JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.6.2024 11.55
Mielipiteet

MIELIPIDE: Sappi kiehahti ja verenpaine nousi

Kes­ki-Kar­ja­lan pank­ki­pal­ve­lut eri­to­ten kas­sa­pal­ve­lut ovat ny­ky­ään sur­ke­as­ti "ku­ral­la". Toh­ma­jär­vel­lä ei ole pank­ki­kont­to­ria lain­kaan. Rääk­ky­läs­sä ja Ke­sä­lah­del­la tie­tääk­se­ni ei ole kas­sa­pal­ve­lu­ja. Ki­teen OP pal­ve­lee 4 kun­nan pank­ki­toi­min­taa. Ki­teen OP:ssa on kas­sa­pal­ve­lun ai­ka vain maa­nan­tai­na klo 10.00-12.00.

OP:ssa ker­ro­taan, et­tä Kes­ki-Kar­ja­la ke­hit­tää pank­ki­pal­ve­lu­ja di­gi­ai­kaan. Tar­vet­ta ei kuu­lem­ma ole kas­sa­pal­ve­lu­jen laa­jem­paan toi­min­taan, kun ei ole asi­ak­kai­ta. Höpö, höpö ja höpö nyt syö­te­tään ikäih­mi­sil­le pa­jun­kuor­ta. Asi­oin it­se pank­ki­a­si­oil­la 20.5.2024 klo 10.00-12.00 joka on kas­sa­pal­ve­lu­jen ai­ka. Ul­ko­na odot­ti noin 20-25 ikäih­mis­tä pan­kin au­ke­a­mis­ta. Kun pan­kin piti avau­tua tu­li­kin oves­ta nuo­ri her­ra vir­kai­li­ja. Hän sa­noi et­tä on ta­pah­tu­nut ky­ber­hyök­käys pan­kin tie­to­jär­jes­tel­miin, ei­kä ky­sei­se­nä päi­vä­nä 20.5. maa­nan­tai­na ole pal­ve­lu­ja lain­kaan. Ovet sul­jet­tiin ei­kä ol­lut pää­syä pan­kin ti­loi­hin.

Jouk­ko ikäih­mi­siä ul­ko­na poh­dis­ke­li et­tä tää on sitä ny­kyis­tä di­gi­ai­kaa. On­nek­si oli hyvä sää sii­nä hi­koil­tiin ja hei­tet­tiin rank­kaa huu­mo­ria. Vir­kai­li­ja ul­ko­na ke­hot­ti, et­tä heil­lä joil­la on pank­ki­kort­ti re­pi­mään "tuoh­ta" au­to­maa­tis­ta. Iä­käs mies sai au­to­maa­tis­ta 120 eu­roa 10 eu­ron se­te­lei­nä ja ma­nai­li sitä sun tätä. Vir­kai­li­ja ke­hot­ti tur­vau­tu­maan su­ku­lais­ten apuun kun ra­han nos­to ei on­nis­tu.

Us­kon ole­van vie­lä pal­jon ikäih­mi­siä joil­la ei pank­ki­kort­tia ole. On­han se han­ka­la men­nä ruo­ka­kaup­paan jos ra­ha­pus­sis­sa on vain sor­men­jäl­jet ja ra­han haju mi­kä­li lom­pak­ko on tyh­jä. Mut­ta laih­du­tus­kuu­ri te­kee hy­vää ku­tis­tuu tuo vyö­tä­rön seu­tu. Vet­tä on ko­deis­sam­me ja sitä sen­tään riit­tää. It­se me­nin vii­kon pääs­tä 27.5. maa­nan­tai­na klo 10.00-12-00 kas­sa­pal­ve­lu­ai­kaan. Tar­koi­tuk­se­na­ni nos­taa kä­teis­tä ja ul­ko­na odot­ti taas suu­rem­pi jouk­ko ikäih­mi­siä noin 20-30 hen­keä. Naa­pu­rin rou­va 92v. poi­kan­sa kans­sa odot­te­li kau­em­pa­na pää­syä myös pank­ki­a­si­oil­le. Kel­lon tul­les­sa 10.00 pan­kin ovet avau­tui­vat. Nuo­ri vir­kai­li­ja tuli ulos ja sa­noi tie­to­ko­neen ol­leen ju­mis­sa ei­kä tä­nään ole kas­sa­pal­ve­lua kä­teis­tä ei saa. Jouk­ko ih­mi­siä ryn­tä­si sil­ti si­säl­le pan­kin ti­loi­hin minä myös. Pan­kin ovet sul­jet­tiin osa jäi kui­kui­le­maan ulos. Kun kel­lo tuli 10.15 sama vir­kai­li­ja tois­ti et­tä tie­to­tek­niik­ka ju­mit­taa ei­kä kas­sa­pal­ve­lua ole jo­ten kä­tei­sen nos­toa ei saa. It­se ky­syn vir­kai­li­jal­ta on­ko Jo­en­suus­sa nyt OP:ssa kas­sa­pal­ve­lu­ai­ka hän sa­noi on.

Pomp­pa­sin tuo­lil­ta sa­noin ko­val­la ää­nel­lä tämä poi­ka läh­tee "isol­le kir­kol­le" Jo­en­suu­hun pank­ki­a­si­oil­le on­ko mu­kaan läh­ti­jöi­tä nau­run­re­mak­ka­han sii­tä tuli. Läh­din Jo­en­suu­hun koh­ti aja­maan ra­joi­tus­ten mu­kaan ja olin Jo­en­suun OP-kont­to­ris­sa klo 11.20. Kak­si asi­a­kas­ta oli mi­nua en­nen sit­ten kas­sa­pal­ve­luun. Nuo­ri nais­vir­kai­li­ja lyk­kä­si pa­pe­rin eteen ja täy­tä tämä. Mik­si nos­tat, mi­hin tar­koi­tuk­seen ja mik­si et käy­tä pank­ki­kort­tia. Lo­pul­ta nip­pu se­te­lei­tä oli lomp­sas­sa­ni ja poi­kaa hy­myi­lyt­ti. Tu­li­han pank­ki­reis­sul­le edes­ta­kai­nen mat­ka 150 km mut­ta ei­kä näi­tä al­va­riin­sa tule.

It­se olen käyt­tä­nyt kä­teis­tä koko ikä­ni. Iso­ja se­te­lei­tä on hie­no hi­pis­tel­lä. Jos rin­ta­tas­kus­sa sy­dä­men koh­dal­la on lomp­sa, sii­nä nip­pu se­te­lei­tä. Sy­dän hyr­rää kuin kis­sa. Mi­nul­la on li­ki­nä­ön kans­sa on­gel­mia niin su­ju­vin­ta on mak­saa kä­tei­sel­lä. Olen al­ku­jaan maa­lais­poi­ka kier­tä­nyt Tah­kon ja käy­tän maa­lais­jär­keä sitä tänä päi­vä­nä tar­vi­taan.

Pal­vein ai­koi­naan 1977-1990 YK-rau­han­tur­va­jou­kois­sa Sii­nail­la, Go­la­nil­la ja Li­ba­no­nis­sa. Li­ba­non oli "Tu­li­hel­vet­ti". Kol­me ker­taa olin tu­li­tuk­sen al­la. Nel­jä reis­sua tuli teh­tyä noin 5v. Päi­vää­kään en an­tai­si sii­tä ajas­ta pois. Sain rin­ta­pie­leen myös No­be­lin rau­han­mi­ta­lin.

It­se­koh­tai­ses­ti jo 80-lu­vul­la huo­ma­sin ri­kol­li­suu­den. Ikäih­mi­set sis­kot ja vel­jet ri­kol­li­suus kas­vaa hur­jaa vauh­tia. Ol­kaa va­ro­vai­sia eri­to­ten raha-asi­oit­ten hoi­to­jen suh­teen. De­mok­raat­ti­ses­sa maas­sa on sa­nan­va­paus, ja pi­tää ol­la myös va­paus mi­ten mak­saa. Joko tie­to­ko­neen kaut­ta, kor­til­la tai kä­tei­sel­lä. Mi­nun jut­tu on kä­tei­nen. Olen maa­il­man to­reil­la elä­män kou­lut käy­nyt.

+70v rau­han­tur­vaa­ja ve­te­raa­ni

MARK­KU PIR­HO­NEN

Po­tos­ka­vaa­ras­ta

Hy­vää ter­veyt­tä ja iha­naa ke­sää kai­kil­le

OP:n vas­ti­ne

Lisää aiheesta

Kysely