JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Siun sotessa kehitetään ikääntyvien pohjoiskarjalaisten asumista. Hankkeeseen liittyvät kyselyt ikääntyville ja heidän läheisilleen on avattu. Kyselyihin voi vastata 21. elokuuta saakka Siun soten verkkosivuilla.

Siun sotessa kehitetään ikääntyvien pohjoiskarjalaisten asumista. Hankkeeseen liittyvät kyselyt ikääntyville ja heidän läheisilleen on avattu. Kyselyihin voi vastata 21. elokuuta saakka Siun soten verkkosivuilla.

Mervi Venäläinen

3.8.2022 11.20
Uutiset

Siun sote kehittää ikääntyvien asumista

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Siun sote on avan­nut ky­se­lyn, jos­sa kar­toi­te­taan poh­jois­kar­ja­lais­ten ikään­ty­vien ih­mis­ten asu­mis­tar­pei­ta tu­le­vai­suu­des­sa. Ky­se­lyyn voi vas­ta­ta 21. elo­kuu­ta saak­ka. Ikään­ty­väl­le hen­ki­löl­le tar­koi­tet­tu ky­se­ly löy­tyy tääl­tä. Ikään­ty­vän lä­hei­nen voi puo­les­taan vas­ta­ta ky­se­lyyn tääl­lä.

Jos vas­tauk­sen ha­lu­aa lä­het­tää säh­kö­pos­tit­se tai pe­rin­tei­sel­lä pos­til­la, tu­lee ol­la yh­tey­des­sä pro­jek­ti­a­si­an­tun­ti­ja Mari Mynt­ti­seen, mari.mynt­ti­nen@siun­so­te.fi tai 0503462679.

Ky­se­ly liit­tyy Ilo asua -ikään­ty­vien asu­mi­sen suun­ni­tel­maan, joka kes­kit­tyy ikä- ja muis­tiys­tä­väl­li­syy­den to­teu­tu­mi­seen ja toi­mi­vien asu­mi­sen rat­kai­su­jen löy­tä­mi­seen yh­teis­työn kei­noin. Han­ke on ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön ra­hoit­ta­ma. Ky­se­lyyn vas­ta­taan ano­nyy­mis­ti, eli vas­taa­jan hen­ki­löl­li­syys ei tule esil­le mis­sään vai­hees­sa.

– Ker­ro, mil­lai­nen asu­mi­nen pal­ve­lee par­hai­ten nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa jo­ka­päi­väis­tä elä­mää­si tai ikään­ty­vän lä­hei­se­si elä­mää. Voit vai­kut­taa ikäys­tä­väl­li­sen asu­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen, Siun so­tes­ta kan­nus­te­taan.

Lisää aiheesta

Kysely