JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkakarjalalta peruuntui koronan takia 72 matkaa. Ne pyritään kuitenkin tekemään, kun pandemia on selätetty, toimitusjohtaja Jyrki Savolainen vakuuttaa.

Matkakarjalalta peruuntui koronan takia 72 matkaa. Ne pyritään kuitenkin tekemään, kun pandemia on selätetty, toimitusjohtaja Jyrki Savolainen vakuuttaa.

Jouko Väistö

18.11.2021 5.50
Uutiset

Viisumikauppa käy, vaikka rajanylityksessä rajoitteita

TOH­MA­JÄR­VI

Jou­ko Väis­tö

Mo­net mer­kit viit­taa­vat sii­hen, et­tä Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­lii­ken­tees­sä toi­vo­taan pääs­tä­vän nor­maa­liin päi­vä­jär­jes­te­tyk­seen. Tämä on ol­lut ais­tit­ta­vis­sa ra­jan mo­lem­min puo­lin; suo­ma­lai­set ha­lu­ai­si­vat men­nä Ve­nä­jäl­le ja ve­nä­läi­set ha­lu­ai­si­vat tul­la Suo­meen.

– Mat­kus­tus­ha­luk­kuus nä­kyy kiin­nos­tuk­se­na Ve­nä­jän vii­su­min han­kin­taa koh­taan. Op­ti­mis­mis­ta ker­too pal­jon se, et­tä mo­net ha­lu­a­vat hank­kia it­sel­leen nel­jän vuo­den vii­su­min.

– Meil­lä vii­su­pal­ve­lus­ta on muo­dos­tu­nut ko­ro­na-ai­kaan pää­toi­mi­a­la, sa­noo Toh­ma­jär­vel­lä ja Jo­en­suus­sa ma­jaan­sa pi­tä­vän Mat­ka­kar­ja­la Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jyr­ki Sa­vo­lai­nen.

Nor­maa­li­a­kaa odo­tel­les­sa

Tie­toa nor­maa­liin päi­vä­jär­jes­tyk­seen pa­luus­ta ei ole, ei­kä Sa­vo­lai­nen­kaan ha­lua en­nus­ta­jak­si ryh­tyä. Voim­me vain odot­taa ja ai­ka näyt­tää, mitä tu­le­man pi­tää.

Täy­sin kiin­ni Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­paik­ka­kaan ei toki ole. Ras­kas lii­ken­ne sol­juu en­ti­seen ta­paan ja hen­ki­lö­lii­ken­teel­le raja on au­ki klo 9-20 vä­li­se­nä ai­ka­na. Täl­löin­kin ra­jan ylit­tä­mi­seen tar­vi­taan hy­vät pe­rus­te­lut, ku­ten per­he­syyt.

Kun 72 mat­kan val­mis­te­lu meni huk­kaan

Mat­kai­lu­a­lal­le ja mat­ko­jen jär­jes­tä­jil­le ko­ro­na on aset­ta­nut iso­ja haas­tei­ta. Sa­vo­lai­sel­la on niis­tä konk­reet­tis­ta ko­ke­mus­ta. Hä­nen mat­ka­toi­mis­tos­saan oli en­nen ko­ro­naa val­mis­tel­tu 72 mat­kan te­ke­mis­tä Ve­nä­jäl­le. Ne kaik­ki pe­ruun­tui­vat pan­de­mi­an ta­kia. Sii­nä meni mo­nen kuu­kau­den työ huk­kaan.

Vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta Sa­vo­lai­nen ei ole lait­ta­nut hans­ko­ja tis­kiin. Pe­ruun­tu­neet mat­kat ovat py­sy­neet yri­tyk­sen mat­ka­oh­jel­mas­sa ja ne py­ri­tään te­ke­mään, kun pan­de­mia on se­lä­tet­ty.

Ve­nä­jä-osaa­mi­nen valt­ti­na

Tar­vit­ta­es­sa Ve­nä­jäl­le voi­daan teh­dä hy­vin­kin ek­soot­ti­sia reis­su­ja. Hy­väs­tä esi­mer­kis­tä käy ai­em­min Paa­na­jär­vel­le Vie­nan Kar­ja­laan teh­ty mat­ka, jon­ka Suo­men Latu os­ti ko­ko­naan.

Ret­ken hen­keen kuu­lui, et­tä ate­ri­at val­mis­tet­tiin omin voi­min, yöt vie­tet­tiin kämp­pien la­ve­reil­la kau­ka­na ho­tel­leis­ta ja päi­vi­sin tu­tus­tut­tiin elä­myk­sel­li­siin kult­tuu­ri-, luon­to- ja ka­las­tus­mat­kai­lu­koh­tei­siin. Paa­na­jär­vi oli paik­ka, mis­sä kän­nyk­kä ei pi­ris­syt, ei­kä tu­ris­teis­ta ol­lut rie­saa. Se rau­hoit­ti miel­tä, Sa­vo­lai­nen muis­te­lee.

Mat­ka­Kar­ja­lan vah­vuu­te­na niin vii­su­mi- ja mat­ka­toi­mis­to­pal­ve­luis­sa kuin mat­ko­jen jär­jes­te­lyis­sä­kin on ol­lut Ve­nä­jä -osaa­mi­nen. Sii­hen vel­voit­ta­vat pe­rin­teet­kin. Vuon­na 1993 pe­rus­te­tun yh­ti­ön enem­mis­tö­o­sak­kaa­na oli pit­kään Suo­mi-Ve­nä­jä-seu­ra. Sa­vo­lai­sen omis­tuk­seen lii­ke­toi­min­not siir­tyi­vät vuon­na 2019.

Perinteisten toimintamuotojen rinnalle Matkakarjala Oy on kehitellyt uutta liiketoimintaa. Larisa Karpova välittää viikoittain suomalaisia tuotteita venäläisille kuluttajille.

Perinteisten toimintamuotojen rinnalle Matkakarjala Oy on kehitellyt uutta liiketoimintaa. Larisa Karpova välittää viikoittain suomalaisia tuotteita venäläisille kuluttajille.

Jouko Väistö

Mat­ka­toi­mis­tot jou­tu­vat muu­ta­maan toi­min­ta­ta­po­jaan

Pie­nis­sä mää­rin pe­ruun­tu­nei­ta Ve­nä­jän mat­ko­ja on ko­ro­nan ai­ka­na kor­vat­tu ko­ti­maa­han suun­tau­tu­neil­la mat­koil­la. Yh­te­nä esi­merk­ki­nä hän nos­taa esiin vii­me­ke­säi­sen, rää­tä­lin­työ­nä teh­dyn mat­kan Kot­kan, Por­voon ja Lo­vii­san seu­dul­le.

Isos­sa ku­vas­sa mat­ka­toi­mis­tot jou­tu­vat laa­jem­min­kin muut­ta­maan toi­min­ta­ta­po­jaan. Ei ole enää miel­tä ki­sail­la mark­ki­noil­la, joil­la ei ole me­nes­ty­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia.

– Ei ole jär­ke­vää kil­pail­la asi­ak­kaas­ta, joka on päät­tä­nyt ti­la­ta lo­ma­mat­kan­sa ne­tin kaut­ta. Tai mik­si yrit­tää kau­pa­ta mat­kaa ih­mi­sel­le, joka ei ole ha­lu­kas läh­te­mään it­sel­leen tun­te­mat­to­mien kans­sa sa­maan bus­siin.

Ti­laus­ta hän sen si­jaan nä­kee ole­van rää­tä­löi­dyil­le ryh­mä­mat­koil­le, jot­ka teh­dään tois­ten­sa hy­vin tun­te­vien, ku­ten su­ku­lais­ten tai tut­tuun jär­jes­töön ku­lu­vien kes­ken.

Li­sä­pal­ve­lui­ta jat­ku­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si

Ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na Mat­ka­kar­ja­la on toi­min­tan­sa jat­ku­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si ke­hi­tel­lyt pe­rin­teis­ten toi­min­ta­muo­to­jen rin­nal­le muu­ta­kin lii­ke­toi­min­taa. Sa­vo­lai­nen hank­ki it­sel­leen tak­si­lu­vat ja jär­jes­tää ny­ky­ään tak­si­pal­ve­lu­ja kah­del­la au­tol­la.

Puo­li­so La­ri­sa Kar­po­va puo­les­taan vä­lit­tää vii­koit­tain laa­duk­kai­ta suo­ma­lai­sia tuot­tei­ta ve­nä­läi­sil­le ku­lut­ta­jil­le pien­tä vä­li­tys­palk­ki­o­ta vas­taan.

Lisää aiheesta

Kysely