JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2018 7.52
Mielipiteet

Digitalisaatio muovaa pankkien toimintatapoja

Pank­kien toi­min­ta on mur­rok­ses­sa. Asi­ak­kai­den ku­lut­ta­ja­tot­tu­muk­set ovat muut­tu­neet ja yhä har­vem­min asi­oi­daan pank­kien kont­to­reis­sa.

Päi­vit­täi­set pank­ki­a­si­at hoi­de­taan verk­ko­pan­keis­sa ja esi­mer­kik­si jopa lai­na­neu­vot­te­lut käy­dään ver­kos­sa. Ai­na­kin lai­na­neu­vot­te­lun aloit­ta­mi­nen ta­pah­tuu usein säh­köi­ses­ti.

Suu­rim­mal­le osal­le las­ku­jen mak­su kas­sal­la on taak­se jää­nyt­tä ai­kaa, mut­ta on myös asi­ak­kai­ta, joil­le tämä pal­ve­lu on tar­peen. Hy­vin tut­tu näky on edel­leen­kin se, et­tä iäk­kääm­piä asi­ak­kais­ta odot­te­le­mas­sa aa­mui­sin pan­kin avau­tu­mis­ta.

Ki­teen Seu­dun Osuus­pank­ki tie­dot­ti (16.3.) Toh­ma­jär­ven kont­to­rin sul­ke­mi­ses­ta. Tämä on ikä­vä uu­ti­nen toh­ma­jär­ve­läi­sil­le pan­ki­na­si­ak­kail­le. Toh­ma­jär­vel­le ei jää lain­kaan min­kään pan­kin kont­to­ria. Tätä en­nen paik­ka­kun­nal­ta on läh­te­nyt pois Nor­dea. Pank­kien kont­to­rei­ta on sul­jet­tu myös Ki­teel­lä. Nor­dea ve­täy­tyi pois vii­me vuon­na ja muu­ta­mia vuo­sia ai­kai­sem­min Dans­ke Bank.

Di­gi­ta­li­saa­ti­on vai­ku­tuk­sia pys­tyi tie­dos­ta­maan jo vuo­sia ai­kai­sem­min.

Pan­keis­sa on mark­ki­noi­tu hy­vin ak­tii­vi­ses­ti asi­ak­kai­ta säh­köis­ten pal­ve­lui­den pa­riin. Siis hoi­ta­maan it­se asi­oi­ta, joi­ta ai­em­min pan­kin hen­ki­lö­kun­ta on teh­nyt. Syy, joka ajaa tä­hän toi­min­taan, on kil­pai­lu.

Kun yk­si alan toi­mi­ja al­kaa to­teut­taa te­hos­ta­mis­toi­men­pi­tei­tä, läh­tee liik­keel­le lu­mi­pal­lo-efek­ti, ja pian kaik­ki ovat mu­ka­na.

Di­gi­ta­li­saa­ti­on myö­tä pan­kit muut­tu­vat yhä enem­män kas­vot­to­mik­si.

Kom­mu­ni­koin­ti ta­pah­tuu ene­ne­vis­sä mää­rin verk­ko­jen vä­li­tyk­sel­lä.

Pank­kien kont­to­rei­den lak­kaut­ta­mi­sien yh­tey­des­sä tu­lee huo­li työ­pai­kois­ta ja kuin­ka esi­mer­kik­si iäk­käät ih­mi­set saa­vat hoi­det­tua pank­ki­a­si­an­sa. Ei­kä pan­kit­to­mat kun­tien kes­kuk­set­kaan vies­ti elin­voi­mai­suu­des­ta, ajan hen­ges­tä kyl­lä­kin.

Kont­to­rien lak­kaut­ta­mist­ren­diä on niin Poh­jois-Kar­ja­las­sa kuin val­ta­kun­nal­li­sel­la ta­sol­la. Muun mu­as­sa OPn Li­pe­rin kes­kus­tan kont­to­ri on pää­tet­ty sul­kea ja OP Ete­lä-Häme päät­ti sul­kea jopa nel­jä kont­to­ri­aan.

OP Ete­lä-Häme tuli asi­as­sa vas­taan tu­ki­toi­mil­la, joi­hin si­säl­tyi muun mu­as­sa mak­su­ton pank­ki­kul­je­tus Rii­hi­mä­el­le ker­ran vii­kos­sa.

Luon­nol­li­ses­ti tämä ei kor­vaa fyy­sis­tä toi­mi­pis­tet­tä, mut­ta on kui­ten­kin kä­de­no­jen­nus kas­sa­pal­ve­lui­den tar­vit­si­joil­le.

Muu­tok­sis­ta huo­li­mat­ta pan­keil­la on edel­leen mer­kit­tä­vä ase­ma paik­ka­kun­tien elin­voi­mai­suu­teen. Pank­kien teh­tä­viin kuu­lu­vat fi­nans­si­pal­ve­lut, ku­ten mak­su­lii­ken­teen hoi­to ja luo­to­nan­to.

Lai­noi­tuk­sel­la hy­vin suu­ri mer­ki­tys yri­tys­ten eri ke­hi­tys­vai­heis­sa, ku­ten myös yk­si­tyis­ta­louk­sien han­kin­nois­sa.

En­tei­lee­kö Toh­ma­jär­ven Osuus­pan­kin kont­to­rin sul­ke­mi­nen Ki­teen Seu­dun Osuus­pan­kin fuu­si­o­ta koh­ti Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­pank­kia? Kau­niis­ta lu­pauk­sis­ta huo­li­mat­ta suu­ris­sa yk­si­köis­sä ai­na syr­jäi­sem­mät alu­eet tah­to­vat jää­dä un­ho­laan.

MT

Lisää aiheesta

Kysely