JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.6.2021 8.08
Vaalit

MIELIPIDE Valtuustoon, tositarkoituksella!

Kun va­lit­set hen­ki­löä, jon­ka ha­lu­at kun­nan­val­tuus­toon, mie­ti mi­hin teh­tä­vään olet hän­tä va­lit­se­mas­sa.

Mie­ti, mitä eh­dok­kaa­si ym­mär­tää kun­ta­ta­sol­la pää­tet­tä­vis­tä asi­ois­ta. Hyvä eh­do­kas osaa ni­me­tä kol­me ajan­koh­tais­ta, seu­raa­val­la kau­del­la pää­tet­tä­väk­si tu­le­vaa asi­aa. Ei­kä hän rat­sas­ta kam­pan­jas­saan pel­kil­lä val­ti­on tai EU:n asi­oil­la.

Älä an­na po­liit­ti­ses­ti tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ten se­pit­tei­den tai kau­niin ul­ko­kuo­ren hä­mä­tä it­se­ä­si. Si­nua voi­daan ma­ni­pu­loi­da tun­teil­la ja mie­li­ku­vil­la, mut­ta fak­to­jen pi­tää ol­la koh­dil­laan. Sel­ke­äs­ti hin­ta­va kam­pan­ja ja vi­su­aa­li­ses­ti miel­lyt­tä­vä il­me ei­vät ole hy­vän val­tuu­te­tun tae. Kat­so tar­kas­ti: Mikä on eh­dok­kaan sa­no­ma? Mo­ti­voi­ko eh­do­kas­ta ken­ties val­lan­hi­mo, huo­mi­o­ha­kui­suus tai pro­tes­ti­mie­li? Ajaa­ko eh­do­kas eh­kä kun­ta­lais­ten voi­maan­tu­mi­sen ja hy­vin­voin­nin asi­aa? Toi­vot­ta­vas­ti.

Älä ih­mees­sä ää­nes­tä hen­ki­löä, jon­ka neu­vot­te­lu­ky­ky tai halu val­mis­te­lu­työ­hön ar­ve­lut­ta­vat. Näil­le hen­ki­löil­le jää jäl­jel­le ve­tää omaa show’taan val­tuus­to­sa­lis­sa: ää­nes­tyt­tää, va­lit­taa, pi­tää pu­he­ma­ra­to­ne­ja, kir­jaut­taa eri­miel­tään, vii­vyt­tää ja ai­heut­taa li­sä­ku­lu­ja. Pro­tes­ti­val­tuu­tet­tu ei osal­lis­tu lau­ta­kun­ta­työ­hön mo­nes­ta­kaan syys­tä. Osal­lis­tu­mat­to­muus ei es­tä hän­tä pu­hu­mas­ta jul­ki kes­ke­ne­räi­siä asi­oi­ta. Joka ei osaa neu­vo­tel­la, syyt­te­lee ja pro­vo­soi, siir­tyy asi­as­ta hen­ki­löön ja huu­taa ko­vem­paa, jos ei tule kuul­luk­si. Vä­hi­tel­len sel­lai­nen rii­tau­tuu kaik­kien kans­sa, vii­mein myös oman ryh­män­sä kans­sa, ja pe­rus­taa oman yh­den hen­gen ryh­män­sä – kulu se­kin.

Va­ka­vas­ti otet­ta­va val­tuu­tet­tu jous­taa mie­li­pi­teis­tään fak­ta­poh­jal­ta ja si­tou­tuu teh­tä­vään­sä. Hyvä eh­do­kas on li­säk­si aloit­teel­li­nen. Mie­ti myös, kei­tä mui­ta eh­dok­kaa­si saat­taa ve­tää mu­ka­naan val­tuus­toon. Kan­nat­taa­ko var­mas­ti ää­nes­tää gal­lup­suo­sik­kia ja vah­vis­taa me­nes­ty­jän sä­de­ke­hää?

Suo­men Ope­raa­tio Li­be­ro on kan­sa­lais­jär­jes­tö, joka puo­lus­taa suo­ma­lais­ta li­be­raa­li­de­mok­ra­ti­aa, poh­jois­mais­ta hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­taa sekä myös glo­baa­lis­ti ver­kot­tu­nut­ta ja eu­roop­pa­lais­ta avoin­ta yh­teis­kun­taa. Jär­jes­tö toi­mii so­mes­sa ja me­di­ois­sa, ja pyr­kii vai­kut­ta­maan jul­ki­seen mie­li­pi­tee­seen.

Ope­raa­tio Li­be­ron puo­les­ta

LAU­RI SNEL­L­MAN

Lisää aiheesta

Kysely