JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.3.2019 7.11
Mielipiteet

Nimellistä asiaa

En­tä jos minä en oli­si­kaan Riit­ta? Tar­koi­tan siis, et­tä tie­dän kyl­lä ole­va­ni minä, mut­ta jos­pa etu­ni­me­ni oli­si­kin jo­kin muu.

Tä­män poh­dis­ke­lun käyn­nis­ti uu­ti­nen etu- ja su­ku­ni­mi­lain uu­dis­tu­mi­ses­ta tä­män vuo­den alus­ta. Sen mu­kaan etu­ni­miä voi ol­la kaik­ki­aan nel­jä ja su­ku­ni­mek­si voi muo­dos­tel­la eri­lai­sia yh­dis­tel­miä yh­dys­vii­val­la tai il­man, myös lap­sil­le.

Kas­tet­ta­va lap­si saat­tai­si saa­da pe­rä­ti kuu­si ni­meä it­sel­leen. Mil­tä kuu­los­tai­si Lau­ra-Jen­na El­li­noo­ra Ale­xand­ra-Ca­mil­la Pil­vi­ma­ria Jur­va­nen Hei­no­nen?

It­se en ni­mi­rims­su­ja enem­mäl­ti kai­paa, mut­ta tuon etu­ni­men edes­sä ai­na vä­lil­lä py­säh­dyn. Riit­ta ei ole ai­na tul­lut luon­te­vas­ti suus­ta, kun olen it­ses­tä­ni pu­hu­nut ja toi­si­naan tun­tuu, et­ten oma­na per­soo­na­na is­tu tuon ni­men ke­hyk­seen. Toi­nen ni­me­ni Ma­ria tun­tui­si vä­lil­lä pal­jon ko­toi­sam­mal­ta.

Ni­mel­lä ih­mi­nen iden­ti­fi­oi­daan, mut­ta nimi vai­kut­taa vah­vas­ti myös mei­dän iden­ti­teet­tiim­me.

Olet­ko kos­kaan py­säh­ty­nyt miet­ti­mään, mil­tä ni­me­si kuu­los­taa, kuin­ka se soi, mitä mer­ki­tyk­siä se kan­taa ja kuin­ka se on vai­kut­ta­nut per­soo­na­si ke­hit­ty­mi­seen? Mil­tä si­nus­ta tun­tuu, kun joku kut­suu si­nua etu­ni­mel­tä?

Olen lu­ke­nut, et­tä lo­pul­ta oli­si kui­ten­kin niin, et­tä van­hem­mat jo­ten­kin in­tui­tii­vi­ses­ti, eh­kä tie­dos­ta­mat­ta, va­lit­si­si­vat lap­sen­sa ni­met - et­tä ni­met kan­tai­si­vat sa­no­maa.

Omal­ta koh­dal­ta­ni tie­dän, et­tä van­hem­pa­ni ha­lu­si­vat mei­dän las­ten etu­ni­meen är­rät, var­maan jon­ki­lais­ta luon­net­ta an­ta­maan. Tie­dän myös, et­tä naa­pu­ris­sam­me asui Riit­ta-tyt­tö, jos­ta oli­kin hyvä apu mi­nun hoi­ta­mi­ses­sa.

Ita­li­a­lai­nen Mar­ga­ri­ta tai mui­nais­kelt­ti­läi­nen Bri­gi­da ovat il­mei­ses­ti Riit­ta-ni­men his­to­ri­al­li­se­na taus­ta­na. ’Hel­mi’ tai ’ko­ro­tet­tu’ näi­den ni­mien mer­ki­tys­si­säl­töi­nä tun­tu­vat hu­pai­sil­ta.

Ai­kui­si­äl­lä olen jos­kus poh­ti­nut, et­tä pi­täi­si­kö mi­nun ni­me­ni kaut­ta ym­mär­tää ole­va­ni ”riit­ta­va” eli riit­tä­vä - voi­sin­ko ol­la ar­mol­li­sem­pi it­sel­le­ni.

Kun ni­mi­a­si­aan nyt on pääs­ty, täy­tyy su­ku­ni­mi­poh­din­taa teh­dä täs­sä sa­mal­la.

Uu­si laki an­taa mah­dol­li­suu­den ot­taa niin avio- kuin avo­pa­reil­le jom­man­kum­man ni­men tai muo­dos­taa ni­mis­tä ha­lu­a­man­sa yh­dis­tel­män vä­li­vii­val­la yh­teen kyt­kien tai erik­seen kir­joit­ta­en. Lap­sil­la voi myös ol­la van­hem­mil­ta tu­le­va yh­dis­tel­mä­su­ku­ni­mi.

It­se olen täs­sä asi­as­sa ai­ka pe­rin­tei­nen, vaik­ka myön­net­tä­vä on, et­tä tääl­lä seu­dul­la hie­man har­vi­nai­sem­man Las­si­lan muut­ta­mi­nen yliy­lei­sek­si Ha­ku­li­sek­si het­ken mie­ti­tyt­ti. No, on se aut­ta­nut ko­tou­tu­maan Ki­teel­le ja lo­pul­ta, Ha­ku­li­sia on Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa vain noin 1 500.

Su­ku­ni­mi­lain lu­ke­mi­nen he­rät­ti mie­len­kiin­non poh­ti­maan mui­ta­kin vaih­to­eh­to­ja. Lain mu­kaan voi puo­li­soi­den su­ku­ni­mis­tä muo­dos­taa uu­dis­ni­men. Yh­dis­tel­mä­ni­mis­tä en vä­li­tä, mut­ta Ha­ku­li­las­si tai Ha­kas­si oli­si­vat kyl­lä per­soo­nal­li­sia.

Su­ku­ni­mi on mah­dol­lis­ta ot­taa myös vii­si su­ku­pol­vea taak­se­päin omas­sa su­vus­sa. Ve­den­pää, Soi­ni, Lan­ki­nen ja Nie­mi­nen tu­li­si­vat tä­män myö­tä tar­jol­le.

Mut­ta oli­si se niin han­ka­laa - niin pal­jon lo­ma­ket­ta täy­tet­tä­väk­si ja li­sä­töi­tä mo­nel­le. Al­le­kir­joit­ta­neel­la men­nään.

Riit­ta Ha­ku­li­nen

riit­ta.ha­ku­li­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely