JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Minna Suomalainen ilmahirven N-joukkuehopea ja Rauno Myllys ilmaluodikon M60 SM-hopea.

Minna Suomalainen ilmahirven N-joukkuehopea ja Rauno Myllys ilmaluodikon M60 SM-hopea.

8.4.2015 9.12
Urheilu

Myllykselle SM-hopeaa

Kes­ki-Kar­ja­lai­sit­tain mie­len­kiin­toi­sin fi­naa­li käy­tiin sun­nun­tai­na il­ma­luo­di­kon M60 sar­jas­sa, jos­sa al­ku­kil­pai­lun jäl­keen ja­e­tul­ta piik­ki­pai­kal­ta fi­naa­liin läh­ti Ar­to Sauk­ko­nen yh­des­sä La­pin pii­rin Veik­ko Ala­kah­ra­kuun kans­sa. Fi­naa­liin sel­viy­tyi myös Rau­no Myl­lys, ol­len al­ku­kil­pai­lun jäl­keen kuu­den­nel­la si­jal­la vii­si pis­tet­tä kär­ki­kak­sik­koa pe­räs­sä.

Fi­naa­lis­sa Myl­lys löy­si am­mun­taa hy­vän ryt­min ja am­pui seit­se­män pe­räk­käis­tä kymp­piä, nos­ta­en it­sen­sä kil­pai­lun kär­keen. Kym­me­nen fi­naa­li­lau­kauk­sen jäl­keen kär­ki­kol­mik­ko oli kui­ten­kin ta­sa­pis­teis­sä 183 ja mi­ta­lit rat­kot­tiin uu­sin­ta­lau­kauk­sil­la. Uu­sin­nas­sa Sa­ta­kun­nan Heik­ki Saa­ri­nen am­pui kym­pin, Rau­no Myl­lys seit­se­män ja Kai­nuun Ar­vo To­lo­nen ne­lo­sen. Näin SM-kul­ta meni Saa­ri­sel­le, ho­pea Myl­lyk­sel­le ja prons­si To­lo­sel­le.

Lop­pu­tu­lok­sis­sa Ar­to Sauk­ko­nen oli seit­se­mäs tu­lok­sel­la 177 ja Mart­ti Väis­tön si­joi­tus oli 16. tu­lok­sel­la 86.

Il­ma­hir­ves­sä sar­jas­sa M60 Mart­ti Väis­tö oli 11. tu­lok­sel­la 83, jää­den pis­teen pää­hän fi­naa­lis­ta. Rau­no Myl­lys oli 15. tu­lok­sel­la 81 ja Ar­to Sauk­ko­nen 33. tu­lok­sel­la 75 pis­tet­tä.

Nais­ten sar­jas­sa Min­na Suo­ma­lai­nen sel­viy­tyi fi­naa­lei­hin sekä il­ma­hir­ves­sä et­tä il­ma­luo­di­kos­sa. Il­ma­hir­ves­sä si­joi­tus oli 8. tu­lok­sel­la 160 ja il­ma­luo­di­kos­sa 9. tu­lok­sel­la 172.

Il­ma­hir­ven mes­ta­ruu­den voit­ti Poh­jois-Kar­ja­lan Hen­na Ka­rei­nen tu­lok­sel­la 182 ja il­ma­luo­di­kon mes­ta­ruus meni Ete­lä-Hä­mee­seen Kris­ta We­ge­liuk­sel­le tu­lok­sel­la 183. Il­ma­luo­di­kon mes­ta­ruu­des­ta to­sin uu­sit­tiin Poh­jois-Kar­ja­lan Tii­na Has­si­sen kans­sa. We­ge­lius am­pui uu­sin­nois­sa yh­dek­si­kön ja kym­pin, Has­si­sen am­pu­es­sa yh­dek­si­kön ja kah­dek­si­kon.

Poh­jois-Kar­ja­lan nais­ten jouk­kue voit­ti il­ma­luo­di­kon SM-kul­taa jouk­ku­eel­la Hen­na Ka­rei­nen, Tii­na Has­si­nen ja Sil­ja Jo­ki­nen tu­lok­sel­la 272 pis­tet­tä, sekä il­ma­hir­ven SM-ho­pe­aa jouk­ku­eel­la Hen­na Ka­rei­nen, Min­na Suo­ma­lai­nen ja Sil­ja Jo­ki­nen tu­lok­sel­la 245 pis­tet­tä.

Mies­ten sar­jas­sa Mar­ko Sauk­ko­nen am­pui il­ma­luo­di­kos­sa tu­lok­sen 92, si­joi­tuk­sen ol­les­sa 18. ja il­ma­hir­ves­sä tu­lok­sen 88, joka an­toi 28. si­jan. Sar­jas­sa M70 Kau­ko Tol­va­nen oli 21. tu­lok­sel­la 60 pis­tet­tä.

Kes­ki-Kar­ja­las­ta kil­pai­lui­hin osal­lis­tui vain kuu­si am­pu­jaa, jo­ten ryh­mä oli ku­tis­tu­nut edel­li­siin vuo­siin ver­rat­tu­na puo­leen. Lie­kö vii­kon­vaih­teel­le sat­tu­nut pääl­lek­käi­siä kil­pai­lu­ja vai oli­ko uu­sien elekt­ro­ni­sien tau­lu­lait­tei­den mu­ka­naan tuo­mat muu­tok­set osal­taan kar­si­mas­sa osal­lis­tu­jien jouk­koa

Lisää aiheesta

Kysely