JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
30.1.2019 8.37
Mielipiteet

Luminen talvi työllistää urakoitsijoita

Il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen ei ole vie­lä pääs­syt mei­dän tal­vi­am­me pi­laa­maan. Pak­kas­ta ja lun­ta ol­lut riit­tä­miin myös Ete­lä-Suo­mes­sa.

Run­sas­lu­mi­nen tal­vi on työn­täy­tei­nen niin ko­ti­pi­han ko­laa­jil­le kuin ura­koit­si­joil­le, joi­den vas­tuul­la on yleis­ten tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­to.

Kaik­ki­al­le ei eh­di sa­maan ai­kaan, jo­ten ties­tö on ja­et­tu vii­teen tal­vi­hoi­to­luok­kaan ja ke­vy­en lii­ken­teen väy­lät kah­teen hoi­to­luok­kaan.

Lu­me­nau­rauk­sen, tien­pin­nan ta­sauk­sen, hie­koi­tuk­sen ja suo­lauk­sen li­säk­si lii­ken­ne­mer­kit ja opas­teet on pi­det­tä­vä puh­taa­na lu­mes­ta ja kuu­ras­ta.

En­tä­pä jos lumi on peit­tä­nyt no­peus­ra­joi­tus­mer­kin ja ajo­neu­von kul­jet­ta­ja saa yli­no­peu­des­ta sa­kot? Voi­ko sa­ta­sen tun­ti­no­peut­ta val­ta­tie 6:lla aja­nut kul­jet­ta­ja ve­do­ta tie­tä­mät­tö­myy­teen­sä?

Tie­lii­ken­ne­lais­sa sa­no­taan, et­tä taa­ja­man ul­ko­puo­lel­la ajo­neu­von suu­rin sal­lit­tu no­peus on 80 ki­lo­met­riä tun­nis­sa, mi­kä­li lii­ken­ne­mer­kil­lä ei ole osoi­tet­tu muu­ta no­peus­ra­joi­tus­ta. Taa­ja­mas­sa suu­rin sal­lit­tu no­peus on 50 ki­lo­met­riä tun­nis­sa, jos lii­ken­ne­mer­kil­lä ei ole muu­ta osoi­tet­tu.

La­kia on nou­da­tet­ta­va, mikä kos­kee myös tie­lii­ken­ne­la­kia. Tie­tä­mät­tö­myys lain si­säl­lös­tä ei pois­ta tätä vel­vol­li­suut­ta.

Lii­ken­ne­vi­ras­ton aset­ta­mien laa­tu­vaa­ti­mus­ten mu­kaan vii­py­mät­tä on puh­dis­tet­ta­va tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suu­del­le tär­ke­ät mer­kit, ku­ten ohi­tus- ja kään­ty­mis­kiel­lot sekä kor­keim­piin tal­vi­hoi­to­luok­kiin kuu­lu­vien tei­den al­le 80 km/h no­peus­ra­joi­tus­mer­kit.

Yh­tä tär­ke­ää on puh­dis­taa ke­vy­en lii­ken­teen väy­lien yh­tey­des­sä ole­vien ko­ro­tet­tu­jen suo­ja­tei­den ja liit­ty­mä­a­lu­ei­den va­roi­tus­mer­kit.

Mui­den lii­ken­ne­merk­kien puh­dis­tuk­sen toi­men­pi­de­ai­ka on kor­keim­mis­sa luo­kis­sa sekä taa­ja­mis­sa vuo­ro­kau­si, al­hai­sem­mis­sa luo­kis­sa taa­ja­man ul­ko­puo­lel­la kol­me vuo­ro­kaut­ta.

Oman on­gel­man­sa ai­heut­taa sa­kea lu­mi­sa­de tai pöl­ly­ä­vä lumi. Lii­ken­ne­mer­kit peit­ty­vät, mut­ta han­ka­lal­la­kaan ke­lil­lä puh­dis­tus­työ ei saa vaa­ran­taa lii­ken­net­tä. Yleen­sä puh­dis­tus to­teu­te­taan­kin ajan­koh­ta­na, jol­loin tien­käyt­tä­jiä on lii­ken­tees­sä mah­dol­li­sim­man vä­hän.

Mies ja har­ja -me­ne­tel­mä on tut­tu näky lii­ken­ne­merk­kien puh­dis­tuk­ses­sa.

Des­ti­an Ki­teen yk­si­kös­sä on myös käy­tös­sä au­toon asen­net­tu lai­te, jol­la lii­ken­ne­mer­kit saa puh­dis­tet­tua no­pe­as­ti ja tur­val­li­ses­ti ve­si­suih­kul­la niin, et­tei ih­mi­sen tar­vit­se tul­la ajo­neu­vos­ta ulos. Ve­si­pe­sua var­ten säi­li­ös­sä on läm­min­tä vet­tä, jon­ka se­as­sa on hie­man pe­su­ai­net­ta.

Esi­mer­kik­si val­ta­tie 6:lla lii­ken­ne­merk­kien pesu on har­jaa­mis­ta huo­mat­ta­vas­ti tur­val­li­sem­pi me­ne­tel­mä, mut­ta töi­den ajoi­tuk­ses­sa on huo­mi­oi­ta­va pa­kas­tu­mi­nen. Merk­kien pe­sua al­le –10°C on väl­tet­tä­vä.

Lii­ken­ne­merk­kien ja opas­tei­den edes­sä ei saa ol­la ha­vait­ta­vuut­ta hei­ken­tä­vää lu­mi­val­lia tai muu­ta es­tet­tä, jo­ten ura­koit­si­joi­ta työl­lis­tä­vät myös lu­mi­val­lien ma­dal­lu­tuk­set ja lu­men pois­kul­je­tus.

Kii­tos, ura­koit­si­jat, et­tä teet­te mei­dän liik­ku­mi­ses­tam­me tur­val­lis­ta!

TM

Lisää aiheesta

Kysely