JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ruoritaloa esitetään purettavaksi jo tänä vuonna.

Ruoritaloa esitetään purettavaksi jo tänä vuonna.

Aladar Bayer

Uutiset
26.2.2021 14.42

Ruoritalo purkuun, Kesälahden terveyskeskus ja vanhainkoti myyntiin?

Ki­teen kau­pun­gin tyh­jien ja huo­no­kun­tois­ten ti­lo­jen tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mia muo­toil­tiin tek­ni­sen lau­ta­kun­nan tors­tai­ses­sa ko­kouk­ses­sa. Lau­ta­kun­ta esit­tää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le, et­tä Ke­sä­lah­den ter­veys­kes­kus ja Au­rin­ko­rin­teen van­hain­ko­din puo­li lai­te­taan pur­ku­lis­tan si­jaan aluk­si myyn­tiin syys­kuun lop­puun saak­ka. Jos os­ta­jaa ei tuo­hon men­nes­sä il­maan­nu, pur­ka­mis­ta har­ki­taan uu­del­leen. Koh­teet voi­si os­taa ko­ko­nai­suu­te­na tai erik­seen.

Koronavirusepidemian vaiheet ja torjuntatoimien tasot 1-3

Koronavirusepidemian vaiheet ja torjuntatoimien tasot 1-3

Sosiaali- ja terveysministeriö

Uutiset
26.2.2021 8.52

Joensuun työssäkäyntialue on korona­vi­ru­se­pi­demian kiihtymisvaiheessa, muu maakunta pysyy perustasolla

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä Siun so­ten alu­eel­la ja eri­tyi­ses­ti Jo­en­suus­sa on kään­ty­nyt jäl­leen kas­vuun. Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­li­nen ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä ko­koon­tui tä­nään 25.2. il­ta­päi­väl­lä ja kat­soi epi­de­mi­a­ti­lan­teen Jo­en­suun työs­sä­käyn­ti­a­lu­eel­la (Jo­en­suu, Kon­ti­o­lah­ti ja Li­pe­ri) ole­van kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Muu­al­la maa­kun­nas­sa epi­de­mia on py­sy­nyt pe­rus­ta­sol­la.

Koronavirusepidemian vaiheet ja torjuntatoimien tasot 1-3

Koronavirusepidemian vaiheet ja torjuntatoimien tasot 1-3

Sosiaali- ja terveysministeriö

Uutiset
26.2.2021 8.52

Joensuun työssäkäyntialue on korona­vi­ru­se­pi­demian kiihtymisvaiheessa, muu maakunta pysyy perustasolla

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä Siun so­ten alu­eel­la ja eri­tyi­ses­ti Jo­en­suus­sa on kään­ty­nyt jäl­leen kas­vuun. Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­li­nen ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä ko­koon­tui tä­nään 25.2. il­ta­päi­väl­lä ja kat­soi epi­de­mi­a­ti­lan­teen Jo­en­suun työs­sä­käyn­ti­a­lu­eel­la (Jo­en­suu, Kon­ti­o­lah­ti ja Li­pe­ri) ole­van kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Muu­al­la maa­kun­nas­sa epi­de­mia on py­sy­nyt pe­rus­ta­sol­la.

Uutiset
25.2.2021 12.34

Kiteellä yksi uusi koronatartunta

Hel­mi­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la Ki­teel­lä on to­det­tu yk­si uu­si po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tar­tun­ta.

Uutiset
25.2.2021 12.34

Kiteellä yksi uusi koronatartunta

Hel­mi­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la Ki­teel­lä on to­det­tu yk­si uu­si po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tar­tun­ta.

Itä-Suomea yhdistää laaja Saimaan järvialue, mistä on syntynyt Saimaa-ilmiö eli yhteinen tavoite saada Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.

Itä-Suomea yhdistää laaja Saimaan järvialue, mistä on syntynyt Saimaa-ilmiö eli yhteinen tavoite saada Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
25.2.2021 11.23

Saimaa-ilmiö on elinvoimateko

Itäi­sen Suo­men yrit­tä­jä­jär­jes­töt ja kaup­pa­ka­ma­rit ovat mu­ka­na Sai­maa-il­mi­ös­sä, jos­sa ha­e­taan Sa­von­lin­naa ja sa­mal­la koko Sai­maan alu­et­ta Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si vuo­dek­si 2026.

Itä-Suomea yhdistää laaja Saimaan järvialue, mistä on syntynyt Saimaa-ilmiö eli yhteinen tavoite saada Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.

Itä-Suomea yhdistää laaja Saimaan järvialue, mistä on syntynyt Saimaa-ilmiö eli yhteinen tavoite saada Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.

Tuija Marienberg

Kulttuuri
25.2.2021 11.23

Saimaa-ilmiö on elinvoimateko

Itäi­sen Suo­men yrit­tä­jä­jär­jes­töt ja kaup­pa­ka­ma­rit ovat mu­ka­na Sai­maa-il­mi­ös­sä, jos­sa ha­e­taan Sa­von­lin­naa ja sa­mal­la koko Sai­maan alu­et­ta Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si vuo­dek­si 2026.

Luonnonlinnuissa sekä fasaanitarhalla Etelä-Suomessa alkuvuodesta 2021 todetun lintuinfluessan vuoksi siipikarjan keväistä ulkonapitokieltoa on koko Suomessa aikaistettu.

Luonnonlinnuissa sekä fasaanitarhalla Etelä-Suomessa alkuvuodesta 2021 todetun lintuinfluessan vuoksi siipikarjan keväistä ulkonapitokieltoa on koko Suomessa aikaistettu.

Tuija Marienberg

Uutiset
25.2.2021 10.19

Suomessa todettu jälleen lintuinfluenssaa

Ruo­ka­vi­ras­to tie­dot­taa, et­tä al­ku­vuo­des­ta 2021 Suo­mes­sa on muu­ta­man vuo­den tau­on jäl­keen to­det­tu jäl­leen kor­ke­a­pa­to­gee­nis­tä lin­tuinf­lu­ens­saa.

Luonnonlinnuissa sekä fasaanitarhalla Etelä-Suomessa alkuvuodesta 2021 todetun lintuinfluessan vuoksi siipikarjan keväistä ulkonapitokieltoa on koko Suomessa aikaistettu.

Luonnonlinnuissa sekä fasaanitarhalla Etelä-Suomessa alkuvuodesta 2021 todetun lintuinfluessan vuoksi siipikarjan keväistä ulkonapitokieltoa on koko Suomessa aikaistettu.

Tuija Marienberg

Uutiset
25.2.2021 10.19

Suomessa todettu jälleen lintuinfluenssaa

Ruo­ka­vi­ras­to tie­dot­taa, et­tä al­ku­vuo­des­ta 2021 Suo­mes­sa on muu­ta­man vuo­den tau­on jäl­keen to­det­tu jäl­leen kor­ke­a­pa­to­gee­nis­tä lin­tuinf­lu­ens­saa.

Kiteen seurakunnan omistama Isopappila on valmistunut 1839.

Kiteen seurakunnan omistama Isopappila on valmistunut 1839.

Tuija Marienberg

Uutiset
24.2.2021 12.02

Huutokaupassa Isopappila ja Romola

Ki­teen seu­ra­kun­ta myy In­ter­ne­tin huu­to­kau­pal­la kak­si Ki­teen kes­kus­tas­sa si­jait­se­vaa en­tis­tä pap­pi­laa, kirk­ko­her­ran asun­to­na toi­mi­neen Iso­pap­pi­lan ja kap­pa­lai­sen vir­ka-asun­nok­si val­mis­tu­neen Pik­ku Pap­pi­lan eli Ro­mo­lan.

Kiteen seurakunnan omistama Isopappila on valmistunut 1839.

Kiteen seurakunnan omistama Isopappila on valmistunut 1839.

Tuija Marienberg

Uutiset
24.2.2021 12.02

Huutokaupassa Isopappila ja Romola

Ki­teen seu­ra­kun­ta myy In­ter­ne­tin huu­to­kau­pal­la kak­si Ki­teen kes­kus­tas­sa si­jait­se­vaa en­tis­tä pap­pi­laa, kirk­ko­her­ran asun­to­na toi­mi­neen Iso­pap­pi­lan ja kap­pa­lai­sen vir­ka-asun­nok­si val­mis­tu­neen Pik­ku Pap­pi­lan eli Ro­mo­lan.

Siun sote porrastaa rokotusajanvarauksia.

Siun sote porrastaa rokotusajanvarauksia.

Kari Sarkkinen

Uutiset
24.2.2021 12.00

Siun sote soittaa porrastetusti kaikille yli 80-vuotiaille tarjotakseen koronarokotusaikaa - puhelu saattaa tulla tuntemattomasta numerosta

Vie­lä ro­kot­ta­mat­to­mil­le yli 80-vuo­ti­ail­le, jot­ka ei­vät ole ikä­pal­ve­lu­jen pii­ris­sä, tar­jo­taan ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­kaa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pu­he­li­mel­la soit­ta­mal­la. Siun sote soit­taa pu­he­lut por­ras­te­tus­ti yli 90-vuo­ti­ais­ta aloit­ta­en. Siun so­tes­ta huo­mau­te­taan, et­tä pu­he­lu saat­taa tul­la tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta eli muu­ta­man vii­kon ai­ka­na kan­nat­taa näi­hin­kin soit­toi­hin kai­ken va­ral­ta vas­ta­ta.

Siun sote porrastaa rokotusajanvarauksia.

Siun sote porrastaa rokotusajanvarauksia.

Kari Sarkkinen

Uutiset
24.2.2021 12.00

Siun sote soittaa porrastetusti kaikille yli 80-vuotiaille tarjotakseen koronarokotusaikaa - puhelu saattaa tulla tuntemattomasta numerosta

Vie­lä ro­kot­ta­mat­to­mil­le yli 80-vuo­ti­ail­le, jot­ka ei­vät ole ikä­pal­ve­lu­jen pii­ris­sä, tar­jo­taan ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­kaa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pu­he­li­mel­la soit­ta­mal­la. Siun sote soit­taa pu­he­lut por­ras­te­tus­ti yli 90-vuo­ti­ais­ta aloit­ta­en. Siun so­tes­ta huo­mau­te­taan, et­tä pu­he­lu saat­taa tul­la tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta eli muu­ta­man vii­kon ai­ka­na kan­nat­taa näi­hin­kin soit­toi­hin kai­ken va­ral­ta vas­ta­ta.

Henkilöstö on arvioinut, että Rääkkylän koulussa suoritetut toimenpiteet ovat parantaneet koulun sisäilmaa.

Henkilöstö on arvioinut, että Rääkkylän koulussa suoritetut toimenpiteet ovat parantaneet koulun sisäilmaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
24.2.2021 11.56

Toimenpiteet parantaneet koulun sisäilmaa

Rääk­ky­län kou­lun si­säil­ma­ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si on teh­ty eri­lai­sia toi­men­pi­tei­tä var­sin­kin kah­den vii­me vuo­den ai­ka­na.

Henkilöstö on arvioinut, että Rääkkylän koulussa suoritetut toimenpiteet ovat parantaneet koulun sisäilmaa.

Henkilöstö on arvioinut, että Rääkkylän koulussa suoritetut toimenpiteet ovat parantaneet koulun sisäilmaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
24.2.2021 11.56

Toimenpiteet parantaneet koulun sisäilmaa

Rääk­ky­län kou­lun si­säil­ma­ti­lan­teen pa­ran­ta­mi­sek­si on teh­ty eri­lai­sia toi­men­pi­tei­tä var­sin­kin kah­den vii­me vuo­den ai­ka­na.

Ennen valtuuston kokouksen alkamista valtuuston puheenjohtaja Vuokko Väistö vastaanotti valtuustolle myönnetyn Vuoden Liikuttaja -palkinnon. Palkintoa olivat luovuttamassa Pohjois-Karjalan Liikunnasta vs. aluejohtaja, aikuisliikunnan kehittäjä Tomi Pyylampi sekä kunnan liikunnanohjaaja Arja Pirhonen.

Ennen valtuuston kokouksen alkamista valtuuston puheenjohtaja Vuokko Väistö vastaanotti valtuustolle myönnetyn Vuoden Liikuttaja -palkinnon. Palkintoa olivat luovuttamassa Pohjois-Karjalan Liikunnasta vs. aluejohtaja, aikuisliikunnan kehittäjä Tomi Pyylampi sekä kunnan liikunnanohjaaja Arja Pirhonen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.2.2021 12.40

Metsämyyntitulojen sijoittamisesta äänestettiin

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to ko­kous­ti ko­ro­na­tur­val­li­sen väl­jäs­ti si­vis­tys­kes­kus Ah­jon Wärt­si­lä-sa­lis­sa. En­nen ko­kous­ta val­tuus­to sai kuul­la maa­kun­ta­joh­ta­ja Mar­kus Hir­vo­sen joh­dol­la Maa­kun­ta­lii­ton nä­ke­myk­siä Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­tees­ta ja tu­le­vai­suu­des­ta.

Ennen valtuuston kokouksen alkamista valtuuston puheenjohtaja Vuokko Väistö vastaanotti valtuustolle myönnetyn Vuoden Liikuttaja -palkinnon. Palkintoa olivat luovuttamassa Pohjois-Karjalan Liikunnasta vs. aluejohtaja, aikuisliikunnan kehittäjä Tomi Pyylampi sekä kunnan liikunnanohjaaja Arja Pirhonen.

Ennen valtuuston kokouksen alkamista valtuuston puheenjohtaja Vuokko Väistö vastaanotti valtuustolle myönnetyn Vuoden Liikuttaja -palkinnon. Palkintoa olivat luovuttamassa Pohjois-Karjalan Liikunnasta vs. aluejohtaja, aikuisliikunnan kehittäjä Tomi Pyylampi sekä kunnan liikunnanohjaaja Arja Pirhonen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.2.2021 12.40

Metsämyyntitulojen sijoittamisesta äänestettiin

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to ko­kous­ti ko­ro­na­tur­val­li­sen väl­jäs­ti si­vis­tys­kes­kus Ah­jon Wärt­si­lä-sa­lis­sa. En­nen ko­kous­ta val­tuus­to sai kuul­la maa­kun­ta­joh­ta­ja Mar­kus Hir­vo­sen joh­dol­la Maa­kun­ta­lii­ton nä­ke­myk­siä Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­tees­ta ja tu­le­vai­suu­des­ta.

Tohmajärven Kokoomuksen puheenjohtaja Tommi Pesonen (oikealla) toivotti Mika Piiroisen tervetulleeksi puolueen riveihin.

Tohmajärven Kokoomuksen puheenjohtaja Tommi Pesonen (oikealla) toivotti Mika Piiroisen tervetulleeksi puolueen riveihin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.2.2021 12.25

Riikonen valittu Kuntaliittoon, Piiroinen siirtyi Kokoomuksen riveihin

Toh­ma­jär­ven kun­nan­joh­ta­ja Ol­li Rii­ko­nen on va­lit­tu Kun­ta­liit­toon kun­ta­ta­lou­den asi­an­tun­ti­jan mää­rä­ai­kai­seen teh­tä­vään.

Tohmajärven Kokoomuksen puheenjohtaja Tommi Pesonen (oikealla) toivotti Mika Piiroisen tervetulleeksi puolueen riveihin.

Tohmajärven Kokoomuksen puheenjohtaja Tommi Pesonen (oikealla) toivotti Mika Piiroisen tervetulleeksi puolueen riveihin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.2.2021 12.25

Riikonen valittu Kuntaliittoon, Piiroinen siirtyi Kokoomuksen riveihin

Toh­ma­jär­ven kun­nan­joh­ta­ja Ol­li Rii­ko­nen on va­lit­tu Kun­ta­liit­toon kun­ta­ta­lou­den asi­an­tun­ti­jan mää­rä­ai­kai­seen teh­tä­vään.

Tohmajärven rajavartioaseman päällikkö Mika Wegelius kiittää paikallisia asukkaita ja loma-asukkaita hyvin toimivasta yhteistyöstä.

Tohmajärven rajavartioaseman päällikkö Mika Wegelius kiittää paikallisia asukkaita ja loma-asukkaita hyvin toimivasta yhteistyöstä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.2.2021 12.20

Karjalan Pyhäjärvi tarkassa valvonnassa 

Suo­men ja Ve­nä­jän ra­jal­le si­joit­tu­va Kar­ja­lan Py­hä­jär­vi on Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton tar­kas­sa val­von­nas­sa. Val­vot­ta­vaa val­ta­kun­nan ra­jaa on ve­si­a­lu­eel­la run­saat 13 ki­lo­met­riä.

Tohmajärven rajavartioaseman päällikkö Mika Wegelius kiittää paikallisia asukkaita ja loma-asukkaita hyvin toimivasta yhteistyöstä.

Tohmajärven rajavartioaseman päällikkö Mika Wegelius kiittää paikallisia asukkaita ja loma-asukkaita hyvin toimivasta yhteistyöstä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
23.2.2021 12.20

Karjalan Pyhäjärvi tarkassa valvonnassa 

Suo­men ja Ve­nä­jän ra­jal­le si­joit­tu­va Kar­ja­lan Py­hä­jär­vi on Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton tar­kas­sa val­von­nas­sa. Val­vot­ta­vaa val­ta­kun­nan ra­jaa on ve­si­a­lu­eel­la run­saat 13 ki­lo­met­riä.

Lisää aiheesta

Kysely