JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mirja Hurskainen

6.12.2022 18.47
Uutiset

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Kiteellä, kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen

It­se­näi­syys­päi­vä kun­ni­ak­si jul­kai­sem­me Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­sa pi­de­tyt juh­la­pu­heet ko­ko­nai­suu­des­saan verk­ko­si­vuil­lam­me.

Toh­ma­jär­vel­lä pu­hui kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja He­le­na Pa­ka­ri­nen. Hä­nen pu­heen­sa voit lu­kea tääl­tä.

Seu­raa­vas­sa Ki­teen kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­sen puhe Ki­teen juh­las­ta:

Ar­voi­sat so­tiem­me ve­te­raa­nit, ar­voi­sa juh­la­vä­ki,

Roh­ke­nen aloit­taa tä­män 105. it­se­näi­syys­päi­vän pu­heen si­tee­raa­mal­la jal­ka­vä­en­ken­raa­li Adolf Ehrn­root­hin jo iko­ni­seen ase­maan nous­sut­ta vies­tiä. ”Suo­mi on hyvä maa. Se on pa­ras meil­le Suo­ma­lai­sil­le. Se on puo­lus­ta­mi­sen ar­voi­nen maa ja sen ai­noa puo­lus­ta­ja on Suo­men kan­sa”

Suo­mi on liit­ty­mäs­sä Na­toon ja Un­ka­ria ja Turk­kia lu­kuun ot­ta­mat­ta muut Na­ton maat ovat jo ra­ti­fi­oi­neet jä­se­nyy­tem­me. Muut­tu­nees­sa maa­il­man­ti­lan­tees­sa ha­lu­an kes­kit­tyä si­taa­tin al­kuo­saan.

Jal­ka­vä­en­ken­raa­lin to­te­a­mus on it­ses­sään yk­sin­ker­tai­nen ja sel­keä, mut­ta sen si­säl­töä on hyvä tar­kas­tel­la myös tu­le­vai­suus­nä­kö­kul­mas­ta.

Sun­nun­tain 4.12. uu­tis­vir­taa se­la­tes­sa­ni pää­o­sa uu­ti­sis­ta oli ne­ga­tii­vis­sä­vyt­tei­siä, osa huo­les­tut­ta­via ja osa erit­täin huo­les­tut­ta­via.

En­sim­mäi­se­nä tör­mään luon­to­ka­toon, luon­non köyh­ty­mis­tä ei ole saa­tu py­säy­tet­tyä. Köyh­ty­mi­nen vai­kut­taa pait­si yk­sit­täi­siin eläin- ja kas­vi­la­jei­hin, myös ih­mi­sen ter­vey­teen, ta­lou­teen, tur­val­li­suu­teen sekä mai­den huol­to­var­muu­teen ja ruo­ka­tur­vaan.

Luon­non tuot­ta­mat pal­ve­lut, ku­ten ma­kea vesi, puh­das il­ma ja kas­vien pö­ly­tys vaa­ran­tu­vat. Ti­lan­net­ta on ver­rat­tu 65 mil­joo­nan vuo­den ta­kai­seen tu­hoon, mis­sä mm. di­no­sau­ruk­set kuo­li­vat.

Rat­kai­su­jen löy­tä­mi­nen jät­ti­mäi­seen on­gel­maan ei ole kui­ten­kaan help­poa. Suo­mes­sa se on joh­ta­nut kas­vu­kes­kus­ten ja maa­seu­dun vä­li­sen jän­nit­teen voi­mis­tu­mi­seen. On ra­ken­tu­nut ris­ti­rii­to­ja oman toi­meen­tu­lon ja luon­non­suo­je­lun ta­voit­tei­den vä­lil­le. Väi­te­tään jopa, et­tä kau­pun­ki­lai­set ja maal­la asu­vat elä­vät eri to­del­li­suuk­sis­sa.

Ku­va­tun kal­tai­sis­sa ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa osa­puo­let voi­vat ko­kea vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien­sa ole­van vä­häi­siä ja vas­tak­kai­na­set­te­lun rin­ta­mia al­kaa ra­ken­tu­maan. Yh­tei­nen on­gel­ma ka­to­aa kes­kus­te­lui­den yti­mes­tä ja kor­vau­tuu peit­te­ly-yri­tyk­sil­lä ja syy­tök­sil­lä jo en­nen kuin vaih­to­eh­toi­sia rat­kai­su­eh­do­tuk­sia on kun­nol­la eh­dit­ty ra­ken­taa tai ana­ly­soi­da.

Pa­him­mil­laan ris­ti­rii­dat laa­je­ne­vat ja hel­pom­pien­kin asi­oi­den pää­tök­sen­te­ko es­tyy, mis­tä edel­leen seu­raa luo­tet­ta­vuu­den ja us­kot­ta­vuu­den ra­pau­tu­mi­nen yh­teis­ten asi­oi­den hoi­toon.

Jos pää­tök­sen­te­ko­ky­ky ja us­kot­ta­vuus ka­to­aa, niin pa­him­mil­laan se hei­ken­tää koko Suo­men ky­kyä huo­leh­tia omis­taan.

En on­nis­tu­nut löy­tä­mään päi­vän uu­tis­vir­ras­ta yh­ty­mä­koh­tia jal­ka­vä­en ken­raa­li Adolf Ehrn­roo­tin to­te­a­muk­seen. Luo­vun siis päi­vän ajan­koh­tais­ten maa­il­ma­lo­pun ske­naa­ri­oi­den tar­kas­te­luis­ta ja pää­tän vil­kais­ta mitä ar­voi­sa piis­pam­me Jari Jolk­ko­nen on vii­me ai­koi­na kir­joi­tel­lut. Löy­tyy­kö piis­pan kir­joi­tuk­sis­ta avai­mia po­si­tii­vi­sem­piin tu­le­vai­suus­nä­kö­kul­miin tai apu­ja ris­ti­rii­to­jen rat­kai­se­mi­seen.

Huo­mio kiin­nit­tyy Mar­tin päi­vän kirk­ko­juh­las­sa 13.11.2022 pi­det­tyyn pu­hee­seen, jos­sa piis­pa kä­sit­te­lee kii­tol­li­suu­den mer­ki­tys­tä ih­mi­sen hy­vin­voin­nil­le ja lu­te­ri­lais­ta re­for­maa­ti­o­ta kii­tol­li­suu­den kult­tuu­rin yl­lä­pi­tä­jä­nä.

Pu­heen si­säl­tö tar­jo­aa mie­len­kiin­toi­sen ase­tel­man poh­tia jal­ka­vä­en­ken­raa­li Ehrn­roo­tin ja lu­kui­sien mui­den so­ta­ve­te­raa­nien lau­sun­to­ja Suo­mes­ta ja Suo­men tu­le­vai­suu­des­ta.

Läh­tö­koh­ta on sii­nä­kin mie­les­sä hyvä, et­tä piis­pa Jolk­ko­nen no­jaa pu­heen­sa si­säl­lön psy­ko­lo­gi­an tut­ki­mu­sa­laan, jo­ten kir­joi­tuk­sel­la on tut­ki­muk­seen pe­rus­tu­vaa taus­taa.

Pu­hees­saan Jolk­ko­nen esit­tää, et­tä uu­sim­man psy­ko­lo­gi­sen tut­ki­muk­sen mu­kaan kii­tol­li­suu­del­la on häm­mäs­tyt­tä­vä vai­ku­tus ih­mi­sen ko­ko­nais­val­tai­seen hy­vin­voin­tiin, siis fyy­si­seen, psyyk­ki­seen ja so­si­aa­li­seen hy­vin­voin­tiin sekä mo­raa­li­seen ke­hi­tyk­seen.

Esit­tä­mis­tään tee­seis­tä Jolk­ko­nen joh­taa jat­ko­ky­sy­myk­sen, eli voi­si­ko kris­til­li­sen us­kon vas­taus ym­pä­ris­tök­rii­siin ol­la il­mas­to­ah­dis­tuk­sen si­jas­ta kii­tol­li­suus luo­ma­kun­nas­ta?

Pi­dän aja­tus­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti kan­na­tet­ta­va­na. En­nen ky­sy­myk­sen sy­väl­li­sem­pää kä­sit­te­lyä, re­fe­roin hiu­kan Jolk­ko­sen kii­tol­li­suus­mää­rit­te­lyä, eli mitä kii­tol­li­suus on.

Kii­tol­li­suus on asen­ne, mut­ta myös enem­män: sil­lä tar­koi­te­taan esi­mer­kik­si tun­net­ta, mie­li­a­laa, mo­raa­lis­ta hy­vet­tä, ta­paa, mo­tii­via ja per­soo­nal­li­suu­den piir­ret­tä. Laa­jim­min ym­mär­ret­ty­nä se on ko­ko­nai­nen elä­män­ta­pa.

Voim­me ol­la kii­tol­li­sia esi­mer­kik­si toi­sel­le ih­mi­sel­le, luon­nol­le, Ju­ma­lal­le ja niin edel­leen. Em­me kui­ten­kaan it­sel­le, sil­lä täl­löin on ta­pa­na pu­hua tyy­ty­väi­syy­des­tä.

Eh­kä rat­kai­se­vin­ta kii­tol­li­suu­den psy­ko­lo­gi­ses­sa mää­rit­te­lys­sä on sen kak­si tun­to­merk­kiä. Kii­tol­li­suus edel­lyt­tää sen tie­dos­ta­mis­ta, et­tä 1) olen saa­nut jo­ta­kin hy­vää ul­ko­puo­lel­ta­ni, siis jol­ta­kin toi­sel­ta tai toi­sil­ta ja et­tä 2) olen saa­nut jo­ta­kin hy­vää lah­jak­si, siis il­mai­sek­si.

Edel­li­sis­tä koh­dis­ta en­sim­mäi­nen – saan jo­tain hy­vää ul­ko­puo­lel­ta – edel­lyt­tää, et­tä tun­nis­tan mie­le­ni ul­ko­puo­li­ses­sa maa­il­mas­sa hy­viä toi­mi­joi­ta, joil­la on mi­nua koh­taan hyvä tah­to. Näen maa­il­man myön­tei­se­nä paik­ka­na, joka voi tar­jo­ta mi­nul­le jo­ta­kin hy­vää.

Täs­tä seu­raa kään­tei­ses­ti, et­tä ih­mi­sen, joka nä­kee maa­il­man ko­ros­te­tus­ti juo­nit­te­lu­jen ja sor­to­val­to­jen an­ke­a­na tais­te­lu­kent­tä­nä, on vai­kea ko­kea ai­toa kii­tol­li­suut­ta. Kii­tol­li­suu­del­le ja ilol­le ei tah­do löy­tyä si­jaa.

Kii­tol­li­suus joh­taa muu­tok­seen. Jos tun­nis­tam­me jon­kun hy­vän ja olem­me sii­tä ai­dos­ti kii­tol­li­sia, se syn­nyt­tää si­säi­sel­lä lo­gii­kal­la ha­lun an­taa vas­ta­lah­ja, ja­kaa hy­vää eteen­päin. Sik­si ai­to kii­tol­li­suus esi­mer­kik­si luon­non hy­vyy­des­tä ja kau­neu­des­ta ei voi joh­taa luon­non riis­tä­mi­seen, vaan sen suo­je­luun.

Pa­laan täs­sä vai­hees­sa alun luon­to­ah­dis­tuk­seen. Jolk­ko­sen mu­kaan ai­to kii­tol­li­suus ei sano ”tämä lam­pi on täyn­nä ka­laa ja niin­pä riis­to­ka­las­tan sen tyh­jäk­si”. Tätä sa­no­taan ah­neu­dek­si. Ai­to kii­tol­li­suus sa­noo ”tämä lam­pi on täyn­nä ka­laa, kii­tos sii­tä, ja niin­pä ha­lu­an pi­tää hy­vää huol­ta sii­tä, et­tä se on täyn­nä ka­laa myös jat­kos­sa, myös mi­nun jäl­kee­ni.”

Hel­poh­kol­ta kuu­los­ta­va oh­je­nuo­ra, jon­ka seu­raa­mis­ta voi­si ai­na­kin pi­tää vii­te­ke­hyk­se­nä luon­toon ja sen säi­lyt­tä­mi­seen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä poh­dit­ta­es­sa.

Mut­ta pa­la­taan vie­lä het­kek­si kii­tol­li­suu­den po­si­tii­vi­siin vai­ku­tuk­siin.

Kii­tol­li­suu­del­la on mo­nia hyö­ty­jä, emo­ti­o­naa­li­sia, fyy­si­siä, psyyk­ki­siä ja so­si­aa­li­sia. Tut­ki­mus­ten mu­kaan kii­tol­li­sil­la ih­mi­sil­lä on ti­las­tol­li­ses­ti vä­hem­män sai­rauk­sia. Heil­lä on myös pa­rem­pi re­si­liens­si ja he sel­vi­ä­vät sai­rauk­sis­ta no­pe­am­min. He suh­tau­tu­vat kes­ki­mää­räis­tä op­ti­mis­ti­sem­min tu­le­vai­suu­teen. Kii­tol­li­suus on si­ten yh­tey­des­sä toi­von asen­tee­seen: se vah­vis­taa on­nis­tu­mi­sen kier­teen syn­ty­mis­tä ih­mi­sen elä­mäs­sä.

Kii­tol­li­suus ei ole eris­tet­ty ko­ke­mus, vaan sii­hen liit­tyy mo­nia mui­ta myön­tei­siä tun­tei­ta: esi­mer­kik­si myö­tä­tun­toa, iloa, rak­kaut­ta, an­teek­si­an­ta­mus­ta, in­nos­tus­ta ja toi­voa. Se an­taa ener­gi­aa – kii­tol­li­nen sel­vi­ää kes­ki­mää­räis­tä pa­rem­min ar­ki­päi­vän stres­sis­tä.

Vas­taa­vas­ti se suo­je­lee kiel­tei­sil­tä ja ku­lut­ta­vil­ta tun­teil­ta, ku­ten kat­ke­ruu­del­ta, ka­teu­del­ta, vi­hal­ta ja ah­neu­del­ta. Ai­van eri­tyi­ses­ti kii­tol­li­suus suo­je­lee ma­sen­nuk­sel­ta. Ma­sen­nuk­ses­ta kär­si­vien yh­te­nä te­ra­pi­a­muo­to­na on alet­tu käyt­tää kii­tos­päi­vän­kir­jan pi­tä­mis­tä, jol­loin po­ti­las kir­jaa so­vi­tun ai­ka­jak­son ajan asi­oi­ta, jot­ka ovat hy­vin ja jois­ta hä­nel­lä on syy ol­la kii­tol­li­nen. Mo­nis­sa tut­ki­muk­sis­sa hoi­to­vas­te on osoi­tet­tu vah­vak­si.

Väis­tä­mät­tä lu­kies­sa­ni piis­pa Jolk­ko­sen an­si­o­kas­ta kir­joi­tus­ta kii­tol­li­suu­des­ta, tu­lee mie­leen so­tiem­me ve­te­raa­nit ja hei­dän lu­kui­sat lau­sun­ton­sa. Niis­tä nou­see lä­hes poik­keuk­set­ta esiin kii­tol­li­suus. Kii­tol­li­suus toi­sia ve­te­raa­ne­ja koh­taan, kii­tol­li­suus Suo­mea koh­taan, kii­tol­li­suus suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­taa koh­taan ja eri­tyi­ses­ti kii­tol­li­suus lä­him­mäi­siä koh­taan.

Vain har­voin, jos juu­ri kos­kaan he ko­ros­ta­vat sa­no­mi­sis­saan omaa te­ke­mis­tään tai san­ka­ri­te­ko­jaan. He ovat, tai useim­mat heis­tä oli­vat, op­pi­neet ole­maan kii­tol­li­sia saa­mas­taan avus­ta ja saa­mas­taan mah­dol­li­suu­des­ta teh­dä työ­tä ke­hit­ty­vän Suo­men eteen.

Ve­te­raa­nim­me ei­vät ol­leet tv-sar­jo­jen san­ka­rei­ta tai it­sek­käi­tä Mal­bo­ro-mie­hiä, jot­ka sel­vi­ä­vät ai­na omil­laan ja kul­ke­vat omia pol­ku­jaan. He ei­vät ol­leet ot­ta­jia, he oli­vat an­ta­jia ja näin mah­dol­lis­ti­vat sen, et­tä jo­kai­nen meis­tä voi ol­la tä­nään kii­tol­li­nen sii­tä lah­jas­ta – ”Suo­mi on hyvä maa”, jon­ka he ovat meil­le an­ta­neet.

Tä­nään it­se­näi­syys­päi­vä­nä kii­tol­li­si­na otam­me lah­jan vas­taan sa­mal­la muis­ta­en, et­tä tä­män lah­jan mu­ka­na tu­lee myös suu­ri vas­tuu. Vas­tuu sii­tä, et­tä Suo­men lam­met, jär­vet ja met­sät ovat Suo­mes­sa myös tu­le­vai­suu­des­sa ja, et­tä niis­sä riit­tää ka­laa vie­lä mei­dän jäl­keen­kin.

Hy­vää it­se­näi­syys­päi­vää!

Lisää aiheesta

Kysely