kuun lo­pus­sa piha on jo ke­vy­en lu­mi­peit­teen pei­tos­sa, oli kii­pei­ly­te­li­neis­sä ja kii­kuis­sa kova ku­hi­na. Leik­ki­vä­li­neet ovat sel­väs­ti lap­sil­le mie­lui­sat.

Pihapiirin leikkimökissä oli yllätysvieraana itse joulupukki. Leikkimökin edustalla pukin tapaamista odottavien lasten apua tarvitsi ihan oikea tonttu, jonka pahviset tonttukaverit olivat hävinneet.

Pihapiirin leikkimökissä oli yllätysvieraana itse joulupukki. Leikkimökin edustalla pukin tapaamista odottavien lasten apua tarvitsi ihan oikea tonttu, jonka pahviset tonttukaverit olivat hävinneet.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.11.2022 14.17

Käenpesän uusittua pihaa juhlistettiin isosti

Toh­ma­jär­ven Kä­en­pe­sän päi­vä­ko­din pi­ha­pii­ris­sä tuok­sui pais­tet­tu mak­ka­ra ja kuu­lui in­nos­tu­nei­ta kil­jah­duk­sia ta­val­li­se­na mar­ras­kui­se­na tiis­tai-il­ta­na, kun päi­vä­ko­din väki viet­ti las­ten ja ai­kuis­ten yh­teis­tä pi­ha­juh­laa. Juh­laan oli­kin ai­het­ta, sil­lä pit­kän odo­tuk­sen jäl­keen leik­ki­pi­han kun­nos­tusp­ro­jek­ti saa­tiin lop­puun lo­ka­kuus­sa. Nyt pi­ha­pii­ri on ava­ra ja leik­ki­vä­li­neet tur­val­li­set. Vaik­ka mar­ras­kuun lo­pus­sa piha on jo ke­vy­en lu­mi­peit­teen pei­tos­sa, oli kii­pei­ly­te­li­neis­sä ja kii­kuis­sa kova ku­hi­na. Leik­ki­vä­li­neet ovat sel­väs­ti lap­sil­le mie­lui­sat.

Uutiset
30.11.2022 11.15

Alle 12-vuotiaiden koronarokotuksia tarjotaan jatkossa vain riskiryhmään kuuluville

THL on an­ta­nut uu­sia suo­si­tuk­sia al­le 12-vuo­ti­ai­den las­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta. Uu­det suo­si­tuk­set ote­taan käyt­töön myös Siun so­tes­sa. Jat­kos­sa ko­ro­na­ro­ko­tus­ta tar­jo­taan 5–11-vuo­ti­ail­le, joil­la on jo­kin va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­va sai­raus, ku­ten esi­mer­kik­si va­ka­va sy­dän- ja keuh­ko­sai­raus tai tie­tyn­tyyp­pi­nen neu­ro­lo­gi­nen sai­raus. Li­säk­si voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set ovat kor­ke­am­mas­sa ris­kis­sä.

Uutiset
30.11.2022 11.15

Alle 12-vuotiaiden koronarokotuksia tarjotaan jatkossa vain riskiryhmään kuuluville

THL on an­ta­nut uu­sia suo­si­tuk­sia al­le 12-vuo­ti­ai­den las­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta. Uu­det suo­si­tuk­set ote­taan käyt­töön myös Siun so­tes­sa. Jat­kos­sa ko­ro­na­ro­ko­tus­ta tar­jo­taan 5–11-vuo­ti­ail­le, joil­la on jo­kin va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­va sai­raus, ku­ten esi­mer­kik­si va­ka­va sy­dän- ja keuh­ko­sai­raus tai tie­tyn­tyyp­pi­nen neu­ro­lo­gi­nen sai­raus. Li­säk­si voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set ovat kor­ke­am­mas­sa ris­kis­sä.

Jouluisia tuotteita on tarjolla eri puolilla Keski-Karjalaa.

Jouluisia tuotteita on tarjolla eri puolilla Keski-Karjalaa.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.11.2022 11.05

Joulupuodit avautuivat Keski-Karjalassa

Jou­luis­ta tun­nel­maa ja -os­tet­ta­vaa tar­jo­a­vat jou­lu­puo­dit ovat avau­tu­neet eri puo­lil­la Kes­ki-Kar­ja­laa. Kol­mat­ta ker­taa toi­min­nas­sa ole­va Ro­mo­lan jou­lu­puo­ti Ki­teen kes­kus­tas­sa on ke­rän­nyt täl­lä ker­taa en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon eri myy­jien tuot­tei­ta.

Jouluisia tuotteita on tarjolla eri puolilla Keski-Karjalaa.

Jouluisia tuotteita on tarjolla eri puolilla Keski-Karjalaa.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.11.2022 11.05

Joulupuodit avautuivat Keski-Karjalassa

Jou­luis­ta tun­nel­maa ja -os­tet­ta­vaa tar­jo­a­vat jou­lu­puo­dit ovat avau­tu­neet eri puo­lil­la Kes­ki-Kar­ja­laa. Kol­mat­ta ker­taa toi­min­nas­sa ole­va Ro­mo­lan jou­lu­puo­ti Ki­teen kes­kus­tas­sa on ke­rän­nyt täl­lä ker­taa en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon eri myy­jien tuot­tei­ta.

Uutiset
30.11.2022 11.05

Pohjois-Karjalan Sydämen ääni -kampanja puhuu arvojen ja tasapainoisen elämän puolesta

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to on käyn­nis­tä­nyt Sy­dä­men ää­ni -kam­pan­jan, jon­ka pää­roo­lis­sa on Ki­teel­tä ko­toi­sin ole­va näyt­te­li­jä Miit­ta Sor­va­li. Kam­pan­ja on koh­den­net­tu eri­tyi­ses­ti heil­le, jot­ka asu­vat Poh­jois-Kar­ja­lan ul­ko­puo­lel­la, mut­ta joil­la on jo­kin kyt­kös maa­kun­taan.

Uutiset
30.11.2022 11.05

Pohjois-Karjalan Sydämen ääni -kampanja puhuu arvojen ja tasapainoisen elämän puolesta

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to on käyn­nis­tä­nyt Sy­dä­men ää­ni -kam­pan­jan, jon­ka pää­roo­lis­sa on Ki­teel­tä ko­toi­sin ole­va näyt­te­li­jä Miit­ta Sor­va­li. Kam­pan­ja on koh­den­net­tu eri­tyi­ses­ti heil­le, jot­ka asu­vat Poh­jois-Kar­ja­lan ul­ko­puo­lel­la, mut­ta joil­la on jo­kin kyt­kös maa­kun­taan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.11.2022 10.45

Hyvinvointialueen henkilöstöjohtajan paikka kiinnosti

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­e­joh­ta­jan sekä hen­ki­lös­tö­joh­ta­jan vir­ko­jen ha­ku­ai­ka päät­tyi 27.11.2022. Ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­e­joh­ta­jan vir­kaan saa­pui mää­rä­a­jas­sa kak­si ha­ke­mus­ta ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­jan vir­kaan oli 13 kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vää ha­ki­jaa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.11.2022 10.45

Hyvinvointialueen henkilöstöjohtajan paikka kiinnosti

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­e­joh­ta­jan sekä hen­ki­lös­tö­joh­ta­jan vir­ko­jen ha­ku­ai­ka päät­tyi 27.11.2022. Ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­e­joh­ta­jan vir­kaan saa­pui mää­rä­a­jas­sa kak­si ha­ke­mus­ta ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­jan vir­kaan oli 13 kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vää ha­ki­jaa.

Myös Koti-Karjalan toimiston tuulikaapissa on tuoli liukuesteiden käyttäjiä varten.

Myös Koti-Karjalan toimiston tuulikaapissa on tuoli liukuesteiden käyttäjiä varten.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.11.2022 10.07

Tuoleja tuulikaappeihin

Lii­ke­kes­kus Lu­mouk­ses­sa on aloi­tet­tu kam­pan­ja, jos­sa si­sä­ti­loi­hin tu­le­via liu­ku­es­tei­den käyt­tä­jiä var­ten etei­seen lai­te­taan tuo­li jal­ki­ne­huol­lon hel­pot­ta­mi­sek­si. Ta­voit­tee­na oli­si käy­tän­nön le­vi­ä­mi­nen mui­hin­kin jul­ki­siin ti­loi­hin.

Myös Koti-Karjalan toimiston tuulikaapissa on tuoli liukuesteiden käyttäjiä varten.

Myös Koti-Karjalan toimiston tuulikaapissa on tuoli liukuesteiden käyttäjiä varten.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.11.2022 10.07

Tuoleja tuulikaappeihin

Lii­ke­kes­kus Lu­mouk­ses­sa on aloi­tet­tu kam­pan­ja, jos­sa si­sä­ti­loi­hin tu­le­via liu­ku­es­tei­den käyt­tä­jiä var­ten etei­seen lai­te­taan tuo­li jal­ki­ne­huol­lon hel­pot­ta­mi­sek­si. Ta­voit­tee­na oli­si käy­tän­nön le­vi­ä­mi­nen mui­hin­kin jul­ki­siin ti­loi­hin.

pelastuslaitos

Uutiset
29.11.2022 14.40

Sahanpurusiilo syttyi tuleen

Sa­han­pu­ru­sii­lo syt­tyi pa­la­maan Ke­sä­lah­del­la tiis­tai­na. Pai­kal­le saa­pui pe­las­tus­hen­ki­lös­töä Ke­sä­lah­del­ta, Ki­teel­tä ja Pa­rik­ka­las­ta. Sam­mut­ta­mi­nen aloi­tet­tiin sii­lon ylä­o­sas­sa si­jait­se­vas­ta luu­kus­ta, ja jat­ket­tiin sii­lon si­vus­sa si­jait­se­vas­ta huol­to­luu­kus­ta kä­sin. Pai­kal­le saa­pui myös Jo­en­suus­ta nos­to­la­va, jol­la saa­tiin tar­kas­tet­tua sii­lon hui­pul­la si­jait­se­va syk­lo­ni. Nos­to­la­val­ta kä­sin pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti syk­lo­nin si­sä­o­sat ja va­le­li sii­lon si­sus­taa edel­leen ve­del­lä. Tä­män jäl­keen pu­rua kan­net­tiin ulos sii­los­ta niin pit­kään, et­tä pa­lo­pe­säk­kei­tä ei enää nä­ky­nyt.

pelastuslaitos

Uutiset
29.11.2022 14.40

Sahanpurusiilo syttyi tuleen

Sa­han­pu­ru­sii­lo syt­tyi pa­la­maan Ke­sä­lah­del­la tiis­tai­na. Pai­kal­le saa­pui pe­las­tus­hen­ki­lös­töä Ke­sä­lah­del­ta, Ki­teel­tä ja Pa­rik­ka­las­ta. Sam­mut­ta­mi­nen aloi­tet­tiin sii­lon ylä­o­sas­sa si­jait­se­vas­ta luu­kus­ta, ja jat­ket­tiin sii­lon si­vus­sa si­jait­se­vas­ta huol­to­luu­kus­ta kä­sin. Pai­kal­le saa­pui myös Jo­en­suus­ta nos­to­la­va, jol­la saa­tiin tar­kas­tet­tua sii­lon hui­pul­la si­jait­se­va syk­lo­ni. Nos­to­la­val­ta kä­sin pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti syk­lo­nin si­sä­o­sat ja va­le­li sii­lon si­sus­taa edel­leen ve­del­lä. Tä­män jäl­keen pu­rua kan­net­tiin ulos sii­los­ta niin pit­kään, et­tä pa­lo­pe­säk­kei­tä ei enää nä­ky­nyt.

Uutiset
29.11.2022 14.33

Sähkötuen hakeminen alkaa tammikuussa

Laki vä­li­ai­kai­ses­ta säh­kö­tu­es­ta tu­lee voi­maan 1.1.2023. Säh­kö­tu­ki on tar­koi­tet­tu ko­ti­ta­louk­sil­le, jot­ka ei­vät voi pien­ten vuo­si­tu­lo­jen ta­kia täy­si­mää­räi­ses­ti hyö­dyn­tää uut­ta säh­kö­vä­hen­nys­tä ve­ro­tuk­ses­sa. Säh­kö­vä­hen­nys on siis en­si­si­jai­nen kei­no saa­da apua säh­kö­me­noi­hin. Hel­po­tus­ta säh­kö­me­noi­hin voi saa­da vain joko vä­hen­nyk­se­nä tai säh­kö­tu­ke­na. Pie­ni­kin mää­rä tu­kea pois­taa ko­ko­naan oi­keu­den säh­kö­vä­hen­nyk­seen.

Uutiset
29.11.2022 14.33

Sähkötuen hakeminen alkaa tammikuussa

Laki vä­li­ai­kai­ses­ta säh­kö­tu­es­ta tu­lee voi­maan 1.1.2023. Säh­kö­tu­ki on tar­koi­tet­tu ko­ti­ta­louk­sil­le, jot­ka ei­vät voi pien­ten vuo­si­tu­lo­jen ta­kia täy­si­mää­räi­ses­ti hyö­dyn­tää uut­ta säh­kö­vä­hen­nys­tä ve­ro­tuk­ses­sa. Säh­kö­vä­hen­nys on siis en­si­si­jai­nen kei­no saa­da apua säh­kö­me­noi­hin. Hel­po­tus­ta säh­kö­me­noi­hin voi saa­da vain joko vä­hen­nyk­se­nä tai säh­kö­tu­ke­na. Pie­ni­kin mää­rä tu­kea pois­taa ko­ko­naan oi­keu­den säh­kö­vä­hen­nyk­seen.

Projektisuunnittelija Nina Rautiainen ja sosiaaliohjaaja Mira Piiroinen auttavat terveys- ja sosiaalipalvelujen digiopastuksessa tiistaisin Kiteen terveysasemalla.

Projektisuunnittelija Nina Rautiainen ja sosiaaliohjaaja Mira Piiroinen auttavat terveys- ja sosiaalipalvelujen digiopastuksessa tiistaisin Kiteen terveysasemalla.

Päivi Lievonen

Uutiset
29.11.2022 13.30

Digitukea sähköisten sotepalveluiden käyttöön

Ki­teen ter­vey­sa­se­mal­le on avau­tu­nut tiis­tai­sin avoin­na ole­va hy­vin­voin­ti­pis­te, jos­sa an­ne­taan di­gi­tu­kea säh­köis­ten so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den käyt­töön. Hy­vin­voin­ti­pis­teel­lä on mah­dol­lis­ta har­joi­tel­la esi­mer­kik­si Kan­ta-pal­ve­lun, Oma­o­lon ja säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen käyt­töä. Tila on avoin­na ter­vey­sa­se­man au­ki­o­lon mu­kai­ses­ti, tiis­tai­sin pai­kal­la on myös neu­von­taa pal­ve­lu­jen käyt­töön.

Projektisuunnittelija Nina Rautiainen ja sosiaaliohjaaja Mira Piiroinen auttavat terveys- ja sosiaalipalvelujen digiopastuksessa tiistaisin Kiteen terveysasemalla.

Projektisuunnittelija Nina Rautiainen ja sosiaaliohjaaja Mira Piiroinen auttavat terveys- ja sosiaalipalvelujen digiopastuksessa tiistaisin Kiteen terveysasemalla.

Päivi Lievonen

Uutiset
29.11.2022 13.30

Digitukea sähköisten sotepalveluiden käyttöön

Ki­teen ter­vey­sa­se­mal­le on avau­tu­nut tiis­tai­sin avoin­na ole­va hy­vin­voin­ti­pis­te, jos­sa an­ne­taan di­gi­tu­kea säh­köis­ten so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den käyt­töön. Hy­vin­voin­ti­pis­teel­lä on mah­dol­lis­ta har­joi­tel­la esi­mer­kik­si Kan­ta-pal­ve­lun, Oma­o­lon ja säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen käyt­töä. Tila on avoin­na ter­vey­sa­se­man au­ki­o­lon mu­kai­ses­ti, tiis­tai­sin pai­kal­la on myös neu­von­taa pal­ve­lu­jen käyt­töön.

Vihanneksista voimaaviljelyyn-hanketta esiteltiin Rääkkylän yrittäjäkahveilla. Kuvituskuva.

Vihanneksista voimaaviljelyyn-hanketta esiteltiin Rääkkylän yrittäjäkahveilla. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
29.11.2022 12.58

Yrittäjäkahveilla tarjoitiin hanketietoutta

Rääk­ky­län kun­nan uu­si tapa yrit­tä­jien in­fo- ja kah­vit­te­lu­ti­lai­suu­des­ta muu­ta­mia ker­to­ja vuo­des­sa on saa­nut po­si­tii­vi­sen vas­taa­no­ton.

Vihanneksista voimaaviljelyyn-hanketta esiteltiin Rääkkylän yrittäjäkahveilla. Kuvituskuva.

Vihanneksista voimaaviljelyyn-hanketta esiteltiin Rääkkylän yrittäjäkahveilla. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
29.11.2022 12.58

Yrittäjäkahveilla tarjoitiin hanketietoutta

Rääk­ky­län kun­nan uu­si tapa yrit­tä­jien in­fo- ja kah­vit­te­lu­ti­lai­suu­des­ta muu­ta­mia ker­to­ja vuo­des­sa on saa­nut po­si­tii­vi­sen vas­taa­no­ton.

Nooalle lukumummit ovat jo tuttuja.

Nooalle lukumummit ovat jo tuttuja.

Mirja Hurskainen

Uutiset
29.11.2022 11.16

Joulusadulla toimintaa tutuksi

Jou­lu­na­vauk­ses­sa kuul­tiin jou­lu­sa­tu, jon­ka ker­toi­vat lu­ku­mum­mit Ei­la Hir­vo­nen ja Au­ne Paak­ku­nai­nen. Satu ke­rä­si ison jou­kon lap­sia van­hem­pi­neen esiin­ty­mis­la­van ää­reen.

Nooalle lukumummit ovat jo tuttuja.

Nooalle lukumummit ovat jo tuttuja.

Mirja Hurskainen

Uutiset
29.11.2022 11.16

Joulusadulla toimintaa tutuksi

Jou­lu­na­vauk­ses­sa kuul­tiin jou­lu­sa­tu, jon­ka ker­toi­vat lu­ku­mum­mit Ei­la Hir­vo­nen ja Au­ne Paak­ku­nai­nen. Satu ke­rä­si ison jou­kon lap­sia van­hem­pi­neen esiin­ty­mis­la­van ää­reen.

Elisa Havukainen (vas.) jakoi palkinnot Saila Juvoselle, Petri Leskiselle ja Matamin Lumon kahvikammaria edustaneelle Sonja Koskiselle.

Elisa Havukainen (vas.) jakoi palkinnot Saila Juvoselle, Petri Leskiselle ja Matamin Lumon kahvikammaria edustaneelle Sonja Koskiselle.

Mirja Hurskainen

Uutiset
29.11.2022 11.15

Joulunavauksessa runsaasti väkeä purevasta viimasta huolimatta

Mai­se­ma oli ver­hou­tu­nut kuu­ran peit­tä­mäk­si vii­mai­sek­si tal­ven ih­me­maak­si, kun vie­tet­tiin pe­rin­teis­tä ki­tee­läis­ten yri­tys­ten jär­jes­tä­mää jou­lu­na­vaus­ta. Ki­teen Yrit­tä­jien puo­les­ta ta­pah­tu­man ava­si tu­le­van vuo­den pu­heen­joh­ta­ja Rei­ma Luuk­kai­nen, joka ter­ve­tu­lo­sa­nois­saan haas­toi asi­ak­kai­ta ja yri­tyk­siä.

Elisa Havukainen (vas.) jakoi palkinnot Saila Juvoselle, Petri Leskiselle ja Matamin Lumon kahvikammaria edustaneelle Sonja Koskiselle.

Elisa Havukainen (vas.) jakoi palkinnot Saila Juvoselle, Petri Leskiselle ja Matamin Lumon kahvikammaria edustaneelle Sonja Koskiselle.

Mirja Hurskainen

Uutiset
29.11.2022 11.15

Joulunavauksessa runsaasti väkeä purevasta viimasta huolimatta

Mai­se­ma oli ver­hou­tu­nut kuu­ran peit­tä­mäk­si vii­mai­sek­si tal­ven ih­me­maak­si, kun vie­tet­tiin pe­rin­teis­tä ki­tee­läis­ten yri­tys­ten jär­jes­tä­mää jou­lu­na­vaus­ta. Ki­teen Yrit­tä­jien puo­les­ta ta­pah­tu­man ava­si tu­le­van vuo­den pu­heen­joh­ta­ja Rei­ma Luuk­kai­nen, joka ter­ve­tu­lo­sa­nois­saan haas­toi asi­ak­kai­ta ja yri­tyk­siä.

Tohmajärven kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen Business Joensuun kanssa.

Tohmajärven kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen Business Joensuun kanssa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
29.11.2022 8.45

Tohmajärvi hyväksyi Business Joensuun sopimuksen

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi elin­kei­no- ja yri­tys­pal­ve­lu­so­pi­muk­sen Bu­si­ness Jo­en­suun kans­sa. Bu­si­ness Jo­en­suu tuot­taa Toh­ma­jär­ven kun­nal­le yri­tys­ten käyn­nis­tä­mi­seen, kas­vuun ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen ja in­ves­toin­tei­hin liit­ty­viä pal­ve­lui­ta sekä eri toi­mi­a­lo­jen kas­vu- ja kil­pai­lu­ky­ky­oh­jel­mia ja elin­kei­no­toi­min­taan liit­ty­viä pro­jek­te­ja erik­seen so­vi­tus­ti en­si vuo­den alus­ta al­ka­en.

Tohmajärven kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen Business Joensuun kanssa.

Tohmajärven kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen Business Joensuun kanssa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
29.11.2022 8.45

Tohmajärvi hyväksyi Business Joensuun sopimuksen

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi elin­kei­no- ja yri­tys­pal­ve­lu­so­pi­muk­sen Bu­si­ness Jo­en­suun kans­sa. Bu­si­ness Jo­en­suu tuot­taa Toh­ma­jär­ven kun­nal­le yri­tys­ten käyn­nis­tä­mi­seen, kas­vuun ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen ja in­ves­toin­tei­hin liit­ty­viä pal­ve­lui­ta sekä eri toi­mi­a­lo­jen kas­vu- ja kil­pai­lu­ky­ky­oh­jel­mia ja elin­kei­no­toi­min­taan liit­ty­viä pro­jek­te­ja erik­seen so­vi­tus­ti en­si vuo­den alus­ta al­ka­en.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.11.2022 21.10

Taloutta ja kannanottoja Tohmajärven kunnan­hal­li­tuksessa

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­li vuo­den 2023 ta­lou­sar­vi­o­ta. Li­säk­si hal­li­tus evä­si Hyvä Apu ry:n yh­dis­ty­sa­pu­ha­ke­muk­sen, kä­sit­te­li osa­vuo­si­kat­sauk­sen, ot­ti kan­taa maa­kun­nan kär­ki­hank­kei­siin ja ni­me­si lo­mi­tus­pal­ve­lu­pääl­li­kön.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.11.2022 21.10

Taloutta ja kannanottoja Tohmajärven kunnan­hal­li­tuksessa

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­li vuo­den 2023 ta­lou­sar­vi­o­ta. Li­säk­si hal­li­tus evä­si Hyvä Apu ry:n yh­dis­ty­sa­pu­ha­ke­muk­sen, kä­sit­te­li osa­vuo­si­kat­sauk­sen, ot­ti kan­taa maa­kun­nan kär­ki­hank­kei­siin ja ni­me­si lo­mi­tus­pal­ve­lu­pääl­li­kön.

Rääkkylän kunnanhallitus päätti yhteistyössopimuksen aloittamisesta Business Joensuun kanssa. Kuvituskuva: Kari Sarkkinen

Rääkkylän kunnanhallitus päätti yhteistyössopimuksen aloittamisesta Business Joensuun kanssa. Kuvituskuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.11.2022 20.27

Business Joensuun palvelut maksavat Rääkkylälle ensimmäisenä vuonna yli 67 000 euroa

Rääk­ky­län kun­nan ja Bu­si­ness Jo­en­suun vä­li­set neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet ja kun­ta hy­väk­syi sekä var­si­nai­sen pää­so­pi­muk­sen et­tä toi­min­ta­suun­ni­tel­man vuo­del­le 2023.

Rääkkylän kunnanhallitus päätti yhteistyössopimuksen aloittamisesta Business Joensuun kanssa. Kuvituskuva: Kari Sarkkinen

Rääkkylän kunnanhallitus päätti yhteistyössopimuksen aloittamisesta Business Joensuun kanssa. Kuvituskuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Uutiset
28.11.2022 20.27

Business Joensuun palvelut maksavat Rääkkylälle ensimmäisenä vuonna yli 67 000 euroa

Rääk­ky­län kun­nan ja Bu­si­ness Jo­en­suun vä­li­set neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet ja kun­ta hy­väk­syi sekä var­si­nai­sen pää­so­pi­muk­sen et­tä toi­min­ta­suun­ni­tel­man vuo­del­le 2023.

Lisää aiheesta

Kysely