JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.2.2024 8.30
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Somessa onnittelut helposti ja vaivattomasti?

Ys­tä­vyys on kuin pik­kui­nen uk­ko, jol­la on tas­kus­sa avain ja luk­ko.

Sil­lä se si­too ys­tä­vät yh­teen niin kuin vil­je­li­jä pel­lol­la lyh­teen.

Näin oli lo­ruil­lut kou­lu­ka­ve­ri­ni kiil­to­ku­va­vih­koon, joka löy­tyi, kun sel­vit­te­lin työ­huo­neem­me ylä­kaa­pin si­säl­töä. Teks­tin kir­joi­tu­sa­suun on sel­väs­ti pa­nos­tet­tu: kau­no­kir­jai­mil­la siis­tis­ti kir­joi­tet­tuun teks­tiin on tai­teil­tu yli­mää­räi­siä kou­ke­roi­ta isoi­hin al­ku­kir­jai­miin. Teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mien val­miit fon­tit kal­pe­ne­vat niil­le kuin ne­nän­pää näil­lä pak­ka­sil­la.

Muis­tan, et­tä vi­hot vie­tiin ko­tiin ei­kä nii­hin yri­tet­ty­kään su­her­taa vä­li­tun­nil­la. Ja ei­hän se oli­si on­nis­tu­nut­kaan, kun oli hiih­det­tä­vä, val­loi­tet­ta­va vuo­ria tai hy­pät­tä­vä vis­tiä tai na­rua.

Värs­syt oli­vat suul­lis­ta pe­rin­net­tä ja ne oli muis­tet­ta­va ul­koa. Ei­kä voi­nut kir­joit­taa sa­maa, jon­ka joku toi­nen oli jo kir­joit­ta­nut. Voi sitä pään pa­ko­tus­ta, jos jon­kun vih­koon oli­vat pää­ty­neet jo kaik­ki muis­ta­ma­ni värs­syt!

Ala­luok­kien kiil­to­ku­vat ja värs­syt jäi­vät un­ho­laan, kun mark­ki­noil­le tu­li­vat Ys­tä­vä­ni-kir­jat, joi­den ri­veil­le vas­tat­tiin val­mii­siin ky­sy­myk­siin. Oli hie­noa, jos kek­si per­soo­nal­li­sia vas­tauk­sia, mut­ta hom­ma meni enem­män liu­ku­hih­na­työk­si: joka kir­jaan sa­mat vas­tauk­set. Mie­lee­ni on kyl­lä eri­tyi­ses­ti piir­ty­nyt si­sa­re­ni vas­taus ky­sy­myk­seen, et­tä mitä in­ho­at – pie­niä suk­ka­hou­su­ja. Se kyl­lä pi­tää yhä paik­kan­sa.

Näis­tä juoh­tu­vat mie­lee­ni tä­män päi­vän muis­ta­mi­set, on­nit­te­lut ja ys­tä­vän­päi­vä­toi­vo­tuk­set. Kort­te­ja lä­he­te­tään pal­jon en­tis­tä vä­hem­män. On­nit­te­lut on niin help­po hoi­taa val­mii­den emo­jien avul­la so­mes­sa. Hui, mi­ten per­soo­na­ton­ta, kun tar­kem­min ajat­te­lee. Help­poa ja vai­va­ton­ta kyl­lä, mut­ta sii­tä puut­tuu jo kor­tin va­lin­ta on­ni­tel­ta­van mu­kaan. Myös se oman ky­nän si­pai­su, vaik­ka­pa ly­hyt­kin ter­veh­dys, joka on omis­tet­tu juu­ri saa­jal­leen.

Tätä kir­joit­ta­es­sa tu­lee mie­leen, et­tä kak­si nois­ta ala­kou­lu­luok­kien ys­tä­vis­tä viet­tää syn­ty­mä­päi­vää lä­hi­ai­koi­na. Pi­tää­kin suun­na­ta kort­ti­os­tok­sil­le. Myös ys­tä­vän­päi­vä­kort­te­ja pi­tää lä­het­tää niil­le ys­tä­vil­le, joi­den kans­sa ta­paa­mi­set jää­vät vä­li­mat­ko­jen ta­kia vä­hiin.

Ys­tä­vän­päi­vä ei mi­nul­le ole vaa­le­an­pu­nais­ta sy­dän­höt­töä, mut­ta muis­tut­taa ar­jes­sa ys­tä­vien mer­ki­tyk­ses­tä. To­siys­tä­vyyt­tä kan­nat­taa huol­taa ja hel­liä, kos­ka ei sitä var­mas­ti ke­nen­kään koh­dal­le ole ker­ty­nyt lii­kaa.

Mir­ja Hurs­kai­nen

Lisää aiheesta

Kysely