JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.2.2021 11.23
Kulttuuri

Saimaa-ilmiö on elinvoimateko

Tui­ja Ma­rien­berg

Itä-Suomea yhdistää laaja Saimaan järvialue, mistä on syntynyt Saimaa-ilmiö eli yhteinen tavoite saada Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.

Itä-Suomea yhdistää laaja Saimaan järvialue, mistä on syntynyt Saimaa-ilmiö eli yhteinen tavoite saada Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.

Tuija Marienberg

Itäi­sen Suo­men yrit­tä­jä­jär­jes­töt ja kaup­pa­ka­ma­rit ovat mu­ka­na Sai­maa-il­mi­ös­sä, jos­sa ha­e­taan Sa­von­lin­naa ja sa­mal­la koko Sai­maan alu­et­ta Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si vuo­dek­si 2026.

Vuo­den 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si va­li­taan yk­si suo­ma­lais­kau­pun­ki. Sa­von­lin­nan li­säk­si jat­koon ovat pääs­seet Tam­pe­re ja Ou­lu.

Sai­maa-il­mi­ön kym­men­hen­ki­nen tii­mi vii­meis­te­lee par­hail­laan ha­ku­kir­jaa, joka pa­lau­te­taan 23. huh­ti­kuu­ta. Yk­si tär­keä osa kir­jan si­säl­tö­jä ovat alu­een to­teu­tus­val­mius ja eri sek­to­rei­den vä­li­nen yh­teis­työ.

Itä-Suo­men kun­nis­ta mo­net ovat vii­me viik­koi­na teh­neet pää­tök­sen läh­teä li­sä­ra­hoi­tuk­sel­la mu­kaan Sai­maa-il­mi­öön, mi­kä­li tit­te­li saa­daan. Yh­teis­työ-kut­su­kir­je läh­tee pian pos­tiin myös alu­een yri­tyk­sil­le.

En­sim­mäi­se­nä kun­ta­na pää­tök­sen li­sä­ra­hoi­tuk­ses­ta teki tam­mi­kuun lo­pus­sa Rääk­ky­lä. Nyt mu­kaan ovat liit­ty­nyt kaik­ki Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nat sekä usei­ta mui­ta itäi­sen Suo­men kun­tia Tai­pal­saa­rel­ta Ou­to­kum­puun.

– Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keil­la on tut­ki­tus­ti suu­ri vai­ku­tus alu­eel­le, ker­too Sai­maa-il­mi­ön han­ke­joh­ta­ja Sari Kaa­si­nen.

– Vuo­si 2011 toi Tur­kuun ja Var­si­nais-Suo­meen noin 260 mil­joo­naa eu­roa. Jo kan­di­daat­ti­vai­he täs­sä ki­sas­sa luo usein yh­teen­kuu­lu­vuut­ta ja ar­vo­poh­jai­sia yh­teis­työn­paik­ko­ja elin­kei­no­e­lä­män ja kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den vä­lil­le.

Ke­vään ai­ka­na ja kil­pai­lun ede­tes­sä ker­ro­taan tar­kem­min uu­sis­ta ja in­nos­ta­vis­ta avauk­sis­ta, joi­ta on tul­lut mu­kaan yh­teis­työ­suun­ni­tel­mis­ta yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen ja kaup­pa­ka­ma­rei­den kans­sa.

– Sai­maa-il­miö on elin­voi­ma­te­ko. Se tuo alu­eel­le uu­sia kä­vi­jöi­tä ja vah­vis­taa os­to­voi­maa. Ha­lu­am­me roh­kais­ta jo­kais­ta yri­tys­tä tart­tu­maan tä­hän mah­dol­li­suu­teen miet­ti­mäl­lä, mi­ten Sai­maa-il­miö voi­si nä­kyä omis­sa tuot­teis­sa ja pal­ve­luis­sa, ker­too Ete­lä-Sa­von Yrit­tä­jien alu­e­joh­ta­ja Nii­na Kuu­va.

Kävi it­se kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ki­sas­sa mi­ten ta­han­sa, pääs­tään yh­tei­siä Sai­maa-ide­oi­ta to­teut­ta­maan joka ta­pauk­ses­sa esi­mer­kik­si Sai­maan kult­tuu­rin unel­ma­vuo­sien ai­kaan, joi­ta vie­te­tään Mik­ke­lis­sä vuon­na 2022, Jo­en­suus­sa 2023, Lap­peen­ran­nas­sa 2024, Kuo­pi­os­sa 2025 ja Sa­von­lin­nas­sa 2026.

– Sai­maa-il­miö ra­ken­taa vah­vaa itä­suo­ma­lais­ta yh­teis­työ­tä elin­kei­no­e­lä­män, kult­tuu­rin, mat­kai­lun ja kan­sa­lais­ten vä­lil­le sekä edis­tää alu­een kan­sain­vä­lis­tä ve­to­voi­maa.

– Li­säk­si vas­tuul­li­nen ja kes­tä­vä brän­däys Sai­maan ym­pä­ril­le sekä yh­des­sä te­ke­mi­nen edis­tä­vät niin elin­voi­man kas­vua, ke­hit­tä­mis­tä kuin luon­to­ar­vo­ja, ko­ros­taa Kuo­pi­on alu­een kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Kai­ja Sa­vo­lai­nen.

Pää­tök­sen vuo­den 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gis­ta te­kee eu­roop­pa­lai­nen asi­an­tun­ti­ja­raa­ti 2.6.2021.

Lisää aiheesta

Kysely