JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2018 7.55
Mielipiteet

Kirjoittaminen hiljenee, muu lukeminen lisääntyy

Päi­vä­nä muu­ta­ma­na is­tah­din ”lu­ku­sa­lii­ni” ja kä­des­sä oli Stora En­son met­sä­leh­ti. Sii­nä mie­len­kiin­to koh­dis­tui ot­sik­koon ”Pai­net­tu kir­ja ei ka­toa”. Sa­maan ai­kaan Ki­teel­lä uu­ti­soi­tiin kir­ja­kau­pan uu­des­ta yrit­tä­jäs­tä. Nämä kak­si asi­aa an­toi­vat ai­het­ta poh­din­taan.

On pu­hut­tu, et­tä pai­ne­tut kir­jat ja sa­no­ma­leh­det tu­le­vat ka­to­a­maan. En­son kir­ja- ja sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ri­toi­min­nas­ta vas­taa­va Es­si Lau­ri ker­toi haas­tat­te­lus­saan, et­tä e-kir­jat ja ää­nit­teet pi­kem­min­kin täy­den­tä­vät pai­net­tua kir­jal­li­suut­ta kuin sen kans­sa kil­pai­lua.

Lau­rin mu­kaan 2010-lu­vun alus­sa säh­köis­ten kir­jo­jen mark­ki­nat kas­voi­vat voi­mak­kaas­ti Yh­dys­val­lois­sa ja Iso-Bri­tan­ni­as­sa. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten kas­vu kui­ten­kin tait­tui. Pai­ne­tun kir­jan suo­si­os­ta ker­too muun mu­as­sa se, et­tä uu­sia ki­vi­jal­ka­kir­ja­kaup­po­ja on niin maa­il­mal­la kuin Suo­mes­sa­kin pe­rus­tet­tu edel­leen. Il­meis­tä on, et­tä myös uu­si ki­tee­läi­nen kir­ja­kaup­pa­y­rit­tä­jä Riik­ka To­ro­pai­nen on poh­ti­nut sa­mo­ja asi­oi­ta.

Ter­ve Met­sä –leh­den mu­kaan kan­sain­vä­li­nen jät­tiy­ri­tys Ama­zon on kir­jo­jen net­ti­myyn­nin li­säk­si pe­rus­ta­nut ki­vi­jal­ka­kaup­po­ja. Muun mu­as­sa Yh­dys­val­lois­sa pai­net­tu­jen kir­jo­jen mää­rä on kas­va­nut nel­jän vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na run­saat kym­me­nen pro­sent­tia.

Edel­leen on uu­ti­sen mu­kaan tut­kit­tu, et­tä e-kir­jo­jen osuus mark­ki­nois­ta on vain mur­to-osa, Sak­sas­sa al­le 10 pro­sent­tia, Rans­kas­sa 3-5 ja Suo­mes­sa nel­jä pro­sent­tia koko kir­ja­mark­ki­nois­ta. Eri­koi­ses­ti on to­det­tu, et­tä mo­net van­hem­mat ha­lu­a­vat viet­tää ai­kaan­sa las­ten­sa kans­sa pai­net­tu­ja kir­jo­ja lu­ke­mal­la.

Kir­ja­mark­ki­nat ja sitä edel­tä­vil­lä toi­min­noil­la, puun kas­va­tus, te­ol­li­nen ja­los­ta­mi­nen ja kir­jan tek­ni­ses­ti lu­et­ta­vak­si te­ke­mi­nen, on pit­kä ja mo­ni­vai­hei­nen pro­ses­si. Suo­mi on pa­pe­rin tuo­tan­nos­sa yk­si joh­ta­via mai­ta. Sa­mal­la se työl­lis­tää.

It­se kir­jo­jen te­ke­mi­nen vaa­tii ai­vo- ja kä­si­työ­tä. Sitä osa­taan myös Kes­ki-Kar­ja­las­sa, jos­sa leh­tem­me­kin vä­li­tyk­sel­lä on saa­tet­tu kir­jal­lis­ta tuo­tet­ta kan­sien vä­liin var­sin pal­jon. Myös ky­syn­tää uu­sis­ta kir­ja­jul­kai­su­jen te­ke­mi­sis­tä on koko ajan il­moil­la.

It­se en ole kir­joit­ta­nut kir­jo­ja, mut­ta leh­ti­jut­tua si­tä­kin enem­män. Kir­jo­ja olen lu­ke­nut vä­hem­män kuin muu­ta leh­teen tu­le­vaa ai­neis­toa. Nyt tämä työ on pää­tös­vai­hees­sa noin 40 vuo­den pi­tui­sen toi­mit­ta­jau­ra­ni osal­ta.

Nyt kään­nän asi­at toi­sin päin. Lu­et­ta­vat kir­jat ovat jo hyl­lys­sä. Uu­sia kir­ja­han­kin­to­ja ai­on teh­dä toi­mit­ta­ja­yh­dis­tyk­sen lah­ja­kor­tin tur­vin. Kii­tos täs­tä yh­dis­tyk­sel­le. Suu­rim­mat kii­tok­set kui­ten­kin niil­le, jot­ka ovat lu­ke­neet kir­joit­ta­mi­a­ni jut­tu­ja ja an­ta­neet pa­lau­tet­ta!

Mu­ka­via lu­ku­het­kiä niin kir­jo­jen kuin en­nen kaik­kea Koti-Kar­ja­lan pa­ris­sa.

Tuo­mo Flink­man

Lisää aiheesta

Kysely