JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Eini Annukka Perälän käsikirjoittama, säveltämä ja ohjaama Veden voima -teos on kuvattu Saarion voimalaitosmuseon mielenkiintoisessa ympäristössä.

Eini Annukka Perälän käsikirjoittama, säveltämä ja ohjaama Veden voima -teos on kuvattu Saarion voimalaitosmuseon mielenkiintoisessa ympäristössä.

27.8.2020 13.28
Kulttuuri

Taiteen puheenvuoro veden tärkeydestä

TOH­MA­JÄR­VI

Riit­ta Ha­ku­li­nen

Vesi lip­lat­taa, vir­taa, ko­hi­see - an­taa elä­mäl­le mah­dol­li­suu­den. Ih­mis­mie­li kuu­lee sei­ree­nien viet­te­lyk­sen, tun­nis­taa nä­kin pel­ko­jen hei­jas­tu­ma­na, pyy­tää ve­si­hii­sil­tä lem­peyt­tä ja lo­pul­ta ym­mär­tää ve­den ai­don ää­nen ja pyyn­nön pi­tää sii­tä huol­ta.

Ei­ni An­nuk­ka Pe­rä­län kä­si­kir­joit­ta­ma, sä­vel­tä­mä ja oh­jaa­ma mo­ni­ais­ti­nen teos Ve­den voi­ma, ve­den tai­ka - koko elä­mä! on tai­teen pu­heen­vuo­ro ve­den tär­key­des­tä. Noin 35 mi­nuu­tin mit­tai­nen nau­hoi­tet­tu teos syn­tyi maa­kun­ta­päi­vän oh­jel­mak­si on näh­tä­vil­lä lin­kin kaut­ta per­jan­tais­ta al­ka­en ai­na­kin Toh­ma­jär­ven kun­nan ja Maa­kun­ta­lii­ton si­vuil­la.

– Ve­den mer­ki­tys on pu­hu­tel­lut mi­nua pit­kään. Se on ar­vok­kain ja kor­vaa­mat­to­min aar­re maa­pal­lol­la, Pe­rä­lä to­te­aa.

– Ve­si­tee­maa kä­si­tel­lään täs­sä te­ok­ses­sa mo­ni­ker­rok­si­ses­ti tai­teen kei­noin ja as­so­si­aa­ti­oi­ta on luo­tu va­paas­ti.

– Tär­ke­ää oli­si, et­tä ih­mi­set al­kai­si­vat yhä enem­män tul­la tie­toi­sik­si puh­taan ve­den mer­ki­tyk­ses­tä ja ve­sis­tö­jen suo­je­lun tär­key­des­tä.

AL­KUI­DE­A­NA Ei­ni Pe­rä­län ja va­lo­tai­te­li­ja Au­lis Hä­mä­läi­sen suun­nit­te­le­mas­sa tai­deyh­teis­työs­sä oli to­teut­taa Saa­ri­on Mi­kon­po­lul­le valo- ja mu­siik­ki­tai­de­te­os. Luon­to­ai­he tar­ken­tui ve­teen ja to­teu­tus­paik­ka siir­tyi Saa­ri­on his­to­ri­al­li­seen van­haan voi­ma­lai­tok­seen, joka toi­mii mu­se­o­na.

– Alun­pe­rin tar­koi­tus oli tuot­taa live-esiin­ty­mi­nen ja to­teut­taa voi­ma­lai­tos­mu­se­ol­la va­loins­tal­laa­tio. Ko­ro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­en pää­dyim­me vi­de­o­tal­len­tee­seen.

Te­ok­ses­sa yh­dis­ty­vät mu­siik­ki, ta­ri­nal­li­suus, puhe, va­lo­tai­de, tans­si ja pu­hut­te­le­vat näyt­tä­mö­ku­vat.

– Lop­pu­ke­vään ja ke­sän ai­ka­na sä­vel­sin te­ok­sen seit­se­män elekt­ro­a­kus­tis­ta kap­pa­let­ta. To­teu­tin ne stu­di­os­sa pit­käl­ti imp­ro­vi­saa­ti­o­poh­jal­ta.

– Mu­sii­kis­sa on toi­saal­ta voi­maa, toi­saal­ta herk­kyyt­tä - on efek­te­jä, teks­tuu­ria, sä­vy­jä, räis­ket­tä ja lau­lu­ään­tä­kin.

Te­ok­sen poh­ja­vir­ta­na on Ih­mis­mie­len ja Ve­den vä­li­nen di­a­lo­gi. Kes­kus­te­luo­suu­det poh­jus­ta­vat kun­kin kap­pa­leen tee­man. Pu­he­roo­leis­sa ovat Mat­ti Pe­rä­lä (Vesi) ja Ei­ni Pe­rä­lä (Ih­mis­mie­li).

Va­lo­e­fek­tit, tans­sin ke­hol­li­nen il­mai­su ja mu­sii­kin mo­ni­vi­vah­tei­suus avaa­vat tee­mo­jen si­säl­tö­jä.

Va­lot te­ok­seen on luon­nut Au­lis Hä­mä­läi­nen ja tans­si­joi­na ovat Ou­to­kum­mun tans­si­lin­jan kak­si opis­ke­li­jaa An­nii­na Dys­ter ja El­le Tu­ru­nen. Ku­vauk­ses­ta ja edi­toin­nis­ta on vas­tan­nut Pek­ka Va­ro­nen.

TEOS on ku­vat­tu pää­a­si­as­sa Saa­ri­on voi­ma­lai­tos­mu­se­on hal­li­ti­las­sa, jon­ka suu­ret me­tal­li­set ge­ne­raat­to­rit ovat it­ses­sään ku­vauk­sel­li­sia ele­ment­te­jä.

– Tääl­lä vä­lit­tyy hie­nos­ti ve­den voi­ma - hal­lis­sa on toi­saal­ta kar­keut­ta, mut­ta it­se te­ok­ses­sa liik­keen su­la­vuut­ta. Olen­nais­ta on, et­tä vie­res­sä vir­taa Jä­nis­jo­ki, Pe­rä­lä pe­rus­te­lee ku­vaus­pai­kan va­lin­taa.

Ku­vaus­tal­ti­oin­ti to­teu­tet­tiin vii­me kes­ki­viik­ko­na il­las­ta ja ku­vauk­set jat­kui­vat aa­mu­kah­teen saak­ka.

– Täl­lä oli kyl­lä tai­a­no­mai­nen tun­nel­ma, kun ko­ne­hal­lin täyt­ti us­va­sa­vu ja va­lot loi­vat hie­no­ja efek­te­jä. Sei­ree­nit tans­si­vat kut­su­vas­ti ge­ne­raat­to­rin ym­pä­ril­lä. Nuo­ret tans­si­jat eläy­tyi­vät hie­nos­ti kun­kin kap­pa­leen tun­nel­maan.

Te­ok­sen edi­toin­ti on val­mis­tu­nut tä­män vii­kon alus­sa. Per­jan­tai­na teh­dys­sä haas­tat­te­lus­sa Pe­rä­lä myön­tää, et­tä lop­pu­tu­lok­sen nä­ke­mi­nen jän­nit­tää hän­tä it­se­ään­kin.

– Koen niin, et­tä tämä te­os­ko­ko­nai­suus on jon­kin­lai­nen pää­na­vaus ai­hee­seen. Kat­so­taan läh­tee­kö tämä mi­ten laa­je­ne­maan, Pe­rä­lä to­te­aa.

Ve­den voi­ma -te­ok­sen on tuot­ta­nut ja to­teut­ta­nut Ei­ni Pe­rä­län, Au­lis Hä­mä­läi­sen ja Mat­ti Pe­rä­län pe­rus­ta­ma tuo­re kult­tuu­riyh­dis­tys Lux et Can­tus. To­teu­tuk­seen on saa­tu ra­hoi­tus­ta Maa­kun­ta­lii­tol­ta. Yh­teis­työ­kump­pa­nei­na on Toh­ma­jär­ven kun­ta, Toh­ma­jär­vi-Seu­ra, Poh­jois-Kar­ja­lan Säh­kö ja Mu­siik­ki­te­at­te­ri Va­na­mo.

Lisää aiheesta

Kysely