JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jarkko Lampinen osallistuu lohikuninkuuskisan järjestelyihin Karjalan Kalamiesten varapuheenjohtajan roolissa. Omien sanojensa mukaan hän toimii tämänkertaisessa kisassa juoksupoikana, jonka tehtäviin kuuluu mm. kalojen kuljettaminen punnitukseen.

Jarkko Lampinen osallistuu lohikuninkuuskisan järjestelyihin Karjalan Kalamiesten varapuheenjohtajan roolissa. Omien sanojensa mukaan hän toimii tämänkertaisessa kisassa juoksupoikana, jonka tehtäviin kuuluu mm. kalojen kuljettaminen punnitukseen.

Jouko Väistö

22.6.2022 4.40
Urheilu

Kisan jatkuvuuden turvaaminen kaikkien yhteinen juttu

KE­SÄ­LAH­TI

Jou­ko Väis­tö

Kar­ja­lan Ka­la­mies­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­val­la Jark­ko Lam­pi­sel­la on Pu­ru­ve­den Lo­hi­ku­nin­kuus­ki­sois­ta sel­keä vi­sio. Hän ha­lu­aa ki­sa­pe­rin­teen jat­ku­van pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen.

– Kun nel­jä vuo­si­kym­men­tä al­kaa ol­la täyn­nä, niin sa­maan sys­syyn se me­nee vii­des­kin. Lo­hi­ku­nin­kuus­ki­sa muik­ku­mark­ki­noi­neen on niin ai­nut­laa­tui­nen ta­pah­tu­ma, et­tä on kaik­kien kun­nia-asia pi­tää huol­ta sen jat­ku­vuu­des­ta.

– Pää­vas­tuun kan­ta­vat luon­nol­li­ses­ti ki­san jär­jes­tä­jät, mut­ta yh­tä lail­la tär­keä roo­li on myös kil­pai­li­joil­la. Il­man uis­te­li­joi­ta ki­san jär­jes­tä­mi­nen on mah­do­ton teh­tä­vä, hän pai­not­taa.

Tänä ke­sä­nä kil­pail­laan 39. ker­ran

Pu­ru­ve­del­lä on lo­hi­ku­nin­kuu­des­ta kil­pail­tu vuo­des­ta 1983 läh­tien. Vain vuo­den 2020 kil­pai­lu jäi vä­liin ko­ro­nan ta­kia. Tänä ke­sä­nä kil­pail­laan si­ten 39. ker­ran.

Lam­pi­sen mu­kaan tä­män vuo­den kisa käy hy­väs­tä ken­raa­li­har­joi­tuk­ses­ta en­si ke­sän 40-vuo­tis­ki­saan. Juh­la­ki­san val­mis­te­lut on tar­koi­tus aloit­taa jo hy­vis­sä ajoin syk­syl­lä. Aja­tuk­se­na on luo­da kil­pai­lul­le puit­teet, jot­ka kan­ta­vat koko seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen.

Vuo­si sit­ten ki­sa­jär­jes­te­lyi­hin jou­dut­tiin läh­te­mään epä­var­mois­sa tun­nel­mis­sa. Oli vai­kea en­nak­koon tie­tää, mil­lai­sen jäl­jen ko­ro­na oli jät­tä­nyt uis­te­luin­toon.

Kil­pai­lun jäl­keen jär­jes­tä­jät saat­toi­vat kui­ten­kin ol­la tyy­ty­väi­siä osal­lis­tu­ja­mää­rään. Kil­pai­luun tuli 160 ve­ne­kun­taa, jois­ta seit­se­män pää­si pu­na­li­hai­sen ma­kuun.

Elä­mys, joka jo­kai­sen kan­nat­taa ko­kea

Tänä ke­sä­nä ta­voit­teet ovat vii­me vuo­den ta­sol­la.

– Toi­vee­na meil­lä on, et­tä 200 ve­ne­kun­nan raja me­ni­si rik­ki. Roh­kai­sem­me eten­kin nuo­ria tu­le­maan ki­saan mu­kaan. Uis­te­lu­vii­kon­lop­pu Pu­ru­ve­del­lä kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa on elä­mys, joka jo­kai­sen kan­nat­taa ko­kea, Lam­pi­nen in­nos­taa.

Jär­jes­tä­jät ovat pi­tä­neet nuo­ret mie­les­sään myös sään­tö­jä ru­ka­tes­saan. Ai­kai­sem­min kai­ku­luo­tai­men käyt­tö ei ole ol­lut sal­lit­tua, mut­ta tänä ke­sä­nä on. GPS-pai­kan­ti­mien käyt­tö­kiel­los­ta on luo­vut­tu jo ai­kai­sem­min ja sa­mat sa­nat pä­te­vät myös rak­sin käyt­töön.

Pal­kin­toi­hin jär­jes­tä­jät ovat va­ran­neet sie­voi­sen sum­man ra­haa. Suu­rim­man lo­hi­ka­lan saa­jal­le on tie­dos­sa 3 000 eu­roa rii­hi­kui­vaa. Li­säk­si yh­teis­saa­liin pe­rus­teel­la lo­hi­ka­lat -sar­jas­sa pal­ki­taan kol­me pa­ras­ta ve­ne­kun­taa 1 500, 1 000 ja 500 eu­ron sekä Muut ka­lat -sar­jas­sa 600, 400 ja 200 eu­ron ra­ha­pal­kin­noin.

Löy­tyi­si­kö Ait­to­saa­reen pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja?

Kil­pai­lun läh­tö­pis­tei­nä ovat en­ti­seen ta­paan Ruok­keen Lo­ma­ky­lä, Kar­ja­lan Kie­va­ri, Män­ty­ran­ta ja Kar­ja­lan Lo­ma­kes­kus. Näi­den li­säk­si uis­te­li­jat voi­vat kil­pai­lun ai­ka­na ran­tau­tua Le­von­saa­reen ja Lin­na­saa­reen. Ve­sil­lä kil­pai­li­joi­den pal­ve­le­mi­ses­ta vas­taa val­von­ta­ve­ne.

Ait­to­saa­ren ran­tau­tu­mis­pai­kan osal­ta jär­jes­te­lyt ovat vie­lä au­ki. Siel­lä­kin oli­si hyvä saa­da pal­ve­lut toi­mi­maan. Voi­si­vat­ko vaik­ka­pa par­ti­o­lai­set ot­taa teh­tä­vän hoi­taak­seen?

Lam­pi­sen mu­kaan päi­vys­tyk­sen jär­ke­väs­ti hoi­ta­mal­la kas­saa on mah­dol­lis­ta kar­tut­taa jopa 400-600 eu­rol­la.

Hä­nel­lä it­sel­lään on ko­ke­mus­ta Ait­to­saa­ren pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä mo­nen vuo­den ajal­ta luo­la­koi­ra­ker­hon ni­mis­sä. Sou­ta­jil­le oli tuol­loin tar­jol­la kor­vaus­ta vas­taan tuh­ti vä­li­pa­la. Se piti si­säl­lään pyt­ti­pan­nua, kak­si ka­nan­mu­naa, kak­si gril­li­mak­ka­raa ja kah­vin voi­sil­mä­pul­lan kera.

Ran­tau­tu­mis­pai­kat ovat uis­te­li­joil­le tär­kei­tä le­väh­dys- ja tank­kaus­pis­tei­tä. Eri­tyi­sen suu­reen ar­voon ne nou­se­vat tuu­len yl­ty­es­sä. Lam­pi­nen ha­lu­aa­kin täs­sä yh­tey­des­sä muis­tut­taa uis­te­li­joi­ta uk­kos­my­rä­köis­tä. Ne nou­se­vat yl­lät­tä­en ja nii­hin kan­nat­taa re­a­goi­da no­pe­as­ti.

Ta­pah­tu­man suo­je­li­ja maa­kun­nan hui­pul­ta

Tä­män­ker­tai­sen kil­pai­lun suo­je­li­ja on saa­tu maa­kun­nan hui­pul­ta. Suo­je­li­ja­na ja avaus­pu­heen pi­tä­jä­nä toi­mii maa­kun­ta­joh­ta­ja Mar­kus Hir­vo­nen.

Lo­hi­ku­nin­kuus­ki­san yh­tey­des­sä on pe­rin­tei­ses­ti jär­jes­tet­ty muik­ku­mark­ki­nat. Tä­nä­kin vuon­na nii­den val­mis­te­lut ovat hy­väs­sä vauh­dis­sa. Myyn­ti­pai­kat ovat käy­neet kau­pak­si ai­kai­sem­pien vuo­sien ta­paan.

Ihan kaik­ki pai­kat ei­vät toki vie­lä täyn­nä ole. Lam­pi­sen toi­vee­na on saa­da pe­rin­teis­ten to­ri­myy­jien, mui­kun­pais­ta­jien ja pai­kal­lis­ten tuot­ta­jien rin­nal­le myös vie­hei­den myy­jiä. Kak­si viik­koa en­nen h-het­keä vie­he­kaup­pi­aat oli­vat vie­lä ha­ku­ses­sa.

Lisää aiheesta

Kysely