JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KIMAF:in pääesiintyjänä nähdään tänä vuonna ainutlaatuinen versio Vivaldi Metal Projectista.

KIMAF:in pääesiintyjänä nähdään tänä vuonna ainutlaatuinen versio Vivaldi Metal Projectista.

6.7.2018 7.52
Kulttuuri

KIMAF palaa laajempana kuin koskaan

KI­TEE

Roo­sa Sal­li­nen

En­si kes­ki­vii­kos­ta al­ka­en Ki­teel­lä pääs­tään jäl­leen ker­ran naut­ti­maan kan­sain­vä­lis­ten lah­jak­kuuk­sien, tai­tei­li­joi­den sekä muu­si­koi­den esi­tyk­sis­tä ja te­ok­sis­ta Ki­tee In­ter­na­ti­o­nal Mu­sic and Art Fes­ti­va­lin eli KI­MAF:in mer­keis­sä. Tänä vuon­na ta­pah­tu­man hui­pen­nuk­se­na näh­dään Vi­val­di Me­tal Pro­ject -spek­taak­ke­li.

KI­MAF sai al­kun­sa kuu­si vuot­ta sit­ten, kun Ki­teel­le saa­pui jouk­ko Night­wish- fa­ne­ja. Mu­sii­ki­no­pet­ta­ja Pla­men Di­mo­vin pää­hän pis­tos­ta läh­te­nyt ta­pah­tu­ma on laa­jen­tu­nut vuo­si vuo­del­ta. Tänä vuon­na KI­MAF:ssa on pe­rä­ti 45 osal­lis­tu­jaa, jot­ka saa­pu­vat pie­neen maa­lais­kau­pun­kiim­me 26 eri maas­ta. Ta­pah­tu­ma te­kee tänä vuon­na yh­teis­työ­tä myös Suo­men Ro­ta­ryn kans­sa ro­ta­ry nuor­ten mu­siik­ki­lei­rin puit­teis­sa, jo­ten kan­sain­vä­li­syys li­sään­tyy tätä myö­tä en­ti­ses­tään.

Poi­min­toi­na tä­män vuo­den lah­jak­kuuk­sis­ta voi mai­ni­ta pi­a­nis­ti Ii­ro Ran­ta­lan, bul­ga­ri­a­lai­sen Li­dia Ga­ne­van, ruot­sa­lai­sen Ma­ri­na Am­mou­rin, ita­li­a­lai­sen pi­a­nis­ti Giu­sep­pe Iam­pie­rin sekä yh­dys­val­ta­lai­sen viu­lis­ti Ab­by Stahls­mid­tin. Tä­nä­kin vuon­na mu­ka­na on myös jaz­z­muu­sik­ko Joo­nas Tuu­ri. Mu­sii­kin li­säk­si vii­kon ai­ka­na jär­jes­te­tään myös Ma­gic of Fin­land -tai­de­näyt­te­ly Si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­kes­kus Il­ma­ri­sen au­las­sa.

KI­TEEL­TÄ ko­toi­sin ole­va, hel­sin­ki­läis­ty­nyt kont­ra­ba­sis­ti Tuu­ri on ol­lut mu­ka­na kan­sain­vä­li­ses­sä ki­tee­läi­ses­sä mu­siik­ki­ta­pah­tu­mas­sa vuo­des­ta 2014.

– Pla­men Di­mov ky­syi mi­nua mu­kaan ta­pah­tu­maan sen toi­se­na vuon­na. Olin kuul­lut ta­pah­tu­mas­ta jo ai­em­min, mut­ten tien­nyt sii­tä mi­tään, Tuu­ri ku­vai­lee kuin­ka pää­tyi pro­jek­tiin.

Kuul­tu­aan, et­tä ta­pah­tu­mas­sa pää­see te­ke­mään mu­siik­kia muis­ta mais­ta tu­le­vien ih­mis­ten kans­sa, kiin­nos­tui Tuu­ri niin pal­jon, et­tä läh­ti mu­kaan.

– On ai­na avar­ta­vaa työs­ken­nel­lä muis­ta kult­tuu­reis­ta tu­le­vien ih­mis­ten kans­sa. Night­wis­hin mu­siik­ki on myös it­sel­le­ni hy­vin nos­tal­gis­ta, sil­lä mu­siik­kia tuli kuun­nel­tua pal­jon tei­ni­vuo­si­na. Oli kiin­nos­ta­vaa pääs­tä myös soit­ta­maan bän­din mu­siik­kia, Tuu­ri ker­too.

Tuu­ri on iloi­nen voi­des­saan osal­lis­tua KI­MAF:iin myös tänä vuon­na.

– Odo­tan, et­tä tu­los­sa on vä­hän eri­lai­nen vuo­si. Nyt pää­va­lo­kei­las­sa on Vi­val­di Me­tal Pro­ject, eli Vi­val­din mu­siik­ki. On mie­len­kiin­tois­ta pääs­tä soit­ta­maan eri­lais­ta mu­siik­kia vaih­te­lun vuok­si.

TUU­RI odot­taa myös pää­se­vän­sä tu­tus­tu­maan uu­siin muu­si­koi­hin, sil­lä tänä vuon­na esiin­ty­jä­kaar­ti on pit­käl­ti eri kuin ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na.

– Ii­ro Ran­ta­lan kon­sert­ti tuo ta­pah­tu­maan eri­lais­ta, uut­ta tuul­ta, mikä on mie­les­tä­ni kiin­nos­ta­vaa ja vir­kis­tä­vää, Tuu­ri li­sää.

Uu­sien tuu­lah­duk­sien li­säk­si Tuu­ri nos­taa esil­le asi­an, mikä on teh­nyt ta­pah­tu­mas­ta niin an­toi­san joka vuo­si:

– Ta­pah­tu­mas­sa on pa­ras­ta ajan­viet­tä­mi­nen mu­ka­vien ih­mis­ten kans­sa sekä haus­kan­pi­to, mikä on sa­mal­la yh­dis­ty­nyt työn­te­koon; teh­dään hie­no mu­siik­kip­ro­jek­ti sa­mal­la ja näh­dään, kuin­ka se ke­hit­tyy vii­kon ku­lu­es­sa har­joi­tus­ten myö­tä. On niin mah­ta­vaa ja pal­kit­se­vaa näh­dä sekä ko­kea lop­pu­tu­los ta­pah­tu­man päät­teek­si pää­kon­ser­tis­sa.

VI­VAL­DI ME­TAL Pro­ject -kon­sert­ti on tänä vuon­na KI­MAF:in ko­ho­koh­ta. Sen pe­rus­ta­ja­na ja keu­la­hah­mo­na toi­mii mai­nei­kas pi­a­nis­ti Iam­pie­ri eli Mist­he­ria.

– Pro­jek­ti al­koi jou­lu­kuus­sa vuon­na 2013, kun sain tun­teen, et­tä nyt on hyvä ai­ka teh­dä oma sin­fo­ni­sen me­tal­li­mu­sii­kin ver­sio Vi­val­din Nel­jä vuo­de­nai­kaa - viu­lu­kon­sert­to­sar­jas­ta, Mist­he­ria ker­too.

Sin­fo­ni­sen me­tal­lin oop­pe­ra pe­rus­tuu An­to­nio Vi­val­din mes­ta­ri­te­ok­seen, ja sen on tuot­ta­nut Mist­he­ria ja to­teut­ta­nut yli 130 klas­si­sen ja me­tal­li­mu­sii­kin ar­tis­tia, muu­sik­koa ja tai­tei­li­jaa.

– Al­bu­mi jul­kais­tiin vuon­na 2016, ja sitä ti­tu­lee­rat­tiin useis­sa mu­siik­ki­leh­dis­sä ja -net­ti­si­vus­toil­la ”Vuo­den al­bu­mik­si”. Vi­val­di Me­tal Pro­jec­tia voi sa­noa suu­rim­mak­si rock oop­pe­rak­si iki­nä, Mist­he­ria ku­vai­lee.

KI­MAF:is­sa VMP tul­laan nä­ke­mään laa­jen­net­tu­na akus­ti­se­na esi­tyk­se­nä.

– Esi­tyk­ses­sä kuul­laan le­vyn nau­hoi­tuk­siin osal­lis­tu­neis­ta lau­la­jis­ta Tsena Ste­fa­no­va, An­gel Wolf-Black, Di­mi­tar Belc­hev, viu­lis­ti Abi­gail Stahlsch­midt sekä minä pi­a­nos­sa. Tänä vuon­na Ki­teel­lä la­val­le nou­see myös lau­la­ja Ma­ri­na Am­mou­ri, ki­ta­ris­ti Qu­en­tin Cor­net and kont­ra­ba­sis­ti Joo­nas Tuu­ri, Mist­he­ria ker­too.

– Ky­sees­sä on erit­täin ai­nut­laa­tui­nen ko­ko­nai­suus, jon­ka ha­lu­sim­me jär­jes­tää juu­ri suo­ma­lai­sel­le ylei­söl­le ja fa­neil­lem­me, Mist­he­ria jat­kaa.

MIST­HE­RIA osal­lis­tui vii­me vuon­na KI­MAF:iin Di­mo­vin kut­su­ma­na vie­raa­na, esiin­ty­en Ste­fa­no­van kans­sa “Slee­ping Sun” -kon­ser­tis­sa Ki­teen ki­vi­kir­kos­sa.

– Ta­kai­sin pa­luu KI­MAF:iin tänä vuon­na on to­del­la eri­tyi­nen ko­ke­mus mi­nul­le, sil­lä mei­dät on va­lit­tu ta­pah­tu­man pää­e­si­tyk­sek­si. Se on to­del­la mah­ta­vaa ja jän­nit­tä­vää, niin mi­nul­le kuin koko Vi­val­di Me­tal Pro­ject -ryh­mäl­le. Olen erit­täin iloi­nen pääs­tes­sä­ni taas esiin­ty­mään Suo­mes­sa, Mist­he­ria ker­too.

– KI­MAF on suun­na­ton mah­dol­li­suus luo­da uu­sia kiin­nos­ta­via ys­tä­vyys­suh­tei­ta, mu­sii­kil­li­sia yh­teis­töi­tä, ja­kaa ko­ke­muk­sia sekä ide­oi­ta kaik­ki­al­ta maa­il­maa tu­le­vien ih­mis­ten kes­ken, Mist­he­ria iloit­see.

– Tämä on ta­pah­tu­ma, jota ker­ran mais­tet­tu­aan ha­lu­aa pääs­tä naut­ti­maan ker­ta toi­sen­sa jäl­keen uu­des­taan. Ha­lu­an­kin jäl­leen kiit­tää Pla­men Di­mo­via sii­tä, et­tä hän kut­sui mei­dät osal­lis­tu­maan ta­pah­tu­maan, Mist­he­ria kiit­te­lee.

Vi­val­di Me­tal Pro­ject näh­dään Ki­tee­sa­lis­sa sun­nun­tai­na 15. hei­nä­kuu­ta.

Lisää aiheesta

Kysely