JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.6.2021 9.23
Vaalit

MIELIPIDE: Kiteeläistä ongelman­rat­kaisuako Kyösti?

Kyös­ti Par­ta­nen avau­tui esi­tyk­ses­tä­ni teh­dä laa­ja sel­vi­tys Fun­kis­ta­lon hyö­ty­käyt­töön saat­ta­mi­ses­ta. Kyös­ti on tun­net­tu kult­tuu­ri­per­soo­na Ki­teel­lä ja kun tie­däm­me, et­tä juu­ri kult­tuu­ri­vä­ki haki ai­ka­naan suo­je­lua ky­sei­sel­le ta­lol­le. Mik­si enää muis­tel­la iki­van­ho­ja asi­oi­ta, joi­den jäl­keen ta­los­sa on teh­ty mit­ta­via kor­jaus­töi­tä, ku­ten ka­ton uu­sin­ta ja sei­nän­vie­rien tii­vis­tä­mi­nen as­val­til­la, ul­ko­pin­to­jen kor­jaus ja maa­laa­mi­nen, sekä il­man­vaih­don kor­jaus.

Ta­lon kor­jaus­kus­tan­nuk­sis­ta liik­kuu hui­kei­ta ar­vi­oi­ta, riip­pu­en sii­tä mikä on suh­tau­tu­mi­nen asi­aan, vaik­ka yh­tään kil­pai­lu­tus­ta niis­tä ei ole teh­ty. Käyt­tö rat­kai­see kui­ten­kin kor­jaus­ten ta­son. Pari vuot­ta sit­ten hin­ta oli ol­lut Ki­tee-Seu­ran sel­vi­tyk­ses­sä n. 100 000€ mu­seo-/käyn­ti­koh­teek­si aja­tel­tu­na.

Vii­me syk­sy­nä Kyös­tin mai­nit­se­ma sum­ma 600 000€ esi­tet­tiin ta­lou­sar­vi­os­sa Ke­sä­lah­del­le erää­seen van­haan puu­ra­ken­nuk­seen ja sil­loin se ei mo­nia tun­tu­nut hait­taa­van. Mut­ta kes­kus­taa­ja­maan ei tun­nu hel­ti­ä­vän myö­tä­tun­toa ja sik­si kaik­ki hank­keet tääl­lä sei­soo­kin. Vai joh­tuu­ko sit­ten­kin sii­tä kun vää­rät ih­mi­set ovat näi­tä sel­vi­tyk­siä esit­tä­mäs­sä?

Kyös­ti jopa esit­tää, et­tä ky­sei­set näh­tä­vyy­det pi­tää si­joit­taa kuu­tos­tien var­teen ohi­kul­ke­vien tu­ris­tien ih­me­tel­tä­vik­si. Tä­mä­kö se on oi­ke­aa tyy­liä hoi­taa elin­voi­maa ajat­ta­mal­la tu­ris­tit Ki­teen taa­ja­man ohi?

Ta­loon on lä­hi­ai­koi­na tu­tus­tu­nut eräs van­ho­jen be­to­ni­ra­ken­nus­ten sa­nee­rau­sam­mat­ti­lai­nen ja hä­nen mu­kaan­sa ei ole kyse kor­jaus­kel­vot­to­mas­ta koh­tees­ta, kun ul­ko­kuo­ri on jo en­tis­tet­ty hy­vään kun­toon, ei­kä mi­tään kos­teut­ta ole nyt si­säl­lä­kään ha­vait­ta­vis­sa.

Toi­von edel­leen et­tä sel­vi­tys­työ­hön löy­tyi­si yh­tei­sym­mär­rys­tä eri ta­ho­jen kes­ken il­man en­nak­ko­a­sen­tei­ta ja sen poh­jal­ta sit­ten teh­köön uu­det päät­tä­jät ja muut ta­hot ne lo­pul­li­set rat­kai­sut, joil­la pi­me­ät ik­ku­nat saa­daan taas va­lais­tuk­si. Ki­tee.fi: ”Ki­tee­läi­nen suh­de kult­tuu­riin on hy­vin mut­ka­ton: jos sitä mitä ha­lu­taan ei vie­lä ole, pis­te­tään toi­mek­si”!

OS­MO PIR­HO­NEN, PS

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

kun­ta­vaa­li eh­do­kas

Lisää aiheesta

Kysely