JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Veekmas oy on yksi Keski-Karjalan alueen yritysten kehittämisavustuksen saajista. Kuvituskuva.

Veekmas oy on yksi Keski-Karjalan alueen yritysten kehittämisavustuksen saajista. Kuvituskuva.

Aladár Bayer

Talous
3.9.2021 16.17

Kehittä­mis­ra­hoitusta Keski-Karjalan yritystoimijoille

ELY-kes­kus myön­si huh­ti-ke­sä­kuun ai­ka­na Poh­jois-Kar­ja­las­sa yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tus­ta lä­hes kak­sin­ker­tai­sen mää­rän al­ku­vuo­teen ver­rat­tu­na. Ku­lu­van vvuo­den en­sim­mäi­sel­lä vuo­si­nel­jän­nek­sel­lä myön­net­tiin eri­lai­sia tu­kia maa­kun­taan yh­teen­sä noin 6,3 mil­joo­naa eu­roa. Al­ku­ke­sän ai­ka­na maa­kun­nan yri­tyk­sil­le an­net­tiin yh­teen­sä lä­hes 11 mil­joo­naa eu­roa ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tus­ta. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een yrit­tä­jil­le ke­hit­tä­mi­sa­vus­tuk­sia ja yri­tys­tu­kea myön­net­tiin niin tuo­te­ke­hi­tyk­seen kuin lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen­kin.

Veekmas oy on yksi Keski-Karjalan alueen yritysten kehittämisavustuksen saajista. Kuvituskuva.

Veekmas oy on yksi Keski-Karjalan alueen yritysten kehittämisavustuksen saajista. Kuvituskuva.

Aladár Bayer

Talous
3.9.2021 16.17

Kehittä­mis­ra­hoitusta Keski-Karjalan yritystoimijoille

ELY-kes­kus myön­si huh­ti-ke­sä­kuun ai­ka­na Poh­jois-Kar­ja­las­sa yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tus­ta lä­hes kak­sin­ker­tai­sen mää­rän al­ku­vuo­teen ver­rat­tu­na. Ku­lu­van vvuo­den en­sim­mäi­sel­lä vuo­si­nel­jän­nek­sel­lä myön­net­tiin eri­lai­sia tu­kia maa­kun­taan yh­teen­sä noin 6,3 mil­joo­naa eu­roa. Al­ku­ke­sän ai­ka­na maa­kun­nan yri­tyk­sil­le an­net­tiin yh­teen­sä lä­hes 11 mil­joo­naa eu­roa ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tus­ta. Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een yrit­tä­jil­le ke­hit­tä­mi­sa­vus­tuk­sia ja yri­tys­tu­kea myön­net­tiin niin tuo­te­ke­hi­tyk­seen kuin lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen­kin.

Kiteen Seudun Osuuspankin asiakkuusneuvoja Ninni Sohkanen rohkaisee jokaista etsimään itselleen sopivimman tavan säästää sekä sijoittaa.

Kiteen Seudun Osuuspankin asiakkuusneuvoja Ninni Sohkanen rohkaisee jokaista etsimään itselleen sopivimman tavan säästää sekä sijoittaa.

Roosa Sallinen

Talous
12.8.2021 10.05

Sijoittaminen opettaa talouden hallintaa

Ta­lou­den­hal­lin­ta, sääs­tä­mi­nen ja si­joit­ta­mi­nen mah­dol­lis­ta­vat ta­lou­del­lis­ta liik­ku­ma­va­raa sil­loin, kun sitä tar­vit­see: esi­mer­kik­si asun­toa tai au­toa os­ta­es­sa tai elä­kei­kää aja­tel­len. Si­joit­ta­mi­nen on sääs­tä­mis­tä, jos­sa raha ei ma­kaa pas­sii­vi­ses­ti ti­lil­lä, vaan te­kee töi­tä puo­les­ta­si. Si­joit­ta­mi­ses­sa tär­kein­tä ei ole si­joi­tet­tu mää­rä, vaan ai­ka tuo po­ten­ti­aa­li­ses­ti pa­rem­mat tuo­tot. Sik­si si­joit­ta­mi­nen oli­si­kin hyvä aloit­taa jo nuo­re­na. Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin asi­ak­kuus­neu­vo­ja Nin­ni Soh­ka­nen ker­too, mi­ten si­joit­ta­mi­ses­sa pää­see al­kuun.

Kiteen Seudun Osuuspankin asiakkuusneuvoja Ninni Sohkanen rohkaisee jokaista etsimään itselleen sopivimman tavan säästää sekä sijoittaa.

Kiteen Seudun Osuuspankin asiakkuusneuvoja Ninni Sohkanen rohkaisee jokaista etsimään itselleen sopivimman tavan säästää sekä sijoittaa.

Roosa Sallinen

Talous
12.8.2021 10.05

Sijoittaminen opettaa talouden hallintaa

Ta­lou­den­hal­lin­ta, sääs­tä­mi­nen ja si­joit­ta­mi­nen mah­dol­lis­ta­vat ta­lou­del­lis­ta liik­ku­ma­va­raa sil­loin, kun sitä tar­vit­see: esi­mer­kik­si asun­toa tai au­toa os­ta­es­sa tai elä­kei­kää aja­tel­len. Si­joit­ta­mi­nen on sääs­tä­mis­tä, jos­sa raha ei ma­kaa pas­sii­vi­ses­ti ti­lil­lä, vaan te­kee töi­tä puo­les­ta­si. Si­joit­ta­mi­ses­sa tär­kein­tä ei ole si­joi­tet­tu mää­rä, vaan ai­ka tuo po­ten­ti­aa­li­ses­ti pa­rem­mat tuo­tot. Sik­si si­joit­ta­mi­nen oli­si­kin hyvä aloit­taa jo nuo­re­na. Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin asi­ak­kuus­neu­vo­ja Nin­ni Soh­ka­nen ker­too, mi­ten si­joit­ta­mi­ses­sa pää­see al­kuun.

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Arkistokuva.

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Arkistokuva.

Riitta Mikkonen

Talous
6.8.2021 10.55

Keslan tilikauden näkymät entistä paremmat

Kes­la Oyj tie­dot­taa, et­tä kon­ser­nin en­sim­mäi­sen vuo­si­puo­lis­kon lii­ke­vaih­to kas­voi 6 % edel­lis­vuo­den tam­mi-ke­sä­kuu­hun ver­rat­tu­na. Saa­dut ti­lauk­set ja ti­laus­kan­ta nou­si­vat en­nä­tyk­sel­li­sen kor­ke­al­le ta­sol­le.

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Arkistokuva.

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Arkistokuva.

Riitta Mikkonen

Talous
6.8.2021 10.55

Keslan tilikauden näkymät entistä paremmat

Kes­la Oyj tie­dot­taa, et­tä kon­ser­nin en­sim­mäi­sen vuo­si­puo­lis­kon lii­ke­vaih­to kas­voi 6 % edel­lis­vuo­den tam­mi-ke­sä­kuu­hun ver­rat­tu­na. Saa­dut ti­lauk­set ja ti­laus­kan­ta nou­si­vat en­nä­tyk­sel­li­sen kor­ke­al­le ta­sol­le.

Sijoittamalla yrityksiin, jotka kehittävät ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, voi ajatella olevansa osaltaan mukana taistelemassa maapallon tulevaisuuden puolesta.

Sijoittamalla yrityksiin, jotka kehittävät ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, voi ajatella olevansa osaltaan mukana taistelemassa maapallon tulevaisuuden puolesta.

Roosa Sallinen

Talous
26.7.2021 15.33

Vastuullisuus on megatrendi, joka näkyy myös sijoittamisessa

Vas­tuul­li­nen si­joit­ta­mi­nen on vii­me vuo­si­na li­sään­ty­nyt. Se voi ol­la si­joit­ta­jal­le ar­vo­va­lin­ta tai puh­taas­ti ta­lou­del­li­nen pää­tös, sil­lä esi­mer­kik­si maa­il­man­laa­jui­se­na on­gel­ma­na il­mas­ton­muu­tos luo tu­le­vai­suu­des­sa uu­sia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.

Sijoittamalla yrityksiin, jotka kehittävät ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, voi ajatella olevansa osaltaan mukana taistelemassa maapallon tulevaisuuden puolesta.

Sijoittamalla yrityksiin, jotka kehittävät ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, voi ajatella olevansa osaltaan mukana taistelemassa maapallon tulevaisuuden puolesta.

Roosa Sallinen

Talous
26.7.2021 15.33

Vastuullisuus on megatrendi, joka näkyy myös sijoittamisessa

Vas­tuul­li­nen si­joit­ta­mi­nen on vii­me vuo­si­na li­sään­ty­nyt. Se voi ol­la si­joit­ta­jal­le ar­vo­va­lin­ta tai puh­taas­ti ta­lou­del­li­nen pää­tös, sil­lä esi­mer­kik­si maa­il­man­laa­jui­se­na on­gel­ma­na il­mas­ton­muu­tos luo tu­le­vai­suu­des­sa uu­sia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.

Hallituksen esitys sisältää kolme eri tukea, jotka ovat kustannustuki, keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus ja kiinteiden kattamattomien kustannusten korvaus.

Hallituksen esitys sisältää kolme eri tukea, jotka ovat kustannustuki, keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus ja kiinteiden kattamattomien kustannusten korvaus.

Mervi Venäläinen

Talous
2.7.2021 13.05

Kustannustuesta uusi hakukierros

Kus­tan­nus­tu­es­ta jär­jes­te­tään nel­jäs ha­ku­kier­ros, jos­sa yri­tyk­set voi­si­vat ha­kea tu­kea maa­lis-tou­ko­kuul­ta. Tuen eh­dot säi­lyi­si­vät en­nal­laan. Li­säk­si kes­ki­suu­ril­le ja suu­ril­le yri­tyk­sil­le mak­set­tai­siin eril­lis­tä kor­vaus­ta, jos nii­den toi­mi­ti­lat on sul­jet­tu lain tai vi­ra­no­mai­sen mää­räyk­ses­tä ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si.

Hallituksen esitys sisältää kolme eri tukea, jotka ovat kustannustuki, keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus ja kiinteiden kattamattomien kustannusten korvaus.

Hallituksen esitys sisältää kolme eri tukea, jotka ovat kustannustuki, keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus ja kiinteiden kattamattomien kustannusten korvaus.

Mervi Venäläinen

Talous
2.7.2021 13.05

Kustannustuesta uusi hakukierros

Kus­tan­nus­tu­es­ta jär­jes­te­tään nel­jäs ha­ku­kier­ros, jos­sa yri­tyk­set voi­si­vat ha­kea tu­kea maa­lis-tou­ko­kuul­ta. Tuen eh­dot säi­lyi­si­vät en­nal­laan. Li­säk­si kes­ki­suu­ril­le ja suu­ril­le yri­tyk­sil­le mak­set­tai­siin eril­lis­tä kor­vaus­ta, jos nii­den toi­mi­ti­lat on sul­jet­tu lain tai vi­ra­no­mai­sen mää­räyk­ses­tä ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si.

Kiteen Pallo -90 johtokunta haluaa avoimesti vastata eläkeläislipun poistosta sekä seuran nykytilasta ja toiminnasta tuleviin palautteisiin.

Kiteen Pallo -90 johtokunta haluaa avoimesti vastata eläkeläislipun poistosta sekä seuran nykytilasta ja toiminnasta tuleviin palautteisiin.

Roosa Sallinen

Talous
29.6.2021 12.36

Eläkeläislippu poistettiin - Taustalla tilastot kävijöiden ostokäyt­täy­ty­misestä

Ki­teen Pal­lon su­per­pe­sik­sen ot­te­lui­den elä­ke­läis­lip­pu­jen pois­tu­mi­sen taus­tal­la on os­to­käyt­täy­ty­mi­sen ti­las­toin­ti, seu­ra­his­to­ri­an vuo­sien ne­ga­tii­vi­sen ta­lou­den kor­jaus­toi­met sekä ko­ro­na­pan­de­mi­an mah­dol­li­set ris­ki­te­ki­jät.

Kiteen Pallo -90 johtokunta haluaa avoimesti vastata eläkeläislipun poistosta sekä seuran nykytilasta ja toiminnasta tuleviin palautteisiin.

Kiteen Pallo -90 johtokunta haluaa avoimesti vastata eläkeläislipun poistosta sekä seuran nykytilasta ja toiminnasta tuleviin palautteisiin.

Roosa Sallinen

Talous
29.6.2021 12.36

Eläkeläislippu poistettiin - Taustalla tilastot kävijöiden ostokäyt­täy­ty­misestä

Ki­teen Pal­lon su­per­pe­sik­sen ot­te­lui­den elä­ke­läis­lip­pu­jen pois­tu­mi­sen taus­tal­la on os­to­käyt­täy­ty­mi­sen ti­las­toin­ti, seu­ra­his­to­ri­an vuo­sien ne­ga­tii­vi­sen ta­lou­den kor­jaus­toi­met sekä ko­ro­na­pan­de­mi­an mah­dol­li­set ris­ki­te­ki­jät.

Rääkkylän viime vuoden tilinpäätös on 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Arkistokuva.

Rääkkylän viime vuoden tilinpäätös on 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Talous
21.6.2021 22.18

Rääkkylän alijäämät harmittavat, sillä tulos olisi voinut olla miinuksen sijaan ylijäämäinen

Rääk­ky­län ny­kyis­ten val­tuu­tet­tu­jen vii­mei­ses­sä val­tuus­ton­ko­kouk­ses­sa käy­tiin läpi tiuk­ko­ja ta­lous­lu­ku­ja, sil­lä ali­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös ja ar­vi­oin­ti­me­net­te­lyyn jou­tu­mi­nen tuo­vat omat haas­teen­sa tu­le­vai­suu­del­le.

Rääkkylän viime vuoden tilinpäätös on 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Arkistokuva.

Rääkkylän viime vuoden tilinpäätös on 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Talous
21.6.2021 22.18

Rääkkylän alijäämät harmittavat, sillä tulos olisi voinut olla miinuksen sijaan ylijäämäinen

Rääk­ky­län ny­kyis­ten val­tuu­tet­tu­jen vii­mei­ses­sä val­tuus­ton­ko­kouk­ses­sa käy­tiin läpi tiuk­ko­ja ta­lous­lu­ku­ja, sil­lä ali­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös ja ar­vi­oin­ti­me­net­te­lyyn jou­tu­mi­nen tuo­vat omat haas­teen­sa tu­le­vai­suu­del­le.

Talous
21.6.2021 20.41

Tohmajärven kunnan vuoden 2020 tilinpäätös ylijäämäinen

Tä­män il­tai­ses­sa Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa hy­väk­syt­tiin Toh­ma­jär­ven ti­lin­pää­tös vuo­del­ta 2020. Ta­lou­sar­vi­o­vai­hees­sa kun­ta ta­voit­te­li 0-tu­los­ta, al­ku­vuo­des­ta en­nus­te synk­ke­ni ja vuo­den ede­tes­sä kir­kas­tui. Lop­pu­tu­lok­se­na Toh­ma­jär­ven kun­nan ti­lin­pää­tös 2020 oli yli­jää­mäi­nen 148 801,33 eu­roa, vaik­ka Siun so­ten li­sä­mak­suo­suuk­siin li­sät­tiin 300 000 eu­roa ja Kau­ri­las­sa ta­pah­tu­nees­ta re­kan kaa­tu­mi­ses­ta ai­heu­tui kun­nal­le yli 290 000 eu­roa mak­sa­nut öl­jy­va­hin­gon sii­vous.

Talous
21.6.2021 20.41

Tohmajärven kunnan vuoden 2020 tilinpäätös ylijäämäinen

Tä­män il­tai­ses­sa Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa hy­väk­syt­tiin Toh­ma­jär­ven ti­lin­pää­tös vuo­del­ta 2020. Ta­lou­sar­vi­o­vai­hees­sa kun­ta ta­voit­te­li 0-tu­los­ta, al­ku­vuo­des­ta en­nus­te synk­ke­ni ja vuo­den ede­tes­sä kir­kas­tui. Lop­pu­tu­lok­se­na Toh­ma­jär­ven kun­nan ti­lin­pää­tös 2020 oli yli­jää­mäi­nen 148 801,33 eu­roa, vaik­ka Siun so­ten li­sä­mak­suo­suuk­siin li­sät­tiin 300 000 eu­roa ja Kau­ri­las­sa ta­pah­tu­nees­ta re­kan kaa­tu­mi­ses­ta ai­heu­tui kun­nal­le yli 290 000 eu­roa mak­sa­nut öl­jy­va­hin­gon sii­vous.

Tuija Marienberg

Talous
10.5.2021 21.20

Kiteen alkuvuosi yli miljoona vuoden takaista parempi

Ki­teen tu­los­las­kel­ma tam­mi-maa­lis­kuul­ta näyt­tää yli mil­joo­na eu­roa vii­me vuo­den vas­taa­vaa ajan­koh­taa pa­rem­mal­ta. Kol­men en­sim­mäi­sen kuu­kau­den to­teu­ma näyt­tää 1,88 mil­joo­nan yli­jää­mää kun vuo­si sit­ten pu­hut­tiin 0,86 mil­joo­nan yli­jää­mäs­tä.

Tuija Marienberg

Talous
10.5.2021 21.20

Kiteen alkuvuosi yli miljoona vuoden takaista parempi

Ki­teen tu­los­las­kel­ma tam­mi-maa­lis­kuul­ta näyt­tää yli mil­joo­na eu­roa vii­me vuo­den vas­taa­vaa ajan­koh­taa pa­rem­mal­ta. Kol­men en­sim­mäi­sen kuu­kau­den to­teu­ma näyt­tää 1,88 mil­joo­nan yli­jää­mää kun vuo­si sit­ten pu­hut­tiin 0,86 mil­joo­nan yli­jää­mäs­tä.

Vuonna 2021 PKO rakentaa 12 uutta aurinkovoimalaa. Mukana ovat myös Kiteen S-market ja ABC-liikenneasema.

Vuonna 2021 PKO rakentaa 12 uutta aurinkovoimalaa. Mukana ovat myös Kiteen S-market ja ABC-liikenneasema.

Mervi Venäläinen

Talous
4.3.2021 8.20

PKO jatkaa investointeja tänäkin vuonna

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ki­ve­län mu­kaan ko­ro­na­vuo­si on nä­ky­nyt PKO:n toi­min­nas­sa ne­ga­tii­vi­ses­ti ja po­si­tii­vi­ses­ti. Ra­vit­se­mus- ja ma­joi­tus­pal­ve­luis­sa asi­a­kas­ka­to on nä­ky­nyt, mut­ta päi­vit­täis­ta­va­ra­myyn­tiä ko­ro­na on li­sän­nyt.

Vuonna 2021 PKO rakentaa 12 uutta aurinkovoimalaa. Mukana ovat myös Kiteen S-market ja ABC-liikenneasema.

Vuonna 2021 PKO rakentaa 12 uutta aurinkovoimalaa. Mukana ovat myös Kiteen S-market ja ABC-liikenneasema.

Mervi Venäläinen

Talous
4.3.2021 8.20

PKO jatkaa investointeja tänäkin vuonna

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ki­ve­län mu­kaan ko­ro­na­vuo­si on nä­ky­nyt PKO:n toi­min­nas­sa ne­ga­tii­vi­ses­ti ja po­si­tii­vi­ses­ti. Ra­vit­se­mus- ja ma­joi­tus­pal­ve­luis­sa asi­a­kas­ka­to on nä­ky­nyt, mut­ta päi­vit­täis­ta­va­ra­myyn­tiä ko­ro­na on li­sän­nyt.

Talous
18.2.2021 9.00

Arvonlisäveron alarajahuojennus nousi

Ar­von­li­sä­ve­ron ala­ra­ja­huo­jen­nus nou­si vuo­den alus­sa. Jos ar­von­li­sä­ve­ro­re­kis­te­riin kuu­lu­van yrit­tä­jän 12 kuu­kau­den ti­li­kau­den lii­ke­vaih­to jää al­le 30 tu­han­nen eu­ron, voi yrit­tä­jä ha­kea ar­von­li­sä­ve­ron ala­ra­ja­huo­jen­nus­ta.

Talous
18.2.2021 9.00

Arvonlisäveron alarajahuojennus nousi

Ar­von­li­sä­ve­ron ala­ra­ja­huo­jen­nus nou­si vuo­den alus­sa. Jos ar­von­li­sä­ve­ro­re­kis­te­riin kuu­lu­van yrit­tä­jän 12 kuu­kau­den ti­li­kau­den lii­ke­vaih­to jää al­le 30 tu­han­nen eu­ron, voi yrit­tä­jä ha­kea ar­von­li­sä­ve­ron ala­ra­ja­huo­jen­nus­ta.

Luomutuotannon osalta Pohjois-Karjalassa erityisesti Nurmeksessa, Kiteellä ja Tohmajärvellä ollan valtakunnallisessa kärjessä.

Luomutuotannon osalta Pohjois-Karjalassa erityisesti Nurmeksessa, Kiteellä ja Tohmajärvellä ollan valtakunnallisessa kärjessä.

Kari Sarkkinen

Talous
9.2.2021 12.48

Maaseudun yritys­ra­hoi­tuksessa jälleen huippuvuosi Pohjois-Karjalassa

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­seu­dul­le oh­jau­tui vii­me vuon­na 85 mil­joo­naa jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta. Tämä sum­ma koos­tuu EU:n maa­seu­tu­ra­has­ton ja val­ti­on kan­sal­li­ses­ta ra­hoi­tuk­ses­ta. Li­säk­si mu­ka­na on poh­jois­kar­ja­lais­ten kun­tien sekä ha­ki­joi­den omaa ra­hoi­tus­ta. Ra­hoi­tus koh­dis­tui maa­ti­lo­jen ja maa­seu­tu­y­ri­tys­ten toi­min­taan, ylei­seen maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen sekä in­ves­toin­tei­hin.

Luomutuotannon osalta Pohjois-Karjalassa erityisesti Nurmeksessa, Kiteellä ja Tohmajärvellä ollan valtakunnallisessa kärjessä.

Luomutuotannon osalta Pohjois-Karjalassa erityisesti Nurmeksessa, Kiteellä ja Tohmajärvellä ollan valtakunnallisessa kärjessä.

Kari Sarkkinen

Talous
9.2.2021 12.48

Maaseudun yritys­ra­hoi­tuksessa jälleen huippuvuosi Pohjois-Karjalassa

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­seu­dul­le oh­jau­tui vii­me vuon­na 85 mil­joo­naa jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta. Tämä sum­ma koos­tuu EU:n maa­seu­tu­ra­has­ton ja val­ti­on kan­sal­li­ses­ta ra­hoi­tuk­ses­ta. Li­säk­si mu­ka­na on poh­jois­kar­ja­lais­ten kun­tien sekä ha­ki­joi­den omaa ra­hoi­tus­ta. Ra­hoi­tus koh­dis­tui maa­ti­lo­jen ja maa­seu­tu­y­ri­tys­ten toi­min­taan, ylei­seen maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen sekä in­ves­toin­tei­hin.

Talous
9.2.2021 12.44

Yksityisillä palvelun­tuot­tajilla monta huolta soteuudistuksesta

Itä-Suo­men sote-alan yrit­tä­jiä ja kan­sa­ne­dus­ta­jia ko­koon­tui tam­mi­kuun lo­pus­sa yh­tei­seen we­bi­naa­riin vaih­ta­maan aja­tuk­sia so­teu­u­dis­tuk­ses­ta.

Talous
9.2.2021 12.44

Yksityisillä palvelun­tuot­tajilla monta huolta soteuudistuksesta

Itä-Suo­men sote-alan yrit­tä­jiä ja kan­sa­ne­dus­ta­jia ko­koon­tui tam­mi­kuun lo­pus­sa yh­tei­seen we­bi­naa­riin vaih­ta­maan aja­tuk­sia so­teu­u­dis­tuk­ses­ta.

Koulutus ja harjoitukset ovat merkittävä osa Vapepan valmiuden ylläpitoa. Kuva viime syksynä pidetystä etsintäharjoituksesta Tohmajärveltä.

Koulutus ja harjoitukset ovat merkittävä osa Vapepan valmiuden ylläpitoa. Kuva viime syksynä pidetystä etsintäharjoituksesta Tohmajärveltä.

Kari Sarkkinen

Talous
9.2.2021 12.42

Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle koulutusrahaa

Va­paa­eh­toi­nen pe­las­tus­pal­ve­lu Va­pe­pa saa Lä­hi­Ta­pi­o­la Idäl­tä 15 000 eu­ron lah­joi­tuk­sen va­paa­eh­tois­ten kou­lu­tuk­seen Savo-Kar­ja­lan alu­eel­la.

Koulutus ja harjoitukset ovat merkittävä osa Vapepan valmiuden ylläpitoa. Kuva viime syksynä pidetystä etsintäharjoituksesta Tohmajärveltä.

Koulutus ja harjoitukset ovat merkittävä osa Vapepan valmiuden ylläpitoa. Kuva viime syksynä pidetystä etsintäharjoituksesta Tohmajärveltä.

Kari Sarkkinen

Talous
9.2.2021 12.42

Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle koulutusrahaa

Va­paa­eh­toi­nen pe­las­tus­pal­ve­lu Va­pe­pa saa Lä­hi­Ta­pi­o­la Idäl­tä 15 000 eu­ron lah­joi­tuk­sen va­paa­eh­tois­ten kou­lu­tuk­seen Savo-Kar­ja­lan alu­eel­la.

Puhoshallin tyhjiin tiloihin on piirustukset valmiina sijoittuvia yrityksiä varten, Kiteen elinkainopäällikkö Mikko Heickell esittelee.

Puhoshallin tyhjiin tiloihin on piirustukset valmiina sijoittuvia yrityksiä varten, Kiteen elinkainopäällikkö Mikko Heickell esittelee.

Talous
15.10.2020 7.59

Puhoshalli täyteen mahdollisesti jo ensi vuonna

Le­pi­kon liit­ty­män val­mis­tu­es­sa ja maan­tie­lii­ken­teen Pu­hok­sen rah­ti­lii­ken­teen olo­suh­teet saa­vat huo­mat­ta­van pa­ran­nuk­sen. Sy­vä­sa­ta­ma on ja py­syy vaik­ka sen käyt­tö on sa­han lo­pet­ta­mi­sen jäl­keen hil­jen­ty­nyt. Myös rau­ta­tie­yh­tey­det toi­mi­vat, Pu­hok­sen rai­det­ta kor­jat­tiin äs­ket­täin.

Puhoshallin tyhjiin tiloihin on piirustukset valmiina sijoittuvia yrityksiä varten, Kiteen elinkainopäällikkö Mikko Heickell esittelee.

Puhoshallin tyhjiin tiloihin on piirustukset valmiina sijoittuvia yrityksiä varten, Kiteen elinkainopäällikkö Mikko Heickell esittelee.

Talous
15.10.2020 7.59

Puhoshalli täyteen mahdollisesti jo ensi vuonna

Le­pi­kon liit­ty­män val­mis­tu­es­sa ja maan­tie­lii­ken­teen Pu­hok­sen rah­ti­lii­ken­teen olo­suh­teet saa­vat huo­mat­ta­van pa­ran­nuk­sen. Sy­vä­sa­ta­ma on ja py­syy vaik­ka sen käyt­tö on sa­han lo­pet­ta­mi­sen jäl­keen hil­jen­ty­nyt. Myös rau­ta­tie­yh­tey­det toi­mi­vat, Pu­hok­sen rai­det­ta kor­jat­tiin äs­ket­täin.

Talous
10.10.2016 14.45

Kiteen tulos elokuussa
kuusi miljoonaa euroa

Kau­pun­gin ta­lous on to­teu­tu­nut 8 en­sim­mäi­sen kuu­kau­den ai­ka­na ar­vi­oi­tua pa­rem­pa­na.

Talous
10.10.2016 14.45

Kiteen tulos elokuussa
kuusi miljoonaa euroa

Kau­pun­gin ta­lous on to­teu­tu­nut 8 en­sim­mäi­sen kuu­kau­den ai­ka­na ar­vi­oi­tua pa­rem­pa­na.

Talous
2.5.2016 13.17

Kit-Sell Oy:n liiketoiminnalle löytyi jatkaja

Ki­teel­le ke­vääl­lä 2016 pe­rus­tet­tu Bi­o­Co­ne Oy jat­kaa Kit-Sell Oy:n lii­ke­toi­min­taa. Bi­o­Co­ne Oy ja Kit-Sell Oy:n kon­kurs­si­pe­sä ovat so­pi­neet kai­ken kon­kurs­si­pe­säl­le kuu­lu­neen omai­suu­den kau­pas­ta. Kau­pan koh­tee­na on sekä To­lo­sen­mä­es­sä si­jait­se­va kiin­teis­tö et­tä Kit-Sel­liin kone- ja lai­te­kan­ta sekä im­ma­te­ri­aa­li­oi­keu­det, jot­ka kau­pal­la siir­ty­vät Bi­o­Co­ne Oy:lle.

Talous
2.5.2016 13.17

Kit-Sell Oy:n liiketoiminnalle löytyi jatkaja

Ki­teel­le ke­vääl­lä 2016 pe­rus­tet­tu Bi­o­Co­ne Oy jat­kaa Kit-Sell Oy:n lii­ke­toi­min­taa. Bi­o­Co­ne Oy ja Kit-Sell Oy:n kon­kurs­si­pe­sä ovat so­pi­neet kai­ken kon­kurs­si­pe­säl­le kuu­lu­neen omai­suu­den kau­pas­ta. Kau­pan koh­tee­na on sekä To­lo­sen­mä­es­sä si­jait­se­va kiin­teis­tö et­tä Kit-Sel­liin kone- ja lai­te­kan­ta sekä im­ma­te­ri­aa­li­oi­keu­det, jot­ka kau­pal­la siir­ty­vät Bi­o­Co­ne Oy:lle.

Neptunus Fishing and Hunting trips järjestää kalastusmatkoja Pohjois-Karjalan ja sen lähialueen vesistöissä omalla uisteluveneellä. Myös verkkokalastus kuuluu toimenkuvaan, näyttävät saalista kurottava Ahti Kanervo, ystäviensä Vadimin ja Paavon kanssa.

Neptunus Fishing and Hunting trips järjestää kalastusmatkoja Pohjois-Karjalan ja sen lähialueen vesistöissä omalla uisteluveneellä. Myös verkkokalastus kuuluu toimenkuvaan, näyttävät saalista kurottava Ahti Kanervo, ystäviensä Vadimin ja Paavon kanssa.

Talous
21.10.2015 7.40

Ahti Kanervo tuotteisti pohjois-karjalaisen luonnon

Te­ke­mis­tä tun­tuu mie­hel­lä riit­tä­vän, sil­lä so­vit­tu jut­tu­ta­paa­mi­nen­kin Ke­sä­lah­del­la pe­ruun­tui pi­kai­ses­ti eteen tul­leen Vi­roon suun­tau­tu­neen ka­las­tus ja ka­lan­myyn­ti­mat­kan ta­kia. On­gel­maa täs­tä ei kui­ten­kaan teh­ty, sil­lä haas­tat­te­lu on­nis­tui, kun pu­he­li­nyh­teys saa­tiin Vi­ron koh­tee­seen toi­mi­maan.

Neptunus Fishing and Hunting trips järjestää kalastusmatkoja Pohjois-Karjalan ja sen lähialueen vesistöissä omalla uisteluveneellä. Myös verkkokalastus kuuluu toimenkuvaan, näyttävät saalista kurottava Ahti Kanervo, ystäviensä Vadimin ja Paavon kanssa.

Neptunus Fishing and Hunting trips järjestää kalastusmatkoja Pohjois-Karjalan ja sen lähialueen vesistöissä omalla uisteluveneellä. Myös verkkokalastus kuuluu toimenkuvaan, näyttävät saalista kurottava Ahti Kanervo, ystäviensä Vadimin ja Paavon kanssa.

Talous
21.10.2015 7.40

Ahti Kanervo tuotteisti pohjois-karjalaisen luonnon

Te­ke­mis­tä tun­tuu mie­hel­lä riit­tä­vän, sil­lä so­vit­tu jut­tu­ta­paa­mi­nen­kin Ke­sä­lah­del­la pe­ruun­tui pi­kai­ses­ti eteen tul­leen Vi­roon suun­tau­tu­neen ka­las­tus ja ka­lan­myyn­ti­mat­kan ta­kia. On­gel­maa täs­tä ei kui­ten­kaan teh­ty, sil­lä haas­tat­te­lu on­nis­tui, kun pu­he­li­nyh­teys saa­tiin Vi­ron koh­tee­seen toi­mi­maan.

Kiinteistö Oy KotKonnun toimitusjohtaja Jaana Rautiainen (oikealla) ammattilaiskumppaneineen juhlisti yhdessä Kiteen kaupungin ja rakentajayritysten edustajien kanssa kakkukahvein Kotkonnun urakkasopimuksen allekirjoitusta.

Kiinteistö Oy KotKonnun toimitusjohtaja Jaana Rautiainen (oikealla) ammattilaiskumppaneineen juhlisti yhdessä Kiteen kaupungin ja rakentajayritysten edustajien kanssa kakkukahvein Kotkonnun urakkasopimuksen allekirjoitusta.

Talous
13.5.2015 8.52

Kotkonnun rakentaminen alkaa kesäkuussa

Ki­teen kes­kus­taan val­mis­tuu Kiin­teis­tö Oy Kot­Kon­nun ra­ken­nut­ta­ma­na 36 es­tee­tön­tä huo­neis­toa ikäih­mi­sil­le vuo­den 2016 lop­puun men­nes­sä.

Kiinteistö Oy KotKonnun toimitusjohtaja Jaana Rautiainen (oikealla) ammattilaiskumppaneineen juhlisti yhdessä Kiteen kaupungin ja rakentajayritysten edustajien kanssa kakkukahvein Kotkonnun urakkasopimuksen allekirjoitusta.

Kiinteistö Oy KotKonnun toimitusjohtaja Jaana Rautiainen (oikealla) ammattilaiskumppaneineen juhlisti yhdessä Kiteen kaupungin ja rakentajayritysten edustajien kanssa kakkukahvein Kotkonnun urakkasopimuksen allekirjoitusta.

Talous
13.5.2015 8.52

Kotkonnun rakentaminen alkaa kesäkuussa

Ki­teen kes­kus­taan val­mis­tuu Kiin­teis­tö Oy Kot­Kon­nun ra­ken­nut­ta­ma­na 36 es­tee­tön­tä huo­neis­toa ikäih­mi­sil­le vuo­den 2016 lop­puun men­nes­sä.

Talous
20.2.2015 11.58

Kiteen viime vuoden tulos 8,4 milj. ylijäämäinen

Ki­teen kau­pun­gin toi­min­ta­ka­te pa­ra­ni eli net­to­me­not vä­he­ni­vät 3,5 % edel­li­ses­tä vuo­des­ta. Net­to­me­no­jen näin mer­kit­tä­vä ale­ne­mi­nen on his­to­ri­al­li­nen muu­tos Ki­teel­lä.

Talous
20.2.2015 11.58

Kiteen viime vuoden tulos 8,4 milj. ylijäämäinen

Ki­teen kau­pun­gin toi­min­ta­ka­te pa­ra­ni eli net­to­me­not vä­he­ni­vät 3,5 % edel­li­ses­tä vuo­des­ta. Net­to­me­no­jen näin mer­kit­tä­vä ale­ne­mi­nen on his­to­ri­al­li­nen muu­tos Ki­teel­lä.

Tulevaisuus näyttää hyvältä. Uskokaa siihen, Pohjois-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja Kai Iiskola kiteytti Keski-Karjalan yrittäjien pikkujoulussa.

Tulevaisuus näyttää hyvältä. Uskokaa siihen, Pohjois-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja Kai Iiskola kiteytti Keski-Karjalan yrittäjien pikkujoulussa.

Talous
10.12.2014 9.58

Tulevaisuus näyttää hyvältä, uskokaa siihen

Va­lin­nat jul­kis­tet­tiin ja yrit­tä­jä­pat­saat ja­et­tiin seu­tu­kun­nan yrit­tä­jien yh­tei­ses­sä pik­ku­jou­lus­sa Ki­teen­ho­vis­sa it­se­näi­syys­päi­vän aat­to­na.

Tulevaisuus näyttää hyvältä. Uskokaa siihen, Pohjois-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja Kai Iiskola kiteytti Keski-Karjalan yrittäjien pikkujoulussa.

Tulevaisuus näyttää hyvältä. Uskokaa siihen, Pohjois-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja Kai Iiskola kiteytti Keski-Karjalan yrittäjien pikkujoulussa.

Talous
10.12.2014 9.58

Tulevaisuus näyttää hyvältä, uskokaa siihen

Va­lin­nat jul­kis­tet­tiin ja yrit­tä­jä­pat­saat ja­et­tiin seu­tu­kun­nan yrit­tä­jien yh­tei­ses­sä pik­ku­jou­lus­sa Ki­teen­ho­vis­sa it­se­näi­syys­päi­vän aat­to­na.

– Teemme tilauksesta ovia ja ikkunoita, kalusteita ja huonekaluja. Puusta perinteisesti, kertoo Kalevi Kamppuri.

– Teemme tilauksesta ovia ja ikkunoita, kalusteita ja huonekaluja. Puusta perinteisesti, kertoo Kalevi Kamppuri.

Talous
19.11.2014 7.48

Kamppurin veljekset tekevät nyt tilaustöitä

– Las­tu­le­vyä ei saa tul­la lä­hel­le­kään tätä tont­tia, pai­not­taa Ka­le­vi Kamp­pu­ri.

– Teemme tilauksesta ovia ja ikkunoita, kalusteita ja huonekaluja. Puusta perinteisesti, kertoo Kalevi Kamppuri.

– Teemme tilauksesta ovia ja ikkunoita, kalusteita ja huonekaluja. Puusta perinteisesti, kertoo Kalevi Kamppuri.

Talous
19.11.2014 7.48

Kamppurin veljekset tekevät nyt tilaustöitä

– Las­tu­le­vyä ei saa tul­la lä­hel­le­kään tätä tont­tia, pai­not­taa Ka­le­vi Kamp­pu­ri.

Petri Niemen elämässä viimeiset viisi vuotta ovat olleet suurten muutosten aikaa. Yrittäjäksi ryhtymisen lisäksi samaan ajankohtaan ajoittui myös perheen perustaminen. Pojat Ville ja Pauli pitävät kotona huolen siitä, että vapaa-ajanvietto-ongelmia ei ole.

Petri Niemen elämässä viimeiset viisi vuotta ovat olleet suurten muutosten aikaa. Yrittäjäksi ryhtymisen lisäksi samaan ajankohtaan ajoittui myös perheen perustaminen. Pojat Ville ja Pauli pitävät kotona huolen siitä, että vapaa-ajanvietto-ongelmia ei ole.

Talous
22.10.2014 7.51

Isän ja pojan intressit kohtasivat

– Näin­hän sii­nä on käy­nyt. Pro­ses­si al­koi puo­len­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Tä­män jäl­keen olen os­ta­nut yri­tys­tä pie­nis­sä eris­sä it­sel­le­ni. Täl­lä het­kel­lä oma omis­tu­so­suu­te­ni on 80 ja isä Pen­tin 20 pro­sent­tia, Pet­ri Nie­mi ker­toi­lee.

Petri Niemen elämässä viimeiset viisi vuotta ovat olleet suurten muutosten aikaa. Yrittäjäksi ryhtymisen lisäksi samaan ajankohtaan ajoittui myös perheen perustaminen. Pojat Ville ja Pauli pitävät kotona huolen siitä, että vapaa-ajanvietto-ongelmia ei ole.

Petri Niemen elämässä viimeiset viisi vuotta ovat olleet suurten muutosten aikaa. Yrittäjäksi ryhtymisen lisäksi samaan ajankohtaan ajoittui myös perheen perustaminen. Pojat Ville ja Pauli pitävät kotona huolen siitä, että vapaa-ajanvietto-ongelmia ei ole.

Talous
22.10.2014 7.51

Isän ja pojan intressit kohtasivat

– Näin­hän sii­nä on käy­nyt. Pro­ses­si al­koi puo­len­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Tä­män jäl­keen olen os­ta­nut yri­tys­tä pie­nis­sä eris­sä it­sel­le­ni. Täl­lä het­kel­lä oma omis­tu­so­suu­te­ni on 80 ja isä Pen­tin 20 pro­sent­tia, Pet­ri Nie­mi ker­toi­lee.

YoKo suksien rinnalla alkaa Kiteellä myös suksien valmistus Järvisen nimellä. Toimitusjohtaja Harri Kirvesniemen mukaan kysymyksessä on pitempiaikainen sopimus Järvinen -merkin omistajan kanssa.

YoKo suksien rinnalla alkaa Kiteellä myös suksien valmistus Järvisen nimellä. Toimitusjohtaja Harri Kirvesniemen mukaan kysymyksessä on pitempiaikainen sopimus Järvinen -merkin omistajan kanssa.

Talous
23.4.2014 7.50

Järvisen sukset tulevat Yokon rinnalle Kiteen suksitehtaalle

Jär­vi­nen oli vuo­si­kym­men­ten ajan maa­il­man joh­ta­va suk­si­val­mis­ta­ja, jon­ka maa­il­man­laa­jui­nen me­nes­tys­ta­ri­na jat­kui 1980-lu­vul­le saak­ka. Vii­me vuo­si­na Hol­lo­las­sa val­mis­te­tut le­gen­daa­ri­set Jär­vi­sen met­sä­suk­set ovat ol­leet ku­lut­ta­jien eri­tyi­ses­sä suo­si­os­sa.

YoKo suksien rinnalla alkaa Kiteellä myös suksien valmistus Järvisen nimellä. Toimitusjohtaja Harri Kirvesniemen mukaan kysymyksessä on pitempiaikainen sopimus Järvinen -merkin omistajan kanssa.

YoKo suksien rinnalla alkaa Kiteellä myös suksien valmistus Järvisen nimellä. Toimitusjohtaja Harri Kirvesniemen mukaan kysymyksessä on pitempiaikainen sopimus Järvinen -merkin omistajan kanssa.

Talous
23.4.2014 7.50

Järvisen sukset tulevat Yokon rinnalle Kiteen suksitehtaalle

Jär­vi­nen oli vuo­si­kym­men­ten ajan maa­il­man joh­ta­va suk­si­val­mis­ta­ja, jon­ka maa­il­man­laa­jui­nen me­nes­tys­ta­ri­na jat­kui 1980-lu­vul­le saak­ka. Vii­me vuo­si­na Hol­lo­las­sa val­mis­te­tut le­gen­daa­ri­set Jär­vi­sen met­sä­suk­set ovat ol­leet ku­lut­ta­jien eri­tyi­ses­sä suo­si­os­sa.

Kit-Sellin Irakiin toimittamat sementtisiilot kohoavat 36 metrin korkeuteen.

Kit-Sellin Irakiin toimittamat sementtisiilot kohoavat 36 metrin korkeuteen.

Talous
9.4.2014 8.45

Itäsuomalaista työtä arvostetaan

Bis­ma­ya­hin sa­tel­liit­ti­kau­pun­gin ra­ken­ta­ja Ira­kis­sa, ete­lä­ko­re­a­lai­nen Hanw­ha En­gi­nee­ring and Const­ruc­ti­on, ti­la­si ra­ken­nus­työ­maal­leen maa­il­man suu­rim­man ele­ment­ti­teh­taan suo­ma­lai­sel­ta Ele­ma­tic Oy:ltä, joka puo­les­taan ti­la­si tar­vit­ta­vat se­ment­ti­sii­lot tu­ki­ra­ken­tei­neen Kit-Sell Oy:ltä.

Kit-Sellin Irakiin toimittamat sementtisiilot kohoavat 36 metrin korkeuteen.

Kit-Sellin Irakiin toimittamat sementtisiilot kohoavat 36 metrin korkeuteen.

Talous
9.4.2014 8.45

Itäsuomalaista työtä arvostetaan

Bis­ma­ya­hin sa­tel­liit­ti­kau­pun­gin ra­ken­ta­ja Ira­kis­sa, ete­lä­ko­re­a­lai­nen Hanw­ha En­gi­nee­ring and Const­ruc­ti­on, ti­la­si ra­ken­nus­työ­maal­leen maa­il­man suu­rim­man ele­ment­ti­teh­taan suo­ma­lai­sel­ta Ele­ma­tic Oy:ltä, joka puo­les­taan ti­la­si tar­vit­ta­vat se­ment­ti­sii­lot tu­ki­ra­ken­tei­neen Kit-Sell Oy:ltä.

Timo Makkosen Liperin Ikkuna Ky on valmistanut ikkunoita ja ovia jo kolmen vuosikymmenen ajan. Ensi kuussa toiminta laajenee myös Rääkkylään.

Timo Makkosen Liperin Ikkuna Ky on valmistanut ikkunoita ja ovia jo kolmen vuosikymmenen ajan. Ensi kuussa toiminta laajenee myös Rääkkylään.

Talous
12.2.2014 7.52

Ikkunoiden valmistus jatkuu jo ensi kuussa

– Tar­vit­sem­me li­sää ka­pa­si­teet­tia. Ny­kyi­set tuo­tan­to­ti­lat Ylä­myl­lyl­lä ovat täy­des­sä käy­tös­sä, hän ki­teyt­tää.

Timo Makkosen Liperin Ikkuna Ky on valmistanut ikkunoita ja ovia jo kolmen vuosikymmenen ajan. Ensi kuussa toiminta laajenee myös Rääkkylään.

Timo Makkosen Liperin Ikkuna Ky on valmistanut ikkunoita ja ovia jo kolmen vuosikymmenen ajan. Ensi kuussa toiminta laajenee myös Rääkkylään.

Talous
12.2.2014 7.52

Ikkunoiden valmistus jatkuu jo ensi kuussa

– Tar­vit­sem­me li­sää ka­pa­si­teet­tia. Ny­kyi­set tuo­tan­to­ti­lat Ylä­myl­lyl­lä ovat täy­des­sä käy­tös­sä, hän ki­teyt­tää.

Talous
19.12.2013 14.54

Kiteen Seudun Osuuspankin yt-neuvotteluprosessi päättyi

Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin uu­del­leen­jär­jes­te­ly- ja te­hos­ta­mi­soh­jel­maan kuu­lu­nut, kaik­kia hen­ki­lös­tö­ryh­miä ja kaik­kia työ­suh­tei­ta kos­ke­nut yh­teis­toi­min­ta­lain mu­kai­nen neu­vot­te­lup­ro­ses­si on päät­ty­nyt.

Talous
19.12.2013 14.54

Kiteen Seudun Osuuspankin yt-neuvotteluprosessi päättyi

Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin uu­del­leen­jär­jes­te­ly- ja te­hos­ta­mi­soh­jel­maan kuu­lu­nut, kaik­kia hen­ki­lös­tö­ryh­miä ja kaik­kia työ­suh­tei­ta kos­ke­nut yh­teis­toi­min­ta­lain mu­kai­nen neu­vot­te­lup­ro­ses­si on päät­ty­nyt.

Jouko Tanskanen halusi jo nuorena yrittäjäksi. Nyt taivalta on takana 35 vuotta. Montako vuotta vielä edessä päin, se jää nähtäväksi.

Jouko Tanskanen halusi jo nuorena yrittäjäksi. Nyt taivalta on takana 35 vuotta. Montako vuotta vielä edessä päin, se jää nähtäväksi.

Talous
18.12.2013 8.01

Insinööritoimisto Tanskaselle vuoden 2013 Puupalkinto

Pal­kin­not luo­vu­tet­tiin niin puu­ra­ken­tei­sel­le koh­teel­le kuin sen suun­nit­te­li­joil­le­kin. Es­poos­sa si­jait­se­van Suo­men luon­to­kes­kus Hal­ti­an ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lun on teh­nyt Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Lah­del­ma & Mah­la­mä­ki. Käy­tän­nön suun­nit­te­lus­ta vas­ta­si­vat Rai­ner Mah­la­mä­ki, Tar­ja Su­vis­to, Mir­ja Sil­lan­pää.

Jouko Tanskanen halusi jo nuorena yrittäjäksi. Nyt taivalta on takana 35 vuotta. Montako vuotta vielä edessä päin, se jää nähtäväksi.

Jouko Tanskanen halusi jo nuorena yrittäjäksi. Nyt taivalta on takana 35 vuotta. Montako vuotta vielä edessä päin, se jää nähtäväksi.

Talous
18.12.2013 8.01

Insinööritoimisto Tanskaselle vuoden 2013 Puupalkinto

Pal­kin­not luo­vu­tet­tiin niin puu­ra­ken­tei­sel­le koh­teel­le kuin sen suun­nit­te­li­joil­le­kin. Es­poos­sa si­jait­se­van Suo­men luon­to­kes­kus Hal­ti­an ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lun on teh­nyt Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Lah­del­ma & Mah­la­mä­ki. Käy­tän­nön suun­nit­te­lus­ta vas­ta­si­vat Rai­ner Mah­la­mä­ki, Tar­ja Su­vis­to, Mir­ja Sil­lan­pää.

Tulevana kesänä Saimaan uistelu kuljettaa turisteja kalaan omalla veneellä, joka on varustettu mk. uisteluveneeksi.

Tulevana kesänä Saimaan uistelu kuljettaa turisteja kalaan omalla veneellä, joka on varustettu mk. uisteluveneeksi.

Talous
13.11.2013 7.42

Ilya tarjoaa niin talvi- kuin kesäkalastustakin

Yh­dek­sän vuot­ta Suo­mes­sa asu­nut In­ke­rin suo­ma­lai­nen Ny­u­ga­nen, 37, on in­no­kas ka­las­ta­ja.

Tulevana kesänä Saimaan uistelu kuljettaa turisteja kalaan omalla veneellä, joka on varustettu mk. uisteluveneeksi.

Tulevana kesänä Saimaan uistelu kuljettaa turisteja kalaan omalla veneellä, joka on varustettu mk. uisteluveneeksi.

Talous
13.11.2013 7.42

Ilya tarjoaa niin talvi- kuin kesäkalastustakin

Yh­dek­sän vuot­ta Suo­mes­sa asu­nut In­ke­rin suo­ma­lai­nen Ny­u­ga­nen, 37, on in­no­kas ka­las­ta­ja.

– Esimerkillistä ja palkitsemisen arvoista yrittäjyyttä tämäkin. Tämä tiehöylä ei ole Veekmas Oy:n tuotekehittelyn tulosta, vaan zimbabwelaisten pikkupoikien aikaansaannos, jonka Esa Halttunen onnistui saamaan toimistotilojensa koristukseksi.

– Esimerkillistä ja palkitsemisen arvoista yrittäjyyttä tämäkin. Tämä tiehöylä ei ole Veekmas Oy:n tuotekehittelyn tulosta, vaan zimbabwelaisten pikkupoikien aikaansaannos, jonka Esa Halttunen onnistui saamaan toimistotilojensa koristukseksi.

Talous
30.10.2013 7.38

Esa Halttunen palkittiin kasvuyrittäjänä

Kas­vu­y­ri­tys­kil­pai­lu tun­ne­taan myös ni­mel­lä EY Ent­rep­re­neur of the Ye­ar. Se on ar­vos­tet­tu kan­sain­vä­li­nen me­nes­ty­vil­le yrit­tä­jil­le an­net­ta­va huo­mi­o­no­soi­tus, joka roh­kai­see kas­vu­ha­kui­seen ja vas­tuul­li­seen yrit­tä­jyy­teen sekä kan­nus­taa yrit­tä­jiä, jot­ka in­nos­ta­vat mui­ta vi­si­oil­laan, joh­ta­juu­del­laan ja saa­vu­tuk­sil­laan.

– Esimerkillistä ja palkitsemisen arvoista yrittäjyyttä tämäkin. Tämä tiehöylä ei ole Veekmas Oy:n tuotekehittelyn tulosta, vaan zimbabwelaisten pikkupoikien aikaansaannos, jonka Esa Halttunen onnistui saamaan toimistotilojensa koristukseksi.

– Esimerkillistä ja palkitsemisen arvoista yrittäjyyttä tämäkin. Tämä tiehöylä ei ole Veekmas Oy:n tuotekehittelyn tulosta, vaan zimbabwelaisten pikkupoikien aikaansaannos, jonka Esa Halttunen onnistui saamaan toimistotilojensa koristukseksi.

Talous
30.10.2013 7.38

Esa Halttunen palkittiin kasvuyrittäjänä

Kas­vu­y­ri­tys­kil­pai­lu tun­ne­taan myös ni­mel­lä EY Ent­rep­re­neur of the Ye­ar. Se on ar­vos­tet­tu kan­sain­vä­li­nen me­nes­ty­vil­le yrit­tä­jil­le an­net­ta­va huo­mi­o­no­soi­tus, joka roh­kai­see kas­vu­ha­kui­seen ja vas­tuul­li­seen yrit­tä­jyy­teen sekä kan­nus­taa yrit­tä­jiä, jot­ka in­nos­ta­vat mui­ta vi­si­oil­laan, joh­ta­juu­del­laan ja saa­vu­tuk­sil­laan.

Olga on Paltivarissa työkokeilussa, Andrey toimii hallituksen puheenjohtajana.

Olga on Paltivarissa työkokeilussa, Andrey toimii hallituksen puheenjohtajana.

Talous
23.10.2013 7.49

Monen palvelun Paltivar

Pei­jon­nie­men van­han kou­lu­kiin­teis­tön sei­näl­lä mai­nos­te­taan ta­los­ta löy­ty­vää lii­ke­ti­laa. Ik­ku­nois­sa ko­mei­lee hie­nos­ti 9-tiel­le nä­ky­vät ja kul­ki­jan huo­mi­on he­rät­tä­vät Pa­ti­va­rin teip­pauk­set.

Olga on Paltivarissa työkokeilussa, Andrey toimii hallituksen puheenjohtajana.

Olga on Paltivarissa työkokeilussa, Andrey toimii hallituksen puheenjohtajana.

Talous
23.10.2013 7.49

Monen palvelun Paltivar

Pei­jon­nie­men van­han kou­lu­kiin­teis­tön sei­näl­lä mai­nos­te­taan ta­los­ta löy­ty­vää lii­ke­ti­laa. Ik­ku­nois­sa ko­mei­lee hie­nos­ti 9-tiel­le nä­ky­vät ja kul­ki­jan huo­mi­on he­rät­tä­vät Pa­ti­va­rin teip­pauk­set.

VÄRE-pilkit syntyvät Tohmajärvellä Päivi Purmosen osaavissa käsissä.

VÄRE-pilkit syntyvät Tohmajärvellä Päivi Purmosen osaavissa käsissä.

Talous
23.10.2013 7.48

VÄRE-pilkit tulevat nyt Tohmajärveltä

VÄRE-pilk­ki on poh­jois­kar­ja­lai­nen ka­las­tus­vä­li­nei­tä val­mis­ta­van ja vä­lit­tä­vän yri­tyk­sen tuo­te­merk­ki. Tmi Mart­ti Kor­ho­nen al­koi val­mis­taa Jo­en­suus­sa VÄRE-pilk­ke­jä vuon­na 1981.

VÄRE-pilkit syntyvät Tohmajärvellä Päivi Purmosen osaavissa käsissä.

VÄRE-pilkit syntyvät Tohmajärvellä Päivi Purmosen osaavissa käsissä.

Talous
23.10.2013 7.48

VÄRE-pilkit tulevat nyt Tohmajärveltä

VÄRE-pilk­ki on poh­jois­kar­ja­lai­nen ka­las­tus­vä­li­nei­tä val­mis­ta­van ja vä­lit­tä­vän yri­tyk­sen tuo­te­merk­ki. Tmi Mart­ti Kor­ho­nen al­koi val­mis­taa Jo­en­suus­sa VÄRE-pilk­ke­jä vuon­na 1981.

Kalusto muuttuu ja tekniikka sen mukana. Atk on yksi osatekijä, mikä kaipaa kuljettajien päivittämistä. Jorma Kirmasen, oikealla, ja koulutuksen kautta yrityksen palvelukseen tullut Petri Kiiskisen mielestä osa pakollisista koulutuksista ovat tarpeellisia, kuten vaarallisten aineiden ADR-, ensiapu- sekä ennakoivanajonkoulutus, jossa kiinnitetään huomio mm. polttoaineen kulutukseen.

Kalusto muuttuu ja tekniikka sen mukana. Atk on yksi osatekijä, mikä kaipaa kuljettajien päivittämistä. Jorma Kirmasen, oikealla, ja koulutuksen kautta yrityksen palvelukseen tullut Petri Kiiskisen mielestä osa pakollisista koulutuksista ovat tarpeellisia, kuten vaarallisten aineiden ADR-, ensiapu- sekä ennakoivanajonkoulutus, jossa kiinnitetään huomio mm. polttoaineen kulutukseen.

Talous
25.9.2013 7.49

Koulutus tärkeä asia raskaassa liikenteessä

Ki­teen yh­des­sä van­him­mis­ta yri­tyk­sis­tä Kul­je­tus Kir­ma­nen Oy:ssä on vii­si vie­ras­ta kul­jet­ta­jaa sekä kak­si omis­ta­ja­kul­jet­ta­jaa. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jor­ma Kir­ma­sen mu­kaan akuut­tia kul­jet­ta­ja­pu­laa ei hä­nen muis­tin mu­kaan ole ol­lut kos­kaan.

Kalusto muuttuu ja tekniikka sen mukana. Atk on yksi osatekijä, mikä kaipaa kuljettajien päivittämistä. Jorma Kirmasen, oikealla, ja koulutuksen kautta yrityksen palvelukseen tullut Petri Kiiskisen mielestä osa pakollisista koulutuksista ovat tarpeellisia, kuten vaarallisten aineiden ADR-, ensiapu- sekä ennakoivanajonkoulutus, jossa kiinnitetään huomio mm. polttoaineen kulutukseen.

Kalusto muuttuu ja tekniikka sen mukana. Atk on yksi osatekijä, mikä kaipaa kuljettajien päivittämistä. Jorma Kirmasen, oikealla, ja koulutuksen kautta yrityksen palvelukseen tullut Petri Kiiskisen mielestä osa pakollisista koulutuksista ovat tarpeellisia, kuten vaarallisten aineiden ADR-, ensiapu- sekä ennakoivanajonkoulutus, jossa kiinnitetään huomio mm. polttoaineen kulutukseen.

Talous
25.9.2013 7.49

Koulutus tärkeä asia raskaassa liikenteessä

Ki­teen yh­des­sä van­him­mis­ta yri­tyk­sis­tä Kul­je­tus Kir­ma­nen Oy:ssä on vii­si vie­ras­ta kul­jet­ta­jaa sekä kak­si omis­ta­ja­kul­jet­ta­jaa. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jor­ma Kir­ma­sen mu­kaan akuut­tia kul­jet­ta­ja­pu­laa ei hä­nen muis­tin mu­kaan ole ol­lut kos­kaan.

Kuituhampun puumaisesta osasta, eli päistäreestä, valmistetaan eläinkuiviketta.

Kuituhampun puumaisesta osasta, eli päistäreestä, valmistetaan eläinkuiviketta.

Talous
11.9.2013 7.45

Uusi ekologinen konsepti luonnonkuitujen ja kuivikkeiden tuotantoon

– Luon­non­kui­tu­jen ja kui­vik­kei­den ky­syn­tä kas­vaa koko ajan, ker­too tur­ku­lai­sen Hemp­Re­fi­ne Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Neu­vo.

Kuituhampun puumaisesta osasta, eli päistäreestä, valmistetaan eläinkuiviketta.

Kuituhampun puumaisesta osasta, eli päistäreestä, valmistetaan eläinkuiviketta.

Talous
11.9.2013 7.45

Uusi ekologinen konsepti luonnonkuitujen ja kuivikkeiden tuotantoon

– Luon­non­kui­tu­jen ja kui­vik­kei­den ky­syn­tä kas­vaa koko ajan, ker­too tur­ku­lai­sen Hemp­Re­fi­ne Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Neu­vo.

Talous
16.8.2013 14.10

Rääkkylän Muovi lopettaa toimintansa

Rääk­ky­län Muo­vin toi­min­ta on nel­jän vii­me vuo­den ai­ka­na ol­lut toi­mi­tus­joh­ta­ja Ari Hulk­ko­sen mu­kaan tap­pi­ol­lis­ta.

Talous
16.8.2013 14.10

Rääkkylän Muovi lopettaa toimintansa

Rääk­ky­län Muo­vin toi­min­ta on nel­jän vii­me vuo­den ai­ka­na ol­lut toi­mi­tus­joh­ta­ja Ari Hulk­ko­sen mu­kaan tap­pi­ol­lis­ta.

Kiteenjärvi kuvattuna Päätyenlahden suunnasta.

Kiteenjärvi kuvattuna Päätyenlahden suunnasta.

Talous
31.7.2013 11.24

Paikallisesta aktiivisuudesta Kiteenjärven pelastaja

Jär­ven kun­nos­tus­suun­ni­tel­maa esi­tel­lyt Ely-kes­kuk­ses­sa har­joit­te­li­ja­na toi­mi­va Kat­ja Nie­me­läi­nen te­kee opin­näy­te­työ­tään ai­hees­ta Ki­teen­jär­ven ny­ky­ti­la ja vuo­ro­vai­kut­tei­nen kun­nos­tus­suun­nit­te­lu. Työ on val­mis syys­kuus­sa.

Kiteenjärvi kuvattuna Päätyenlahden suunnasta.

Kiteenjärvi kuvattuna Päätyenlahden suunnasta.

Talous
31.7.2013 11.24

Paikallisesta aktiivisuudesta Kiteenjärven pelastaja

Jär­ven kun­nos­tus­suun­ni­tel­maa esi­tel­lyt Ely-kes­kuk­ses­sa har­joit­te­li­ja­na toi­mi­va Kat­ja Nie­me­läi­nen te­kee opin­näy­te­työ­tään ai­hees­ta Ki­teen­jär­ven ny­ky­ti­la ja vuo­ro­vai­kut­tei­nen kun­nos­tus­suun­nit­te­lu. Työ on val­mis syys­kuus­sa.

Kiteen Lämpö Oy:n puheenjohtaja Heimo Torni ja Biokympin puheenjohtaja Pekka Partanen onnittelevat toisiaan aiesopimuksen synnystä. Tornin vieressä lämpöyhtiön toimitusjohtaja Ilkka Hämäläinen, vs. kaupunginjohtaja Jorma Turunen ja oikealla Biokymppi Oy:n toimitusjohtaja Mika Juvonen. Turunen kertoi näkemyksiään Hinku -hankkeesta.

Kiteen Lämpö Oy:n puheenjohtaja Heimo Torni ja Biokympin puheenjohtaja Pekka Partanen onnittelevat toisiaan aiesopimuksen synnystä. Tornin vieressä lämpöyhtiön toimitusjohtaja Ilkka Hämäläinen, vs. kaupunginjohtaja Jorma Turunen ja oikealla Biokymppi Oy:n toimitusjohtaja Mika Juvonen. Turunen kertoi näkemyksiään Hinku -hankkeesta.

Talous
3.7.2013 8.02

Biokymppi Oy aloittaa sähkön toimituksen Kiteen Lämpö Oy:n laitokselle

Bi­o­kymp­pi on toi­mit­ta­nut Ki­teen Läm­möl­le bi­o­kaa­sul­la tuo­tet­tua läm­pöä jo hie­man yli vuo­den. Nyt sa­maa kaa­su­put­kea on tar­koi­tus hyö­dyn­tää säh­kön- ja läm­mön yh­teis­tuo­tan­nos­sa sa­mal­la ta­val­la kuin Bi­o­Kymp­pi te­kee oman säh­kön­sä­kin.

Kiteen Lämpö Oy:n puheenjohtaja Heimo Torni ja Biokympin puheenjohtaja Pekka Partanen onnittelevat toisiaan aiesopimuksen synnystä. Tornin vieressä lämpöyhtiön toimitusjohtaja Ilkka Hämäläinen, vs. kaupunginjohtaja Jorma Turunen ja oikealla Biokymppi Oy:n toimitusjohtaja Mika Juvonen. Turunen kertoi näkemyksiään Hinku -hankkeesta.

Kiteen Lämpö Oy:n puheenjohtaja Heimo Torni ja Biokympin puheenjohtaja Pekka Partanen onnittelevat toisiaan aiesopimuksen synnystä. Tornin vieressä lämpöyhtiön toimitusjohtaja Ilkka Hämäläinen, vs. kaupunginjohtaja Jorma Turunen ja oikealla Biokymppi Oy:n toimitusjohtaja Mika Juvonen. Turunen kertoi näkemyksiään Hinku -hankkeesta.

Talous
3.7.2013 8.02

Biokymppi Oy aloittaa sähkön toimituksen Kiteen Lämpö Oy:n laitokselle

Bi­o­kymp­pi on toi­mit­ta­nut Ki­teen Läm­möl­le bi­o­kaa­sul­la tuo­tet­tua läm­pöä jo hie­man yli vuo­den. Nyt sa­maa kaa­su­put­kea on tar­koi­tus hyö­dyn­tää säh­kön- ja läm­mön yh­teis­tuo­tan­nos­sa sa­mal­la ta­val­la kuin Bi­o­Kymp­pi te­kee oman säh­kön­sä­kin.

Kiinalaiseen traditioon kuuluu ystävyyden puun istutus ja muistokiven paljastus merkittävien projektien yhteydessä. Projektipuun istutuksessa lapion varressa oikealta lukien: entinen Kiinan suurlähettiläs Pasi Rutanen, Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson, entinen työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, Kunmingin kaupungin johtoa, Guanzhoun viimeinen pääkonsuli Eero Suominen ja MK Protech Oy:n toimitusjohtaja Tero Mäki. Taustalla näkyy projektin rakennustyömaa.

Kiinalaiseen traditioon kuuluu ystävyyden puun istutus ja muistokiven paljastus merkittävien projektien yhteydessä. Projektipuun istutuksessa lapion varressa oikealta lukien: entinen Kiinan suurlähettiläs Pasi Rutanen, Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson, entinen työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, Kunmingin kaupungin johtoa, Guanzhoun viimeinen pääkonsuli Eero Suominen ja MK Protech Oy:n toimitusjohtaja Tero Mäki. Taustalla näkyy projektin rakennustyömaa.

Talous
13.3.2013 9.54

MK Protech Oy toimittaa yhdyskun­ta­liet­teiden käsittelylaitoksen Kunmingin kaupunkiin

Kun­min­gin si­jait­see Yun­na­nin maa­kun­nas­sa Ete­lä-Kii­nas­sa. Kau­pun­gis­sa on n. 6,4 mil­joo­naa asu­kas­ta ja se on Kii­nan 19. suu­rin kau­pun­ki. Ra­ken­net­ta­vas­sa bi­o­kaa­su­lai­tok­ses­sa kä­si­tel­lään kau­pun­gin kah­dek­san uu­sim­man ja suu­rim­man jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon liet­teet kes­ki­te­tys­ti. Ai­kai­sem­min kau­pun­gin jä­te­ve­det ja liet­teet on joh­det­tu pai­kal­li­seen Di­anc­hi-jär­veen.
Ke­hit­teil­lä vuo­des­ta 2005

Kiinalaiseen traditioon kuuluu ystävyyden puun istutus ja muistokiven paljastus merkittävien projektien yhteydessä. Projektipuun istutuksessa lapion varressa oikealta lukien: entinen Kiinan suurlähettiläs Pasi Rutanen, Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson, entinen työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, Kunmingin kaupungin johtoa, Guanzhoun viimeinen pääkonsuli Eero Suominen ja MK Protech Oy:n toimitusjohtaja Tero Mäki. Taustalla näkyy projektin rakennustyömaa.

Kiinalaiseen traditioon kuuluu ystävyyden puun istutus ja muistokiven paljastus merkittävien projektien yhteydessä. Projektipuun istutuksessa lapion varressa oikealta lukien: entinen Kiinan suurlähettiläs Pasi Rutanen, Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson, entinen työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, Kunmingin kaupungin johtoa, Guanzhoun viimeinen pääkonsuli Eero Suominen ja MK Protech Oy:n toimitusjohtaja Tero Mäki. Taustalla näkyy projektin rakennustyömaa.

Talous
13.3.2013 9.54

MK Protech Oy toimittaa yhdyskun­ta­liet­teiden käsittelylaitoksen Kunmingin kaupunkiin

Kun­min­gin si­jait­see Yun­na­nin maa­kun­nas­sa Ete­lä-Kii­nas­sa. Kau­pun­gis­sa on n. 6,4 mil­joo­naa asu­kas­ta ja se on Kii­nan 19. suu­rin kau­pun­ki. Ra­ken­net­ta­vas­sa bi­o­kaa­su­lai­tok­ses­sa kä­si­tel­lään kau­pun­gin kah­dek­san uu­sim­man ja suu­rim­man jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon liet­teet kes­ki­te­tys­ti. Ai­kai­sem­min kau­pun­gin jä­te­ve­det ja liet­teet on joh­det­tu pai­kal­li­seen Di­anc­hi-jär­veen.
Ke­hit­teil­lä vuo­des­ta 2005

Monelle verokortti ei ole tälle vuodelle yhtä suosiollinen kuin aikaisemmin.

Monelle verokortti ei ole tälle vuodelle yhtä suosiollinen kuin aikaisemmin.

Talous
9.2.2012 11.05

Verot pienemmäksi ja yhteinen sävel kehittä­mis­toi­mintaan

– Mei­dän on löy­det­tä­vä yh­tei­nen nä­ke­mys yh­tei­ses­tä Kes­ki-Kar­ja­las­ta. Ky­sy­mys on sii­tä, ha­lu­taan­ko ta­lou­sa­lu­et­ta ke­hit­tää, vai an­ne­taan­ko seu­tu­kun­nan lui­sua py­sy­vään ala­mä­keen.

Monelle verokortti ei ole tälle vuodelle yhtä suosiollinen kuin aikaisemmin.

Monelle verokortti ei ole tälle vuodelle yhtä suosiollinen kuin aikaisemmin.

Talous
9.2.2012 11.05

Verot pienemmäksi ja yhteinen sävel kehittä­mis­toi­mintaan

– Mei­dän on löy­det­tä­vä yh­tei­nen nä­ke­mys yh­tei­ses­tä Kes­ki-Kar­ja­las­ta. Ky­sy­mys on sii­tä, ha­lu­taan­ko ta­lou­sa­lu­et­ta ke­hit­tää, vai an­ne­taan­ko seu­tu­kun­nan lui­sua py­sy­vään ala­mä­keen.

Jyrki Naukkarinen rakentelee ja suunnittelee muiden toimiensa ohella automaatiokeskuksia.

Jyrki Naukkarinen rakentelee ja suunnittelee muiden toimiensa ohella automaatiokeskuksia.

Talous
23.1.2012 14.46

Kesair hyvässä nousuvauhdissa

– Yri­tys re­kis­te­röi­tiin vii­me ke­sä­kuus­sa ja se aloit­ti syk­syl­lä lii­ke­toi­min­tan­sa nol­las­ta. Nyt on pik­ku­hil­jaa li­sät­ty työ­voi­maa. Täl­lä het­kel­lä palk­ka­lis­toil­la on kym­me­nen työn­te­ki­jää, ker­too yrit­tä­jä Jyr­ki Nauk­ka­ri­nen.

Jyrki Naukkarinen rakentelee ja suunnittelee muiden toimiensa ohella automaatiokeskuksia.

Jyrki Naukkarinen rakentelee ja suunnittelee muiden toimiensa ohella automaatiokeskuksia.

Talous
23.1.2012 14.46

Kesair hyvässä nousuvauhdissa

– Yri­tys re­kis­te­röi­tiin vii­me ke­sä­kuus­sa ja se aloit­ti syk­syl­lä lii­ke­toi­min­tan­sa nol­las­ta. Nyt on pik­ku­hil­jaa li­sät­ty työ­voi­maa. Täl­lä het­kel­lä palk­ka­lis­toil­la on kym­me­nen työn­te­ki­jää, ker­too yrit­tä­jä Jyr­ki Nauk­ka­ri­nen.

Lisää aiheesta

Kysely