JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
2.8.2023 12.18
Mielipiteet

Susi on peto

Su­sien tor­jun­ta ei on­nis­tu ai­doil­la. Sa­man päi­vän ai­ka­na ta­pah­tu­neet su­sien tu­hoi­sat hyök­käyk­set lam­pai­den kimp­puun kol­mel­la paik­ka­kun­nal­la osoit­ta­vat, et­tei­vät su­si­ai­dat pys­ty te­hok­kaas­ti tor­ju­maan su­sien hyök­käyk­siä.

Ai­to­jen ra­ken­ta­mi­nen ja yl­lä­pi­to su­si­tur­val­li­sek­si vaa­tii val­ta­van mää­rän työ­tä, jota ei mil­lään ta­val­la kor­va­ta yrit­tä­jäl­le.

Mi­kä­li yh­tei­sel­lä pää­tök­sel­lä ha­lu­taan suo­jel­la su­sia pi­tää nii­den ai­heut­ta­mat va­hin­got myös kor­va­ta yh­tei­sis­tä va­rois­ta täy­si­mää­räi­ses­ti il­man oma­vas­tuu­ta, ja huo­mi­oon on otet­ta­va myös tuo­tan­to­e­läin­ten ja­los­tuk­sel­li­nen ar­vo. Vä­lit­tö­män eläin­ten ar­von me­ne­tyk­sen li­säk­si omis­ta­jan vas­tuul­le jää­vät myös pa­kol­li­set raa­to­au­to­kus­tan­nuk­set, mah­dol­li­set tu­ki­me­ne­tyk­set ja/tai sank­ti­ot esi­mer­kik­si eläi­nyk­sik­kö­mää­rien äkil­li­sen las­kun tai pe­rin­ne­bi­o­toop­pi­a­lo­jen lai­dun­nuk­sen es­ty­mi­sen seu­rauk­se­na, li­sä­ku­lut lai­dun­ta­van eläi­men hoi­ta­mi­sek­si si­sä­ti­lois­sa, sekä eri­lai­set ker­ran­nais­vai­ku­tuk­set, ku­ten teu­ras­mää­rän ja jäl­ke­läis­tuo­tan­non pie­ne­ne­mi­nen tu­le­va­na vuon­na.

Poik­keus­lu­pa­käy­tän­tö su­sien am­pu­mi­seen on myös on­gel­mal­li­nen. Met­säs­tyk­sen pi­tää ol­la tur­val­lis­ta ja te­ho­kas­ta riis­ta-ai­to­jen mo­lem­min puo­lin. Poik­keus­lu­vat su­sien met­säs­tyk­seen pi­tää ol­la voi­mas­sa jo en­nen kuin susi on ai­tauk­sen si­sä­puo­lel­la. Ny­kyi­nen lain­sää­dän­tö vaa­tii tois­tu­vien hyök­käys­ten to­te­a­mis­ta en­nen lu­van myön­tä­mis­tä.

To­dis­tus­taak­kaa täs­tä ei voi­da sä­lyt­tää ko­tie­läi­ny­rit­tä­jil­le. Usei­den lam­pai­den raa­te­lu pi­tää ol­la riit­tä­vä näyt­tö lu­van myön­tä­mi­seen. Ke­nen­kään ta­lous tai mie­len­rau­ha ei kes­tä uu­sien hyök­käys­ten odot­te­lua. Tä­män li­säk­si tu­lee use­an vii­kon li­sä­työ kii­reim­pään ke­sä­ai­kaan ja jat­ku­va va­ruil­laa­no­lo.

Lam­pai­den ja nau­to­jen tuo­tan­to on tar­koi­tet­tu ko­ti­mai­sen ruu­an tuo­tan­toon, ei su­sien raa­del­ta­vik­si.

Tar­vit­sem­me toi­mi­van poik­keus­lu­pa­käy­tän­nön, jol­la tur­va­taan yrit­tä­jien ja tuo­tan­to­e­läin­ten lai­dun­rau­ha!

KAL­LE MYL­LY­NEN

MTK Poh­jois-Kar­ja­la

Lisää aiheesta

Kysely