JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

6.12.2022 18.46
Uutiset

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Tohmajärvellä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen

It­se­näi­syys­päi­vä kun­ni­ak­si jul­kai­sem­me Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­sa pi­de­tyt juh­la­pu­heet ko­ko­nai­suu­des­saan verk­ko­si­vuil­lam­me.

Ki­teel­lä pu­hui kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­nen. Hä­nen pu­heen­sa voit lu­kea tääl­tä.

Seu­raa­vas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja He­le­na Pa­ka­ri­sen puhe Toh­ma­jär­ven juh­las­sa:

Hy­vät nai­set ja mie­het, ar­voi­sa juh­la­vä­ki

Hel­mi­kuun 24. päi­vä jää meil­le mo­nil­le muis­toi­hin su­rul­li­se­na ja ne­ga­tii­vi­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä täy­sin us­ko­mat­to­ma­na. Olim­me omal­la kul­ma­kun­nal­lam­me saa­neet elää vuo­si­kym­me­niä rau­has­sa. Kat­so­neet va­loi­sas­ti tu­le­vaan, ra­ken­ta­neet yh­teis­kun­taa avoi­muu­den ja luot­ta­muk­sen hen­ges­sä, teh­neet yh­teis­työ­tä eri suun­tiin.

Tuo­na päi­vä­nä moni asia muut­tui yh­del­lä is­kul­la. Ei toi­vot­ta­vas­ti py­sy­väs­ti, mut­ta to­del­la pit­käk­si ai­kaa. Luot­ta­muk­seen ja yh­teis­työ­hön naa­pu­ri­maan kans­sa is­ket­tiin syvä haa­va.

Tääl­lä itä­ra­jal­la Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan tun­tuu vie­lä voi­mak­kaam­min kuin län­ti­sem­mäs­sä Suo­mes­sa. Lop­pui­han kau­pan­käyn­ti, mat­kai­lu ja ih­mis­ten vä­li­nen ar­ki­päi­väi­nen vuo­ro­vai­ku­tus lä­hes ko­ko­naan.

Vii­me vii­kol­la tal­vi­so­dan al­ka­mi­ses­ta tuli ku­lu­neek­si 83 vuot­ta. Kes­kuu­des­sam­me elää vie­lä pal­jon ih­mi­siä, jot­ka muis­ta­vat nuo ajat hy­vin elä­vi­nä. Isien, poi­kien ja vel­jien läh­te­mi­sen rin­ta­mal­le. Lii­an mo­nien hei­dän siu­naa­mi­sen­sa myö­hem­min kirk­ko­maa­han. Jat­ku­van pe­lon, huo­len ja epä­var­muu­den ko­tiin jää­nei­den mie­lis­sä.

Sil­ti elä­mää oli jat­ket­ta­va. Hoi­det­ta­va ar­ki­set as­ka­reet: kyn­net­tä­vä pel­lot, lyp­set­tä­vä leh­mät, huo­leh­dit­ta­va jo­tain suu­hun­pan­ta­vaa isol­le lap­si­lau­mal­le.

Ja so­dan päät­ty­mi­sen, ras­kai­den tap­pi­oi­den ja suur­ten me­ne­tys­ten jäl­keen­kään ei aut­ta­nut it­ku ja mu­reh­ti­mi­nen. Oli jat­ket­ta­va elä­mää. Luo­ta­va elä­män edel­ly­tyk­siä niil­le, joil­ta sota vei pal­jon tai kai­ken: ko­din ja ko­ti­seu­dun, pel­lot ja met­sät, lä­hei­set ih­mi­set joko ko­ko­naan tai mie­lel­tään täy­sin muut­tu­nei­na ja kär­si­nei­nä. Mak­set­ta­va ras­kaat so­ta­ve­lat. Kor­jat­ta­va van­haa ja ra­ken­net­ta­va uut­ta.

Mi­ten pie­ni, köy­hä Suo­mi pys­tyi sen te­ke­mään? Mi­ten on­nis­tuim­me niin, et­tä olem­me nyt maa­il­man kan­sa­kun­tien jou­kos­sa mo­nil­la mit­ta­reil­la mi­tat­tu­na ai­van kär­ki­pai­koil­la? On­nel­li­sim­mik­si­kin mai­nit­tui­na.

Yk­si kes­kei­nen te­ki­jä oli yk­si­tuu­mai­suus. Koim­me tuol­loin, et­tä olim­me­pa läh­töi­sin mil­lai­sis­ta olois­ta ta­han­sa, meil­lä oli jo­tain niin ar­vo­kas­ta, et­tä yh­des­sä rin­ta­mas­sa läh­dim­me sitä so­ta­tan­te­reil­le puo­lus­ta­maan. Ja sa­mas­sa hen­ges­sä so­dan jäl­keen ra­ken­sim­me maam­me uu­del­leen me­nes­tyk­seen ja ku­kois­tuk­seen.

Pre­si­dent­ti Kyös­ti Kal­lio ra­ken­si jo en­nen so­tia yh­teis­kun­taan so­vin­nol­li­suut­ta ja ve­to­si yk­si­mie­li­syy­teen ja vas­tuun­tun­toon. Pre­si­dent­ti Paa­si­ki­vi puo­les­taan sa­noi: "Mi­ten ul­ko­nai­set olot ja maa­il­man ta­pauk­set koh­ta­loi­hin vai­kut­ta­vat­kaan, kan­san ja var­sin­kin pie­nen kan­san tu­le­vai­suus riip­puu vii­me kä­des­sä sen si­veel­li­ses­tä ja hen­ki­ses­tä voi­mas­ta, sen us­kol­li­suu­des­ta it­se­än­sä, omia ihan­tei­taan, omia kan­sal­li­sen elä­män­sä pe­ru­sar­vo­ja koh­taa. Il­man näi­tä hen­ki­siä voi­mia kan­sa ei voi py­syä pys­tys­sä.”

Myös mar­salk­ka Man­ner­heim ko­ros­ti yk­si­mie­li­syy­den ja yh­teis­vas­tuun mer­ki­tys­tä. Hän kir­joit­ti muis­tel­mis­saan: "Se ope­tus, min­kä en­nen kaik­kea tah­toi­sin pai­naa tu­le­van su­ku­pol­ven tie­toi­suu­teen, on tämä: eri­pu­rai­suus omis­sa ri­veis­sä is­kee tu­hoi­sam­min kuin vi­ha­mie­hen miek­ka ja si­säi­set rii­dat au­kai­se­vat ovat ul­koa tu­le­val­le tun­get­te­li­jal­le… Jos me py­sym­me us­kol­li­si­na it­sel­lem­me ja kai­kis­sa koh­ta­lon vai­heis­sa yk­si­mie­li­ses­ti ja järk­ky­mät­tä pi­däm­me kiin­ni niis­tä ar­vois­ta, jot­ka ovat ol­leet tä­hän päi­vään as­ti Suo­men va­pau­den pe­rus­tuk­se­na - isil­tä pe­ri­tys­tä us­kos­ta, isän­maan­rak­kau­des­ta, päät­tä­väi­ses­tä ja uh­ri­val­miis­ta puo­lus­tus­tah­dos­ta - niin Suo­men kan­sa voi lu­jas­ti kat­soa tu­le­vai­suu­teen."

Pre­si­dent­ti Kek­ko­nen to­te­si vir­kaa­nas­tu­jais­pu­hees­saan: "Sil­le lu­jal­le pe­rus­tal­le uut­ta us­kol­li­ses­ti ra­ken­ta­en, min­kä men­neet su­ku­pol­vet ovat pys­tyt­tä­neet, voim­me luo­da rak­kaas­ta isän­maas­tam­me meil­le kai­kil­le yh­tei­sen ko­din, jos­sa kau­kai­sem­man­kin kor­ven asu­kas tun­tee ole­van­sa täy­si­ar­voi­nen kan­sa­lai­nen ja tasa-ar­voi­nen tois­ten rin­nal­la. Tämä on saa­vu­tet­ta­vis­sa, kun toi­mi­am­me oh­jaa hor­ju­ma­ton isän­maan­rak­kaus ja oi­ke­a­mie­li­syys ja kun yh­teis­vas­tuun tun­to pi­tää mie­lem­me alt­tii­na nii­tä lä­him­mäi­si­äm­me koh­taan, jot­ka elä­vät var­jon puo­lel­la.”

Ar­voi­sa juh­la­vä­ki

Mikä on yh­teis­kun­tam­me tila tänä päi­vä­nä? Vie­lä­kö nuo vuo­si­kym­men­ten ta­kais­ten joh­ta­jiem­me nä­ke­myk­set ovat voi­mis­saan? Mil­lai­set ar­vot meil­lä val­lit­se­vat? Mitä it­se­näi­syys ja sen eteen teh­dyt uh­rauk­set meil­le mer­kit­se­vät?

It­se näen it­se­näi­syy­den en­nen kaik­kea va­pau­te­na ja mah­dol­li­suu­te­na. Meil­lä on oma kie­li ja kult­tuu­ri. Isiem­me ja äi­tiem­me ah­ke­ran työn tu­lok­se­na meil­lä on hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta, joka tar­jo­aa sa­man­lai­set mah­dol­li­suu­det kai­kil­le ko­ti­taus­tas­ta riip­pu­mat­ta. Jo­kai­sel­la on mah­dol­li­suus op­pia ja kou­lut­tau­tua lä­hes mak­sut­to­mas­ti kor­keim­piin op­pi­ar­voi­hin saak­ka. On tur­va­verk­ko, joka kan­nat­te­lee sil­loin, kun omat voi­ma­va­rat ei­vät rii­tä. On lupa yrit­tää ja epä­on­nis­tua ja aloit­taa uu­des­taan. On va­paus läh­teä maa­il­mal­le ja pa­la­ta ta­kai­sin.

Meil­lä on myös va­paus omaan mie­li­pi­tee­seem­me ja sen il­mai­se­mi­seen. Saam­me ko­koon­tua yh­teen ja tuo­da esiin nä­ke­myk­sem­me, vaik­ka se ei oli­si val­ta­vir­ran ja pää­tök­sen­te­ki­jöi­den mie­len mu­kai­nen.

Kun kat­som­me lä­hi­naa­pu­ris­sam­me kaik­kien näi­den meil­le it­ses­tään sel­vien va­pauk­sien yhä pa­hem­paa tu­kah­dut­ta­mis­ta, mei­dän pi­täi­si ol­la en­tis­tä yl­pe­äm­piä omas­ta it­se­näi­ses­tä isän­maas­tam­me ja sen tar­jo­a­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Mut­ta osaam­me­ko käyt­tää näi­tä va­pauk­sia ja mah­dol­li­suuk­sia oi­kein? Ar­vos­tam­me­ko sitä, miel­lä on vai pi­däm­me­kö asi­oi­ta it­ses­tään sel­vi­nä?

Eläm­me mo­nen­lais­ten mur­ros­ten ai­kaa. Myös yh­teis­kun­nal­li­set ar­vot muut­tu­vat hy­vin no­pe­as­ti. Se, mi­hin olem­me kas­va­neet ja tot­tu­neet vuo­si­kym­men­ten ajan, on­kin nyt van­ha­nai­kais­ta ja ikään kuin huo­nom­paa. Mur­ros nä­kyy esi­mer­kik­si kes­kus­te­lu­kult­tuu­ris­sa ja pää­tök­sen­te­os­sa.

On­ko vas­tuul­lis­ta mie­li­pi­teen il­mai­sua, jos so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa hyök­käät ni­met­tö­mä­nä tois­ta ih­mis­tä ja hä­nen nä­ke­myk­si­ään vas­taan? Sa­noi­sit­ko toi­sel­le ih­mi­sel­le kas­vo­tus­ten kaik­ki ne hen­ki­lö­koh­tai­suu­det, mitä ni­mi­mer­kin ta­kaa syy­dät hä­nen nis­kaan­sa ne­tin ih­meel­li­ses­sä maa­il­mas­sa? Kun hyök­käät pus­kis­ta ja syy­tät esi­mer­kik­si pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä pai­no­kel­vot­to­min sa­na­kään­tein, olet­ko it­se val­mis tuo­maan oman rat­kai­su­si ky­sei­seen asi­aan tai aset­tu­maan pää­tök­sen­te­ki­jäk­si?

Suo­ma­lai­sia ei ole to­tut­tu ke­hu­maan hy­vik­si kes­kus­te­li­joik­si. Mie­les­tä­ni kes­kus­te­lu­kult­tuu­rim­me on men­nyt pai­koi­tel­len en­tis­tä huo­nom­paan suun­taan. Kes­kus­te­luun kuu­luu nor­maa­lis­ti se, et­tä tuot esiin oman nä­ke­myk­se­si ja kuun­te­let toi­sen mie­li­pi­tei­tä. Pe­rus­te­let kan­ta­si, mut­ta ym­mär­rät myös tois­ta. Ja ar­vos­tat hä­nen oi­keut­taan ol­la eri miel­tä. Kes­kus­te­lu käy­dään vuo­ro­pu­he­lu­na, toi­nen tois­taan kuun­nel­len ja toi­sen nä­kö­kan­nois­ta myös op­pien.

Va­li­tet­ta­vas­ti nyt olem­me me­nos­sa toi­seen suun­taan. Isois­sa­kin ky­sy­myk­sis­sä meil­lä näyt­tää val­lit­se­van yh­den to­tuu­den pe­ri­aa­te. Val­ta­vir­ras­ta poik­ke­a­via mie­li­pi­tei­tä ei ha­lu­ta kuul­la tai ne lei­ma­taan vä­hem­pi­ar­voi­sik­si, ei to­si­a­si­oi­hin pe­rus­tu­vik­si. Erään lau­lun mu­kai­ses­ti ”El­let ole puo­lel­lam­me, olet mei­tä vas­taan.”

Su­vait­se­vai­suus on myön­tei­nen asia. Mut­ta jos su­vait­se­vai­suus tar­koit­taa sitä, et­tä mei­dän kaik­kien pi­täi­si ol­la sa­maa miel­tä jon­kun muun an­ta­man asi­a­lis­tan tai ar­vo­maa­il­man asi­ois­ta, ol­laan kau­ka­na su­vait­se­vai­suu­des­ta ja tois­tem­me ar­vos­ta­mi­ses­ta. Omat oi­keu­tem­me ovat tär­kei­tä – jopa pe­rus­tus­lail­la tur­vat­tu­ja - mut­ta sa­ma­nai­kai­ses­ti pi­täi­si pu­hua myös jo­kai­sen omas­ta vas­tuus­ta ja vel­vol­li­suuk­sis­ta. Ar­vaa oma ti­la­si, an­na ar­vo toi­sel­le­kin.

Su­vait­se­vai­suus ei kos­ke vain mei­tä ta­val­li­sia ih­mi­siä, vaan myös asi­an­tun­ti­joi­ta. Il­ta il­lan jäl­keen eteem­me mars­si­te­taan sa­mo­ja asi­an­tun­ti­joi­ta ker­to­maan, mitä mei­dän pi­täi­si tai mitä em­me sai­si teh­dä. Asi­oi­ta kat­so­taan usein var­sin ka­pea-alai­ses­ti, yk­si asia ker­ral­laan ko­ko­nai­suu­des­ta ir­rot­ta­en. Vaih­to­eh­to­ja ei tar­jo­ta. Syy-seu­raus­suh­tei­ta ei poh­di­ta. Tämä on kau­ka­na asi­an­tun­ti­juu­des­ta ja vie mie­les­tä­ni myös tut­ki­joi­den ar­vos­tus­ta alas­päin. Myös tie­do­tus­vä­li­neil­lä oli­si pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka sii­nä, toi­mi­vat­ko ne mo­ni­ar­voi­ses­ti vai ai­no­as­taan tie­tyn nä­ke­myk­sen vah­vis­ta­via mie­li­pi­tei­tä esiin tuo­den.

Yh­den to­tuu­den il­ma­pii­ri liit­tyy eri­tyi­ses­ti ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­ky­sy­myk­siin, mut­ta myös mo­niin mui­hin tee­moi­hin. Ruo­ka­lau­ta­sen si­säl­töä tui­jo­te­taan ja syyl­lis­te­tään ih­mis­ten va­lin­to­ja. Suo­ma­lai­nen vas­tuul­li­nen met­sän hoi­to, jota teh­dään pit­kä­jän­tei­ses­ti su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le, on­kin nyt ai­van vää­rän­lais­ta. Omal­la au­tol­la töi­hin aja­mi­nen on li­ki­main ri­kos – vaik­ka jul­kis­ta lii­ken­net­tä ei oli­si edes tar­jol­la. Kui­vien kla­pien oi­ke­aop­pi­nen polt­ta­mi­nen­kin on lä­hes syn­tiä, vaik­ka säh­kön hin­nat hui­te­le­vat pil­vis­sä.

Kau­pun­kien jat­ku­vaa kas­vua pi­de­tään ta­voi­tel­ta­va­na ja lä­hes luon­non­la­ki­na. Maa­seu­dun asuk­kaat ja esi­mer­kik­si ko­ti­mai­sen ruu­an tuo­tan­nos­ta vas­taa­vat vil­je­li­jät lei­ma­taan kau­pun­ki­lais­ten elä­teik­si ja val­ta­vien tu­kien va­ras­sa elä­vik­si. Vain har­va ky­see­na­lais­taa uu­det mil­jar­dien ar­voi­set ra­ta­hank­keet, joil­la saa­vu­tet­tai­siin muu­ta­man mi­nuu­tin sääs­tö mat­ka-ajas­sa. Sa­maan ai­kaan jo­ka­päi­väi­ses­sä käy­tös­sä ole­vat maan­tiem­me saa­vat rau­has­sa rap­peu­tua. Lis­taa näis­tä tie­toi­ses­ti teh­dyis­tä vas­tak­kai­na­set­te­luis­ta voi­si jat­kaa pit­käl­le­kin.

Kes­tä­vä ke­hi­tys nos­te­taan kes­kus­te­lus­sa pää­tös­ten pe­rus­te­luk­si. Va­li­tet­ta­vas­ti sii­nä­kin nä­kö­kul­mak­si va­li­taan lii­an usein vain ym­pä­ris­töl­li­nen kes­tä­vyys. Unoh­de­taan, et­tä sa­maan ai­kaan asi­oi­ta tu­lee kat­soa myös ta­lou­del­li­sen sekä so­si­aa­li­sen ja kult­tuu­ri­sen kes­tä­vyy­den kan­nal­ta. Oi­keu­den­mu­kai­suus ja ta­lou­del­li­nen jär­ke­vyys ovat yh­tä tär­kei­tä nä­kö­kul­mia, jot­ta pää­tök­set oli­si­vat hy­väk­syt­tä­viä.

Mil­lai­se­na kan­sam­me ja yh­teis­kun­tam­me säi­lyy voi­mak­kaas­ti muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa, epä­var­muu­den kas­va­es­sa niin ko­ti­maas­sa kuin koko Eu­roo­pas­sa? Näi­nä vai­kei­na ai­koi­na tar­vit­tai­siin vas­tuun­tun­toa, toi­nen tois­tem­me ym­mär­tä­mis­tä ja ar­vos­ta­mis­ta, ei syyl­lis­tä­mis­tä tai lei­ma­kir­vei­den heit­tä­mis­tä. Vas­tak­kai­na­set­te­lun ruok­ki­mi­nen syö sitä luot­ta­mus­pää­o­maa ja yk­si­tuu­mai­suut­ta, mitä maam­me tar­vit­si­si. Täs­sä meil­lä on yh­tei­ses­ti opit­ta­vaa vai­kei­den ai­ko­jen vas­tuun­kan­ta­jil­ta.

Hy­vät nai­set ja mie­het

Vaik­ka maa­lai­lin edel­lä ai­ka huo­les­tu­nei­ta nä­ky­miä maam­me ny­kyi­ses­tä elä­män­me­nos­ta, en suin­kaan ole vai­pu­nut epä­toi­voon tai näe asi­oi­na vain kiel­tei­si­nä. Meil­lä on pal­jon myön­tei­siä il­mi­öi­tä, joi­den toi­voi­si nou­se­va­na esiin en­tis­tä vah­vem­pi­na.

Nos­tan esiin vah­van maan­puo­lus­tus­tah­don. Meil­lä on ylei­seen ase­vel­vol­li­suu­teen pe­rus­tu­va puo­lus­tus­jär­jes­tel­mä. Se on on­nek­sem­me pi­det­ty kun­nos­sa myös men­nei­nä vuo­si­na, jol­loin mo­net maat ajoi­vat alas omia puo­lus­tus­voi­mi­aan. Nyt muut­tu­neis­sa tur­val­li­suus­po­liit­ti­sis­sa olois­sa olem­me pys­ty­neet vah­vis­ta­maan puo­lus­tus­tam­me ja ha­ke­maan uu­sia liit­to­lai­sia vah­van yk­si­mie­li­syy­den val­li­tes­sa.

Ih­mis­ten mie­li­pi­tei­tä maan­puo­lus­tuk­ses­ta ja tur­val­li­suu­des­ta on jo vuo­si­kym­me­niä tut­kit­tu sa­man ky­sy­mys­pat­te­ris­ton avul­la. Olen it­se­kin saa­nut ol­la muu­ta­man vuo­den pe­reh­ty­mäs­sä tuo­hon tut­ki­muk­seen ja sen tu­lok­siin.

Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to on Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan myö­tä nous­sut en­nä­tys­lu­ke­miin. Ky­sy­myk­seen ”Jos Suo­meen hyö­kä­tään, oli­si­ko suo­ma­lais­ten puo­lus­tau­dut­ta­va aseel­li­ses­ti kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, vaik­ka tu­los näyt­täi­si epä­var­mal­ta?”, lä­hes 90 % vas­taa myön­tei­ses­ti. Myös hen­ki­lö­koh­tai­nen maan­puo­lus­tus­tah­to on kor­ke­al­la: yli 80 % on val­mis osal­lis­tu­maan maan­puo­lus­tuk­sen eri teh­tä­viin omien ky­ky­jen­sä ja tai­to­jen­sa mu­kai­ses­ti. Voim­me ol­la tur­val­li­sin mie­lin, hy­vin va­rus­tau­tu­nei­na ja valp­pai­na.

Sekä ylei­nen et­tä hen­ki­lö­koh­tai­nen maan­puo­lus­tus­tah­to ovat Suo­mes­sa kor­kei­ta maa­il­man­laa­jui­ses­ti­kin ver­tail­tui­na. Meil­lä on hyvä mai­ne. Isom­pien­kin mai­den puo­lus­tus­po­li­tii­kas­ta vas­taa­vat ta­hot käy­vät ha­ke­mas­ta meil­tä op­pia kou­lu­tuk­sen ja mo­ti­vaa­ti­on ky­sy­myk­sis­sä.

Sa­man yh­teis­hen­gen ja yh­tei­sen hy­vän tah­to­mi­sen toi­voi­si nä­ky­vän myös muu­al­la yh­teis­kun­nas­sa. Tiu­kan pai­kan tul­len meis­tä löy­tyy tais­te­lu­tah­toa, sitä kuu­lua si­sua. Mut­ta löy­tyy­kö sitä myös ar­jes­sa, il­man jo­tain suur­ta ul­kois­ta uh­kaa?

Suo­mes­sa on val­ta­vas­ti on­nis­tu­mi­sen ta­ri­noi­ta. Sa­maan ai­kaan meil­lä on kui­ten­kin kas­va­va jouk­ko ih­mi­siä, jot­ka ovat vaa­ras­sa syr­jäy­tyä ko­ko­naan. Pe­rin­teis­ten sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­sai­rauk­sien rin­nal­la mie­len­ter­vey­den on­gel­mat ovat yhä suu­rem­pi sai­raus­lo­mien ja en­ne­nai­kais­ten elä­köi­ty­mis­ten syy.

Pär­jää­mi­ses­tä niin kou­lu- kuin työ­e­lä­mäs­sä, elä­mäs­sä yli­pää­tään on tul­lut yhä ko­vem­paa. Eri ka­na­vis­sa ja­e­taan ta­ri­noi­ta me­nes­tyk­ses­tä ja on­nis­tu­mi­ses­ta, vä­hem­män vai­keuk­sis­ta tai vas­toin­käy­mi­sis­tä. Mo­net ver­taa­vat omaa elä­mään­sä näi­hin jul­ki­suu­den kiil­to­ku­va­mai­siin ta­ri­noi­hin – pet­ty­vät, tur­hau­tu­vat, syr­jäy­ty­vät ja ma­sen­tu­vat.

Kuun­te­lin vas­tai­kään tuo­reen yli­op­pi­laan ta­ri­naa lu­ki­o­vuo­sis­ta ko­ro­nan ja so­dan ai­kai­ses­sa pon­nis­te­lus­sa, il­man pe­rin­teis­tä luok­ka­yh­tei­sön ja kou­lun tu­kea. Mo­nes­ti hä­nes­tä tu­le­vai­suus näyt­ti toi­vot­to­mal­ta, mah­dot­to­mal­ta sel­viy­tyä yk­sin. Mut­ta on­nek­si löy­tyi nii­tä lä­hei­siä – hä­nen koh­dal­laan kou­lun vah­ti­mes­ta­ri ja op­pi­laa­noh­jaa­ja – jot­ka jak­soi­vat kan­nus­taa, vah­vis­taa us­koa ja lait­taa asi­oi­ta oi­kei­siin mit­ta­suh­tei­siin, ky­syä, mi­ten si­nul­la me­nee. Ja niin tämä maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen, yk­si­huol­ta­ja­äi­din nuo­ri jak­soi pon­nis­tel­la eteen­päin ja sai mer­kik­si pai­naa val­ko­la­kin pää­hän­sä - mo­nien sa­man vai­keuk­sien po­lun kul­ke­nei­den kans­sa.

Sa­man­lais­ta toi­sis­ta vä­lit­tä­mis­tä ja hei­dän jak­sa­mi­ses­taan huo­leh­ti­mis­ta sekä eteen­päin kan­nus­ta­mis­ta me tar­vit­sem­me laa­jem­min­kin. Lä­hel­läm­me on ih­mi­siä, joil­la on mo­nen­lai­sia vai­keuk­sia, yk­si­näi­syyt­tä, huo­no-osai­suut­ta. Ava­taan sil­mät ja tul­laan toi­si­am­me puo­li­tie­hen vas­taan. Ky­sy­tään kuu­lu­mi­sia ja kuun­nel­laan vas­tauk­sia. Mo­nes­ti jo hyvä sana, hymy tai ys­tä­väl­li­nen kat­se saa ai­kaan mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä.

On­nek­si tääl­lä Toh­ma­jär­vel­lä on edel­leen vah­va yh­tei­söl­li­syy­den ja yh­des­sä te­ke­mi­sen il­ma­pii­ri. Meil­lä on pal­jon yh­dis­tyk­siä, jot­ka te­ke­vät pyy­tee­tön­tä työ­tä tois­ten hy­väk­si. Hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien aut­ta­mi­nen on luon­tais­ta. Sii­tä ei tar­vit­se teh­dä nu­me­roa. Tun­nen val­tai­san jou­kon ih­mi­siä, jot­ka esi­mer­kik­si ovat yh­tä lail­la ku­to­neet suk­kia uk­rai­na­lais­so­ti­lail­le kuin va­rus­ta­neet jou­lu­pa­ket­te­ja vä­hä­va­rai­sil­le lap­si­per­heil­le. Puh­taas­ta aut­ta­mi­sen ha­lus­ta.

Omas­ta si­sim­mäs­tä läh­te­vää hy­vän te­ke­mis­tä ja aut­ta­mis­ha­lua tar­vit­sem­me pian myös uu­sien asuk­kai­dem­me koh­dal­la. Toh­ma­jär­vel­le on jou­lu­kuus­sa tu­los­sa li­sää Uk­rai­nan pa­ko­lai­sia. Ote­taan hei­dät vas­taan ys­tä­väl­li­ses­ti, ky­sy­myk­siin vas­ta­ten ja tu­kea tar­jo­ten. Ar­ki­päi­vän asi­ois­sa voim­me kaik­ki ol­la apu­na. Se on pa­ras­ta ko­tou­tu­mis­ta. Myös heil­le, jot­ka tu­le­vat so­dan ja­lois­ta to­del­la vai­keis­ta olois­ta. Muis­te­taan sa­mal­la oman maam­me his­to­ri­aa ja sa­mas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ai­ka­naan ol­lei­ta. Se on kun­ni­oi­tus­ta hei­dän työ­tään ja uh­rauk­si­aan koh­taan.

It­se­näi­nen Suo­mi on an­ta­nut meil­le kai­kil­le pal­jon. Tar­jo­taan yh­teis­tä hy­vää myös nyt apua tar­vit­se­vil­le, niin ko­ti­maas­sa kuin so­das­ta kär­si­vil­le. Pi­de­tään huol­ta toi­nen toi­sis­tam­me. Vä­li­te­tään ja ra­ken­ne­taan yk­si­tuu­mai­suut­ta ja yh­te­näi­syyt­tä. Ar­vos­te­taan eri­lai­suut­ta. Sii­tä saam­me elä­määm­me rik­kaut­ta ja mo­ni­puo­li­suut­ta.

Pää­tän pu­hee­ni kat­kel­maan Ei­no Lei­non ru­nos­ta ”Hy­myi­le­vä Apol­lo”

Ei paha ole ken­kään ih­mi­nen,

vaan toi­nen on hei­kom­pi tois­ta.

Pal­jon hy­vää on rin­nas­sa jo­kai­sen,

vaikk' ei ai­na esil­le lois­ta.

Kas, hymy jo puo­li on hy­vet­tä

ja it­keä ei voi il­keä;

miss' ih­mi­set tun­te­vat tun­te­hin,

siel­lä lä­hell' on Ju­ma­la­kin.

Oi, an­ta­os, Her­ra sa au­rin­gon,

mul­le ar­mo­si kul­tai­set kie­let,

niin soit­tai­sin lau­lua so­vin­non,

ett' yh­te­hen sais eri mie­let.

Ei tuo­mit­se se, joka ym­mär­tää.

Mut lau­lu­kin syö­miä se­lit­tää

ja ih­mi­set tois­tan­sa lä­hem­mä vie.

Sen kaut­ta käy Ju­ma­lan tie.

Oi, on­nel­li­nen, joka he­rät­tää

nii­tä voi­mia hy­viä voi­si!

Oi, ih­mi­set tois­tan­ne ym­mär­tä­kää,

niin et­te niin ko­vat oi­si!

Miks em­me me kaik­ki yh­tyä vois?

Ja yk­si jos mur­tuis, muut tu­ke­na ois.

Oi, ih­mi­set tois­tan­ne su­vait­kaa!

Niin suu­ri, suu­ri on maa.

Toi­vo­tan teil­le jo­kai­sel­le mitä par­hain­ta it­se­näi­syys­päi­vää!

Lisää aiheesta

Kysely