JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.7.2018 12.26
Mielipiteet

Vastaa­not­to­kes­kuksen lippu laskettiin

Kol­mas päi­vä lo­ka­kuu­ta 2015 oli Koi­vi­kol­la jän­nit­tä­vät tun­nel­mat. Muu­ta­ma päi­vä oli jo eri­lai­sin ta­va­ra­jär­jes­te­lyin eh­dit­ty va­rau­tua H-het­keen, joka lä­hes­tyi sitä mu­kaa, kun Tor­ni­on jär­jes­te­ly­kes­kuk­ses­ta läh­te­nyt bus­si lä­hes­tyi Ki­tee­tä. En­sim­mäi­set Ki­teen vas­taa­not­to­kes­kuk­sel­le osoi­te­tut tur­va­pai­kan­ha­ki­jat las­keu­tui­vat bus­sis­ta puo­len yön ai­kaan ja pai­kal­la ol­leil­la työn­te­ki­jöil­lä ja va­paa­eh­toi­sil­la avus­ta­jil­la al­koi toi­min­ta.

Tuos­ta syk­sys­tä tois­sa per­jan­tai­hin as­ti Koi­vi­kon sa­los­sa lie­hui Pu­nai­sen Ris­tin lip­pu merk­ki­nä SPR:n yl­lä­pi­tä­mäs­tä vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­ta. Kol­men vuo­den ai­ka­na vas­taa­not­to­kes­kus asuk­kai­neen loi ym­pä­ril­leen va­paa­eh­tois­työ­tä, mah­dol­li­suu­den koh­da­ta uu­sia ih­mi­siä, aut­taa, op­pia, pal­vel­la, kiit­tää, ar­vos­tel­la, moit­tia... Sa­nal­la sa­no­en elä­mää.

En­nen Koi­vi­kon vas­taa­not­to­kes­kuk­sen avaa­mis­ta ih­mis­ten odo­tuk­set ja pe­lot­kin nou­si­vat pu­hei­siin. Sa­mo­ja tun­nel­mia oli kes­kus­te­luis­sa lä­hes kaik­ki­al­la Suo­mes­sa.

Vas­taa­not­to­kes­kuk­sen työn­te­ki­jä­mää­rä oli enim­mil­lään 24 ja asuk­kai­ta siel­lä oli noin 330. Usei­den jär­jes­tö­jen ja seu­ro­jen va­paa­eh­toi­sia siel­lä toi­mi usei­ta kym­me­niä.

Vas­taa­not­to­kes­kuk­sen asuk­kaat eli­vät oma­toi­mis­ta elä­mää ja hei­tä näki pal­jon Ki­teen kau­pois­sa. Aluk­si uu­sia asi­ak­kai­ta ope­tet­tiin ara­bi­an­kie­li­sin opas­tein pai­kal­li­sil­le ta­voil­le ja va­li­koi­maa­kin hei­vat­tiin hei­dän kan­nal­taan ko­toi­sam­paan suun­taan. Pu­hok­sen kou­lu sai ai­van uu­den pi­ris­tys­ruis­keen tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­lap­sis­ta. Ta­lou­del­li­nen vai­ku­tus paik­ka­kun­nal­le al­koi nä­kyä.

Vain muu­ta­ma kuu­kau­si ku­lui, kun vas­taa­not­to­kes­kus asuk­kai­neen oli luon­nol­li­nen osa ki­tee­läis­tä ja kes­ki­kar­ja­lais­ta elä­män­me­noa. Muu­ta­man pie­nen ”yh­teen­tör­mäyk­sen” se tar­vit­si, mut­ta ne­kin hoi­tui­vat am­mat­ti­tai­toi­sen hen­ki­lö­kun­nan, va­paa­eh­tois­ten ja tie­tys­ti vas­taa­not­to­kes­kuk­sen asuk­kai­den sekä pai­kal­lis­ten ih­mis­ten tie­don li­sään­ty­mi­sen myö­tä.

Vii­me jou­lu­kuus­sa Maa­han­muut­to­vi­ras­tol­ta tuli vies­ti, et­tä Ki­teen vas­taa­not­to­kes­kus lo­pe­te­taan. Tur­va­paik­ka­pää­tös­tä odot­ta­vat al­koi­vat miet­tiä tu­le­vaa. Työn­te­ki­jöil­le tie­to töi­den lop­pu­mi­ses­ta vai­kut­ti jou­lun tun­nel­maan. Kaik­ki toi­mi­jat va­paa­eh­tois­ker­ho­jen oh­jaa­jat mu­kaan lu­et­tu­na al­koi­vat va­rau­tua kes­kuk­sen ala­sa­joon. Ul­ko­maan­kie­li­nen puhe vä­he­ni mar­ke­tin käy­tä­väl­lä.

Suo­men so­dan­jäl­kei­sen ajan suu­rin pa­ko­lai­so­pe­raa­tio al­kaa ol­la ohi. Sen aal­lot löi­vät meil­le tän­ne Ki­teel­le saak­ka.

Ke­sä­kuun vii­mei­se­nä per­jan­tai­na Pu­nai­sen Ris­tin lip­pu las­ket­tiin pa­rin kym­me­nen va­paa­eh­toi­sen ja joh­ta­van hen­ki­lös­tön toi­mes­ta. Mie­li oli hai­kea.

Toi­saal­ta mie­les­sä on myös toi­ve et­tei tä­män tar­vit­si­si tois­tua. Et­tä ih­mi­set sai­si­vat ko­kea elä­män­sä tur­val­li­sek­si ko­ti­maas­saan.

Tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ovat opet­ta­neet meil­le mon­ta hie­noa asi­aa. Ai­na­kin en­nak­ko­luu­lo­ja meil­lä on nyt vä­hem­män.

KS

Lisää aiheesta

Kysely