JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
2.5.2023 15.10
Mielipiteet

Hyvinvointialueen palvelu­verk­ko­suun­ni­telmasta

Ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­a­si­at pu­hu­tut­ta­vat juu­ri nyt var­mas­ti meis­tä mo­nia. Tä­män vuo­den alus­ta aloit­ta­nut Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue on lä­het­tä­nyt lau­sun­nol­le suun­ni­tel­man­sa so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä tu­le­vai­suu­des­sa. Tääl­lä Kes­ki-Kar­ja­las­sa ku­ten muu­al­la­kin Poh­jois-Kar­ja­las­sa, ja it­se asi­as­sa eri puo­lil­la Suo­mea, on ko­et­tu mm. ter­veys­pal­ve­lu­jen ja ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den heik­ke­ne­mi­nen. Lää­kä­ril­le pää­sy jul­ki­sel­la puo­lel­la on vai­ke­aa ja jo­not asu­mis­pal­ve­lui­hin ovat pit­kät.  

So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jem­me jär­jes­tä­jä eli Siun sote mak­saa täl­lä­kin het­kel­lä yli 12 mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa yk­si­tyi­sil­le lää­kä­ri­fir­moil­le os­to­pal­ve­lu­lää­kä­reis­tä, kun omia ei ole saa­tu riit­tä­väs­ti. Sa­moin hoi­ta­jis­ta on val­ta­va pula. Poh­jois-Kar­ja­las­ta puut­tuu jul­ki­sel­ta ja yk­si­tyis­sek­to­ril­ta täl­lä het­kel­lä jo yli 800 lä­hi­hoi­ta­jaa ja yli 800 sai­raan­hoi­ta­jaa. Tu­le­vi­na vuo­si­na elä­köi­ty­mis­ten myö­tä hoi­ta­jien tar­ve vain kas­vaa. Ja sama huu­ta­va pula hoi­ta­jis­ta on muil­la­kin alu­eil­la Suo­mes­sa. Vie­lä joi­ta­kin vuo­sia ikä­py­ra­mi­din ylä­pää eli ikäih­mis­ten mää­rä jat­kaa mel­kois­ta kas­vua ja hoi­don ja hoi­van tar­ve li­sään­tyy. Mel­koi­nen yh­teen­so­vit­ta­mi­nen tä­män ris­ti­rii­dan hoi­ta­mi­ses­sa on. Tar­vi­taan uu­den­lai­sia ta­po­ja tuot­taa ja to­teut­taa eri­lai­sia ter­veys- ja so­si­aa­li­pal­ve­lu­ja asuk­kail­lem­me. Niil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ja pys­ty­vät käyt­tä­mään di­gi­taa­li­sia ja etä­pal­ve­lu­ja, on nii­tä saa­ta­va tar­jol­le. Täl­löin va­pau­tuu hoi­ta­jil­le ja lää­kä­reil­le re­surs­se­ja vas­taa­not­taa ja hoi­taa nii­tä pal­ve­lu­jen tar­vit­si­joi­ta, joil­le di­gi­pal­ve­lut ei­vät sovi. 

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­to­y­li­lää­kä­ri Pet­ri Ki­vi­nen ja muu­tos­joh­ta­ja Eli­na Fe­lin val­mis­te­lu­ryh­mi­neen ovat teh­neet val­ta­van suu­ren sel­vit­te­ly­työn ja laa­ti­neet laa­jaan tie­to­poh­jaan pe­rus­tu­van Pal­ve­lu­verk­ko- ja pal­ve­lust­ra­te­gi­a­luon­nok­sen, jos­ta pyy­de­tään hy­vin­voin­ti­a­lu­een asuk­kail­ta mie­li­pi­tei­tä. Lau­sun­nol­la on kol­me eri­lais­ta vaih­to­eh­toa pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä seu­raa­vak­si vii­dek­si­tois­ta vuo­dek­si.  

1. En­sim­mäi­nen vaih­to­eh­to tar­jo­ai­si vah­vat laa­jan pal­ve­lun so­te­a­se­mat. Täs­sä vaih­to­eh­dos­sa muu­tok­sia ny­kyi­seen pal­ve­lu­verk­koon eli lä­hin­nä ter­vey­sa­se­miin tu­li­si eni­ten; Poh­jois-Kar­ja­las­sa oli­si Jo­en­suus­sa si­jait­se­van sote-pal­ve­lu­kes­kuk­sen li­säk­si vain vii­si laa­jan pal­ve­lun sote-ase­maa: Nur­mek­ses­sa, Liek­sas­sa, Ilo­mant­sis­sa, Ou­to­kum­mus­sa ja Ki­teel­lä. Sen li­säk­si lä­hi­pal­ve­lu­pis­teet oli­si­vat Juu­as­sa ja Hei­nä­ve­del­lä. Tämä suun­ni­tel­ma mah­dol­lis­tai­si ra­hal­li­sen in­ves­toin­nin uu­siin di­gi­pal­ve­lui­hin ja riit­tä­vän isot työ­yh­tei­söt, jois­sa oli­si tar­jol­la sote- pal­ve­lut laa­join au­ki­o­lo­a­join sekä työ­yh­tei­sön tuki työn­te­ki­jöil­le. Mut­ta asuk­kaat näi­den kes­kus­ten ul­ko­puo­lel­ta jou­tui­si­vat liik­ku­maan jopa 40 mi­nuu­tin pää­hän saa­maan hoi­toa. 

2. Toi­ses­sa vaih­to­eh­dos­sa oli­si tar­jol­la mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut koko maa­kun­taan. Laa­jan pal­ve­lun sote-ase­mia oli­si edel­li­ses­sä vaih­to­eh­dos­sa mai­nit­tu­jen li­säk­si Kon­ti­o­lah­del­la ja Li­pe­ris­sä. Hei­nä­ve­den ja Juu­an lä­hi­pal­ve­lu­pis­tei­den li­säk­si maa­kun­taan tuo­tet­tai­siin liik­ku­via pal­ve­lu­ja tar­peen mu­kaan. Liik­ku­via pal­ve­lu­ja voi­vat ol­la työn­te­ki­jät, jot­ka liik­ku­vat asi­ak­kai­den luo jo ole­mas­sa ole­viin pal­ve­lu­pis­tei­siin, uu­siin pal­ve­lu­pis­tei­siin tai asi­ak­kaan ko­tiin. Tai se voi ol­la mo­ni­pal­ve­lu­au­to, joka tu­lee paik­ka­kun­nal­le tiet­tyi­nä päi­vi­nä. Toh­ma­jär­ven ja Ke­sä­lah­den pal­ve­lut tuo­tet­tai­siin Ki­teel­lä. Täs­sä vaih­to­eh­dos­sa oli­si myös mah­dol­lis­ta in­ves­toi­da di­gi­pal­ve­lui­hin.  

3. Kol­man­nes­sa vaih­to­eh­dos­sa tar­jol­la oli­si laa­ja lä­hi­toi­mi­paik­ko­jen ver­kos­to, mut­ta osa pal­ve­luis­ta tuo­tet­tai­siin paik­ka­kun­nal­le liik­ku­vi­na pal­ve­lui­na. Täs­sä mal­lis­sa pi­täi­si in­ves­toi­da ra­ken­nuk­siin, ei­kä di­gi­pal­ve­lui­hin jäi­si in­ves­toin­ti­va­raa. Ter­vey­sa­se­mien ver­kos­to säi­lyi­si lä­hes en­nal­laan, mut­ta nii­den au­ki­o­loon vai­kut­tai­si se, riit­täi­si­kö sin­ne työn­te­ki­jöi­tä. Au­ki­o­lo­a­jat voi­si­vat ol­la ra­jal­li­set ja työ­yh­tei­söt pie­niä ja haa­voit­tu­via.

Mi­kään ei tule muut­tu­maan heti, kun pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­ta teh­dään pää­tös hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­tos­sa ke­sä­kuus­sa. Va­li­tun suun­ni­tel­man toi­meen­pa­nos­sa men­nee muu­ta­mia vuo­sia, sil­lä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la ja kun­nil­la on muu­ta­mia vuo­sia voi­mas­sa­o­le­via vuok­ra­so­pi­muk­sia sote-kiin­teis­töis­tä. Ja tämä suun­ni­tel­ma­han ulot­tuu vuo­teen 2038 saak­ka. En us­ko, et­tä mi­kään näis­tä suun­ni­tel­mis­ta to­teu­tuu ihan sel­lai­se­naan vaan eri­lai­sia rat­kai­su­ja to­teu­te­taan sen myö­tä, mi­ten pal­ve­lu­tar­peet eri alu­eil­la muut­tu­vat ja mi­ten tek­no­lo­gi­set rat­kai­sut mah­dol­lis­ta­vat eri­lai­sia pal­ve­lu­ja.  

Poh­jois­kar­ja­lai­sil­la on mah­dol­li­suus jät­tää kir­jal­li­nen mie­li­pi­teen­sä näis­tä suun­ni­tel­mis­ta 16.5. saak­ka hy­vin­voin­ti­a­lu­een kir­jaa­moon. Toi­vot­ta­vas­ti mo­net yh­tei­söt, yri­tyk­set ja yk­sit­täi­set asuk­kaat an­ta­vat lau­sun­ton­sa pää­tök­sen­te­on tu­ek­si. On tär­ke­ää, et­tä kau­pun­gin ja alu­een asuk­kaat ovat mu­ka­na ar­vi­oi­mas­sa suun­ni­tel­mia, ja et­tä hei­dän mie­li­pi­teen­sä huo­mi­oi­daan. Näin voi­daan var­mis­taa, et­tä suun­ni­tel­mat ovat ai­dos­ti tar­pei­den mu­kai­sia ja et­tä ne tu­ke­vat hy­vin­voin­tia.  

MER­VI HO­LO­PAI­NEN

kau­pun­gin­val­tuus­ton pj,

tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­nan jä­sen

Lisää aiheesta

Kysely