JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Rallin reittijohtaja Markku Haurinen esitteli yhteistyöseurojen edustajille erikoiskokeet, joista nämä tulevat Tengtools-rallissa vastaamaan.

Rallin reittijohtaja Markku Haurinen esitteli yhteistyöseurojen edustajille erikoiskokeet, joista nämä tulevat Tengtools-rallissa vastaamaan.

29.7.2015 13.45
Urheilu

Tengtools-rallin valmistelut hyvässä vauhdissa

KI­TEE

Jou­ko Väis­tö

Yk­si tär­keä edis­ty­sas­kel F-cu­piin kuu­lu­van Teng­tools-ral­lin jär­jes­te­lyis­sä otet­tiin vii­me lau­an­tai­na, kun Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­jat kut­sui eri­kois­ko­keis­ta vas­taa­vat yh­teis­työ­kump­pa­nin­sa kool­le Ai­mon mo­ni­toi­mi­kes­kuk­seen.

Kes­ki-Kar­ja­lan Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den kump­pa­nei­na jär­jes­te­lyis­sä ovat Jo­en­suun UA, Sa­von­lin­nan UA, Imat­ran UA, Suo­nen­jo­en UA, Koil­lis-Sa­von UA ja Lep­pä­vir­ta Ra­cing Team.

Eri­kois­ko­kei­den vas­tuu­hen­ki­löt sai­vat tie­toa ral­lin yleis­jär­jes­te­lyis­tä ja pää­si­vät myös tu­tus­tu­maan omaan eri­kois­ko­kee­seen­sa ja te­ke­mään val­mis­te­lu­ja sen hoi­ta­mi­ses­sa.

Eri­tyis­tä huo­mi­o­ta kiin­ni­tet­tiin ral­lin tur­val­li­suus- ja ym­pä­ris­tö­nä­kö­koh­tiin.

Kaik­keen pi­tää va­rau­tua. Ta­voit­tee­na on hoi­taa ek-jär­jes­te­lyt niin, et­tä ul­ko­puo­lis­ten pää­sy pi­ka­tai­pa­leel­le ei ole mah­dol­lis­ta kil­pai­lun ai­ka­na ja et­tä mah­dol­li­sis­sa on­net­to­muus­ta­pauk­sis­sa osa­taan ti­lan­tees­sa kuin ti­lan­tees­sa toi­mia oi­ke­al­la ta­val­la.

Myös ym­pä­ris­tö­a­si­at on otet­ta­va va­ka­vas­ti. Hom­mat on hoi­det­ta­va niin, et­tä öl­jy­jen pää­sy luon­toon es­te­tään ja et­tä kaik­ki mah­dol­li­set au­tos­ta tip­pu­neet osat ote­taan tar­kas­ti tal­teen, ral­lin tur­val­li­suus­joh­ta­ja­na toi­mi­va Es­ko Käh­kö­nen pai­not­ti.

Teng­tools-ral­lis­sa aje­taan kaik­ki­aan kuu­si eri­kois­ko­et­ta, joi­den yh­teis­pi­tuus on 83,6 ki­lo­met­riä. Koko ral­li­tai­pa­leel­le pi­tuut­ta ker­tyy 227 ki­lo­met­riä. Kil­pai­li­jat ei­vät pää­se tu­tus­tu­maan eri­ko­kei­siin etu­kä­teen, vaan ral­li aje­taan ns. pi­me­ä­nä kil­pai­lu­na.

Ral­li kes­kei­set toi­min­not ku­ten il­moit­tau­tu­mi­nen, kat­sas­tus ja huol­to kes­kit­ty­vät To­lo­sen­mä­keen Ai­mon alu­eel­le. Kil­pai­lu­kes­kus si­jait­see kui­ten­kin Ki­teen kou­lu­kes­kuk­ses­sa ja läh­tö­paik­ka on ylei­söys­tä­väl­li­ses­ti to­ril­la.

Ylei­söl­lä on muu­ten­kin hy­vät mah­dol­li­suu­det seu­ra­ta kil­pai­lun kul­kua, sil­lä ral­li aje­taan kah­te­na eril­li­se­nä lenk­ki­nä. Li­sä­tie­toa saa nel­jäl­lä huol­to­a­se­mal­la kau­pat­ta­vis­ta ral­li­pa­ke­teis­ta, joi­den myyn­ti al­kaa lau­an­tai­na 22. elo­kuu­ta aa­mu­päi­väl­lä, kil­pai­lun joh­ta­ja­na toi­mi­va Ar­to Pi­ri­nen ker­toi.

Lisää aiheesta

Kysely