JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.5.2021 8.00
Vaalit

MIELIPIDE: Olethan sinäkin järjestöjen asialla?

Pi­ak­koin va­li­taan uu­det päät­tä­jät kun­tiin lin­jaa­maan myös kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den, jär­jes­tö­jen ase­mas­ta ja ti­las­ta kun­nan ja elin­kei­no­e­lä­män rin­nal­la.

Jär­jes­töt te­ke­vät kun­nis­sa mer­kit­tä­vää en­nal­ta­eh­käi­se­vää työ­tä, luo­vat osal­li­suut­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä, mah­dol­li­suuk­sia har­ras­taa, ta­pah­tu­mia sekä työ­paik­ko­ja. Jär­jes­töt tar­jo­a­vat ih­mi­sil­le apua ja tu­kea elä­män eri ti­lan­teis­sa.

Kun­ta­ta­lou­den nä­kö­kul­mas­ta pie­nil­lä avus­tuk­sil­la jär­jes­töt to­teut­ta­vat mer­kit­tä­vää asuk­kai­den hy­vin­voin­tia tu­ke­vaa toi­min­taa. Esi­mer­kik­si jär­jes­tö­a­vus­tuk­siin pa­nos­ta­mi­nen oli­si­kun­nal­ta hy­vin­voin­ti-in­ves­toin­ti. Ko­ro­na-pan­de­mi­as­ta toi­vut­ta­es­sa jär­jes­tö­jen tu­ke­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää.

Jär­jes­tö­jen ja kun­tien yk­si kes­kei­sim­piä yh­teis­työ­muo­to­ja on ti­lo­jen yh­teis­käyt­tö. Ti­lat ovat edel­ly­tys ih­mis­ten koh­taa­mi­sel­le ja mo­ni­puo­li­sel­le toi­min­nal­le. Ti­lat luo­vat myös py­sy­vyyt­tä toi­min­nal­le. Jär­jes­töt toi­vo­vat kun­nil­ta mak­sut­to­mia, es­teet­tö­miä ja ter­vei­tä ti­lo­ja jär­jes­tö­jen käyt­töön eri puo­lil­le kun­taa.

Jär­jes­tö­jä voi tu­kea myös kun­nan avus­tus­käy­tän­tö­jä uu­dis­ta­mal­la. Eri alo­jen yh­dis­tys­ten huo­mi­oi­mi­nen ta­sa­puo­li­ses­ti avus­tus­ten ha­ke­mi­ses­sa ja myön­tä­mi­ses­sä on tär­ke­ää, sa­moin kuin avoin tie­dot­ta­mi­nen avus­tuk­sis­ta. Avus­tus­käy­tän­tö­jä voi­si yh­te­näis­tää myös kun­tien vä­lil­lä. Jär­jes­tö­a­vus­tus­ten ha­ke­mi­ses­sa tu­li­si myös­siir­tyä to­teut­ta­maan ”yh­den luu­kun pe­ri­aa­tet­ta”, jol­loin eri toi­mi­a­lo­jen jär­jes­tö­a­vus­tuk­sia ha­e­taan ha­ki­ja­ys­tä­väl­li­ses­ti sa­mas­ta pai­kas­ta, yh­del­lä lo­mak­keel­la.

Ja vink­ki­nä tu­le­vat päät­tä­jät. Poh­jois-Kar­ja­lan jär­jes­tö­ky­se­lyn 2021 mu­kaan suu­ri osa jär­jes­töis­tä toi­voo kun­tiin omaa jär­jes­tö­jen ja kun­nan yh­teis­työ­tä edis­tä­vää työ­ryh­mää, esi­mer­kik­si pai­kal­lis-Ja­nea, joka toi­mi­si yh­teis­työn tii­vis­tä­jä­nä yh­dis­tys­ten ja kun­nan vä­lil­lä ja näin toi­si yh­dis­tys­ken­tän ää­nen kun­nan ke­hit­tä­mis­toi­min­taan. Myös kun­tiin ni­me­tyil­lä jär­jes­töyh­teys­hen­ki­löil­lä on tär­keä teh­tä­vä yh­teis­työn ra­ken­ta­ja­na.

Poh­jois-Kar­ja­lan Jär­jes­tö­a­si­ain neu­vot­te­lu­kun­ta JANE on maa­kun­nan jär­jes­tö­jen yh­teis­työ­ryh­mä. Sen jä­se­net edus­ta­vat jär­jes­tö­jä eri yh­dis­tys­toi­min­nan toi­mi­a­loil­ta. Toi­vom­me, et­tä jär­jes­tö­jen vies­ti kuu­luu ja nä­kyy seu­raa­val­la val­tuus­to­kau­del­la konk­reet­ti­si­na toi­mi­na.

Poh­jois-Kar­ja­lan Jär­jes­tö­a­si­ain­neu­vot­te­lu­kun­nan puo­les­ta

SAN­NA HEI­NO­NEN, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

AN­NE PYYK­KÖ­NEN, AR­JA PUOS­KA­RI, LII­SA HIL­TU­NEN, LEA LI­HA­VAI­NEN ja AN­JA SA­RA­SO­JA, Jär­jes­tö­a­si­ain­neu­vot­te­lu­kun­nan jä­se­niä

Lisää aiheesta

Kysely