JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.6.2021 12.52
Vaalit

Funkistalosta

Os­mo Pir­ho­nen ot­ti Koti-Kar­ja­lan si­vuil­la kan­taa niin sa­no­tun funk­kis­ta­lon pe­las­ta­mi­sen puo­les­ta.

Eh­kä kun­nal­lis­vaa­lien lä­hei­syys in­noit­ti Os­sin kir­joi­tus­töi­hin. Sii­tä asi­as­ta olen hä­nen kans­saan sa­maa miel­tä, et­tä talo tu­li­si jol­lain ih­me­kons­til­la pe­las­taa, on­han ky­sees­sä erit­täin kau­nis Osuus­kaup­pa-ark­ki­teh­ti Hut­tu­sen ul­jas luo­mus.

Olin te­ke­mäs­sä ai­koi­naan aloi­tet­ta, sil­loin kun Os­si ei vie­lä ol­lut kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, tä­män hie­non ta­lon pe­las­ta­mi­sek­si. Aloit­tees­sam­me esi­tim­me, et­tä kau­pun­ki hank­ki­si funk­kik­sen omis­tuk­seen­sa ja ra­ken­tai­si sii­tä kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­ta­lon. Asia vie­tiin­kin si­vis­tys­lau­ta­kun­taan, joka tu­tus­tui ra­ken­nuk­seen pai­kan­pääl­lä. Käyn­nin pe­rus­teel­la lau­ta­kun­ta tuli tu­lok­seen, et­tä ra­ken­nus on kor­jaus­kel­vo­ton, ei­kä sitä ha­lu­ta os­taa kau­pun­gil­le. Tä­män tie­don­han saim­me lu­kea sit­tem­min maa­kun­ta­leh­den si­vuil­ta. Myös kir­jas­to­vä­ki an­toi lau­sun­non, et­tei ra­ken­nus so­vel­lu kir­jas­to­käyt­töön muun mu­as­sa kak­si­ker­ros­ra­ken­teen joh­dos­ta. Lo­pul­li­sen si­ne­tin asi­al­le an­toi Osuus­pan­kin sil­loi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja, joka il­moit­ti kau­pun­gin­joh­ta­ja Ee­va-Lii­sa Au­vi­sel­le, et­tei pank­ki ha­lua myy­dä ta­loa Ki­teen kau­pun­gil­le. Ki­tee-Seu­ra yrit­ti äs­ket­täin os­taa ta­loa Osuus­pan­kil­ta Night­wish mu­se­o­ta var­ten, mut­ta hin­ta osoit­tau­tui lii­an kor­ke­ak­si.

Funk­kis­ta­lon kun­nos­ta­mi­sen hin­nas­ta on esi­tet­ty ar­vi­o­ta. Ta­lon pe­rus­kor­jauk­sen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sek­si on las­ket­tu ai­na­kin 600 000 – 700 000 eu­roa. Li­säk­si vuo­tui­set läm­mi­tys­ku­lut lie­ne­vät noin 20 000 – 40 000 eu­roa. As­ti­a­ko­ko­el­man säi­lyt­tä­mi­seen, vaik­ka se oli­si ar­vo­kas­kin, tai pie­nois­rau­ta­tien esil­le­tuo­mi­seen jo pel­kät käyt­tö­kus­tan­nuk­set ovat lii­an suu­ret. Näil­le koh­teil­le pa­ras näyt­tö­paik­ka oli­si jo­kin yk­si­tyi­nen yri­tys ke­sä­ai­kaan kuu­tos­tien lä­hei­syy­des­sä.

Funk­kis­ta­lon koh­ta­lo riip­puu yk­si­tyi­sen ra­hoi­tuk­sen löy­ty­mi­ses­tä, esi­merk­ki­nä voi­si toi­mia PKO, si­säl­tyy­hän ra­ken­nuk­seen suun­na­ton mää­rä osuus­kaup­pa­his­to­ri­aa.

KYÖS­TI PAR­TA­NEN

Lisää aiheesta

Kysely