JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kiteen kaupungin vaalivastaavat Satu Juntunen ja Tuula Miinin virittelivät VesPelin ennalloäänestyspaikkaa koronaturvalliseen kuntoon.

Kiteen kaupungin vaalivastaavat Satu Juntunen ja Tuula Miinin virittelivät VesPelin ennalloäänestyspaikkaa koronaturvalliseen kuntoon.

Mervi Venäläinen

25.5.2021 11.35
Vaalit

Ennakkoäänestys toteutetaan kunnissa korona­tur­val­lisesti

KES­KI-KAR­JA­LA

Kari Sark­ki­nen

Kes­ki­viik­ko­na al­ka­va kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys to­teu­te­taan ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si kah­den vii­kon mit­tai­se­na. Vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on 8. ke­sä­kuu­ta. Pi­dem­mäl­lä ää­nes­ty­sa­jal­la py­ri­tään vält­tä­mään ruuh­kia ja mah­dol­lis­ta­maan ää­nes­tys­pai­koil­la ko­ro­na­tur­val­li­suu­den vaa­ti­mien tur­va­vä­lien to­teu­tu­mi­nen.

Vaa­li­paik­ko­jen va­rus­te­lu on täy­des­sä vauh­dis­sa. Ki­teel­lä en­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa kes­ki­viik­ko­na kol­mes­sa koh­tees­sa: Ves­Pe­lin lii­kun­ta­sa­lis­sa, Kaup­pa­kes­kus Ku­pi­ai­ses­sa ja Ke­sä­lah­den kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa. Toh­ma­jär­vel­lä en­nak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään K-Mar­ket Tii­li­kai­sen ja S-Mar­ke­tin vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä park­ki­pai­kal­la ole­vas­sa pa­ra­kis­sa sekä li­säk­si myös kir­jas­to­au­tos­sa sen py­sä­keil­lä nel­jä­nä päi­vä­nä. Rääk­ky­läs­sä en­nak­ko­ää­nes­tys ta­pah­tuu kun­nan­ta­lon väl­jis­sä si­sä­ti­lois­sa.

En­nak­ko­ää­nes­ty­sai­ka­na jär­jes­te­tään myös lai­to­sää­nes­tys ja ko­ti­ää­nes­tys. Ko­ti­ää­nes­tyk­seen voi il­moit­tau­tua 1.6. saak­ka.

Ki­teel­lä kak­si uut­ta en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa

Ki­teel­lä on kak­si uut­ta en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa. Ur­he­lu­ta­lo-ui­mal­li Ves­Pe­lin lii­kun­ta­sa­liin käyn­ti on ul­ko­kaut­ta ur­hei­lu­ken­tän puo­lei­ses­ta isos­ta ul­ko-oves­ta. Ke­sä­lah­den kou­lun lii­kun­ta­sa­liin käyn­ti on kou­lun pää­o­ves­ta.

Ul­ko­ää­nes­tys­mah­dol­li­suus on Ke­sä­lah­den kir­jas­ton pi­hal­la lau­an­tai­na 5.6.

– Suo­sit­te­lem­me mas­kin käyt­töä myös ää­nes­tä­mään tul­les­sa. Jos omaa mas­kia ei ole, mas­kin saa ää­nes­tys­pai­kal­ta. Hen­ki­löl­li­syy­den var­mis­ta­mi­sek­si ää­nes­tä­jää saa­te­taan ää­nes­tys­ta­pah­tu­mas­sa pyy­tää pois­ta­maan mas­ki het­kek­si kas­voil­ta. Jo­kai­sel­le ää­nes­tä­jäl­le on va­rat­tu oma kynä, jol­la voi teh­dä mer­kin­nän ää­nes­tys­lip­puun ja al­le­kir­joit­taa lä­he­te­kir­jeen. Ky­nän saa it­sel­leen mu­kaan, ker­too Ki­teen vaa­li­lau­ta­kun­nan sih­tee­ri Tuu­la Mii­nin.

Kiteen VesPelin ennakkoäänestyspaikkaan kuljetaan alaovien kautta kentän puolelta.

Kiteen VesPelin ennakkoäänestyspaikkaan kuljetaan alaovien kautta kentän puolelta.

Mervi Venäläinen

Toh­ma­jär­vel­lä ää­nes­te­tään pa­ra­keis­sa

Toh­ma­jär­vel­lä kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta päät­ti käyt­tää en­nak­ko­ää­nes­tyk­seen pa­rak­ke­ja, kos­ka mar­ket­tien, jois­sa ai­kai­sem­min en­nak­ko­ää­nes­tys on to­teu­tet­tu, au­la­ti­lat ovat pie­niä.

– Pa­ra­kis­sa on kak­si vaa­li­toi­mit­si­jaa ja ul­ko­puo­lel­la oh­jaa­ja, joka neu­voo tur­va­vä­lei­hin ja tar­jo­aa mas­ke­ja, kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan sih­tee­ri Pir­jo Rou­vi­sen ker­too.

Pa­rak­ki­ää­nes­tys­ten li­säk­si Toh­ma­jär­vel­lä to­teu­te­taan en­nak­ko­ää­nes­tys myös kir­jas­to­au­tos­sa sen py­sä­keil­lä nel­jä­nä päi­vä­nä.

Kun­nan­ta­lo tar­jo­aa puit­teet Rääk­ky­län en­nak­ko­ää­nes­tyk­seen

Rääk­ky­län kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan sih­tee­ri Hei­di Kart­tu­sen ker­too, et­tä yk­sit­täi­sis­sä ta­pauk­sis­sa erik­seen so­vit­ta­es­sa ää­nes­tää voi myös kun­nan­ta­lon piha-alu­eel­la. Kos­ka to­ri­a­lue en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kan ul­ko­a­lu­een vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä, on vaa­li­kam­pan­join­ti Rääk­ky­läs­sä to­ril­la nyt kiel­let­ty. Vaa­li­ju­lis­tei­den mai­nok­set ei­vät myös­kään näy ää­nes­tys­pai­kal­le.

– Meil­lä on yk­si vaa­li­toi­mit­si­ja au­las­sa. Hän val­voo tur­va­e­täi­syyk­siä ja puh­dis­taa oven­kah­vo­ja ja ky­niä. Ky­nät meil­lä vaih­de­taan usei­ta ker­to­ja päi­väs­sä, Kart­tu­nen ker­too.

Lisää aiheesta

Kysely