JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ville Liukku pelasi lukkarina monipuolisen pelin. Kuva: Niilo Hirvonen.

Ville Liukku pelasi lukkarina monipuolisen pelin. Kuva: Niilo Hirvonen.

7.8.2020 11.40
Urheilu

Sinisen laguunin taika pitää

JUVA

Jou­ko Väis­tö

Ki­teen Pal­lon su­per­pe­si­syh­dek­sik­kö viih­tyy hy­vin Ju­val­la. Se on vuo­des­ta 2015 läh­tien vie­nyt joka kesä yh­den ko­ti­ot­te­lun­sa si­ni­sel­le la­guu­nil­le ja voit­ta­nut ne kaik­ki. Vuon­na 2015 kaa­tui Kou­vo­la, 2016 Jy­väs­ky­län Kiri, 2017 Pat­ti­jo­ki, 2018 Ou­lu ja vii­me vuon­na Kos­ken­kor­va.

Sään­töön ei tul­lut poik­keus­ta tä­nä­kään ke­sä­nä, kun vas­tas­sa oli Imat­ra. IPV jou­tui kuu­den­te­na seu­ra­na tai­pu­maan ki­tee­läis­mie­his­tön edes­sä. Si­ni­sen la­guu­nin tai­ka säi­lyi lu­ke­min 2-0 (8-0, 2-1).

Voit­to­jen li­säk­si Ki­teen Pal­lo on saa­nut Ju­val­la naut­tia kan­san­suo­si­os­ta. Joka kesä se on ke­rän­nyt pe­sis­ken­tän leh­te­reil­le yli tu­hat kat­so­jaa. Tänä vuon­na hei­tä oli par­haan lo­ma­se­son­gin päät­ty­mi­sen jäl­keen­kin 1 103.

AVAUS­JAK­SON jän­ni­tyk­sen KiPa ”pi­la­si” te­ke­mäl­lä heti en­sim­mäi­sel­lä lyön­ti­vuo­rol­la seit­se­män juok­sua. Kar­ke­lot käyn­nis­ti Tom­mi Päi­vi­nen, joka ku­maut­ti kun­na­rin ja yh­den ta­val­li­sen juok­sun maa­lyön­nil­lä kes­kel­tä kent­tää.

Lo­put vii­si juok­sua nap­sit­tiin yk­si­tel­len Vil­le Liu­kun, Samu-Kal­le Va­ro­sen, Sami Mik­ko­la­na­hon (2) ja Ju­ha­ni Myy­ry­läi­sen lyön­neil­lä. Avaus­vuo­ron ai­noa pie­ni mii­nus­mer­kin­tä tuli lyö­jien lop­pu­mi­ses­ta kah­den pa­lon ti­lan­tees­sa.

Juok­sui­lot­te­lu la­maan­nut­ti vas­tus­ta­jan koko lail­la to­taa­li­ses­ti. Eten­kin Jo­en­suun Mai­las­ta vii­me syk­sy­nä isol­la ra­hal­la han­kit­tu Tuo­mas Jus­si­la oli pois­sa to­lal­taan. Ul­ko­pe­lis­sä rä­py­lä ei pi­tä­nyt tut­tuun tyy­liin; sen kaut­ta tuli kol­me juok­sua. Myös si­sä­pe­lis­sä oli iso­ja vai­keuk­sia. Tau­koon men­nes­sä hän ei saa­nut ti­lil­leen ai­nut­ta­kaan kär­ki­lyön­tiä.

Omal­le ta­sol­leen mai­las­sa avaus­jak­sol­la yl­si­vät vain Tee­mu Nur­mio, Joo­na Si­kiö ja Sami Par­ta­nen. Nur­mi­on ja Si­ki­ön on­nis­tu­misp­ro­sent­ti oli täy­det 100 ja Par­ta­sen 75.

Jouk­ku­ei­den ta­so­e­ros­ta ker­too pal­jon myös kär­ki­lyön­tien ja kol­mos­ti­lan­tei­den mää­rä. Kär­ki­lyön­te­jä KiPa ke­rä­si tau­koon men­nes­sä 27 ja kol­mos­ti­lan­tei­ta saa­tiin ai­kaan 13. IPV:n vas­taa­vat lu­vut oli­vat 16 ja 4.

TAU­OL­LA IPV:N pe­lin­joh­ta­ja Jyr­ki Val­le he­rät­te­li mie­his­tö­ään vaih­ta­mal­la Joo­nas Si­ki­ön pai­kal­le luk­ka­rik­si Ras­mus Su­ra­kan. Tämä pi­ris­ti red­sien pe­liä. Toi­ses­sa vuo­ros­sa ko­va­heit­toi­sel­le nuo­rel­le mie­hel­le sat­tui kui­ten­kin imat­ra­lai­sit­tain har­mit­ta­va lip­sah­dus, kun polt­to­heit­to suun­tau­tui met­ri­tol­kul­la kak­kos­pe­sän ohi. Sen seu­rauk­se­na KiPa sai toi­sen, ja sa­mal­la voit­to­juok­sun. En­sim­mäi­sen löi Va­len­tin Iko­nen Sami Par­ta­sen rä­py­län kaut­ta.

Ul­ko­pe­lin tii­vis­ty­mi­sen ohel­la IPV sai tau­on jäl­keen ro­tia myös si­sä­pe­liin­sä. Se ra­ken­si kär­jel­lä hy­vin kol­mos­ti­lan­tei­ta, mut­ta ko­tiut­ta­mi­nen tuot­ti on­gel­mia; seit­se­mäs­tä kol­mos­ti­lan­tees­ta ete­ni­jä saa­tiin tu­paan vain ker­ran Mik­ko Ko­so­sen lyö­mä­nä. Hä­nen­kään ko­tiu­tuk­sen­sa ei kui­ten­kaan saa­nut imat­ra­lais­kan­nat­ta­jien ko­vas­ti toi­vo­maa ket­sup­pi­pul­lon pok­sah­dus­ta ai­kaan.

Tap­pi­o­ti­lan­tees­sa oli­si odot­ta­nut jouk­ku­een ko­ke­neel­ta kaar­til­ta ko­via ris­ki­rat­kai­su­ja. Ne jäi­vät vä­hiin. Tuo­mas Jus­si­la­kin tyy­tyi ra­jo­jen ko­pe­loin­nin si­jas­ta ra­ken­ta­maan ti­lan­tei­ta nä­päyk­sil­lä.

Pa­hi­ten sak­ka­si lyö­jä­ti­las­ton ne­lo­se­na ole­van Juho Toi­vo­lan lyön­ti­pe­li. Hän jäi täl­lä ker­taa juok­suit­ta ja kär­ki­lyön­te­jä­kin ker­tyi vain yk­si ja se­kin ken­täl­le­me­nos­ta.

Iso an­sio Toi­vo­lan ke­syt­tä­mi­ses­tä kuu­luu lau­ta­sen toi­sel­la puo­lel­la hää­ri­neel­le Vil­le Liu­kul­le. No­pe­al­la syöt­tö­jen ryt­mi­tyk­sel­lä ja tolp­pa­syöt­tö­jä ko­tiu­tus­ti­lan­teis­sa­kin vil­je­le­mäl­lä hän eli­mi­noi te­hok­kaas­ti ex-kos­su­lai­sen lyön­ti­pe­lin.

LIU­KUN AN­SI­OT no­tee­ra­si myös pal­kin­to­raa­ti an­ta­mal­la kak­kos­pal­kin­non. Yk­kös­pal­kin­to an­net­tiin avaus­jak­son juok­sui­lot­te­lul­le al­ku­tah­dit an­ta­neel­le Tom­mi Päi­vi­sel­le. IPV:n pal­ki­tut oli­vat Tee­mu Nur­mio ja Sami Par­ta­nen.

KiPa ja IPV ovat täl­lä kau­del­la koh­dan­neet toi­sen­sa kol­mes­ti ja joka ker­ta KiPa on pois­tu­nut ken­täl­tä voit­ta­ja­na. Kun kak­si en­sim­mäis­tä pe­liä päät­tyi Ki­Pan eduk­si 1-0, me­ne­vät tä­hä­nas­ti­set sar­ja­pis­teet sil­le 7-0. Nel­jän­nen ker­ran jouk­ku­eet ovat vas­tak­kain 27. ku­lu­vaa kuu­ta Imat­ral­la.

Lisää aiheesta

Kysely