JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.12.2018 14.16
Mielipiteet

Teh­des­sä­ni jut­tua Ki­teen te­ol­lis­tu­mi­sen al­ku­vuo­sis­ta pe­reh­dyin, jos­kin pin­ta­puo­li­ses­ti, 1970-lu­vun aja­tus­maa­il­maan. Kä­vin muun mu­as­sa läpi leh­tem­me koko vuo­si­ker­ran vuo­del­ta -71 ja mo­net ir­ral­li­set asi­at muo­tou­tui­vat pääs­sä­ni uu­den­lai­sek­si ko­ko­nai­suu­dek­si, jo­hon tie­ten­kin se­koit­tui­vat omat muis­to­ni vuo­si­kym­me­nel­tä.

70-lu­vul­la Suo­mi-te­le­vi­sio siir­tyi vä­ri­ai­kaan. Vaa­te­muo­tiin ja muo­toi­luun kirk­kaat vä­rit il­maan­tui­vat jo edel­li­sel­lä vuo­si­kym­me­nel­lä. Säh­köt oli jo saa­tu lä­hes jo­kai­seen tu­paan ja tan­go­a­kin oli la­voil­la tans­sit­tu jo pit­kään. Hal­li­tus oli suo­ras­taan tu­ke­nut muut­toa työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­vään Ruot­siin. Pa­ri­sa­taa­tu­hat­ta suo­ma­lais­ta vas­ta­si­kin tuo­hon lä­he­tys­käs­kyyn ja käs­ky­paik­ka Hel­sin­gis­sä saat­toi huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta, kun ei sen­tään työt­tö­mien työ­lei­rei­hin tar­vin­nut tur­vau­tua.

En­sim­mäi­set harp­pauk­set maa­ta­lon por­tail­ta teh­taan­por­til­le oli jo teh­ty. He­vo­set vaih­tui­vat trak­to­reik­si, mo­pot La­doik­si ja Dat­su­neik­si. Kei­häs­mat­ka­lai­sia al­koi ol­la joka pi­tä­jäs­sä, kan­sa mat­kus­te­li yhä enem­män. Ja, mikä pa­ras­ta, kou­lua oli enää vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa. Ei kos­kaan enää lau­an­tain klas­sis­ta ”lau­lu, las­ken­to, us­kon­to, lu­ke­mi­nen”.

Kan­sa al­koi 70-lu­vun alus­sa ol­la jo mel­koi­sen tie­dos­ta­vaa ja tie­tä­väis­tä. Kou­lu­lai­tos oli suo­riu­tu­nut teh­tä­väs­tään eri­no­mai­ses­ti. Ke­vääl­lä lail­la muut­to­lin­tu­jen tu­li­vat myös la­kot. Pu­hok­sen le­vy­teh­taan val­mis­tu­mi­nen­kin myö­häs­tyi Me­tal­lin pa­ri­viik­koi­sen la­kon vuok­si. En ih­met­te­le lak­ko­jen mo­tii­ve­ja. Ih­met­te­len sitä, mi­ten ta­val­li­sil­ta ja ar­ki­päi­väi­sil­tä la­kot ja tai­vai­ta hi­po­va inf­laa­tio sil­loin tun­tui­vat.

Koko Kes­ki-Kar­ja­las­sa al­koi pien­ten kou­lu­jen pu­do­tus­pe­li: Pur­to­vaa­ra, Hon­ka­sil­ta, Suor­lah­ti... Toi­sin kuin pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa, ylem­mäl­lä as­teel­la meni hy­vin. Meil­lä oli kak­si ku­kois­ta­vaa lu­ki­o­ta ja am­mat­ti­o­pe­tus vain vah­vis­tui te­ol­li­suu­den myö­tä­aal­lo­kos­sa.

Mi­nul­le on ker­rot­tu, et­tä Toh­ma­jär­vel­lä te­ol­li­suus kom­pas­tui kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa toi­mi­vien isän­tä­mies­ten vas­ten­tah­toi­suu­teen: ”Vie­vät työ­voi­man maa­ta­lou­des­ta”. Oli, mi­ten oli, te­ol­lis­tu­mi­nen ja siir­ty­mi­nen pal­ve­lu­yh­teis­kun­taan jat­kui­vat Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nis­sa, jos­kin eri­pi­tui­sin harp­pauk­sin. Kes­ki­suu­rel­le te­ol­li­suu­del­le kaa­voi­tet­tiin omia alu­ei­taan ja ve­det­tiin inf­raa.

Ter­veys­kes­kuk­sia al­koi nous­ta, ja mo­nen mie­les­tä 70-lu­vun lop­pu­vuo­si­na ja seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen alus­sa jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to saa­vut­ti his­to­ri­al­li­sen huip­pun­sa, lää­kä­rei­tä ja hoi­ta­jia riit­ti.

Vuo­si­kym­men oli myös hy­vin ava­ra­kat­sei­nen ja aat­teil­taan li­be­raa­li, jos­kin yh­tä ai­kaa tsaa­ri­nai­kai­sen nöy­ris­te­le­vä. Sek­siä ei ka­vah­det­tu, ra­vin­to­la­e­lä­mä oli vil­liä ja Neu­vos­to­liit­toa piti muis­taa ku­mar­taa. Bi­la­te­raa­li­kaup­pa­han lop­pui vas­ta, kun koko Neu­vos­to­liit­to lop­pui.

Nai­set al­koi­vat saa­da ään­tään kuu­lu­viin niin pää­tök­sen­te­os­sa kuin ar­jes­sa­kin. Nais­val­tais­ten alo­jen pal­kat laa­ha­si­vat kui­ten­kin pe­räs­sä pal­jon pa­hem­min kuin ny­kyi­sin. Jos nai­sen mark­ka oli 70 pen­niä, niin hyvä.

Omas­sa mie­les­sä­ni 70-luku on vie­lä­kin hen­ki­sen va­pau­den vuo­si­kym­men. Olim­me sil­loin vie­lä maa­jus­se­ja, duu­na­rei­ta ja her­ro­ja. Kun yh­teis­kun­ta kes­ki­luok­kais­tuu, sen ar­vot al­ka­vat käy­dä yhä ah­das­mie­li­sem­mik­si ja va­ro­vai­sem­mik­si. Näin­hän kävi 1900-lu­vun alun vau­raas­sa Wie­nis­sä, jos­ta sit­ten pomp­pa­si­kin tie­toi­suu­teen neu­roo­tik­ko­jen pe­las­ta­va en­ke­li Sig­mund Freud.

Aladár Ba­yer

ala­dar.ba­yer@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely