JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.8.2018 9.23
Mielipiteet

Varo huijausviestiä!

Osuus­pan­kin, Dans­ke Ban­kin, Nor­de­an, S-Pan­kin ja var­mas­ti myös mui­den pank­kien ni­mis­sä lä­he­te­tään jat­ku­vas­ti säh­kö­pos­tit­se hui­jaus­vies­te­jä tai lä­hes­ty­tään asi­a­kas­ta pu­he­li­mit­se, tar­koi­tuk­se­na saa­lis­taa asi­ak­kai­den pank­ki­tun­nuk­sia ja yh­teys­tie­to­ja.

Maa­nan­tai­na 6. elo­kuu­ta sain säh­kö­pos­ti­na vies­tin, joka oli ot­si­koi­tu sa­nal­la Osuus­pank­ki.

Lä­het­tä­jä­tie­to­jen koh­dal­la lu­kee

Päi­vit­tää, jos­ta au­ke­si säh­kö­pos­ti­o­soi­te asi­a­kas­pal­ve­lu@0p.fi.

Vies­tin si­säl­tö kir­joi­tus­vir­hei­neen oli seu­raa­va:

”Hyvä Osuus­pank­ki asi­a­kas,

Verk­ko­pan­kis­sa jär­jes­tel­mä­päi­vi­tys­ten vuok­si verk­ko­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien on hy­väk­syt­tä­vä jär­jes­tel­mä­päi­vi­tys kir­jau­tu­mal­la verk­ko­pank­kiin al­la ole­vas­ta lin­kis­tä.

Asi­ak­kaa­na tei­dän vas­tuul­la on var­mis­taa, et­tä käyt­tä­mä­si verk­ko­pal­ve­lut ovat vaa­ti­mus­ten mui­kai­ses­ti päi­vi­tet­ty.

Osuus­pank­ki suo­jaa ai­na tie­dot pank­ki­sa­lai­suut­ta ja tie­to­suo­jaa kos­ke­vien la­kien, mää­räys­ten ja vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti.

Asi­a­kas­pal­ve­lum­me ot­taa tei­hin yh­teyt­tä seu­raa­van 24-72 tun­nin ai­ka­na.

Ter­vei­sin

Osuus­pank­ki

Asi­a­kas­pal­ve­lu”

Liik­keel­lä on myös si­säl­löl­tään eri­lai­sia, mah­dol­li­sim­man us­kot­ta­vik­si muo­toil­tu­ja vies­te­jä, joi­den kaik­kien tar­koi­tuk­se­na on hui­ja­ta ih­mi­siä.

Esi­mer­kik­si saa­mas­sa­ni vies­tis­sä huo­mio kiin­nit­tyy säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen, joka näyt­tää ereh­dyt­tä­väs­ti Osuus­pan­kin omal­ta op.fi-päät­tei­sel­tä osoit­teel­ta. Tar­kem­pi tut­ki­mus pal­jas­taa, et­tä o-kir­jai­men ti­lal­la osoit­tees­sa on­kin 0 eli nol­la.

Vies­tin mu­ka­na on link­ki, joka oh­jaa pan­kin si­vua muis­tut­ta­val­le hui­jaus­si­vus­tol­le, jos­sa ky­sel­lään hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja. Älä avaa link­ki­si­vus­toa, älä­kä luo­vu­ta hui­ja­reil­le mi­tään tie­to­ja!

Osuus­pank­ki va­roit­taa omal­la si­vul­laan, et­tä mi­kä­li hui­jaus­si­vus­tol­la an­taa hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja, ku­ten pu­he­lin­nu­me­ron, hui­ja­ri saat­taa esiin­tyä pan­kin edus­ta­ja­na ja soit­taa pu­he­lin­nu­me­ros­ta, mikä on vää­ren­net­ty näyt­tä­mään OP:n asi­a­kas­pal­ve­lun nu­me­rol­ta.

Hui­jaus­soi­ton tun­nis­taa sii­tä, et­tä pu­he­lus­sa pyy­de­tään ker­to­maan käyt­tä­jä­tun­nus, sa­la­sa­na tai avain­lu­ku­ja. Pank­ki ei mil­loin­kaan kysy näi­tä tie­toa asi­ak­kail­taan. Mi­kä­li näi­tä tie­to­ja pyy­de­tään pu­he­li­mit­se, on ky­sees­sä hui­jaus­soit­to.

Pank­ki ei myös­kään pyy­dä kos­kaan kir­jau­tu­maan verk­ko­pal­ve­lui­hin säh­kö­pos­tis­sa tai teks­ti­vies­tis­sä ole­van lin­kin kaut­ta, ei­kä pyy­dä lä­het­tä­mään hen­ki­lö­koh­tai­sia verk­ko­pal­ve­lu­tun­nuk­sia, luot­to­kor­tin tie­to­ja tai hen­ki­lö­tun­nus­ta säh­kö­pos­tit­se tai teks­ti­vies­til­lä.

Mi­kä­li olet luo­vut­ta­nut verk­ko­pal­ve­lu­tun­nuk­se­si hui­jaus­si­vus­tol­la, sul­je ne vä­lit­tö­mäs­ti soit­ta­mal­la oman pan­kin pal­ve­lu­nu­me­roon.

Pan­kin työn­te­ki­jöi­den li­säk­si hui­ja­rit saat­ta­vat esit­täy­tyä hui­jaus­ta tut­ki­vi­na po­lii­sei­na, jol­loin tu­lee muis­taa, et­tei myös­kään po­lii­si pyy­dä kos­kaan kan­sa­lai­sil­ta sa­la­sa­no­ja tai tun­nus­lu­ku­ja. Verk­ko­hui­ja­rit ovat myös esiin­ty­neet muun mu­as­sa Mic­ro­sof­tin asi­a­kas­tu­ki­hen­ki­löi­nä sekä ve­ro­vi­ra­no­mai­si­na.

Hui­jaus­vies­tit näyt­tä­vät ai­doil­ta, jo­ten älä lan­kea hui­ja­rei­den an­saan.

TM

Lisää aiheesta

Kysely