JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Järviruokoa voisi todennäköisesti korjata paljon laajemmalta alueelta. Arkistokuva Heinoniemen ruovikonniitosta, josta järviruokoa kuljetettiin maanparannusaineeksi paikallisille pelloille.

Järviruokoa voisi todennäköisesti korjata paljon laajemmalta alueelta. Arkistokuva Heinoniemen ruovikonniitosta, josta järviruokoa kuljetettiin maanparannusaineeksi paikallisille pelloille.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.10.2023 11.18

Keski-Karjalassa potentiaalia tuottaa materiaalia turpeettomiin kasvualustoihin ja kuivikkeiksi

Tur­ve on Suo­mes­sa yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin kas­vu­a­lus­ta- ja kui­vi­ke­ma­te­ri­aa­li. Tur­peen myyn­ti­mää­rien en­nus­te­taan kui­ten­kin puo­lit­tu­van seu­raa­vien vii­den vuo­den ai­ka­na. Mi­kä­li en­nus­te to­teu­tuu, uu­sia tur­vet­ta kor­vaa­via ja täy­den­tä­viä ma­te­ri­aa­le­ja tar­vi­taan kii­rees­ti täyt­tä­mään tämä vaje.

Järviruokoa voisi todennäköisesti korjata paljon laajemmalta alueelta. Arkistokuva Heinoniemen ruovikonniitosta, josta järviruokoa kuljetettiin maanparannusaineeksi paikallisille pelloille.

Järviruokoa voisi todennäköisesti korjata paljon laajemmalta alueelta. Arkistokuva Heinoniemen ruovikonniitosta, josta järviruokoa kuljetettiin maanparannusaineeksi paikallisille pelloille.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.10.2023 11.18

Keski-Karjalassa potentiaalia tuottaa materiaalia turpeettomiin kasvualustoihin ja kuivikkeiksi

Tur­ve on Suo­mes­sa yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin kas­vu­a­lus­ta- ja kui­vi­ke­ma­te­ri­aa­li. Tur­peen myyn­ti­mää­rien en­nus­te­taan kui­ten­kin puo­lit­tu­van seu­raa­vien vii­den vuo­den ai­ka­na. Mi­kä­li en­nus­te to­teu­tuu, uu­sia tur­vet­ta kor­vaa­via ja täy­den­tä­viä ma­te­ri­aa­le­ja tar­vi­taan kii­rees­ti täyt­tä­mään tämä vaje.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu lähes 40 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu lähes 40 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
2.10.2023 11.06

Tohmajärvelle myönnetty yksi sudentappolupa -reunaehdot ovat niin tiukat, että jahdin onnistumista pidetään epätodennäköisenä

Suo­men Riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt yh­den poik­keus­lu­van Toh­ma­jär­vel­le hait­taa tuot­ta­van su­den pois­toon. Su­det ovat ai­heut­ta­neet Toh­ma­jär­vel­lä ja Ki­teel­lä usei­ta va­hin­ko­ja ko­tie­läi­mil­le ku­lu­van syk­syn ai­ka­na.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu lähes 40 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu lähes 40 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
2.10.2023 11.06

Tohmajärvelle myönnetty yksi sudentappolupa -reunaehdot ovat niin tiukat, että jahdin onnistumista pidetään epätodennäköisenä

Suo­men Riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt yh­den poik­keus­lu­van Toh­ma­jär­vel­le hait­taa tuot­ta­van su­den pois­toon. Su­det ovat ai­heut­ta­neet Toh­ma­jär­vel­lä ja Ki­teel­lä usei­ta va­hin­ko­ja ko­tie­läi­mil­le ku­lu­van syk­syn ai­ka­na.

Kesälahden koulun vanhempainyhdistys on lausunut näkemyksensä kouluverkkoslevityksestä. Kuvituskuva Koti-Karjalan kuva-arkistosta.

Kesälahden koulun vanhempainyhdistys on lausunut näkemyksensä kouluverkkoslevityksestä. Kuvituskuva Koti-Karjalan kuva-arkistosta.

Tuija Marienberg

Uutiset
2.10.2023 8.00

Kesälahden vanhempainyhdistys: kouluverk­ko­selvitys olisi tullut aloittaa lapsivaikutusten arvioinnilla

Ke­sä­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tyk­ses­sä suu­rin huo­li on kou­lu­mat­ko­jen pi­tuus. Van­hem­pai­nyh­dis­tys to­te­aa, et­tä kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys oli­si tul­lut aloit­taa lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­neil­la, joi­ta ol­laan nyt vas­ta aloit­ta­mas­sa. Lau­sun­non mu­kaan jo nyt 10 ki­lo­met­rin kou­lu­mat­kan tait­ta­mi­seen voi pi­sim­mil­lään ku­lua 2,5 tun­tia päi­vit­täin.

Kesälahden koulun vanhempainyhdistys on lausunut näkemyksensä kouluverkkoslevityksestä. Kuvituskuva Koti-Karjalan kuva-arkistosta.

Kesälahden koulun vanhempainyhdistys on lausunut näkemyksensä kouluverkkoslevityksestä. Kuvituskuva Koti-Karjalan kuva-arkistosta.

Tuija Marienberg

Uutiset
2.10.2023 8.00

Kesälahden vanhempainyhdistys: kouluverk­ko­selvitys olisi tullut aloittaa lapsivaikutusten arvioinnilla

Ke­sä­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tyk­ses­sä suu­rin huo­li on kou­lu­mat­ko­jen pi­tuus. Van­hem­pai­nyh­dis­tys to­te­aa, et­tä kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys oli­si tul­lut aloit­taa lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­neil­la, joi­ta ol­laan nyt vas­ta aloit­ta­mas­sa. Lau­sun­non mu­kaan jo nyt 10 ki­lo­met­rin kou­lu­mat­kan tait­ta­mi­seen voi pi­sim­mil­lään ku­lua 2,5 tun­tia päi­vit­täin.

Rajoitettu, kannanhoidollinen sudenmetsästys voi alkaa jo tammikuussa. Kuvituskuva susiaiheisesta opetustaulusta

Rajoitettu, kannanhoidollinen sudenmetsästys voi alkaa jo tammikuussa. Kuvituskuva susiaiheisesta opetustaulusta

Päivi Lievonen

Uutiset
29.9.2023 11.58

Maa- ja metsäta­lous­mi­nisteriö aloittaa susiasetuksen valmistelun - tavoitteena kannanhoidollisen metsästyksen aloitus tammikuussa

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö tie­dot­ti tä­nään per­jan­tai­na aloit­ta­van­sa su­si­a­se­tuk­sen val­mis­te­lun. Su­den ra­joi­tet­tu kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys on tar­koi­tus aloit­taa en­si vuo­den alus­ta.

Rajoitettu, kannanhoidollinen sudenmetsästys voi alkaa jo tammikuussa. Kuvituskuva susiaiheisesta opetustaulusta

Rajoitettu, kannanhoidollinen sudenmetsästys voi alkaa jo tammikuussa. Kuvituskuva susiaiheisesta opetustaulusta

Päivi Lievonen

Uutiset
29.9.2023 11.58

Maa- ja metsäta­lous­mi­nisteriö aloittaa susiasetuksen valmistelun - tavoitteena kannanhoidollisen metsästyksen aloitus tammikuussa

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö tie­dot­ti tä­nään per­jan­tai­na aloit­ta­van­sa su­si­a­se­tuk­sen val­mis­te­lun. Su­den ra­joi­tet­tu kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys on tar­koi­tus aloit­taa en­si vuo­den alus­ta.

Kiteen kaupunginvaltuusto kokoontui tänään. Kuvituskuva.

Kiteen kaupunginvaltuusto kokoontui tänään. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
28.9.2023 18.10

Kiteen kaupunki muutti hallintosäännön pykälää - yhdistysten hankkeiden tilapäisrahoitus päätöksen taustalla

Ki­teen kau­pun­gin val­tuus­to päät­ti vuo­den kol­man­nes­sa ko­kouk­ses­saan muut­taa hal­lin­to­sään­nön py­kä­lää, joka kos­kee an­to­lai­no­jen myön­tä­mis­tä yh­tei­söil­le avus­tus­ra­hoit­teis­ten hank­kei­den ti­la­päi­sen ra­hoit­ta­mi­sen osal­ta. Pää­tök­sen ta­ka­na on käy­tän­nön tar­ve.

Kiteen kaupunginvaltuusto kokoontui tänään. Kuvituskuva.

Kiteen kaupunginvaltuusto kokoontui tänään. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
28.9.2023 18.10

Kiteen kaupunki muutti hallintosäännön pykälää - yhdistysten hankkeiden tilapäisrahoitus päätöksen taustalla

Ki­teen kau­pun­gin val­tuus­to päät­ti vuo­den kol­man­nes­sa ko­kouk­ses­saan muut­taa hal­lin­to­sään­nön py­kä­lää, joka kos­kee an­to­lai­no­jen myön­tä­mis­tä yh­tei­söil­le avus­tus­ra­hoit­teis­ten hank­kei­den ti­la­päi­sen ra­hoit­ta­mi­sen osal­ta. Pää­tök­sen ta­ka­na on käy­tän­nön tar­ve.

Yhdessä kulkien-hankkeen Jyri Hassinen antoi neuvoja digiasiointiin.

Yhdessä kulkien-hankkeen Jyri Hassinen antoi neuvoja digiasiointiin.

Päivi Lievonen

Uutiset
28.9.2023 13.58

Kirjastossa hiottiin digitaitoja

Rääk­ky­län kir­jas­toon ko­koon­nut­tiin Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Savo-Kar­ja­lan pii­rin ESR Yh­des­sä kul­kien-hank­keen tii­moil­ta jär­jes­tet­tyyn di­gi­neu­von­ta­päi­vään, jos­sa tar­jol­la oli di­gi­tai­to­jen har­joi­tus­ta eri­tyi­ses­ti opis­ke­lu- tai työ­paik­kaa et­si­vil­le.

Yhdessä kulkien-hankkeen Jyri Hassinen antoi neuvoja digiasiointiin.

Yhdessä kulkien-hankkeen Jyri Hassinen antoi neuvoja digiasiointiin.

Päivi Lievonen

Uutiset
28.9.2023 13.58

Kirjastossa hiottiin digitaitoja

Rääk­ky­län kir­jas­toon ko­koon­nut­tiin Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Savo-Kar­ja­lan pii­rin ESR Yh­des­sä kul­kien-hank­keen tii­moil­ta jär­jes­tet­tyyn di­gi­neu­von­ta­päi­vään, jos­sa tar­jol­la oli di­gi­tai­to­jen har­joi­tus­ta eri­tyi­ses­ti opis­ke­lu- tai työ­paik­kaa et­si­vil­le.

Onkamon ja Tikkalan asukasillassa käytiin vilkasta keskustelua hyvässä hengessä.

Onkamon ja Tikkalan asukasillassa käytiin vilkasta keskustelua hyvässä hengessä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.9.2023 13.25

Kunnanhallitus kutsui Onkamon ja Tikkalan asukkaat keskus­te­lu­ti­lai­suuteen

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus kut­sui On­ka­mon ja Tik­ka­lan asuk­kaat yh­tei­seen kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen. Tik­ka­lan kou­lun ruo­ka­la täyt­tyi­kin ky­lä­läi­sis­tä ää­ri­ään myö­ten, mikä ilah­dut­ti pai­kal­la ol­lei­ta vi­ran­hal­ti­joi­ta ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä.

Onkamon ja Tikkalan asukasillassa käytiin vilkasta keskustelua hyvässä hengessä.

Onkamon ja Tikkalan asukasillassa käytiin vilkasta keskustelua hyvässä hengessä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
28.9.2023 13.25

Kunnanhallitus kutsui Onkamon ja Tikkalan asukkaat keskus­te­lu­ti­lai­suuteen

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus kut­sui On­ka­mon ja Tik­ka­lan asuk­kaat yh­tei­seen kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen. Tik­ka­lan kou­lun ruo­ka­la täyt­tyi­kin ky­lä­läi­sis­tä ää­ri­ään myö­ten, mikä ilah­dut­ti pai­kal­la ol­lei­ta vi­ran­hal­ti­joi­ta ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu yli 35 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu yli 35 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Mika Piiroinen

Uutiset
28.9.2023 11.53

Sudet tekivät jälleen tuhoja Keski-Karjalassa - tappoivat naudan viime yönä Murtoilla

Kes­ki-Kar­ja­las­sa ta­pah­tui jo vii­des su­sien ai­heut­ta­ma ko­tie­läin­va­hin­ko kah­den kuu­kau­den si­sään, kun su­det tap­poi­vat ja söi­vät nuo­ren nau­dan lai­tu­mel­la Mur­tois­sa kes­ki­vii­kon ja tors­tain vas­tai­se­na yö­nä.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu yli 35 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Keski-Karjalan alueella on tänä syksynä tapettu yli 35 kotieläintä susien toimesta. Kuvituskuva suden tassunjäljistä: Mika Piiroinen.

Mika Piiroinen

Uutiset
28.9.2023 11.53

Sudet tekivät jälleen tuhoja Keski-Karjalassa - tappoivat naudan viime yönä Murtoilla

Kes­ki-Kar­ja­las­sa ta­pah­tui jo vii­des su­sien ai­heut­ta­ma ko­tie­läin­va­hin­ko kah­den kuu­kau­den si­sään, kun su­det tap­poi­vat ja söi­vät nuo­ren nau­dan lai­tu­mel­la Mur­tois­sa kes­ki­vii­kon ja tors­tain vas­tai­se­na yö­nä.

Neulanimen Pyhäjärvi-ilta loi uskoa järven virkistyskäytön tulevaisuuteen.

Neulanimen Pyhäjärvi-ilta loi uskoa järven virkistyskäytön tulevaisuuteen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
28.9.2023 10.45

Karjalan Pyhäjärven ympärillä hyvä pöhinä

Ki­teen Neu­la­nie­men hir­si­nen pää­ra­ken­nus täyt­tyi ää­ri­ään myö­ten, kun sin­ne ko­koon­nut­tiin Py­hä­jär­vi-il­taan kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan alu­eel­le tär­ke­än ve­sis­tö­ko­ko­nai­suu­den tu­le­vai­suu­des­ta.

Neulanimen Pyhäjärvi-ilta loi uskoa järven virkistyskäytön tulevaisuuteen.

Neulanimen Pyhäjärvi-ilta loi uskoa järven virkistyskäytön tulevaisuuteen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
28.9.2023 10.45

Karjalan Pyhäjärven ympärillä hyvä pöhinä

Ki­teen Neu­la­nie­men hir­si­nen pää­ra­ken­nus täyt­tyi ää­ri­ään myö­ten, kun sin­ne ko­koon­nut­tiin Py­hä­jär­vi-il­taan kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan alu­eel­le tär­ke­än ve­sis­tö­ko­ko­nai­suu­den tu­le­vai­suu­des­ta.

Uutiset
28.9.2023 8.40

Siun sote liittyi Mielenturvaa-verkostoon

Siun sote on liit­ty­nyt mu­kaan val­ta­kun­nal­li­seen Mie­len­tur­vaa-ver­kos­toon, jon­ka ta­voit­tee­na on teh­dä mie­len­ter­vey­des­tä nä­ky­vää työ­pai­koil­la ja tor­jua työ­e­lä­män mie­len­ter­veysk­rii­siä. Siun sote si­tou­tuu sa­mal­la toi­mi­maan mie­liys­tä­väl­li­se­nä työ­nan­ta­ja­na te­ke­mäl­lä mie­len­ter­vey­des­tä nä­ky­väm­pää ja pois­taa ai­heen ym­pä­ril­lä ole­vaa hä­pe­ää. Mie­len­ter­veys­haas­teet ha­lu­taan tun­nis­taa var­hai­ses­sa vai­hees­sa ja re­a­goi­da nii­hin tar­peen mu­kaan.

Uutiset
28.9.2023 8.40

Siun sote liittyi Mielenturvaa-verkostoon

Siun sote on liit­ty­nyt mu­kaan val­ta­kun­nal­li­seen Mie­len­tur­vaa-ver­kos­toon, jon­ka ta­voit­tee­na on teh­dä mie­len­ter­vey­des­tä nä­ky­vää työ­pai­koil­la ja tor­jua työ­e­lä­män mie­len­ter­veysk­rii­siä. Siun sote si­tou­tuu sa­mal­la toi­mi­maan mie­liys­tä­väl­li­se­nä työ­nan­ta­ja­na te­ke­mäl­lä mie­len­ter­vey­des­tä nä­ky­väm­pää ja pois­taa ai­heen ym­pä­ril­lä ole­vaa hä­pe­ää. Mie­len­ter­veys­haas­teet ha­lu­taan tun­nis­taa var­hai­ses­sa vai­hees­sa ja re­a­goi­da nii­hin tar­peen mu­kaan.

Poliisi pyytää havaintoja kuparikaapelivarkaista. Kuvituskuva.

Poliisi pyytää havaintoja kuparikaapelivarkaista. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.9.2023 16.27

Kuparikaapelia varastettu Kiteellä

Ki­teen Säh­kö­tiel­lä si­jait­se­vas­ta Ener­ke Oy:n toi­mi­pis­tees­tä on va­ras­tet­tu 4.9.-27.9.2023 vä­li­se­nä ai­ka­na huo­mat­ta­va mää­rä kaa­pe­li­ke­loil­la ol­lut­ta ku­pa­ri­kaa­pe­lia. Asi­aa tut­ki­taan tör­ke­ä­nä var­kau­te­na. Po­lii­si pyy­tää il­moit­ta­maan mah­dol­li­sis­ta ha­vain­nois­ta ar­ki­sin po­lii­si­päi­vys­tyk­seen nu­me­roon 0295 415 455 tai 0295415 320 tai säh­kö­pos­til­la vih­jeet.ita-suo­mi@po­lii­si.fi.

Poliisi pyytää havaintoja kuparikaapelivarkaista. Kuvituskuva.

Poliisi pyytää havaintoja kuparikaapelivarkaista. Kuvituskuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.9.2023 16.27

Kuparikaapelia varastettu Kiteellä

Ki­teen Säh­kö­tiel­lä si­jait­se­vas­ta Ener­ke Oy:n toi­mi­pis­tees­tä on va­ras­tet­tu 4.9.-27.9.2023 vä­li­se­nä ai­ka­na huo­mat­ta­va mää­rä kaa­pe­li­ke­loil­la ol­lut­ta ku­pa­ri­kaa­pe­lia. Asi­aa tut­ki­taan tör­ke­ä­nä var­kau­te­na. Po­lii­si pyy­tää il­moit­ta­maan mah­dol­li­sis­ta ha­vain­nois­ta ar­ki­sin po­lii­si­päi­vys­tyk­seen nu­me­roon 0295 415 455 tai 0295415 320 tai säh­kö­pos­til­la vih­jeet.ita-suo­mi@po­lii­si.fi.

Pro Kesälahti ry antoi lausunnon Kiteen kaupungin kouluvrkkosuunnitelmiin liittyen. Arkistokuva.

Pro Kesälahti ry antoi lausunnon Kiteen kaupungin kouluvrkkosuunnitelmiin liittyen. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.9.2023 16.00

Pro Kesälahti lausui kouluverk­ko­suun­ni­telmasta

Pro Ke­sä­lah­ti ry on Ki­teen kau­pun­gin pyyn­nös­tä an­ta­nut lau­sun­ton­sa kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­ta. Yh­dis­tyk­sen jä­sen­ten al­le­kir­joit­ta­mas­sa lau­sun­nos­sa to­de­taan kou­lu­rat­kai­sun ole­van tär­kein Ke­sä­lah­tea ja sen tu­le­vai­suut­ta kos­ke­va asia.

Pro Kesälahti ry antoi lausunnon Kiteen kaupungin kouluvrkkosuunnitelmiin liittyen. Arkistokuva.

Pro Kesälahti ry antoi lausunnon Kiteen kaupungin kouluvrkkosuunnitelmiin liittyen. Arkistokuva.

Tuija Marienberg

Uutiset
27.9.2023 16.00

Pro Kesälahti lausui kouluverk­ko­suun­ni­telmasta

Pro Ke­sä­lah­ti ry on Ki­teen kau­pun­gin pyyn­nös­tä an­ta­nut lau­sun­ton­sa kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­ta. Yh­dis­tyk­sen jä­sen­ten al­le­kir­joit­ta­mas­sa lau­sun­nos­sa to­de­taan kou­lu­rat­kai­sun ole­van tär­kein Ke­sä­lah­tea ja sen tu­le­vai­suut­ta kos­ke­va asia.

Pirkko Löppönen neuvoo Aune Härköstä älylaitteiden käytön saloihin.

Pirkko Löppönen neuvoo Aune Härköstä älylaitteiden käytön saloihin.

Päivi Lievonen

Uutiset
27.9.2023 13.15

Kaivolla tarjolla maksutonta digineuvontaa

Kai­vol­la jär­jes­te­tään kah­des­ti vii­kos­sa mak­su­ton­ta di­gi­neu­von­taa, jos­sa tar­jo­taan opas­tus­ta ikäih­mi­sil­le äly­lait­tei­den käy­tös­sä esi­mer­kik­si asi­oin­ti­pal­ve­luis­sa. Di­gi­oh­jaa­ji­na vuo­rot­te­le­vat Pirk­ko Löp­pö­nen ja Sei­ja Par­ta­nen.

Pirkko Löppönen neuvoo Aune Härköstä älylaitteiden käytön saloihin.

Pirkko Löppönen neuvoo Aune Härköstä älylaitteiden käytön saloihin.

Päivi Lievonen

Uutiset
27.9.2023 13.15

Kaivolla tarjolla maksutonta digineuvontaa

Kai­vol­la jär­jes­te­tään kah­des­ti vii­kos­sa mak­su­ton­ta di­gi­neu­von­taa, jos­sa tar­jo­taan opas­tus­ta ikäih­mi­sil­le äly­lait­tei­den käy­tös­sä esi­mer­kik­si asi­oin­ti­pal­ve­luis­sa. Di­gi­oh­jaa­ji­na vuo­rot­te­le­vat Pirk­ko Löp­pö­nen ja Sei­ja Par­ta­nen.

Marjatta Heikkilä toimii Suomen Punaisen Ristin Tohmajärven osaston puheenjohtajana.

Marjatta Heikkilä toimii Suomen Punaisen Ristin Tohmajärven osaston puheenjohtajana.

Miikka Kivinen

Uutiset
27.9.2023 12.48

Punainen Risti avasi hyvinvointipisteen Tohmajärvellä

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Toh­ma­jär­ven osas­to ava­si syys­kuus­sa Kirk­ko­tiel­lä hy­vin­voin­ti­pis­teen. SPR:n Toh­ma­jär­ven osas­ton pu­heen­joh­ta­ja Mar­jat­ta Heik­ki­lä ker­too, et­tä sa­mois­sa ti­lois­sa toi­mii ny­kyi­sin myös SPR:n toi­mis­to. Jär­jes­tö jou­tui muut­ta­maan pois Toh­ma­jär­ven kun­nal­lis­ta­lol­ta siel­lä al­ku­ke­säs­tä ha­vai­tun sie­ni­kas­vus­ton vuok­si.

Marjatta Heikkilä toimii Suomen Punaisen Ristin Tohmajärven osaston puheenjohtajana.

Marjatta Heikkilä toimii Suomen Punaisen Ristin Tohmajärven osaston puheenjohtajana.

Miikka Kivinen

Uutiset
27.9.2023 12.48

Punainen Risti avasi hyvinvointipisteen Tohmajärvellä

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin Toh­ma­jär­ven osas­to ava­si syys­kuus­sa Kirk­ko­tiel­lä hy­vin­voin­ti­pis­teen. SPR:n Toh­ma­jär­ven osas­ton pu­heen­joh­ta­ja Mar­jat­ta Heik­ki­lä ker­too, et­tä sa­mois­sa ti­lois­sa toi­mii ny­kyi­sin myös SPR:n toi­mis­to. Jär­jes­tö jou­tui muut­ta­maan pois Toh­ma­jär­ven kun­nal­lis­ta­lol­ta siel­lä al­ku­ke­säs­tä ha­vai­tun sie­ni­kas­vus­ton vuok­si.

Digitaalisen sote-keskuksen kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Kuvituskuva.

Digitaalisen sote-keskuksen kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.9.2023 11.30

Digitaalisen sote-keskuksen palvelut täydentyvät

Siun so­ten asi­a­kas voi täs­tä eteen­päin va­ra­ta ajan säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta luo­men ja ihon oi­rei­den ar­vi­oin­tiin sekä sai­raus­pois­sa­o­loi­hin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa, ku­ten hen­gi­tys­tie­in­fek­tio, mig­ree­ni, ri­pu­li, ok­sen­nus­tau­ti ja sai­raan lap­sen hoi­to­va­paa­to­dis­tus. Siun sote oh­jeis­taa, et­tä säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­ta voi va­ra­ta so­pi­vim­man ajan, jol­loin sai­raan­hoi­ta­ja ot­taa yh­teyt­tä.

Digitaalisen sote-keskuksen kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Kuvituskuva.

Digitaalisen sote-keskuksen kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.9.2023 11.30

Digitaalisen sote-keskuksen palvelut täydentyvät

Siun so­ten asi­a­kas voi täs­tä eteen­päin va­ra­ta ajan säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta luo­men ja ihon oi­rei­den ar­vi­oin­tiin sekä sai­raus­pois­sa­o­loi­hin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa, ku­ten hen­gi­tys­tie­in­fek­tio, mig­ree­ni, ri­pu­li, ok­sen­nus­tau­ti ja sai­raan lap­sen hoi­to­va­paa­to­dis­tus. Siun sote oh­jeis­taa, et­tä säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­ta voi va­ra­ta so­pi­vim­man ajan, jol­loin sai­raan­hoi­ta­ja ot­taa yh­teyt­tä.

Sukupuun tekemiseen löytyy runsaasti digitaalisia alustoja. Kuvituskuva.

Sukupuun tekemiseen löytyy runsaasti digitaalisia alustoja. Kuvituskuva.

Mirja Hurskainen

Uutiset
27.9.2023 11.17

Sukututkimuksen aineisto ja työkalut pitkälti digitaalisia

Poh­jois-Kar­ja­lan su­ku­tut­ki­jat ry:n kir­jas­to­kier­ros pyö­räh­ti Ki­teel­lä maa­nan­tai­na 25.9. Ta­pah­tu­ma ke­rä­si kir­jas­toon pa­ri­sen kym­men­tä asi­as­ta kiin­nos­tu­nut­ta, jois­ta osa oli asi­an har­ras­ta­jia jo pit­käl­tä ai­kaa.

Sukupuun tekemiseen löytyy runsaasti digitaalisia alustoja. Kuvituskuva.

Sukupuun tekemiseen löytyy runsaasti digitaalisia alustoja. Kuvituskuva.

Mirja Hurskainen

Uutiset
27.9.2023 11.17

Sukututkimuksen aineisto ja työkalut pitkälti digitaalisia

Poh­jois-Kar­ja­lan su­ku­tut­ki­jat ry:n kir­jas­to­kier­ros pyö­räh­ti Ki­teel­lä maa­nan­tai­na 25.9. Ta­pah­tu­ma ke­rä­si kir­jas­toon pa­ri­sen kym­men­tä asi­as­ta kiin­nos­tu­nut­ta, jois­ta osa oli asi­an har­ras­ta­jia jo pit­käl­tä ai­kaa.

Siun sote seuraa tietomurtoon liittyvän tutkinnan etenemistä ja tiedottaa asiakkaita.

Siun sote seuraa tietomurtoon liittyvän tutkinnan etenemistä ja tiedottaa asiakkaita.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.9.2023 11.10

Kotikuljetuksia toimittavaan yritykseen on kohdistunut tietomurto – voi koskea myös Siun soten asiakkaita

Siun sote tie­dot­taa, et­tä in­kon­ti­nens­si­suo­jien ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lus­ta vas­taa­va West­log Oy on jou­tu­nut tie­to­mur­ron koh­teek­si. Tie­to­tur­va­louk­kaus voi kos­kea myös asi­ak­kai­ta, jot­ka ti­laa­vat Tena-tuot­tei­ta Es­si­ty Oy:n ko­ti­ja­ke­lu­jär­jes­tel­män kaut­ta. Es­si­ty Oy on Sun so­ten so­pi­mus­toi­mit­ta­ja, jon­ka ali­hank­ki­ja­na West­log Oy toi­mii.

Siun sote seuraa tietomurtoon liittyvän tutkinnan etenemistä ja tiedottaa asiakkaita.

Siun sote seuraa tietomurtoon liittyvän tutkinnan etenemistä ja tiedottaa asiakkaita.

Mervi Venäläinen

Uutiset
27.9.2023 11.10

Kotikuljetuksia toimittavaan yritykseen on kohdistunut tietomurto – voi koskea myös Siun soten asiakkaita

Siun sote tie­dot­taa, et­tä in­kon­ti­nens­si­suo­jien ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lus­ta vas­taa­va West­log Oy on jou­tu­nut tie­to­mur­ron koh­teek­si. Tie­to­tur­va­louk­kaus voi kos­kea myös asi­ak­kai­ta, jot­ka ti­laa­vat Tena-tuot­tei­ta Es­si­ty Oy:n ko­ti­ja­ke­lu­jär­jes­tel­män kaut­ta. Es­si­ty Oy on Sun so­ten so­pi­mus­toi­mit­ta­ja, jon­ka ali­hank­ki­ja­na West­log Oy toi­mii.

Kesälahdelle perustetaan 60,7 hehtaarin laajuinen suojelualue. Kuva: Hannu Putkuri / Karelian Kaitafilmi Produktio / Tornator Oy.

Kesälahdelle perustetaan 60,7 hehtaarin laajuinen suojelualue. Kuva: Hannu Putkuri / Karelian Kaitafilmi Produktio / Tornator Oy.

Hannu Putkuri / Karelian Kaitafilmi Produktio / Tornator Oy.

Uutiset
27.9.2023 10.55

Kesälahden Aukeasuolle suojelualue

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus ja Tor­na­tor Oy ovat so­pi­neet yli 60 heh­taa­rin laa­jui­sen suo­je­lu­a­lu­een pe­rus­ta­mi­ses­ta Ke­sä­lah­del­le. Au­ke­a­suol­le pe­rus­tet­ta­va suo­je­lu­a­lue kuu­luu soi­den­suo­je­lun täy­den­ny­seh­do­tus­koh­tei­siin ja on osa suu­rem­paa suo­je­luoh­jel­ma­ko­ko­nai­suut­ta ja Hel­mi-eli­nym­pä­ris­tö­oh­jel­maa. Hel­mi-oh­jel­man toi­mia ovat mm. soi­den suo­je­lu ja en­nal­lis­ta­mi­nen.

Kesälahdelle perustetaan 60,7 hehtaarin laajuinen suojelualue. Kuva: Hannu Putkuri / Karelian Kaitafilmi Produktio / Tornator Oy.

Kesälahdelle perustetaan 60,7 hehtaarin laajuinen suojelualue. Kuva: Hannu Putkuri / Karelian Kaitafilmi Produktio / Tornator Oy.

Hannu Putkuri / Karelian Kaitafilmi Produktio / Tornator Oy.

Uutiset
27.9.2023 10.55

Kesälahden Aukeasuolle suojelualue

Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus ja Tor­na­tor Oy ovat so­pi­neet yli 60 heh­taa­rin laa­jui­sen suo­je­lu­a­lu­een pe­rus­ta­mi­ses­ta Ke­sä­lah­del­le. Au­ke­a­suol­le pe­rus­tet­ta­va suo­je­lu­a­lue kuu­luu soi­den­suo­je­lun täy­den­ny­seh­do­tus­koh­tei­siin ja on osa suu­rem­paa suo­je­luoh­jel­ma­ko­ko­nai­suut­ta ja Hel­mi-eli­nym­pä­ris­tö­oh­jel­maa. Hel­mi-oh­jel­man toi­mia ovat mm. soi­den suo­je­lu ja en­nal­lis­ta­mi­nen.

Sudet ovat tappaneet Keski-Karjalassa kahden kuukauden aikana jo yli 30 lammasta. Kuvituskuva, kuvan lampaat eivät liity tapauksiin.

Sudet ovat tappaneet Keski-Karjalassa kahden kuukauden aikana jo yli 30 lammasta. Kuvituskuva, kuvan lampaat eivät liity tapauksiin.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
26.9.2023 16.18

Sudet tappoivat viisi lammasta pihaan Muljulassa - yksi lammas yhä kateissa

Maa­nan­tain ja tiis­tain vä­li­se­nä yö­nä Kes­ki-Kar­ja­las­sa ta­pah­tui kol­mas lam­mas­ti­lal­la sat­tu­nut su­si­va­hin­ko ku­lu­val­le syk­syl­le.

Sudet ovat tappaneet Keski-Karjalassa kahden kuukauden aikana jo yli 30 lammasta. Kuvituskuva, kuvan lampaat eivät liity tapauksiin.

Sudet ovat tappaneet Keski-Karjalassa kahden kuukauden aikana jo yli 30 lammasta. Kuvituskuva, kuvan lampaat eivät liity tapauksiin.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
26.9.2023 16.18

Sudet tappoivat viisi lammasta pihaan Muljulassa - yksi lammas yhä kateissa

Maa­nan­tain ja tiis­tain vä­li­se­nä yö­nä Kes­ki-Kar­ja­las­sa ta­pah­tui kol­mas lam­mas­ti­lal­la sat­tu­nut su­si­va­hin­ko ku­lu­val­le syk­syl­le.

Valtatie 6:n siltaa päällystettiin uudestaan tiistaina Onkamossa.

Valtatie 6:n siltaa päällystettiin uudestaan tiistaina Onkamossa.

Miikka Kivinen

Uutiset
26.9.2023 14.18

Rautatien ylittävä silta päällystetty uudestaan Onkamossa

Rau­ta­tien ylit­tä­vä sil­ta Val­ta­tie 6:ssa On­ka­mon koh­dal­la on pääl­lys­tet­ty tä­nään uu­des­taan. Har­ri Vest­man Peab Oy:sta ker­too, et­tä myös toi­nen kais­ta sil­lan koh­dal­la on käy­tös­sä tä­nään tiis­tai­na noin kel­lo 15.

Valtatie 6:n siltaa päällystettiin uudestaan tiistaina Onkamossa.

Valtatie 6:n siltaa päällystettiin uudestaan tiistaina Onkamossa.

Miikka Kivinen

Uutiset
26.9.2023 14.18

Rautatien ylittävä silta päällystetty uudestaan Onkamossa

Rau­ta­tien ylit­tä­vä sil­ta Val­ta­tie 6:ssa On­ka­mon koh­dal­la on pääl­lys­tet­ty tä­nään uu­des­taan. Har­ri Vest­man Peab Oy:sta ker­too, et­tä myös toi­nen kais­ta sil­lan koh­dal­la on käy­tös­sä tä­nään tiis­tai­na noin kel­lo 15.

Rääkkylän kunta on antanut siivouskehotuksia romuautojen suhteen useammassa kohteessa. Kuvassa oleva Paksuniementien varrella sijaitseva piha on siistiytynyt tästä vuoden 2022 lokakuun  näkymästä. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunta on antanut siivouskehotuksia romuautojen suhteen useammassa kohteessa. Kuvassa oleva Paksuniementien varrella sijaitseva piha on siistiytynyt tästä vuoden 2022 lokakuun näkymästä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.9.2023 9.25

Niemisen romuautopiha edelleen sotkuinen - kunta voi laskuttaa asukasta siivouksesta

Tois­tu­vat huo­mau­tuk­set ei­vät ole saa­neet Nie­mi­ses­sä asu­vaa hen­ki­löä siis­ti­mään pi­haan­sa van­hois­ta au­tois­ta ja muus­ta ro­mus­ta.

Rääkkylän kunta on antanut siivouskehotuksia romuautojen suhteen useammassa kohteessa. Kuvassa oleva Paksuniementien varrella sijaitseva piha on siistiytynyt tästä vuoden 2022 lokakuun  näkymästä. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunta on antanut siivouskehotuksia romuautojen suhteen useammassa kohteessa. Kuvassa oleva Paksuniementien varrella sijaitseva piha on siistiytynyt tästä vuoden 2022 lokakuun näkymästä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
26.9.2023 9.25

Niemisen romuautopiha edelleen sotkuinen - kunta voi laskuttaa asukasta siivouksesta

Tois­tu­vat huo­mau­tuk­set ei­vät ole saa­neet Nie­mi­ses­sä asu­vaa hen­ki­löä siis­ti­mään pi­haan­sa van­hois­ta au­tois­ta ja muus­ta ro­mus­ta.

Rääkkylän kunta työllisti vielä viime vuonna pitkäaikaistyöttömiä muun muassa työpajalle. Kuluvan vuoden alusta alkaen työpajan toiminta siirtyi hyvinvointialueen alaisuuteen. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunta työllisti vielä viime vuonna pitkäaikaistyöttömiä muun muassa työpajalle. Kuluvan vuoden alusta alkaen työpajan toiminta siirtyi hyvinvointialueen alaisuuteen. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.9.2023 20.17

Rääkkylän huolena pitkäa­i­kais­työt­tömien määrä - sakkomaksu jopa 700 euroa kuukaudessa henkilöä kohden

Rääk­ky­län kun­nan työl­lis­tä­mi­sen vuo­tui­set palk­ka­kus­tan­nuk­set oli­vat vii­me vuon­na si­vu­ku­lui­neen 362 218 eu­roa.

Rääkkylän kunta työllisti vielä viime vuonna pitkäaikaistyöttömiä muun muassa työpajalle. Kuluvan vuoden alusta alkaen työpajan toiminta siirtyi hyvinvointialueen alaisuuteen. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunta työllisti vielä viime vuonna pitkäaikaistyöttömiä muun muassa työpajalle. Kuluvan vuoden alusta alkaen työpajan toiminta siirtyi hyvinvointialueen alaisuuteen. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.9.2023 20.17

Rääkkylän huolena pitkäa­i­kais­työt­tömien määrä - sakkomaksu jopa 700 euroa kuukaudessa henkilöä kohden

Rääk­ky­län kun­nan työl­lis­tä­mi­sen vuo­tui­set palk­ka­kus­tan­nuk­set oli­vat vii­me vuon­na si­vu­ku­lui­neen 362 218 eu­roa.

Valitus liittyi heinäkuussa Rääkkylän kirkonkylällä puretun rakennuksen purkurahoitukseen.

Valitus liittyi heinäkuussa Rääkkylän kirkonkylällä puretun rakennuksen purkurahoitukseen.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.9.2023 15.49

Rahoitus­pää­töksestä tehty valitus raukesi

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­ses­tä teh­ty va­li­tus rau­ke­si Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­des­sa.

Valitus liittyi heinäkuussa Rääkkylän kirkonkylällä puretun rakennuksen purkurahoitukseen.

Valitus liittyi heinäkuussa Rääkkylän kirkonkylällä puretun rakennuksen purkurahoitukseen.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.9.2023 15.49

Rahoitus­pää­töksestä tehty valitus raukesi

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­ses­tä teh­ty va­li­tus rau­ke­si Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­des­sa.

Pelastuslaitoksella on riittänyt hommia Kiteellä maanantaina.

Pelastuslaitoksella on riittänyt hommia Kiteellä maanantaina.

pelastuslaitos

Uutiset
25.9.2023 12.47

Kolareita Kiteellä

Hen­ki­lö­au­to suis­tui tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä tien oi­ke­an­puo­lei­seen ojaan Ki­teel­lä Kei­sa­rin­ku­jal­la maa­nan­tai­aa­mu­päi­väs­tä. Ojas­ta au­to pää­tyi tie­liit­ty­män kaut­ta ta­lon pi­ha­nur­mi­kol­le. Pe­las­tus­lai­tok­sen hen­ki­lös­tö teki ajo­neu­von jän­nit­teet­tö­mäk­si ja siir­si pois pi­has­ta. Kul­jet­ta­ja kul­je­tet­tiin ter­vey­sa­se­mal­le.

Pelastuslaitoksella on riittänyt hommia Kiteellä maanantaina.

Pelastuslaitoksella on riittänyt hommia Kiteellä maanantaina.

pelastuslaitos

Uutiset
25.9.2023 12.47

Kolareita Kiteellä

Hen­ki­lö­au­to suis­tui tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä tien oi­ke­an­puo­lei­seen ojaan Ki­teel­lä Kei­sa­rin­ku­jal­la maa­nan­tai­aa­mu­päi­väs­tä. Ojas­ta au­to pää­tyi tie­liit­ty­män kaut­ta ta­lon pi­ha­nur­mi­kol­le. Pe­las­tus­lai­tok­sen hen­ki­lös­tö teki ajo­neu­von jän­nit­teet­tö­mäk­si ja siir­si pois pi­has­ta. Kul­jet­ta­ja kul­je­tet­tiin ter­vey­sa­se­mal­le.

 Osallistujien leveät hymyt kertovat onnistuneesta tapatumasta.

Osallistujien leveät hymyt kertovat onnistuneesta tapatumasta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
25.9.2023 10.50

Mölkkyturnaus kokosi Keski-Karjalan yrittäjiä

Ki­teen Yrit­tä­jät tem­pai­si­vat pys­tyyn mölk­ky­tur­nauk­sen ke­sä­kau­den päät­ty­mi­sen mer­keis­sä. Ki­saan kut­sut­tiin Kes­ki-Kar­ja­lan yrit­tä­jäyh­dis­tyk­siä, kun­ta­päät­tä­jiä ja mui­ta yh­teis­työ­ta­ho­ja.

 Osallistujien leveät hymyt kertovat onnistuneesta tapatumasta.

Osallistujien leveät hymyt kertovat onnistuneesta tapatumasta.

Mirja Hurskainen

Uutiset
25.9.2023 10.50

Mölkkyturnaus kokosi Keski-Karjalan yrittäjiä

Ki­teen Yrit­tä­jät tem­pai­si­vat pys­tyyn mölk­ky­tur­nauk­sen ke­sä­kau­den päät­ty­mi­sen mer­keis­sä. Ki­saan kut­sut­tiin Kes­ki-Kar­ja­lan yrit­tä­jäyh­dis­tyk­siä, kun­ta­päät­tä­jiä ja mui­ta yh­teis­työ­ta­ho­ja.

Poliisi pyytää murtoihin liityviä havaintoja. Kuvituskuva.

Poliisi pyytää murtoihin liityviä havaintoja. Kuvituskuva.

Kaisa Gröhn

Uutiset
25.9.2023 10.35

Poliisi pyytää havaintoja

Po­lii­si pyy­tää ha­vain­to­ja Ke­sä­lah­del­la teh­dyis­tä oma­ko­ti­ta­lo­mur­rois­ta. Rat­su­mes­ta­rin­tiel­lä ja Kaar­na­tiel­lä si­jait­se­viin oma­ko­ti­ta­loi­hin on mur­tau­dut­tu to­den­nä­köi­ses­ti 19. - 21.9.2023 vä­li­se­nä ai­ka­na. Mo­lem­piin ta­loi­hin oli pääs­ty si­sään ta­ka­o­vi vään­tä­mäl­lä.

Poliisi pyytää murtoihin liityviä havaintoja. Kuvituskuva.

Poliisi pyytää murtoihin liityviä havaintoja. Kuvituskuva.

Kaisa Gröhn

Uutiset
25.9.2023 10.35

Poliisi pyytää havaintoja

Po­lii­si pyy­tää ha­vain­to­ja Ke­sä­lah­del­la teh­dyis­tä oma­ko­ti­ta­lo­mur­rois­ta. Rat­su­mes­ta­rin­tiel­lä ja Kaar­na­tiel­lä si­jait­se­viin oma­ko­ti­ta­loi­hin on mur­tau­dut­tu to­den­nä­köi­ses­ti 19. - 21.9.2023 vä­li­se­nä ai­ka­na. Mo­lem­piin ta­loi­hin oli pääs­ty si­sään ta­ka­o­vi vään­tä­mäl­lä.

Uutiset
25.9.2023 10.30

Saunan lattia paloi ja veneilijä eksyi reitiltä

Myö­hään per­jan­tai-il­ta­na pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen Toh­ma­jär­vel­tä. Asu­kas oli men­nyt li­sää­mään pui­ta ul­ko­sau­nan tu­li­pe­sään ja huo­ma­si sau­nan lat­ti­an ole­van tu­les­sa. Asu­kas oli teh­nyt hä­ly­tyk­sen hä­tä­kes­kuk­seen ja saa­nut pa­lon sam­mu­maan on­nis­tu­neel­la al­ku­sam­mu­tuk­sel­la. Pe­las­tus­hen­ki­lös­tö var­mis­ti läm­pö­ka­me­ral­la, et­tä palo oli sam­mu­nut ei­kä tuli ol­lut pääs­syt le­vi­ä­mään sau­nan ra­ken­tei­siin.

Uutiset
25.9.2023 10.30

Saunan lattia paloi ja veneilijä eksyi reitiltä

Myö­hään per­jan­tai-il­ta­na pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen Toh­ma­jär­vel­tä. Asu­kas oli men­nyt li­sää­mään pui­ta ul­ko­sau­nan tu­li­pe­sään ja huo­ma­si sau­nan lat­ti­an ole­van tu­les­sa. Asu­kas oli teh­nyt hä­ly­tyk­sen hä­tä­kes­kuk­seen ja saa­nut pa­lon sam­mu­maan on­nis­tu­neel­la al­ku­sam­mu­tuk­sel­la. Pe­las­tus­hen­ki­lös­tö var­mis­ti läm­pö­ka­me­ral­la, et­tä palo oli sam­mu­nut ei­kä tuli ol­lut pääs­syt le­vi­ä­mään sau­nan ra­ken­tei­siin.

Kouluverkkouudistus koskee myös Arppen koulua. Arkistokuva.

Kouluverkkouudistus koskee myös Arppen koulua. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Uutiset
25.9.2023 8.50

”Jotain on pakko tehdä”

Ki­teen si­vis­tys- ja va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­nal­la val­mis­tel­ta­va­na ole­va kou­lu­verk­kou­u­dis­tus tu­lee vai­kut­ta­maan myös Pu­hok­sen, Hut­sin ja Arp­pen kou­lu­lais­ten elä­mään. Suun­ni­tel­mis­sa on Pu­hok­sen kou­lun muut­ta­mi­nen 3-opet­ta­jai­sek­si ja Hut­sin kou­lun toi­min­nan lak­kaut­ta­mi­nen ja op­pi­lai­den siir­tä­mi­nen Arp­pen kou­lul­le heti ti­lo­jen sen sal­lies­sa.

Kouluverkkouudistus koskee myös Arppen koulua. Arkistokuva.

Kouluverkkouudistus koskee myös Arppen koulua. Arkistokuva.

Riitta Hakulinen

Uutiset
25.9.2023 8.50

”Jotain on pakko tehdä”

Ki­teen si­vis­tys- ja va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­nal­la val­mis­tel­ta­va­na ole­va kou­lu­verk­kou­u­dis­tus tu­lee vai­kut­ta­maan myös Pu­hok­sen, Hut­sin ja Arp­pen kou­lu­lais­ten elä­mään. Suun­ni­tel­mis­sa on Pu­hok­sen kou­lun muut­ta­mi­nen 3-opet­ta­jai­sek­si ja Hut­sin kou­lun toi­min­nan lak­kaut­ta­mi­nen ja op­pi­lai­den siir­tä­mi­nen Arp­pen kou­lul­le heti ti­lo­jen sen sal­lies­sa.

Metsän sylissä -esitys tuo metsän tunnelman sisätiloihin. Kuva: Ahmed Alalousi.

Metsän sylissä -esitys tuo metsän tunnelman sisätiloihin. Kuva: Ahmed Alalousi.

Ahmed Alalousi

Uutiset
25.9.2023 6.05

Metsän sylissä -esitys saapuu Kesälahdelle ja Kiteelle

OSI­RIS te­at­te­rin Met­sän sy­lis­sä -mu­siik­ki- ja tans­sie­si­tys näh­dään tors­tai­na Ke­sä­lah­ti­ta­los­sa ja per­jan­tai­na Ki­teen Näyt­te­ly­kes­kuk­ses­sa. Esi­tyk­siin on va­paa pää­sy.

Metsän sylissä -esitys tuo metsän tunnelman sisätiloihin. Kuva: Ahmed Alalousi.

Metsän sylissä -esitys tuo metsän tunnelman sisätiloihin. Kuva: Ahmed Alalousi.

Ahmed Alalousi

Uutiset
25.9.2023 6.05

Metsän sylissä -esitys saapuu Kesälahdelle ja Kiteelle

OSI­RIS te­at­te­rin Met­sän sy­lis­sä -mu­siik­ki- ja tans­sie­si­tys näh­dään tors­tai­na Ke­sä­lah­ti­ta­los­sa ja per­jan­tai­na Ki­teen Näyt­te­ly­kes­kuk­ses­sa. Esi­tyk­siin on va­paa pää­sy.

Poliisi tiedotti lauantaina Tohmajärvellä tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Kuvituskuva.

Poliisi tiedotti lauantaina Tohmajärvellä tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
23.9.2023 19.09

Susi jäi auton alle Tohmajärvellä

Itä-Suo­men po­lii­sin tie­dot­teen mu­kaan susi jäi au­ton al­le lau­an­tain vas­tai­se­na yö­nä Toh­ma­jär­vel­lä. Hä­tä­kes­kuk­seen tuli il­moi­tus lau­an­tai­na noin kel­lo 00.30 Toh­ma­jär­vel­lä Ra­jan­tiel­lä ta­pah­tu­nees­ta su­den ja pa­ket­ti­au­ton vä­li­ses­tä tör­mäyk­ses­tä.

Poliisi tiedotti lauantaina Tohmajärvellä tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Kuvituskuva.

Poliisi tiedotti lauantaina Tohmajärvellä tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Kuvituskuva.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
23.9.2023 19.09

Susi jäi auton alle Tohmajärvellä

Itä-Suo­men po­lii­sin tie­dot­teen mu­kaan susi jäi au­ton al­le lau­an­tain vas­tai­se­na yö­nä Toh­ma­jär­vel­lä. Hä­tä­kes­kuk­seen tuli il­moi­tus lau­an­tai­na noin kel­lo 00.30 Toh­ma­jär­vel­lä Ra­jan­tiel­lä ta­pah­tu­nees­ta su­den ja pa­ket­ti­au­ton vä­li­ses­tä tör­mäyk­ses­tä.

Tohmajärven Hämärätorilla oli monenikäisiä vieraita.

Tohmajärven Hämärätorilla oli monenikäisiä vieraita.

Miikka Kivinen

Uutiset
22.9.2023 21.25

Hämärätori tarjosi piristystä syksyyn

Toh­ma­jär­ven mu­se­oa­lu­eel­la jär­jes­tet­tiin per­jan­tai-il­ta­na jäl­leen vuo­sit­tai­nen Hä­mä­rä­to­ri-ta­pah­tu­ma. Jo al­kuil­las­ta pai­kal­la oli mu­ka­vas­ti vä­keä tu­tus­tu­mas­sa myyn­ti­ko­jui­hin ja jär­jes­tö­jen esit­te­lyi­hin.

Tohmajärven Hämärätorilla oli monenikäisiä vieraita.

Tohmajärven Hämärätorilla oli monenikäisiä vieraita.

Miikka Kivinen

Uutiset
22.9.2023 21.25

Hämärätori tarjosi piristystä syksyyn

Toh­ma­jär­ven mu­se­oa­lu­eel­la jär­jes­tet­tiin per­jan­tai-il­ta­na jäl­leen vuo­sit­tai­nen Hä­mä­rä­to­ri-ta­pah­tu­ma. Jo al­kuil­las­ta pai­kal­la oli mu­ka­vas­ti vä­keä tu­tus­tu­mas­sa myyn­ti­ko­jui­hin ja jär­jes­tö­jen esit­te­lyi­hin.

Valkoposkihanhet viettävät Keski-Karjalassa ollessaan suurimman osan ajasta viljellyillä pelloilla. Kuvituskuva.

Valkoposkihanhet viettävät Keski-Karjalassa ollessaan suurimman osan ajasta viljellyillä pelloilla. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.9.2023 15.23

Järvillä yöpyvät valkoposkihanhet voivat vaikuttaa viiveellä vesistön rehevöitymiseen, jos kuormitus on suurta

Gps-han­hien liik­ku­vuus pel­loil­la ja muis­sa eli­nym­pä­ris­töis­sä-pro­jek­tin tut­ki­mu­sa­lue oli Poh­jois-Kar­ja­las­sa, ja tut­ki­mus­ta var­ten lin­tu­ja ver­ko­tet­tiin ja pan­noi­tet­tiin muun mu­as­sa Ki­teen Koi­vi­kol­la.

Valkoposkihanhet viettävät Keski-Karjalassa ollessaan suurimman osan ajasta viljellyillä pelloilla. Kuvituskuva.

Valkoposkihanhet viettävät Keski-Karjalassa ollessaan suurimman osan ajasta viljellyillä pelloilla. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
22.9.2023 15.23

Järvillä yöpyvät valkoposkihanhet voivat vaikuttaa viiveellä vesistön rehevöitymiseen, jos kuormitus on suurta

Gps-han­hien liik­ku­vuus pel­loil­la ja muis­sa eli­nym­pä­ris­töis­sä-pro­jek­tin tut­ki­mu­sa­lue oli Poh­jois-Kar­ja­las­sa, ja tut­ki­mus­ta var­ten lin­tu­ja ver­ko­tet­tiin ja pan­noi­tet­tiin muun mu­as­sa Ki­teen Koi­vi­kol­la.

Kouluterveyskyselyn tuoreiden tulosten mukaan suuri osa lapsista ja nuorista voi hyvin, on tyytyväinen elämäänsä ja arkirytmi on kunnossa. Mutta osan hyvinvointia kuormittavat monet erilaiset tekijät, kuten sairastelu, ahdistuneisuus, kiusaaminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko, joiden taustalla voi olla monia erilaisia tekijöitä. Kuvituskuva.

Kouluterveyskyselyn tuoreiden tulosten mukaan suuri osa lapsista ja nuorista voi hyvin, on tyytyväinen elämäänsä ja arkirytmi on kunnossa. Mutta osan hyvinvointia kuormittavat monet erilaiset tekijät, kuten sairastelu, ahdistuneisuus, kiusaaminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko, joiden taustalla voi olla monia erilaisia tekijöitä. Kuvituskuva.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.9.2023 13.50

Arkirutiinit tärkeässä roolissa koululaisten jaksamisessa

Uu­sim­man Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­los­ten mu­kaan suu­ri osa lap­sis­ta ja nuo­ris­ta voi hy­vin, on tyy­ty­väi­nen elä­mään­sä ja ar­ki­ryt­mi on kun­nos­sa. Osan hy­vin­voin­tia kui­ten­kin kuor­mit­ta­vat mo­net te­ki­jät, ku­ten sai­ras­te­lu, ah­dis­tu­nei­suus, kiu­saa­mi­nen tai so­si­aa­lis­ten ti­lan­tei­den pel­ko.

Kouluterveyskyselyn tuoreiden tulosten mukaan suuri osa lapsista ja nuorista voi hyvin, on tyytyväinen elämäänsä ja arkirytmi on kunnossa. Mutta osan hyvinvointia kuormittavat monet erilaiset tekijät, kuten sairastelu, ahdistuneisuus, kiusaaminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko, joiden taustalla voi olla monia erilaisia tekijöitä. Kuvituskuva.

Kouluterveyskyselyn tuoreiden tulosten mukaan suuri osa lapsista ja nuorista voi hyvin, on tyytyväinen elämäänsä ja arkirytmi on kunnossa. Mutta osan hyvinvointia kuormittavat monet erilaiset tekijät, kuten sairastelu, ahdistuneisuus, kiusaaminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko, joiden taustalla voi olla monia erilaisia tekijöitä. Kuvituskuva.

Mirja Hurskainen

Uutiset
22.9.2023 13.50

Arkirutiinit tärkeässä roolissa koululaisten jaksamisessa

Uu­sim­man Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­los­ten mu­kaan suu­ri osa lap­sis­ta ja nuo­ris­ta voi hy­vin, on tyy­ty­väi­nen elä­mään­sä ja ar­ki­ryt­mi on kun­nos­sa. Osan hy­vin­voin­tia kui­ten­kin kuor­mit­ta­vat mo­net te­ki­jät, ku­ten sai­ras­te­lu, ah­dis­tu­nei­suus, kiu­saa­mi­nen tai so­si­aa­lis­ten ti­lan­tei­den pel­ko.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut maakuntakaavan kuuden turvetuotantoon soveltuvaksi osoitetun alueen osalta. Kuvituskuva.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut maakuntakaavan kuuden turvetuotantoon soveltuvaksi osoitetun alueen osalta. Kuvituskuva.

Uutiset
22.9.2023 12.30

Hallinto-oikeus pudotti soita pois maakuntakaavan 1. vaiheen turvetuo­tan­to­a­lueista

Hal­lin­to-oi­keus an­toi pää­tök­sen Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­kaa­van 2040, 1. vai­het­ta kos­ke­vas­sa, tur­ve­tuo­tan­to­va­rauk­siin liit­ty­väs­sä va­li­tuk­ses­sa. Pää­tök­sel­lään hal­lin­to-oi­keus ku­mo­si tur­ve­tuo­tan­toon so­vel­tu­vien alu­ei­den jou­kos­ta kuu­si luon­non­ti­lai­suus­luok­kaan II kuu­lu­vaa suo­ta Ilo­mant­sis­sa ja Toh­ma­jär­vel­lä. Hal­lin­to-oi­keu­den nä­ke­myk­sen mu­kaan pää­tös ei ole pe­rus­tu­nut riit­tä­viin sel­vi­tyk­siin.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut maakuntakaavan kuuden turvetuotantoon soveltuvaksi osoitetun alueen osalta. Kuvituskuva.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut maakuntakaavan kuuden turvetuotantoon soveltuvaksi osoitetun alueen osalta. Kuvituskuva.

Uutiset
22.9.2023 12.30

Hallinto-oikeus pudotti soita pois maakuntakaavan 1. vaiheen turvetuo­tan­to­a­lueista

Hal­lin­to-oi­keus an­toi pää­tök­sen Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­kaa­van 2040, 1. vai­het­ta kos­ke­vas­sa, tur­ve­tuo­tan­to­va­rauk­siin liit­ty­väs­sä va­li­tuk­ses­sa. Pää­tök­sel­lään hal­lin­to-oi­keus ku­mo­si tur­ve­tuo­tan­toon so­vel­tu­vien alu­ei­den jou­kos­ta kuu­si luon­non­ti­lai­suus­luok­kaan II kuu­lu­vaa suo­ta Ilo­mant­sis­sa ja Toh­ma­jär­vel­lä. Hal­lin­to-oi­keu­den nä­ke­myk­sen mu­kaan pää­tös ei ole pe­rus­tu­nut riit­tä­viin sel­vi­tyk­siin.

Aluehallitus Aluehallitus käsitteli kokouksessaan palvelustrategiasta ja palveluverkosta tehdyt aluevalitukset ja päätti antaa hallinto-oikeudelle lausunnot, joissa pyydetään hylkäämään valitukset sekä niihin liittyvät täytäntöönpanokieltovaatimukset.

Aluehallitus Aluehallitus käsitteli kokouksessaan palvelustrategiasta ja palveluverkosta tehdyt aluevalitukset ja päätti antaa hallinto-oikeudelle lausunnot, joissa pyydetään hylkäämään valitukset sekä niihin liittyvät täytäntöönpanokieltovaatimukset.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.9.2023 11.45

Aluehallitus haluaa uudistaa Siun soten organisaatiota

Siun so­ten alu­e­hal­li­tus kä­sit­te­li ko­kouk­ses­saan pal­ve­lust­ra­te­gi­as­ta ja pal­ve­lu­ver­kos­ta teh­dyt alu­e­va­li­tuk­set. Alu­e­hal­li­tus päät­ti an­taa va­li­tuk­sis­ta hal­lin­to-oi­keu­del­le lau­sun­not, jois­sa pyy­de­tään hyl­kää­mään va­li­tuk­set sekä nii­hin liit­ty­vät täy­tän­töön­pa­no­kiel­to­vaa­ti­muk­set.

Aluehallitus Aluehallitus käsitteli kokouksessaan palvelustrategiasta ja palveluverkosta tehdyt aluevalitukset ja päätti antaa hallinto-oikeudelle lausunnot, joissa pyydetään hylkäämään valitukset sekä niihin liittyvät täytäntöönpanokieltovaatimukset.

Aluehallitus Aluehallitus käsitteli kokouksessaan palvelustrategiasta ja palveluverkosta tehdyt aluevalitukset ja päätti antaa hallinto-oikeudelle lausunnot, joissa pyydetään hylkäämään valitukset sekä niihin liittyvät täytäntöönpanokieltovaatimukset.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.9.2023 11.45

Aluehallitus haluaa uudistaa Siun soten organisaatiota

Siun so­ten alu­e­hal­li­tus kä­sit­te­li ko­kouk­ses­saan pal­ve­lust­ra­te­gi­as­ta ja pal­ve­lu­ver­kos­ta teh­dyt alu­e­va­li­tuk­set. Alu­e­hal­li­tus päät­ti an­taa va­li­tuk­sis­ta hal­lin­to-oi­keu­del­le lau­sun­not, jois­sa pyy­de­tään hyl­kää­mään va­li­tuk­set sekä nii­hin liit­ty­vät täy­tän­töön­pa­no­kiel­to­vaa­ti­muk­set.

It seems that you don't have a PDF plugin for this browser. Click here to download the PDF file.

Uutiset
22.9.2023 0.30

Sanomalehdet tavoittavat miltei kaikki suomalaiset

Kan­sal­li­sen Me­di­a­tut­ki­muk­sen 2023 mit­tauk­sen mu­kaan 96 pro­sent­tia 15 vuot­ta täyt­tä­neis­tä suo­ma­lai­sis­ta lu­kee sa­no­ma­leh­tiä. Lu­ku­mää­rä­nä tämä tar­koit­taa yli 4,1 mil­joo­naa ih­mis­tä.

It seems that you don't have a PDF plugin for this browser. Click here to download the PDF file.

Uutiset
22.9.2023 0.30

Sanomalehdet tavoittavat miltei kaikki suomalaiset

Kan­sal­li­sen Me­di­a­tut­ki­muk­sen 2023 mit­tauk­sen mu­kaan 96 pro­sent­tia 15 vuot­ta täyt­tä­neis­tä suo­ma­lai­sis­ta lu­kee sa­no­ma­leh­tiä. Lu­ku­mää­rä­nä tämä tar­koit­taa yli 4,1 mil­joo­naa ih­mis­tä.

Tutkimusprofessori Jukka Forsman Luonnonvarakeskuksesta on yksi keskeisistä toimijoista Keski-Karjalan alueella tehdyssä hanhitutkimuksessa. Arkistokuva vuodelta 2021.

Tutkimusprofessori Jukka Forsman Luonnonvarakeskuksesta on yksi keskeisistä toimijoista Keski-Karjalan alueella tehdyssä hanhitutkimuksessa. Arkistokuva vuodelta 2021.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.9.2023 21.28

Suomen hanhitutkimus on painottunut Keski-Karjalaan

Kes­ki-Kar­ja­lan alue on ol­lut mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa han­hi­tut­ki­muk­ses­sa vii­me vuo­si­na. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen kol­mi­vuo­ti­nen tut­ki­mus­han­ke on sel­vit­tä­nyt seu­dul­la muun mu­as­sa han­hien käyt­täy­ty­mis­tä, han­hi­pel­to­kon­sep­tia, eri­lai­sia kar­ko­tus­me­ne­tel­miä ja kar­ko­tus­toi­mien vai­ku­tuk­sia alu­een muu­hun lin­nus­toon.

Tutkimusprofessori Jukka Forsman Luonnonvarakeskuksesta on yksi keskeisistä toimijoista Keski-Karjalan alueella tehdyssä hanhitutkimuksessa. Arkistokuva vuodelta 2021.

Tutkimusprofessori Jukka Forsman Luonnonvarakeskuksesta on yksi keskeisistä toimijoista Keski-Karjalan alueella tehdyssä hanhitutkimuksessa. Arkistokuva vuodelta 2021.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.9.2023 21.28

Suomen hanhitutkimus on painottunut Keski-Karjalaan

Kes­ki-Kar­ja­lan alue on ol­lut mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa han­hi­tut­ki­muk­ses­sa vii­me vuo­si­na. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen kol­mi­vuo­ti­nen tut­ki­mus­han­ke on sel­vit­tä­nyt seu­dul­la muun mu­as­sa han­hien käyt­täy­ty­mis­tä, han­hi­pel­to­kon­sep­tia, eri­lai­sia kar­ko­tus­me­ne­tel­miä ja kar­ko­tus­toi­mien vai­ku­tuk­sia alu­een muu­hun lin­nus­toon.

Keski-Karjalan laajat viljelysalueet ovat valkoposkihanhille mieluinen ravinnonlähde. Arkistokuva Rääkkylän Oravilahden kuivatusalueelta.

Keski-Karjalan laajat viljelysalueet ovat valkoposkihanhille mieluinen ravinnonlähde. Arkistokuva Rääkkylän Oravilahden kuivatusalueelta.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.9.2023 11.15

Hanhien maataloudelle aiheuttamien vahinkojen arvioidaan olevan noin 4 miljoonaa tänä vuonna

Val­ko­pos­ki­han­hien Ba­rent­sin­me­ren kan­ta on kas­va­nut voi­mak­kaas­ti 1980-lu­vun alun al­le 100 000 yk­si­lös­tä ny­kyi­seen noin 1,6 mil­joo­naan yk­si­löön.

Keski-Karjalan laajat viljelysalueet ovat valkoposkihanhille mieluinen ravinnonlähde. Arkistokuva Rääkkylän Oravilahden kuivatusalueelta.

Keski-Karjalan laajat viljelysalueet ovat valkoposkihanhille mieluinen ravinnonlähde. Arkistokuva Rääkkylän Oravilahden kuivatusalueelta.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.9.2023 11.15

Hanhien maataloudelle aiheuttamien vahinkojen arvioidaan olevan noin 4 miljoonaa tänä vuonna

Val­ko­pos­ki­han­hien Ba­rent­sin­me­ren kan­ta on kas­va­nut voi­mak­kaas­ti 1980-lu­vun alun al­le 100 000 yk­si­lös­tä ny­kyi­seen noin 1,6 mil­joo­naan yk­si­löön.

Koululaiset toivat reippaalla otteella mielipiteitään julki tiistaina Kesälahdella pidetyssä kuulemistilaisuudessa.

Koululaiset toivat reippaalla otteella mielipiteitään julki tiistaina Kesälahdella pidetyssä kuulemistilaisuudessa.

Jouko Väistö

Uutiset
21.9.2023 10.35

Lapset keskiössä Kesälahden kuulemis­ti­lai­suudessa

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton huh­ti­kuus­sa 2021 te­ke­mäl­lä pää­tök­sel­lä Ke­sä­lah­den kou­lun vuo­si­luo­kat 7-9 siir­ty­vät lu­ku­vuo­den 2024-2025 alus­ta Arp­pen kou­lul­le, jos nii­den op­pi­las­mää­rä jää al­le 45 op­pi­laan. Li­säk­si val­tuus­ton pää­tös piti si­säl­lään Ke­sä­lah­den kou­lun vuo­si­luok­kien siir­tä­mi­sen vai­heit­tain yh­dys­luok­ka­o­pe­tuk­seen, jos kah­den pe­rät­täi­sen ikä­luo­kan koko on al­le 20 op­pi­las­ta.

Koululaiset toivat reippaalla otteella mielipiteitään julki tiistaina Kesälahdella pidetyssä kuulemistilaisuudessa.

Koululaiset toivat reippaalla otteella mielipiteitään julki tiistaina Kesälahdella pidetyssä kuulemistilaisuudessa.

Jouko Väistö

Uutiset
21.9.2023 10.35

Lapset keskiössä Kesälahden kuulemis­ti­lai­suudessa

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­ton huh­ti­kuus­sa 2021 te­ke­mäl­lä pää­tök­sel­lä Ke­sä­lah­den kou­lun vuo­si­luo­kat 7-9 siir­ty­vät lu­ku­vuo­den 2024-2025 alus­ta Arp­pen kou­lul­le, jos nii­den op­pi­las­mää­rä jää al­le 45 op­pi­laan. Li­säk­si val­tuus­ton pää­tös piti si­säl­lään Ke­sä­lah­den kou­lun vuo­si­luok­kien siir­tä­mi­sen vai­heit­tain yh­dys­luok­ka­o­pe­tuk­seen, jos kah­den pe­rät­täi­sen ikä­luo­kan koko on al­le 20 op­pi­las­ta.

Toiminta jatkuu Joensuun lentokentällä, sillä ostopalvelulla toteutettava lentoyhteys Joensuun ja Helsingin välillä jatkuu kevääseen 2026 saakka. Kuva: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Toiminta jatkuu Joensuun lentokentällä, sillä ostopalvelulla toteutettava lentoyhteys Joensuun ja Helsingin välillä jatkuu kevääseen 2026 saakka. Kuva: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Maakuntaliitto

Uutiset
20.9.2023 15.15

Itäisen Suomen saavutettavuuteen panostuksia

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­tos­sa iloi­taan, et­tä hal­li­tuk­sen ta­lou­sar­vi­oeh­do­tus si­säl­tää kak­si Itä-Suo­men saa­vu­tet­ta­vuut­ta pa­ran­ta­vaa pää­tös­tä.

Toiminta jatkuu Joensuun lentokentällä, sillä ostopalvelulla toteutettava lentoyhteys Joensuun ja Helsingin välillä jatkuu kevääseen 2026 saakka. Kuva: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Toiminta jatkuu Joensuun lentokentällä, sillä ostopalvelulla toteutettava lentoyhteys Joensuun ja Helsingin välillä jatkuu kevääseen 2026 saakka. Kuva: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Maakuntaliitto

Uutiset
20.9.2023 15.15

Itäisen Suomen saavutettavuuteen panostuksia

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­tos­sa iloi­taan, et­tä hal­li­tuk­sen ta­lou­sar­vi­oeh­do­tus si­säl­tää kak­si Itä-Suo­men saa­vu­tet­ta­vuut­ta pa­ran­ta­vaa pää­tös­tä.

Asiakkaat ja heidän läheisensä voivat tehdä ilmoituksen vaaratilanteesta Siun soten palvelussa tai hoidossa.

Asiakkaat ja heidän läheisensä voivat tehdä ilmoituksen vaaratilanteesta Siun soten palvelussa tai hoidossa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.9.2023 12.56

Asiakas voi ilmoittaa vaaratilanteesta hoidossa tai palvelussa

Siun sote uu­dis­ti ke­vääl­lä 2023 verk­ko­si­vu­jen­sa pa­lau­te­lo­mak­keet. Sa­mal­la otet­tiin käyt­töön eril­li­nen vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tus asi­ak­kail­le ja hei­dän lä­hei­sil­leen. Tä­hän men­nes­sä vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tuk­sia on teh­ty 28 kap­pa­let­ta. Muu­ta pa­lau­tet­ta toi­min­nas­ta on verk­ko­si­vu­jen kaut­ta an­net­tu yli 1300.

Asiakkaat ja heidän läheisensä voivat tehdä ilmoituksen vaaratilanteesta Siun soten palvelussa tai hoidossa.

Asiakkaat ja heidän läheisensä voivat tehdä ilmoituksen vaaratilanteesta Siun soten palvelussa tai hoidossa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.9.2023 12.56

Asiakas voi ilmoittaa vaaratilanteesta hoidossa tai palvelussa

Siun sote uu­dis­ti ke­vääl­lä 2023 verk­ko­si­vu­jen­sa pa­lau­te­lo­mak­keet. Sa­mal­la otet­tiin käyt­töön eril­li­nen vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tus asi­ak­kail­le ja hei­dän lä­hei­sil­leen. Tä­hän men­nes­sä vaa­ra­ti­lan­neil­moi­tuk­sia on teh­ty 28 kap­pa­let­ta. Muu­ta pa­lau­tet­ta toi­min­nas­ta on verk­ko­si­vu­jen kaut­ta an­net­tu yli 1300.

Varpu-myrskyn mahdollisiin tuhoihin on varauduttu. Arkistokuva.

Varpu-myrskyn mahdollisiin tuhoihin on varauduttu. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.9.2023 11.08

Pelastus­lai­toksella muutamia tehtäviä aamupäivän aikana, PKS nostanut varautumistasoa korkeimpaan luokkaan

Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tok­ses­ta tie­do­te­taan, et­tä aa­mu­päi­vän ai­ka­na Var­pu-myrs­ky on työl­lis­tä­nyt jon­kin ver­ran. Klo 10.30 toi­mi­tuk­seen saa­pu­neen tie­dot­teen mu­kaan pe­las­tus­lai­tos on ot­ta­nut käyt­töön­sä ns. ruuh­ka­mal­lin, sil­lä myrs­ky­rin­ta­ma on vas­ta saa­vut­ta­mas­sa maa­kun­taa laa­jem­min. En­nus­teen mu­kaan pa­him­mat puus­ka­tuu­let osu­vat puo­len päi­vän tie­noil­le.

Varpu-myrskyn mahdollisiin tuhoihin on varauduttu. Arkistokuva.

Varpu-myrskyn mahdollisiin tuhoihin on varauduttu. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
20.9.2023 11.08

Pelastus­lai­toksella muutamia tehtäviä aamupäivän aikana, PKS nostanut varautumistasoa korkeimpaan luokkaan

Poh­jois-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tok­ses­ta tie­do­te­taan, et­tä aa­mu­päi­vän ai­ka­na Var­pu-myrs­ky on työl­lis­tä­nyt jon­kin ver­ran. Klo 10.30 toi­mi­tuk­seen saa­pu­neen tie­dot­teen mu­kaan pe­las­tus­lai­tos on ot­ta­nut käyt­töön­sä ns. ruuh­ka­mal­lin, sil­lä myrs­ky­rin­ta­ma on vas­ta saa­vut­ta­mas­sa maa­kun­taa laa­jem­min. En­nus­teen mu­kaan pa­him­mat puus­ka­tuu­let osu­vat puo­len päi­vän tie­noil­le.

Keski-Karjalan alueella valkoposkihanhien muutto alkoi näkyä ja kuulua viime viikonlopun aikana. Arkistokuva.

Keski-Karjalan alueella valkoposkihanhien muutto alkoi näkyä ja kuulua viime viikonlopun aikana. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
19.9.2023 15.55

Hanhipaimenet tekevät Tohmajärvellä kahta vuoroa; karkotus­toi­minnasta positiivisia kokemuksia keväältä

Syk­syn han­hi­muut­to al­koi nä­kyä Kes­ki-Kar­ja­las­sa vii­me vii­kon per­jan­tai­na, kun en­sim­mäi­set par­vet las­keu­tui­vat pel­loil­le ruo­kai­le­maan. Vii­me päi­vi­nä val­ko­pos­ki­han­hia on tul­lut alu­eel­le ene­ne­vis­sä mää­rin, ja myös han­hi­pai­men­ten työ­kau­si on al­ka­nut Toh­ma­jär­vel­lä. Han­hia py­ri­tään kar­ko­tus­toi­min oh­jaa­maan pois tär­keim­mil­tä vil­je­lys­pel­loil­ta niin sa­no­tuil­le han­hi­pel­loil­le ruo­kai­le­maan.

Keski-Karjalan alueella valkoposkihanhien muutto alkoi näkyä ja kuulua viime viikonlopun aikana. Arkistokuva.

Keski-Karjalan alueella valkoposkihanhien muutto alkoi näkyä ja kuulua viime viikonlopun aikana. Arkistokuva.

Koti-Karjalan arkisto

Uutiset
19.9.2023 15.55

Hanhipaimenet tekevät Tohmajärvellä kahta vuoroa; karkotus­toi­minnasta positiivisia kokemuksia keväältä

Syk­syn han­hi­muut­to al­koi nä­kyä Kes­ki-Kar­ja­las­sa vii­me vii­kon per­jan­tai­na, kun en­sim­mäi­set par­vet las­keu­tui­vat pel­loil­le ruo­kai­le­maan. Vii­me päi­vi­nä val­ko­pos­ki­han­hia on tul­lut alu­eel­le ene­ne­vis­sä mää­rin, ja myös han­hi­pai­men­ten työ­kau­si on al­ka­nut Toh­ma­jär­vel­lä. Han­hia py­ri­tään kar­ko­tus­toi­min oh­jaa­maan pois tär­keim­mil­tä vil­je­lys­pel­loil­ta niin sa­no­tuil­le han­hi­pel­loil­le ruo­kai­le­maan.

Attendo Esterin sadonkorjuujuhlassa vieraili kotieläimiä Koivikon Kartanolta. Vuohia ja kanoja esittelivät Kati Partanen (vas.) ja oppisopimusopiskelija Siru Blom (oik.) Koivikon Kartanolta.

Attendo Esterin sadonkorjuujuhlassa vieraili kotieläimiä Koivikon Kartanolta. Vuohia ja kanoja esittelivät Kati Partanen (vas.) ja oppisopimusopiskelija Siru Blom (oik.) Koivikon Kartanolta.

Miikka Kivinen

Uutiset
19.9.2023 13.53

Sadonkorjuujuhla hoivakoti Esterissä

Ki­teen At­ten­do Es­te­ris­sä vie­tet­tiin syys­kuun alus­sa sa­don­kor­juu­juh­laa. Ikään­ty­neil­le ja vam­mau­tu­neil­le pal­ve­lu­a­su­mis­ta tar­jo­a­van Es­te­rin asuk­kail­le oli tar­jol­la muun mu­as­sa mak­ka­ran­pais­toa ja ome­na­pii­rak­ka­kah­vit.

Attendo Esterin sadonkorjuujuhlassa vieraili kotieläimiä Koivikon Kartanolta. Vuohia ja kanoja esittelivät Kati Partanen (vas.) ja oppisopimusopiskelija Siru Blom (oik.) Koivikon Kartanolta.

Attendo Esterin sadonkorjuujuhlassa vieraili kotieläimiä Koivikon Kartanolta. Vuohia ja kanoja esittelivät Kati Partanen (vas.) ja oppisopimusopiskelija Siru Blom (oik.) Koivikon Kartanolta.

Miikka Kivinen

Uutiset
19.9.2023 13.53

Sadonkorjuujuhla hoivakoti Esterissä

Ki­teen At­ten­do Es­te­ris­sä vie­tet­tiin syys­kuun alus­sa sa­don­kor­juu­juh­laa. Ikään­ty­neil­le ja vam­mau­tu­neil­le pal­ve­lu­a­su­mis­ta tar­jo­a­van Es­te­rin asuk­kail­le oli tar­jol­la muun mu­as­sa mak­ka­ran­pais­toa ja ome­na­pii­rak­ka­kah­vit.

Uutiset
19.9.2023 13.05

Siun sote kaipaa nuorten näkemyksiä

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue – Siun sote kut­suu alu­een nuo­ria ko­kei­le­maan uu­den­lais­ta Po­lis-ky­se­ly­a­lus­taa osal­lis­tu­mi­sen ja vai­kut­ta­mi­sen ka­na­va­na. Alus­tal­la jär­jes­te­tään vuo­ro­vai­kut­tei­sia ky­se­ly­jä poh­jois­kar­ja­lai­sil­le nuo­ril­le ja lap­si­per­heil­le eri tee­mois­ta vuo­sien 2023–2024 ai­ka­na.

Uutiset
19.9.2023 13.05

Siun sote kaipaa nuorten näkemyksiä

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue – Siun sote kut­suu alu­een nuo­ria ko­kei­le­maan uu­den­lais­ta Po­lis-ky­se­ly­a­lus­taa osal­lis­tu­mi­sen ja vai­kut­ta­mi­sen ka­na­va­na. Alus­tal­la jär­jes­te­tään vuo­ro­vai­kut­tei­sia ky­se­ly­jä poh­jois­kar­ja­lai­sil­le nuo­ril­le ja lap­si­per­heil­le eri tee­mois­ta vuo­sien 2023–2024 ai­ka­na.

Isännöitsijä Markku Ylönen piti puheen käsipaikoista Pyhän Kolminaisuuden Kirkossa Kiteellä. Etualalla punavalkoisia käsipaikkoja asetettuna ikonien alle analogille eli lukupöydälle. Myös taustalla oikealla olevan ikonin päällä on käsipaikka.

Isännöitsijä Markku Ylönen piti puheen käsipaikoista Pyhän Kolminaisuuden Kirkossa Kiteellä. Etualalla punavalkoisia käsipaikkoja asetettuna ikonien alle analogille eli lukupöydälle. Myös taustalla oikealla olevan ikonin päällä on käsipaikka.

Miikka Kivinen

Uutiset
19.9.2023 11.03

Pyhän Kolminaisuuden Kirkossa tutustuttiin käspaikkoihin

Tänä vuon­na on ku­lu­nut sata vuot­ta sii­tä, kun Suo­men or­to­dok­si­nen kirk­ko liit­tyi Eku­mee­ni­seen pat­ri­ar­kaat­tiin. Juh­la­vuo­den pää­ta­pah­tu­ma oli syys­kuun al­ku­puo­lel­la ta­pah­tu­nut Eku­mee­ni­sen pat­ri­ar­kan Bar­to­lo­me­ok­sen vie­rai­lu Suo­mes­sa.

Isännöitsijä Markku Ylönen piti puheen käsipaikoista Pyhän Kolminaisuuden Kirkossa Kiteellä. Etualalla punavalkoisia käsipaikkoja asetettuna ikonien alle analogille eli lukupöydälle. Myös taustalla oikealla olevan ikonin päällä on käsipaikka.

Isännöitsijä Markku Ylönen piti puheen käsipaikoista Pyhän Kolminaisuuden Kirkossa Kiteellä. Etualalla punavalkoisia käsipaikkoja asetettuna ikonien alle analogille eli lukupöydälle. Myös taustalla oikealla olevan ikonin päällä on käsipaikka.

Miikka Kivinen

Uutiset
19.9.2023 11.03

Pyhän Kolminaisuuden Kirkossa tutustuttiin käspaikkoihin

Tänä vuon­na on ku­lu­nut sata vuot­ta sii­tä, kun Suo­men or­to­dok­si­nen kirk­ko liit­tyi Eku­mee­ni­seen pat­ri­ar­kaat­tiin. Juh­la­vuo­den pää­ta­pah­tu­ma oli syys­kuun al­ku­puo­lel­la ta­pah­tu­nut Eku­mee­ni­sen pat­ri­ar­kan Bar­to­lo­me­ok­sen vie­rai­lu Suo­mes­sa.

Keskiviikolle odotetaan kovia puuskatuulia ja mahdollisiin puiden kaatumisiin sähkölinjoille on varauduttu. Arkistokuva.

Keskiviikolle odotetaan kovia puuskatuulia ja mahdollisiin puiden kaatumisiin sähkölinjoille on varauduttu. Arkistokuva.

Irja Tuunanen

Uutiset
19.9.2023 8.40

PKS varautuu puuskatuuliin

PKS Säh­kön­siir­ros­ta tie­do­te­taan, et­tä va­rau­tu­mis­toi­met on aloi­tet­tu kes­ki­vii­kok­si en­nus­tet­tu­jen puus­ka­tuu­lien säh­kö­ver­kol­le mah­dol­li­ses­ti ai­heut­ta­mien vi­ko­jen kor­jaa­mi­seen.

Keskiviikolle odotetaan kovia puuskatuulia ja mahdollisiin puiden kaatumisiin sähkölinjoille on varauduttu. Arkistokuva.

Keskiviikolle odotetaan kovia puuskatuulia ja mahdollisiin puiden kaatumisiin sähkölinjoille on varauduttu. Arkistokuva.

Irja Tuunanen

Uutiset
19.9.2023 8.40

PKS varautuu puuskatuuliin

PKS Säh­kön­siir­ros­ta tie­do­te­taan, et­tä va­rau­tu­mis­toi­met on aloi­tet­tu kes­ki­vii­kok­si en­nus­tet­tu­jen puus­ka­tuu­lien säh­kö­ver­kol­le mah­dol­li­ses­ti ai­heut­ta­mien vi­ko­jen kor­jaa­mi­seen.

Uutiset
19.9.2023 8.30

Rajaliikenne hiljentynyt entisestään

Ve­nä­jän re­kis­te­ris­sä ole­vien au­to­jen maa­han­tuon­ti­kiel­to on hil­jen­tä­nyt ra­ja­lii­ken­net­tä en­ti­ses­tään. Vii­kon­lo­pun ai­ka­na 37 Ve­nä­jäl­le re­kis­te­röi­tyä au­toa on kään­ny­tet­ty ta­kai­sin ja 44 pääs­tet­ty maa­han. Nii­ra­las­sa ta­kai­sin kään­ny­tet­tiin kak­si au­toa ja maa­han pääs­tet­tiin yk­si kul­ku­neu­vo. Vilk­kain­ta au­to­jen ta­kai­sin kään­nyt­tä­mi­nen on ol­lut Vaa­li­maal­la ja Nui­ja­maal­la.

Uutiset
19.9.2023 8.30

Rajaliikenne hiljentynyt entisestään

Ve­nä­jän re­kis­te­ris­sä ole­vien au­to­jen maa­han­tuon­ti­kiel­to on hil­jen­tä­nyt ra­ja­lii­ken­net­tä en­ti­ses­tään. Vii­kon­lo­pun ai­ka­na 37 Ve­nä­jäl­le re­kis­te­röi­tyä au­toa on kään­ny­tet­ty ta­kai­sin ja 44 pääs­tet­ty maa­han. Nii­ra­las­sa ta­kai­sin kään­ny­tet­tiin kak­si au­toa ja maa­han pääs­tet­tiin yk­si kul­ku­neu­vo. Vilk­kain­ta au­to­jen ta­kai­sin kään­nyt­tä­mi­nen on ol­lut Vaa­li­maal­la ja Nui­ja­maal­la.

Tiina Anola-Pukkila, Sirpa Malinen ja Marjukka Konttinen-Lappalainen keittivät soppaa uudella keittimellä Tarinatuvan pihassa.

Tiina Anola-Pukkila, Sirpa Malinen ja Marjukka Konttinen-Lappalainen keittivät soppaa uudella keittimellä Tarinatuvan pihassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.9.2023 15.35

SPR Savo-Karjalan piiri hankki uuden kenttäkeittimen - Tarinatuvalla kiehautettiin sata annosta

Ta­ri­na­tu­van rap­pus­ten ää­res­sä pu­hi­see uu­tuu­den­kiil­tä­vä sop­pa­tyk­ki, joka on pe­rin­teis­tä mal­lia pie­nem­pi ja mo­der­nim­man nä­köi­nen.

Tiina Anola-Pukkila, Sirpa Malinen ja Marjukka Konttinen-Lappalainen keittivät soppaa uudella keittimellä Tarinatuvan pihassa.

Tiina Anola-Pukkila, Sirpa Malinen ja Marjukka Konttinen-Lappalainen keittivät soppaa uudella keittimellä Tarinatuvan pihassa.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.9.2023 15.35

SPR Savo-Karjalan piiri hankki uuden kenttäkeittimen - Tarinatuvalla kiehautettiin sata annosta

Ta­ri­na­tu­van rap­pus­ten ää­res­sä pu­hi­see uu­tuu­den­kiil­tä­vä sop­pa­tyk­ki, joka on pe­rin­teis­tä mal­lia pie­nem­pi ja mo­der­nim­man nä­köi­nen.

Juhlivan kerhon kerhonohjaajia kolmelta vuosikymmenestä: istumassa Veijo Vatanen ja Pirkko Kinnari, seisomassa Toini Juvonen, Sirpa Renvall ja Pirjo Karila.

Juhlivan kerhon kerhonohjaajia kolmelta vuosikymmenestä: istumassa Veijo Vatanen ja Pirkko Kinnari, seisomassa Toini Juvonen, Sirpa Renvall ja Pirjo Karila.

Mirja Hurskainen

Uutiset
18.9.2023 10.02

Keski-Karjalan Aivohalvaus- ja Afasiakerhon toiminnalla suuri merkitys sairastuneiden ja omaisten arjessa

Kes­ki-Kar­ja­lan Ai­vo­hal­vaus- ja Afa­si­a­ker­ho juh­li 30-vuo­tis­ta tai­val­taan läm­min­hen­ki­ses­sä juh­las­sa Ki­teen Evan­ke­li­sel­la Kan­sa­no­pis­tol­la. Ti­lai­suut­ta juon­ta­nut Pir­jo Ka­ri­la nos­ti ter­ve­tu­lo­toi­vo­tuk­sis­saan esiin ak­tii­vis­ten toi­mi­joi­den ja yh­teis­työ­ta­ho­jen mer­ki­tyk­sen. Hän kiit­ti ker­ho­noh­jaa­jia, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja mu­ka­na ol­lei­ta asi­an­tun­ti­joi­ta. Suu­ret kii­tok­sen sai­vat it­se ker­ho­lai­set, sil­lä he ovat toi­min­nan ydin. Eri­tyis­kii­tok­set hän esit­ti Pirk­ko ja Ar­vo Kin­na­ril­le, joi­den pit­kä­ai­kai­nen ja pyy­tee­tön toi­min­ta ker­hon hy­väk­si nou­si esiin mon­ta ker­taa juh­lan ai­ka­na.

Juhlivan kerhon kerhonohjaajia kolmelta vuosikymmenestä: istumassa Veijo Vatanen ja Pirkko Kinnari, seisomassa Toini Juvonen, Sirpa Renvall ja Pirjo Karila.

Juhlivan kerhon kerhonohjaajia kolmelta vuosikymmenestä: istumassa Veijo Vatanen ja Pirkko Kinnari, seisomassa Toini Juvonen, Sirpa Renvall ja Pirjo Karila.

Mirja Hurskainen

Uutiset
18.9.2023 10.02

Keski-Karjalan Aivohalvaus- ja Afasiakerhon toiminnalla suuri merkitys sairastuneiden ja omaisten arjessa

Kes­ki-Kar­ja­lan Ai­vo­hal­vaus- ja Afa­si­a­ker­ho juh­li 30-vuo­tis­ta tai­val­taan läm­min­hen­ki­ses­sä juh­las­sa Ki­teen Evan­ke­li­sel­la Kan­sa­no­pis­tol­la. Ti­lai­suut­ta juon­ta­nut Pir­jo Ka­ri­la nos­ti ter­ve­tu­lo­toi­vo­tuk­sis­saan esiin ak­tii­vis­ten toi­mi­joi­den ja yh­teis­työ­ta­ho­jen mer­ki­tyk­sen. Hän kiit­ti ker­ho­noh­jaa­jia, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja mu­ka­na ol­lei­ta asi­an­tun­ti­joi­ta. Suu­ret kii­tok­sen sai­vat it­se ker­ho­lai­set, sil­lä he ovat toi­min­nan ydin. Eri­tyis­kii­tok­set hän esit­ti Pirk­ko ja Ar­vo Kin­na­ril­le, joi­den pit­kä­ai­kai­nen ja pyy­tee­tön toi­min­ta ker­hon hy­väk­si nou­si esiin mon­ta ker­taa juh­lan ai­ka­na.

Lisää aiheesta

Kysely