JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
31.8.2023 11.48
Mielipiteet

Maaseudun poliisipalvelujen tilanne tänään

Kir­joi­tuk­seen on saa­pu­nut Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen yli­ko­mi­sa­rio Pet­ri Pah­ki­nin vas­ti­ne, joka on lu­et­ta­vis­sa tääl­tä.

On tun­net­tu to­si­a­sia, et­tä maa­seu­dun po­lii­si­pal­ve­lut ovat huo­non­tu­neet vii­me vuo­si­na. Käy­tän­nös­sä maa­lai­nen koh­taa po­lii­sin lä­hin­nä sil­loin kun saa sak­ko­la­pun lii­ken­ne­rik­ko­muk­ses­ta pos­tin kaut­ta.

Näin kävi mi­nul­le­kin äs­ket­täin.

Olin hur­jas­tel­lut hil­jai­sel­la ka­tuo­suu­del­la, jon­ka no­peus­ra­joi­tus on 40 km/h pe­rä­ti 49 km/h. Kir­je oli ko­ru­ton, ku­vas­ta­kaan ei saa­nut mi­tään sel­vää. Mak­sua vaa­dit­tiin 100 eu­roa. Timo Soi­ni on sa­no­nut, et­tä maal­le ei saa­da tu­kea, mut­ta val­ti­ol­le tu­le­vat ra­hat ke­rä­tään vaik­ka pit­kos­pui­ta pit­kin.

On ti­las­toi­tu, et­tä po­lii­sin ri­kos­tut­ki­mus on hi­das­ta ja tu­lok­se­ton­ta, ai­no­as­taan lii­ken­ne­rik­ko­muk­set sel­vi­ä­vät no­pe­as­ti. Pie­niä ri­kok­si­a­han ei tut­ki­ta, vas­tuu jää uh­ril­le ja va­kuu­tu­syh­ti­öl­le. Tut­kin­nan lo­pet­ta­mi­sen yh­tey­des­sä sel­vit­tä­mä­tön ri­kos ti­las­toi­tuu sel­vi­te­tyk­si.

Olen ih­me­tel­lyt, mik­si täl­lai­sia pie­ni­no­peuk­si­sia sak­ko­ry­siä ra­ken­ne­taan? Syy­nä ei voi ol­la pel­käs­tään lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­li­mi­nen. Us­kon, et­tä jok­seen­kin jo­kai­nen au­toi­li­ja ylit­tää huo­maa­mat­taan nämä al­hai­set 30 km/h – 40 km/h no­peu­det. Näin tein mi­nä­kin sa­kon saa­tu­a­ni ja näin te­kee var­mas­ti myös sak­ko­ni kir­joit­ta­nut po­lii­si.

Tein asi­as­ta­ni va­li­tuk­sen. Ei esi­val­ta tur­haan miek­kaa kan­na. Va­li­tuk­se­ni to­det­tiin ai­heet­to­mak­si ja pi­tää­hän po­lii­sin saa­da tu­lok­sia työs­tään. Mie­tin, en­tä­pä jos me kaik­ki au­toi­li­jat ajai­sim­me­kin pil­kul­leen oi­kein, täy­tyi­si­kö sank­ti­oi­ta ki­ris­tää en­ti­ses­tään?

Po­lii­sin toi­min­nan uu­del­leen jär­jes­te­lys­sä teh­tiin va­ka­va vir­he, kun luo­vut­tiin ni­mis­mies­pii­reis­tä. Val­les­man­ni hoi­ti pii­rin­sä asuk­kai­den asi­at ja tun­si pai­kal­li­set olo­suh­teet. Nyt po­lii­si on kas­vo­ton kas­vu­kes­kuk­ses­sa asu­va vir­ka­mies. Po­lii­si­lai­tok­sel­la ko­mi­sa­ri­ot ja yli­ko­mi­sa­ri­ot sot­keu­tu­vat tois­ten­sa jal­koi­hin vaa­tien alai­sil­taan te­hok­kuut­ta. Lii­ken­ne­rik­ko­mus­ten sa­kot­ta­mi­nen an­taa toi­min­nas­ta no­peim­mat tu­lok­set. Pi­tä­jien po­lii­si­pal­ve­lut on kar­sit­tu mi­ni­miin mie­his­tö­pu­laan ve­do­ten.

Var­maan­kin moni ajat­te­lee, et­tä kan­na­tan kaa­hai­lua lii­ken­tees­sä. Olen mie­les­tä­ni elä­ke­läi­nen, joka ei kii­ruh­da au­tol­laan mi­hin­kään. Useim­mi­ten jään jal­koi­hin lii­ken­tees­sä. En vain us­ko, et­tä vii­me vuo­sien su­rul­li­set lii­ken­ne­kuo­le­mat lop­pu­vat näil­lä pil­kun tar­koil­la kyt­täyk­sil­lä ma­ta­lien no­peus­ra­joi­tus­ten alu­eil­la. Li­sä­vah­vis­tus­ta kä­si­tyk­sil­le­ni an­taa yli­ko­mi­sa­rio Jari Ta­po­sen tuo­re väi­tös­kir­ja­tut­ki­mus ”Po­lii­sin vai­kut­ta­vuus”, jon­ka mu­kaan po­lii­si te­kee oi­kei­ta asi­oi­ta, mut­ta vää­rään vuo­ro­kau­den ai­kaan.

KYÖS­TI PAR­TA­NEN

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely