JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.1.2019 8.21
Mielipiteet

Koti-Karjalalla kymmenen

poikkeavaa ilmestymistä

Muu­tos on ai­noa py­sy­vä tila, ker­toi leh­to­ri Veik­ko Mak­ko­nen lu­ki­os­sa bi­o­lo­gi­an tun­nil­la. Näin asi­an lai­ta tun­tuu ole­van mo­nen asi­an suh­teen. Ke­hi­tys me­nee omal­la pai­nol­laan, tai jon­kun sitä kiih­dyt­tä­es­sä, eteen­päin.

Usein tu­lee poh­dis­kel­tua, et­tä on­ko kaik­ki uu­dis­tuk­set ja ”ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teet” tar­peel­li­sia. Pai­kal­leen ei kui­ten­kaan voi jää­dä, sil­lä ris­ki­nä on sii­tä kuu­lui­sas­ta ke­hi­tyk­sen kel­kas­ta pu­to­a­mi­nen. Koti-Kar­ja­la -leh­ti­kin py­syt­te­lee ke­hi­tyk­sen mu­ka­na par­haan­sa mu­kaan.

Meil­le leh­den­te­ki­jöil­le on ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää, et­tä ja­ke­lut toi­mi­vat hy­vin. Ai­na­kin sii­hen saak­ka, kun­nes kaik­ki ti­laa­jat ovat siir­ty­neet säh­köis­ten leh­ti­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jäk­si, mut­ta tämä ei kui­ten­kaan ole nä­kö­pii­ris­sä lä­him­pien vuo­sien ku­lu­es­sa.

Pos­ti ei kui­ten­kaan tee hel­pok­si ja­ke­lu­a­si­aa. Syk­syl­lä Pos­ti il­moit­ti jäl­leen ja­ke­lu­hei­ken­nyk­sis­tä. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten jou­duim­me vaih­ta­maan leh­den toi­sen il­mes­ty­mis­päi­vän lau­an­tais­ta per­jan­tai­hin. Tänä vuon­na on lu­vas­sa myös poik­ke­a­via leh­den il­mes­ty­mis­päi­viä.

Leh­ti il­mes­tyy edel­leen­kin pää­sään­töi­ses­ti kak­si ker­taa vii­kos­sa, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin. Noin kym­me­nen ker­taa ku­lu­van vuo­den ai­ka­na leh­ti il­mes­tyy tiis­tai­sin ja tors­tai­sin. Syy­nä tä­hän on, et­tei Pos­ti suo­ri­ta peit­to­ja­ke­lui­ta enää per­jan­tai­sin. Peit­to­ja­ke­lu tar­koit­taa, et­tä leh­ti ja­e­taan esi­mer­kik­si jol­la­kin tie­tyl­lä pos­ti­nu­me­ro­a­lu­eel­la joka ta­lou­teen. Tänä vuon­na Pos­ti suos­tuu ja­ka­maan peit­to­ja­ke­lui­ta vain tors­tai­sin.

Ti­lat­ta­vien leh­tien tu­lo­vir­ta koos­tuu il­moi­tus- ja ti­laus­myyn­nis­tä. Koti-Kar­ja­lal­le, ku­ten mo­nel­le muul­le­kin sa­no­ma­leh­del­le, peit­to­ja­ke­lut ovat ta­lou­den kan­nal­ta mer­kit­tä­viä. Tii­vis­te­tys­ti voi­si sa­noa, et­tä mitä enem­män leh­ti-il­moi­tuk­sia on leh­des­sä sitä enem­män hyö­ty­vät myös ti­laa­jat edul­li­sem­man ti­laus­hin­nan muo­dos­sa.

Näin leh­den kus­tan­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta Pos­tin toi­min­ta tun­tuu jär­jet­tö­mäl­tä. Kak­si ker­taa vii­kos­sa maa­nan­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin Pos­ti to­teut­taa peit­to­ja­ke­lun Suo­mes­sa joka nie­meen ja not­koon. Tä­hän ja­ke­luun ei kui­ten­kaan ote­ta ”yli­mää­räi­siä” ja­et­ta­via kuin Pos­tin oma Pos­ti­nen.

Pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la Pos­ti on ai­noa ja­ke­luo­pe­raat­to­ri. Ra­joit­ta­mal­la ja­ke­lui­ta, se hei­ken­tää leh­tien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä. Sa­maan ai­kaan Pos­ti myy il­moi­tus­ti­laa omaan Pos­ti­seen­sa ja kil­pai­lee leh­tien kans­sa il­moi­tus­mark­ki­noil­la. Kui­ten­kin leh­det tuo­vat Pos­til­le pe­rus­tu­lon hei­dän toi­min­nal­leen. Ris­ti­rii­tais­ta.

Vas­taa­van tyyp­pi­siä poik­ke­a­via ja­ke­lu­rat­kai­su­ja ovat jou­tu­neet te­ke­mään use­at muut­kin pai­kal­lis­leh­det. Toi­voa so­pii, et­tei näis­tä ja­ke­lu­hei­ken­nyk­sis­tä tu­li­si Pos­tin toi­mes­ta jo­ka­vuo­tis­ta pe­rin­net­tä ja pos­tin ja­ke­lu tur­vat­tai­siin myös maa­seu­tu­paik­ka­kun­nil­la.

MT

Lisää aiheesta

Kysely