JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.5.2021 10.29
Vaalit

MIELIPIDE: Tohmajärvi, muutoksen aika on nyt

En­sim­mäi­se­nä van­hus­ten­hoi­to on saa­ta­va pa­rem­mal­le to­lal­le, ei van­huk­sia vuo­de­o­sas­to­pai­koil­le. Tie­dän it­se ko­ke­muk­ses­ta, et­tä näin teh­dään, ja se ei ole oi­kein. Van­hus­ten on pääs­tä­vä heil­le kuu­lu­vil­le omil­le osas­toil­le ja hoi­to­ko­tei­hin.

Nuo­ris­sa on tu­le­vai­suus. Kun­nan pi­tää edis­tää nuo­rien si­joit­tu­mis­ta kou­lu­tuk­seen ja työ­e­lä­mään huo­mat­ta­vas­ti te­hok­kaam­min kuin tä­hän men­nes­sä on teh­ty.

Nuo­ret ovat voi­ma­va­ra, jo­hon on sat­sat­ta­va li­sää pa­nok­sia: nuo­ri­so­työ ja en­nal­ta­eh­käi­se­vä nuo­ri­so­työ, nuo­ri­so­ti­lat au­ki use­am­min, eri­lais­ten har­ras­tus­ten tu­ke­mi­nen ja osal­lis­tu­mi­nen kun­nan ke­hit­tä­mi­seen.

Työt­tö­myy­teen on puu­tut­ta­va tos­sis­saan ja et­sit­tä­vä uu­sia uria työl­li­syy­den pa­ran­ta­mi­sek­si.

Kou­lu­tus on saa­ta­va hel­pom­mak­si ja jous­ta­vak­si rää­tä­löi­mäl­lä se so­pi­vak­si työt­tö­män tai­to­jen mu­kaan.

On kan­nus­tet­ta­va yrit­tä­jyy­teen, op­pi­so­pi­muk­seen ja työs­sä­op­pi­mi­seen sekä luo­ta­va pol­ku­ja, joi­ta pit­kin pääs­tä työ­e­lä­mään mu­kaan.

Pien­ten ja kes­ki­suur­ten maa­ti­lo­jen si­vu­e­lin­kei­no­jen luo­mis­ta on edis­tet­tä­vä li­sä­tu­lo­jen saa­mi­sek­si ja ti­lo­jen elin­kel­poi­suu­den säi­lyt­tä­mi­sek­si.

Mat­kai­lu­a­lal­la on pa­nos­tet­ta­va koko kun­nan alu­eel­la yh­teis­työ­hön yrit­tä­jien kes­ken ja myös koko Poh­jois-Kar­ja­lan on ol­ta­va mu­ka­na täs­sä pro­jek­tis­sa.

Kun­nan ta­lous pois kik­kai­lun tiel­tä. Ta­lou­sar­vi­ot on laa­dit­ta­va oi­kein ja ve­la­not­to saa­ta­va ku­riin. Tek­ni­sen toi­mis­ton hen­ki­lös­töä on vä­hen­net­tä­vä vä­hin­tään kol­man­nes. Mie­hi­tys on lii­an iso pie­nel­le kun­nal­le.

MART­TI TAH­VA­NAI­NEN

Kun­ta­vaa­lieh­do­kas, SDP

Toh­ma­jär­vi/Värt­si­lä

Lisää aiheesta

Kysely