JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän ma. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen näkevät hyvinvointialueiden käynnistämisen tuovat kunnille riskitekijöitä, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia. Arkistokuva kuntajohtajien yhteistyöpalaverista viime elokuulta.

Tohmajärven vs. kunnanjohtaja Mikko Löppönen, Rääkkylän ma. kunnanjohtaja Yrjö Eronen ja Kiteen kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen näkevät hyvinvointialueiden käynnistämisen tuovat kunnille riskitekijöitä, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia. Arkistokuva kuntajohtajien yhteistyöpalaverista viime elokuulta.

Kari Sarkkinen

13.1.2022 10.25
Uutiset

Miltä sote-uudistus ja hyvinvointialue näyttää kuntajohtajan näkökulmasta?

KES­KI-KAR­JA­LA

Kari Sark­ki­nen

Esi­tim­me Kes­ki-Kar­ja­lan kun­ta­joh­ta­jil­le kol­me ky­sy­mys­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­seen liit­ty­en. Ki­teen kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­nen, Rääk­ky­län ma. kun­nan­joh­ta­ja Yr­jö Ero­nen ja Toh­ma­jär­ven vs. kun­nan­joh­ta­ja Mik­ko Löp­pö­nen sai­vat vas­ta­ta.

Mitä ris­ke­jä ja mah­dol­li­suuk­sia nä­et­te hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­ses­sa oman kun­tan­ne/kau­pun­gin kan­nal­ta?

Pek­ka Hir­vo­nen, Ki­tee:

– Uu­dis­tus on ai­na mah­dol­li­suus ja uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lus­sa tu­lee pyr­kiä pa­ran­ta­maan nii­tä te­ki­jöi­tä, jot­ka pa­ran­ta­mis­ta kai­paa­vat.

– En­sim­mäi­se­nä nou­see esiin työ­voi­man saa­ta­vuus-/py­sy­vyys­ky­sy­mys. Mitä sel­lais­ta uu­si hy­vin­voin­ti­a­lue mah­dol­lis­tai­si, mikä vai­kut­tai­si po­si­tii­vi­ses­ti osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuu­teen ja py­sy­vyy­teen esi­mer­kik­si tääl­lä Ki­teel­lä. Ku­ten tie­de­tään, on os­to­pal­ve­lui­den käyt­tö kal­lis­ta ja sil­lä­kin puo­lel­la saa­ta­vuu­des­sa on eri am­mat­ti­ryh­mien vä­lil­lä suur­ta vaih­te­lua.

– Toi­se­na pal­ve­lui­hin liit­ty­vä­nä ke­hit­tä­mis­mah­dol­li­suu­te­na näen kun­nan ja tu­le­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een yh­teis­työ­pin­nat. Yh­teis­työ­pin­taa on pal­jon esi­mer­kik­si var­hais­kas­va­tuk­sen ja pe­ru­so­pe­tuk­sen puo­lel­la ja esi­mer­kik­si Ki­teel­lä yh­teis­työ su­juu jo hy­vin, mut­ta ai­na on pa­ran­ta­mi­sen va­raa. Sa­moin su­ju­vas­ta yh­teis­työs­tä on mah­dol­lis­ta saa­da li­sä­hyö­ty­jä hy­vin­voin­ti- ja ter­vey­de­ne­dis­tä­mis­työs­sä. Tämä ns. HYTE työ jää osal­taan kun­nan hoi­det­ta­vak­si ja hy­vin hoi­de­tus­ta HYTE-työs­tä kun­ta saa val­ti­o­no­suut­ta tie­tyn mää­rän.

– Mah­dol­li­suuk­sia ja sa­mal­la jon­kin as­tei­nen ris­ki si­säl­tyy kun­tien ja tu­le­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een tu­ki­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­seen, tar­koi­tan näil­lä lä­hin­nä ruo­ka- ja lai­tos­huol­to­pal­ve­lui­ta. Täs­sä asi­as­sa tu­lee pääs­tä sel­lai­seen lop­pu­tu­lok­seen, et­tä toi­min­ta oli­si laa­du­kas­ta ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta sekä kau­pun­gin et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een nä­kö­kul­mas­ta.

– Pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä tiet­tyä epä­var­muut­ta si­säl­tyy myös pal­ve­lu­verk­ko­ra­ken­tee­seen ja sen ke­hit­ty­mi­seen tu­le­vi­na vuo­si­na, ja tämä taas liit­tyy myös kau­pun­gin omis­ta­miin so­tel­le vuok­rat­tui­hin kiin­teis­töi­hin. Täl­tä osin us­kon, et­tä asi­at su­ju­vat Ki­teel­lä hy­vin.

Yr­jö Ero­nen, Rääk­ky­lä:

– Mei­dän suu­rin ris­ki, ikä­vä kyl­lä to­teu­tu­va ris­ki, on uu­dis­tuk­sen "vää­rä" ajan­koh­ta. Pa­rin vuo­den ku­lut­tua uu­dis­tus oli­si ol­lut Rääk­ky­län ta­lou­den kan­nal­ta huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­pi.

– Toi­nen ris­ki liit­tyy sii­hen saam­me­ko alu­een val­tuus­toon ja muu­hun hal­lin­toon Rääk­ky­län olo­suh­tei­ta tun­te­via päät­tä­jiä. Mut­ta se­hän riip­puu tie­tys­ti ää­nes­tä­jis­tä ja hei­dän ak­tii­vi­suu­des­taan.

– Kol­mas sel­vä ris­ki on lä­hi­pal­ve­lu­jen säi­ly­mi­nen – se vaa­tii jat­kos­sa­kin kun­nal­ta ja muil­ta alu­een toi­mi­joil­ta ak­tii­vis­ta yh­teis­toi­min­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een päät­tä­jiin ja vi­ran­hal­ti­joi­hin.

Mik­ko Löp­pö­nen, Toh­ma­jär­vi:

– Sel­keä ris­ki on, mi­ten käy lä­hi­pal­ve­lui­den ja pys­ty­tään­kö tur­vaa­maa ny­kyi­set pal­ve­lut.

– Sel­keä ris­ki on, mi­ten käy lä­hi­pal­ve­lui­den ja pys­ty­tään­kö tur­vaa­maa ny­kyi­set pal­ve­lut.

– Joi­ta­kin muu­tok­sia var­mas­ti tu­lee ja ky­sy­mys kuu­luu­kin, tar­vit­see­ko kai­ken toi­mia sa­mal­la ta­val­la kuin ny­ky­ään. Voi­daan­ko pal­ve­lui­hin ke­hit­tää joku pa­rem­pi kon­sep­ti esi­mer­kik­si niin, et­tä tiet­ty pal­ve­lu on kun­nas­sa saa­ta­vil­la muu­ta­ma­na päi­vä­nä vii­kos­sa sen si­jaan, et­tä sitä nyt sii­hen ei saa­da py­sy­vää te­ki­jää ol­len­kaan? Te­ho­kas­ta on se, et­tä yk­si ih­mi­nen liik­kuu kuin mas­so­ja lii­ku­tel­laan.

– Hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tus an­taa kun­nil­le mah­dol­li­suu­den kes­kit­tyä elin­voi­man ja elin­kei­no­e­lä­män ke­hit­tä­mi­seen, kun kun­tien ei tar­vit­se miet­tiä, mitä me­nee sote-ra­hoi­tuk­seen.

Mi­ten us­kot­te kun­tan­ne/kau­pun­kin­ne pys­ty­vän vai­kut­ta­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­taan?

Pek­ka Hir­vo­nen, Ki­tee:

– Jo nyt suun­nit­te­lu­vai­hees­sa me Ki­teen vi­ran­hal­ti­jat ja sa­moin po­liit­ti­set päät­tä­jät pe­reh­dym­me esil­lä ole­viin ja rat­kai­sua vaa­ti­viin ky­sy­myk­siin mah­dol­li­sim­man huo­lel­li­ses­ti. Näin toi­mien py­rim­me sii­hen, et­tä ikä­viä yl­lä­tyk­siä ei sit­ten tu­li­si, kun hy­vin­voin­ti­a­lue va­jaan vuo­den pääs­tä aloit­taa toi­min­tan­sa.

– Jos aja­tel­laan koko kau­pun­kia, niin nyt jos kos­kaan on tär­ke­ää men­nä ää­nes­tä­mään! Ku­ten jul­ki­suu­des­sa on nos­tet­tu esil­le, päät­tä­vät tu­le­vat alu­e­val­tuus­ton val­tuu­te­tut to­del­la isois­ta asi­ois­ta ja kun­ta­lai­sil­le tär­keis­tä pal­ve­luis­ta. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een vuo­si­bud­jet­ti on suu­rem­pi kuin kun­tien yh­teen­las­ket­tu bud­jet­ti. Uu­sien val­tuu­tet­tu­jen teh­tä­vä tu­lee ole­maan haas­ta­va, mut­ta var­mas­ti myös erit­täin pal­kit­se­va ja mie­len­kiin­toi­nen. Jo­ten vie­lä ker­ran hy­vät ki­tee­läi­set, muis­ta­kaa ää­nes­tää!

Yr­jö Ero­nen, Rääk­ky­lä:

– Us­kon, et­tä hy­väl­lä ja ak­tii­vi­sel­la yh­teis­työl­lä ja yh­tey­den­pi­dol­la, jopa pai­nos­tuk­sel­la ja sin­nik­kyy­del­lä saa pie­ni­kin kun­ta nä­ke­myk­si­ään esil­le.

Mik­ko Löp­pö­nen, Toh­ma­jär­vi:

– Kun­nil­le­han jää yh­dys­pin­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­ee­seen. Toi­von, et­tä sitä kaut­ta kuul­tai­siin, mitä en­nal­ta­eh­käi­se­vää työ­tä kun­nis­sa on teh­ty sote-kus­tan­nuk­siin vai­kut­ta­mi­sek­si.

– Toi­von, et­tä sai­sim­me hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta kun­tiin da­taa, et­tä tie­täi­sim­me tääl­lä, on­ko meil­lä esi­mer­kik­si mie­len­ter­veys- tai päih­de­on­gel­mia, joi­den en­nal­ta­eh­käi­syyn voi­sim­me kun­nas­sa sat­sa­ta.

Mi­ten kun­tan­ne/kau­pun­kin­ne on suun­ni­tel­tu toi­mi­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een yh­teis­työ­kump­pa­ni­na?

Pek­ka Hir­vo­nen, Ki­tee:

– Edel­lä mai­nit­sin­kin nuo kes­kei­set yh­teis­työ­pin­nat, jot­ka ovat jo mo­nil­ta osin Siun so­ten ai­ka­na ra­ken­tu­neet, mut­ta tar­ken­tu­vat ja jos­sain mää­rin saat­ta­vat vie­lä hie­man muut­tua val­mis­te­lun ede­tes­sä.

– Mei­dän täy­tyy kau­pun­gin puo­lel­ta kat­soa, et­tä kau­pun­gin vi­ran­hal­ti­jat ja työn­te­ki­jät yh­teis­työ­pin­noil­la vie­vät kes­kei­siä asi­oi­ta oi­ke­aan suun­taan ra­ken­ta­vas­sa hen­ges­sä ja mie­lel­lään rat­kai­su­kes­kei­ses­ti pai­kal­li­set tar­peet huo­mi­oi­den ja kun­ta­lai­sia kuun­nel­len. Ja ku­ten tä­hän­kin saak­ka, niin laa­ja ja kat­ta­va vuo­ro­pu­he­lu eri osa­puol­ten vä­lil­lä ko­ros­tuu ja var­mas­ti mu­ka­na on jos­sa­kin mää­rin myös sel­ke­ää edun­val­von­taa.

– Hy­vin­voin­ti­a­lu­een jär­jes­tä­mien pal­ve­lui­den laa­tu ja kat­ta­vuus ovat mer­kit­tä­vä te­ki­jä ke­hi­tet­tä­es­sä Ki­teen ja koko Kes­ki-Kar­ja­lan pi­to­voi­maa ja ve­to­voi­maa.

Yr­jö Ero­nen, Rääk­ky­lä:

– Sote-uu­dis­tuk­sen jäl­keen­kin tar­vi­taan kun­tia, nii­den mer­ki­tys ko­ros­tuu sote-toi­min­nan ja -mää­räys­val­lan kes­kit­ty­es­sä maa­kun­ta­kes­kuk­siin. Mitä muu­ta kuin kun­tien kaut­ta voi­daan juur­rut­taa en­nal­ta­eh­käi­se­vä hy­vin­voin­ti­työ (kou­lut, kult­tuu­ri, lii­kun­ta, yh­dis­tyk­set ja yri­tyk­set jne) eri alu­eil­le tai ka­na­voi­da huo­len­pi­to pai­kal­li­syh­tei­sös­tä, niin fyy­si­ses­tä kuin hen­ki­ses­tä. Tämä kaik­ki on lä­hi­työ­tä, jon­ka to­teut­ta­mi­nen ei on­nis­tu maa­kun­ta­ta­sol­ta vaan vaa­tii pai­kal­li­sia toi­mi­joi­ta.

– Hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­mis­te­lus­sa tämä asia on­kin otet­tu huo­mi­oon ja kump­pa­nuus­pääl­li­kön joh­dol­la kar­toi­te­taan hy­vin­voin­ti­a­lu­een ja kun­nan sekä jär­jes­tö­jen yh­teis­työ­ku­vi­oi­ta.

Mik­ko Löp­pö­nen, Toh­ma­jär­vi:

– Olem­me mää­ri­tel­leet si­vis­tys­joh­ta­jan teh­tä­viin hy­vin vah­van hy­vin­voin­ti­pa­nos­tuk­sen. Näin vah­vis­tam­me si­vis­tys­toi­men kaut­ta kun­nan en­nal­ta­eh­käi­se­vää roo­lia.

– Li­säk­si näen tär­ke­ä­nä, et­tä toh­ma­jär­ve­läi­set kä­vi­si­vät ää­nes­tä­mäs­sä alu­e­vaa­leis­sa.

Lisää aiheesta

Kysely