JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.8.2018 9.22
Mielipiteet

Sanat jotka matkaan saatamme...

Hou­kut­te­lin it­se­ni pari viik­koa sit­ten mu­kaan Kar­hu­roc­kiin, vaik­ka esiin­ty­jä­lis­ta ei eri­tyi­sem­min sy­tyt­tä­nyt­kään. Ajat­te­lin mak­saa sii­tä ilos­ta, et­tä voi­sin koh­da­ta uu­sia ih­mi­siä ja ju­tel­la van­ho­jen tut­tu­jen kans­sa.

Tätä rie­mua sain­kin joka eu­ron edes­tä! Mon­ta mie­len­kiin­tois­ta ta­ri­naa, ju­tun­juok­su­tus­ta ja sa­nan­vaih­toa sain ke­sä­muis­to­je­ni ark­kuun. Eh­kä jo­ku­nen tans­si­as­kel­kin tuli otet­tua.

Pi­sim­pään mie­lee­ni jäi­vät asu­maan pa­ri­kymp­pi­sen tun­te­mat­to­man mie­hen odot­ta­mat­to­mat sa­nat. Mies viit­ti­löi mi­nut luok­seen baa­ri­tis­kil­le ja to­te­si:

”Si­nun sil­mis­tä nä­kyy elä­män ilo. Se on har­vi­nais­ta. Ker­ro tämä asia mie­hel­le­si­kin.”

Myön­tei­sek­si tul­kit­ta­vas­ta vies­tis­tä olin toki mie­lis­sä­ni, mut­ta eri­koi­nen kom­ment­ti tun­te­mat­to­man suus­ta sai myös häm­men­ty­mään. Mikä hä­net sai sa­no­maan noin? Kuin­ka hän it­se koki oman elä­män­sä? Ha­lu­si­ko hän tie­toi­ses­ti he­rät­tää ajat­te­le­maan?

Sii­piä tai sä­de­ke­hään en mie­hel­lä ha­vain­nut, mut­ta sy­vyy­su­lot­tu­vuus oli ais­tit­ta­vis­sa.

Syö­vän ko­ke­nee­na ja sii­tä sel­viy­ty­nee­nä mi­nul­la on kaik­ki mah­dol­li­set syyt tun­tea iloa elä­män lah­jas­ta. Sil­ti kii­tol­li­suu­den ja ilon tun­tei­den vä­lis­sä on elä­mä vä­lil­lä ta­sa­rai­ta­har­maa­ta ja kii­re­pu­ris­ti­mes­sa me­hus­tu­mis­ta.

Jäin miet­ti­mään sitä, kuin­ka usein it­se muis­tan sa­noa kau­nii­ta ja ko­hot­ta­via sa­no­ja kans­sa­kul­ki­joil­le­ni. Mu­ka­vas­ta hius­mal­lis­ta, ki­vas­ta vaat­tees­ta tai vaik­ka avu­li­ai­suu­des­ta mai­nit­se­mi­nen ei pal­joa vaa­di, mut­ta se tuo hy­vää miel­tä nos­tat­ta­vaa hen­keä.

Olen­ko mah­ta­nut erik­seen mai­ni­ta saa­mas­ta­ni hy­väs­tä pal­ve­lus­ta, työ­to­ve­rei­den jous­ta­vuu­des­ta, ys­tä­vyy­den ko­ke­muk­sen mer­ki­tyk­ses­tä tai lä­heis­ten pel­kän ole­mas­sa olon tär­key­des­tä?

Sa­nat jot­ka mat­kaan saa­tam­me muut­ta­vat maa­il­maa. Hyvä sana li­sää hy­vyyt­tä ym­pä­ril­läm­me. Paha sana pi­men­tää nä­ky­mää ja eris­tää mei­tä toi­sis­tam­me.

Tär­ke­ää on ym­mär­tää, et­tä suus­tam­me pu­to­a­vat sa­nat ker­to­vat en­si­si­jai­ses­ti jo­tain meis­tä it­ses­täm­me. Vil­je­le­mäm­me aja­tuk­set ja pu­heet pal­jas­ta­vat mei­dät ja sy­ven­tä­vät per­soo­nam­me laa­tua - hy­väs­sä ja pa­has­sa.

Kriit­tis­tä mie­li­pi­teen il­mai­sua tar­vi­taan, mut­ta sen­kin voi teh­dä ra­ken­ta­vas­sa hen­ges­sä vas­ta­puol­ta ar­vos­ta­en. Ri­vien vä­lit, sa­na­va­lin­nat ja pai­no­tuk­set voi­vat rat­kais­ta sen, ete­nee­kö vies­ti jat­ko­kä­sit­te­lyyn vai jää­kö kie­hu­maan louk­kaan­tu­mis­so­pas­sa.

Lo­mien jäl­keen kou­lui­hin ja työ­pai­koil­le pa­lan­nut väki to­tut­te­lee taas ot­ta­maan paik­kaan­sa vies­tin­nän vii­da­kos­sa. Kau­nii­na toi­vee­na voi heit­tää, et­tä jo­kai­nen miet­ti­si het­ken, kuin­ka it­se oman vies­tin­sä vas­taan ot­tai­si toi­sen sa­no­ma­na - ja sen jäl­keen vaik­ka li­säk­si buus­tia hy­vää tar­koit­ta­viin sa­noi­hin.

Riit­ta Ha­ku­li­nen

riit­ta.ha­ku­li­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely