JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.6.2024 12.51
Mielipiteet

MIELIPIDE: Vastine OP:n palveluita koskeneeseen mielipi­de­kir­joi­tukseen

Kii­tän Mark­ku Pir­hos­ta pai­kal­lis­leh­ti Koti-Kar­ja­las­sa 12.6. an­ta­mas­taan ra­ken­ta­vas­ta pa­laut­tees­ta pank­kim­me pal­ve­luun liit­ty­en. (Kir­joi­tus Koti-kar­ja­la 12.6.2024) Asi­oin­ti­päi­vä­nän­ne (20.5.) OP kär­si val­ta­kun­nal­li­ses­ti tie­to­lii­ken­ne­häi­ri­ös­tä, joka saa­tiin kor­jat­tua 1,5 tun­tia kas­sa­pal­ve­lui­den avaa­mi­sen jäl­keen. Ky­sei­set häi­ri­öt ovat on­nek­si har­vi­nai­sia, ja ke­hi­täm­me jär­jes­tel­mi­äm­me jat­ku­vas­ti vas­taa­maan ny­ky­päi­vän vaa­ti­muk­sia. On sat­tu­maa, et­tä tou­ko­kuus­sa olem­me kär­si­neet Ki­teel­lä tie­to­tek­ni­sis­tä haas­teis­ta kah­te­na pe­räk­käi­se­nä viik­ko­na.

Saam­me pal­jon pa­lau­tet­ta asi­ak­kail­tam­me ja olem­me sii­tä hy­vin kii­tol­li­sia. Mit­taus­ten mu­kaan asi­a­kas­tyy­ty­väi­syy­tem­me on ko­ko­nai­suu­des­saan eri­no­mai­sel­la ta­sol­la. Osa pa­laut­teis­ta koh­dis­tuu kas­sa­pal­ve­lui­hin ja nii­den au­ki­o­lo­ai­koi­hin. Kes­ki-Kar­ja­las­sa tar­jo­am­me kas­sa­pal­ve­lui­ta Ki­teen kont­to­ril­la maa­nan­tai­sin sekä Rääk­ky­län kont­to­ril­la tiis­tai­sin klo 10:00–12.00. Kas­sa­pal­ve­lui­den käyt­tä­jä­mää­rä on vii­meis­ten vuo­sien ai­ka­na ol­lut voi­mak­kaas­ti vä­he­ne­vä ja pal­ve­lu­jen tar­jon­taa on so­peu­tet­tu tar­peen mu­kaan. Sa­ma­nai­kai­ses­ti asi­an­tun­ti­ja- ja neu­von­ta­pal­ve­lui­den ky­syn­tä ja tar­ve on kas­va­nut niin kont­to­ri-, pu­he­lin- kuin verk­ko­ka­na­vas­sa­kin. Ver­tai­lun vuok­si, Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­pan­kin kont­to­reis­sa on noin 100 kas­sa­pal­ve­lui­den ak­tii­vis­ta käyt­tä­jää. Pel­käs­tään tou­ko­kuus­sa 2024 pal­ve­lim­me ajan­va­rauk­sel­la yli 1600 asi­a­kas­ta kai­kil­la kont­to­reil­lam­me ja vas­ta­sim­me noin 1900 saa­pu­nee­seen pu­he­luun.

On tot­ta, et­tä pan­kis­sam­me on ajoit­tain ruuh­kai­sia päi­viä. Nämä ajoit­tu­vat useim­mi­ten eläk­keen­mak­su­päi­viin sekä ar­ki­py­hien jäl­kei­siin pank­ki­päi­viin. Kas­sa­pal­ve­luis­sa hoi­de­taan il­man ajan­va­raus­ta no­pe­at asi­at, ku­ten ra­han nos­to, tal­let­ta­mi­nen ja suo­ra­mak­su­toi­mek­si­an­to­jen te­ke­mi­nen. Muis­sa asi­ois­sa pal­ve­lem­me ajan­va­rauk­sel­la. Mo­net ar­ki­set pank­ki­a­si­at pys­ty­tään ny­kyi­sin hoi­ta­maan myös pu­he­li­mit­se. Oman pan­kin hen­ki­lös­tön ta­voit­taa tar­vit­ta­es­sa suo­ras­ta pal­ve­lu­nu­me­ros­tam­me 010 256 4400, ja sa­mas­ta nu­me­ros­ta voi myös va­ra­ta ajan muu­ta asi­oin­tia var­ten. Kun­ni­oi­tam­me asi­ak­kai­dem­me va­paut­ta va­li­ta ta­van hoi­taa pank­ki­a­si­oi­taan. Myös ne asi­ak­kaat, jot­ka ei­vät käy­tä verk­ko­pank­kia, ovat meil­le tär­kei­tä.

Häi­ri­ö­ti­lan­teis­sa ja kont­to­rim­me ol­les­sa sul­jet­tu­na on hyvä huo­mi­oi­da, et­tä kä­tei­sen ra­han nos­ta­mi­seen ja las­ku­jen mak­suun on lu­kui­sia eri vaih­to­eh­to­ja. OP:n kor­teil­la voi esi­mer­kik­si nos­taa ra­haa pank­ki­au­to­maat­tien li­säk­si K-ryh­män ruo­ka­kaup­po­jen, Tok­man­nien, R-ki­os­kien ja Nes­te-pal­ve­lu­a­se­mien kas­soil­ta. Hen­ki­lös­töm­me opas­taa mie­lel­lään pal­ve­lui­den käy­tös­sä kont­to­reis­sam­me, pu­he­li­mit­se ja ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä.

Ys­tä­väl­li­sin ter­vei­sin,

HEL­JÄ PULK­KI

Pan­kin­joh­ta­ja

OP Poh­jois-Kar­ja­la

Lisää aiheesta

Kysely