JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.7.2021 9.12
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kanada antaa meille aikamatkan tulevaan – eikä hyvältä näytä

Ka­na­dan +50 cel­siu­sas­teen hel­teet ovat vii­mei­nen myrs­ky­va­roi­tus Suo­mel­le. Ka­na­dan yleis­ra­di­oyh­tiö CBC uu­ti­soi vii­me vii­kol­la, et­tä Itä-Ka­na­das­sa oli käyn­nis­sä kak­si­sa­taa tu­li­pa­loa. Suo­mi ja Ka­na­dan ovat sa­mal­la le­veys­pii­ril­lä, jo­ten uu­ti­set At­lan­tin toi­sel­ta puo­lel­ta ovat huo­les­tut­ta­via.

Miel­tä­ni ma­sen­taa jo­kai­se­na päi­vä­nä, kun he­rään ja näen tai­vaal­la au­rin­gon he­lot­ta­mas­sa pil­vet­tö­mäl­tä tai­vaal­ta. Ja ei tie­ten­kään sai­si va­lit­taa, kun on ker­ran­kin Suo­mes­sa “kun­non kesä”, mut­ta täl­lai­set hel­teet ei­vät ole Suo­mes­sa nor­maa­le­ja. Hel­sin­gin Sa­no­mat uu­ti­soi vii­me vii­kol­la kuin­ka Uts­jo­el­la mi­tat­tiin uu­sia läm­pö­en­nä­tyk­siä, kun mit­ta­ri näyt­ti +33,5 cel­siu­sas­tet­ta. Nois­sa läm­pö­ti­lois­sa al­ka­vat me­ri­lo­het, tai­me­net ja har­juk­set kie­hu­maan. En voi ol­la su­re­mat­ta etu­kä­teen poh­joi­sen luon­tom­me la­je­ja, jot­ka läm­pö­ti­lan jat­ku­van nou­sun ta­kia jää­vät koh­ta his­to­ri­aan.

Ret­kei­li­jä­nä miel­tä­ni on ma­sen­ta­nut tänä ke­sä­nä myös ih­mis­ten piit­taa­mat­to­muus luon­nos­sa: ros­kaa­mi­nen sekä met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen ai­kaan sy­ty­te­tyt avo­tu­let. Täy­tyy­kö jon­kun kan­sal­lis­puis­ton tai luon­non­suo­je­lu­a­lu­een pa­laa va­roit­ta­va­na esi­merk­ki­nä, en­nen kuin ih­mi­set ot­ta­vat va­roi­tuk­set ja kiel­lot to­sis­saan?

Usein kes­kus­tel­les­sa­ni ih­mis­ten kans­sa asi­ois­ta, mitä jo­kai­nen voi­si omas­sa elä­mäs­sään teh­dä saa­dak­seen sii­tä eko­lo­gi­sem­paa, tör­mään aja­tuk­seen: “Ei­hän yk­si ih­mi­nen tai edes Suo­mi val­ti­o­na voi asi­al­le mi­tään, jo­ten mitä vä­liä? Kii­nan ja Yh­dys­val­to­jen täs­sä pi­tää muut­tua.” On tot­ta, et­tä yk­si ih­mi­nen on pi­sa­ra me­res­sä, mut­ta se ei sil­ti pois­ta yk­si­lön te­ko­jen tär­keyt­tä.

Yk­si ih­mi­nen voi teh­dä toi­sin, pi­tää ään­tä te­ois­taan ja näyt­tää esi­merk­kiä. Yk­si ih­mi­nen voi ins­pi­roi­da lä­hi­pii­ri­ään, ja saa­da näin use­am­man ih­mi­sen muut­ta­maan ta­po­jaan. Suo­men päät­tä­jät voi­vat in­noit­taa isom­pia val­ti­oi­ta päät­tä­mään pa­rem­min. Omal­la te­ke­mi­sel­lään voi myös saa­da edes pien­tä hel­po­tus­ta ym­pä­ris­tö ah­dis­tuk­seen, jon­ka kans­sa en var­mas­ti ole yk­sin. Jos yh­den ih­mi­sen huo­li­mat­to­muus voi sy­tyt­tää mon­ta heh­taa­ria met­sää tu­leen, on tur­ha väit­tää, et­tei yk­si­löl­lä ole mer­ki­tys­tä tais­te­lus­sa il­mas­ton­muu­tos­ta vas­taan.

Il­mas­to­tut­ki­ja Tero Mus­to­nen pai­not­ti Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa vii­me vii­kol­la, et­tä luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mi­nen sekä jo­kien va­lu­ma-alu­ei­den en­nal­lis­ta­mi­nen ovat tär­keim­piä asei­tam­me il­mas­ton­muu­tos­ta vas­taan. Suo­mes­sa on täl­lä het­kel­lä to­del­la vä­hän täy­sin luon­non­ti­lais­ta met­sää. Meil­lä on ki­lo­met­ri­tol­kul­la ta­lous­met­siä sekä met­siä ja soi­ta, joi­hin ih­mi­nen on jol­lain ta­val­la kos­ke­nut. Ajat­te­lem­me­ko, et­tä met­sä tai luon­to ei il­man ih­mi­sen hoi­toa pär­jää? Näin kau­as luon­nos­ta olem­me tul­leet.

Roo­sa Sal­li­nen

Lisää aiheesta

Kysely