JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.6.2020 10.53
Kulttuuri

Mokaaminen on improssa yhteinen ilo

TOH­MA­JÄR­VI

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Toh­ma­jär­ven Mai­ju Las­si­la –te­at­te­ril­la ei tänä ke­sä­nä näh­dä te­at­te­ri­ryh­män esi­tyk­siä. Ei ai­na­kaan etu­kä­teen har­joi­tel­tu­ja. Imp­ro­vi­saa­ti­oe­si­tyk­siä sen si­jaan saa­te­taan näh­dä­kin, mi­kä­li te­at­te­ria tois­ta vuot­ta oh­jaa­van Tee­mu Jaa­ti­sen suun­ni­tel­mat to­teu­tu­vat.

– Jos po­ru­kal­la on in­toa ja sil­tä tun­tuu, niin lop­pu­ke­säs­tä saa­te­taan joku esi­tys jär­jes­tää.

Ke­sä­kuun alus­ta läh­tien te­at­te­ri­kär­pä­sen pu­re­mat har­ras­ta­jat ovat ko­koon­tu­neet te­at­te­ril­le imp­roi­le­maan.

– Aja­tus oli aloit­taa imp­rot jo vii­me ke­sä­nä, mut­ta se vaan jo­ten­kin jäi. Nyt, kun esi­tyk­set pe­rut­tiin, niin tun­tui hy­väl­tä al­kaa teh­dä jo­tain, Tee­mu ker­too.

IMP­RO­VI­SAA­TI­OL­LA on te­at­te­ri­tai­tees­sa pit­kät pe­rin­teet. Jo 1400-lu­vul­la Eu­roo­pas­sa esi­tet­tiin to­reil­la näy­tel­miä, jois­sa juo­nen kään­teet oli mie­tit­ty en­nal­ta, mut­ta rep­lii­kit syn­tyi­vät vas­ta ylei­sön edes­sä.

Tee­mul­le imp­ro­vi­saa­tio on en­nen kaik­kea haus­ka­pi­toa yh­des­sä.

– Ko­keil­laan ja ope­tel­laan yh­de­sä eri­lai­sia imp­ro­vi­saa­ti­o­tek­nii­koi­ta, pe­le­jä ja leik­ke­jä. Tu­los­vas­tuu­ta ei ole, ei­kä ole tar­koi­tus teh­dä mi­tään val­miik­si.

– Jon­kun ver­ran har­joi­tel­laan te­at­te­rin te­ke­mi­seen liit­ty­viä tek­nii­koi­ta, mut­ta enim­mäk­seen lei­ki­tel­lään, Tee­mu nau­rah­taa.

Ke­säimp­roi­hin on ovet au­ki jo­kai­sel­le, oli­pa te­at­te­ri­har­ras­ta­ja tai ei. Esiin­ty­mis­pak­koa ei ole, ja kuun­te­luop­pi­laak­si­kin voi ha­lu­tes­saan men­nä.

– Jos yh­tään kiin­nos­taa, niin voi tul­la vaik­ka si­vus­ta seu­raa­maan. Il­moit­tau­tua ei tar­vit­se, ja po­ruk­kaan mah­tuu. Vink­ki­nä myös muil­le alu­een har­ras­ta­jil­le, joil­ta ke­sän esi­tyk­set on pe­rut­tu, Tee­mu vink­kaa.

YLI 40 VUOT­TA te­at­te­ria har­ras­ta­nut Vei­jo Hä­mä­läi­nen op­pii imp­ro­har­joi­tuk­sis­sa yhä uut­ta te­at­te­rin te­ke­mi­ses­tä ja it­ses­tään.

– Imp­ro­vi­saa­tio on mi­nul­le uut­ta. On mie­len­kiin­tois­ta, et­tä voi ke­hi­tel­lä jo­ta­kin epä­to­del­lis­ta ja äly­tön­tä, ja up­po­aa sii­hen ihan täy­sin.

– Te­at­te­rin la­val­la on op­pi­nut pel­kää­mään mo­kaa­mis­ta, mut­ta imp­roil­les­sa se ei hait­taa. Imp­ros­ta saa työ­ka­lu­ja nii­hin ti­lan­tei­siin, kun la­val­la pu­to­aa ei­kä muis­ta rep­liik­ke­jä, Vei­jo to­te­aa.

Imp­ro­vi­saa­tio on myös vas­ta­pai­noa muul­le te­at­te­rin te­ke­mi­sel­le.

– Näy­tel­mää teh­dään mel­ko ku­ri­na­lai­ses­ti, mut­ta täs­sä saa ol­la ren­nom­min. Oman ko­ke­muk­se­ni mu­kaan imp­ro opet­taa kuun­te­le­maan tois­ta ja an­ta­maan toi­sel­le ti­laa, Tee­mu sa­noo.

Lisää aiheesta

Kysely