JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
31.5.2021 8.40
Vaalit

MIELIPIDE: Funkkistalosta perinne- ja kulttuurikeskus?

Heti al­kuun il­moi­tan et­tä tämä saat­taa ol­la ly­hy­en po­liit­ti­sen ura­ni lop­pu, kun roh­ke­nen esit­tää jul­ki­ses­ti rat­kai­su­mal­lia mo­niin pit­kään pal­lo­tel­tui­hin asi­oi­hin! Toi­saal­ta on myös sa­non­ta ”on nii­tä ok­san ot­ta­jia jos on kuu­sen kaa­ta­jia”!

Val­tuus­to­kau­den 2013 alus­sa pää­tet­tiin, et­tä pie­nois­rau­ta­tie tuo­daan ih­mis­ten il­moil­le pi­ka­vauh­tia. Mut­ta vuo­den pa­rin pal­lot­te­lun jäl­keen asia jäi kui­ten­kin un­hon yö­hön.

Pari vuot­ta sit­ten tämä tuli uu­del­leen ta­pe­til­le ja täl­löin saa­tiin ai­kaan jo työ­ryh­mä kar­toit­ta­maan, mikä kau­pun­gin mo­nis­ta tyh­jis­tä ti­lois­ta so­pi­si par­hai­ten sii­hen. Täs­sä vai­hees­sa kiin­nos­tu­nei­ta ve­tä­ji­ä­kin ra­dan siir­rol­le oli jo ole­mas­sa.

Viik­ko sit­ten kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa kui­ten­kin sel­vi­si, et­tä mi­kään kau­pun­gin omis­ta ti­lois­ta ei so­vel­lu ky­sei­seen käyt­töön, kun ti­lan tu­li­si ol­la yli 100m² ko­koi­nen, jot­ta sin­ne mah­tui­si myös kat­se­li­joi­ta.

Kau­pun­ki on äs­ket­täin saa­nut lah­joi­tuk­se­na hie­non Ara­bi­an as­ti­a­ko­ko­el­man erääl­tä pai­kal­li­sel­ta lah­joit­ta­jal­ta, mut­ta kun sil­le­kään ei löy­dy ar­vois­taan ti­laa, jos­sa se voi­si ol­la läpi vuo­den esil­lä. Sit­ten on so­ta­his­to­ri­an pe­rin­ne­huo­neen pe­rus­ta­mi­nen, jol­le ei ole so­pi­vaa ti­laa.

Ki­tee-Seu­ra­kin tar­vit­si­si ti­laa tuo­dak­seen esil­le Ki­teen his­to­ri­as­ta ker­to­vaa ma­te­ri­aa­lia, ku­ten va­lo­ku­via, esi­nei­tä ja muu­ta mu­seo ta­va­raa. Ki­teel­tä puut­tuu myös kun­non tai­de ja kä­si­työ myyn­ti- ja näyt­te­ly tila, jos­sa oli­si mah­dol­lis­ta esi­tel­lä pai­kal­lis­ta osaa­mis­ta. Mitä kaik­kea muu­ta sii­hen mah­tui­si­kaan kun yh­des­sä ide­oi­daan.

Osuus­pan­kin omis­ta­ma Funk­kis­ta­lo on suo­jel­tu koh­de ja sik­si se on ja py­syy kau­pun­gin kes­kei­sim­mäl­lä pai­kal­la ikui­ses­ti vaik­ka oli­si tyh­jä­nä­kin, mut­ta on­ko sii­nä mi­tään jär­keä?

Pank­ki on en­tis­tä­nyt ta­lon ul­ko­a­sun, kos­ka suo­je­lu­koh­de kuu­luu omis­ta­jan pi­tää sii­nä kun­nos­sa kuin se on ol­lut. Ta­los­sa on kol­mes­sa ker­rok­ses­sa yh­teen­sä 900m² ti­lo­ja, jot­ka so­pi­si­vat hie­nos­ti edel­lä mai­nit­tui­hin tar­pei­siin. Ta­lon ta­ka­na on myös py­säk­ki ti­laa lin­ja-au­tol­la tu­le­vil­le seu­ru­eil­le. Li­säk­si vie­rei­sel­le lin­kin alu­eel­le on tu­los­sa lap­sil­le tar­koi­tet­tu leik­ki­puis­to, jo­hon per­heen pie­nem­mät voi­si­vat sa­mal­la men­nä peu­haa­maan. Täs­tä tu­li­si hie­no vie­rai­lu kes­kit­ty­mä, kun yh­des­sä pai­kas­sa oli­si laa­jas­ti tar­jol­la eri-ikäi­sil­le tar­koi­tet­tua näh­tä­vää ja ko­et­ta­vaa.

Ke­nel­le sit­ten kuu­luu pai­kal­lis­his­to­ri­an ja pe­rin­tei­den vaa­li­mi­nen ja sil­le mah­dol­li­suuk­sien luo­mi­nen? Mi­nus­ta mi­tään yk­si­tyis­tä ta­hoa ei voi sii­hen vaa­tia, vaan se kuu­lui­si hoi­taa laa­ja­poh­jai­ses­ti kaik­kien asi­aan liit­ty­vien ta­ho­jen kans­sa yh­teis­tuu­min. Näi­hin ta­hoi­hin kuu­lui­si­vat ai­na­kin nämä: kau­pun­ki, Osuus­pank­ki, Pko, Ki­tee seu­ra, Ely-kes­kus, Je­ti­na, mu­se­o­vi­ras­to, tai­deyh­dis­tys, pe­rin­neyh­dis­tys, eri sää­ti­öt, ym.

Mitä on sel­lai­nen asu­kas yh­tei­sö, joka ei ky­ke­ne vaa­li­maan omia pe­rin­tei­tään? Joko nyt oli­si vih­doin ai­ka ke­rään­tyä pyö­re­än pöy­dän ää­reen ja suun­ni­tel­la pe­rin­ne- ja kult­tuu­ri­kes­kus Funk­kis­ta­loon?

OS­MO PIR­HO­NEN

Ps kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

ja val­tuus­to­eh­do­kas

Lisää aiheesta

Kysely