JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jyrki Naukkarinen rakentelee ja suunnittelee muiden toimiensa ohella automaatiokeskuksia.

Jyrki Naukkarinen rakentelee ja suunnittelee muiden toimiensa ohella automaatiokeskuksia.

23.1.2012 14.46
Talous

Kesair hyvässä nousuvauhdissa

– Yri­tys re­kis­te­röi­tiin vii­me ke­sä­kuus­sa ja se aloit­ti syk­syl­lä lii­ke­toi­min­tan­sa nol­las­ta. Nyt on pik­ku­hil­jaa li­sät­ty työ­voi­maa. Täl­lä het­kel­lä palk­ka­lis­toil­la on kym­me­nen työn­te­ki­jää, ker­too yrit­tä­jä Jyr­ki Nauk­ka­ri­nen.

– Tuo­tan­nos­sa kes­ki­tym­me pal­jol­ti ns. rää­tä­löin­tiin. Koh­tei­siin tar­vi­taan vaa­ti­vaa eri­kois­työ­tä, esi­merk­kei­nä vaik­ka­pa Lo­vii­san ja Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­lat.

Täl­le vuo­del­le on bud­je­toi­tu lii­ke­vaih­toa kak­si mil­joo­naa eu­roa. Näyt­tää sil­tä, et­tä ta­voit­tee­seen pääs­tään. Nauk­ka­ri­nen kiit­te­lee mo­ti­voi­tu­nut­ta ja am­mat­ti­tai­tois­ta hen­ki­lö­kun­taa.

Riit­tä­vät

ti­lat

Ke­sair toi­mii Ke­sä­lah­den te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la kun­nan kiin­teis­tös­sä vuok­ral­la. Hal­lis­sa on ne­li­öi­tä 1 400. Ti­lat riit­tä­vät hy­vin pit­käl­lä­kin ai­ka­vä­lil­lä. Nauk­ka­ri­nen on tyy­ty­väi­nen sii­hen, et­tä kun­ta on suh­tau­tu­nut yri­tys­toi­min­taan hy­vin po­si­tii­vi­ses­ti.

Yri­tys jat­kaa ta­val­laan vuon­na 1 993 pe­rus­te­tun Amt­rak­ki Oy:n ja­lan­jäl­jil­lä. Tämä myy­tiin vuon­na 2 009, mut­ta uu­det yrit­tä­jät jou­tui­vat va­ra­rik­koon.

– Kon­kurs­si­pe­säs­tä os­tim­me yri­tyk­sen ja sen jäl­keen pe­rus­tet­tiin Ke­sair Oy. Per­hey­ri­tys syn­tyi, kun os­tim­me vä­hem­mis­tö­o­sak­kaat pois. Omis­tam­me nyt yri­tyk­sen yh­des­sä vai­mo­ni Tei­jan kans­sa.

Ra­ken­nu­sa­lan
mark­ki­nat ve­tä­vät

Nauk­ka­ri­nen sa­noo, et­tä myös ra­ken­nus­puo­lel­la riit­tää eu­ro-krii­sis­sä miet­ti­mis­tä, mut­ta alan mark­ki­nat ovat sil­ti toi­mi­neet. Ti­lauk­sia on ym­pä­ri Suo­mea. Vä­li­kä­sien kaut­ta on men­nyt ko­nei­ta myös Ve­nä­jäl­le.

– Meil­lä on me­neil­lään ko­nei­den ke­hit­tä­misp­ro­jek­ti ja tu­le­vai­suu­des­sa on tar­koi­tuk­se­na men­nä myös Ve­nä­jän mark­ki­noil­le.

– Tar­vit­sem­me edel­leen li­sää työ­voi­maa, jota on tois­tai­sek­si löy­ty­nyt lä­hi­seu­dul­ta kii­tet­tä­väs­ti. Sat­saam­me voi­mak­kaas­ti mark­ki­noin­tiin ja tuo­te­ke­hi­tyk­seen. Teem­me yh­teis­työ­tä oh­jel­mis­to­ta­lo­jen kans­sa.

Yri­tyk­sen toi­mit­ta­mat lait­teet ovat suu­ren­tu­mas­sa. Koh­tei­ta ovat ydin­voi­ma­loi­den li­säk­si jul­ki­set ra­ken­nuk­set, päi­vä­ko­dit, kou­lut ja lii­ke­ta­lot sekä muut suu­reh­kot kiin­teis­töt.

Nuo­ruu­den
in­nol­la uu­siin
haas­tei­siin

Ans­si Ho­lo­pai­nen aloit­ti ko­ko­a­jan ja me­kaa­ni­kon työt Ke­sai­ril­la jou­lu­kuun alus­sa. Hän on ol­lut ai­kai­sem­man yri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa seit­se­män vuot­ta.

– Kä­vin vä­lil­lä myös muu­al­la ja pa­la­sin ta­kai­sin Ke­sä­lah­del­le. Muut­to Jo­en­suus­ta on tie­dos­sa lä­hi­ai­koi­na tyt­tö­ka­ve­rin kans­sa.

Tuo­rein työn­te­ki­jä on Ar­to Tas­ki­nen, jon­ka en­sim­mäi­nen työ­päi­vä Ke­sai­ril­la oli vii­me maa­nan­tai.

Ar­to Tas­ki­nen ker­too suo­rit­ta­neen­sa Kes­lal­la kol­me­vuo­ti­sen le­vy­sep­pä-hit­saa­jan op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen. Sen jäl­keen hän työs­ken­te­li vä­lil­lä ra­ken­nuk­sil­la ja tuli heti ar­mei­jan jäl­keen uu­te­na työn­te­ki­jä­nä Ke­sai­ril­le.

Vei­jo Mus­to­nen

Lisää aiheesta

Kysely