JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Joulun vapailla on aikaa napata kirja käteen ja rauhoittua sohvalla lukien.

Joulun vapailla on aikaa napata kirja käteen ja rauhoittua sohvalla lukien.

Roosa Sallinen

16.12.2021 8.55
Kulttuuri

Joulun lukuvinkit

KI­TEE/KE­SÄ­LAH­TI

Roo­sa Sal­li­nen

Mi­kä­pä on­kaan mu­ka­vam­paa, kuin kä­per­tyä soh­van nurk­kaan kir­ja kä­des­sä ja rau­hoit­tua jou­lun kii­rei­den jäl­keen. Ki­teen pää­kir­jas­ton ja Ke­sä­lah­den kir­jas­ton työn­te­ki­jät sekä han­ke­työn­te­ki­jä an­toi­vat lu­ku­vink­ke­jä jou­lun ajal­le. Lis­tas­ta voi saa­da myös ins­pi­raa­ti­o­ta sii­hen, mitä voi­si hank­kia lah­jak­si kuu­sen al­le.

Jän­ni­tys­kir­jat ja dek­ka­rit

Chris­ti­an Rön­n­bac­ka, Rus­ka:

Kir­ja ker­too por­voo­lai­ses­ta ko­mi­sa­ri­os­ta ja hä­nen elä­mäs­tään ny­ky­päi­vä­nä ja sa­mal­la rat­ko­taan mur­hia. Mu­ka­na kir­jas­sa on myös ro­man­tiik­kaa. Sar­jan vii­mei­sin kir­ja, jo­ten kan­nat­taa lu­kea edel­tä­vät te­ok­set en­sin.

Ro­maa­nit

Sa­die Jo­nes, Ko­tiin­pa­luu:

Kir­ja on ai­heel­taan synk­kä, mut­ta tai­dok­kaas­ti kir­joi­tet­tu ta­ri­na van­ki­las­ta va­pau­tu­neen po­jan ko­tiin­pa­luus­ta 1950-lu­vun Ame­ri­kas­sa. Teos on tun­nel­mal­taan tum­man­sä­vyi­nen. Ta­ri­na imai­see mu­kaan­sa.

Tuo­mas Kyrö, Va­sa­ra ja käy­tet­ty­jä nau­lo­ja – Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja:

Kai­kil­le re­mon­toi­jil­le erään­lai­nen ”pe­rus­te­os”. Kir­ja, jos­ta mie­lel­tään mie­len­sä­pa­hoit­ta­jat naut­ti­vat.

Roo­pe Li­pas­ti, Avi­o­tä­räh­dys:

Kir­ja, jos­sa Jus­sin ja Rii­kan liit­to ei ole enää hy­vis­sä kan­ti­mis­sa. Kes­ki-ikäi­nen pa­ris­kun­ta, jos­ta huo­maa, et­tä ke­mi­at ovat ai­kaa sit­ten haih­tu­neet. Suu­ri sy­dä­mi­nen Jus­si val­loit­taa lu­ki­jan.

Aman­da Vaa­ra, Ruu­su­ja ja ri­su­ja:

Ker­too nai­ses­ta, joka os­taa van­han kou­lun ja pe­rus­taa sin­ne airbnb:n. Ro­maa­nis­sa ma­ja­ta­lon omis­ta­ja Ven­la kir­joit­taa blo­gia omas­ta rak­kau­den täy­tei­ses­tä elä­mäs­tään. Kir­ja on vii­mei­sin osa Vil­la Ven­la -sar­jaa, jo­ten en­nen tätä kan­nat­taa lu­kea sar­jan edel­li­set te­ok­set.

Ru­not ja no­vel­lit

Tii­tu Ta­ka­lo, Rak­kaus on köy­hän rik­kaus:

Te­ok­sen koo­tut sar­ja­ku­va­no­vel­lit luo­vat kiin­nos­ta­van kat­sauk­sen mo­ni­puo­li­sen sar­ja­ku­va­tai­tei­li­jan uraan.

Tom­mi Tu­ru­nen, Lat­vis:

Ki­tee­läis­läh­töi­sen Mika Ke­rä­sen sa­la­ni­mel­lä kir­joit­ta­ma ru­no­te­os. Ru­not on kir­joi­tet­tu pai­kal­li­sel­la mur­teel­la, jo­ten ne toi­mi­vat par­hai­ten ää­neen lu­et­tu­na.

To­si­ta­ri­nat ja elä­män­ker­rat

An­na-Lii­sa Haa­vik­ko, Kaa­ri Ut­ri­on elä­män­ker­ta:

Mie­len­kiin­toi­nen kir­ja mo­ni­puo­li­ses­ta nai­ses­ta. Kaa­ri Ut­rio on si­vis­ty­nyt his­to­ri­an­tun­ti­ja ja nai­sa­si­a­nai­nen.

Jari Jär­ve­lä, Ai­no A.

Huu­mo­ril­la lei­kit­te­le­vä elä­män­ker­ta­ro­maa­ni lah­jak­kaas­ta nai­ses­ta Al­var Aal­lon ta­ka­na.

Timo Kan­gas­luo­ma ja Mika Tör­rö, Här­kä: van­gis­ta vah­vim­mak­si:

Elä­mä­ker­ta ker­too Mika Tör­rön ta­ri­nan. Sel­viy­ty­mis­ta­ri­na sii­tä, kuin­ka voi käy­dä poh­jal­la, mut­ta löy­tää sil­ti avai­met, joi­den avul­la voi nous­ta ja tul­la vah­vak­si.

He­at­her Mor­ris, Ausch­wit­zin ta­tuo­i­ja ja Cil­kan ta­ri­na:

Ausch­wit­zin ta­tuo­i­ja on to­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va kir­ja slo­va­ki­a­lai­sen Lale So­ko­lo­vin sel­viy­ty­mi­ses­tä Ausch­witz- Bir­ke­naun tu­ho­a­mis­lei­ril­tä. Kir­ja on osoi­tus sii­tä, et­tä epä­toi­voi­ses­sa­kin ajan­jak­sos­sa ih­mi­sel­lä on toi­voa, roh­keut­ta ja rak­kaut­ta.

Cil­kan ta­ri­na puo­les­taan pe­rus­tuu Cil­ka Klei­nin kans­sa Ausch­wit­zin ja Si­pe­ri­an lei­reil­tä sel­vin­nei­den ker­to­muk­siin ja haas­tat­te­lui­hin. Mo­lem­mat Mor­ri­sin kir­jat ovat lii­kut­ta­vaa ja vä­lil­lä sy­dän­tä­sär­ke­vää lu­et­ta­vaa, mut­ta to­del­li­sia sel­viy­ty­mis­ta­ri­noi­ta.

Suvi Ra­ti­nen, Omat huo­neet: Mis­sä nai­set kir­joit­ti­vat vuo­si­sa­ta sit­ten:

Tie­to­kir­ja sii­tä, mi­ten jouk­ko tut­tu­ja suo­ma­lai­sia nai­sia sai työ­rau­han kir­joit­ta­mi­seen ai­ka­na, jol­loin nai­sen ase­ma kir­jai­li­ja­na ei ol­lut yh­tä va­kiin­tu­nut kuin ny­ky­ään.

Jani Toi­vo­la, Rak­kau­des­ta:

Lem­pe­ää ja kau­nis­ta teks­tiä mie­hel­tä rak­kau­des­ta. Läm­min­hen­ki­nen lu­ku­e­lä­mys.

Nuor­ten ja las­ten kir­jat

Eva Eriks­son, Ju­lia-sar­ja:

Taa­pe­roil­le suun­na­tuis­sa kir­jois­sa tou­hui­lee Ju­lia-ni­mi­nen pik­ku­tyt­tö. Kir­jois­sa on val­loit­ta­va ku­vi­tus.

Ryan T. Hig­gins, Mör­ri-sar­ja:

Sar­ja on haus­ka ker­to­mus äre­äs­tä Mör­ri-kar­hus­ta, joka jou­tuu va­hin­gos­sa nel­jän han­hi­po­jan emok­si.

Riik­ka Jänt­ti, Pik­ku hii­ri -sar­ja:

Sar­ja ker­too pie­nen kau­pun­ki­lais­hii­ren seik­kai­luis­ta.

Tuu­la Kal­li­o­nie­mi, Ver­kot:

Ver­kot -kir­ja ker­too mi­ten kou­lu­kiu­saa­jas­ta tu­lee kou­lu­kiu­sat­tu ja mi­ten täs­tä voi sel­vi­tä.

Kat­ri Kirk­ko­pel­to, Mol­li-sar­ja:

Mol­li-sar­ja kä­sit­te­lee Mol­lin ja Si­sun ys­tä­vyyt­tä, ja tu­kee las­ta tun­ne­tai­dois­sa. Kir­jois­sa on val­loit­ta­va Kirk­ko­pel­lon ku­vi­tus.

Lisää aiheesta

Kysely