JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.1.2024 1.00
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Mihin hävisi seudullinen yhteistyö?

Kes­ki-Kar­ja­laa ei tun­ne­ta ei­kä tie­de­tä muu­al­la Suo­mes­sa, sa­no­taan. Sy­dän­kar­ja­la-brän­di­kin luo­tiin avuk­si Kes­ki-Kar­ja­lan mark­ki­noin­tiin, mut­ta ai­ka pie­nek­si on tä­män­kin esil­le­tuon­ti jää­nyt. Lop­pu­tu­lok­se­na hy­lä­tään koko aja­tus Kes­ki-Kar­ja­las­ta. Nämä pu­heet ovat saa­neet ja­lan­si­jaa vii­me ai­ko­jen pää­tök­sen­te­os­sa.

Nyt kun­nat et­si­vät oma­toi­mi­ses­ti "le­ve­äm­piä har­ti­oi­ta" seu­tu­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta. Seu­tu­kun­nan nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na kun­nat kä­per­ty­vät ku­kin omien suun­ni­tel­mien­sa pau­loi­hin. Vii­mei­sin esi­merk­ki seu­dul­li­sen yh­teis­työn mu­re­ne­mi­ses­ta oli Meil­le maal­le -jat­ko­hank­keen tys­sään­ty­mi­nen kun­tien yk­si toi­sen­sa jäl­keen il­moit­ta­es­sa ve­täy­ty­vän­sä sii­tä. Sa­mal­la piir­ret­tiin pis­te seu­tu­mark­ki­noin­nil­le, siir­ryt­tiin kun­ta­mark­ki­noin­tiin. Har­mi, sil­lä yh­teis­työs­sä on sa­not­tu ole­van voi­maa. Mik­si se ei Ki­teen, Rääk­ky­län ja Toh­ma­jär­ven kes­ken enää toi­mi­nut?

Oma ak­tii­vi­nen muis­te­lu­ai­ka­ni kun­ta­yh­teis­työn ku­vi­oi­hin ulot­tuu 80-90 -lu­vul­le. Kun­tia oli vii­si, sil­lä tuol­loin Ke­sä­lah­ti ja Värt­si­lä oli­vat vie­lä it­se­näi­siä. Sil­loin kun­nat te­ki­vät kas­vu­suun­ni­tel­mi­aan, vaik­ka maal­ta­muut­to ro­kot­ti voi­ma­va­ro­ja. Yh­teis­työ­tä jon­kin ver­ran jo tun­nus­tel­tiin, to­sin esi­mer­kik­si Toh­ma­jär­veä ja Ki­tee­tä erot­ta­va Hu­ma­la­jo­ki oli­kin vä­lil­lä ai­ka ylit­se­pää­se­mä­tön. Kui­ten­kin kult­tuu­ri ku­kois­ti ja muun mu­as­sa nyt jo osan maa­kun­taa­kin kat­ta­va Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­to näki 80-lu­vun lo­pul­la päi­vän­va­lon. Nuo­ri­so­puo­lel­la teh­tiin tii­vis­tä yh­teis­työ­tä, esi­mer­kik­si alu­eel­li­nen nuo­ri­so­leh­ti il­mes­tyi.

Seu­tu­kun­ta-ajat­te­lu al­koi laa­jen­tua elin­kei­no­e­lä­mää­kin. Kun­nat pe­rus­ti­vat KE­TIn vuon­na 1996 hoi­ta­maan alu­een han­ke- ja yri­tys­hau­to­mo­toi­min­taa. Pari vuot­ta myö­hem­min seu­tu­kun­nal­li­suus vah­vis­tui Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nan käyn­nis­tä­es­sä toi­min­tan­sa.

Kun Kes­ki-Kar­ja­la -in­nos­tus oli hui­pus­saan, tun­tui to­del­la sil­tä, et­tä saam­me seu­tu­kun­tam­me Suo­men kar­tal­le, kun vaan luom­me ih­mi­siin ja elin­kei­no­toi­mi­joi­hin up­po­a­via brän­de­jä mark­ki­noi­ta­vik­si. Tätä kes­ti pari kym­men­tä vuot­ta. Sii­nä eh­ti­vät Värt­si­län kun­ta yh­dis­tyä Toh­ma­jär­veen ja Ke­sä­lah­den kun­ta Ki­tee­seen.

Vuo­si­tu­han­nen vaih­dut­tua kol­men jäl­jel­le jää­neen kun­nan val­tuus­tois­sa ja vi­ran­hal­ti­ja­joh­dois­sa al­koi poh­din­ta, kan­nat­taa­ko seu­dul­li­ses­ta yh­teis­työs­tä enää mak­saa. No pää­tös oli, et­tä ei kan­na­ta. KETI pur­kau­tui vuo­si sit­ten. Je­ti­na sen­tään säi­lyi, kun Kes­ki-Kar­ja­las­sa näh­tiin vie­lä it­se­näi­sen Le­a­der-ryh­män tar­ve.

Näyt­tää siis sil­tä, et­tä kun­nat luot­ta­vat en­tis­tä enem­män omiin ver­kos­toi­hin­sa, ide­oi­hin­sa ja omiin ky­kyi­hin­sä ke­hit­tä­mis­työs­sään ja alu­e­mark­ki­noin­nis­sa.

Kari Sark­ki­nen

kari.sark­ki­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely