JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.1.2019 14.59
Mielipiteet

Vaikea matkailun yhtälö

On­ko mat­kai­lu meil­le elin­kei­no­na lii­an vai­kea yh­tä­lö rat­kais­ta­vak­si? Jo 70-lu­vul­la, kun pää­tiet ja kor­pi­tai­pa­leet täyt­tyi­vät so­dan jäl­keen vau­ras­tu­neis­ta län­si­sak­sa­lais­tu­ris­teis­ta, mar­kat jäi­vät pi­kem­min­kin Deutc­he Bun­des Ban­kiin kuin Suo­men Pank­kiin.

Maa­ham­me toki al­koi nous­ta lei­rin­tä­a­lu­ei­ta ja kor­pi­ho­tel­le­ja joka toi­seen nie­men­nok­kaan myös rans­ka­lais­ten, sveit­si­läis­ten ja hol­lan­ti­lais­ten­kin löy­det­tyä tien­sä Suo­men. Oma­toi­mi­set ja oma­va­rai­set kes­kie­u­roop­pa­lai­set toi­vat kui­ten­kin mu­ka­naan kai­ken tar­vit­se­man­sa, osa jopa ve­den ja polt­to­ai­neen, jo­ten sa­tun­nais­ten pos­ti­kort­tien li­säk­si tu­ris­ti­myyn­ti ul­ko­maa­lais­ten osal­ta lä­hen­te­li nol­laa.

On­nek­sem­me Suo­mi­kin al­koi vau­ras­tua ja ko­ti­maan­mat­kai­lu an­toi elan­non mo­nel­le mat­kai­lu­y­rit­tä­jäl­le ja ky­lä­kaup­pi­aal­le. Meil­le riit­ti kau­nis ke­säil­ta, lei­rin­tä­a­lue ja sau­na­lai­tu­ri. Muu­ta meil­lä ei tar­jol­la ul­ko­maa­lai­sil­le­kaan ol­lut.

Maa­il­ma on sii­tä muut­tu­nut, sa­moin mat­kai­lun luon­ne. En­sin saa­pui­vat no­pe­as­ti ri­kas­tu­neet ve­nä­läi­set, jot­ka osa­si­vat vaa­tia laa­tua, huip­pu­laa­tua ja val­mii­ta pal­ve­lu­ja. Toi­nen tär­keä ve­nä­läis­ryh­mä oli os­tos­mat­kai­li­jat. Ku­lu­tus­ta­va­roi­ta, var­sin­kin elek­ro­niik­kaa ja ko­nei­ta myy­vät kaup­pi­aat jou­tui­vat jopa laa­jen­ta­maan va­ras­to- ja myyn­ti­ti­lo­jaan.

Kun pik­ku­hil­jaa saim­me nämä pal­ve­lut jon­kin­lai­sel­le to­lal­le, maa­il­man­po­li­tiik­ka ta­lous­pa­kot­teet kou­ras­saan pyyh­käi­si uu­det ra­han­te­ko­ra­ken­nel­mat ro­mu­kop­paan. Ko­ko­nai­sia suo­ma­lais­kau­pun­ke­ja oli 2010-lu­vul­la kon­kurs­sin par­taal­la puut­tu­maan jää­nei­den ve­nä­läis­mat­kai­li­joi­den vuok­si.

Myös aa­si­a­lai­set löy­si­vät vii­mein Suo­meen täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä. Aluk­si var­sin­kin kii­na­lais­mat­kaa­jat suun­ta­si­vat suu­ri­na ryh­mi­nä pää­kau­pun­kiin. Ra­han­sa he käyt­ti­vät kan­sain­vä­li­sis­sä bu­tii­keis­sa, jo­ten hei­dän osal­taan ei suu­ris­ta mat­kai­lu­tu­lois­ta voi­nut pu­hua.

Muu­ta­man vii­me vuo­den ai­ka­na on La­pis­sa ko­et­tu uu­den­lai­nen Kii­na-il­miö. Nyt va­rak­kaat kii­na­lai­set saa­pu­vat yk­si­tyi­si­nä mat­kai­li­joi­na, joko yk­sin, kak­sin tai koko per­heen kera. He käyt­tä­vät to­del­la pal­jon ra­haa ko­ke­ak­seen ker­ral­la La­pin koko tai­an.

Suo­mi on­kin ja­kaan­tu­nut mat­kai­lun suh­teen kol­meen osaan: Lap­pi (Kai­nuu), Hel­sin­ki, muu maa, täs­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Mei­dän tääl­lä muus­sa maas­sa täy­tyi­si­kin kek­siä uu­sia kei­no­ja hyö­tyä täs­tä uu­des­ta mat­kai­li­ja­vuos­ta.

Ma­joi­tus- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lu­ja sekä ohei­sak­ti­vi­teet­te­jä tar­jo­a­vat yrit­tä­jät ovat is­tu­neet ko­kouk­sis­sa ja se­mi­naa­reis­sa kym­me­niä tun­te­ja Kes­ki-Kar­ja­las­sa­kin. Lä­hes poi­keuk­set­ta lop­pu­pää­tel­mä­nä on ol­lut, et­tä yh­teis­työ­tä eri toi­mi­joi­den kes­ken on li­sät­tä­vä.

Mat­kai­lu on Itä-Suo­men le­vey­sas­teil­la niin kau­si­luon­teis­ta, et­tä kal­lii­ta in­ves­toin­te­ja – ma­joi­tus­ti­lat, ra­vin­to­lat, vä­li­ne­vuok­raa­mot – ei yk­sin pys­ty har­teil­laan kan­ta­maan. Li­säk­si tu­ris­mi on erit­täin herk­kä suh­dan­teil­le ja sää­o­loil­le. Sa­tei­nen kesä ja keh­no myyn­ti voi­vat koi­tua yk­si­näi­sen yri­tyk­sen koh­ta­lok­si, le­ve­äm­mät har­ti­at sen eh­kä kes­tä­vät.

AB

Lisää aiheesta

Kysely