JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ennen vanhaan oli valokuvatkin mustavalkoisia.

Ennen vanhaan oli valokuvatkin mustavalkoisia.

Järjestelmäkäyttäjä

17.11.2020 10.28
Vakiot

Ennen Vanhaan

Vuo­des­ta 1960 läh­tien

Alus­sa oli … kir­joi­tus­ko­ne. Vuon­na 1960 toi­mit­ta­jat, nuo vis­kaa­lit, tus­kin unek­si­vat su­per­te­hok­kaas­ta pen­tiu­mis­ta. Mul­ti­me­di­a­kaan ei ol­lut näyt­täy­ty­nyt edes pa­him­mis­sa pai­na­jai­sis­sa. Elä­mä sol­jui verk­kaan kir­joi­tus­ko­neen ja kah­vi­kup­po­sen ää­res­sä. Työ­tä teh­tiin har­ti­a­voi­min, mut­ta te­hok­kuut­ta ja kii­ret­tä ei vie­lä ol­tu ta­vat­tu. Toki ke­hi­tyk­sen suun­ta jo sil­loin oli tie­dos­sa. Al­ku­jaan vuon­na 1960 pe­rus­tet­tu Ki­teen Leh­ti muut­tui en­sim­mäi­sen seit­se­män toi­min­ta­vuo­ten­sa jäl­keen, vuon­na 1967, Ki­teen-Toh­ma­jär­ven Leh­dek­si. Seu­raa­va seit­sen­vuo­tis­kau­si toi tul­les­saan ai­van uu­den­lai­sia haas­tei­ta. Vuon­na 1974 al­koi ni­mit­täin ns. of­f­set-kau­si. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­ti sitä, et­tä leh­den oma la­to­mo aloit­ti toi­min­tan­sa. Leh­den si­vu­jen val­mis­ta­mi­nen leh­den pai­na­mis­ta var­ten aloi­tet­tiin siis Ki­teel­lä - tek­ni­sen osaa­mi­sen vaa­ti­mus oli li­vah­ta­nut si­sään toi­mi­tuk­sen ra­ol­leen jää­nees­tä oves­ta.

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la

Tie­toi­suus ala­ti ke­hit­ty­vis­tä tek­ni­sis­tä mah­dol­li­suuk­sis­ta he­rät­ti vah­van ha­lun toi­min­to­jen laa­jen­ta­mi­seen. Muu­tok­sen mer­kit oli­vat jää­neet ky­te­mään jo sil­loin, kun vuon­na 1967 oli en­si ker­taa tä­hyil­ty Toh­ma­jär­ven suun­taan. Vuon­na 1980, kun kat­seet suun­nat­tiin Rääk­ky­lään, muu­tos nä­kyi myös leh­den ni­mes­sä. Ki­teen-Toh­ma­jär­ven Leh­des­tä tuli Koti-Kar­ja­la – jää­däk­seen! Toi­mit­ta­jat jou­tui­vat li­sää­mään kir­joi­tus­no­peut­taan eh­ti­äk­seen ra­por­toi­da kai­ken kiin­nos­ta­van kol­men kun­nan alu­eel­ta. Kah­den en­sim­mäi­sen vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na pos­tel­joo­ni kan­toi leh­den lu­ki­joil­le ker­ran vii­kos­sa. Vuon­na 1980 tuli muu­tos. Pos­tel­joo­ni sai Koti-Kar­ja­lan ja­et­ta­vien pos­tien­sa jouk­koon kak­si ker­taa vii­kos­sa — toi­mit­ta­jat siis li­sä­si­vät taas kir­joi­tus­no­peut­taan. Vuo­si­kym­me­nen ta­paus oli eh­dot­to­mas­ti oman toi­mi­ta­lon val­mis­tu­mi­nen Po­ken­tiel­le vuon­na 1984. Ja kun al­kuun oli pääs­ty….muut­tui leh­ti kol­mes­ti vii­kos­sa il­mes­ty­väk­si vuon­na 1987. Kat­seet kään­net­tiin Ke­sä­lah­den suun­taan vuon­na 1988 — ja toi­mit­ta­jat li­sä­si­vät jäl­leen kir­joi­tus­no­peut­taan!

Ai­kui­ses­sa iäs­sä

Pe­sän­ra­ken­nus­vai­heen pää­tyt­tyä, 1990-lu­vul­la, 30-vuo­ti­aas­sa Koti-Kar­ja­las­sa al­koi laa­je­ne­mi­sen jäl­kei­nen sees­ty­mis­vai­he. Yh­teis­työ­tä vi­ri­tel­tiin en­ti­sen Kar­ja­lan suun­taan Laa­to­kan Seu­dun ni­mis­sä pa­rin vuo­den ajan. Leh­den omis­tuk­ses­sa vuo­des­ta 1980 ol­lut kir­ja­pai­no sai yk­si­tyi­set yrit­tä­jät. Toh­ma­jär­vel­lä Koti-Kar­ja­lan il­moi­tus- ja ti­lau­sa­si­oi­ta ryh­tyi hoi­ta­maan Toh­ma­jär­ven Mat­ka­pal­ve­lu. Rääk­ky­läs­sä­hän Kes­ki-Kar­ja­lan Lähi-va­kuu­tuk­sen toi­mis­to oli ol­lut pal­ve­lu­pis­tee­nä jo vuo­des­ta 1988. Yh­teis­työ Sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­sen kans­sa al­koi vuon­na 1992. Koti-Kar­ja­las­sa ryh­dyt­tiin vas­taa­not­ta­maan Kar­ja­lai­seen tu­le­via pik­kuil­moi­tuk­sia, kun Kar­ja­lai­sen oma il­moi­tus­kont­to­ri pois­tui Ki­teen ka­tu­ku­vas­ta. Pian leh­den il­mes­ty­mi­nen muut­tui jäl­leen. Vuon­na 1993 pää­dyt­tiin jo ai­em­min hy­väk­si ha­vait­tuun kah­des­ti vii­kos­sa -mei­nin­kiin. Toi­mit­ta­jat, jot­ka oli­vat en­nen ver­ry­tel­leet sor­mi­aan alu­e­toi­mi­tuk­sis­sa, va­el­si­vat nyt aa­mui­sin käs­kyn ja­ol­le Ki­teel­le. Mui­ta­kin muu­tok­sen merk­ke­jä lei­jui il­mas­sa. Vuon­na 1990 il­mes­tyi kont­to­rin tyt­tö­jen työ­pöy­dil­le ou­don nä­köi­siä vem­pai­mia - sa­noi­vat nii­tä tie­to­ko­neik­si. Ei­kä ai­kaa­kaan, kun sa­man­nä­köi­set vem­pai­met il­mes­tyi­vät myös toi­mit­ta­jien pöy­dil­le! Toki kir­joi­tus­ko­neis­ta oli jou­dut­tu luo­pu­maan jo muu­ta­maa vuot­ta ai­em­min näyt­tö­päät­tei­den tul­tua… mut­ta, et­tä taas uu­sia här­ve­lei­tä…

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la

1990-lu­vun lo­pul­la to­teu­tui juu­ri se toi­mit­ta­jan suu­ri unel­ma, jota hän ei ol­lut tien­nyt mie­les­sään ole­van­kaan. Työ­pöy­däl­lä nö­köt­ti uu­tuut­taan hoh­ta­va pen­tium… se, joka kiih­tyy no­pe­as­ti ja näyt­tää kaik­ki sa­teen­kaa­ren vä­rit. Se, jos­sa on riit­tä­vän suu­ri näyt­tö­ruu­tu ja jol­la pää­see surf­faa­maan - vaik­ka net­tiin, jos­ko siel­lä nyt mi­tään kiin­nos­ta­vaa oli­si? Kir­joi­tus­ko­nei­den, veit­sien ja sak­sien ai­ka häi­lyi vain nos­tal­gi­se­na muis­to­na. Enää ei tar­vin­nut pe­lä­tä vir­hei­tä, jos li­sä­si kir­joi­tus­no­peut­ta - niin­hän jou­tui ai­ka usein te­ke­mään - sil­lä kone, tuo te­hok­kuu­den al­ku­läh­de, il­moit­ti kir­ku­van pu­nai­sel­la vii­val­la: "Vää­rin kir­joi­tit, taas vää­rin! Kor­jaat­kos it­se vai kor­jaan­ko minä?" Muu­tos­ten vir­ras­sa voi myös toi­mit­ta­ja to­de­ta sar­kas­ti­ses­ti, et­tä elä­mä on pelk­kää muu­tos­ta ja hyvä niin. Luo­pu­es­saan jos­tain van­has­ta saa ti­lal­le jo­tain uut­ta!

Ko­ti­seu­tu­hen­ges­sä

Vuo­si­tu­han­nen vaih­dut­tua on pe­rus­tel­tua to­de­ta, et­tä vii­den­nel­lä kym­me­nel­lä ole­va Koti-Kar­ja­la edus­taa poh­jim­mil­taan edel­leen nii­tä ar­vo­ja ja pe­rin­tei­tä, joi­den va­raan se vuon­na 1960 pe­rus­tet­tiin. Omis­ta­ja­ta­hot ovat py­sy­neet sa­moi­na läpi vuo­si­kym­men­ten. Leh­den pää­o­sa­kas on Ki­tee-Seu­ra ry. Muis­ta ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sis­tä mu­ka­na ovat Rääk­ky­lä-Seu­ra ry ja Ke­sä­lah­ti-Seu­ra ry. Yh­teis­kun­nal­lis­ta vä­riä hal­lin­toon tuo­vat Ki­teen kau­pun­ki ja Rääk­ky­län, Ke­sä­lah­den sekä Toh­ma­jär­ven kun­nat. Jul­kai­su­toi­min­nan har­joit­ta­mi­sen kul­ma­ki­vi­nä ovat ko­ti­seu­tu­har­ras­tuk­sen he­rät­tä­mi­nen ja yl­lä­pi­tä­mi­nen sekä Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een si­vis­tyk­sel­lis­ten ja ta­lou­del­lis­ten pyr­ki­myk­sien tu­ke­mi­nen ja edis­tä­mi­nen. Koti-Kar­ja­la tar­jo­aa työ­tä ja toi­meen­tu­loa 14 kes­ki­kar­ja­lai­sel­le ja tu­kee työn­te­ki­jöi­den ke­hit­ty­mis­pyr­ki­myk­siä. Osaa­va hen­ki­lö­kun­ta on yri­tyk­sen tär­kein voi­ma­va­ra!

Lisää aiheesta

Kysely