JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jouni Mutanen kertoo myrskytuhojen parantavan tuhohyönteisten elinolosuhteita etenkin kuusikoissa.

Jouni Mutanen kertoo myrskytuhojen parantavan tuhohyönteisten elinolosuhteita etenkin kuusikoissa.

Merja Maukonen

14.9.2022 8.25
Uutiset

Metsän tuhohyönteiset yleistyvät myrskytuhojen myötä

KES­KI-KAR­JA­LA

Mer­ja Mau­ko­nen

Met­sän tu­ho­hyön­tei­set le­vit­täy­ty­vät vuo­si vuo­del­ta poh­joi­sem­mak­si. Kes­ki-Kar­ja­las­sa esiin­tyy täl­lä het­kel­lä lä­hin­nä kuu­sen tu­ho­hyön­tei­siä. Ylei­sim­piä ovat täh­ti­kir­jaa­ja, ai­to­mo­ni­kir­jaa­ja, kir­jan­pai­na­ja ja uk­ko­ni­lu­ri.

Met­sä­no­mis­ta­jan kan­nat­taa ha­vain­noi­da puus­ton kun­toa vuo­sit­tain. Ha­vain­noi­ta­via merk­ke­jä ovat kuus­ten kui­vu­mi­nen, kaar­nan ir­to­a­mi­nen, muu­tok­set neu­las­vä­ris­sä ja run­saat pih­ka­vuo­dot.

– Myrs­ky­tu­hot ovat li­sään­ty­neet, ja met­sis­sä on ai­em­paa enem­män kaa­tu­nei­ta pui­ta. Tämä pa­ran­taa hyön­teis­ten eli­no­lo­suh­tei­ta, mikä se­lit­tää hyön­teis­ten yleis­ty­mis­tä, sa­noo Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Po­jois-Kar­ja­lan met­sä­a­si­an­tun­ti­ja Jou­ni Mu­ta­nen.

Täh­ti­kir­jaa­ja yleis­tyi vuo­si sit­ten

Vii­me syk­sy­nä koko Suo­mes­sa kuu­si­koi­den rie­sak­si il­mes­ty­nyt­tä täh­ti­kir­jaa­jaa on met­sis­sä edel­leen. Vii­me ke­sä­nä sai­ras­tu­nei­ta pui­ta on ha­vait­tu vas­ta tänä ke­sä­nä.

– Täh­ti­kir­jaa­jan vai­vaa­man puun lat­va muut­tuu rus­ke­ak­si ja kuo­ri ir­to­aa. Yleen­sä täh­ti­kir­jaa­ja on nuor­ten pui­den vai­va, mut­ta nyt se poik­keuk­sel­li­ses­ti sai­ras­tut­taa myös van­ho­ja pui­ta, sa­noo Mu­ta­nen.

Täh­ti­kir­jaa­jan yleis­ty­mi­seen vai­kut­ti vii­me ke­sän kui­vuus, mikä hei­ken­si pui­den kun­toa. Täh­ti­kir­jaa­jaa esiin­tyy eten­kin kal­li­o­poh­jai­sen ja kui­van maas­ton alu­eil­la.

– Täh­ti­kir­jaa­ja tal­veh­tii run­gos­sa ja ke­sä­ai­kaan se elää myös hak­kuu­täh­tees­sä, jo­ten sen sai­ras­tut­ta­mat puut tu­lee pois­taa tal­vi­kau­del­la.

Ai­to­mo­ni­kir­jaa­jas­ta on teh­ty vain yk­sit­täi­siä ha­vain­to­ja. Myös ai­to­mo­ni­kir­jaa­jan sai­ras­tut­ta­man kuu­sen lat­va ru­seh­tuu. Ai­to­mo­ni­kir­jaa­jas­ta pää­see eroon pois­ta­mal­la sai­ras­tu­neet puut tal­vi­kau­del­la.

Tähtikirjaaja aiheuttaa kuusen latvan kuivumisen.

Tähtikirjaaja aiheuttaa kuusen latvan kuivumisen.

Jouni Mutanen

Kir­jan­pai­na­ja viih­tyy tuu­len­kaa­to­puis­sa

Kir­jan­pai­na­jan edel­li­nen epi­de­mia oli 2010-lu­vun al­ku­puo­lis­kol­la. Nyt kir­jan­pai­na­jia on al­ka­nut taas il­me­tä Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la kuu­si­kois­sa.

Pai­koin kir­jan­pai­na­ja on is­ke­nyt jopa kym­me­niin run­koi­hin. Otol­li­sia paik­ko­ja kir­jan­pai­na­jal­le ovat uu­sien auk­ko­jen lai­ta­mat sekä alu­eet, joil­la on myrs­ky­tu­ho­ja.

– Kor­jaa­mat­to­mat tuu­len­kaa­to­puut luo­vat hy­vät olo­suh­teet kir­jan­pai­na­jal­le, joka le­vi­ää tuu­len mu­ka­na. Tuu­len­kaa­to­puut tu­li­si joko kor­ja­ta tai ava­ta nii­den pin­ta moot­to­ri­sa­hal­la, jot­ta puu kui­vuu. Myös kir­jan­pai­na­jan saas­tut­ta­mat elä­vät puut on syy­tä kor­ja­ta met­säs­tä, sa­noo Mu­ta­nen.

Vas­ta­hyön­tei­set hä­vit­tä­vät kir­jan­pai­na­jaa

Lop­pu­ke­sä ja al­ku­syk­sy ovat so­pi­vaa ai­kaa kir­jan­pai­na­jien ha­vain­noi­mi­seen. Kir­jan­pai­na­ja nä­kyy kuu­si­met­säs­sä pys­tyyn kui­va­nei­na pui­na.

– Pys­tyyn kui­va­neel­le puul­le ei tar­vit­se teh­dä mi­tään. Pys­tyyn kui­va­neet run­got ovat tär­kei­tä met­sän mo­ni­muo­toi­suu­del­le. Kun kir­jan­pai­na­ja on tap­pa­nut kuu­sen ja kuu­si kui­vaa, tu­lee sii­hen vas­ta­hyön­tei­siä, jot­ka syö­vät kir­jan­pai­na­jaa ja hä­vit­tä­vät tu­ho­lai­set. Vas­ta­hyön­tei­set ovat kas­va­vil­le puil­le vaa­rat­to­mia, ker­too Mu­ta­nen.

Mi­kä­li met­säs­tä löy­tyy kui­via pui­ta, joi­den vie­reis­ten pui­den neu­las­vä­ri on haa­lis­tu­nut, on kir­jan­pai­na­ja le­vin­nyt sai­ras­tu­nees­ta puus­ta.

– Al­ku­ke­säs­tä kir­jan­pai­na­jan voi ha­vai­ta puun juu­rel­la nä­ky­väs­tä ohu­es­ta, vaa­le­as­ta puu­jau­hos­ta. Kir­jan­pai­na­jan jau­ha­ma puu tum­me­nee no­pe­as­ti kos­ke­tuk­sis­sa il­man ja sa­de­ve­den kans­sa, jo­ten myö­hem­min ke­säl­lä jau­hoa on vai­ke­aa ha­vai­ta, ker­too Mu­ta­nen.

Uk­ko­ni­lu­ri ei ole herk­kä le­vi­ä­mään

Uk­ko­ni­lu­ri on al­ka­nut run­sas­tua muu­ta­man vii­mei­sim­män vuo­den ai­ka­na. Uk­ko­ni­lu­ri on suu­ri kaar­na­kuo­ri­ai­nen, jon­ka ha­vait­see puun kyl­jes­sä nä­ky­vä­nä run­saa­na pih­ka­vuo­to­na.

– Pih­ka­vuo­to nä­kyy val­koi­se­na pat­ti­na kuu­sen kyl­jes­sä. Tyy­pil­li­ses­ti uk­ko­ni­lu­ri aset­tuu vi­oit­tu­nee­seen run­koon.

Uk­ko­ni­lu­ri ei le­viä her­käs­ti, jo­ten met­sä­no­mis­ta­jan ei tar­vit­se kii­reh­tiä puun kaa­ta­mis­ta tai alu­een hak­kuu­ta, mi­kä­li yk­sit­täi­ses­sä puus­sa esiin­tyy uk­ko­ni­lu­ria.

Ukkonilurin aiheuttama pihkavuoto näkyy kuusen kyljessä vaaleana pahkurana.

Ukkonilurin aiheuttama pihkavuoto näkyy kuusen kyljessä vaaleana pahkurana.

Jouni Mutanen

Lisää aiheesta

Kysely