JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Salme Jekkonen on huolissaan keskustelukulttuurin kieroutumisesta ja palvelujen etääntymisestä. Hänen mielestään vähempikin vauhti toimintojen uudistamisessa riittäisi.

Salme Jekkonen on huolissaan keskustelukulttuurin kieroutumisesta ja palvelujen etääntymisestä. Hänen mielestään vähempikin vauhti toimintojen uudistamisessa riittäisi.

Jouko Väistö

30.4.2021 9.37
Vaalit

Mihin katoaa avoin keskustelu ja toisten kunnioitus?

TOH­MA­JÄR­VI

Jou­ko Väis­tö

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­tos­sa pit­kän päi­vä­työn teh­nyt Sal­me Jek­ko­nen on har­mis­tu­nut kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin muut­tu­mi­ses­ta. Hä­nes­tä kun­nal­lis­ten­kin asi­oi­den kä­sit­te­lys­sä on men­ty huo­noon suun­taan, kun kas­vok­kain käy­tä­vän, ra­ken­ta­van mie­li­pi­tei­den vaih­don si­jas­ta kes­kus­te­lu­foo­ru­mik­si on en­tis­tä use­am­min otet­tu so­si­aa­li­nen me­dia.

Some -kes­kus­te­lua seu­rat­tu­aan hän ei ih­met­te­le yh­tään sitä, et­tä luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­koil­le ei ole enää ha­luk­kuut­ta. Mik­si läh­teä hoi­ta­maan yh­tei­siä asi­oi­ta, jos yh­teis­tä hy­vää aja­es­saan tie­tää jou­tu­van­sa kont­rol­loi­mat­to­man jul­ki­sen rie­pot­te­lun koh­teek­si?

Luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä pi­täi­si toi­mia sa­mal­la ta­val­la kuin omas­sa per­hees­sä, asi­ois­ta avoi­mes­ti kes­kus­tel­len ja toi­sia kun­ni­oit­ta­en, hän sa­noo.

Va­li­tet­ta­va to­si­a­sia on, et­tä so­me­kir­joi­tuk­sis­sa kans­sa­kul­ki­joi­den kun­ni­oi­tus on unoh­det­tu. Se ei ole enää sa­mal­la ta­sol­la kuin en­nen, ei­kä se voi ol­la vai­kut­ta­mat­ta yh­teis­hen­keen yh­teis­ten asi­oi­den hoi­dos­sa.

Uu­si toi­min­ta­kult­tuu­ri on le­vin­nyt laa­jem­min­kin yh­teis­kun­taan. Sa­nan säi­lä hei­luu tur­han usein kun­ni­an­louk­kauk­sen ra­jaa hi­po­val­la, ja mo­nes­ti sen ylit­tä­väl­lä­kin ta­val­la.

Jek­ko­nen toi­mi Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­tos­sa kuu­si kaut­ta, jos­ta kol­me vii­meis­tä pu­heen­joh­ta­ja­na. Pit­kä luot­ta­mus­hen­ki­lö­u­ra päät­tyi vuon­na 1996, jol­loin hän ei enää aset­tu­nut kun­ta­vaa­lien eh­dok­kaak­si.

Kun­nal­lis­ten luot­ta­mus­teh­tä­vien li­säk­si hän kan­toi vas­tuu­ta myös jär­jes­tö­ken­täl­lä toi­mien mm. lii­ke­työn­te­ki­jöi­den ja SDP:n Toh­ma­jär­ven kun­nal­lis­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja­na.

JEK­KO­NEN tuli tun­ne­tuk­si luot­ta­mus­toi­mis­saan mal­til­li­se­na, kiih­koi­le­mat­to­ma­na, yli puo­lu­e­ra­jo­jen ar­vos­tet­tu­na yh­teis­ten asi­oi­den aja­ja­na.

Saa­man­sa luot­ta­muk­sen hän ar­ve­lee joh­tu­neen mo­nes­ta­kin sei­kas­ta. Hän on näh­nyt elä­mää tii­li­teh­taan työ­läis­per­heen, asu­tus- ja maa­ti­lan, lii­ke­työn­te­ki­jän ja kuor­ma-au­to­y­rit­tä­jän puo­li­son nä­kö­vink­ke­lis­tä. Tämä toi laa­jan pers­pek­tii­vin yh­teis­ten asi­oi­den hoi­toon, mitä muis­sa­kin puo­lu­e­ryh­mit­ty­mis­sä ar­vos­tet­tiin.

Asi­oi­den val­mis­te­lu­vai­hees­sa Jek­ko­nen ker­too käy­neen­sä pal­jon poh­jus­ta­via kes­kus­te­lu­ja. Nii­tä käy­tiin oman val­tuus­to­ryh­män, mui­den ryh­mien pu­heen­joh­ta­jien ja tie­ten­kin val­mis­te­lun yti­mes­sä ol­leen kun­nan hen­ki­lös­tön kans­sa.

Pää­tök­sil­le saa­tiin vah­va pe­rus­ta, kun vai­keis­ta­kin asi­ois­ta kes­kus­tel­tiin avoi­mes­ti ja re­hel­li­ses­ti, toi­sia no­kit­te­le­mat­ta. Ta­voit­tee­na oli ai­na pääs­tä yk­si­mie­li­seen pää­tök­sen­te­koon ja jos täs­sä ei on­nis­tut­tu, niin sit­ten ää­nes­tet­tiin, hän nau­rah­taa.

Myön­tei­sin aja­tuk­sin hän muis­te­lee myös Kes­ki-Kar­ja­lan mui­den kun­tien kans­sa käy­ty­jä va­paa­muo­toi­sia kes­kus­te­lu­ja. Hän näki eten­kin Ki­teen tär­ke­ä­nä naa­pu­ri­na, jon­ka kans­sa oli jär­ke­vää teh­dä yh­teis­työ­tä. Yh­teis­työn he­del­miä hän oli­si toi­vo­nut saa­ta­van enem­män­kin mitä saa­tiin.

Jek­ko­sen luot­ta­mus­hen­ki­lö­u­ran ai­ka­na saa­tiin pal­jon nä­ky­vää ke­hi­tys­tä ja tu­los­ta ai­kaan. Pääl­lim­mäi­si­nä mie­leen nou­se­vat ter­veys­kes­kuk­sen, lii­kun­ta­hal­lin ja koko kun­nan kat­ta­van ve­si­huol­lon ra­ken­ta­mi­nen sekä van­hus­ten­ta­lo­yh­dis­tyk­sen toi­min­ta, jol­la saa­tiin mer­kit­tä­väs­ti ko­hen­net­tua van­hus­vä­es­tön asui­no­lo­ja.

Nämä ovat hy­viä esi­merk­ke­jä sii­tä, et­tä yh­teis­työn he­del­miä ha­lut­tiin ja­kaa ta­sa­puo­li­ses­ti kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le, niin nuo­ril­le, työ­i­käi­sil­le kuin elä­ke­päi­vil­le eh­ti­neil­le­kin.

Nyt 90 vuot­ta täyt­tä­nee­nä hän seu­raa edel­leen tar­kas­ti yh­teis­kun­nal­lis­ta ke­hi­tys­tä. Eri­tyi­sen huo­lis­saan hän on pal­ve­lu­jen kar­kaa­mi­ses­ta pie­nis­tä kun­nis­ta ja säh­köi­sen tie­don­vä­li­tyk­sen mu­ka­naan tuo­mis­ta ne­ga­tii­vi­sis­ta lie­veil­mi­öis­tä.

Uu­dis­tuk­sia tu­lee uu­dis­tus­ten pe­rään sel­lai­sel­la vauh­dil­la, et­tei pal­ve­lu­jen käyt­tä­jä kyy­dis­sä pysy. Tämä nä­kyy eten­kin pank­ki- ja va­kuu­tus­sek­to­ril­la, mut­ta myös mo­nis­sa jul­kis­hal­lin­non pal­ve­luis­sa, jot­ka ai­kai­sem­min on to­tut­tu saa­maan vä­häl­lä vai­val­la omal­ta paik­ka­kun­nal­ta.

Pi­täi­si muis­taa, et­tä lä­hes­kään kai­kil­la ei ole net­tiyh­teyk­siä ja vaik­ka ne oli­si­vat­kin, ei uu­sien asi­oi­den omak­su­mi­nen ai­na niin help­poa ole.

– Mik­si van­hat toi­mi­vat sys­tee­mit pi­tää ro­mut­taa? Mik­si kan­sa­lai­set ja pal­ve­lut pi­tää vie­raan­nut­taa toi­sis­taan ja ih­mi­sel­le tär­keä kas­vok­kain ta­pah­tu­va so­si­aa­li­nen kans­sa­käy­mi­nen lo­pet­taa?

– Ei­kö vauh­tia voi­si hie­man hil­jen­tää, et­tä kaik­ki kan­sa­lai­set py­syi­si­vät ke­hi­tyk­sen kel­kas­sa mu­ka­na ja sai­si­vat tar­vit­se­man­sa pal­ve­lut en­ti­sai­ko­jen ta­paan vai­vat­to­mas­ti?

– Ja mah­taa­ko tuo jat­ku­va pal­ve­lu­jen säh­köis­tä­mi­nen ol­la työl­li­syy­den hoi­don kan­nal­ta­kaan jär­ke­vä toi­men­pi­de, hän poh­dis­ke­lee.

Lisää aiheesta

Kysely