JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vaalit
9.6.2021 9.23

MIELIPIDE: Kiteeläistä ongelman­rat­kaisuako Kyösti?

Kyös­ti Par­ta­nen avau­tui esi­tyk­ses­tä­ni teh­dä laa­ja sel­vi­tys Fun­kis­ta­lon hyö­ty­käyt­töön saat­ta­mi­ses­ta. Kyös­ti on tun­net­tu kult­tuu­ri­per­soo­na Ki­teel­lä ja kun tie­däm­me, et­tä juu­ri kult­tuu­ri­vä­ki haki ai­ka­naan suo­je­lua ky­sei­sel­le ta­lol­le. Mik­si enää muis­tel­la iki­van­ho­ja asi­oi­ta, joi­den jäl­keen ta­los­sa on teh­ty mit­ta­via kor­jaus­töi­tä, ku­ten ka­ton uu­sin­ta ja sei­nän­vie­rien tii­vis­tä­mi­nen as­val­til­la, ul­ko­pin­to­jen kor­jaus ja maa­laa­mi­nen, sekä il­man­vaih­don kor­jaus.

Vaalit
9.6.2021 9.23

MIELIPIDE: Kiteeläistä ongelman­rat­kaisuako Kyösti?

Kyös­ti Par­ta­nen avau­tui esi­tyk­ses­tä­ni teh­dä laa­ja sel­vi­tys Fun­kis­ta­lon hyö­ty­käyt­töön saat­ta­mi­ses­ta. Kyös­ti on tun­net­tu kult­tuu­ri­per­soo­na Ki­teel­lä ja kun tie­däm­me, et­tä juu­ri kult­tuu­ri­vä­ki haki ai­ka­naan suo­je­lua ky­sei­sel­le ta­lol­le. Mik­si enää muis­tel­la iki­van­ho­ja asi­oi­ta, joi­den jäl­keen ta­los­sa on teh­ty mit­ta­via kor­jaus­töi­tä, ku­ten ka­ton uu­sin­ta ja sei­nän­vie­rien tii­vis­tä­mi­nen as­val­til­la, ul­ko­pin­to­jen kor­jaus ja maa­laa­mi­nen, sekä il­man­vaih­don kor­jaus.

Vaalit
7.6.2021 12.52

Funkistalosta

Os­mo Pir­ho­nen ot­ti Koti-Kar­ja­lan si­vuil­la kan­taa niin sa­no­tun funk­kis­ta­lon pe­las­ta­mi­sen puo­les­ta.

Vaalit
7.6.2021 12.52

Funkistalosta

Os­mo Pir­ho­nen ot­ti Koti-Kar­ja­lan si­vuil­la kan­taa niin sa­no­tun funk­kis­ta­lon pe­las­ta­mi­sen puo­les­ta.

Vaalit
7.6.2021 12.47

MIELIPIDE: Synkkä tulevaisuus Pohjois-Karjalan reservaatilla

Len­to­a­se­ma aje­taan alas. Säh­kö­au­toi­lu pa­kol­li­sek­si. Itä­ra­ta no­pe­ak­si, ju­nat ei­vät py­säh­dy Jo­en­suus­ta läh­dön jäl­keen Ki­teel­lä, vaan jos­sa­kin muu­al­la. Säh­kö­au­tol­la mat­ka Hel­sin­kiin ja ta­kai­sin vaa­ti­nee kah­den päi­vän keik­kaa. Tu­lee­ko meis­tä kes­ki­kar­ja­lai­sis­ta in­ti­aa­ni­re­ser­vaat­ti? Kan­nat­taa miet­tiä, mi­ten vih­re­äk­si me alu­eem­me ha­lu­am­me.

Vaalit
7.6.2021 12.47

MIELIPIDE: Synkkä tulevaisuus Pohjois-Karjalan reservaatilla

Len­to­a­se­ma aje­taan alas. Säh­kö­au­toi­lu pa­kol­li­sek­si. Itä­ra­ta no­pe­ak­si, ju­nat ei­vät py­säh­dy Jo­en­suus­ta läh­dön jäl­keen Ki­teel­lä, vaan jos­sa­kin muu­al­la. Säh­kö­au­tol­la mat­ka Hel­sin­kiin ja ta­kai­sin vaa­ti­nee kah­den päi­vän keik­kaa. Tu­lee­ko meis­tä kes­ki­kar­ja­lai­sis­ta in­ti­aa­ni­re­ser­vaat­ti? Kan­nat­taa miet­tiä, mi­ten vih­re­äk­si me alu­eem­me ha­lu­am­me.

Vaalit
7.6.2021 8.08

MIELIPIDE Valtuustoon, tositarkoituksella!

Kun va­lit­set hen­ki­löä, jon­ka ha­lu­at kun­nan­val­tuus­toon, mie­ti mi­hin teh­tä­vään olet hän­tä va­lit­se­mas­sa.

Vaalit
7.6.2021 8.08

MIELIPIDE Valtuustoon, tositarkoituksella!

Kun va­lit­set hen­ki­löä, jon­ka ha­lu­at kun­nan­val­tuus­toon, mie­ti mi­hin teh­tä­vään olet hän­tä va­lit­se­mas­sa.

Vaalit
4.6.2021 15.27

MIELIPIDE: Hammaspeikko vs. hammaskeiju

Olen Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuu­tet­tu. Kun­ta­vaa­leis­sa ja kun­ta­de­mok­ra­ti­as­sa on pit­käl­ti kyse lä­hi­pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­ses­ta kun­ta­lai­sil­le. So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen osal­ta tuo tar­koit­taa ny­kyi­sin Toh­ma­jär­vel­lä maa­kun­nal­lis­ta edun­val­von­taa. Nyt lä­hi­pal­ve­lum­me ei­vät va­li­tet­ta­vas­ti kai­kil­ta osin toi­mi.

Vaalit
4.6.2021 15.27

MIELIPIDE: Hammaspeikko vs. hammaskeiju

Olen Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuu­tet­tu. Kun­ta­vaa­leis­sa ja kun­ta­de­mok­ra­ti­as­sa on pit­käl­ti kyse lä­hi­pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­ses­ta kun­ta­lai­sil­le. So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen osal­ta tuo tar­koit­taa ny­kyi­sin Toh­ma­jär­vel­lä maa­kun­nal­lis­ta edun­val­von­taa. Nyt lä­hi­pal­ve­lum­me ei­vät va­li­tet­ta­vas­ti kai­kil­ta osin toi­mi.

Vaalivirkailija Merja Sairanen ohjaa rääkkyläläisiä turvallisen äänestämisen pariin. Vaikka kuntalaiset ovat ahkeria ennakkoäänestäjiä, ruuhkia ei tarvitse pelätä.

Vaalivirkailija Merja Sairanen ohjaa rääkkyläläisiä turvallisen äänestämisen pariin. Vaikka kuntalaiset ovat ahkeria ennakkoäänestäjiä, ruuhkia ei tarvitse pelätä.

Päivi Lievonen

Vaalit
2.6.2021 13.29

Rääkkyläläiset yhä maakunnan innokkaimpia äänestäjiä

Rääk­ky­lä­läi­set ovat ää­nes­tä­neet koko maan ta­sol­la mi­tat­tu­na vii­den­nek­si in­nok­kaim­min koko maas­sa. Poh­jois-Kar­ja­lai­sis­ta ke­kä­le­kun­ta­lai­set ovat ol­leet ak­tii­vi­sim­pia uur­nal­la kä­vi­jöi­tä.

Vaalivirkailija Merja Sairanen ohjaa rääkkyläläisiä turvallisen äänestämisen pariin. Vaikka kuntalaiset ovat ahkeria ennakkoäänestäjiä, ruuhkia ei tarvitse pelätä.

Vaalivirkailija Merja Sairanen ohjaa rääkkyläläisiä turvallisen äänestämisen pariin. Vaikka kuntalaiset ovat ahkeria ennakkoäänestäjiä, ruuhkia ei tarvitse pelätä.

Päivi Lievonen

Vaalit
2.6.2021 13.29

Rääkkyläläiset yhä maakunnan innokkaimpia äänestäjiä

Rääk­ky­lä­läi­set ovat ää­nes­tä­neet koko maan ta­sol­la mi­tat­tu­na vii­den­nek­si in­nok­kaim­min koko maas­sa. Poh­jois-Kar­ja­lai­sis­ta ke­kä­le­kun­ta­lai­set ovat ol­leet ak­tii­vi­sim­pia uur­nal­la kä­vi­jöi­tä.

Vaalit
31.5.2021 8.40

MIELIPIDE: Funkkistalosta perinne- ja kulttuurikeskus?

Heti al­kuun il­moi­tan et­tä tämä saat­taa ol­la ly­hy­en po­liit­ti­sen ura­ni lop­pu, kun roh­ke­nen esit­tää jul­ki­ses­ti rat­kai­su­mal­lia mo­niin pit­kään pal­lo­tel­tui­hin asi­oi­hin! Toi­saal­ta on myös sa­non­ta ”on nii­tä ok­san ot­ta­jia jos on kuu­sen kaa­ta­jia”!

Vaalit
31.5.2021 8.40

MIELIPIDE: Funkkistalosta perinne- ja kulttuurikeskus?

Heti al­kuun il­moi­tan et­tä tämä saat­taa ol­la ly­hy­en po­liit­ti­sen ura­ni lop­pu, kun roh­ke­nen esit­tää jul­ki­ses­ti rat­kai­su­mal­lia mo­niin pit­kään pal­lo­tel­tui­hin asi­oi­hin! Toi­saal­ta on myös sa­non­ta ”on nii­tä ok­san ot­ta­jia jos on kuu­sen kaa­ta­jia”!

Vaalit
28.5.2021 10.29

MIELIPIDE: Tohmajärvi, muutoksen aika on nyt

En­sim­mäi­se­nä van­hus­ten­hoi­to on saa­ta­va pa­rem­mal­le to­lal­le, ei van­huk­sia vuo­de­o­sas­to­pai­koil­le. Tie­dän it­se ko­ke­muk­ses­ta, et­tä näin teh­dään, ja se ei ole oi­kein. Van­hus­ten on pääs­tä­vä heil­le kuu­lu­vil­le omil­le osas­toil­le ja hoi­to­ko­tei­hin.

Vaalit
28.5.2021 10.29

MIELIPIDE: Tohmajärvi, muutoksen aika on nyt

En­sim­mäi­se­nä van­hus­ten­hoi­to on saa­ta­va pa­rem­mal­le to­lal­le, ei van­huk­sia vuo­de­o­sas­to­pai­koil­le. Tie­dän it­se ko­ke­muk­ses­ta, et­tä näin teh­dään, ja se ei ole oi­kein. Van­hus­ten on pääs­tä­vä heil­le kuu­lu­vil­le omil­le osas­toil­le ja hoi­to­ko­tei­hin.

Vaalit
26.5.2021 8.00

MIELIPIDE: Olethan sinäkin järjestöjen asialla?

Pi­ak­koin va­li­taan uu­det päät­tä­jät kun­tiin lin­jaa­maan myös kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den, jär­jes­tö­jen ase­mas­ta ja ti­las­ta kun­nan ja elin­kei­no­e­lä­män rin­nal­la.

Vaalit
26.5.2021 8.00

MIELIPIDE: Olethan sinäkin järjestöjen asialla?

Pi­ak­koin va­li­taan uu­det päät­tä­jät kun­tiin lin­jaa­maan myös kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den, jär­jes­tö­jen ase­mas­ta ja ti­las­ta kun­nan ja elin­kei­no­e­lä­män rin­nal­la.

Kiteen kaupungin vaalivastaavat Satu Juntunen ja Tuula Miinin virittelivät VesPelin ennalloäänestyspaikkaa koronaturvalliseen kuntoon.

Kiteen kaupungin vaalivastaavat Satu Juntunen ja Tuula Miinin virittelivät VesPelin ennalloäänestyspaikkaa koronaturvalliseen kuntoon.

Mervi Venäläinen

Vaalit
25.5.2021 11.35

Ennakkoäänestys toteutetaan kunnissa korona­tur­val­lisesti

Kes­ki­viik­ko­na al­ka­va kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys to­teu­te­taan ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si kah­den vii­kon mit­tai­se­na. Vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on 8. ke­sä­kuu­ta. Pi­dem­mäl­lä ää­nes­ty­sa­jal­la py­ri­tään vält­tä­mään ruuh­kia ja mah­dol­lis­ta­maan ää­nes­tys­pai­koil­la ko­ro­na­tur­val­li­suu­den vaa­ti­mien tur­va­vä­lien to­teu­tu­mi­nen.

Kiteen kaupungin vaalivastaavat Satu Juntunen ja Tuula Miinin virittelivät VesPelin ennalloäänestyspaikkaa koronaturvalliseen kuntoon.

Kiteen kaupungin vaalivastaavat Satu Juntunen ja Tuula Miinin virittelivät VesPelin ennalloäänestyspaikkaa koronaturvalliseen kuntoon.

Mervi Venäläinen

Vaalit
25.5.2021 11.35

Ennakkoäänestys toteutetaan kunnissa korona­tur­val­lisesti

Kes­ki­viik­ko­na al­ka­va kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys to­teu­te­taan ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si kah­den vii­kon mit­tai­se­na. Vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on 8. ke­sä­kuu­ta. Pi­dem­mäl­lä ää­nes­ty­sa­jal­la py­ri­tään vält­tä­mään ruuh­kia ja mah­dol­lis­ta­maan ää­nes­tys­pai­koil­la ko­ro­na­tur­val­li­suu­den vaa­ti­mien tur­va­vä­lien to­teu­tu­mi­nen.

Lisää aiheesta

Kysely