JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.9.2023 17.06
Mielipiteet

Lukijan kirjoitukseen 31.8.2023: "Maaseudun poliisipalvelujen tilanne tänään"

Lu­ki­jan kir­joi­tus, jo­hon al­la ole­va vas­ti­ne viit­taa on tääl­lä.

Lii­ken­ne­tur­val­li­suus on kes­kei­nen tur­val­li­suus­ky­sy­mys kaik­kien ar­jes­sa ja jo­kai­sel­la on oi­keus tur­val­li­seen lii­ken­tee­seen joka päi­vä. Ajo­no­peus on päih­tei­den ohel­la kes­kei­nen kuo­le­maan joh­ta­nei­den tie­lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien ris­ki­te­ki­jä.

Ai­ka ajoin käy­dään kes­kus­te­lua pien­ten yli­no­peuk­sien vaa­ral­li­suu­des­ta ja vaa­rat­to­muu­des­ta sekä sii­tä, mikä tu­li­si ol­la po­lii­sin puut­tu­mis­kyn­nys. Useis­sa tut­ki­muk­sis­sa on to­det­tu, et­tä tyy­pil­li­sil­lä maan­tie­no­peuk­sil­la kes­ki­no­peu­den nos­to vii­del­lä pro­sen­til­la (esi­mer­kik­si 80 ki­lo­met­ris­tä tun­nis­sa 84 ki­lo­met­riin tun­nis­sa) li­sää hen­ki­lö­va­hin­ko-on­net­to­muuk­sien lu­ku­mää­rää 10 pro­sen­til­la. Vas­taa­vas­ti kuo­le­maan joh­ta­vis­sa on­net­to­muuk­sis­sa kas­vua on 20 pro­sent­tia.

On­net­to­muus­ris­kin muu­tos­ta on lii­ken­tees­sä vai­kea ha­vai­ta, kos­ka ris­ki on yleen­sä pie­ni: hen­ki­lö­va­hin­koon joh­ta­via on­net­to­muuk­sia ta­pah­tuu li­ki­main yk­si seit­se­mää mil­joo­naa ajo­ki­lo­met­riä koh­den. Kun suu­ri jouk­ko kul­jet­ta­jia muut­taa no­peut­taan esi­mer­kik­si vain 2–3 km/h, vai­ku­tuk­set nä­ky­vät on­net­to­muus­ti­las­tois­sa. Sik­si suu­ri mää­rä pie­ne­nä pi­det­ty­jä no­peus­ra­joi­tuk­sen yli­tyk­siä (esi­mer­kik­si 5– 10 km/h) voi huo­non­taa tur­val­li­suut­ta jopa enem­män kuin pie­ni mää­rä suu­ria yli­tyk­siä. Yk­sit­täi­sen kul­jet­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta ajo­no­peu­den nos­ton vai­ku­tuk­set ovat sel­kei­tä. Aja­mi­nen vai­keu­tuu no­peu­den kas­va­es­sa ja sa­mal­la kas­va­vat ris­kit teh­dä eri­lai­sia vir­hei­tä. Vaa­ra­ti­lan­tei­den ha­vait­se­mi­seen, jar­ru­tuk­seen ja väis­tä­mi­seen on vä­hem­män ai­kaa ja mat­kaa. Myös vä­li­mat­ko­jen ja no­peuk­sien ar­vi­oin­ti­vir­heet li­sään­ty­vät.

Riit­tä­vän al­hai­nen ja ti­lan­tee­seen so­pi­va no­peus ovat mer­kit­tä­vä te­ki­jä myös ja­lan­kul­ki­joi­den ja pyö­räi­li­jöi­den tur­val­li­suu­del­le. Al­hai­set no­peus­ra­joi­tuk­set - ja nii­den nou­dat­ta­mi­nen - ovat tär­keä tur­val­li­suus­te­ki­jä eten­kin alu­eil­la, joil­la kä­ve­li­jät ja pyö­räi­li­jät liik­ku­vat moot­to­ri­käyt­töis­ten ajo­neu­vo­jen kans­sa sa­moil­la väy­lil­lä tai joil­la näi­den käyt­tä­mät rei­tit ris­te­ä­vät ajo­ra­dan kans­sa il­man valo-oh­jaus­ta. Esi­mer­kik­si 30 km/h-ra­joi­tu­sa­lu­eel­la on syy­tä puut­tua pie­niin­kin yli­no­peuk­siin, kos­ka tut­ki­mus­ten mu­kaan ja­lan­kul­ki­jan/ pyö­räi­li­jän sel­viy­ty­mis­mah­dol­li­suu­det 30 km/h ta­pah­tu­vas­sa tör­mäyk­ses­sä ovat mel­ko hy­vät, mut­ta jo kym­me­nen ki­lo­met­rin yli­no­peus hei­ken­tää sel­viy­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia olen­nai­ses­ti. Tä­män ta­kia vii­me­ai­kai­nen ke­hi­tys on suun­tau­tu­nut no­peus­ra­joi­tus­ten alen­ta­mi­seen taa­ja­mis­sa.

Po­lii­si käyt­tää lii­ken­ne­tur­val­li­suus­työs­sä laa­jas­ti tek­nis­tä vä­li­neis­töä. Au­to­maat­ti­sel­la no­peus­val­von­nal­la avul­la on tar­koi­tus muun mu­as­sa pa­ran­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta, vä­hen­tää pääs­tö­jä ja pa­ran­taa pal­ve­lui­ta sekä va­paut­taa po­lii­si­re­surs­se­ja mui­hin po­lii­si­teh­tä­viin.

Tie­to­joh­toi­ses­sa po­lii­si­toi­min­nas­sa on kyse sii­tä, et­tä pää­tök­set re­surs­sien koh­den­ta­mi­ses­ta teh­dään toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­tä saa­ta­vaa tie­toa ana­ly­soi­mal­la. Olen­nais­ta on se, et­tä tie­to­joh­toi­sen toi­min­nan an­si­os­ta ky­e­tään en­na­koi­maan sitä, mi­hin re­surs­sit on jär­ke­vin­tä koh­den­taa. Po­lii­si pyr­kii huo­leh­ti­maan osal­taan laa­duk­kai­den pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­ta si­ten, et­tä po­lii­si nä­kyy ja on ta­voi­tet­ta­vis­sa ih­mis­ten ar­jes­sa kaik­ki­al­la.

PET­RI PAH­KIN

yli­ko­mi­sa­rio

Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tos

Lii­ken­ne­po­lii­si

Lisää aiheesta

Kysely