JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.6.2021 15.27
Vaalit

MIELIPIDE: Hammaspeikko vs. hammaskeiju

Olen Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuu­tet­tu. Kun­ta­vaa­leis­sa ja kun­ta­de­mok­ra­ti­as­sa on pit­käl­ti kyse lä­hi­pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­ses­ta kun­ta­lai­sil­le. So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen osal­ta tuo tar­koit­taa ny­kyi­sin Toh­ma­jär­vel­lä maa­kun­nal­lis­ta edun­val­von­taa. Nyt lä­hi­pal­ve­lum­me ei­vät va­li­tet­ta­vas­ti kai­kil­ta osin toi­mi.

Haas­tei­ta on eri­to­ten lää­kä­rien ja ham­mas­lää­kä­rien suh­teen. Maa­kun­nal­li­nen Siun sote ei ole ky­en­nyt tur­vaa­maan riit­tä­vää mää­rää lää­kä­rei­tä ja ham­mas­lää­kä­rei­tä Toh­ma­jär­vel­le. Esi­merk­ki­nä voin nos­taa oman ko­ke­muk­sen: Va­ra­sin ham­mas­lää­kä­ri­a­jan Toh­ma­jär­vel­le tam­mi­kuus­sa 2021. Huh­ti­kuus­sa sain pu­he­lun, et­tä 26.4. Toh­ma­jär­vel­le suun­ni­tel­tu ai­ka on muut­tu­nut 5.7. naa­pu­ri­kun­taan Ki­teel­le.

Toh­ma­jär­ven kun­nas­sa ih­mi­sil­le on ker­ty­nyt ko­ke­mus­ta vuo­des­ta 2005 al­ka­en eri­lai­sis­ta so­te­pal­ve­lu­jen mal­leis­ta. Kun aloi­tin Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­tos­sa, oli meil­lä kun­nal­li­ses­ti jär­jes­te­tyt so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut. Vuo­si­na 2009-2012 oli Kes­ki-Kar­ja­las­sa Hel­li-lii­ke­lai­tos. Vuo­si­na 2013-2019 Toh­ma­jär­ven so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta vas­ta­si At­ten­do ja yri­tys­kau­pan myö­tä nimi muut­tui lo­pul­ta Ter­veys­ta­lok­si. Vuo­des­ta 2020 Toh­ma­jär­ven so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta on vas­tan­nut maa­kun­nal­li­nen Siun So­ten kun­ta­yh­ty­mä.

Myös mo­nes­sa muus­sa Suo­men kun­nas­sa 2000-luku on ol­lut so­ten osal­ta odot­ta­vaa, epä­sel­vää tai tur­bu­lent­tia ai­kaa. Mitä nämä vuo­det ja eri­lai­set ta­vat tuot­taa so­ten pal­ve­lui­ta ovat opet­ta­neet mi­nul­le? En­sin­nä At­ten­do ja Ter­veys­ta­lo sai­vat mie­les­tä­ni Toh­ma­jär­ven lää­kä­ri- ja ham­mas­lää­kä­ri­pal­ve­lut toi­mi­maan sel­ke­äs­ti kai­kis­ta par­hai­ten. Pi­täi­si kat­soa asi­aa mel­koi­sen vah­vo­jen aat­teel­lis­ta ha­ja­tait­toa omaa­vien la­sien läpi, mi­kä­li nä­ki­si, et­tä Toh­ma­jär­ven kun­nan-, Hel­lin- tai nyt Siun so­ten toi­mes­ta ham­mas­lää­kä­ri­pal­ve­lut toi­mi­vat Toh­ma­jär­vel­lä pa­rem­min.

Toi­se­na huo­mi­o­na on se, et­tä olen op­pi­nut suh­tau­tu­maan asi­oi­hin käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti ja on­gel­man­rat­kai­su­kes­kei­ses­ti. Kun­ta­päät­tä­jien tur­han voi­mak­kaat ja vi­nou­tu­neet en­nak­ko­kä­si­tyk­set ei­vät juu­ri au­ta pää­tök­sen­te­os­sa. Toi­saal­ta taas toi­mi­ma­ton­ta pal­ve­lua ei kan­na­ta kau­an sie­tää. Näh­däk­se­ni jul­ki­nen mo­no­po­li voi ol­la pa­him­mil­laan yh­tä te­ho­ton kuin yk­si­tyi­nen mo­no­po­li. Oleel­lis­ta lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta on hyvä val­mis­te­lu ja on­nis­tu­nut pää­tök­sen­te­ko. Hy­vin suun­ni­tel­tu ja to­teu­tet­tu sote-pal­ve­lui­ta kos­ke­nut kil­pai­lu­tus ta­ka­si Toh­ma­jär­ven kun­nal­le toi­mi­vat pal­ve­lut sekä va­kaan ja en­nus­tet­ta­van kun­ta­ta­lou­den vuo­sik­si 2013-2019.

Nyt käy­tän­nös­sä yh­tääl­tä ham­mas­lää­kä­rien am­mat­ti­kun­ta ja toi­saal­ta Siun so­ten ky­vyt­tö­myys rat­kais­ta on­gel­maa, juok­sut­taa ham­mas­lää­kä­ri­pal­ve­lui­ta tar­vit­se­via ih­mi­siä. Ham­mas­lää­kä­ri oli­si te­hok­kain­ta ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sin­ta hoi­taa lä­hi­pal­ve­lu­na. Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuu­tet­tu­na kart­tu­nei­siin ko­ke­muk­siin pei­la­ten roh­ke­nen esit­tää, et­tä Siun so­ten oli­si syy­tä har­ki­ta kil­pai­lut­taa lää­kä­ri- ja ham­mas­lää­kä­ri­pal­ve­lui­taan saa­dak­seen oi­ke­an mää­rän osaa­jia töi­hin myös Toh­ma­jär­vel­le.

MAT­TI KUIT­TI­NEN, YTM,

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuu­tet­tu ja kun­ta­vaa­lieh­do­kas

Lisää aiheesta

Kysely